Kế toán trách nhiệm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Krông Buk - Đăk Lăk

26 102 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:38

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - NGUYỄN HÀ HỒNG ANH KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KRÔNG BUK – ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình đƣợc hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Phƣơng Phản biện 1: PGS.TS Hoàng Tùng Phản biện 2: TS Văn Thị Thái Thu Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kế Toán, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 02 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kế toán quản trị phận hệ thống kế toán, bắt nguồn từ kế toán chi phí Do phát triển kinh tế thị trường, nhà quản trị cần thông tin nhiều hơn, phong phú nên kế toán quản trị đời Như vậy, kế toán quản trị đời nhằm giải nhu cầu thông tin tình hình mà kế toán tài cung cấp Kế toán quản trị phát triển mạnh Mỹ vào đầu kỷ 20, kế toán quản trị vận dụng hầu có kinh tế thị trường trở thành công cụ quan trọng nhằm thu nhận, xử lý cung cấp thông tin cách linh hoạt, kịp thời, hữu ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ cho nhà quản lý việc lập kế hoạch, điều hành, tổ chức, thực kế hoạch quản lý hoạt động kinh tế tài nội doanh nghiệp Kế toán trách nhiệm phận kế toán quản trị, đề cập Mỹ vào năm 1950, sau lan rộng sang nước Anh, Úc, Canada… nơi có kinh tế thị trường phát triển Hiện nay, kế toán trách nhiệm trở thành công cụ quản lý kinh tế, tài quan trọng có vị trí, vai trò lớn việc quản lý doanh nghiệp Khi vận dụng kế toán trách nhiệm hệ thống phân thành trung tâm trách nhiệm trung tâm chịu trách nhiệm phạm vi quyền hạn mình, vào để nhà quản lý đánh giá thành giao cho trung tâm trách nhiệm cách cụ thể, xác Như vậy, việc áp dụng kế toán trách nhiệm đem lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp Tuy nhiên, Việt Nam nay, kế toán trách nhiệm lĩnh vực mẻ đó, việc vận dụng kế toán trách nhiệm thực tiễn doanh nghiệp chưa nhiều chưa phát huy hết lợi ích mà kế toán trách nhiệm đem lại Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk – Đăk Lăk doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất, thương mại với nhiều ngành nghề kinh doanh khác Trong công ty Footer Page of 145 Header Page of 145 hình thành cấp quản lý khác với phòng ban, đơn vị phụ thuộc, đơn vị nghiệp, nhiên lại chưa hình thành trung tâm trách nhiệm, báo cáo đánh giá thành phận chưa thật hoàn chỉnh, chưa thật phát huy hiệu toàn Công ty Mặt khác chưa có đề tài nghiên cứu kế toán trách nhiệm Công ty Do việc nghiên cứu kế toán trách nhiệm công ty để nâng cao kết quả, hiệu hoạt động toàn Công ty điều cần thiết Xuất phát từ thực tiễn khách quan trên, tác giả chọn đề tài: “Kế toán trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk – Đăk Lăk” để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm áp dụng công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk, nhận diện tồn công tác kế toán trách nhiệm Công ty, qua đưa giải pháp nhằm tăng cường vận dụng kế toán trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu nội dung kế toán trách nhiệm tổ chức vận dụng kế toán trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk, bao gồm văn phòng công ty đơn vị, phận trực thuộc - Thời gian nghiên cứu: số liệu minh họa kế toán trách nhiệm Công ty số liệu năm 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp quan sát, so sánh, giải thích, lập luận logic Footer Page of 145 Header Page of 145 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận văn giúp công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk tăng cường vận dụng kế toán trách nhiệm Công ty thông qua việc tổ chức trung tâm trách nhiệm cho phù hợp với công ty, tổ chức báo cáo trách nhiệm cho phù hợp với trung tâm trách nhiệm có cách đánh giá thành trung tâm trách nhiệm cách phù hợp Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm ba chương sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Kế toán trách nhiệm công ty TNHH MTV cao su Krông Buk Chương 3: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm công ty TNHH MTV cao su Krông Buk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kế toán trách nhiệm đề tài nhiều tác giả nghiên cứu, nghiên cứu tác giả Trần Hải Long (2014), “Kế toán trách nhiệm quản lý kinh tế doanh nghiệp”, nghiên cứu tác giả Ngô Hà Tấn (2014), “Vận dụng kế toán trách nhiệm công ty điện lực trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Điện lực Đà Nẵng”, nghiên cứu tác giả Phùng Lệ Thủy (2014), “Nâng cao hiệu quản lý doanh nghiệp kế toán trách nhiệm” Tuy nhiên đề tài nghiên cứu nhiều lĩnh vực kinh doanh khác chưa có nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể cao su Do việc nghiên cứu kế toán trách nhiệm doanh nghiệp cao su điều cần thiết, đồng thời đề tài “Kế toán trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk” đề tài hoàn toàn so với công trình nghiên cứu trước Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm Kế toán trách nhiệm phận kế toán quản trị nhằm phân chia hệ thống thành trung tâm khác người đứng đầu trung tâm phải chịu trách nhiệm kết trung tâm mà quản lý Để đo lường thành trung tâm trách nhiệm cần phải thiết lập tiêu để đo lường thành 1.1.2 Vai trò kế toán trách nhiệm - Kế toán trách nhiệm giúp xác định đóng góp đơn vị, phận vào lợi ích toàn tổ chức - Kế toán trách nhiệm cung cấp sở cho việc đánh giá chất lượng kết hoạt động nhà quản lý phận - Kế toán trách nhiệm sử dụng để đo lường kết hoạt động nhà quản lý đó, ảnh hưởng đến cách thức thực hành vi nhà quản lý - Kế toán trách nhiệm thúc đẩy nhà quản lý phận điều hành phận theo phương cách phù hợp với mục tiêu toàn tổ chức 1.2 CƠ SỞ HÌNH THÀNH KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM Kế toán trách nhiệm hình thành sở có phân cấp quản lý Nếu phân cấp quản lý không tồn hệ thống kế toán trách nhiệm hay hệ thống kế toán trách nhiệm ý nghĩa Nói cách khác hệ thống kế toán trách nhiệm tồn tại, hoạt động có hiệu tổ chức phân quyền Phân cấp quản lý giao bớt phần quyền quản lý cho cấp hệ thống quản lý chung Footer Page of 145 Header Page of 145 Khi phân cấp quản lý có thuận lợi khó khăn 1.3 NỘI DUNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Hình thành trung tâm trách nhiệm Trung tâm trách nhiệm phận tổ chức mà nhà quản lý chịu trách nhiệm kết tài hoạt động thuộc phạm vi quản lý Hệ thống kế toán trách nhiệm gồm có bốn loại trung tâm trách nhiệm trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu, trung tâm kinh doanh (lợi nhuận) trung tâm đầu tư 1.3.2 Tổ chức báo cáo trung tâm trách nhiệm Báo cáo kết phận báo cáo phản ánh kết tiêu tài chủ yếu đạt trung tâm trách nhiệm thời điểm định, cách so sánh tiêu thực dự toán trung tâm Các báo cáo thể vấn đề tài sau: - Kết tài thực so với kế hoạch mặt quy mô - Kết tài thực so với kế hoạch mặt hiệu suất (hiệu quả) Ngoài báo cáo thành phải giải thích nguyên nhân gây nên thành 1.3.3 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm a Đánh giá thành trung tâm chi phí a1 Đánh giá thành trung tâm chi phí tiêu chuẩn Nội dung đánh giá: Khi đánh giá thành trung tâm chi phí tiêu chuẩn cần đánh giá theo nội dung sau: - Sản lượng sản xuất thực so với dự toán - Chi phí thực tế phát sinh so với định mức Footer Page of 145 Header Page of 145 Phương pháp đánh giá: Chênh lệch số Số lượng sản Số lượng lượng sản phẩm = phẩm sản - sản phẩm (1 1) sản xuất xuất thực tế dự toán Chênh lệch Chi phí Chi phí theo định = (1 2) chi phí thực tế mức tiêu chuẩn Ngoài cần phân tích yếu tố gây biến động chi phí a2 Đánh giá thành trung tâm chi phí tùy ý Nội dung đánh giá - Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công tác giao - Chi phí thực tế phát sinh so với dự toán Phương pháp đánh giá Chênh lệch Chi phí = chi phí thực tế - Chi phí theo dự toán (1.5) b Đánh giá thành trung tâm doanh thu Nội dung đánh giá: - Doanh thu thực so với dự toán - Chi phí hoạt động thực tế để tạo doanh thu so với chi phí dự toán - Mức độ hài lòng khách hàng Phương pháp đánh giá: Doanh Chênh lệch = thu doanh thu thực tế Chênh lệch chi phí hoạt Doanh - động hoạt động thực tế (1.6) toán Chi phí = thu dự Chi phí - hoạt động (1.7) dự toán Nếu có chênh lệch doanh thu thực tế so với dự toán cần phân tích nhân tố gây biến động doanh thu c Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận Footer Page of 145 Header Page of 145 Nội dung đánh giá: Trung tâm lợi nhuận tổng hợp trung tâm doanh thu trung tâm chi phí, nên tiêu sử dụng hai trung tâm sử dụng tiêu sau: - Lợi nhuận thực so với lợi nhuận dự toán Phương pháp đánh giá: Lợi Chênh lệch lợi = nhuận Lợi nhuận - thực tế Tỷ suất lợi nhuận thực tế so với dự toán = nhuận dự (1 9) toán Lợi nhuận thực tế Lợi nhuận dự toán (1 10) d Đánh giá thành trung tâm đầu tư Nội dung đánh giá - Tỷ suất hoàn vốn đầu tư doanh nghiệp (ROI) Tỷ suất hoàn vốn đầu tư = Lợi nhuận Vốn đầu tư = Lợi nhuận Doanh thu X Doanh thu Vốn đầu tư (1.11) Hay: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu - Lãi thặng dư (RI) ROI = Lãi thặng dư = X Số vòng quay vốn đầu tư Lãi trung tâm đầu tư Footer Page of 145 - Chi phí vốn sử dụng (1.12) (1.13) Header Page 10 of 145 CHƢƠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK 2.1.1 Giới thiệu công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh Công ty 2.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 2.1.5 Phân cấp quản lý công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk, phân cấp quản lý Công ty thể sau: a Phân cấp việc huy động vốn Tại công ty Công ty quyền huy động vốn để kinh doanh Tại nông trường, xí nghiệp Các nông trường, xí nghiệp không quyền huy động vốn b Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Tại công ty Công ty có quyền quản lý, sử dụng tài sản nguồn lực khác Nhà nước Tập đoàn giao Tại nông trường, xí nghiệp Tài sản đơn vị Công ty đứng mua sắm cấp cho đơn vị sử dụng Các đơn vị có trách nhiệm bảo quản, sử dụng c Phân cấp quản lý chi phí, doanh thu, thu nhập Tại công ty - Đối với chi phí Công ty quyền định khoản chi phí Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 - Trung tâm chi phí tùy ý: phòng ban Công ty trung tâm y tế - Trung tâm lợi nhuận: xí nghiệp Thương mại dịch vụ tổng hợp - Trung tâm đầu tư: Hội đồng thành viên kiêm Ban tổng giám đốc 2.2.2 Bộ máy kế toán phục vụ kế toán trách nhiệm Kế toán trưởng Phó phòng kiêm KTTH Kế toán toán công nợ Kế toán GDNH, TSCĐ Kế toán tiền lương Kế toán vật tư, hàng hóa, thuế Thủ quỹ Kế toán nông trường, xí nghiệp Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy kế toán Công ty Các phần hành phận kế toán có trách nhiệm cụ thể khác để phục vụ tốt cho kế toán trách nhiệm Công ty 2.2.3 Hệ thống báo cáo trung tâm trách nhiệm a Hệ thống báo cáo trung tâm đầu tư Đối với trung tâm đầu tư Công ty chưa tiến hành lập báo cáo mà đưa tiêu lợi nhuận cần đạt kế hoạch tài Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 b Hệ thống báo cáo trung tâm lợi nhuận Báo cáo kế hoạch Báo cáo kế hoạch trung tâm lợi nhuận xí nghiệp Thương mại dịch vụ tổng hợp lập sở tình hình thực năm trước yếu tố khác Báo cáo thể mặt số lượng kinh doanh mặt hàng nhiên phần giá trị kinh doanh chưa thể rõ số liệu doanh thu, chi phí mà thể phần chênh lệch lợi nhuận cần đạt Bảng 2.2: Kế hoạch kinh doanh năm 2013 xí nghiệp Thƣơng mại dịch vụ tổng hợp Báo cáo thực Báo cáo thực trung tâm lợi nhuận lập vào kết kinh doanh thực năm Tuy nhiên, báo cáo thực trung tâm chưa lập độc lập mà lập chung với báo cáo kế hoạch năm sau Báo cáo thể mặt số lượng kinh doanh mặt hàng nhiên phần giá trị kinh doanh chưa thể rõ số liệu doanh thu, chi phí mà thể phần chênh lệch lợi nhuận cần đạt Bảng 2.3: Tình hình thực kinh doanh năm 2013 xí nghiệp Thƣơng mại dịch vụ tổng hợp c Hệ thống báo cáo trung tâm chi phí tiêu chuẩn Báo cáo kế hoạch Báo cáo kế hoạch sản xuất Báo cáo kế hoạch sản xuất trung tâm chi phí tiêu chuẩn nông trường cao su nông trường cà phê lập sở tình hình thực năm trước Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 Nội dung báo cáo bao gồm tiêu công việc mà nông trường phải thực sản lượng thực hiện, diện tích trồng Bảng 2.4: Kế hoạch sản xuất năm 2013 NTCS Tam Giang Báo cáo kế hoạch chi phí sản xuất Nội dung báo cáo gồm khoản mục chi phí phát sinh báo cáo dùng làm để cuối năm đánh giá trách nhiệm trung tâm chi phí tiêu chuẩn Bảng 2.5: Kế hoạch chi phí sản xuất (chi phí khai thác mủ) năm 2013 NTCS Tam Giang Báo cáo thực Báo cáo thực sản xuất Báo cáo nhằm cung cấp thông tin tình hình thực sản xuất, làm sở để nhà quản lý đánh giá thành trung tâm việc thực nhiệm vụ sản xuất giao Nội dung kết cấu báo cáo thực sản xuất tương tự báo cáo kế hoạch sản xuất Bảng 2.6: Tình hình thực sản xuất năm 2013 NTCS Tam Giang Báo cáo thực chi phí sản xuất Nội dung báo cáo gồm khoản mục chi phí phát sinh báo cáo với báo cáo kế hoạch dùng làm đánh giá trách nhiệm trung tâm chi phí tiêu chuẩn việc thực định mức chi phí sản xuất đề Bảng 2.7: Tình hình thực chi phí sản xuất (chi phí khai thác mủ) năm 2013 NTCS Tam Giang d Hệ thống báo cáo trung tâm chi phí tùy ý Báo cáo kế hoạch Báo cáo kế hoạch chi phí quản lý bao gồm khoản mục chi phí dùng để làm đánh giá trách nhiệm trung tâm chi phí Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 tùy ý việc quản lý chi phí thực tế phát sinh năm trung tâm Bảng 2.8: Kế hoạch chi phí quản lý năm 2013 phòng Quản lý chất lƣợng Báo cáo thực Nội dung trình tự xét duyệt báo cáo hoàn toàn giống với nội dung báo cáo kế hoạch Bảng 2.9: Tình hình thực chi phí quản lý năm 2013 phòng Quản lý chất lƣợng 2.2.4 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm a Đánh giá thành Hội đồng thành viên Ban tổng giám đốc Hội đồng thành viên Ban tổng giám đốc trung tâm đầu tư Đánh giá thành trung tâm dựa vào tiêu lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận vốn Chỉ tiêu đánh giá: - Chỉ tiêu lợi nhuận: không để lỗ hai năm liên tiếp lỗ, lãi đan xen mà không khắc phục - Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn: Hội đồng thành viên không để tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu không đảm bảo hai năm liên tiếp Bảng 2.10: Đánh giá thành Ban giám đốc Hội đồng thành viên Nhìn chung, đánh giá thành cấp công ty chưa đủ chi tiết, thể qua tiêu lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu b Đánh giá thành phòng ban Công ty Như phân tích trên, phòng ban Công ty mang thuộc tính trung tâm chi phí tùy ý Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 Chỉ tiêu đánh giá: tiêu thực chi phí quản lý thông qua việc so sánh với tiêu kế hoạch Bảng 2.11: Đánh giá tình hình thực chi phí trung tâm chi phí tùy ý Nhìn chung cách đánh giá thành trung tâm chi phí tùy ý chưa đầy đủ thể qua việc so sánh chi phí thực tế với kế hoạch mà chưa đánh giá kết thực nhiệm vụ giao c Đánh giá thành nông trường, xí nghiệp Các nông trường xí nghiệp Cơ khí chế biến vận tải mang thuộc tính trung tâm chi phí tiêu chuẩn Xí nghiệp Thương mại dịch vụ tổng hợp mang thuộc tính trung tâm lợi nhuận Chỉ tiêu đánh giá: kết thực kế hoạch sản xuất kinh doanh chi phí phát sinh năm Bảng 2.12: Đánh giá thành nông trƣờng, xí nghiệp công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk năm 2013 Như vậy, đánh giá thành nông trường, xí nghiệp rõ ràng thông qua tiêu kết sản xuất (sản lượng, lợi nhuận) chi phí thực tế 2.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK Qua việc tìm hiểu thực trạng công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk rút số ý kiến tổng hợp sau kế toán trách nhiệm Công ty 2.3.1 Ƣu điểm Hiện Công ty có phân cấp quản lý theo ba cấp: cấp Công ty; cấp nông trường, xí nghiệp cấp đội sản xuất, xưởng chế biến thuộc nông trường, xí nghiệp Sự phân cấp Công ty với nông trường, xí nghiệp rõ ràng, hợp lý thể đầy đủ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Trên sở phân cấp quản lý, Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 hình thành trung tâm trách nhiệm, chưa phải trung tâm trách nhiệm đầy đủ theo lý thuyết kế toán trách nhiệm Các đơn vị, phận hiểu trách nhiệm quyền hạn đơn vị, phận mình, phát huy tốt tính chủ động công việc Hệ thống báo cáo kế hoạch tương đối hoàn chỉnh từ nông trường, xí nghiệp đến phòng ban Công ty Các phận cấp chủ động việc xây dựng hệ thống báo cáo sau trình lên cấp xem xét, tổng hợp lại Đồng thời, Công ty xây dựng hệ thống định mức chi phí phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chi tiết theo công việc Căn vào báo cáo kế hoạch hệ thống định mức chi phí này, Công ty có để đánh giá thành hoạt động sản xuất kinh doanh phận, đơn vị năm hành Việc đánh giá thành nông trường, xí nghiệp chưa đầy đủ, chi tiết bước đầu hình thành tiêu đánh giá tổng quát thực cách so sánh kết đạt với kế hoạch chi phí, sản xuất, kinh doanh đề năm để xem đơn vị có hoàn thành kế hoạch đề hay không Nếu đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ phân tích nguyên nhân để xem xét đánh giá xử lý theo định Hội đồng thành viên 2.3.2 Tồn Phân tích thực trạng cho thấy kế toán trách nhiệm công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk hình thành chưa đầy đủ Một số nội dung kế toán trách nhiệm vận dụng chưa hoàn chỉnh số nội dung chưa đưa vào vận dụng Có thể tổng hợp số tồn sau: Thứ nhất, bên cạnh phân cấp Công ty với nông trường, xí nghiệp tương đối rõ nét thể Điều lệ tổ chức Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 hoạt động Công ty, cấp đội sản xuất, xưởng chế biến trực thuộc nông trường, xí nghiệp lại không quy định trách nhiệm cụ thể Từ đó, nông trường, xí nghiệp chưa xem trung tâm chi phí theo nghĩa loại trung tâm Thứ hai, Công ty quy định rõ trách nhiệm phận thấy có biểu kế toán trách nhiệm nhiên chưa hình thành rõ trung tâm trách nhiệm, chưa gắn kết trách nhiệm đầy đủ hoạt động phận để nâng cao hiệu hoạt động quản lý kinh doanh Thứ ba, hệ thống báo cáo kế hoạch trung tâm dù hình thành chưa đầy đủ số lượng báo cáo nội dung thông tin cung cấp làm đánh giá trách nhiệm Đó là: - Trong báo cáo kế hoạch kinh doanh trung tâm lợi nhuận chưa có tách biệt doanh thu bán hàng chi phí phát sinh mà lập sở chênh lệch nguồn thu từ chênh lệch giá, gây khó khăn việc phân tích doanh thu, chi phí phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chúng - Hệ thống báo cáo kế hoạch trung tâm chi phí xây dựng chưa kịp thời chưa thống thời gian toàn Công ty Cụ thể báo cáo kế hoạch thường lập vào năm, khoảng tháng có phận cấp nông trường, xí nghiệp đến tháng lập xong báo cáo kế hoạch Như việc lập báo cáo kế hoạch muộn gây tác động không tốt đến tình hình thực công việc năm Thứ tư, hệ thống báo cáo thực tất trung tâm số tồn tại, là: - Hệ thống báo cáo thực tất trung tâm chưa lập độc lập mà lập chung báo cáo kế hoạch năm sau nên gây Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 khó khăn, chậm trễ việc đánh giá kết thực phận theo năm - Hệ thống báo cáo thực tất trung tâm chưa có so sánh phần kết thực kế hoạch đề phần gây khó khăn trình xem xét, phân tích báo cáo Thứ năm, việc đánh giá thành trung tâm chi phí định mức có phòng ban thuộc trung tâm chi phí tùy ý chưa rõ ràng, ngoại trừ việc đánh giá kết việc thực chi phí quản lý trung tâm chi phí tùy ý cụ thể vào kế hoạch chi phí quản lý xây dựng hàng năm Còn đánh giá kết công việc trung tâm chi phí chung chung, phần công việc trung tâm khó định lượng nên cách đánh giá rõ ràng trung tâm chi phí tiêu chuẩn Phần khác trung tâm chi phí tùy ý xây dựng nhiệm vụ hàng năm giống việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trung tâm chi phí tiêu chuẩn Ngoài ra, trung tâm đầu tư sử dụng lợi nhuận lợi nhuận vốn chủ sở hữu để đánh giá nên chưa đầy đủ Footer Page 19 of 145 18 Header Page 20 of 145 CHƢƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK Dựa vào đặc điểm tình hình thực tế Công ty, để hoàn thiện kế toán trách nhiệm công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk cần thực giải pháp sau: - Tổ chức trung tâm trách nhiệm - Tổ chức báo cáo cho trung tâm trách nhiệm - Tổ chức đánh giá thành trung tâm trách nhiệm 3.1 XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM Dựa phân cấp quản lý đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ phận Công ty tổ chức trung tâm trách nhiệm sau HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN Trung tâm đầu tƣ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Trung tâm chi phí tùy ý P TCHC LĐTL P QLKT NTCS EAHỒ PHÚ LỘC P KHXDCB NTCS TAM GIANG P TCKT P QLCL NTCP D’LIÊYA Trung tâm chi phí tiêu chuẩn P TTBVQS XN CKCBVT P TĐTTVT TTYT XN TMDVTH Trung tâm lợi nhuận Sơ đồ 3.1: Tổ chức trung tâm trách nhiệm công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Trách nhiệm, nhiệm vụ trung tâm xác định phù hợp với đặc điểm trung tâm 3.2 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống báo cáo dự toán trung tâm trách nhiệm Công ty Như tìm hiểu chương 2, hệ thống báo cáo dự toán chi phí Công ty đảm bảo cung cấp đủ thông tin cho người quản lý việc đánh giá trung tâm chi phí Tuy nhiên báo cáo lợi nhuận báo cáo đầu tư đơn giản, chưa đảm bảo cung cấp đủ thông tin việc đánh giá trách nhiệm trung tâm Do cần thiết phải thiết kế hệ thống báo cáo dự toán cho hai trung tâm a Báo cáo dự toán trung tâm lợi nhuận Báo cáo dự toán trung tâm lợi nhuận nên tổ chức theo lĩnh vực kinh doanh đơn vị Bảng 3.1: Báo cáo dự toán trung tâm lợi nhuận Báo cáo cung cấp thông tin lợi nhuận kiểm soát thực tế phát sinh trung tâm lợi nhuận, giúp cho lãnh đạo Công ty có sở để đánh giá trách nhiệm trung tâm việc kiểm soát doanh thu, chi phí kiểm soát để tạo lợi nhuận b Báo cáo dự toán trung tâm đầu tư Báo cáo dự toán trung tâm đầu tư phận kế toán văn phòng lập vào số liệu mà đơn vị, phận khác cung cấp Báo cáo lập hàng năm để làm sở đánh giá hiệu hoạt động đầu tư, đánh giá trách nhiệm trung tâm đầu tư việc quản lý vốn đầu tư khả huy động nguồn tài trợ từ bên cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty Bảng 3.2: Báo cáo dự toán trung tâm đầu tƣ Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống báo cáo thực trung tâm trách nhiệm Công ty Mặc dù hệ thống báo cáo dự toán trung tâm chi phí Công ty chi tiết, đảm bảo cung cấp đủ thông tin cho người quản lý, nhiên hệ thống báo cáo thực lại chưa đảm bảo việc cung cấp đủ thông tin để đánh giá, việc tổ chức báo cáo thực trung tâm lợi nhuận trung tâm đầu tư phần tổ chức thêm báo cáo thực trung tâm chi phí a Báo cáo thực trung tâm chi phí a1 Báo cáo thực trung tâm chi phí tiêu chuẩn Để đánh giá trung tâm chi phí tiêu chuẩn ta đánh giá kết sản xuất kết thực chi phí định mức, báo cáo thực trung tâm chi phí tiêu chuẩn bao gồm báo cáo sản xuất báo cáo chi phí Bảng 3.3: Báo cáo thực sản xuất trung tâm chi phí tiêu chuẩn Báo cáo thực sản xuất dùng để đánh giá trách nhiệm trung tâm chi phí tiêu chuẩn việc thực kế hoạch sản xuất giao Bảng 3.4: Báo cáo thực chi phí sản xuất trung tâm chi phí tiêu chuẩn Báo cáo thực chi phí sản xuất cung cấp thông tin cho người quản lý để đánh giá trách nhiệm trung tâm chi phí tiêu chuẩn việc quản lý khoản chi phí thực tế phát sinh trung tâm theo định mức chi phí xây dựng a2 Báo cáo thực trung tâm chi phí tùy ý Báo cáo thực trung tâm chi phí tùy ý phải thể so sánh số liệu thực với số liệu kế hoạch nhằm đánh giá xem phận có tiết kiệm hay lãng phí chi phí, từ đánh giá hiệu Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 người quản lý trung tâm chi phí việc kiểm soát khoản chi phí phát sinh phận quản lý Bảng 3.5: Báo cáo thực chi phí trung tâm chi phí tuỳ ý b Báo cáo thực trung tâm lợi nhuận Báo cáo thực trung tâm lợi nhuận nên lập theo lĩnh vực kinh doanh để thấy lợi nhuận từ lĩnh vực chủ yếu, sở nhà quản lý đưa định cho phù hợp Bảng 3.6: Báo cáo thực trung tâm lợi nhuận c Báo cáo thực trung tâm đầu tư Báo cáo dùng để Ban Giám đốc xem xét hiệu lĩnh vực đầu tư năm Trên sở số liệu mà báo cáo cung cấp, Ban Giám đốc đưa định đầu tư phù hợp Bảng 3.7: Báo cáo thực trung tâm đầu tƣ 3.3 HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 3.3.1 Trung tâm chi phí a) Trung tâm chi phí tiêu chuẩn Để đánh giá trung tâm chi phí tiêu chuẩn thực cách so sánh sản lượng thực tế với sản lượng dự toán, chi phí thực tế với dự toán Khi đánh giá thành trung tâm chi phí tiêu chuẩn cần vào báo cáo thực sản xuất, báo cáo thực chi phí sản xuất trung tâm b) Trung tâm chi phí tùy ý Để đánh giá trung tâm chi phí tùy ý tiến hành đánh giá thông qua mức độ hoàn thành công việc, nhiệm vụ giao đồng thời tiến hành so sánh chi phí thực tế phát sinh so với dự toán chi phí đề Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 Khi đánh giá thành trung tâm chi phí tùy ý cần vào báo cáo thực chi phí trung tâm 3.3.2 Trung tâm lợi nhuận Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận thực cách so sánh lợi nhuận thực lợi nhuận dự toán số tuyệt đối số tương đối Để đánh giá thành trung tâm lợi nhuận cần phải dựa vào báo cáo thực trung tâm 3.3.3 Trung tâm đầu tƣ Để đánh giá thành trung tâm đầu tư Công ty (Ban tổng giám đốc kiêm Hội đồng thành viên) ta tiến hành đánh giá thông qua việc so sánh kết thực với dự toán tiêu lợi nhuận doanh thu, ROI RI Khi đánh giá thành trung tâm đầu tư cần vào báo cáo thực trung tâm Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu kế toán trách nhiệm công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk thấy Công ty vận dụng phần kế toán trách nhiệm Do việc hoàn thiện kế toán trách nhiệm công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk cần thiết nhằm nâng cao lực quản lý đồng thời đánh giá xác thành quản lý nhà quản lý trung tâm trách nhiệm, thúc đẩy trung tâm trách nhiệm thực tốt mục tiêu trung tâm mục tiêu Công ty Luận văn khái quát lý thuyết liên quan đến kế toán trách nhiệm doanh nghiệp làm rõ sở hình thành, tổ chức trung tâm trách nhiệm, báo cáo trách nhiệm tiêu đánh giá trung tâm Luận văn tìm hiểu thực trạng kế toán trách nhiệm công ty TNHH MTV Cao su Krong Buk phân cấp quản lý, hệ thống báo cáo kế hoạch lập đầy đủ công ty chưa hình thành nên trung tâm trách nhiệm, hệ thống báo cáo thực chưa cung cấp đủ thông tin cho người phân tích, Công ty sử dụng số tiêu để đánh giá chưa đầy đủ Trên sở thực trạng tìm hiểu kết hợp với lý luận kế toán trách nhiệm, để hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty, tác giả đưa giải pháp: xây dựng mô hình trung tâm trách nhiệm, tổ chức hệ thống báo cáo phục vụ công tác đánh giá trách nhiệm cách thức để đánh giá thành trung tâm Để thực giải pháp trên, Công ty cần thực số nội dung sau: Thứ nhất, Công ty cần thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên kế toán quản trị đặc biệt kế toán trách nhiệm để đảm bảo thực tốt nhiệm vụ giao Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 Thứ hai, việc tổ chức trung tâm trách nhiệm giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn phản đối nhà quản lý, Công ty cần tăng cường nhận thức cho nhà quản lý lợi ích mà kế toán trách nhiệm mang lại để từ người đồng lòng thực Thứ ba, Công ty nên tham khảo, học hỏi cách thức tổ chức kế toán trách nhiệm công ty khác đặc biệt công ty ngành để rút học kinh nghiệm việc tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty Footer Page 26 of 145 ... dụng công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk, nhận diện tồn công tác kế toán trách nhiệm Công ty, qua đưa giải pháp nhằm tăng cường vận dụng kế toán trách nhiệm công ty trách nhiệm. .. nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk, bao gồm văn phòng công ty đơn... sở lý thuyết kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Kế toán trách nhiệm công ty TNHH MTV cao su Krông Buk Chương 3: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm công ty TNHH MTV cao su Krông Buk Tổng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Krông Buk - Đăk Lăk, Kế toán trách nhiệm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Krông Buk - Đăk Lăk, Kế toán trách nhiệm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Krông Buk - Đăk Lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay