Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Eakpam, Đắk Lắk

26 114 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:39

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TUẤN ANH KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN EAKPAM, ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: GS.TS Dƣơng Thị Bình Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 04 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng hoạt động thường xuyên chủ yếu ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại khoảng 80-90% thu nhập ngân hàng Tuy mang lại thu nhập lớn, rủi ro hoạt động tín dụng không nhỏ, rủi ro tín dụng cao mức ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng Đứng trước thời thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại với nhau, ngân hàng thương mại nước với ngân hàng thương mại nước ngoài, cụ thể nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng trở nên cấp thiết Thời gian qua, chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn(Agribank) chi nhánh EaKpam – ĐakLak triển khai hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng hiệu công tác chưa mong đợi Chính vậy, em chọn vấn đề “ Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn EaKpam ,ĐakLak” đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Góp phần hệ thống hoá vấn đề lý luận kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Agribank chi nhánh EaKpam – ĐakLak - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Agribank chi nhánh EaKpam - ĐakLak thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD NHTM? Footer Page of 145 Header Page of 145 - Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD chi nhánh sao? Chi nhánh đặt mục tiêu, biện pháp để kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh? - Để hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD, chi nhánh cần thực giải pháp gì? Đối tƣợng, phạm vi cách tiếp cận nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài lý luận thực tiễn kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Agribank chi nhánh EaKpam - ĐakLak 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung đề tài: Nghiên cứu kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD - nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng, nhằm hạn chế tổn thất Agribank chi nhánh EaKpam ĐakLak - Về không gian thời gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng Chi nhánh từ năm 2011 đến năm 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu trên, luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp sau: - Phương pháp thống kê mô tả - Phương pháp so sánh, tổng hợp, phương pháp chuyên gia - Các phương pháp khác Bố cục luận văn Chương 1: Lý luận kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Agribank chi nhánh EaKpam - ĐakLak Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Agribank chi nhánh EaKpam - ĐakLak Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hộ kinh doanh a Khái niệm hộ kinh doanh Theo điều 49 Nghị định 43 định nghĩa sau: “ Hộ kinh doanh cá nhân công dân Việt Nam nhóm người hộ gia đình làm chủ, đăng ký kinh doanh địa điểm, sử dụng không mười lao động, dấu chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh” b Đặc điểm hộ kinh doanh Chủ HKD cá nhân hộ gia đình Sử dụng không 10 lao động Không có tư cách pháp nhân, dấu riêng Chịu trách nhiệm vô hạn hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh doanh nghiệp nên không áp dụng quy định pháp luật luật phá sản doanh nghiệp Năng lực, trình độ, điều hành, thông tin hoạt động kinh doanh hạn chế 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm cho vay hộ kinh doanh a Khái niệm cho vay hộ kinh doanh Cho vay HKD NHTM hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay NHTM giao cam kết giao cho HKD khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi Footer Page of 145 Header Page of 145 b Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh - Quy mô khoản vay thường nhỏ lẻ - Số lượng vay nhiều - Mức độ phân tán khoản vay rộng - Thủ tục khoản vay đơn giản, gọn nhẹ - Việc kiểm tra, giám sát khoản vay gặp nhiều khó khăn - Chi phí tổ chức cho vay hộ kinh doanh cao 1.1.3 Rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh a Khái niêm rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh khả xảy thiệt hại, mát tổn thất tài mà ngân hàng gánh chịu hộ kinh doanh không thực nghĩa vụ cam kết hợp đồng tín dụng, với biểu cụ thể khách hàng HKD chậm trả nợ, trả nợ không đầy đủ không trả nợ đến hạn khoản gốc lãi b Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh - RRTD cho vay hộ kinh doanh mang tính tất yếu - RRTD cho vay hộ kinh doanh mang tính gián tiếp - RRTD cho vay hộ kinh doanh đa dạng, phức tạp - RRTD cho vay hộ kinh doanh khó giám sát c Hậu rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh *Tác động đến ngân hàng: - Giảm thu nhập, tăng chi phí, giảm lợi nhuận NHTM - Giảm khả khoản NHTM - Giảm uy tín, phá sản NHTM *Tác động đến kinh tế: Làm cho kinh tế bị suy thoái, giá tăng, sức mua giảm, thất nghiệp tăng, khủng hoảng tài chính, xã hội ổn định Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.4 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh NHTM a Khái niệm quản trị ro tín dụng cho vay HKD Quản trị rủi ro tín dụng cho vay HKD trình ngân hàng tiếp cận rủi ro tín dụng cho vay HKD cách khoa học, toàn diện qua việc nhận dạng, đo lường, kiểm soát tài trợ rủi ro tín dụng nhiều công cụ, phương pháp nhằm hạn chế thiệt hại tổn thất rủi ro tín dụng gây b Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Nguyên tắc chấp nhận rủi ro Nguyên tắc điều hành rủi ro cho phép Nguyên tắc phù hợp với chiến lược chung khả đáp ứng NHTM c Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Quá trình quản trị rủi ro tín dụng cho vay HKD bao gồm nội dung: Nhận dạng, đo lường, kiểm soát, tài trợ rủi ro tín dụng * Nhận dạng rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh - Nhận dạng rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh trình xác định liên tục có hệ thống rủi ro bất định tổ chức - Có phương pháp nhận dạng rủi ro sau: Phương pháp lưu đồ, phương pháp nghiên cứu liệu tổn thất khứ, phương pháp bảng liệt kê, phương pháp phân tích tài chính, phương pháp giao tiếp với chuyên gia, phương pháp đánh giá hiểm hoạ tín dụng, phương pháp giao tiếp với nội tổ chức, phương pháp phân tích hợp đồng phân tích, nhận dạng rủi ro * Đo lƣờng rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh - Đo lường rủi ro tín dụng việc dùng mô hình để lượng hoá rủi ro danh mục cho vay, khách hàng vay khoản vay cụ thể Từ xác định phần bù rủi ro giới hạn tín dụng an toàn tối đa mức trích lập dự phòng rủi ro Footer Page of 145 Header Page of 145 - Mô hình định tính - Mô hình định lượng: * Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Là trình ngân hàng vận dụng biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược chương trình hoạt động để ngăn ngừa, né tránh , phân tán, giảm thiểu, trung hoà, chuyển giao, tự tài trợ nhằm giới hạn mức độ tổn thất rủi ro tín dụng gây * Tài trợ rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Tài trợ rủi ro tín dụng cho vay HKD việc ngân hàng sử dụng nguồn tài bên bên cách chủ động để bù đắp cho tổn thất rủi ro tín dụng gây ra, bao gồm: - Thanh lý tài sản - Thu nợ thông qua điều khoản khác hợp đồng điều kiện đảm bảo tiền vay - Xử lý tài sản thông qua pháp lý - Thu nợ thông qua hợp đồng bảo hiểm, bán nợ 1.2 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Kiểm soát RRTD trình ngân hàng vận dụng biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược chương trình hoạt động để ngăn ngừa, né tránh, phân tán, giảm thiểu, trung hoà, chuyển giao nhằm giới hạn mức độ thiệt hại tổn thất rủi ro tín dụng gây Các biện pháp để kiểm soát rủi ro gồm có: - Các biện pháp né tránh rủi ro - Các biện pháp ngăn ngừa tổn thất - Các biện pháp giảm thiểu tổn thất - Tài trợ rủi ro Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.2 Đặc điểm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh - Kiểm soát rủi ro tín dụng thực thường xuyên xuyên suốt trước, sau cho vay: - Trong kiểm soát rủi ro tín dụng, ngân hàng cần xem xét lựa chọn mục tiêu kiểm soát rủi ro quan hệ với mục tiêu tăng trưởng cho vay mục tiêu khác 1.2.3 Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh NHTM - Né tránh rủi ro tín dụng - Ngăn ngừa rủi ro tín dụng - Giảm thiểu rủi ro tín dụng - Trung hoà rủi ro tín dụng - Chuyển giao rủi ro tín dụng - Tự tài trợ - Các điều kiện khác 1.2.4 Các tiêu chí phản ánh kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh NHTM a Cơ cấu dư nợ theo mức độ rủi ro tín dụng b Tỷ lệ nợ xấu Dư nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = - x 100% Tổng dư nợ c Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể DPRR cụ thể trích lập Tỷ lệ DPRR cụ thể trích lập = x 100% Tổng dư nợ d Tỷ lệ nợ xoá ròng Tỷ lệ xóa nợ ròng kỳ = (Nợ xóa ròng kỳ/Tổng dư nợ) x 100% Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh NHTM a Nhóm nhân tố bên ngân hàng - Chính sách tín dụng nói chung sách cho vay HKD nói riêng - Quy mô cho vay HKD - Năng lực quản trị điều hành - Nguồn thông tin tín dụng khách hàng vay HKD - Các nhân tố người - Nhân tố hạ tầng, công nghệ b Nhóm nhân tố từ bên ngân hàng - Nhân tố liên quan đến khách hàng hộ kinh doanh: + KH sử dụng vốn sai mục đích, thiện chí việc trả nợ + Khả quản lý HKD không tốt + Tình hình tài HKD yếu kém, thiếu minh bạch, làm cho nguồn thông tin đầu vào không xác - Môi trường kinh tế - Môi trường pháp lý - Môi trường thông tin - Chính sách nhà nước - Sự cạnh tranh ngân hàng KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 hàng năm tăng trưởng tốt, bảo đảm bù đắp đủ chi phí có lãi với mức lợi nhuận trước thuế hàng năm tăng cao năm trước, lợi nhuận trước thuế năm 2012 so với năm 2011 có mức tăng 11.30%, qua năm 2013 lợi nhuận trước thuế có mức tăng trưởng nhảy vọt 18.46% so với năm 2012, điều cho thấy chi nhánh có cách điều hành phù hợp quản lý tốt chất lương tín dụng 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH EAKPAM - ĐAKLAK 2.2.1 Đặc điểm khách hàng hộ kinh doanh vay vốn chi nhánh a Số lượng hộ kinh doanh vay vốn chi nhánh - Xét tỷ lệ tăng trưởng số hộ kinh doanh vay vốn: Hộ KD đóng vai trò quan trọng trình phát triển chi nhánh, năm 2012 số HKD tăng thêm 153 hộ ( 16.5%), nhiên sang năm 2013 với khó khăn kinh tế, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng giảm thấp toàn hệ thống ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng HKD vay vốn chi nhánh, năm 2013 số lượng HKD vay vốn chi nhánh tăng thêm 122 hộ ( 11.3% ) so với năm 2012 - Xét cấu cho vay: Cho vay HKD sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn cấu cho vay HKD chi nhánh, đạt mức 65.3% năm 2011, 64.4% năm 2012 62.2% năm 2013, tập trung chủ yếu xã CưDleMnông, EaTar, EaHđin Số hộ gia đình sản xuất nông nghiệp vay vốn năm 2012 tăng lên 90 hộ (15%) so với năm 2011, năm 2013 số hộ gia đình sản xuất nông nghiệp tăng lên 53 hộ (8%) Cơ cấu cho vay hộ sản xuất phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng 34.7%, 35.6%, 37.8% cho năm từ 2011 đến 2013 Năm 2012 số lượng hộ gia đình sản xuất phi nông nghiệp vay vốn chi nhánh tăng 63 hộ (19.7%), năm 2013 tăng 69 hộ (18%) b Tình hình cho vay hộ kinh doanh: Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 - Xét tỷ lệ tăng trưởng: + Năm 2011, dư nợ cho vay HKD chi nhánh đạt 103,587 tỷ đồng, đạt kết khả quan nỗ lực phấn đấu đội ngũ lãnh đạo cán nhân viên chi nhánh.Tỷ trọng cho vay nông nghiệp chiếm đến 78% dư nợ cho vay HKD chi nhánh, thương mại dịch vụ chiếm 15% tỷ trọng cho vay HKD chi nhánh, ngành công nghiệp- xây dựng ngành chiếm tỷ trọng thấp nhất, 7% dư nợ cho vay HKD chi nhánh Năm 2012, dư nợ cho vay HKD năm đạt 114,484 tỷ đồng, tăng 10.5% so với năm 2011 Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay HKD lĩnh vực ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao (78%) tỷ trọng cho vay ngành thương mại , dịch vụ công nghiệpxây dựng không thay đổi Năm 2013, chi nhánh gặp nhiều khó khăn việc tăng trưởng tín dụng HKD cạnh tranh NHTM khác, năm dư nợ cho vay HKD đạt 121,207 tỷ đồng, tăng 8.7% so với năm 2012 - Xét cấu dư nợ: + Cơ cấu cho vay chiếm tỷ trọng nhiều chi nhánh cho vay nông nghiệp, điều thể rõ cấu cho vay chi nhánh ngành chiếm tỷ trọng lớn (78%) tổng dư nợ cho vay HKD chi nhánh + Bên cạnh đó, ngành thương mại, dịch vụ góp phần tương đối cấu cho vay HKD chi nhánh, chiếm 15% tổng dư nợ cho vay HKD chi nhánh + Cho vay công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng thấp ngành HKD vay vốn chi nhánh, chiếm tỷ trọng 7% tổng dư nợ cho vay HKD chi nhánh c Cơ cấu cho vay HKD theo TSBĐ Cho vay dựa TSBĐ người vay chiếm tỷ trọng lớn cho vay HKD Tỷ lệ dao động mức 86% – 88 % Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 năm từ 2011-2013 Cho vay HKD theo TSBĐ bên thứ chiếm tỷ trọng thấp, dao đọng mức từ 12% - 14% 2.2.2 Tình hình kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh a Tổ chức máy quản lý kiểm soát RRTD cho vay HKD chi nhánh - Ban giám đốc định hướng hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh toàn Chi nhánh - Phòng KHKD tiếp nhận hồ sơ xin vay KH, thẩm định kiểm tra hồ sơ, thực cho vay KH - Cán kế toán cho vay vào hồ sơ giám đốc phó giám đốc phê duyệt thực giải ngân cho vay - Trưởng phòng kế toán người kiểm soát lại hồ sơ cho vay - Cán hậu kiểm kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ hồ sơ sau giải ngân b Mục tiêu kiểm soát RRTD cho vay HKD chi nhánh - Tập trung thu hồi nợ ngoại bảng, nợ xấu nợ nhóm - Kiểm soát nợ khống chế tỷ lệ nợ xấu 2.5%, nợ nhóm 3% nợ cấu - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tín dụng nhằm giảm thiểu RRTD Chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc c Biện pháp kiểm soát RRTD cho vay HKD * Né tránh rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh: - Lựa chọn khách hàng cho vay sở xếp hạng tín dụng nội - Lựa chọn hội cho vay qua kết thẩm định tái thẩm định tín dụng: + Căn vào sách tín dụng thời kỳ; hạn chế tạm dừng cho vay hộ kinh doanh uy tín, chây ì việc trả nợ; lĩnh vực có rủi ro cao theo nhận định chi nhánh Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 + Có sách khách hàng ưu tiên đối tượng khách hàng khách hàng truyền thống * Ngăn ngừa rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh: - Thực việc phân cấp quyền phán rõ ràng - Thực quy trình cho vay : + CBTD người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thẩm định cho vay trình lên trưởng phòng KHKD + Trưởng phòng KHKD người kiểm soát hồ sơ CBTD trình tái thẩm định lại thấy cần thiết - Giám đốc ( phó giám đốc) người định cho vay - Cán kế toán cho vay vào hồ sơ giám đốc phó giám đốc phê duyệt thực giải ngân cho vay - Trưởng phòng kế toán người kiểm soát lại hồ sơ cho vay - Kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay - Thu nợ xử lý nợ trọng *Phân tán rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh: *Giảm thiểu rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh: - Công tác giám sát khoản vay khách hàng vay - Cơ cấu lại nợ vay - Áp dụng biện pháp đảm bảo tiền vay * Chuyển giao rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh * Thiết lập nguồn tài bên để bù đắp tổn thất: + Phân loại nợ theo quy định +Trích lập dự phòng rủi ro * Nâng cao trình độ cán lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp: d Kiểm soát tuân thủ chi nhánh Tại chi nhánh, cán hậu kiểm kiểm tra kiểm soát tính tuân thủ, CBTD sau thực giải ngân phải chuyển chứng từ giải ngân hóa đơn liên quan cho phận hậu kiểm để phận thực kiểm soát sau cho vay Nếu qua kiểm tra thấy thiếu sót đề Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 nghị phận liên quan bổ sung kịp thời nhằm hoàn chỉnh hồ sơ, chứng từ 2.2.3 Kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh a Cơ cấu nhóm nợ theo mức độ rủi ro Kết phân loại nợ chi nhánh thời gian qua cho thấy chất lượng tín dụng cho vay HKD chi nhánh giữ mức độ an toàn, tỷ lệ nợ xấu nằm mức mục tiêu chi nhánh (2.5%), nhiên năm 2013 tỷ lệ nợ xấu có tăng so với năm 2012 mức tăng không đáng kể Tỷ trọng nợ nhóm ổn định tăng qua năm, nhiên mức tăng không đáng kể, từ mức 0.4% đến 0.55% b Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu năm 2011 2.39% , tỷ lệ giảm xuống 2.20% vào năm 2012 ( giảm 0.19% so với năm 2011) nhiên năm 2013 tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng tăng 0.08% so với năm 2012 nhiên đạt mục tiêu đảm bảo tăng trưởng tín dụng, đồng thời khống chế tỷ lệ nợ xấu nhỏ 2.5% theo mục tiêu đề c.Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể Tỷ lệ trích lập DPRR tín dụng cho vay HKD chi nhánh năm 2011 0.19%, tỷ lệ qua năm 2012 0.18%, giảm 0.01% năm nợ xấu có giảm so với năm 2011.Tuy nhiên, năm 2013 với việc xuất nợ nhóm 5, tỷ lệ trích lập DPRR tăng lên mạnh so với năm 2012 (tăng 012%) từ 0.18% lên 0.3%, Trong năm 2013, số tiền trích lập DPRR chi nhánh tăng xuất nợ nhóm dẫn đến tỷ lệ trích lập nhiều hơn, nguyên nhân khác không phần quan trọng dẫn đến việc chi nhánh phải tăng chi phí trích lập DPRR tín dụng HKD tình hình giảm giá tài sản bảo đảm d Tỷ lệ nợ xoá Từ ngày thành lập đến nay, hoạt động tín dụng chi nhánh chưa thực xoá nợ cho khoản vay HKD Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH 2.3.1 Thành công -Tổ chức máy tín dụng chi nhánh bước tuân theo nguyên tắc quản trị rủi ro - Thu nợ xử lý nợ trọng có nhiều biện pháp xử lý - Mức trích quỹ dự phòng rủi ro tổng dư nợ trích đúng, trích đủ - Cơ cấu dư nợ theo khả thu chuyển biến tích cực - Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu giảm dần qua năm - Công tác kiểm soát RRTD cho vay hộ kinh doanh trọng 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân kiểm soát RRTD cho vay HKD a Hạn chế kiểm soát rủi ro tín dụng - Kết tỷ lệ nợ xấu nợ nhóm giảm dần qua năm mức cao, đặc biệt nợ nhóm - Hoạt động tổ chức quản lý rủi ro nói chung quản lý RRTD nói riêng chưa có phận quản lý theo dõi chuyên trách - Chưa phát kịp thời sai phạm nghiệp vụ tín dụng, đạo đức nghề nghiệp rủi ro tiềm ẩn hoạt động chi nhánh -Việc kiểm tra sau giải ngân CBTD mang nhiều tính đối phó - Mức mua bảo hiểm thấp so với khoản vay, thủ tục nhận bảo hiểm xảy rủi ro khó khăn - Việc định giá tài sản sơ sài, chưa phát kịp thời sai phạm nghiệp vụ tín dụng, đạo đức nghề nghiệp - Kết thẩm định tín dụng chưa phản ánh tình hình khách hàng để có định tín dụng đắn - Chưa có quy định rõ ràng hình thức kỷ luật trường hợp sai phạm CBTD gây hậu xấu Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Thiếu phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương quan thực thi pháp luật b Nguyên nhân hạn chế kiểm soát rủi ro tín dụng - Nguyên nhân bên ngoài: +Nền kinh tế Việt Nam giai đoạn khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng từ khủng hoảng tài giới + Môi trường cung cấp thông tin chưa minh bạch + Môi trường pháp lý chưa thuận lợi + Nhiều HKD trình độ quản lý lực, trình độ điều hành, thông tin hạn chế nên khả chống đỡ khó khăn thấp - Nguyên nhân bên trong: + Xếp hạng tín dụng nội chưa phản ánh tình hình khách hàng, chủ quan, bị chi phối trình chấm điểm + Nhân cho phận tín dụng mỏng thiếu so với yêu cầu thực tế dẫn đến tải công việc + Cán tín dụng hạn chế chuyên môn, chưa đào tạo bản,cho vay dựa vào TSBĐ mà không thẩm định kỹ lực tài bỏ qua số quy trình tín dụng + Báo cáo thẩm định mang tính hình thức, đánh giá rủi ro khoản vay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chủ quan CBTD, chưa phản ánh tình hình khách hàng + Công tác giám sát nợ vay chưa trọng : Sự lẵng CBTD việc kiểm tra vốn vay, không kiểm tra tình hình thực tế mục đích sử dụng vốn nên không giám sát khách hàng Việc sử dụng vốn sau giải ngân khách hàng phụ thuộc nhiều vào ý thức trách nhiệm khách hàng - Công tác kiểm tra kiểm soát nội thực chưa liệt triệt để, chưa phản ánh hết thực trạng hoạt động chi nhánh KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH EAKPAM - ĐAKLAK 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo nhu cầu vay HKD khả RRTD - Những tín hiệu cho thấy kinh tế có dấu hiệu hồi phục, dự báo thời gian tới nhu cầu vay để mở rộng sản xuất HKD lớn - Bên cạnh nhu cầu lớn vay vốn, khả xảy RRTD tiềm ẩn Vì vậy, đòi hỏi ngân hàng cho vay cần phải thực nghiêm ngặt tuân thủ đầy đủ quy trình cho vay để hạn chế rủi ro tín dụng 3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện kiểm soát RRTD cho vay HKD chi nhánh - Tăng trưởng tín dụng phải đặt mục tiêu an toàn tín dụng hết - Hạn chế phát sinh nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu mức 2.5% - Tập trung toàn nguồn lực cho việc thu hồi khoản nợ xấu, lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu cho vay HKD - Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh - Chuẩn hoá nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên, đặc biệt đội ngũ cán tín dụng - Xây dựng thực tốt sách khách hàng HKD, giữ vững khách hàng có, phát triển khách hàng - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, củng cố hoạt động kiểm soát rủi ro để hoạt động có hiệu quản lý giám sát rủi ro tín dụng Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH 3.2.1 Thực nghiêm túc, tuân thủ quy trình cho vay, kiểm tra giám sát trƣớc, sau cho vay - Thẩm định phân tích tín dụng trước cho vay: giúp ngân hàng nắm rõ thông tin liên quan đến khách hàng HKD làm sở cho việc thẩm định định cho vay, loại bỏ hồ sơ tín dụng có nhiều rủi ro, hạn chế thấp tổn thất xảy - Đảm bảo quy trình kiểm tra, giám sát cho vay : Giúp cho CBTD cho vay đối tượng, kiểm chứng nhu cầu vay hộ kinh doanh - Đảm bảo quy trình giám sát, kiểm tra sau cho vay: Nhằm nắm bắt đầy đủ, kịp thời diến biến trình sử dụng tiền vay tình hình sản xuất kinh doanh HKD để phát kịp thời phát sinh rủi ro 3.2.2 Tăng cƣờng chất lƣợng thẩm định cho vay * Nâng cao chất lượng công tác thẩm định TSĐB - Chi nhánh cần có quy định rạch ròi trách nhiệm cá nhân việc thẩm đinh TSBĐ - Đạo tào cán khóa học thẩm định tài sản - Xây dựng khung bảng giá BĐS linh hoạt theo tình hình thực tế cần thiết nhằm trách chênh lệch lớn khung giá quy định giá thực tế thị trường - Thường xuyên tiến hành đánh giá lại giá trị TSĐB, quy trách nhiệm cụ thể đến lãnh đạo phòng phận liên quan không thực nghiêm túc hoạt động * Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng Khi thẩm định, phân tích tín dụng HKD, chi nhánh cần trọng xoáy sâu vào vấn đề sau: Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 + Năng lực tài chính, nguồn trả nợ hộ + Phương án kinh doanh: tính khả thi, khả sinh lời, rủi ro tiềm ẩn + Uy tín, tư cách lực kinh doanh cá nhân đặc biệt chủ HKD 3.2.3 Thực nghiêm ngặt nguyên tắc phân tán rủi ro cho vay - Cần phải chia nhỏ lĩnh vực đầu tư, khu vực đầu tư biện pháp cho ngân hàng thương mại phòng ngừa rủi ro - Không nên dồn vốn đầu tư vào khách hàng, khách hàng gặp khó khăn ảnh hưởng đến ngân hàng - Đa dạng hoá sản phẩm tín dụng nhằm phân tán rủi ro theo danh mục tài sản, giảm thiệt hại xảy có rủi ro vài loại tài sản định 3.2.4 Nâng cao hiệu công tác xử lý thu hồi nợ xấu, nợ nhóm - Phân loại chi tiết loại nợ xấu, khách hàng - Có kế hoạch cụ thể xử lý nợ có vấn đề - Phối hợp chặt chẽ nguồn lực để thu hồi nợ xấu, nợ nhóm 3.2.5 Tăng cƣờng công tác thu thập, sử dụng thông tin - Ngoài thông tin khách hàng HKD cung cấp, chi nhánh cần thêm thông tin từ nguồn đối tác HKD, NHTM khác, quyền địa phương, từ (CIC) - Thu thập thông tin thị trường, tình hình cung cầu sản phẩm, giá sản phẩm, biến động TSBĐ - Phân tích, xử lý thông tin thu thập - Định kỳ cần phân tích đánh giá dấu hiệu thị trường: Chính sách phủ, địa phương, NHNN, biến động khác thị trường…để đánh giá tác động thị trường HKD - Phối hợp chặt chẽ với quan, ban ngành, địa phương để nắm bắt kịp thời diễn biến xảy hộ HKD Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Xây dựng kho liệu khách hàng HKD nguồn thông tin hữu hiệu khái quát hoá trình tín dụng, hoạt động SXKD…để Ngân hàng có nhìn rõ khách hàng 3.2.6 Thiết lập mối quan hệ tốt bền lâu khách hàng - Giúp ngân hàng đánh giá chất lượng tín dụng HKD, nắm bắt, tiết kiệm chi phí thẩm định kiểm tra giám sát -Thông qua mối quan hệ với khách hàng, ngân hàng huy động nguồn vốn từ tiền gửi khách hàng - Đề sách chiến lược, kế hoạch, tìm kiếm thêm hội đầu tư không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng hiệu kinh doanh ngân hàng 3.2.7 Duy trì tranh thủ mối quan hệ hợp tác giúp đỡ quan chức Mọi di biến động người vay quan kiểm soát Vì vậy, tranh thủ ủng hộ quan việc tìm hiểu khách hàng khâu thẩm định, quản lý khoản vay thu nợ, xử lý rủi ro tín dụng quan trọng 3.2.8 Các giải pháp khác a Xây dựng môi trường làm việc thuận lợi cho công tác tín dụng hộ kinh doanh, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng Tạo môi trường làm việc chủ động, nâng cao tính tự chủ cán động lực thúc đẩy CBTD cống hiến cho chi nhánh - Tạo nhiều sân chơi văn hoá, thể thao để cán giao lưu chi nhánh hệ thống với nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn b Tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán tín dụng - Quy định chặt chẽ việc bố trí cán làm công tác tín dụng, phải đáp ứng yêu cầu công việc thời đại Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 - Có sức khoẻ, ngoại hình, khả giao tiếp tốt - Có phẩm chất đạo đức tốt c Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán tín dụng, định kỳ từ – năm cần phải thực luân chuyển cán tín dụng Cần tổ chức lớp học nghiệp vụ, tập huấn cho CBTD theo định kỳ kiến thức pháp luật, kinh tế, bồi dưỡng để nâng cao lực thẩm định, phân tích tín dụng Ngoài ra, để tránh chủ quan, định kỳ từ 2-3 năm cần phải có luân chuyển CBTD d Có sách khen thưởng hợp lý, bố trí cán phù hợp với lực, nhắc nhở, chấn chỉnh xử lý kịp thời cán yếu 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Agribank ĐakLak - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: - Cho phép chi nhánh tuyển thêm cán tín dụng 3.3.2 Kiến nghị với Agribank Việt Nam - Đề nghị với Agribank cho phép tổ chức lại máy quản lý tín dụng quản lý rủi ro - Tăng thời gian bước thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm định tín dụng quy trình cho vay hộ kinh doanh - Nghiên cứu tiêu xếp hạng tín dụng cụ thể, chi tiết, phù hợp với đối tượng khách hàng hộ kinh doanh, đảm bảo kết chấm điểm xếp hạng phản ánh với tình hình thực tế khách hàng - Tăng mức mua bảo hiểm hộ kinh doanh, thủ tục giải xảy rủi ro nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng 3.3.3 Kiến nghị với NHNN - Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay - Nâng cao chất lượng tông tin CIC - Tăng cường công tác tra, giám sát NHTM Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Tăng cường công tác chống cạnh tranh lành mạnh - Tăng cường hỗ trợ NHTM 3.3.4 Kiến nghị với Chính phủ a Chính phủ cần hoàn thiện quy trình xử lý tài sản đảm bảo, rút ngắn thời gian giải hồ sơ để ngân hàng nhanh chóng thu hồi nợ Chính phủ cần hoàn thiện quy trình xử lý tài sản đảm bảo từ khâu đấu giá đến khâu thi hành án, rút ngắn thời gian giải hồ sơ khuyến khích giao dịch thoả thuận luật nhằm giúp ngân hàng nhanh chóng thu hồi nợ từ tài sản đảm bảo b Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia công khai Việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin quốc gia vô cần thiết, trước hết phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước gián tiếp giúp ngân hàng thuận lợi việc khai thác thông tin khách hàng c Sự thay đổi sách Nhà nước cần công bố rõ ràng có thời gian cần thiết để chuyển đổi Nhà nước cần công bố công khai nội dung dự kiến thay đổi có khoảng thời gian cần thiết định để tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực liên quan chuyển đổi hoạt động cho phù hợp Nhà nước phải có biện pháp hỗ trợ cho thiệt hại thay đổi sách Nhà nước d Đối với Bộ Tư pháp Bộ tư pháp cần đại hóa hệ thống thông tin, cung cấp thông tin nhanh với phương thức đại để đáp ứng nhu cầu thực tế Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nay, trước bối cảnh kinh tế trải qua nhiều biến động khó khăn, NHTM đứng trước nguy rủi ro lớn hoạt động, đặc biệt nguy rủi ro tín dụng Vì vậy, kiểm soát rủi ro tín dụng nhiệm vụ quan trọng công tác quản trị NHTM Thực tế kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD chi nhánh nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu kiểm soát rủi ro tín dụng Vì vậy, cần thiết phải tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD để thúc đẩy hoạt động tín dụng phát triển an toàn, hiệu quả, giới hạn rủi ro ngân hàng Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ: Phân tích sở lý luận rủi ro tín dụng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD NHTM Phân tích thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD NHNo&PNT chi nhánh EakPam - ĐaLak hoàn cảnh kinh tế cụ thể địa phương nói riêng nước nói chung, bối cảnh cạnh tranh ngân hàng thương mại ngày gay gắt, khách hàng ngày có hiểu biết lĩnh vực tài ngân hàng yêu cầu ngân hàng cao Qua đó, đánh giá thành công mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế để khắc phục, hoàn thiện Trên sở lý luận thực tiễn đó, kết hợp với kinh nghiệm công tác chi nhánh, với nghiên cứu dự báo nhu cầu vay HKD chi nhánh khả RRTD, định hướng kiểm soát RRTD cho vay HKD chi nhánh theo định hướng nhiệm vụ Agribank Việt Nam, tác giả đưa định hướng đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 cho vay HKD chi nhánh Đưa số kiến nghị Agrribank Việt Nam, NHNN Việt Nam quan trực thuộc Chính phủ để tạo điều kiện thực thi giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm soát rủi ro tín dụng đưa Những kết nghiên cứu luận văn hy vọng góp phần nhỏ việc nâng cao hiệu công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD chi nhánh, tạo môi trường tín dụng an toàn hiệu để chi nhánh đạt mục tiêu kinh doanh cao nhất, đủ sức cạnh tranh với NHTM nước Footer Page 26 of 145 ... khó khăn - Chi phí tổ chức cho vay hộ kinh doanh cao 1.1.3 Rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh a Khái niêm rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh khả xảy... rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh - RRTD cho vay hộ kinh doanh mang tính tất yếu - RRTD cho vay hộ kinh doanh mang tính gián tiếp - RRTD cho vay hộ kinh doanh đa dạng, phức tạp - RRTD cho vay. .. rủi ro tín dụng cho vay HKD chi nhánh sao? Chi nhánh đặt mục tiêu, biện pháp để kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh? - Để hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD, chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Eakpam, Đắk Lắk, Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Eakpam, Đắk Lắk, Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Eakpam, Đắk Lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay