Kế toán trách nhiệm tại Viễn thông Quảng Bình

26 95 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:39

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH HƯNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐƯỜNG NGUYỄN HƯNG Phản biện 1: TS Đoàn Thị Ngọc Trai Phản biện 2: TS Văn Thị Thái Thu Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 02 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường ngày có nhiều cạnh tranh gay gắt, xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu đặt cho doanh nghiệp toán khó hoạt động hiệu Việc nâng cao nội lực, nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp thương trường vấn đề sống Có thể ví toàn hoạt động doanh nghiệp cỗ máy khổng lồ, phận chi tiết máy nó, cần phận không hoạt động hoàn hảo ảnh hưởng đến kết chung toàn doanh nghiệp Do để nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp đòi hỏi phận doanh nghiệp phải hoạt động hiệu phối hợp cách nhịp nhàng với để hoàn thành mục tiêu chung Muốn vậy, kế toán quản trị cần xây dựng phương pháp giúp nhà quản trị thấy kết hoạt động phận, qua phát huy yếu tố tích cực ngăn ngừa mặt yếu việc thực mục tiêu chung tổ chức Kế toán trách nhiệm công cụ giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu Viễn Thông Quảng Bình doanh nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng chế quản lý kinh tế đơn vị phụ thuộc đa dạng Vì vấn đề đặt cần phải có cấu quản lý tài phù hợp, phân công rõ trách nhiệm phận nào, qua làm cho doanh nghiệp hoạt động cách nhịp nhàng đem lại hiệu kinh tế cao nhất, hoàn thành mục tiêu đề Xuất phát từ yêu cầu khách quan vậy, tác giả Footer Page of 145 Header Page of 145 vận dụng lý luận kế toán trách nhiệm vào thực tiễn để thực đề tài: “ Kế toán trách nhiệm Viễn Thông Quảng Bình” để làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Luận văn hướng đến mục tiêu sau: - Nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm sở phân cấp quản lý Viễn Thông Quảng Bình để tìm ưu, nhược điểm tồn kế toán trách nhiệm doanh nghiệp - Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm Viễn Thông Quảng Bình, giúp nhà quản lý có sở đánh giá cách đắn thành đơn vị, phận để hướng tới mục tiêu chung mà Viễn Thông Quảng Bình đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu nội dung kế toán trách nhiệm việc vận dụng kế toán trách nhiệm Viễn Thông Quảng Bình - Phạm vi nghiên cứu: Là Viễn Thông Quảng Bình, bao gồm tất đơn vị trực thuộc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc Viễn Thông Quảng Bình Câu hỏi nghiên cứu - Phân cấp quản lý doanh nghiệp thể nào? Việc thành lập trung tâm trách nhiệm có phù hợp với phân cấp quản lý hay không? - Việc phân cấp quản lý toàn diện hay chưa? Việc đánh giá trách nhiệm quản lý nào? Nhu cầu đánh giá trách nhiệm quản lý tương lai sao? Footer Page of 145 Header Page of 145 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp cụ thể như: Hệ thống hóa, so sánh, phân tích, logic, để hệ thống hóa lý luận kế toán trách nhiệm, tìm hiểu thực tế liên quan đến kế toán trách nhiệm, từ triển khai tổ chức công tác kế toán đáp ứng yêu cầu quản trị nội doanh nghiệp Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn chia làm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán trách nhiệm Viễn Thông Quảng Bình Chương 3: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm Viễn Thông Quảng Bình Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tính đến thời điểm có nhiều đề tài, báo nghiên cứu liên qua đến đề tài kế toán trách nhiệm, số đề tài sau: Luận văn thạc sỹ, Đại Học Đà Nẵng (2013) “ Kế toán trách nhiệm tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai” tác giả: Đỗ Thị Thu Loan Luận văn thạc sỹ, Đại Học Đà Nẵng (2012)“ Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Dược DANAPHA” tác giả: Tôn Nữ Xuân Hương Luận văn thạc sỹ, Đại Học Đà Nẵng (2012) “ Hoàn thiện kế toán trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam” tác giả: Vũ Lê Bảo Trân Bài báo(2008): “ Kế toán trách nhiệm – Vũ khí công ty lớn” tác giả: Nguyễn Xuân Trường Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUÁT VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm Kế toán trách nhiệm tổ chức việc thiết lập quyền hạn, trách nhiệm phận, thành viên hệ thống tiêu, báo cáo thành phận thành viên 1.1.2 Vai trò kế toán trách nhiệm - Kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin cho việc thực chức tổ chức điều hành doanh nghiệp - Kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin cho việc thực chức kiểm soát tài kiểm soát quản lý - Kế toán trách nhiệm khuyến khích nhà quản lý hướng đến mục tiêu chung tổ chức - Kế toán trách nhiệm góp phần đánh giá thành phận 1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ – CƠ SỞ HÌNH THÀNH KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.2.1 Khái niệm phân cấp quản lý Phân cấp quản lý phân quyền cho cấp dưới, dẫn đến phân định rõ ràng quyền lợi trách nhiệm quản lý cho cấp dựa sở cấu trúc phân quyền mà nhà quản trị lựa chọn 1.2.2 Ý nghĩa phân cấp quản lý Sự phân cấp quản lý trải rộng việc định cho nhiều cấp quản lý Do vậy, ban quản lý cấp cao giải Footer Page of 145 Header Page of 145 vấn đề xảy hàng ngày nên họ tập trung vào việc lập kế hoạch dài hạn điều phối hoạt động phận tổ chức, đảm bảo thực hài hòa mục tiêu chung Sự phân cấp quản lý giúp nhà quản lý cấp có độc lập điều hành công việc mình, phát huy kỹ năng, nâng cao kiến thức chuyên môn lực quản lý, thúc họ phát huy tính động, sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh phận 1.2.3 Những tác động phân cấp quản lý tới kế toán trách nhiệm Hệ thống kế toán trách nhiệm tồn tại, hoạt động có hiệu tổ chức có phân cấp quản lý gắn liền với việc hình thành cấu, tổ chức cấp quản lý khác nhau, quyền định trách nhiệm trải rộng toàn tổ chức Các cấp quản lý khác quyền định chịu trách nhiệm phạm vi quyền hạn trách nhiệm họ Trên sở quyền hạn trách nhiệm dẫn đến nhu cầu thiết lập trung tâm trách nhiệm gắn liền với chức năng, nhiệm vụ cụ thể, diễn trình đánh giá trách nhiệm cấp quản lý hàng kỳ Do phân cấp quản lý sở để giao đánh giá kế toán trách nhiệm a Tác động tích cực b Tác động tiêu cực 1.3 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Khái niệm trung tâm trách nhiệm Trung tâm trách nhiệm đơn vị hay phận chức tổ chức mà kết gắn với trách nhiệm trực tiếp nhà quản lý cụ thể Nói cách khác, trung tâm trách Footer Page of 145 Header Page of 145 nhiệm tổ chức giao cho nhà quản lý cụ thể, nhà quản lý người chịu trách nhiệm điều hành trung tâm phạm vi quyền hạn giao chịu trách nhiệm toàn kết đạt trung tâm 1.3.2 Xác định trung tâm trách nhiệm a Trung tâm chi phí b Trung tâm doanh thu c Trung tâm lợi nhuận d Trung tâm đầu tư 1.4 ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 1.4.1.Đánh giá thành trung tâm chi phí Quyền hạn trách nhiệm trung tâm chi phí thể qua hai tiêu: Tổng chi phí; Tỷ lệ chi phí doanh thu Chênh lệch chi phí = Chi phí thực tế - Chi phí dự toán Chênh lệch chi phí doanh thu Chi phí thực tế = Doanh thu dự toán Chi phí dự toán - Doanh thu dự toán Trung tâm chi phí xem kiểm soát đáp ứng tốt mục tiêu tổ chức đạt dấu hiệu chênh lệch chi phí, tỷ lệ chi phí doanh thu nhỏ không Và ngược lại, xuất chênh lệch dương dấu hiệu bất lợi 1.4.2 Đánh giá thành trung tâm doanh thu Quyền hạn trách nhiệm trung tâm doanh thu thể qua hai tiêu sau: - Tổng doanh thu: Chỉ tiêu cho thấy quy mô tài hoạt động phạm vi trách nhiệm trung tâm doanh thu Footer Page of 145 Header Page of 145 - Tỷ lệ lợi nhuận doanh thu: Chỉ tiêu cho thấy hiệu suất sử dụng tài trung tâm doanh thu Chênh lệch doanh thu = Doanh thu thực tế - Doanh thu dự toán Chênh lệch tỷ lệ lợi nhuận = doanh thu Lợi Lợi nhuận thực tế Doanh thu dự toán nhuận dự toán Doanh thu dự toán Trung tâm doanh thu xem đạt thành tài việc đóng góp vào mục tiêu chung tổ chức đạt mức chênh lệch doanh thu, chênh lệch lợi nhuận doanh thu dương Ngược lại, thành trung tâm doanh thu dấu hiệu chênh lệch âm điều bất lợi 1.4.3 Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận Do lợi nhuận tạo kỳ doanh nhiệp phần lại doanh thu sau trừ chi phí phát sinh tương ứng tạo doanh thu đó, nên doanh thu chi phí hai nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Để đánh giá xác kết trung tâm lợi nhuận, cần xác định phạm vi chi phí mà nhà quản trị trung tâm kiểm soát được, áp dụng phương pháp phân tích biến động chi phí phương pháp áp dụng trung tâm chi phí Riêng doanh thu, cần phải đánh giá khía cạnh sau: + Trung tâm có đạt mức tiêu thụ dự toán hay không? + Trung tâm có thực giá bán dự toán hay không? + Trung tâm có thực cấu bán hàng dự toán hay không? Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Ngoài ra, sử dụng tiêu số dư phận, tỷ suất lợi nhuận doanh thu, tỷ suất doanh thu chi phí… để đánh giá thành hoạt động trung tâm lợi nhuận 1.4.4 Đánh giá thành trung tâm đầu tư Về mặt hiệu trung tâm đầu tư đo lường trung tâm lợi nhuận, mặt hiệu hoạt động cần có so sánh lợi nhuận đạt với tài sản hay giá trị đầu tư vào trung tâm Các tiêu sử dụng để đánh giá hiệu hoạt động trung tâm đầu tư như: Tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI), lãi thặng dư (RI) ROI = Lợi nhuận Vốn đầu tư = Lợi nhuận Doanh thu x Doanh thu Vốn đầu tư RI = P – R Trong đó: RI lãi thặng dư; P lợi tức trung tâm đầu tư; R chi phí sử dụng vốn bình quân; Hay: Lãi thặng dư ( RI) = Lợi tức trung tâm đầu tư – ( Vốn đầu tư x Tỷ suất chi phí vốn) 1.5 VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ 1.5.1 Khái niệm thẻ điểm cân Thẻ điểm cân (BSC) phương pháp quản lý đại dựa mục tiêu, theo định hướng phát triển doanh nghiệp thể tiêu Các mục tiêu tổ chức xây dựng cách hài hòa, cân đối dựa ưu tiên quan trọng tổ chức, doanh nghiệp Hệ thống giúp định hướng hành vi toàn hệ thống công ty, giúp người hướng tới mục tiêu chung phát triển bền vững doanh nghiệp làm sở cho hệ thống quản lý đánh giá công việc Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 trưởng phòng ban, trung lợi nhuận, trung tâm doanh thu, trung tâm chi phí Song cấp độ ba thể việc giao quyền trách nhiệm cho cá nhân tập thể đơn vị - Quy trình đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: Theo phương pháp này, người ta yêu cầu phải đánh giá theo kế hoạch chiến lược, kế hoạch chiến lược tách rời khỏi việc lập lập ngân sách kiểm soát chi phí Việc đánh giá thành kinh doanh dựa thẻ điểm cân tương tự việc đánh giá trung tâm trách nhiệm KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH 2.1 KHÁI QUÁT TỔNG QUÁT VỀ VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh Viễn Thông Quảng Bình 2.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH 2.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý Viễn Thông Quảng Bình Tại Viễn thông Quảng Bình đứng đầu ban Giám đốc, phòng ban thuộc văn phòng Viễn thông tỉnh Dưới Viễn Thông Quảng Bình có đơn vị trực thuộc là: Bảy trung tâm Viễn thông huyện trung tâm dịch vụ khách hàng Các đơn vị trực Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 thuộc chịu lãnh đạo trực tiếp Viễn thông Quảng Bình tổ chức, cán bộ, chuyên môn nghiệp vụ (Sơ đồ 2.1 Sơ đồ máy tổ chức quản lý Viễn thông Quảng Bình) 2.2.2 Phân cấp quản lý tài Viễn thông Quảng Bình Qua sơ đồ ta nhận thấy Viễn thông Quảng Bình phân thành hai cấp quản lý sau: Cấp cao nhất: Bao gồm ban Giám đốc Viễn thông Quảng Bình phòng ban văn phòng Viễn thông Quảng Bình có chức tham mưu cho Ban giám đốc Viễn thông Quảng Bình việc quản lý điều hành hoạt động Viễn thông Quảng Bình Cấp thứ hai: Là Viễn thông trực thuộc trung tâm dịch vụ khách hàng thuộc quyền quản lý Viễn thông Quảng Bình Dưới trung tâm tổ chức phòng ban, tổ đội để giúp Giám đốc trung tâm thực chiến lược mà Viễn thông Quảng Bình giao cho a Ở văn phòng Viễn thông Quảng Bình Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam hiệu sử dụng, bảo toàn phát triển nguồn vốn cấp Gia tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngành Lập trình kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, năm tiếp theo, định hướng phát triển ngắn hạn dài hạn Chịu trách nhiệm toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh Viễn Thông Quảng Bình b Ở đơn vị Viễn thông trực thuộc Lập trình duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, năm trình lên Viễn thông Quảng Bình phê duyệt, Viễn Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 thông Quảng Bình tiêu tập đoàn giao về, xác định tình hình kinh doanh cụ thể đơn vị, sau giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể cho đơn vị, kế hoạch kinh doanh đơn vị trình lên Có quyền định vấn đề doanh thu, chi phí đơn vị quản lý Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viễn thông Quảng Bình, trước pháp luật hoạt động sản xuất, kinh doanh đơn vị 2.2.3 Chế độ khen thưởng mô hình phân cấp quản lý Viễn thông Quảng Bình a Chế độ khen thưởng Nhằm khuyến khích đóng góp đơn vị trực thuộc, góp phần tăng suất, chất lượng hoàn thành công việc cách có hiệu cao Thì Viễn thông Quảng Bình đưa sách khen thưởng cho đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt tiêu đề theo quý năm b Chế độ phạt Theo quy định Viễn thông Quảng Bình hàng năm, vào kết đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị để xác định mức độ khen thưởng, xử phạt Tùy thuộc vào tiêu không hoàn thành kế hoạch mà có mức xử phạt khác như: Khiển trách Giám đốc đơn vị trực thuộc, thuyên chuyển công tác không quản lý tốt, mức thưởng cho đơn vị, bị hạ chức quản lý… Thành viên ban lãnh đạo cán quản lý không hoàn thành nhiệm vụ với cẩn trọng, mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại gây Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 2.2.4 Mô hình tổ chức kế toán Viễn thông Quảng Bình a Khái quát mô hình tổ chức kế toán Viễn thông Quảng Bình Phối hợp với phân cấp quản lý, máy kế toán Viễn thông Quảng Bình tổ chức theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán Với mô hình này, máy kế toán Viễn thông Quảng Bình phân thành kế toán văn phòng Viễn thông tỉnh, kế toán đơn vị Viễn thông trực thuộc b Bộ máy kế toán văn phòng Viễn thông tỉnh c Kế toán Viễn thông trực thuộc 2.3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH 2.3.1 Các tiêu đánh giá trách nhiệm quản lý Viễn thông Quảng Bình - Đối với Viễn thông tỉnh (Cấp quản lý cao nhất): Các tiêu đánh giá hiệu quản lý Viễn thông Quảng Bình là: Chỉ tiêu doanh thu toàn tỉnh; tiêu phát triển dịch vụ; tiêu chi phí, tiêu lợi nhuận - Đối với Viễn thông trực thuộc (hay cấp quản lý sở):Các tiêu đánh giá hiệu quản lý Viễn thông trực thuộc là: Chỉ tiêu doanh thu bán hàng; tiêu chi phí; tiêu phát triển dịch vụ tiêu khác 2.3.2 Phân cấp công tác lập kế hoạch giao kế hoạch Viễn thông Quảng Bình a Dự toán Viễn thông Quảng Bình Căn vào mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch giao mà Viễn thông Quảng Bình tiến hành lập dự toán tương ứng Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 là: Dự toán phát triển thuê bao dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin, dự toán doanh thu dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin, dự toán chi phí Viễn thông Quảng Bình, dự toán lợi nhuận b Dự toán đơn vị Viễn thông trực thuộc Căn vào chức nhiệm vụ đơn vị Viễn thông trực thuộc mà Viễn thông Quảng Bình đưa tiêu doanh thu, sản lưởng dịch vụ viễn thông cho đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc tiến hành lập dự toán doanh thu, chi phí năm cho đơn vị Trên cở sở bảo vệ thành công với giám đốc Viễn thông Quảng Bình khoản mục có bảng dự toán năm + Dự toán sản lượng, doanh thu dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin: Ở bảng dự toán phải trình bày rõ ràng doanh thu đạt năm, số lượng thuê bao phát triển Được trình bày thông qua dự toán: Dự toán phát triển thuê bao Viễn thông – Công nghệ thông tin, dự toán doanh thu dịch vụ Viễn thông – công nghệ thông tin + Dự toán chi phí dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin: Chi phí dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin đơn vị trực thuộc bao gồm chi phí mà đơn vị quản lý được, loại chi phí đến cuối tháng Viễn thông Quảng Bình phân bổ cho đơn vị hạch toán với khoản mục mà Viễn thông tỉnh quy định Chi phí đơn vị trực thuộc chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động khác Các khoản chi phí mà đơn vị Viễn thông trực thuộc cần lập dự toán Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 bảng tổng hợp chi phí năm, thể rõ qua bảng 2.7 Dự toán chi phí Viễn thông Đồng Hới 2.3.3 Đánh giá việc hoành thành trách nhiệm Viễn thông Quảng Bình a Đánh giá việc hoàn thành trách nhiệm đơn vị trực thuộc + Đối với tình hình phát triển thuê bao doanh thu thực Theo quy định Viễn thông Quảng Bình, đơn vị Viễn thông trực thuộc hàng tháng, quý, năm có nhiệm vụ thiết lập gửi báo cáo tình hình phát triển thuê bao doanh thu thực tháng, quý, năm cho văn phòng Viễn thông Quảng Bình Viễn thông Quảng Bình báo cáo để đánh giá tình hình thực đơn vị Viễn thông trực thuộc, để có hướng đạo phù hợp Các bảng báo cáo làm đánh giá là: Bảng đánh giá phát triển thuê bao năm, bảng đánh giá doanh thu dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin + Đối với báo cáo chi phí Hiện tại, để theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh đơn vị Viễn thông trực thuộc, Viễn thông Quảng Bình tổ chức phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế lĩnh vực hoạt động đơn vị thể qua bảng báo cáo đánh giá tổng hợp chi phí năm thực đơn vị b Đánh giá việc hoàn thành trách nhiệm Viễn thông Quảng Bình Trên sở báo cáo đơn vị Viễn thông trực thuộc gửi lên, kế toán văn phòng Viễn thông Quảng Bình tiến hành tổng Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 hợp báo cáo để đưa kết luận tình hình phát triển thuê bao đơn vị trực thuộc, doanh thu đạt năm Qua báo cáo đánh giá đó, ta rút kinh nghiệm phát triển cho toàn tỉnh, giải pháp cải tiến cho hoạt động kinh doanh Các báo cáo đánh giá là: Tình hình phát triển thuê bao năm Viễn thông Quảng Bình, báo cáo tổng hợp doanh thu Viễn thông Quảng Bình, bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH 2.3.1 Những mặt mạnh - Trong tổ chức quản lý Viễn thông Quảng Bình có phân công phân cấp quản lý hợp lý Mỗi phận cá nhân đơn vị có chức nhiệm vụ định - Coi Viễn thông trực thuộc phận tạo doanh thu Các đơn vị quyền chủ động việc kinh doanh vấn đề chi phí, doanh thu phát sinh đơn vị quản lý - Công tác lập kế hoạch, dự toán Viễn thông Quảng Bình thực đồng quán phận Với quy mô tại, hình thức hoạt động đơn vị nên đơn vị áp dụng hình thức kế toán vừa tập trung vừa phân tán xem phù hợp - Quy trình kiểm soát chi phí doanh thu đơn vị chặt chẽ, quy định cụ thể định mức cụ thể lĩnh vực hoạt động chi tiết mặt chi phí 2.3.2 Những mặt hạn chế - Phân cấp quản lý Viễn thông Quảng Bình chưa hình Footer Page 18 of 145 17 Header Page 19 of 145 thành trung tâm trách nhiệm tương ứng với phân cấp quản lý Viễn thông trực thuộc - Công tác kế toán tập trung nhiều vào kế toán tài mà chưa thật trọng đến kế toán quản trị Công tác lập kế hoạch tổ chức lập báo cáo thực mang tính đại khái, theo quy định chưa vào chi tiết, cụ thể - Chưa xây dựng hệ thống tiêu đánh giá kết Viễn thông trực thuộc, bước đầu có đánh giá doanh thu, chi phí phát triển dịch vụ đơn vị - Công tác phân tích chi phí, doanh thu chưa quan tâm, trọng mức KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH 3.1 SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH Qua đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm Viễn thông Quảng Bình, đơn vị thực việc phân cấp quản lý chưa hình thành trung tâm trách nhiệm tương ứng với cấp quản lý Bởi theo phân cấp quản lý đơn vị Viễn thông trực thuộc đủ điều kiện để lập thành trung tâm lợi nhuận, đơn vị có quyền chủ động việc định chi phí doanh thu Vì cần phải xác định lại nhiệm vụ đơn vị trực thuộc không doanh thu, chi phí, mà liên quan tới yếu tố lợi nhuận đạt Còn Viễn thông Quảng Bình chưa thực Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 chức trung tâm đầu tư, mà chưa thể rõ tiêu đánh giá cụ thể hiệu đầu tư đơn vị 3.2 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH 3.2.1 Thiết lập trung tâm trách nhiệm Viễn thông Quảng Bình Dựa phân cấp quản lý Viễn thông Quảng Bình, thiết lập trung tâm trách nhiệm theo cấp quản lý bản: Cấp thứ nhất: Cấp cao Viễn thông Quảng Bình, trung tâm chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động toàn Viễn thông Quảng Bình, nhà quản trị cấp cao trung tâm Giám đốc Viễn thông Quảng Bình, thiết lập trung tâm đầu tư Cấp thứ hai: Là Viễn thông trực thuộc, trung tâm dịch vụ khách hàng trực thuộc Viễn thông Quảng Bình Chịu trách nhiệm hoạt động trung tâm Giám đốc Viễn thông huyện Giám đốc trung tâm chăm sóc khách hàng, trung tâm xây dựng trung tâm lợi nhuận 3.2.2 Xác định trách nhiệm trung tâm trách nhiệm Viễn thông Quảng Bình a Vận dụng thẻ điểm cân đánh giá trách nhiệm Viễn thông Quảng Bình Hiện để đánh giá trách nhiệm quản lý Viễn thông Quảng Bình Viễn thông trực thuộc Giám đốc Viễn thông Quảng Bình trọng đến vấn đề tài chính, mà chưa trọng đến phương diện khác như: Khách hàng, quy trình nội bộ, học tập phát triển Vì chưa thể đánh giá cách toàn Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 diện công tác quản lý đơn vị cấp quản lý Ứng dụng thẻ điểm cân kế toán trách nhiệm giúp nhà quản lý xác định đầy đủ trách nhiệm nhà quản lý dựa sở cân phương diện cốt lõi hướng tới giúp cho doanh nghiệp đạt hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cao bền vững b Xác định trách nhiệm trung tâm lợi nhuận Viễn thông Quảng Bình Phương diện tài chính: Đó đảm bảo đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu đạt Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu lớn tốc độ tăng chi phí vốn để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận Phương diện khách hàng: Xét phương diện khách hàng đơn vị Viễn thông trực thuộc cần phải xem xét đến sách thu hút khách hàng giữ chân khách hàng cũ; thỏa mãn được hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ cung cấp, thái độ làm việc nhân viên khách hàng Phương diện quy trình nội bộ: Cốt lõi quy trình Viễn thông trực thuộc cần phải trọng đến việc tối ưu hóa chi phí đầu vào nhằm giảm chi phí giá vốn hàng bán Tăng cường công tác thu hồi nợ khách hàng thuê bao trả sau, tỷ lệ yêu cầu cung cấp dịch vụ đáp ứng Phương diện học tập phát triển: Các đơn vị trực thuộc phải nâng cao trình độ cán công nhân viên, giúp cho cán ngày chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ Cần khuyến khích số cán có cải tiến nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 c Xác định trách nhiệm trung tâm đầu tư Viễn thông Quảng Bình Phương diện tài chính: Đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu nhất, đạt mục tiêu đề hoạt động sản xuất kinh doanh Phân tích biên động doanh thu, chi phí toàn tỉnh Phương diện khách hàng: Xét phương diện khách hàng Viễn thông tỉnh cần phải xem xét đến sách thu hút khách hàng giữ chân khách hàng cũ; thỏa mãn hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ mình, có hài lòng khách hàng thái độ làm việc công nhân viên Phương diện quy trình nội bộ: Cốt lõi quy trình Viễn thông tỉnh cần phải trọng đến việc tối ưu hóa chi phí đầu vào nhằm giảm chi phí giá vốn hàng bán Quá trình đầu tư dự án trọng điểm đưa vào hoạt động nhằm phục vụ công tác sản xuất kinh doanh Quản lý khả tăng cường công tác thu hồi nợ khách hàng đơn vị trực thuộc Phương diện học tập phát triển: Viễn thông tỉnh cần phải nâng cao trình độ cán công nhân viên toàn đơn vị, cán quản lý cấp phải thường xuyên trau dồi kiến thức để phục vụ tốt cho công tác quản lý Cần khuyến khích số cán có cải tiến nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 3.3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN GẮN LIỀN VỚI CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH 3.3.1 Hoàn thiện công tác lập dự toán trung tâm lợi nhuận Viễn thông Quảng Bình Phương diện tài Ngoài dự toán về: Dự toán phát triển thuê bao viễn thông – công nghệ thông tin Dự toán doanh thu dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin Thì Viễn thông trực thuộc cần phải lập thêm dự toán về: Doanh thu từ khách hàng, bảng phân loại chi phí Viễn thông trực thuộc Viễn thông Quảng Bình theo cách ứng xử, dự toán khoản mục chi phí theo cách ứng xử, dự toán trung tâm lợi nhuận Phương diện khách hàng Viễn thông trực thuộc cần phải quan tâm tới tiêu như: Tốc độ tăng trưởng số thuê bao phát sinh mới, số điểm bán hàng mở rộng Các tiêu thể diện qua dự toán tiêu đánh giá trách nhiệm phương diện khách hàng Ngoài phải đánh giá hài lòng khách hàng thông qua bảng câu hỏi khảo sát với nội dung đánh giá hài lòng khách hàng Phương diện quy trình nội Một yếu tố quan trọng không mà đơn vị Viễn thông trực thuộc cần quan tâm là: Tối ưu hóa chi phí đầu vào; Công tác thu hồi nợ từ khách hàng; Tỷ lệ yêu cầu cung cấp dịch vụ đáp ứng Các đơn vị tiến hành lập dự toán phương diện quy trình nội để đánh giá tiêu quy trình nội đơn vị Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 Phương diện học tập phát triển: Đưa tiêu cụ thể việc đào tạo cán năm đơn vị, phấn đấu đạt 50% tổng số công nhân viên Số sáng kiến năm phải đạt 15% tổng số lao động 3.3.2 Hoàn thiện công tác lập dự toán trung tâm đầu tư Viễn thông Quảng Bình Phương diện tài chính: Ngoài dự toán về: Dự toán phát triển thuê bao dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin; Dự toán doanh thu dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin; Dự toán chi phí Viễn thông Quảng Bình; Dự toán lợi nhuận Thì Viễn thông Quảng Bình phải tiến hành xây dựng thêm bảng dự toán là: Dự toán lợi nhuận theo cách ứng xử chi phí; dự toán trung tâm đầu tư Phương diện khách hàng: Viễn thông Quảng Bình cần phải quan tâm tới tiêu như: Tốc độ tăng trưởng số thuê bao phát sinh mới, số điểm bán hàng mở rộng Các tiêu thể diện qua dự toán tiêu đánh giá trách nhiệm phương diện khách hàng Ngoài phải đánh giá hài lòng khách hàng toàn tỉnh thông qua tiêu giao cho đơn vị Viễn thông trực thuộc Phương diện quy trình nội bộ: Một yếu tố quan trọng không mà Viễn thông Quảng Bình cần quan tâm là: Tối ưu hóa chi phí đầu vào; Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ đáp ứng; Công tác thu hồi nợ từ khách hàng; tiến độ đưa dự án đầu tư trọng điểm vào sử dụng Viễn thông Quảng Bình tiến hành lập dự toán phương diện quy trình nội để đánh giá tiêu quy trình nội đơn vị Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 Phương diện học tập phát triển: Đưa tiêu cụ thể việc đào tạo cán năm đơn vị, phấn đấu đạt 50% tổng số công nhân viên Số sáng kiến năm phải đạt 15% tổng số lao động Số cán lãnh đạo cấp từ tổ trưởng trở lên trang bị kỹ cần thiết cho công tác quản lý đạt 30% trở lên 3.4 HOÀN THIỆN VIỆC ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH TRÁCH NHIỆM THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU VÀ BÁO CÁO CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH 3.4.1 Hoàn thiện việc đánh giá hoàn thành trách nhiệm trung tâm lợi nhuận Viễn thông Quảng Bình Phương diện tài chính: Các bảng đánh giá trách nhiệm yếu tố tài là: Đánh giá phát triển thuê bao năm, đánh giá tình hình doanh thu từ khách hàng, dự toán điều chỉnh chi phí theo thực tế, bảng tổng hợp chi phí thực Viễn thông Đồng Hới, báo cáo đánh giá thành thực lợi nhuận Phương diện khách hàng: Tiến hành lập bảng đánh giá tình hình thực tiêu phương diện khách hàng, xem xét hài lòng khách hàng có vượt mức 18 điểm hay không Phương diện quy trình nội bộ: Tiến hành lập bảng đánh giá tình hình thực tiêu phương diện quy trình nội Phương diện học tập phát triển: Đánh giá tỷ lệ đào tạo cán công nhân viên, số sáng kiến thực năm có vượt tiêu đề hay không Footer Page 25 of 145 24 Header Page 26 of 145 3.4.2 Hoàn thiện việc đánh giá hoàn thành trách nhiệm trung tâm đầu tư Viễn thông Quảng Bình Phương diện tài chính: Ngoài bảng báo cáo đánh giá về: Tình hình phát triển thuê bao năm Viễn thông Quảng Bình; bảng báo cáo tổng hợp doanh thu Viễn thông Quảng Bình; báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Thì cần phải lập thêm bảng báo cáo đánh giá trách nhiệm là: Đánh giá kết doanh thu đơn vị, báo cáo tình hình thực lợi nhuận theo số dư đảm phí, đánh giá hiệu đầu tư Phương diện khách hàng: Cuối năm Viễn thông Quảng Bình tiến hành lập bảng đánh giá tình hình thực tiêu phương diện khách hàng toàn tỉnh Tổng hợp, đánh giá chung mức độ hài lòng khách hàng có vượt 15 điểm hay không Phương diện quy trình nội bộ: Cuối năm Viễn thông Quảng Bình tiến hành lập bảng đánh giá tình hình thực tiêu phương diện quy trình nội toàn tỉnh Tỷ lệ đưa dự án đầu từ trọng điểm vào thực có đạt 60% hay không Phương diện học tập phát triển: Đánh giá tỷ lệ đào tạo cán công nhân viên, số lãnh đạo cấp đào tạo, số sáng kiến thực năm có vượt tiêu đề hay không KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 26 of 145 ... CỦA VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH 2.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý Viễn Thông Quảng Bình Tại Viễn thông Quảng Bình đứng đầu ban Giám đốc, phòng ban thuộc văn phòng Viễn thông tỉnh Dưới Viễn Thông Quảng Bình. .. Viễn thông Quảng Bình a Vận dụng thẻ điểm cân đánh giá trách nhiệm Viễn thông Quảng Bình Hiện để đánh giá trách nhiệm quản lý Viễn thông Quảng Bình Viễn thông trực thuộc Giám đốc Viễn thông Quảng. .. thông Quảng Bình phòng ban văn phòng Viễn thông Quảng Bình có chức tham mưu cho Ban giám đốc Viễn thông Quảng Bình việc quản lý điều hành hoạt động Viễn thông Quảng Bình Cấp thứ hai: Là Viễn thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại Viễn thông Quảng Bình, Kế toán trách nhiệm tại Viễn thông Quảng Bình, Kế toán trách nhiệm tại Viễn thông Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay