Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk

26 107 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:38

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐỖ PHƯỢNG VỸ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐĂKLĂK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: PGS.TS Trần Thị Hà Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài ngân hàng, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 04 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngay từ đời, Ngân hàng có vai trò to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế, huyết mạch kinh tế Ngân hàng nơi tích tụ, tập trung thu hút tiềm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, hỗ trợ đời phát triển khu vực kinh tế xã hội Hoạt động cho vay Ngân hàng, hỗ trợ cho thành phần kinh tế có điều kiên mở rộng sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị công nghệ, tăng suất lao động, nâng cao hiệu kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho tầng lớp xã hội Xã hội ngày phát triển, đời sống người dân ngày cao Thu nhập người lao động tăng điều kiện để cải thiện mức sống nhu cầu khác người lao động Khi thu nhập tăng lên, sản phẩm hàng hóa dịch vụ tiêu thụ tốt hơn, doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế Nhu cầu tiêu dùng người lao động ngày đa dạng phong phú mở hướng hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại Bên cạnh đó, vài năm gần đây, Ngân hàng thương mại không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Cho vay tiêu dùng sản phẩm mà Ngân hàng thương mại tập trung hướng đến Mặt khác, hoạt động cho vay tiêu dùng hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân, số lượng khách hàng lớn, rủi ro phân tán Do vậy, mảng hoạt động đem lại doanh thu tương đối tốt an toàn cho Ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng chưa thực hiệu nhiều nguyên nhân Quy mô tăng trưởng cho vay tiêu dùng Ngân hàng chưa tương xứng với mức tăng thu nhập Footer Page of 145 Header Page of 145 người lao động Trên thực tế người vay gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng Là cán ngân hàng, với mong muốn nâng cao tính hiệu quả, khả cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐăkLăk lĩnh vực cho vay tiêu dùng, tác giả xin trình bày đề tài “Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc ĐăkLăk” nhằm giúp ngân hàng tìm giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển an tòan hiệu theo định hướng Ngân hàng thương mại nói chung BIDV nói riêng Giúp người người lao động có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa Cơ sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại; - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc ĐăkLăk; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc ĐăkLăk Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung hoạt động cho vay tiêu dùng tiêu chí đánh giá kết hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng gì? - Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Bắc ĐăkLăk có trở ngại gì, vấn đề cần giải quyết? - Giải pháp chủ yếu để hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh? Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM thực tiễn hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Bắc ĐăkLăk - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Bắc ĐăkLăk + Về thời gian: Luận văn giới hạn nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng phạm vi thời gian từ năm 2011 đến năm 2013 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: phương pháp chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử - Phương pháp cụ thể : Luận văn nghiên cứu sở sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích diễn giải, thống kê mô tả, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, tư logic, phân tích hệ thống, …, kết hợp lý luận với thực tiễn để giải vấn đề liên quan luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Về mặt lý luận: Luận văn hệ thống hóa nội dung hoạt động ngân hàng cho vay tiêu dùng ngân hàng gắn với việc triển khai hiệu quy định Nhà nước hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM - Về thực tiễn: Luận văn khái quát thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc ĐăkLăk Từ xây dựng số giải pháp kiến nghị quan hữu quan nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc giúp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc ĐăkLăk có điều kiện để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Footer Page of 145 Header Page of 145 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn gồm có chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Bắc ĐăkLăk - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Bắc ĐăkLăk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Nguồn liệu sơ cấp: Dữ liệu sơ cấp liệu mà nhà nghiên cứu thị trường thu thập trực tiếp nguồn liệu xử lý để phục vụ cho việc nghiên cứu Nguồn tài liệu sơ cấp sử dụng bao gồm: báo thường niên, báo cáo tài chính, báo cáo phòng kế hoạch tổng hợp, phòng kế toán BIDV Bắc ĐắkLắk Nguồn tài liệu thứ cấp: Dữ liệu thứ cấp có nguồn gốc từ tài liệu sơ cấp phân tích, giải thích, thảo luận nguồn liệu thu thập xử lý cho mục tiêu đó, nhà nghiên cứu thị trường sử dụng lại cho việc nghiên cứu Dữ liệu thứ cấp luận văn lấy công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng luận án Tiến sĩ, luận văn, báo, báo cáo khoa học như: Luận văn Thạc sỹ “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Trung Việt TP Đà Nẵng”, tác giả Lê Hồ Tuyết Minh, 2011; Luận văn Thạc sỹ“Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng, tác giả Lê Thị Hồng Ánh, 2011; Luận văn Thạc sỹ “Phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam”, tác giả Lê Minh Sơn, 2009; Luận văn Thạc sỹ “Phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng’, tác giả Đinh Thị Mỹ Lệ, 2013 Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển cho vay tiêu dùng 1.1.2 Khái niệm cho vay tiêu dùng “Cho vay tiêu dùng hình thức cho vay, qua ngân hàng chuyển cho khách hàng (cá nhân hay hộ gia đình) quyền sử dụng lượng giá trị (tiền) khoảng thời gian định, với thoả thuận mà hai bên kí kết (về số tiền cấp; thời gian cấp; lãi suất phải trả …) nhằm giúp cho khách hàng sử dụng hàng hoá dịch vụ trước họ có khả chi trả, tạo điều kiện cho họ hưởng sống cao hơn” 1.1.3 Đối tượng cho vay tiêu dùng - Nhóm đối tượng có thu nhập thấp - Nhóm đối tượng có thu nhập trung bình - Nhóm đối tượng có thu nhập cao 1.1.4 Đặc điểm cho vay tiêu dùng - Về qui mô - Về lãi suất - Tính nhạy cảm theo chu kỳ - Về rủi ro - Về chi phí lợi nhuận cho vay tiêu dùng 1.1.5 Vai trò cho vay tiêu dùng a Đối với khách hàng Cho vay tiêu dùng khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu khách hàng Nhờ khoản vay tiêu dùng từ ngân hàng, họ mua sắm hàng hoá cần thiết, hàng hoá xa Footer Page of 145 Header Page of 145 xỉ, có giá trị cao, giúp thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cải thiện sống khả tài họ chưa cho phép Vì vậy, việc ngân hàng thực phát triển hoạt động CVTD mang đến lợi ích tốt, thiết thực cho khách hàng b Đối với ngân hàng - Cho vay tiêu dùng tạo điều kiện đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, nhờ góp phần giúp NHTM tăng khả cạnh tranh, nâng cao thu nhập phân tán rủi ro - Cho vay tiêu dùng giúp NHTM mở rộng quan hệ với khách hàng c Đối với kinh tế Cùng với phát triển kinh tế thị trường, sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng ngày trở nên phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Tuy nhiên, với mức thu nhập nay, phần lớn người tiêu dùng chi trả cho tất nhu cầu mua sắm lúc, đặc biệt vật dụng đắt tiền Nếu người tiêu dùng vay tiền từ ngân hàng họ thoả mãn nhu cầu họ Điều làm tăng tiêu dùng hàng hoá, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hãng, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chung toàn xã hội cách nhanh chóng 1.1.6 Phân loại cho vay tiêu dùng - Căn vào mục đích vay vốn - Căn theo phương thức hoàn trả - Căn vào hình thức đảm bảo tiền vay - Căn vào nguồn gốc khoản nợ Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.7 Nội dung hoạt động cho vay tiêu dùng Hoạt động CVTD nhằm đạt mục tiêu sau: - Mục tiêu quy mô CVTD - Mục tiêu cạnh tranh CVTD thể qua mục tiêu thị phần CVTD địa bàn - Mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng CVTD - Mục tiêu hiệu sinh lời từ hoạt động CVTD Xét tổng thể, mục tiêu bao hàm đánh đổi Do đó, tùy thời kỳ mà ngân hàng có ưu tiên khác mục tiêu Để đạt mục tiêu hoạt động CVTD, hoạt động chủ yếu ngân hàng bao gồm: - Các hoạt động nhằm đạt mục tiêu dư nợ CVTD phát triển thị phần cách phù hợp với chiến lược kinh doanh NH bao gồm: hoạt động phát triển khách hàng; vận dụng công cụ sách Marketing – mix như: sách sản phẩm, sách lãi suất, sách phân phối; người; chứng vật chất; quy trình; sách tín dụng; sách chăm sóc khách hàng, - Đa dạng hóa sản phẩm, đối tượng khách hàng nhằm đổi cấu CVTD cách hợp lý, phù hợp với biến động nhu cầu thị trường lực đáp ứng ngân hàng thời kỳ - Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng CVTD phù hợp với mục tiêu mà NH đề cho thời kỳ - Các hoạt động nhằm gia tăng hiệu sinh lời từ hoạt động CVTD như: thực biện pháp tăng thu nhập bình quân đơn vị dư nợ CVTD; kiểm soát tốt chi phí CVTD Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.2 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CVTD Hoạt động CVTD phản ánh thông qua tiêu chí đánh giá, cụ thể sau a Quy mô cho vay tiêu dùng - Dư nợ cho vay tiêu dùng - Số lượng khách hàng vay tiêu dùng - Dư nợ bình quân cho vay tiêu dùng khách hàng vay b Thị phần cho vay tiêu dùng ngân hàng thị trường mục tiêu c Cơ cấu cho vay tiêu dùng d Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay tiêu dùng e Kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng f Hiệu từ hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng 1.3 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG Cho vay tiêu dùng hình thức cho vay ngân hàng thương mại, hoạt động chịu tác động nhiều yếu tố Các ngân hàng luôn phải xem xét yếu tố cách thận trọng nhằm phát huy tối đa yếu tố tích cực hạn chế yếu tố làm hạn chế hoạt động CVTD Có thể chia nhân tố tác động tới hoạt động CVTD thành hai nhóm: Nhóm nhân tố bên nhóm nhân tố bên 1.3.1 Nhóm nhân tố bên a Môi trường kinh tế b Môi trường pháp lý c Môi trường văn hoá- xã hội d Chủ trương sách Nhà nước Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐĂKLĂK 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC ĐĂKLĂK (BIDV BẮC ĐĂKLĂK) 2.1.1 Giới thiệu sơ lược ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 2.1.2 Khái quát Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc ĐăkLăk a Sơ lược trình hình thành phát triển b Chức năng, nhiệm vụ c Bộ máy quản lý 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu BIDV Bắc ĐăkLăk (năm 2011- 2013) a Tình hình huy động vốn b Tình hình hoạt động tín dụng c Hoạt động dịch vụ d Kết hoạt động kinh doanh BIDV Bắc ĐăkLăk 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV BẮC ĐĂKLĂK 2.2.1 Bối cảnh hoạt động CVTD BIDV Bắc ĐăkLăk thời gian qua 2.2.2 Các quy định hoạt động cho vay tiêu dùng 2.2.3 Thực trạng hoạt động CVTD BIDV Bắc ĐăkLăk i) Tập trung mục tiêu tăng dư nợ, tăng thị phần Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 ii) Nâng cao lực cạnh tranh, áp dụng sách lãi suất linh hoạt, sản phẩm đa dạng với nhiều đối tượng khách hàng iii) Nâng cao hiệu sinh lời từ hoạt động CVTD iv) Tăng cường kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng v) Về nguồn nhân lực vi) Triển khai chế động lực khuyến khích hoạt động bán lẻ vii) Chính sách khách hang - Chính sách tiếp thị khách hàng Nhóm khách hàng vay vốn với mục đích tiêu dùng - Chính sách cấp tín dụng - Chính sách tài sản đảm bảo - Chính sách định giá tiền vay 2.2.4 Kết hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Bắc ĐăkLăk a Về quy mô cho vay tiêu dùng b Thị phần CVTD ngân hàng thị trường mục tiêu c Cơ cấu cho vay tiêu dùng d Chất lượng cung ứng dịch vụ e Kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng f Hiệu từ hoạt động CVTD 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 2.3.1 Thành tựu - Hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh hàng năm - Nhận thức đạo điều hành hoạt động CVTD Chi nhánh - Công tác đào tạo cán Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 - Công tác bán hàng - Công tác chăm sóc khách hàng - Công tác phát triển mạng lưới - Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ - Công tác tuyên truyền, quảng cáo tiếp thị - Công tác kiểm soát rủi ro CVTD 2.3.2 Một số hạn chế cần khắc phục: Song song với kết đạt được, hoạt động CVTD chi nhánh số hạn chế cần khắc phục để ngày hoàn thiện hơn, xứng đáng với thương hiệu mạnh địa bàn - Về quy trình thủ tục - Về sách sản phẩm - Về sách lãi suất - Về người - Công tác truyền thông, cổ động CVTD chưa thực hiệu - Hạn chế công tác thống kê, đánh giá kết - Chất lượng cung ứng dịch vụ 2.3.3 Nguyên nhân a Nguyên nhân bên - Môi trường pháp lý - Môi trường xã hội - Yếu tố cạnh tranh b Nguyên nhân bên Ngân hàng - Chính sách cho vay ngân hàng - Cơ cấu tổ chức đội ngũ nhân - Hoạt động truyền thông Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua chương 2, luận văn làm rõ thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc ĐăkLăk, cụ thể với nội dung sau: Trước hết, luận văn tìm hiểu tổng quan BIDV, Chi nhánh Bắc ĐăkLăk kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh qua năm 2011, 2012 2013 Nội dung tiếp theo, luận văn tập trung làm rõ thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh, nội dung trọng tâm nghiên cứu luận văn Đồng thời luận văn vào tìm hiểu kết hoạt động cho vay tiêu dùng, giúp tác giả đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Trên sở nội dung trên, tác giả đưa giải pháp để hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Bắc ĐăkLăk, mục tiêu luận văn Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV BẮC ĐĂKLĂK 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV BẮC ĐĂKLĂK 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh NH thời gian tới - Phấn đấu hoàn thành tốt tiêu kế hoạch kinh doanh - Đa dạng hóa sản phẩm, phát triển mạnh dịch vụ tiện ích, phát triển mạnh tín dụng bán lẻ - Định hướng phát triển khách hàng - Định hướng họat động tín dụng - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Công tác thương hiệu phát triển mạng lưới - Công tác quản trị điều hành 3.1.2 Định hướng hoàn thiện hoạt động Cho vay tiêu dùng: a Bối cảnh hoạt động CVTD thời gian tới b Định hướng hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng - Tiếp tục phát triển cho vay tiêu dùng theo mục tiêu chung tăng trưởng tín dụng với phương châm “tăng trưởng dư nợ phải đôi với nâng cao chất lượng tín dụng” - Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng với đối tượng lực lượng vũ trang, giáo viên, cán công chức,… - Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo, phát tờ rơi… - Thực nghiên cứu, phân tích thị trường, phân loại khách hàng - Tăng cường kiểm tra, giám sát khoản vay thường xuyên Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 phân tích tình hình tài chính, phân loại khách hàng - Tiếp tục nghiên cứu thị trường để mở rộng mạng lưới hoạt động - Không ngừng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ - Tiếp tục hoàn thiện chế sách, thủ tục hồ sơ 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỌAT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV BẮC ĐĂKLĂK 3.2.1 Hoàn thiện quy trình, thủ tục - Cụ thể, đơn giản, phù hợp cho sản phẩm, không áp dụng trình cho nhiều sản phẩm khác - Chuẩn hoá hệ thống mẫu biểu, áp dụng thống loại mẫu biểu toàn hệ thống, bỏ bớt chữ ký không cần thiết mẫu biểu - Quy trình cấp tín dụng Chi nhánh qua nhiều khâu nên quy định rõ trách nhiệm chuẩn hóa thời gian cho khâu - Tạo cho khách hàng thuận tiện thoải mái việc giao dịch với ngân hàng Hỗ trợ giúp đỡ khách hàng suốt trình khách hàng giao dịch với ngân hàng - Giảm bớt thủ tục hành không cần thiết - Chú trọng đến việc tối đa hoá hài lòng khách hàng, vấn đề thời gian cần rút ngắn để đáp ứng nhu cầu khách hàng kịp thời 3.2.2 Vận dụng linh hoạt sách lãi suất BIDV - Đa dạng hóa hình thức trả lãi để phù hợp với đặc điểm nhu cầu khách hàng, đảm bảo trả nợ ngân hàng hạn Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Trên sở đánh giá lợi ích khách hàng mang lại cho Chi nhánh kết xếp hạng khách hàng theo quý, Chi nhánh nên áp dụng nhiều mức lãi suất ưu đãi theo thứ hạng khách hàng - Đối với vay có thời hạn dài, ngân hàng nên áp dụng mức lãi suất thả thay đổi theo kỳ hạn tháng, tháng, 12 tháng Hoặc áp dụng lãi suất cố định năm đầu, sau áp dụng lãi suất thả - Tăng cường cho vay tiêu dùng theo gói BIDV triển khai, Chi nhánh khách hàng có lợi, khách hàng vay lãi suất ưu đãi, Chi nhánh cấp bù phần chênh lệch lãi suất so với sản phẩm thông thường 3.2.3 Hoàn thiện sách sản phẩm sở tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường - Cần mở rộng nhiều loại hình sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng, loại sản phẩm cần trở nên phong phú không nên dừng lại sản phẩm như: Cho vay mua nhà, mua xe, mua sắm vật dụng gia đình, sửa chữa,… mà nên triển khai thêm sản phẩm khác cho vay du học, xuất lao động, du lịch…Bên cạnh đó, ngân hàng nên mở rộng đối tượng cho vay người có thu nhập ổn định cán công nhân viên - Chi nhánh nên tăng cường cho vay tiêu dùng người có thu nhập cao thông qua hình thức phát hành thẻ tín dụng 3.2.4 Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng vay tiêu dùng - Thường xuyên liên hệ trao đổi thông tin, định kỳ bố trí lịch thăm làm việc với khách hàng lớn, tăng cường hình thức giao lưu thể thao, gửi thiệp, quà chúc mừng nhân kiện quan Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 trọng ngày lễ lớn - Tạo tâm lý thoải mái thỏa mãn cho khách hàng giao dịch, ngân hàng cần phải cố gắng phục vụ tốt từ đầu tất khâu để biến khách hàng trở thành tuyên truyền viên tích cực cho - Tổ chức chăm sóc khách hàng quan hệ cách thường xuyên chu đáo Tiến hành rà soát bổ sung danh sách phân công trách nhiệm cho cá nhân đơn vị, cho khách hàng quan tâm chăm sóc mức - Triển khai có hiệu chương trình khuyến mãi, có sách biện pháp nhằm quan tâm thu hút nhiều đối tượng khách hàng nghiên cứu cấp thẻ VIP kèm theo số tiện ích miễn phí dịch vụ BSMS, giảm phí chuyển tiền, thấu chi qua thẻ ATM số hình thức khuyến khác khách hàng tiềm 3.2.5 Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực: Chi nhánh cần quan tâm đến công tác đào tạo cán kiến thức nghiệp vụ, kỹ bán hàng, đạo đức nghề nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ bán lẻ chuyên nghiệp, động Cụ thể: - Định kỳ tổ chức thi nghiệp vụ chuyên môn, khoá đào tạo kỹ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán nhân viên khả thực công việc với kỹ thuật công nghệ đại, khả ứng xử tiếp xúc với khách hàng, tuyên truyền phổ biến rộng rãi hai quy chuẩn đạo đức quy tắc ứng xử BIDV đến toàn thể cán cán công nhân viên để người biết, hiểu thực - Tăng cường thực sách đãi ngộ cán bộ, cần trọng đến trình độ, lực cán có sách thoả đáng Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 người có trình độ chuyên môn cao, có nhiều đóng góp cho ngân hàng Cần xây dựng chế độ lương bổng hợp lý, cải thiện sách đãi ngộ cho nhân viên, khuyến khích nhân viên có hiệu suất làm việc hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên phát triển khả sáng tạo công việc - Tổ chức hoạt động đoàn thể, tạo điều kiện cho cán ngân hàng có điều kiện nghỉ ngơi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm với ngân hàng bạn Nâng cao tính kỷ cương, kỷ luật cán nhân viên ngân hàng, xây dựng chế độ khen thưởng kỷ luật rõ ràng, mặt khuyến khích cán ngân hàng hoàn thành tốt công việc giao, mặt khác hạn chế biểu tiêu cực - Tăng cường tập huấn để nâng cao kỹ ứng xử giao tiếp với khách hàng cho cán chi nhánh đảm bảo lịch sự, nhiệt tình, tôn trọng khách hàng đặc biệt tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng Bên cạnh đó, cần trọng bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cho cán tín dụng, đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm cán tín dụng Tăng cường đào tạo đội ngũ cán tín dụng vừa giỏi chuyên môn, vừa có đạo đức nghề nghiệp Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức kinh nghiệm cho vay đến cán tín dụng, rèn luyện kỹ đánh giá, phân loại khách hàng, kỹ thẩm định khách hàng,…cho cán tín dụng 3.2.6 Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Việc tăng cường giám sát vốn vay cách phòng ngừa hạn chế rủi ro cho vay có hiệu Do đó, chi nhánh phải thường xuyên tiến hành hoạt động kiểm tra giám sát khoản vay Đây hoạt động thực sau cấp tín Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 dụng, nhằm hướng dẫn đôn đốc khách hàng sử dụng vốn mục đích có hiệu Có thể nói, hoạt động kiểm tra đôn đốc khách hàng biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng, giúp chi nhánh ngăn chặn tối thiểu hoá rủi ro hoạt động tín dụng Bên cạnh hoạt động kiểm tra mục đích sử dụng vốn, Chi nhánh phải thực hoạt động kiểm tra định giá lại tài sản đảm bảo khách hàng định kỳ hàng năm nhằm nắm bắt kịp thời tình hình khách hàng để có biện pháp kịp thời ngăn chặn rủi ro xảy 3.2.7 Tăng cường công tác truyền thông, cổ động cho vay tiêu dùng - Lựa chọn hình thức truyền thông cho phù hợp hiệu quả, chi nhánh chủ yếu sử dụng băng rôn để quảng cáo, chưa trọng quảng cáo truyền thanh, truyền hình Bên cạnh đó, hình thức quảng cáo tờ báo dù sử dụng chưa hiệu chi nhánh chưa lựa chọn tờ báo danh tiếng bạn đọc ưa chuộng Do vậy, việc lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp đem lại hiệu quảng bá cao mà góp phần tiết kiệm chi phí quảng cáo cho ngân hàng Mặt khác, nội dung quảng cáo cần phải hấp dẫn ngắn gọn dễ hiểu - Tiếp tục quảng bá sản phẩm dịch vụ thông qua nhiều hình thức giới thiệu sản phẩm như: gửi thư mời, tờ rơi, khai thác tối đa phương tiện thông tin đại chúng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quảng bá, đưa thông tin đến với công chúng Tổ chức buổi đối thoại trực tiếp truyền hình, hội nghị khách hàng, hoạt động tài trợ, từ thiện, hoạt động khuyến mãi, hậu cung cấp sản phẩm… đồng thời cho thiếp lập đường Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 dây nóng để tạo điệu kiện cho người dân tìm hiểu thông tin cách nhanh thuận lợi Mặt khác, Chi nhánh cần tiếp tục trì tốt mối quan hệ với tổ chức, ngành, hội đoàn thể, cấp quyền địa phương,… tận dụng mối quan hệ hỗ trợ Chi nhánh mặt Bên cạnh đó, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, vận dụng linh hoạt ưu đãi khách hàng lớn, thường xuyên cố, trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống, giữ vững khách hàng có thu hút khách hàng 3.2.8 Tiếp tục phát triển mạng lưới, mở rộng kênh phân phối Hoạt động cho vay tiêu dùng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, đòi hỏi phải có hệ thống cung ứng sản phẩm, dịch vụ rộng khắp cung cấp đầy đủ đưa tiện ích dịch vụ ngân hàng tới người tiêu dùng Hiện hệ thông kênh phân phối Chi nhánh có phòng giao dịch đặt khu vực trung tâm huyện KrôngBuk, EaHLeo KrôngNăng Tuy nhiên , địa bàn nhiều tiềm để mở rộng mạng lưới, chi nhánh cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng lưới địa bàn lân cận khu vực Đạt lý (TP BMT), Cuôr Đăng (huyện CưMgar),… 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Với Chính phủ Bộ, ngành liên quan Thứ nhất, Chính phủ thực hàng loạt biện pháp nhằm ổn định môi trường vĩ mô, từ xác định chiến lược phát triển kinh tế, tăng cường đầu tư, thực chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng ngày tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ giảm dần tỷ trọng nông nghiệp GDP nhằm mục tiêu ổn định thị trường, giá cả, Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 trì tỷ lệ lạm phát mức có lợi cho kinh tế; chuyển dịch cấu lao động theo hướng hợp lý Thứ hai, Chính phủ cần sớm ban hành Luật tín dụng tiêu dùng, tạo tảng pháp lý vững cho hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển Luật tín dụng tiêu dùng đời thúc đẩy mạnh mẽ thị trường tiêu dùng phát triển, không từ phía ngân hàng mà từ phía người tiêu dùng Thứ ba, Các ngành cần cải tiến thủ tục hành tạo điều kiện cho tổ chức cho vay việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ Thực biện pháp cần thiết để đảm bảo việc thực thi trách nhiệm dân khách hàng quan hệ cho vay với ngân hàng Thứ tư, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố cần xây dựng khung giá nhà đất sát giá thị trường để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng ngân hàng Thứ năm, Cơ quan công chứng, quan đăng ký giao dịch bảo đảm cần tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trình công chứng, đăng ký hồ sơ giao dịch bảo đảm Thứ sáu, đề nghị quan, doanh nghiệp có đối tượng vay tiêu dùng Chi nhánh tích cực kết hợp với Chi nhánh việc xác nhận hồ sơ xin vay vốn thu hồi nợ 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất, hoàn chỉnh hệ thống văn pháp quy hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng tạo tảng sở cần thiết cho hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước cần hỗ trợ, tạo điều kiện cho NHTM phát triển hoạt động thông qua biện pháp Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 tăng khả tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh… thường xuyên tổ chức hội thảo cho NHTM nhằm phổ biến cho ngân hàng sách, chủ trương Ngân hàng Nhà nước để từ NHTM áp dụng vào hoạt động Thứ ba, NHNN cần phối hợp với ngành liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng để từ ban hành Thông tư liên bộ, tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển Thứ tư, NHNN cần tiếp tục hoàn thiện trung tâm thông tin tín dụng (CIC) để thường xuyên cập nhập kịp thời thông tin khách hàng Đảm bảo khách hàng có vấn đề với TCTD TCTD khác nhận biết Chấm dứt xử lý trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thông tin TCTD Thứ năm, Ngân hàng Nhà nước cần linh hoạt việc điều hành quản lý công cụ tỷ giá, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, từ tạo điều kiện cho NHTM nhanh chóng thích nghi thay đổi chiến lược kinh doanh cho phù hợp với quy định Ngân hàng Nhà nước Thứ sáu, NHNN nên thường xuyên tổ chức hội thảo, chuyên đề khóa học nâng cao nghiệp vụ cho NHTM để ngân hàng giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tăng cường hợp tác 3.3.3 Đối với BIDV Thứ nhất, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, đa dạng hình thức, tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân Thứ hai, tăng cường hỗ trợ Chi nhánh công tác đào tạo đội ngũ cán tín dụng nói chung cán tín dụng tiêu dùng nói riêng Mặt khác cần tăng cường số lượng cán tín dụng để Footer Page 24 of 145 23 Header Page 25 of 145 đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng dân cư ngày tăng lên Thứ ba,tăng cuờng hoạt động tra, kiểm soát nội nữa, nhằm chấn chỉnh sai sót, phòng ngừa rủi ro, lành mạnh hoá hoạt động ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng Thứ tư, thường xuyên tổ chức buổi trao đổi thảo luận Hội sở chi nhánh, chi nhánh thành viên nhiều hình thức để trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn Thứ năm, Cần có chế tiền lương riêng Chi nhánh có hoạt động bán lẻ chiếm chủ yếu Tạo động lực khuyến khích Chi nhánh tăng trưởng hoạt động tín dụng bán lẻ, tăng khách hàng vững chắc, rủi ro KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 3, nêu định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Bắc ĐăkLăk thời gian tới Trên sở hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác cho vay tiêu dùng BIDV Bắc ĐăkLăk, chương đưa giải pháp cụ thể hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng hoàn thiện quy trình, thủ tục; vận dụng linh hoạt sách lãi suất; hoàn thiện sách sản phẩm; tăng cường chăm sóc khách hàng; tăng cường đào tạo cán bộ; tăng cường kiểm soát rủi ro; đẩy mạnh công tác truyền thông phát triển mạng lưới… Đây yếu tố quan trọng để hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh Bên cạnh đó, chương đề xuất kiến nghị Hội sở BIDV, Chính phủ, ngân hàng nhà nước quan ban ngành để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ BIDV Bắc ĐăkLăk thực có hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Hoạt động cho vay tiêu dùng ý nghĩa ngân hàng thương mại người tiêu dùng mà đòn bẩy quan trọng kích thích sản xuất phát triển, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Do đó, hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng việc làm tất yếu điều kiện kinh tế thị trường, đồng thời chiến lược, mục tiêu thị trường đầy tiềm ngân hàng thương mại Việt Nam Sau thời gian triển khai, hoạt động cho vay tiêu dùng nhiều vấn đề cần khắc phục hoàn thiện để ngày phát triển Trên thực tế, NHTM nhận thấy cho vay tiêu dùng định hướng đắn chiến lược phát triển họ thời điểm Nhìn chung, hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển tự phát dựa mối quan hệ, khách hàng mạng lưới sẵn có, chưa có định hướng, kế hoạch, chiến lược khai thác mảng sản phẩm bản, nhằm khai thác tiềm lực sẵn có, đa dạng khách hàng, tăng hiệu phân tán rủi ro Qua nghiên cứu lý luận thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc ĐăkLăk, viết đưa nhiều phân tích, đánh giá kết đạt hạn chế, đồng thời đưa giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh, hi vọng giải pháp Chi nhánh tham khảo vận dụng vào hoạt động kinh doanh Footer Page 26 of 145 ... cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc ĐăkLăk; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi. .. TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐĂKLĂK 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC ĐĂKLĂK (BIDV BẮC ĐĂKLĂK)... dụng cho vay tiêu dùng f Hiệu từ hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng 1.3 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG Cho vay tiêu dùng hình thức cho vay ngân hàng thương mại, hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk, Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk, Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay