Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ & vận tải ô tô số 6

26 121 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:38

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THÀNH LÝ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô TÔ SỐ Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HOÀI HƯƠNG Phản biện 1: TS Đoàn Thị Ngọc Trai Phản biện 2: TS Văn Thị Thái Thu Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 31 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam có biến đổi lớn giai đoạn hòa nhập để phát triển với kinh tế Thế giới Việc nâng cao nội lực, nâng cao khả cạnh tranh thị trường vấn đề sống doanh nghiệp điều kiện Việc áp dụng thành công mô hình kế toán trách nhiệm giúp doanh nghiệp có hệ thống cung cấp thông tin tin cậy, đưa tiêu theo dõi đánh giá thường kỳ kết công việc người, phận tổ chức Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số trước doanh nghiệp nhà nước, hoạt động lĩnh vực dịch vụ vận tải Năm 2006, công ty thực cổ phần hóa trở thành công ty cổ phần Phạm vi hoạt động công ty ô tô tương đối rộng lớn, công ty có nhiều xí nghiệp thành viên, chế quản lý tài xí nghiệp thành viên đa dạng nên việc tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm để đánh giá hiệu hoạt động đơn vị, phận xí nghiệp toàn công ty cần thiết Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên, tác giả chọn đề tài “Kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô tô số 6” để làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu thực trạng hạn chế tồn công tác kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô - Đề xuất số giải pháp để hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm theo đặc thù công ty, giúp nhà quản trị đánh giá Footer Page of 145 Header Page of 145 cách đắn thành đơn vị, phận việc hướng tới mục tiêu chung công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: nội dung kế toán trách nhiệm công tác lập kế hoạch, báo cáo kế toán nội theo cấp quản lý phục vụ cho việc đánh giá trách nhiệm công ty - Phạm vi nghiên cứu: công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô 6, bao gồm văn phòng công ty xí nghiệp thành viên trực thuộc Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, so sánh để phân tích tình cụ thể công ty nhằm tìm hiểu đánh giá ưu điểm hạn chế công tác kế toán trách nhiệm công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Bổ sung hoàn thiện tổ chức kế toán trách nhiệm, cụ thể công tác lập kế hoạch, báo cáo đánh giá thành trung tâm trách nhiệm Công ty ô tô - Trên sở xác lập mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm phù hợp, hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm hợp lý, đơn vị xác định trách nhiệm đánh giá thành phận tốt hơn, mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp Bố cục đề tài Ngoài lời mở đầu kết luận, luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số Chương 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số Footer Page of 145 Header Page of 145 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình thực luận văn, số tài liệu có liên quan sử dụng để phục vụ nghiên cứu đề tài sau: Đề tài thạc sĩ “Kế toán trách nhiệm Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn” tác giả Nguyễn Văn Đông (2012) Đề tài khái quát nét kế toán trách nhiệm, nêu rõ khái niệm, chất nội dung kế toán trách nhiệm doanh nghiệp, mối quan hệ kế toán trách nhiệm với phân cấp quản lý tài Đề tài thạc sĩ “Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý Công ty điện tử Samsung Vina” tác giả Nguyễn Nam Hoàng (2006) Trong luận văn tác giả sử dụng kết hợp phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, logich… để hệ thống hóa lý luận, tìm hiểu thực tiễn đề số giải pháp nhằm xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý theo đặc thù công ty Tuy nhiên, với phương pháp nghiên cứu không mới, giải pháp mang tính lý thuyết, đề tài nghiên cứu tác giả dừng lại mức độ lý thuyết, chưa đưa giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù thực tế hoạt động công ty Đề tài thạc sĩ “Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm Tổng công ty xây dựng Thăng Long” tác giả Nguyễn Thị Hoàng Diệu (2007) Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu : điều tra điển hình, phân tích tổng hợp, thực chứng …, qua tác giả hệ thống hóa làm rõ vấn đề liên quan đến kế toán trách nhiệm tổng công ty xây dựng Thăng Long Bài báo “Kinh nghiệm tổ chức kế toán trách nhiệm công ty cổ phần số nước giới” Ths Lê Văn Tân ( Tạp chí kế toán kiểm toán số 118 tháng 7/2013) Bài báo nêu Footer Page of 145 Header Page of 145 quy trình chung để lập hệ thống báo cáo trách nhiệm đa số công ty cổ phần thước đo đánh giá trung tâm trách nhiệm, rõ nhiệm vụ trung tâm trách nhiệm rút học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam Trong công trình nghiên cứu trên, tác giả trình bày lý luận kế toán trách nhiệm,tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm, đánh giá, phân tích thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm đơn vị, từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán trách nhiệm đơn vị Hiện chưa có đề tài kế toán trách nhiệm nghiên cứu công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số Vì vậy, dựa sở lý luận kế toán trách nhiệm, tham khảo đề tài, báo có liên quan, tác giả chọn đề tài “ Kế toán trách nhiệm công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 6” nhằm mong muốn khái quát vấn đề lý luận kế toán trách nhiệm, từ chất, mối quan hệ phân cấp quản lý với kế toán trách nhiệm đến việc tổ chức trung tâm trách nhiệm đánh giá thành trung tâm trách nhiệm Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm Kế toán trách nhiệm hệ thống kế toán thu thập, ghi nhận, báo cáo đo lường kết hoạt động phận để đánh giá thành phận nhằm kiểm soát hoạt động chi phí phận tổ chức, phối hợp phận việc thực mục tiêu chung tổ chức 1.1.2 Mục tiêu kế toán trách nhiệm - Kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin đánh giá trách nhiệm cấp bậc quản lý doanh nghiệp - Kế toán trách nhiệm cung cấp sở để đánh giá mức độ phù hợp định phận với mục tiêu chung doanh nghiệp - Kế toán trách nhiệm đảm bảo sử dụng hữu hiệu hiệu nguồn lực tổ chức 1.1.3 Chức kế toán trách nhiệm - Kế toán trách nhiệm giúp xác định đóng góp đơn vị, phận vào lợi ích toàn tổ chức - Kế toán trách nhiệm cung cấp sở cho việc đánh giá chất lượng kết hoạt động nhà quản lý phận - Kế toán trách nhiệm sử dụng để đo lường kết hoạt động nhà quản lý đó, ảnh hưởng đến cách thức thực hành vi nhà quản lý - Kế toán trách nhiệm thúc đẩy nhà quản lý phận điều Footer Page of 145 Header Page of 145 hành phận theo phương cách phù hợp với mục tiêu toàn tổ chức 1.1.4 Vai trò kế toán trách nhiệm doanh nghiệp a Kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin cho việc thực chức tổ chức điều hành doanh nghiệp b Kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin cho việc thực chức kiểm soát tài kiểm soát quản lý c Kế toán trách nhiệm khuyến khích nhà quản lý hướng đến mục tiêu chung tổ chức 1.2.NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.2.1 Khái niệm hình thành trung tâm trách nhiệm a Khái niệm trung tâm trách nhiệm Hệ thống kế toán trách nhiệm xây dựng sở xác định trách nhiệm đơn vị, phận tổ chức Mỗi đơn vị phận tổ chức có nhà quản lý chịu trách nhiệm trực tiếp kết cụ thể đơn vị phận Một đơn vị phận gọi trung tâm trách nhiệm b Sự hình thành trung tâm trách nhiệm - Về mặt kết cấu - Về mặt chức 1.2.2 Phân loại trung tâm trách nhiệm a Trung tâm chi phí Trung tâm chi phí trung tâm trách nhiệm thể phạm vi hệ thống xác định chi phí Theo đó, người quản lý chịu trách nhiệm có quyền kiểm soát chi phí phát sinh phận mình, quyền hạn việc tiêu thụ đầu tư vốn Lý thuyết chi phí trị (Political cost) Footer Page of 145 Header Page of 145 Trung tâm chi phí chia thành hai loại: trung tâm chi phí định mức trung tâm chi phí linh hoạt Trung tâm chi phí định mức: trung tâm chi phí mà yếu tố chi phí mức hao phí nguồn lực sử dụng để sản xuất đơn vị sản phẩm, dịch vụ xây dựng định mức cụ thể Trung tâm chi phí linh hoạt: trung tâm chi phí mà yếu tố dự toán đánh giá nhiệm vụ giao tính chung, xác định cụ thể cho đơn vị sản phẩm hay cho công việc trung tâm b Trung tâm doanh thu Trung tâm doanh thu trung tâm trách nhiệm mà nhà quản lý chịu trách nhiệm kết đầu doanh thu thực Trung tâm doanh thu có quyền định công việc bán hàng khung giá cho phép để tạo doanh thu cho doanh nghiệp c Trung tâm lợi nhuận Trung tâm lợi nhuận trung tâm trách nhiệm mà nhà quản trị có quyền điều hành chịu trách nhiệm lợi nhuận yếu tố liên quan đến lợi nhuận doanh thu, chi phí phát sinh trung tâm d Trung tâm đầu tư Trung tâm đầu tư loại trung tâm trách nhiệm gắn với bậc quản lý cấp cao Hội đồng quản trị công ty Đây trung tâm trách nhiệm mà nhà quản trị phải chịu trách nhiệm trực tiếp với vốn đầu tư khả huy động nguồn tài trợ 1.2.3 Báo cáo thành trung tâm trách nhiệm a Nhóm báo cáo trách nhiệm trung tâm chi phí Báo cáo trách nhiệm trung tâm chi phí bảng so sánh chi Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 phí thực dự toán, xác định mức chênh lệch chi phí thực so với dự toán b Nhóm báo cáo trách nhiệm trung tâm doanh thu Báo cáo trách nhiệm trung tâm doanh thu báo cáo nhằm đánh giá trách nhiệm thành hoạt động, dựa báo cáo thực doanh thu thực tế so với doanh thu kế hoạch ban đầu, đồng thời kèm theo phân tích ảnh hưởng nhân tố giá bán, sản lượng tiêu thụ, cấu sản phẩm tiêu thụ đến biến động doanh thu trung tâm c Nhóm báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận báo cáo nhằm đánh giá trách nhiệm trung tâm dựa Báo cáo kết kinh doanh thường trình bày theo dạng số dư đảm phí, nhằm xác định số dư phận phạm vi phân cấp kiểm soát chi phí, doanh thu họ, đồng thời qua đánh giá phần đóng góp phận vào lợi nhuận chung công ty d Nhóm báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư báo cáo để đánh giá việc phân phối, huy động sử dụng vốn nhà quản lý 1.2.4 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm a Đánh giá thành trung tâm chi phí Chỉ tiêu đo lường sử dụng để đánh giá: Chênh lệch chi phí = Chi phí thực tế - Chi phí dự toán Ngoài ra, ta phải phân tích biến động để xác định nhân tố ảnh hưởng đến chi phí: Biến động lượng = Giá dự toán x (Lượng thực tế - Lượng dự toán) Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô tô số thành lập theo định số 3804/ QĐ- BGTVT, ngày 9/12/2004 trưởng giao thông vận tải, phê duyệt phương án chuyển công ty vận tải ô tô số thuộc cục đường Việt Nam thành công ty cổ phần 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty a Chức b Nhiệm vụ 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty a Mô hình tổ chức quản lý công ty Bộ máy quản lý Công ty thể qua Sơ đồ 2.1 b Chức năng, nhiệm vụ đơn vị, phận 2.1.4 Tổ chức máy kế toán Công ty a Bộ máy kế toán văn phòng công ty Bộ máy kế toán văn phòng công ty thể qua Sơ đồ 2.2 b Bộ máy kế toán đơn vị trực thuộc Bộ máy kế toán đơn vị trực thuộc thể qua Sơ đồ 2.3 Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2.2.1 Tình hình phân cấp quản lý tài Công ty a Ở cấp công ty b Ở cấp xí nghiệp thành viên 2.2.2 Công tác lập kế hoạch Công ty a Kế hoạch sản xuất kinh doanh cấp xí nghiệp thành viên Ø Kế hoạch doanh thu Hàng năm, phòng kinh doanh đơn vị thành viên vào kết tiêu thụ sản phẩm cung cấp dịch vụ thực năm trước, giá bán sản phẩm cung cấp dịch vụ để tiến hành lập kế hoạch doanh thu gửi công ty xem xét phê duyệt Kế hoạch doanh thu thường lập tăng 5% so với năm trước Báo cáo kế hoạch doanh thu giám đốc đơn vị thành viên xí nghiệp chịu trách nhiệm Ø Kế hoạch chi phí Vào thời điểm cuối năm, phòng kế toán đơn vị lập kế hoạch chi phí phát sinh đơn vị sau: - Bộ phận đội xe: + Nhiên vật liệu, phụ tùng thay sửa chữa: vào kế hoạch doanh thu, kế toán dự đoán khối lượng công việc cung cấp cho loại hình dịch vụ (dựa vào doanh thu kế hoạch giá cung cấp dịch vụ giám đốc xí nghiệp quy định) kết hợp với định mức nhiên liệu có xí nghiệp giá đầu vào nhiên liệu, phụ tùng ký kết hợp đồng từ trước để lập kế hoạch chi phí + Chi phí nhân công: bao gồm phần: phần lương ổn định vào hệ số lương quy định mức lương hưởng theo số chuyến xe tham gia thực số học viên đào tạo Với dịch vụ vận tải hàng hóa chuyến xe nhân viên Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 tham gia thực hưởng 2% tổng doanh thu hợp đồng Như vậy, từ doanh thu kế hoạch lập, kế toán xác định chi phí nhân công tham gia Số học viên đào tạo trung tâm lái xe dự đoán vào doanh thu kế hoạch học phí thu kết hợp với mức lương cụ thể giáo viên có 1.900.000 đồng/ học viên + Các chi phí sản xuất chung điện, nước, điện thoại: dựa vào mức sử dụng kỳ trước kết hợp với % tăng giảm doanh thu kỳ để dự toán chi phí Bởi chi phí đội xe không biến đổi nhiều doanh thu thay đổi nên kế hoạch doanh thu lập tăng 5% chi phí sản xuất chung lập tăng tương ứng 2% - Bộ phận nhà hàng: + Nguyên vật liệu chế biến: tương tự chi phí nhiên liệu đội xe, chi phí nguyên vật liệu chế biến lập dựa vào kế hoạch doanh thu, định mức tiêu hao giá mua nguyên liệu ký hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân Theo đó, hợp đồng quy định giá thị trường tăng nhà cung cấp tăng không 2% so với giá trước giá nguyên vật liệu thị trường thường biến động nhiên không nhiều Vì giá nguyên vật liệu kế hoạch lập tăng 2% so với tháng cuối năm liền kề trước + Chi phí nhân công: bao gồm lương theo hệ số quy định lương suất làm việc, mức lương suất xác định 8% doanh thu kế hoạch kỳ + Các chi phí sản xuất điện, nước, điện thoại: dựa vào mức sử dụng kỳ trước kết hợp với % tăng giảm doanh thu kỳ để dự toán chi phí, chi phí sản xuất phụ thuộc trực tiếp vào khối lượng dịch vụ cung cấp nên doanh thu tăng 5% chi phí điện nước lập tăng tương ứng 5% - Khối văn phòng: Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 + Chi phí lương: xác định dựa vào hệ số lương quy định + Các chi phí mua điện, nước, tiếp khách vào thực tế phát sinh kỳ trước để tính cho kỳ này, trung bình tăng 3% so với số thực tế phát sinh kỳ trước - Phòng đào tạo: phòng chuyên quản lý học viên làm việc, báo cáo với sở giao thông vấn đề đào tạo lái xe ô tô mô tô trung tâm Các chi phí phát sinh phòng đào tạo bao gồm: + Chi phí lương: giống khối văn phòng, lương nhân viên phòng đào tạo xác định dựa vào hệ số lương quy định + Các chi phí mua điện, nước, chi phí tiếp khách tính trung bình tăng 3% so với thực tế phát sinh kỳ trước Ø Kế hoạch lợi nhuận Căn vào kế hoạch chi phí kế hoạch doanh thu lập, kế toán đơn vị thành viên lập kế hoạch lợi nhuận gửi phòng tài kế toán công ty b Kế hoạch chi phí quản lý cấp văn phòng công ty Kế hoạch chi phí văn phòng công ty lập sau: + Chi phí nhân viên: dựa vào hệ số lương, thời gian nâng bậc lương mức lương theo quy định nhà nước Đối với chi phí đào tạo đăng ký hàng năm luân phiên cho phòng ban + Các chi phí cố định khấu hao, loại thuế, lãi vay dài hạn kế hoạch lập vào định mức có Chi sửa chữa văn phòng phòng ban tự đề xuất, lập bảng kế hoạch chi tiết sửa chữa xin tổng giám đốc phê duyệt Các chi phí khác hội nghị tiếp khách, công tác phí tính tăng từ 3% so với thực tế phát sinh năm trước Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 2.2.3 Hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm công ty a Ở cấp xí nghiệp thành viên - Báo cáo tình hình doanh thu phát sinh kỳ - Báo cáo tình hình chi phí kỳ - Báo cáo lợi nhuận thực kỳ b Ở cấp văn phòng công ty Định kỳ, từ báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận kinh doanh mà đơn vị trực thuộc gửi lên, phận kế toán công ty tổng hợp lập báo cáo cho toàn công ty 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2.3.1 Những mặt mạnh Qua tìm hiểu thực trạng kế toán trách nhiệm công ty, rút số ưu điểm sau: - Tại công ty có phân cấp quản lý tài chính, tạo điều kiện tự chủ cho đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh - Giao quyền xây dựng kế hoạch cho đơn vị lập, thể trách nhiệm đơn vị nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chung toàn công ty Đây sở ban đầu đánh giá trách nhiệm - Đã xây dựng hình thành số báo cáo nội bộ, báo cáo cung cấp thông tin chi tiết cho hoạt động xí nghiệp, báo cáo doanh thu, chi phí lợi nhuận 2.3.2 Những mặt hạn chế Bên cạnh ưu điểm nêu trên, kế toán trách nhiệm công ty bộc lộ số hạn chế sau: - Hệ thống báo cáo nội phục vụ yêu cầu kế toán tài chưa cụ thể, chi tiết mức đóng góp cụ thể phận vào mục tiêu chung toàn công ty Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 - Chưa xây dựng phương pháp đánh giá thành phân tích nhân tố ảnh hưởng đến biến động tiêu thực với tiêu kế hoạch, phát sinh chênh lệch bất thường hay thua lỗ, công ty khó kiểm soát đâu nguyên nhân gây Nội dung phần nêu lên nét công tác tổ chức kế toán nói chung công tác kế toán trách nhiệm nói riêng Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô tô số Đây công ty có quy mô tương đối lớn, với nhiều xí nghiệp thành viên, cần phải có chế quản lý phù hợp để thành viên công ty bên cạnh việc thực nhiệm vụ phải phối hợp với mục tiêu chung toàn công ty Kế toán quản trị nói chung kế toán trách nhiệm nói riêng công cụ hữu hiệu giúp nhà quản lý thực nhiệm vụ KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương qua tìm hiểu thực tế Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô tô số 6, tác giả khái quát tình hình tổ chức, đặc điểm hoạt động kinh doanh tình hình kế toán trách nhiệm đơn vị Công tác kế toán trách nhiệm thể qua việc phân quyền, báo cáo công ty con, báo cáo doanh thu, chi phí Qua trình nghiên cứu, tác giả đánh giá ưu điểm mặt tồn công tác kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô tô 6, điều làm sở để đưa giải pháp hoàn thiện kế toán trách nhiệm chương Footer Page 17 of 145 16 Header Page 18 of 145 CHƯƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3.1 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô Ô SỐ - Cấp thứ nhất: trung tâm đầu tư, Hội đồng quản trị tổng giám đốc, cấp cao xét toàn công ty, chịu trách nhiệm toàn diện mặt hoạt động công ty liên quan đến nguồn vốn - Cấp thứ hai: trung tâm lợi nhuận, xí nghiệp thành viên, chịu trách nhiệm hoạt động đơn vị giám đốc xí nghiệp - Cấp thứ ba: trung tâm chi phí, bao gồm phận đội xe, nhà hàng, phòng đào tạo khối văn phòng Các trưởng phận chịu trách nhiệm phận quản lý Mô hình tổ chức trung tâm trách nhiệm thể qua sơ đồ 3.1 a Trung tâm đầu tư b Trung tâm lợi nhuận c Trung tâm chi phí 3.2 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3.2.1 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch xí nghiệp thành viên a Hoàn thiện công tác lập kế hoạch doanh thu Doanh thu xí nghiệp bao gồm phần: doanh thu Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 hợp đồng ký kết từ trước phần doanh thu dự đoán hợp đồng ký kết cho năm - Đối với doanh thu hợp đồng ký kết từ trước: thông tin phận kế toán theo dõi cung cấp ( thường doanh thu chắn) - Đối với doanh thu dự đoán tính dựa vào thông tin nghiên cứu tăng trưởng doanh thu qua năm phận kế toán lập để lấy mức trung bình tăng giảm % so với phần doanh thu phát sinh thực tế kỳ trước phần doanh thu không ký hợp đồng b Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chi phí Ø Bộ phận sản xuất - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: giống kế hoạch doanh thu Đối với hợp đồng ký kết từ trước, kế toán vào đơn giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào ký hợp đồng (xăng dầu đơn giá ký kết hợp đồng từ trước, hàng thực phẩm tính giá tăng 2% so với giá mua tháng cuối năm trước kỳ lập kế hoạch) kết hợp với định mức tiêu hao vật liệu quy định để dự đoán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho đơn đặt hàng Đối với khối lượng dịch vụ đự đoán tăng thêm, sở để tính chi phí dựa vào mức tăng doanh thu, % tăng giảm doanh thu % tăng giảm chi phí so với thực tế phát sinh năm trước - Chi phí nhân công trực tiếp chi phí tiền lương nhân viên trực tiếp tạo dịch vụ Chi phí nhân công bao gồm hai phần, mức lương cố định lương phụ thuộc vào suất làm Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 việc cung cấp dịch vụ nhân viên Chi phí nhân công trực tiếp tổng hợp mức lương phụ thuộc vào suất làm việc nhân viên + Đối với đội xe: Bộ phận đào tạo lái xe: chi phí nhân công trực tiếp tiền lương giáo viên hưởng học viên dạy Theo quy định, với học viên, giáo viên hưởng 1.900.000 đồng, mức lương không giới hạn, tăng theo số lượng học viên học lái xe Số lượng học viên ước tính dựa vào kế hoạch doanh thu lập mức lương hưởng học viên theo quy định Bộ phận vận tải: lương cho nhân viên vận tải hàng hóa tính 2% doanh thu hợp đồng vận tải mang lại + Đối với nhà hàng: mức lương tính theo suất tập hợp tính toán dựa vào doanh thu hoạt động phận nhà hàng Theo quy định, mức lương cố định nhân viên trực tiếp sản xuất cung cấp dịch vụ nhà hàng hưởng lương 8% doanh thu thực tế kỳ đó, 8% mức tiền lương chia tỷ lệ cho nhân viên trực tiếp tạo sản phẩm dịch vụ dựa vào đánh giá trưởng phận - Biến phí sản xuất chung chi phí biến đổi, tỷ lệ thuận với sản phẩm tạo khối lượng dịch vụ cung ứng Vì biến phí nên tính tăng giảm với mức tăng giảm kế hoạch doanh thu.Tùy theo đặc điểm loại hình kinh doanh phận mà biến phí sản xuất khác Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 + Đối với phận nhà hàng: Biến phí sản xuất chung chi phí điện nước + Đối với phận đội xe: Biến phí sản xuất chung phụ tùng thay thế, săm lốp, chi phí bảo dưỡng xe… - Định phí sản xuất chi phí cố định, không chịu ảnh hưởng kết sản xuất Do khoản chi phí thay đổi nên vào số phát sinh thực tế kỳ trước để làm số liệu tính toán cho kỳ kế hoạch Có thể chia định phí sản xuất làm hai loại: định phí kiểm soát định phí không kiểm soát + Định phí kiểm soát được: chi phí điện nước, tiền lương định mức phải trả cho nhân viên theo hệ số lương quy định, khoản chi phí có quy định nhà quản lý + Định phí không kiểm soát được: khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ, phí bảo hộ lao động Ø Khối văn phòng: Riêng khối văn phòng chi phí phát sinh hầu hết định phí Thực tế xí nghiệp không hạch toán chi phí lãi vay công ty phân bổ về, nhiên để hợp lý xác định nơi chi phí phát sinh lãi vay vay vốn cho xí nghiệp nên phân bổ xí nghiệp Do vậy, chi phí thuế đất, khấu hao TSCĐ, CCDC công ty phân bổ xí nghiệp chi phí không kiểm soát được, chi phí lãi vay chi phí kiểm soát hàng năm, vào nhu cầu sử dụng vốn, giám đốc xí nghiệp đề xuất lên công ty xin thực vay vốn, công ty xem xét thấy cần thiết thực vay vốn cho xí nghiệp Lãi vay từ số vốn vay phải hạch toán xí nghiệp để tính lợi nhuận cách xác Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Với chi phí không kiểm soát được, số liệu kế hoạch vào số phát sinh kỳ trước, chi phí thuế đất, lãi vay số cố định, chi phí khấu hao tăng giảm tùy thuộc vào việc xí nghiệp có kế hoạch đầu tư thêm TSCĐ CCDC hay không - Các khoản chi phí kiểm soát tiền lương vào hệ số lương thời gian nâng lương nhân viên Chi phí khác công tác phí, tiếp khách tính tăng giảm tùy thuộc vào % tăng giảm doanh thu kế hoạch xí nghiệp kỳ Các chi phí thuế đất, khấu hao TSCĐ, CCDC, lãi vay công ty phân bổ xí nghiệp chi phí không kiểm soát Các chi phí lại lương, công tác phí, tiếp khách, hội nghị chi phí kiểm soát c Hoàn thiện công tác lập kế hoạch lợi nhuận Trên sở mô hình trung tâm trách nhiệm thiết lập, kế hoạch lợi nhuận phải trung tâm lợi nhuận thực Cơ sở để lập kế hoạch lợi nhuận từ kế hoạch chi phí kế hoạch doanh thu Các số liệu doanh thu, chi phí tổng hợp để lập nên kế hoạch lợi nhuận trung tâm lợi nhuận 3.2.2 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch cấp công ty a Hoàn thiện công tác lập kế hoạch cấp trung tâm đầu tư Hiện nay, công ty chưa xây dựng sở để đánh giá hiệu đầu tư, công ty cần lập báo cáo kế hoạch hiệu đầu tư Số liệu Doanh thu lợi nhuận tổng hợp từ bảng kế hoạch doanh thu lợi nhuận xí nghiệp thành viên gửi lên Vốn đầu Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 tư tiêu vốn kinh doanh tính dựa bảng cân đối kế toán năm trước b Hoàn thiện công tác lập kế hoạch cấp trung tâm chi phí Kế hoạch chi phí lập văn phòng công ty sát với thực tế Tuy nhiên chi phí lãi vay, công ty hạch toán toàn cho văn phòng công ty, điều không hợp lý Chi phí lãi vay cần chia cho xí nghiệp vào tỷ lệ nguồn vốn công ty vay để rót xuống cho đơn vị Còn phần chi phí công ty vay dùng để xây dựng sở hạ tầng cho văn phòng công ty hạch toán công ty 3.3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO Ở CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 3.3.1 Các báo cáo trung tâm chi phí Tại phận trung tâm chi phí phận nhà hàng, đội xe… xí nghiệp thành viên nên xây dựng báo cáo chi phí phát sinh theo khoản mục phận Tại phòng kế toán đơn vị thành viên, kết hợp với báo cáo phận chi phí quản lý để tính tổng chi phí phát sinh đơn vị 3.3.2 Các báo cáo trung tâm lợi nhuận Các trung tâm lợi nhuận vào báo cáo chi phí, kết hợp với báo cáo doanh thu, đơn vị tiến hành lập báo cáo kế toán với tư cách trung tâm lợi nhuận để đánh giá kết hoạt động gửi báo cáo công ty Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 3.3.3 Các báo cáo trung tâm đầu tư Báo cáo kế toán trung tâm đầu tư lập công ty để theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu đầu tư Đây báo cáo tổng quát loại báo cáo trung tâm trách nhiệm 3.4.ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3.4.1 Đánh giá thành trung tâm chi phí Đánh giá thành trung tâm chi phí dựa sở báo cáo chi phí kế hoạch thực trung tâm So sánh dự toán thực để xác định mức độ hoàn thành kế hoạch chi phí trung tâm đồng thời phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tăng giảm chi phí, sử dụng tiêu sau: Chênh lệch chi phí = Chi phí thực tế - Chi phí kế hoạch Để đánh giá thành trung tâm chi phí, ta cần xác định trung tâm chi phí công ty phận nhà hàng, đội xe, phận văn phòng, phòng giáo vụ Sau xác định trung tâm chi phí, tiến hành phân tích đánh giá cho trung tâm để xác định nguyên nhân chủ quan khách quan tác động đến tình hình thực định mức dự toán chi phí cho toàn công ty 3.4.2 Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận Để đánh giá trung tâm lợi nhuận cần tiến hành so sánh lợi nhuận đạt so với dự toán, đồng thời kết hợp với kết phân tích trung tâm doanh thu, chi phí để từ thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố doanh thu, chi phí đến lợi nhuận Footer Page 24 of 145 23 Header Page 25 of 145 3.4.3 Đánh giá thành trung tâm đầu tư Để đánh giá thành trung tâm đầu tư ta phải dựa vào báo cáo thực tế kế hoạch theo tiêu hiệu đầu tư trung tâm sử dụng phương pháp phân tích phù hợp, phân tích tiêu ROI ROI = Lợi nhuận Vốn đầu tư = Lợi nhuận Doanh thu X Doanh thu Vốn đầu tư KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích thực trạng kế toán trách nhiệm, hạn chế thiếu sót hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô tô số 6, tác giả đưa giải pháp nhằm tổ chức kế toán trách nhiệm công ty Hoàn thiện kế toán trách nhiệm theo phân cấp quản lý công ty cách xây dựng trung tâm trách nhiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức nhân cho trung tâm Trên sở đó, nhà quản lý có sở đánh giá cá nhân, phận hoạt động hiệu quả, nhằm gắn kết trách nhiệm phận để tiến tới mục tiêu chung tổ chức Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Kế toán trách nhiệm công cụ để kiểm soát đánh giá công ty phân quyền Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp trọng đến thành hoạt động nhân viên Kế toán trách nhiệm công cụ đánh giá kết hiệu hoạt động trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp So với mục đích nghiên cứu, luận văn giải số vấn đề sau : Khái quát vấn đề kế toán trách nhiệm đưa nhìn toàn diện lĩnh vực Đề tài phản ánh thực trạng công tác kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô tô số : tình hình phân cấp quản lý tài chính, công tác lập kế hoạch kinh doanh hay báo cáo kế toán nội công ty sử dụng nào,… Từ phát tồn đưa giải pháp hoàn thiện Tác giả đề xuất giải pháp thiết lập hệ thống trung tâm trách nhiệm, xác định mục tiêu nhiệm vụ cụ thể cho trung tâm, xây dựng hệ thống báo cáo thành trung tâm đưa tiêu đo lường sử dụng để đánh giá thành trung tâm sở kiểm soát chặt chẽ chi phí, lợi nhuận nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư công ty Nhìn chung luận văn đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề Tuy nhiên, tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô tô số có hiệu thực tế hay phụ thuộc vào nhận thức nhà quản trị công ty Footer Page 26 of 145 ... chức Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số trước doanh nghiệp nhà nước, hoạt động lĩnh vực dịch vụ vận tải Năm 20 06, công ty thực cổ phần hóa trở thành công ty cổ phần Phạm vi hoạt động công ty. .. CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô tô số thành lập theo định số 3804/ QĐ- BGTVT, ngày 9/12/2004 trưởng giao thông... phần dịch vụ & vận tải ô tô Footer Page 11 of 145 Header Page 12 of 145 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ & vận tải ô tô số 6, Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ & vận tải ô tô số 6, Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ & vận tải ô tô số 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay