Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵn

26 109 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:39

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯƠNG TẤN MINH KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phản biện 1: PGS.TS Đào Hữu Hòa Phản biện 2: TS Tống Thiện Phước Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, hoạt động tín dụng lại chứa đựng nhiều rủi ro rủi ro tí dụng tổn thất lớn ngân hàng Vì việc quản trị rủi ro tín dụng vấn đề cấp thiết ngân hàng Trong quản trị rủi ro tín dụng, kiểm soát rủi ro nội dung quan trọng, công tác thực tác nghiệp nhằm phòng ngừa, hạn chế khắc phục hậu rủi ro tín dụng để đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, hoạt động cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ, nợ xấu có xu hướng tăng cao mà chủ yếu phát sinh từ cho vay doanh nghiệp Vì việc kiểm soát rủi ro tín dụng có hiệu giúp ngân hàng nâng cao vị uy tín khách hàng Đây điều vô quan trọng giúp ngân hàng đạt mục tiêu tăng trưởng phát triển cách bền vững Do chọn đề tài “Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng Chi nhánh - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu:  Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử, luận văn sử dụng bảng phương pháp điều tra, thu thập, tổng hợp, phân tích liệu thống kê để làm rõ thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng, sở nghiên cứu đưa giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Bố cục đề tài Trong phạm vi luận văn, phần mở đầu kết luận cấu trúc gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình thực đề tài, tác giả tham khảo nghiên cứu trước có liên quan, từ rút định hướng phương pháp nghiên cứu cho phù hợp với đề tài Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại a Khái niệm cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại Cho vay DN việc thỏa thuận NHTM doanh nghiệp, theo NHTM giao cho doanh nghiệp sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gi an định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi b Phân loại cho vay doanh nghiệp  Theo thời hạn cho vay  Theo mục đích sử dụng vốn vay  Theo hình thức đảm bảo tiền vay  Theo phương thức cho vay c Đặc điểm cho vay doanh nghiệp - Cho vay doanh nghiệp thường cho vay lớn dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ vay ngân hàng - Cho vay DN thường quy mô lớn, lợi ích thu từ hoạt động cho vay cao Do rủi ro tín dụng cho vay DN thường cao - Thời gian th m định cho vay dài Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại a Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp hiểu tổn thất có khả xảy nợ vay doanh nghiệp NHTM doanh nghiệp vay vốn không thực hạn khả thực hạn phần toàn nghĩa vụ trả nợ theo cam kết b Phân loại rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Có nhiều cách để phân loại rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp tùy theo mục đích, yêu cầu nghiên cứu Tùy theo tiêu chí phân loại mà người ta chia rủi ro tín dụng thành loại khác c Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp - Rủi ro tín dụng có tính tất yếu, tồn gắn liền với hoạt động ngân hàng thương mại d Hậu rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp  Tác động đến ngân hàng  Tác động đến kinh tế e Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại  Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp trình ngân hàng vận dụng phương pháp, công cụ phù hợp nhằm nhận dạng, đo lường, kiểm soát tài trợ rủi ro tín dụng nhằm đạt Footer Page of 145 Header Page of 145 mục tiêu hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp gây giới hạn tự định  Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Quá trình quản trị rủi ro tín dụng bao gồm nội dung: nhận dạng, đánh giá, kiểm soát tài trợ rủi ro tín dụng - Nhận dạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Đánh giá rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Tài trợ rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 1.2 NỘI DUNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.2.1 Quan điểm mục đích kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp a Quan điểm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp việc NHTM sử dụng cách thức, phương pháp, biện pháp nhằm vào mục đích cuối đạt mục tiêu NHTM Những cách thức sử dụng né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu, chuyển giao rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp b Mục đích kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Mục đích kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng xảy với xác suất rủi ro thấp hạn chế tối đa mức độ tổn thất thiệt hại rủi ro tín dụng xảy Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.2 Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp a Né tránh rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Né tránh rủi ro tín dụng cách tiếp cận hiệu quản trị rủi ro tín dụng Bằng cách né tránh rủi ro tín dụng, NHTM biết không gánh chịu tổn thất tiềm n bất định mà rủi ro tín dụng gây Để công tác né tránh rủi ro tín dụng có hiệu quả, NHTM thường sử dụng biện pháp sau:  Từ chối cho vay  Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, sàng lọc doanh nghiệp vay vốn  Yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp nhằm biến đổi rủi ro tín dụng mức chấp nhận vay  Giới hạn tín dụng khách hàng  Giới hạn tỷ lệ dư nợ lĩnh vực, ngành có rủi ro tín dụng cao tổng dư nợ  Cho vay đồng tài trợ b Ngăn ngừa rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngăn ngừa rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp hoạt động NHTM nhằm ngăn cản khả xảy rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tổn thất vốn NHTM Các biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp gồm:  Tài sản đảm bảo nợ vay  Tổ chức công tác cho vay nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp  Sử dụng biện pháp tài Footer Page of 145 Header Page of 145 c Giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Giảm thiểu tổn thất cho vay doanh nghiệp hiểu biện pháp giảm thiểu tổn thất công vào rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp cách làm giảm bớt giá trị hư hại tổn thất xảy Các biện pháp giảm thiểu tổn thất thường sử dụng cho vay doanh nghiệp là:  Lập quỹ dự phòng rủi ro  Áp dụng lãi suất cho vay theo mức độ rủi ro tín dụng d Chuyển giao rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Chuyển giao rủi ro tín dụng việc tạo nhiều thực thể khác thay thực thể gánh chịu rủi ro tín dụng, thông qua việc chuyển giao toàn tài sản hoạt động có rủi ro tín dụng đến người hay nhóm người khác hai Chuyển giao rủi ro tín dụng thực hình thức sau:  Mua bảo hiểm  Bảo lãnh bên thứ ba  Chứng khoán hóa 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp a Tỷ lệ nợ xấu b Biến động cấu nợ xấu Nợ xấu bao gồm nhóm nợ: nhóm 3, nhóm nhóm Mỗi nhóm nợ phản ánh hiệu công tác kiểm soát rủi ro tín dụng khác Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 nhau, mức độ rủi ro tổn thất tín dụng khác xếp theo mức độ từ thấp đến cao c Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng d Tỷ lệ xóa nợ ròng 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 1.3.1 Các nhân tố bên - Công tác kiểm tra giám sát khoản vay sau cho vay chưa thực cách có hiệu - Trình độ chuyên môn lực cán tín dụng - Đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng - Công tác kiểm tra, kiểm soát nội - Công nghệ ngân hàng 1.3.2 Các nhân tố bên - Thông tin doanh nghiệp vay vốn - DN sử dụng vốn sai mục đích, thiện chí trả nợ - Môi trường kinh tế không ổn định - Cơ chế sách Nhà nước Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Dư nợ cho vay doanh nghiệp Chi nhánh tập trung chủ yếu vào ngành: xây dựng, bất động sản, điện…Nợ xấu Chi nhánh đa phần từ khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh kinh doanh lĩnh vực xây dựng bất động sản - Về cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp theo phương thức cho vay: Cơ cấu cho vay theo phương thức cho vay theo hạn mức Chi nhánh có xu hướng tăng qua năm 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng  Thực trạng chung RRTD cho vay doanh nghiệp Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp Chi nhánh cao Tuy nhiên Chi nhánh nỗ lực sử dụng biện pháp thu hồi nợ tài trợ rủi ro tín dụng nên qua năm nợ xấu giảm đáng kể Đặc biệt năm 2013, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 6.08% (năm 2012) xuống 2,71%  Thực trạng RRTD cho vay doanh nghiệp theo hình thức đảm bảo Nợ xấu cho vay doanh nghiệp Chi nhánh thuộc loại cho vay có tài sản đảm bảo Dù chiếm tỷ trọng nhiên dư nợ cho vay doanh nghiệp đảm bảo lại nợ xấu mà toàn nợ xấu đến từ cho vay có đảm bảo  Thực trạng RRTD cho vay doanh nghiệp theo kỳ hạn vay Nợ xấu cho vay doanh nghiệp Chi nhánh chủ yếu cho vay ngắn hạn, nợ xấu cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng RRTD cho vay trung dài hạn thường cao so với RRTD cho vay ngắn hạn Tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn giảm từ Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 10,75% (năm 2011) xuống 5,99% (năm 2012) xuống 3,83% (năm 2013) Tỷ lệ nợ xấu cho vay trung dài hạn có xu hướng giảm dần  Thực trạng RRTD cho vay doanh nghiệp theo ngành kinh tế Nhìn chung nợ xấu cho vay doanh nghiệp Chi nhánh chủ yếu phát sinh nghiệp vụ cho vay ngắn hạn mức độ thấp, chủ yếu tập trung vào ngành xây dựng, bất động sản thương mại dịch vụ, tất khoản nợ xấu có tài sản đảm bảo 2.3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Các biện pháp sử dụng để kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng a Thực trạng sử dụng biện pháp né tránh rủi ro tín dụng  Đánh giá, xếp hạng sàng lọc khách hàng Số lượng khách hàng có sách hạn chế tín dụng chấm dứt tín dụng chiếm tỷ trọng thấp Việc chấm điểm xếp hạng tín dụng chi nhánh mang tính hình thức, kết xếp hạng tín dụng chưa phản ánh trung thực khách quan tình trạng thực tế khách hàng  Thẩm định cấp tín dụng cho khách hàng - Kết định cho vay gần phụ thuộc vào ý kiến nhận xét đề xuất phận quản lý rủi ro nợ có vấn đề… - Hiện nay, phận th m định thuộc phòng quản lý rủi ro nợ có vấn đề chịu quản lý Ban giám đốc áp lực Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 cạnh tranh bối cảnh kinh tế khó khăn, kết th m định mang ý chí chủ quan Ban lãnh đạo mà thiếu độc lập  Giới hạn tín dụng khách hàng vay vốn Giới hạn tín dụng Chi nhánh bao gồm giới hạn dư nợ vay ngắn hạn, giới hạn dư nợ vay trung dài hạn giới hạn bảo lãnh  Biến đổi rủi ro tín dụng mức chấp nhận vay Khi tiến hành xếp hạng doanh nghiệp, kết xếp hạng BB, cán quan hệ khách hàng chủ động từ chối cho vay  Cho vay đồng tài trợ Hiện tại, Chi nhánh triển khai dự án cho vay đồng tài trợ với NHTM: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn…Đó dự án khách sạn Furama, dự án lưới điện miền Trung… Việc lường trước rủi ro tín dụng tương lai khó, gây tổn thất tương lai Do Chi nhánh chọn hình thức cho vay đồng tài trợ dự án lớn thời gian cho vay dài hợp lý b Thực trạng sử dụng biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng  Sử dụng biện pháp bảo đảm tiền vay Chi nhánh áp dụng cho vay tài sản đảm bảo với khách hàng lớn, uy tín, quan hệ lâu năm với Chi nhánh, có mức xếp hạng AA trở lên Còn lại chủ yếu Chi nhánh cho vay yêu cầu doanh nghiệp vay vốn có tài sản đảm bảo Về cho vay có đảm bảo tài sản cho vay cho đảm bảo tài sản nhà đất chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ, chiếm gần 60%  Thực việc kiểm tra giám sát trước, sau cho vay Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Hiện công tác cho vay Chi nhánh có phối hợp phận là: - Bộ phận quan hệ khách hàng: giao dịch trực tiếp với khách hàng, th m định xét duyệt cho vay công việc liên quan - Bộ phận quản lý rủi ro nợ có vấn đề: thực th m định, đề xuất cấp tín dụng trình ban giám đốc, cấp tín dụng hệ thống INCAS – hệ thống quản lý thông tin tài khoản khách hàng NHCT VN Thực nhiệm vụ tập họp, phân loại xử lý loại rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng - Bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ: rà soát, đánh giá độc lập, khách quan đưa kiến nghị nhằm nâng cao hiệu tính tuân thủ quy định, sách nội bộ, thủ tục, quy trình thiết lập Chi nhánh  Sử dụng biện pháp tài Chi nhánh sử dụng biện pháp tài lãi suất hạn, phí cấu nợ thỏa thuận ký kết hợp đồng tín dụng Tuy nhiên, biện pháp thường không đủ mạnh phải kết hợp chung với biện pháp khác c Thực trạng sử dụng biện pháp giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng  Định giá khoản vay (lãi suất cho vay) theo mức độ rủi ro tín dụng Hiện Chi nhánh chưa phân biệt lãi suất theo mức độ rủi ro tín dụng doanh nghiệp vay vốn mà thực việc nâng lãi suất cho vay số ngành kinh tế có rủi ro tín dụng cao giai đoạn như: bất động sản, xây dựng …trên sở lãi suất sàn theo đạo NHCT VN  Phát xử lý nợ có vấn đề Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Thông qua công tác kiểm tra, giám sát khoản vay, phát tình trạng yếu khả trả nợ khách hàng, Chi nhánh chủ động tìm cách xử lý khoản vay có vấn đề thông qua thương lượng Khi thương lượng tiến hành kiện nợ Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng biện pháp cuối mà không giải ổn thỏa với khách hàng để thu nợ  Trích lập quỹ dự phòng rủi ro Chi nhánh trích dự phòng rủi ro chung 0,75% giá trị khoản nợ từ nhóm đến nhóm Số dự phòng rủi ro cụ thể phải trích bị ảnh hưởng lớn kết phân loại nợ không giá trị tài sản không Số dư trích dự phòng rủi ro tỷ lệ XLRR/DPRR giảm năm 2013 năm 2013 dư nợ cho vay doanh nghiệp giảm Chi nhánh thực tốt việc xử lý nợ xấu thông qua lý tài sản đảm bảo thu nợ nên số dư xử lý rủi ro quỹ dự phòng rủi ro năm 2013 giảm d Thực trạng sử dụng biện pháp chuyển giao rủi ro tín dụng  Yêu cầu DN vay vốn mua bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm tài sản Hiện NHCT VN thành lập hai công ty bảo hiểm công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ VietinbankAviva công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Ngân triển khai nhiều chương trình sản ph m bảo hiểm tín dụng Chi nhánh tiến hành triển khai đến cán quan hệ khách hàng để bán chéo sản ph m bảo hiểm tỷ trọng dư nợ mua bảo hiểm thấp  Sử dụng biện pháp bảo lãnh bên thứ ba Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Hiện nay, Chi nhánh áp dụng việc yêu cầu cá nhân, tổ chức dùng tài sản để bảo lãnh cho doanh nghiệp, để đảm bảo cho dư nợ vay vốn doanh nghiệp Tuy nhiên, Chi nhánh cho vay toán trước tiền mua vật tư hàng hóa mà không yêu cầu bên hưởng thụ phải có bảo lãnh ứng trước…  Sử dụng biện pháp chứng khoán hóa Hiện nay, Chi nhánh chưa thực biện pháp chứng khoán hóa thị trường tài nước ta chưa phát triển 2.3.2 Kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh  Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm giai đoạn 2011-2013, đặc biệt năm 2013 tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể, giảm 3,37% so với năm 2012  Cơ cấu nợ xấu cho vay doanh nghiệp Cơ cấu nợ xấu Chi nhánh không tốt, nợ nhóm chiếm tỷ trọng cao dù có giảm qua năm Năm 2013, Chi nhánh có cố gắng việc xử lý nợ xấu thu hồi hết khoản nợ xấu nhóm  Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro có biến động tăng năm 2012 (tăng 0,04%) giảm năm 2013 (giảm 0,17%) Đến năm 2013, nợ xấu Chi nhánh giảm đáng kể, dư nợ nhóm giảm nhẹ dư nợ nhóm Chi nhánh thực tốt việc thu hồi nợ  Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay doanh nghiệp Tỷ lệ xóa nợ ròng giảm dần qua năm Năm 2012 tỷ lệ xóa Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 nợ ròng giảm 0,23% năm 2013 giảm 0,73% Điều cho thấy tổn thất thực tế cho vay doanh nghiệp Chi nhánh giảm dần qua năm 2.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng - Công tác kiểm tra giám sát khoản vay sau cho vay - Trình độ chuyên môn lực cán tín dụng - Công tác kiểm tra, kiểm soát nội - Công nghệ ngân hàng - Môi trường kinh tế 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.4.1 Những mặt thành công Trong năm qua, tình hình thị trường tín dụng có nhiều biến động Chi nhánh kiên trì coi trọng chất lượng tín dụng, linh hoạt áp dụng sách tín dụng, tăng cường kiểm soát rủi ro…và đạt thành công định 2.4.2 Những mặt hạn chế - Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Chi nhánh chưa đáp ứng yêu cầu việc lựa chọn khách hàng kiểm soát rủi ro Việc tìm hiểu, khai thác thông tin doanh nghiệp có thời gian thực ngắn, không đủ thời gian cho cán quan hệ khách hàng tìm kiếm, phân tích sử dụng đầy đủ thông tin để sử dụng công tác th m định… 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế công tác kiểm soát rủi ro tín dụng a Nguyên nhân bên - Tình hình kinh tế nước ta năm qua gặp nhiều Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 khó khăn nên khả tăng trưởng kém, hầu hết DN co cụm không mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh - Tình hình thị trường bất động sản đóng băng gây khó khăn cho CN việc lý tài sản đảm bảo để bù đắp RRTD tài sản đảm bảo mà CN nắm giữ chủ yếu bất động sản nhà máy, công xưởng, nhà kho… mà DN vay vốn chấp - Nhiều khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh có lực tài yếu, trình độ quản lý hạn chế… b Nguyên nhân bên - Chi nhánh chưa có chiến lược kiểm soát rủi ro tín dụng toàn diện - Cơ chế sách NHCT VN thay đổi liên tục, việc cấp quản lý tín dụng yêu cầu chặt chẽ…nên việc mở rộng tăng trưởng tín dụng gặp nhiều khó khăn - Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Chi nhánh chưa đáp ứng so với yêu cầu thực tế tác nghiệp, bị chi phối ý muốn chủ quan cán chấm điểm xếp hạng tín dụng - Phòng quản lý rủi ro nợ có vấn đề chưa phát huy hiệu công việc - Việc áp lực tiêu làm cho Chi nhánh lo tập trung tăng trưởng dư nợ mà không ý quan tâm mức vào việc giám sát nợ vay làm cho việc phát xử lý nợ gặp khó khăn - Số lượng cán quan hệ khách hàng phòng khách hàng doanh nghiệp ít, số cán tín dụng hạn chế chuyên môn nghiệp vụ, lực th m định chưa cao, hạn chế trình độ áp dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ phân tích th m định cho vay, quản lý nợ vay… Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM–CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1 Định hướng hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 3.1.2 Định hướng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Giải pháp né tránh rủi ro tín dụng  Xây dựng hệ thống đánh giá, xếp hạng tín dụng sàng lọc khách hàng thật chi tiết CN cần xây dựng hệ thống đánh giá, xếp hạng tín dụng KHDN hoạt động địa bàn thành phố cách chi tiết, sàng lọc phân chia KH theo tiêu chu n khác như: lĩnh vực KD, quy mô KD, uy tín DN…Từ kết hợp tiêu chu n lại thành hệ thống thông tin phục vụ cho công tác th m định CN  Nâng cao chất lượng công tác thẩm định Công tác th m định phải thực nghiêm chỉnh đ y đủ bước hướng dẫn quy trình th m định tín dụng Hội Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 sở Các phận liên quan đến công tác th m định tín dụng phải phối hợp tốt với  Quy định giới hạn rủi ro tín dụng theo ngành nghề kinh tế, khách hàng CN cần quy định giới hạn tín dụng thông qua mức độ rủi ro ngành để dư nợ tín dụng không bị tập trung vào ngành có rủi ro cao bất động sản, chứng khoán…Thực đánh giá rà soát giới hạn tín dụng DN tháng/lần 3.2.2 Giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng  Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đảm bảo tiền vay Hiện đa số khoản vay mà CN cho vay yêu cầu có tài sản đảm bảo Tuy nhiên CN cần có kiểm tra chặt chẽ tài sản đảm bảo tính xác giầy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản KH để trách việc KH dùng tài sản để chấp vay nhiều chỗ Việc định giá tài sản đảm bảo nên thực định kỳ tháng/lần để đánh giá xác giá trị thị trường tài sản đảm bảo tình hình thị trường biến động liên tục  Nâng cao công tác kiểm tra giám sát sau cho vay Cán tín dụng cần phải tuân thủ đầy đủ công tác kiểm tra giám sát vay sau cho vay Cán TD phải định kỳ thường xuyên kiểm tra thực tế việc sử dụng vốn vay DN Đối với việc cho vay để xây dựng công trình CN cần yêu cầu KH sử dụng vốn tự có trước sau NH kiểm tra thực tế công trình, giá trị DN đầu tư tiến hành giải ngân Đối với công trình xây dựng lớn NH yêu cầu kiểm toán Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.2.3 Giải pháp giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng  Áp dụng lãi suất cho vay thích hợp vào điều khoản hợp đồng CN nên phân biệt áp dụng lãi suất cho vay dựa mức độ RRTD DN, tính toán đưa vào khoản phí bù rủi ro cầu thành lãi suất KH dựa mức độ rủi ro CN áp dụng việc hạ mức lãi suất cho vay dựa vào việc yêu cầu tăng tài sản đảm bảo để giảm dự phòng rủi ro  Thêm điều khoản hạn chế rủi ro hợp đồng tín dụng Để đảm bảo số biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng có tính pháp lý, Chi nhánh cần thỏa thuận với doanh nghiệp vay vốn nội dung biện pháp kiểm soát rủi ro hợp đồng tín dụng như: vốn tự có tham gia, trường hợp bổ sung tài sản đảm bảo, thu nợ trước hạn, giảm dần dư nợ vay…  Đa dạng hóa danh mục tín dụng cho vay Để hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng, Chi nhánh cần nghiên cứu xây dựng nhiều hình thức cho vay nhằm khuyến khích mở rộng cho vay theo ngành nghề, lĩnh vực, loại hình cho vay thông qua việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, danh mục cho vay, tài sản đảm bảo 3.2.4 Giải pháp chuyển giao rủi ro tín dụng  Quy định trường hợp khách hàng vay vốn phải thực việc mua bảo hiểm CN cần kiên yêu cầu KH thực đầy đủ việc mua bảo hiểm tài sản chấp, tài sản liên quan đến vốn thuộc sở hữu DN vay vốn bảo lãnh bên thứ ba Trong hợp đồng bảo hiểm quy định rõ quyền thụ hưởng bảo hiểm thuộc CN Như biện pháp đảm bảo tài sản CN thực đảm Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 bảo chắn  Quy định trường hợp khách hàng vay vốn phải thực việc bảo lãnh ngân hàng Chi nhánh cần phải có quy định trường hợp khách hàng vay vốn phải có bảo lãnh ngân hàng - Đối với nhà cung cấp khách hàng vay vốn: Chi nhánh cần yêu cầu nhà cung cấp khách hàng vay vốn ứng trước tiền mua vật tư hàng hóa phải có bảo lãnh ứng trước ngân hàng có uy tín - Đối với nhà tiêu thụ sản ph m hàng hóa khách hàng vay vốn: Khi khách hàng vay vốn bán hàng chưa toán tiền phải yêu cầu nhà tiêu thụ phải có bảo lãnh toán ngân hàng có uy tín  Nghiên cứu sử dụng công cụ phái sinh hàng hóa Chi nhánh nghiên cứu sử dụng công cụ phái sinh như: hợp đồng tương lai, kỳ hạn, quyền chọn Trong điều kiện áp dụng yêu cầu doanh nghiệp thực hợp đồng giao sau hình thức đơn đặt hàng, đặt cọc mua hàng ứng trước để kiểm soát chi phí đầu vào ổn định giá đầu 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ  Nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán tín dụng CN cần lựa chọn cán có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm, lĩnh nghề nghiệp làm công tác th m định Nâng cao nhận thức RRTD cho cán bộ, không ý muốn chủ quan mà giảm điều kiện vay vốn không làm quy trình cho vay kiểm soát RRTD Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22  Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội Bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội cần nâng cao vai trò, nhiệm vụ hoạt động tín dụng CN Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa chấn sai sót trình thực nghiệp vụ tín dụng  Áp dụng công nghệ công tác kiểm soát rủi ro tín dụng CN nghiên cứu xây dựng phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác kiểm soát RRTD, phần mềm quản lý thông tin cụ thể danh mục KH, xây dựng hệ thống báo cáo RRTD hiệu công tác kiểm soát RRTD nâng cao 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - NHCT VN tiếp tục xem xét việc cải tiến quy trình cấp, quản lý thực tín dụng nội để ngày đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ khách hàng… - NHCT VN cần nghiên cứu cải tiến bổ sung hệ thống xếp hạng tín dụng nội cụ thể chi tiết cho loại đối tượng khách hàng khác - NHCT VN cần xây dựng phận thu thập, hệ thống hóa cập nhật thông tin, hệ thống thông tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Thành lập công ty mua bán nợ khai thác tài sản trực thuộc NHCT VN với chức mua bán nợ, khai thác tài sản đảm bảo dịch vụ th m định tài sản 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -NHNN cần đưa chế tài nhằm nâng cao trách nhiệm ngân hàng việc cung cấp thông tin khách hàng có quan hệ tín dụng cách kịp thời, đầy đủ xác Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 - NHNN cần xây dựng giải pháp hoàn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội tổ chức tín dụng phù hợp với chu n mực quốc tế - NHNN cần phát triển thị trường mua bán nợ - NHNN cần tạo điều kiện hỗ trợ cho NHTM việc xây dựng mối liên hệ với nhau, ngân hàng với định chế tài phi ngân hàng với định chế tài khác 3.3.3 Kiến nghị với ban ngành có liên quan - Cần tích cực xây dựng có biện pháp khuyến khích việc phát triển thể chế nhằm hỗ trợ thông tin cho thị trường, nêu đưa ưu đãi để phát triển doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ thông tin, tài - Cần trọng chủ động tăng cường phối hợp với NHNN việc ban hành định hướng phù hợp việc thực biện pháp xử lý nợ trích lập dự phòng rủi ro - Kịp thời phối hợp với ngành liên quan xử lý vấn đề pháp lý phức tạp việc quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, vấn đề vốn có tính đa ngành, liên bộ, có liên quan đến xử lý rủi ro tín dụng Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Tín dụng hoạt động chủ yếu mốt quan tâm hàng đầu hoạt động kinh doanh NHTM Trong điều kiện cụ thể nước ta nay, nguồn vốn tín dụng NHTM nguồn vốn quan trọng, đóng vai trò chủ yếu doanh nghiệp toàn kinh tế nói chung Hoạt động tín dụng tiềm n nhiều rủi ro việc quản trị rủi ro tín dụng có ý nghĩa định đến kết hoạt động kinh doanh NHTM Kiểm soát rủi ro tín dụng công tác quan trọng mà NHTM cần phải quan tâm Trong phạm vi, đối tượng giới hạn, luận văn hệ thống hóa, khái quát hóa vấn đề lý luận rủi ro tín dụng kiểm soát rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng Luận văn đánh giá toàn diện thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Trên sở phân tích, tìm hiểu, đánh giá kết tồn giải pháp mà Chi nhánh áp dụng để kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Trên sở lý luận thực tiễn, luận văn đưa giải pháp cụ thể với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước để khắc phục mặt hạn chế tồn nâng cao giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng Từ nâng cao mở rộng hoạt động tín dụng Chi nhánh Footer Page 26 of 145 ... kiểm soát tài trợ rủi ro tín dụng - Nhận dạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Đánh giá rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Tài trợ rủi ro. .. CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH... TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵn, Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵn, Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay