Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng

26 118 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:38

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN MINH NHẬT KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 1: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: TS Nguyễn Hữu Phú Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 04 năm 2015 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế nay, doanh nghiệp phải thường xuyên dựa vào nhiều nguồn thông tin khác để định quản trị nhằm đạt kết tốt trình sản xuất kinh doanh Đối mặt với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật cạnh tranh ngày gay gắt chiến thị phần buộc doanh nghiệp Việt Nam phải tìm cho hướng mới, phương pháp quản lý để tồn phát triển Và câu trả lời thích hợp cho doanh nghiệp “mô hình kế toán trách nhiệm” Nhận thức đầy đủ vai trò, chất nội dung kế toán quản trị, đặc biệt kế toán trách nhiệm vận dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh vấn đề cấp thiết giúp cho nhà quản trị quản lý điều hành có hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệm kinh tế thị trường Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng doanh nghiệp có phạm vi hoạt động trải dài khu vực Miền Trung Tây Nguyên, hoạt động kinh doanh xi măng loại vật liệu xây dựng với qui mô lớn lĩnh vực kinh doanh đa dạng Trong năm qua, công ty không ngừng nỗ lực để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày tăng với tiêu chuẩn yêu cầu sản phẩm công nghệ ngày khắt khe hơn, cần có sư đầu tư mạnh vốn Là đơn vị kinh doanh, công ty phải chủ động sáng tạo mở rộng thị trường, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận nhằm phát huy sức mạnh để cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp khác Từ đòi hỏi đơn vị thành viên phải cải tiến tổ chức công tác kế Footer Page of 145 Header Page of 145 toán cho phù hợp theo hướng đáp ứng ngày tốt cho quản lý doanh nghiệp, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh toàn đơn vị Kế toán trách nhiệm trở thành công cụ đắc lực tổ chức phân quyền, cung cấp phương pháp, tiêu đánh giá phận quan trọng hướng phận thực mục tiêu chung toàn công ty Với mục tiêu đưa Coxiva ngày lớn mạnh vững hơn, không ngừng nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư, quy mô công ty ngày mở rộng phân cấp quản lý cần thiết cho đơn vị nhằm hướng phận đến mục tiêu chung Vì chọn đề tài "Tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp thực cần thiết cho công tác quản lý tài điều hành doanh nghiệp giai đoạn Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận chung kế toán trách nhiệm, luận văn xem xét thực trạng công tác kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Từ trực trạng đưa kiến nghị tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung vào nghiên cứu lý luận kế toán trách nhiệm vận dụng kế toán trách nhiệm công ty CP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu văn phòng trụ sở công ty CP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng, xí nghiệp, nhà máy chi nhánh kinh doanh công ty Footer Page of 145 Header Page of 145 Phương pháp nghiên cứu - Luận văn sử dụng phương pháp vấn trực tiếp - Đồng thời, luận văn sử dụng phương pháp cụ thể như: phương pháp quan sát, thu thập thông tin, phân tích số liệu thực tế, phương pháp phân tích thống kê phương pháp khoa học khác Bố cục luận văn Ngoài phần “Mở đầu”, “Tổng quan”, “Kết luận”, luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán trách nhiệm công ty CP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kế toán trách nhiệm lĩnh vực nghiên cứu từ thập kỷ cuối kỷ 20 vận dụng thành công doanh nghiệp nhiều ngành kinh tế hoá chất, dầu khí, dệt may,… Dần dần kế toán trách nhiệm đạt vị trí định bối cảnh chung kinh tế giới Khi thực đề tài “Kế toán trách nhiệm công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng”, tác giả tham khảo tài liệu có liên quan đến Kế toán quản trị, kế toán trách nhiệm, bên cạnh kế thừa kết nghiên cứu đề tài tương tự, điển hình như: - Luận văn tác giả Dương Thị Hồng Vân qua nghiên cứu đề tài” Kế toán trách nhiệm Tổng công ty Điện lực 3” (2013) - Luận văn tác giả Nguyễn Thanh Tùng qua nghiên cứu đề Footer Page of 145 Header Page of 145 tài “Tổ chức kế toán trách nhiệm chi phí Tổng công ty CP dệt may Hoà Thọ Đà Nẵng” (2010) - Luận văn tác giả Huỳnh Thị Kim Hồng qua nghiên cứu đề tài “Kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Thuỷ sản Hoài Nhơn”(2013) Nhìn chung để kế toán trách nhiệm thực công cụ đắc lực hệ thống kiểm soát quản lý phải thống phận, cá nhân công ty tầm quan trọng kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin cho kế toán quản trị để đưa định tối ưu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm Kế toán trách nhiệm hiểu hệ thống thu thập, báo cáo thông tin doanh thu chi phí theo nhóm trách nhiệm, đo lường đánh giá thành phận doanh nghiệp thông qua phân chia trách nhiệm quyền hạn để hướng phận đến mục tiêu chung doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò kế toán trách nhiệm a Kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị - Kế toán quản trị biểu kế toán trách nhiệm nhà quản lý cấp bên doanh nghiệp thông qua kế toán trách nhiệm, kế toán tài biểu trách nhiệm nhà quản trị cấp cao - Kế toán theo trung tâm trách nhiệm công cụ để Footer Page of 145 Header Page of 145 đánh giá kiểm soát công ty phân quyền - Kế toán trách nhiệm bao gồm mặt: thông tin trách nhiệm b Kế toán trách nhiệm – công cụ quan trọng đắc lực hệ thống kiểm soát quản lý 1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ – SỰ HÌNH THÀNH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Phân cấp quản lý sở kế toán trách nhiệm a Khái niệm phân cấp quản lý Phân cấp quản lý hay gọi phân quyền hiểu phân chia quyền lực xuống cấp dưới, quyền định không người hay nhóm nhỏ mà trải rộng toàn tổ chức b Ý nghĩa phân cấp quản lý doanh nghiệp - Sự phân cấp quản lý trải rộng quyền lực trách nhiệm toàn tổ chức nhà quản lý cấp cao giải vấn đề, việc chi tiết xảy hàng ngày mang tính tác nghiệp, họ tập trung vào hoạch định chiến lược trung dài hạn - Sự phân cấp quản lý giúp cho nhà quản lý cấp có tương đối điều hành công việc - Việc định giao cho nhà quản trị nơi xảy công việc nên tính đắn khả thi định cao c Hạn chế phân cấp quản lý - Hạn chế lớn phân cấp quản lý đạt thống hướng tới mục tiêu chung - Mặt khác, tách biệt quyền lợi trách nhiệm phận dẫn đến cạnh tranh thành tích phận, ảnh hưởng đến hiệu hoạt động toàn tổ chức Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.2 Sự hình thành trung tâm trách nhiệm a Khái niệm trung tâm trách nhiệm Theo thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 Bộ Tài “Trung tâm trách nhiệm phận (phân xưởng, dây chuyền sản xuất, phòng ban, đội sản xuất) tổ chức mà người quản lý phận có quyền điều hành có trách nhiệm số chi phí, thu nhập phát sinh số vốn đầu tư sử dụng vào hoạt động kinh doanh” b Các loại trung tâm trách nhiệm Một trung tâm trách nhiệm có chất giống hệ thống, hệ thống phân định để xử lý công việc cụ thể Có loại trung tâm trách nhiệm sau: Trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu, trung tâm lợi nhuận trung tâm đầu tư 1.3 TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm a Khái niệm hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm Báo cáo trách nhiệm hệ thống báo cáo phản ánh kết hoạt động trung tâm trách nhiệm thông qua tiêu chủ yếu đạt khoảng thời gian định theo kết thực tế theo dự toán, đồng thời yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch kết thực tế dự toán theo tiêu b Nội dung tổ chức báo cáo kế toán trách nhiệm - Báo cáo thực trình bày từ số liệu dự toán, số liệu thực tế số chênh lệch tiêu tài phù hợp với loại trung tâm trách nhiệm Footer Page of 145 Header Page of 145 - Báo cáo xây dựng từ cấp quản lý thấp lên cấp quản lý cao hệ thống phải báo cáo thường xuyên (thường báo cáo theo tháng, quý) c Các loại báo cáo thực kế toán trách nhiệm - Báo cáo trách nhiệm trung tâm chi phí - Báo cáo trách nhiệm trung tâm doanh thu - Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận - Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư 1.3.2 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm a Đánh giá trung tâm chi phí * Đối với trung tâm chi phí định mức: * Đối với trung tâm chi phí tự do: b Đánh giá trung tâm doanh thu c Đánh giá trung tâm lợi nhuận d Trung tâm đầu tư KẾT LUẬN CHƯƠNG Kế toán môn khoa học, nghiên cứu trình thu thập, xử lý cung cấp thông tin kinh tế đơn vị cho thông tin hữu ích cho đối tượng sử dụng Hệ thống kế toán trách nhiệm xây dựng dựa cấu tổ chức phận doanh nghiệp Nhờ có kế toán trách nhiệm, ban quản trị quản lý, theo dõi đánh giá nguồn tài sản, nhân lực thuộc quyền kiểm soát phận Đây công cụ phản ánh kết hiệu hoạt động phận đơn vị sản xuất kinh doanh Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển công ty Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Công ty xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nằng tiền thân Công ty Vật tư xây dựng số Được thành lập theo định số 503/BXD-TCCB ngày 28/10/1975 Bộ Xây dựng Đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng, Bộ xây Dựng giao nhiệm vụ: - Cung ứng xi măng cho tinh miền Trung theo tiêu nhà nước Sản xuất vật liệu xây dựng - Khảo sát thiết kế công trình vật liệu xây dựng - Đào tạo công nhân ngành sản xuất VLXD cung cấp nhân lực cho công ty miền Trung Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Năng Địa : 15 Lê Hồng Phong - Thành phố Đà Nẵng Công ty thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/06/2007 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 3203001458 Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng cấp ngày 01/06/2007 DXV có trụ sở thành phố Đà nẵng với mạng lưới chi nhánh phủ rộng khắp tinh miền Trung Tây nguyên bao gồm: Chi nhánh cùa Công ty Tình: Quảng Ngãi, Binh Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Đắc Lắc Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng a Sơ đồ cấu tổ chức quản lý công ty b Chức năng, nhiệm vụ phận, đơn vị thành viên 2.1.5 Tổ chức máy kế toán công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng a Tổ chức kế toán công ty b Bộ máy kế toán đơn vị trực thuộc 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG 2.2.1 Phân cấp quản lý công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng Tại Công ty việc phân cấp quản lý tài thể “Quy chế quản lý tài Công ty cổ phần Xi măng, Vật liệu xây dựng Đà Nẵng” ban hành kèm theo định số 2677/QĐHĐQT ngày 10/8/2007 Hội đồng quản trị Công ty Cụ thể sau: a Phân cấp quản lý sử dụng tài sản * Tại công ty: Theo điều lệ hoạt động Công ty, Công ty quyền huy động vốn để kinh doanh hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu công ty vay vốn tổ chức ngân hàng, tài chính, tín dụng khác, theo quy định pháp luật sau Đại hội đồng cổ đông thông qua Hội đồng quản trị Công ty định phê duyệt hợp đồng vay vốn lớn vốn điều lệ Công ty Các hợp đồng vay vốn khác có giá trị thấp vốn điều lệ Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 giám đốc Công ty định Công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn cổ đông đóng góp, tài sản giao đất đai, nhà xưởng tài sản khác, Công ty có quyền cầm cố, chấp tài sản thuộc quyền sở hữu mình, có quyền điều động vốn từ đơn vị thành viên Công ty cấp vốn cho đơn vị thành viên Công ty có quyền định giá bán loại hàng hoá, vật tư thuộc lĩnh vực kinh doanh Công ty * Tại đơn vị trực thuộc: Tại đơn vị trực thuộc Công ty giao vốn phù hợp với quy mô nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đơn vị hội đồng quản trị phê duyệt Các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tổng giám đốc hiệu sử dụng, bảo toàn phát triển vốn * Đối với Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất: Vốn tài sản chi nhánh kinh doanh Công ty giao để hoạt động Mọi thay đổi có ý kiến phê duyệt Công ty b Phân cấp công tác lập thực kế hoạch Các kế hoạch chiến lược, dài hạn (thường đến năm) Công ty lập nhằm định hướng hoạt động toàn Công ty Phòng kế hoạch thị trường xây dựng kế hoạch dài hạn tình hình tiêu thụ, địa bàn tiêu thụ sản phẩm, Phòng kỹ thuật sản xuất xây dựng kế hoạch giá thành sản phẩm, giá vật tư, vật tư sử dụng Đối với kế hoạch ngắn hạn kế hoạch tháng, quý, năm Chi nhánh, Xí nghiệp lập đăng ký với công ty, Công ty vào lên kế hoạch tổng thể, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm xuống chi nhánh, xí nghiệp cụ thể vào đầu niên độ Các đơn vị vào kế hoạch giao tiến hành thực Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Các đơn vị hoàn toàn tự chủ trình sản xuất kinh doanh thực kế hoạch duyệt Định kỳ đơn vị báo cáo kết thực đơn vị Công ty quan chức có liên quan địa phương mà đơn vị đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định Với đặc điểm Công ty có loại hình đơn vị trực thuộc khác như: Chi nhánh kinh doanh thực chức kinh doanh, Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất thực chức sản xuất kinh doanh, nên quy trình lập kế hoạch đơn vị khác c Phân cấp phân phối kết kinh doanh thực nghĩa vụ tài * Tại Công ty: Theo quy chế quản lý tài Công ty, lợi nhuận thực Công ty sau bù đắp lỗ năm trước theo quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thuế thu nhập, trích lập quỹ chia cổ tức cho cổ đông * Tại đơn vị trực thuộc: Đối với Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất, thực hạch toán xác định lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty nộp sau công bố kết kinh doanh toàn Công ty Đối với đơn vị có lãi, phần lãi chuyển Công ty đơn vị ghi nhận thành tích khen thưởng từ quỹ khen thưởng quỹ lương tăng thêm cách vào hệ sô thành tích đơn vị, ngược lại lỗ Công ty bù đắp Đối với chi nhánh kinh doanh kết kinh doanh đơn vị Công ty tổng hợp xác định lợi nhuận toàn Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Công ty Cuối năm chi nhánh hoàn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch giao khen thưởng từ quỹ khen thưởng quỹ lương tăng thêm cách vào hệ số thành tích đơn vị năm giống Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất 2.2.2 Thực trạng công tác kế toán phục vụ đánh giá trách nhiệm theo yêu cầu phân cấp quản lý công ty a Quy trình lập kế hoạch đơn vị trực thuộc công ty Cuối năm công ty thông báo cho đơn vị trực thuộc đặng ký kế hoạch thực năm văn Căn vào tình hình thực tế năm qua tình hình sản xuất đơn vị để lập kế hoạch năm đến Dựa kế hoạch gửi về, phòng Sản xuất đầu tư phòng ban chức xem xét tiêu kế hoạch phù hợp chưa, sau công ty giải trình chuẩn y Sau thống nhất, công ty giao kế hoạch thức cho đơn vị Căn vào đó, đơn vị tiến hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề Nếu đơn vị không đủ vốn làm đề án vay gửi lên văn phòng công ty, công ty vào tình hình để làm hồ sơ vay cho kế hoạch thực có hiệu b Công tác xây dựng kế hoạch công ty * Lập kế hoạch xí nghiệp sản xuất Vào cuối năm, Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất vào tình hình thực tế, kết hoạt động sản xuất năm qua, hợp đồng bán hàng ký, xây dựng tiêu kế hoạch cho năm tới Theo quy định, kế hoạch gửi Công ty để có điều chỉnh, cân đối nhiệm vụ ý kiến chuẩn y Kế hoạch sản xuất xí nghiệp bao gồm: kế hoạch sản lượng sản xuất, kế hoạch giá thành, doanh thu sản phẩm sản xuất, kế hoạch chi phí bán hàng, Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 * Đối với trạm tiếp nhận đầu nguồn Với chức Trạm nhận xi măng từ nhà cung ứng, giao cho phương tiện vận tải, phát sinh chi phí quản lý chi phí tiền lương, chi phí văn phòng phẩm, tiền điện thoại, Nên việc lập kế hoạch Trạm chi phí phát sinh chưa thực Trên sở định mức chi phí tiền lương xi măng để trả lương cho phận khoán chi phí văn phòng phẩm, chi phí điện thoại, nước, * Lập kế hoạch văn phòng Công ty c Hệ thống báo cáo kết hoạt động công ty * Đối với Xí nghiệp sản xuất - Báo cáo sản lượng sản xuất - Báo cáo tình hình sử dụng vật tư - Báo cáo tình hình sử dụng lao động - Lập báo cáo chi phí sản xuất toàn Xí nghiệp - Báo cáo sản lượng tiêu thụ Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất b Đối với chi nhánh kinh doanh Công ty cổ phần Xi Măng VLXD Xây Lắp Đà Nẵng có Chi nhánh phụ thuộc đóng nhiều nơi khác Các Chi nhánh chủ yếu kinh doanh mặt hàng xi măng Hàng ngày, kế toán có nhiệm vụ theo dõi xi măng nhập kho, bán di chuyển đơn vị trực thuộc với nhau, lập báo cáo, bảng kê, cuối tháng gửi toàn hoá đơn, chứng từ văn phòng Công ty để toán Các Chi nhánh không theo dõi khoản chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng chi phí phát sinh Chi Nhánh Cuối tháng, kế toán Chi nhánh văn phòng công ty để Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 báo cáo sổ gồm: Bảng tổng hợp doanh thu, tập hợp bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào, báo cáo công nợ, tính thuê GTGT đầu vào khấu trừ chuyển lên Phòng Tài kế toán công ty, Chi nhánh không thuộc địa bàn Đà Nẵng phải toán khoản thuê Chi Cục Thuế địa phương Nhìn chung, Xí nghiệp, Chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Xi măng Vật liệu xây dựng Đà Nẵng, báo cáo kế toán nội chưa phục vụ nhiều cho yêu cầu quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Điều gây khó khăn cho cấp quản lý mà không đánh giá hiệu hoạt động, trách nhiệm giao đơn vị, phận, cá nhân Công ty 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY Qua nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm Công ty, rút nhận xét sau: Công tác kế toán trách nhiệm Công ty triển khai chưa rõ ràng, cụ thể Việc tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty bộc lộ nhược điểm sau: Một là, việc phân cấp quản lý Công ty thực chưa hình thành nên trung tâm trách nhiệm cách cụ thể Hai là, kế hoạch chi phí Công ty kế hoạch tĩnh, đơn vị chưa xây dựng dự toán linh hoạt hoạt động thay đổi Kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận mang tính chất chung chưa cụ thể, chi tiết cho đơn vị, phận cụ thể Ba là, báo cáo nội chưa cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ việc đánh giá trách nhiệm cấp quản lý đơn vị Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng công ty có quy mô lớn, phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh xi măng, vật liệu xây dựng, tạo uy tín với người tiêu dùng Qua tìm hiểu phân tích hệ thống công tác kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng, cho thấy thông tin nhận từ hệ thống kế toán trách nhiệm chưa triển khai cách rõ ràng, cụ thể, chưa phát huy hiệu thực công ty Từ nhận định nghiên cứu sở lý luận kế toán trách nhiệm chương đưa nội dung hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng CHƯƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 3.1 TỐ CHỨC XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC TRƯNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ VLXD ĐÀ NẴNG 3.1.1 Xác định trung tâm trách nhiệm Công ty Đứng góc độ toàn công ty, mô hình tổ chức trung tâm trách nhiệm xác lập sau: - Thứ toàn Công ty với tư cách trung tâm đầu tư chịu trách nhiệm mặt hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty kể doanh thu, chi phí, lợi nhuận, vốn đầu tư - Thứ hai Xí nghiệp Nhà máy sản xuất(Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng, Nhà máy gạch An Hoà, Xí nghiệp Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 gạch Lai Nghi) tổ chức thành trung tâm lợi nhuận - Thứ ba Chi nhánh, Xí nghiệp kinh doanh xi măng(Xí nghiệp kinh doanh xi măng VLXD Đà Nẵng, Chi nhánh Quảng Ngãi, chi nhánh Phú Yên, chi nhánh Bình Định, Chi nhánh Khánh Hoà, Chi nhánh Đắc Lắc) tổ chức thành trung tâm doanh thu - Thứ tư, trung tâm chi phí, gồm: + Các trạm tiếp nhận đầu nguồn (Trạm tiếp nhận đầu nguồn Hoàng Mai, Hoàng Thạch) + Các phòng như: Phòng Kế hoạch thị trường, Phòng Kỹ thuật sản xuất, Phòng tổ chức lao động tiền lương gọi chung Văn phòng Công ty + Các tổ sản xuất thuộc Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất 3.1.2 Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm trách nhiệm a Trung tâm chi phí: + Mục tiêu: Kiểm soát chi phí liên quan, giảm thiểu chi phí phát sinh + Nhiệm vụ: Lập thực chi phí theo dự toán, theo dõi quản lý khoản mục chi phí phát sinh phận có liên quan b Trung tâm doanh thu (1 Xí nghiệp Các Chi nhánh kinh doanh xi măng) + Mục tiêu: Nâng cao sản lượng xi măng bán nhằm tăng doanh thu đảm bảo hoàn thành vượt mức c h ỉ tiêu doanh thu bán hàng + Nhiệm vụ: Các chi nhánh phải tổng hợp doanh thu bán hàng Giám đốc chi nhánh phải chủ động điều hành chịu trách Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 nhiệm doanh thu đạt phạm vi quản lý c Trung tâm lợi nhuận (3 Xí nghiệp sản xuất) + Mục tiêu: Đảm bảo tăng tỷ lệ lợi nhuận doanh thu, tốc độ tăng doanh thu cao tốc độ tăng vốn, nâng cao hiệu sử dụng vốn + Nhiệm vụ:Quản lý chặt chẽ tình hình sản xuất, tổng hợp chi phí phát sinh liên quan đến sản xuất cách lập dự toán chi phí sản xuất sau so sánh dự toán với thực tế chi phí phát sinh d Trung tâm đầu tư + Mục tiêu: Nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh theo nhu cầu thị trường nhằm tối đa hoá lợi nhuận Đảm bảo tăng lợi nhuận doanh thu, tốc độ tăng doanh thu nhanh tốc độ tăng vốn nhằm mục đích nâng cao hiệu qua sử dụng vốn + Nhiệm vụ: Đánh giá hiệu đầu tư vốn Công ty 3.2 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẮNG 3.2.1 Hoàn thiện công tác lập dự toán trung tâm trách nhiệm công ty a Đối với trung tâm chi phí * Xây dựng báo cáo dự toán - Đối với trung tâm chi phí tổ sản xuất Để lập dự toán chi phí cho tô sản xuất cân xây dựng định mức chi phí Xây dựng định mức chi phí Lâp dự toán chi phí tổ sản xuất Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Đối với trung tâm chi phí trạm tiếp nhận đầu nguồn: Với đặc điểm công việc nhiệm vụ phát sinh chi phí tiền lương chi phí văn phòng phẩm, chi phí tiền điện, nước, Chi phí tiền lương vào sản lượng thực tế để toán lương, chi phí khác như: chi phí văn phòng phẩm, chi phí tiền điện, khoán cho phận Nên việc kiểm soát chi phí quản lý việc giao khoán cho phù hợp, chi phí phát sinh vượt phần giao khoán Trạm tự toán - Đối với trung tâm chi phí phận văn phòng Công ty (Phòng Kế hoạch thị trường, Phòng Kỹ thuật sản xuất, Phòng Tài Kế toán, Phòng Tổ chức lao động tiền lương) Bộ phận Văn phòng xây dựng Dự toán chi phí cách vào chi phí thực tế phát sinh năm trước để xây dựng dự toán chi phí cho phòng ban * Xây dựng quy trình đánh giá trung tâm chi phí Cụ thể quy trình đánh giá trung tâm phí sau: Đo lường kết thực hiên: So sánh kết thực hiên với mục tiêu Phân tích chi tiết đô lệch Giám sát định mức điều chỉnh định mức (nếu cần thiết) b Đối với trung tâm doanh thu (các Chi nhánh kinh doanh) Các Chi nhánh Xí nghiệp kinh doanh trung tâm doanh thu chịu trách nhiệm doanh thu đơn vị Để tăng tính chủ động nên giao cho Chi nhánh Xí nghiệp lập dự toán tiêu thụ để phản ánh thông tin bán hàng năm loại xi măng Chi nhánh, Xí nghiệp mình, sau đo chuyển Công ty để phê duyệt Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Bảng dự toán tiêu thụ, thông tin số lượng, số tiền chi tiết cho loại xi măng tiêu thụ Căn vào thực tế doanh thu tiêu thụ năm trước, hợp đồng tiêu thụ ký kết, mùa tiêu thụ đặc tính xi măng tiêu thụ mạnh vào mùa nắng, để lập dự toán tiêu thụ Tương tự chi nhánh, xí nghiệp lập cho loại xi măng cụ thể c Đối với trung tâm lợi nhuận (các Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất) Căn vào tiêu doanh thu thuần, chi phi sản xuất kinh doanh toàn Xí nghiệp để lập báo cáo dự toán trung tâm lợi nhuận theo mô hình số dư đảm phí d Đối với trung tâm đầu tư Dự toán trung tâm đầu tư lập cấp cao Công ty Dự toán lập vào dự toán Trung tâm chi phí, Trung tâm doanh thu, Trung tâm lợi nhuận nộp lên Công ty Dự toán làm sở cho việc đánh giá hiệu hoạt động Chịu trách nhiệm dự toán Giám đốc Công ty 3.2.2 Hoàn thiện báo cáo thực trung tâm trách nhiệm công ty a Quy trình lập báo cáo thực Mục đích thiết lập hệ thống kế toán trách nhiệm nhằm khuyến khích nhà quản lý tổ chức phân quyền hướng đến mục tiêu chung tổ chức Để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến mục tiêu chung nhà quản lý phận, Công ty sử dụng báo cáo thành phận Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 b Xây dựng báo cáo thực * Đối với trung tâm chi phí - Đối với trung tâm chi phí tổ sản xuất Tại tổ sản xuất lập báo cáo toàn chi phí sản xuất tổ theo khoản mục (Nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) lên phòng sản xuất Xí nghiệp, Nhà máy Cụ thể sau: Căn vào báo cáo tình hình sản xuất cuối ca Trưởng ca nộp lên, Tổ trưởng tổ sản xuất lập báo cáo vê tình hình sản xuất ngày tổ để báo cáo phòng sản xuất Xí nghiệp, Nhà máy Cuối ngày vào báo cáo tình hình sản xuất ngày Tổ trưởng nộp lên kết hợp với phận cung ứng vật tư để lập báo cáo khối lượng vật tư sử dụng ngày tất tổ sản xuất Từ báo cáo tình hình vật tư sử dụng, báo cáo tình hình sản xuất ngày để lập báo cáo chi phí sản xuất theo nội dung công đoạn thuộc tổ sản xuất - Đổi với trung tâm chi phí Các trạm tiếp nhận đầu nguồn Với đặc điểm Công ty khoán chi phí phát sinh nên cuối kỳ tổng hợp tất chi phí thực tế phát sinh phận, khoản chi phí vượt khoán đơn vị tự chịu trách nhiệm - Đối với trung tâm chi phí phòng (Phòng tài kế toán, phòng Kế hoạch thị trường, ) * Đổi với trung tâm doanh thu Từng Chi nhánh kinh doanh báo cáo doanh thu phát sinh phận minh, sau Công ty lập báo cáo doanh thu xi măng tiêu thụ toàn Công ty Footer Page 23 of 145 22 Header Page 24 of 145 * Đổi với trung tâm lợi nhuận (Các Xi nghiệp, Nhà máy sản xuất) Từ báo cáo chi phí trung tâm chi phí (các Tổ sản xuất) nộp lên, kết hợp với tiêu doanh thu báo cáo kết kinh doanh, Xí nghiệp, Nhà máy tiến hành lập báo cáo thực với tư cách trung tâm lợi nhuận để đánh giá kết hoạt động gửi báo cáo Công ty * Đổi với trung tâm đầu tư Báo cáo thực trung tâm đầu tư (báo cáo hiệu đầu tư) lập Công ty để phân tích, đánh giá hiệu quả, chất lượng đầu tư 3.3 TỔ CHỨC PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY 3.3.1 Đối với trung tâm chi phí a Trung tâm chi phí tổ sản xuất b Trung tâm chi phi phòng quản lý 3.3.2 Đối với trung tâm doanh thu 3.3.3 Đối với trung tâm lợi nhuận 3.3.4 Đối với trung tâm đầu tư KẾT LUẬN CHƯƠNG Nhằm góp phần thiết lập hệ thống kế toán trách nhiệm phát huy tốt vai trò kiểm soát Công ty Trên sở phân tích thực trạng kế toán trách nhiệm, hạn chế, thiếu sót hệ thống kế toán trách nhiệm đưa giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 Hoàn thiện kế toán trách nhiệm theo phân cấp quản lý Công ty cách xây dựng trung tâm trách nhiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức nhân cho trung tâm Trên sở đó, nhà quản lý có sở đánh giá cá nhân, phận hoạt động hiệu quả, nhằm gắn kết trách nhiệm phận nhằm tiến tới mục tiêu chung tổ chức Hoàn thiện hệ thống báo cáo trách nhiệm nhằm cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc đánh giá trách nhiệm đơn vị, phận công ty Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kế toán trách nhiệm công cụ để kiểm soát đáng giá công ty phân quyền Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp trọng đến thành hoạt động nhân viên Kế toán trách nhiệm công cụ đánh giá kết hiệu hoạt động trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp Trên tinh thần này, luận văn khái quát cách kế toán trách nhiệm giải số vấn đề sau: Hệ thống hoá vấn đề lý luận kế toán trách nhiệm, đưa cách nhìn toàn diện kế toán trách nhiệm, làm sở để đánh giá thực trạng công tác kế toán trách nhiệm đưa giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty Làm rõ chất kế toán trách nhiệm, sở để tổ chức kế toán trách nhiệm, xây dựng trung tâm trách nhiệm, quy trình tổ chức thu thập xử lý thông tin, thiết lập hệ thống báo cáo thành hệ thống tiêu đánh giá, dựa hệ thống báo cáo tiêu Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 đánh giá, phân tích kết hoạt động trung tâm trách nhiệm, qua xác định nguyên nhân gây biến động có biện pháp xử lý nhằm đạt mục tiêu chung Luận văn đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề Tuy nhiên để15 triển khai thành công thực tế phụ thuộc vào nhận thức quan trọng ý nghĩa thiết thực kế toán trách nhiệm lãnh đạo Công ty đơn vị thành viên Để giải pháp luận văn thực được, tác giả xin mạnh dạn đưa số kiến nghị công ty sau: + Quán triệt cho đơn vị thành viên, phận, phân xưởng, người ý thức vai trò, trách nhiệm công tác kế toán trách nhiệm, hiểu ý nghĩa, tác dụng báo cáo trách nhiệm + Áp dụng thống nhất, đồng hệ thống báo cáo theo trung tâm trách nhiệm + Tạo điều kiện cho cán nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giao Footer Page 26 of 145 ... KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển công ty Vicem vật. .. nhiệm Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng CHƯƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 3.1 TỐ CHỨC XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC TRƯNG TÂM TRÁCH NHIỆM... nghiên cứu lý luận kế toán trách nhiệm vận dụng kế toán trách nhiệm công ty CP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu văn phòng trụ sở công ty CP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng, xí
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng, Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng, Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay