Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, chi nhánh tỉnh Đắk Nông

26 100 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:38

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN VĂN THƢỜNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Phản biện 1: PGS TS LÊ VĂN HUY Phản biện 2: PGS.TS TRẦN THỊ HÀ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 04 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau gần 30 năm đổi mới, kinh tế nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt từ 7- 8%; đời sống nhân dân ngày cải thiện, trị giữ vững ổn định Tuy vậy, mặt trái phát triển ngày xúc, khoảng cách giàu nghèo ngày tăng; tụt hậu ngày lớn khu vực nông thôn so với thành thị, miền núi so với đồng v.v Trong qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến nhiệm vụ XĐGN Trong lĩnh vực tín dụng cho người nghèo, năm 1996 thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo đến năm 2003 tách thành Ngân hàng sách xã hội (NHCSXH), với mục tiêu chủ yếu cho vay ưu đãi hộ nghèo Sau 10 năm hoạt động, NHCSXH cho hàng chục triệu lượt hộ nghèo góp phần to lớn công XĐGN cho đất nước Tuy nhiên, nghiệp XĐGN phía trước, với nhiệm vụ ngày khó khăn, phức tạp Với lý nêu trên, chọn đề tài : "Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đăk Nông" làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu đề tài Hệ thống hoá vấn đề lý luận cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội; Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh tỉnh Đăk Nông; Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh tỉnh Đăk Nông Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận Hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH thực tiễn cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh tỉnh Đắk Nông - Phạm vi nghiên cứu: Tập trung thu thập số liệu phân tích hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh tỉnh Đăk Nông Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp phương pháp, phương pháp tổng hợp, chứng minh, diễn giải, sơ đồ, thống kê, phân tích hoạt động kinh tế, điều tra bảng câu hỏi Bố cục đề tài Ngoài phần mục lục, mở đầu kết luận, luận văn chia làm 03 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay hộ nghèo; Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh tỉnh Đắk Nông; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh tỉnh Đắk Nông Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Luận văn tiến sỹ “Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức chế hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội“ tác giả Hà Thị Hạnh – Nguyên Tổng giám đốc NHCSXH, bảo vệ Đại học kinh tế quốc dân năm 2003 - Luận văn Thạc sỹ “Nâng cao chất lượng tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội” tác giả Khương Thị Tuyết Minh, bảo vệ Đại học Kinh tế quốc dân năm 2007 - Luận văn Thạc sỹ “Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam” tác giả Lê Anh Trà, bảo vệ Đại học Đà Nẵng năm 2008 Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NHCSXH 1.1 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Tổng quan hệ thống Ngân hàng Trong kinh tế thị trường, hệ thống Ngân hàng thông thường gồm có Ngân hàng Trung ương hệ thống Ngân hàng trung gian Ngoài Ngân hàng Trung ương với chức như: chức phát hành tiền; chức ngân hàng Ngân hàng trung gian; tuỳ thuộc bối cảnh kinh tế - xã hội nhiều lý có tính lịch sử mà mô hình hệ thống ngân hàng trung gian không giống nước Tuy nhiên, vào tính chất hoạt động, hệ thống ngân hàng trung gian phân thành loại hình chủ yếu sau: - Ngân hàng thương mại: - Ngân hàng đặc biệt: - Ngân hàng hợp tác: - Ngân hàng đầu tư: 1.1.2 Ngân hàng sách xã hội a Ngân hàng sách xã hội Ngân hàng sách loại hình ngân hàng đặc biệt, hoạt động không mục đích lợi nhuận mà để thực sách tín dụng ưu đãi Nhà nước số đối tượng cụ thể b Đặc thù Ngân hàng sách xã hội - Đặc thù mô hình tổ chức Footer Page of 145 Header Page of 145 Ngân hàng sách xã hội loại hình Ngân hàng đặc thù, hoạt động không mục tiêu lợi nhuận, mô hình tổ chức có đặc điểm riêng - Đặc thù chế hoạt động * Về mục tiêu hoạt động: Khách hàng Ngân hàng sách xã hội phần lớn đối tượng tiếp cận với vốn tín dụng thông thường Ngân hàng thương mại * Về đối tượng vay vốn: Ngân hàng Chính sách xã hội thực cho vay đối tượng khách hàng, dự án phát triển, đối tượng đầu tư theo định Chính phủ * Về nguồn vốn: Trong hoạt động đặc trưng Ngân hàng thương mại “đi vay” vay, hay nói cách khác huy động nguồn vốn nhàn rỗi vay đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế nguồn vốn NHCSXH lại tạo lập chủ yếu từ NHNN * Về sử dụng vốn: Xuất phát từ đặc thù đối tượng khách hàng vay vốn thường đối tượng dễ bị tổn thương, gặp khó khăn, sống vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế phát triển, có điều kiện tiếp cận với dịch vụ tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NHCSXH 1.2.1 Khái niệm đặc điểm hộ nghèo a Khái niệm đói nghèo Đói nghèo tình trạng phận dân cư lý không hưởng thoả mãn nhu cầu mà xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển KT - XH phong tục tập quán Footer Page of 145 Header Page of 145 xã hội b Các chuẩn mực đánh giá đói nghèo Đối với quốc gia, mức sống trung bình khác nên chuẩn mực đói nghèo khác theo nước Ở Việt nam, chuẩn nghèo áp dụng thời kỳ khác Hiện chuẩn nghèo Theo Quyết định 09/2011/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 01 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ, áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 c Đặc điểm hộ nghèo Hộ nghèo có đặc điểm chủ yếu cần nhận thức để có sách phù hợp quan hệ tín dụng: - Người nghèo thường rụt rè, tự ti, tiếp xúc, phạm vi giao tiếp hẹp - Bị hạn chế khả nhận thức kỹ sản xuất kinh doanh - Phong tục, tập quán sinh hoạt truyền thống văn hóa người nghèo tác động đến nhu cầu tín dụng - Người nghèo thường sử dụng vốn vào sản xuất nông nghiệp chủ yếu ngành nghề thủ công buôn bán nhỏ 1.2.2 Nội dung hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH a Vai trò việc cho vay vốn hộ nghèo NHCSXH Việt Nam - Cung cấp vốn, góp phần cải thiện thị trường tài cộng đồng, nơi có hộ nghèo sinh sống - Giảm tệ nạn cho vay nặng lãi - Giúp người nghèo có việc làm, nâng cao kiến thức tiếp cận thị trường, có điều kiện hoạt động SXKD kinh tế thị trường - Cung ứng vốn cho người nghèo góp phần xây dựng nông thôn Footer Page of 145 Header Page of 145 b Nội dung hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH - Xây dựng kế hoạch - Tiến hành phân bổ nguồn vốn - Triển khai cho vay - Hoạt động kiểm tra, kiểm soát 1.2.3 Tiêu chí đánh giá kết hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH a Quy mô cho vay hộ nghèo b Kết kiểm soát rủi ro tín dụng khoản cho vay hộ nghèo c Mức độ đáp ứng nhu cầu tiếp cận vốn ưu đãi hộ nghèo d Tiêu chí đánh giá kết cho vay hộ nghèo tác động xã hội 1.2.4 Nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH a Nhân tố bên Điều kiện tự nhiên; điều kiện xã hội; điều kiện kinh tế; sách nhà nước; thân hộ nghèo b Nhân tố bên Nguồn lực NH; lực quản lý điều hành 1.3 KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƢỚC VỀ CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO 1.3.1 Kinh nghiệm số nƣớc - Kinh nghiệm cho vay XĐGN Ngân hàng Grameen (Bangladesh) - Kinh nghiệm cho vay XĐGN Ấn Độ 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG 2.1 TÌNH HÌNH ĐÓI NGHÈO TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG 2.1.1 Tổng quan kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Nông a Điều kiện tự nhiên Đắk Nông nằm phía Tây Nam vùng Tây Nguyên, đoạn cuối dãy Trường Sơn, diện tích tự nhiên có 6.514,38 km2, có 08 đơn vị hành cấp huyện, thị xã với dân số 510.570 người, với 33 dân tộc anh em làm ăn, sinh sống Trung tâm tỉnh lỵ Thị xã Gia Nghĩa b Điều kiện kinh tế - xã hội Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh tăng cao: Giai đoạn 2000 - 2003, đạt mức 7,3%/năm, giai đoạn 2004-2013 đạt 13,8%/năm Trong đó, giai đoạn 2006 - 2010 đạt 15,19%/năm; năm gần (2011-2013), đạt trung bình 12,45% /năm Tổng giá trị sản phẩm (GDP) theo giá hành năm 2013 đạt 32 ngàn tỷ đồng, gấp 21,6 lần so với năm 2003 Thu nhập bình quân đầu người/năm tăng liên tục qua năm: Năm 2003 3,83 triệu đồng/người; đến năm 2013 đạt khoảng 29,87 triệu đồng, tăng 7,8 lần 2.1.2 Thực trạng đói nghèo tỉnh Đăk Nông a Số lượng, cấu phân bố hộ đói nghèo tỉnh Đắk Nông Chuẩn nghèo thực theo tiêu chí quy định Quyết định số 09/2011/QĐ - TTg ngày 30/01/2011 Thủ tướng Chính phủ, tính đến cuối năm 2013: Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Bảng 2.1 Tỷ lệ hộ nghèo tổng số hộ theo khu vực năm 2013 Stt Huyện/thị xã Tổng số hộ dân cƣ (hộ) Tổng số hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo A B TX Gia Nghĩa 14.737 561 3,8% Huyện Đắk Rlấp 18.688 1576 8,4% Huyện Đắk Mil 22.134 1.646 7,4% Huyện Đắk Song 16.239 2.625 16,2% Huyện Cư Jút 20.546 1.978 9,6% Huyện Krông Nô 15.535 2.402 15,5% Huyện Đắk Glong 11.522 5.711 49,6% Huyện Tuy Đức 12.533 3.935 31,4% Tổng cộng 131.934 20.434 15,5% (Nguồn: Báo cáo kết rà soát hộ nghèo năm 2013 Sở Lao Động TBXH tỉnh Đắk Nông) b Nguyên nhân đói nghèo tỉnh Đắk Nông - Do điều kiện tự nhiên khó khăn - Do chưa có chế đồng - Chỉ đạo, điều hành công tác XĐGN việc phối hợp, lồng ghép chương trình kinh tế - xã hội với XĐGN chưa đạt hiệu cao - Nhận thức trách nhiệm công tác XĐGN cấp ủy Đảng, quyền, đoàn thể số địa phương cấp huyện, xã số ban ngành tỉnh chưa sâu sát toàn diện; thiếu quán đạo; phối hợp điều hành nhiều lúng túng Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Ban đại diện HĐQT tỉnh 12 người, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, thị xã có 10 người, tổng cộng có 80 người * Bộ phận điều hành tác nghiệp - Biên chế máy hoạt động NHCSXH tỉnh Đắk Nông đến cuối năm 2013 có 105 người; đó, Hội sở tỉnh có 31 người, phòng giao dịch huyện có 74 người, bình quân phòng giao dịch 09 người - Tại NHCSXH tỉnh Ban Giám đốc gồm 03 người: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc Các phòng nghiệp vụ gồm: Kế toán - Ngân quỹ; kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng; kiểm tra – Kiểm toán nội bộ; Hành - Tổ chức; Tin học - Tại cấp huyện có 07 phòng giao dịch b Hoạt động - Nguồn vốn: Đến 31/12/2013, nguồn vốn thực đạt 1.392 tỷ đồng, đạt 99,6 % kế hoạch, tăng 117,09 tỷ đồng (+9,16%) so với năm 2012 - Hoạt động tín dụng: Tổng dư nợ đến 31/12/2013 đạt 1.387,48 tỷ đồng, tăng 1.359,48 tỷ đồng, gấp 48 lần so năm 2004 tăng 690,04 tỷ đồng so với năm 2009, với 55.769 hộ dư nợ 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH TỈNH ĐẮK NÔNG 2.3.1 Những vấn đề chung cho vay hộ nghèo NHCSXH a Đối tượng điều kiện vay vốn b Mức cho vay c Quy trình thủ tục vay vốn Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 d Thời hạn lãi suất cho vay 2.3.2 Những biện pháp mà NHCSXH chi nhánh tỉnh Đắk Nông triển khai nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo thời gian qua - Thứ nhất, tranh thủ đạo, phối kết hợp cấp ủy, chỉnh quyền địa phương từ cấp tỉnh đến cấp huyện việc đạo triển khai cho vay, giám sát, quản lý nguồn vốn vay - Thứ hai, tham mưu cho cấp uỷ, quyền địa phương cấp đạo quan có liên quan kể quan pháp luật việc phối hợp với NHCSXH việc quản lý vốn vay, thu hồi nợ, xử lý trường hợp hộ vay chây ỳ không chịu trả nợ - Thứ ba, đôn đốc đơn vị nhận uỷ thác thực đầy đủ công đoạn nhận uỷ thác với NHCSXH: - Thứ tư, tăng cường đạo NHCSXH cấp tỉnh NHCSXH cấp huyện - Thứ năm, xây dựng điểm giao dịch xã 71 xã, phường, thực toàn giao dịch khách hàng điểm giao dịch - Thứ sau, phối hợp với quan thông tin đại chúng đơn vị ủy thác tăng cường công tác thông tin tuyên truyền - Thứ bảy, tăng cường công tác đào tạo cán đơn vị nhận ủy thác, cán cấp xã, tổ TK&VV cán NH: - Thứ tám, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nhằm chấn chỉnh kịp thời sai phạm sở: Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 2.3.3 Phân tích kết hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh tỉnh Đắk Nông a Về nguồn vốn Bảng 2.5: Nguồn vốn cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Đắk Nông (2009 – 2013) Đơn vị tính: Tỷ đồng Stt Năm Năm Năm Năm Năm 2009 2010 2011 2012 2013 706 824 1045 1275 1392 234 236 257 529 551 - Nguồn Trung ương 213 213 233 493 513 - Nguồn Địa phương 21 23 23 36 38 33% 28% 25% 41% 40% Chỉ tiêu Tổng nguồn vốn Nguồn vốn cho vay hộ nghèo Trong đó: Tỷ trọng (2/1) (Nguồn: Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông) b Kết cho vay * Tình hình thực số tiêu hoạt động cho vay hộ nghèo giai đoạn 2009-2013 Dư nợ cho vay năm 2013 558.955 triệu đồng, gấp 2,38 lần so với năm 2009, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 20092013 đạt 34,6%, năm 2011 có tốc độ tăng trưởng dư nợ cao 56,3%, tiếp đến năm 2012 tốc độ tăng trưởng đạt 31,1% Dư nợ bình quân/hộ tăng không ngừng từ 19,48 triệu đồng/hộ năm 2009 tăng lên 25,77 triệu đồng/hộ năm 2013, tốc độ tăng bình quân 1,57 triệu đồng/hộ Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 * Tình hình cho vay hộ nghèo theo địa bàn Bảng 2.7: Dư nợ cho vay theo địa bàn huyện qua năm 2009-2013 Stt Đơn vị I Dƣ nợ TX Gia Nghĩa H Đắk Rlấp H Đắk Mil H Đắk Song H Cư Jút H Krông Nô H Đắk Glong H Tuy Đức Cộng Nợ hạn, nợ khoanh TX Gia Nghĩa H Đắk Rlấp H Đắk Mil H Đắk Song H Cư Jút H Krông Nô H Đắk Glong H Tuy Đức Cộng Tỷ lệ nợ hạn, nợ khoanh TX Gia Nghĩa H Đắk Rlấp II III H Đắk Mil H Đắk Song H Cư Jút H Krông Nô H Đắk Glong H Tuy Đức Tỷ lệ NQH, NK/Dƣ nợ Footer Page 15 of 145 Đvt: Triệu đồng Năm Năm 2012 2013 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 25.005 28.462 33.969 33.824 36.395 36.376 24.024 16.193 234.248 25.374 31.915 36.777 36.823 39.206 38.877 27.911 20.070 256.953 33.761 50.815 49.376 57.817 51.007 54.877 59.906 44.057 401.616 36.116 63.745 55.225 77.726 54.506 74.113 91.038 74.205 526.674 37.723 68.654 59.271 85.576 55.233 74.687 97.222 80.590 558.955 339 657 1.247 1.029 593 1.055 403 481 5.804 1.567 2.599 1.703 2.064 1.088 1.061 491 424 10.996 921 1.635 1.816 1.296 1.694 1.324 462 544 9.692 725 1.003 827 917 1.058 764 508 430 6.233 636 975 818 749 967 674 302 353 5.453 1,4% 2,3% 6,2% 8,1% 2,7% 3,2% 2,0% 1,6% 1,7% 1,4% 3,7% 3,0% 1,6% 2,9% 1,7% 3,0% 4,6% 5,6% 2,8% 2,7% 1,8% 2,1% 3,7% 2,2% 3,3% 2,4% 0,8% 1,2% 1,5% 1,2% 1,9% 1,0% 0,6% 0,6% 1,4% 0,9% 1,8% 0,9% 0,3% 0,4% 2,48% 4,28% 2,41% 1,18% 0,98% 14 Header Page 16 of 145 * Tình hình cho vay hộ nghèo theo phƣơng thức ủy thác Bảng 2.8: Dư nợ cho vay hộ nghèo ủy thác qua tổ chức CTXH từ năm 2009-2013 Tổ chức hội nhận ủy thác Hội Nông dân Tr đó: Quá Tỷ lệhạn hạn Hội Phụ nữ Tr đó: Quá Tỷ lệhạn hạn Hội CCB Tr đó: Quá Tỷ lệhạn hạn Đoàn TN Tr đó: Quá Tỷ lệhạn hạn Cộng dƣ nợ Cộng NQH Tỷ lệ NQH St t 2009 81.216 1.756 2,16% 86.011 1.982 2,30% 44.691 1.379 3,09% 22.330 687 3,08% 234.24 5.804 2,48% 2010 86.305 3.326 3,85% 91.546 3.566 3,90% 49.432 2.234 4,52% 29.670 1.871 6,30% 256.95 10.996 4,28% Năm 2011 126.24 2.932 2,32% 138.98 3.143 2,26% 76.445 1.969 2,58% 59.944 1.649 2,75% 401.61 9.692 2,41% 2012 160.09 2.144 1,34% 176.04 1.701 0,97% 105.26 1.342 1,27% 85.273 1.045 1,23% 526.67 6.233 1,18% 2013 167.79 1.710 1,02% 184.38 1.376 0,75% 111.37 1.295 1,16% 95.396 1.072 1,12% 558.95 5.453 0,98% 2.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VỀ HOẠT DỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH TỈNH ĐẮK NÔNG 2.4.1 Cơ sở lí luận việc điều tra xã hội hoạt động cho vay hộ nghèo 2.4.2 Kế hoạch điều tra Mục đích điều tra; phương pháp điều tra; qui mô điều tra; nguyên tắc điều tra 2.4.3 Xử lý phân tích số liệu thu thập đƣợc Sử dụng chương trình Microsoft Excel để xử lý số liệu, phân tích: a Mối quan hệ mức vay hiệu vay vốn b Mối quan hệ thời hạn vay vốn hiệu vốn vay c Cảm nhận hộ nghèo hoạt động tổ TK&VV Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 d Cảm nhận hộ nghèo quy trình, thủ tục vay vốn, thái độ phục vụ nhân dân cán NHCSXH chi nhánh tỉnh Đắk Nông 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH TỈNH ĐẮK NÔNG 2.5.1 Những việc làm đƣợc - Tạo đồng thuận cấp ủy, quyền địa phương cấp tỉnh - Giúp tổ chức hội thu hút thêm nhiều hội viên tham gia sinh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hội công tác dân vận - Chất lượng tín dụng tăng lên, tỷ lệ nợ hạn giảm nhanh - Thành lập 1.387 tổ TK&VV, lực lượng gần gũi với người dân quan trọng việc triển khai sách đến với người dân - Nhờ nguồn vốn vay NHCSXH mà nhiều người nghèo có thêm việc làm, phát huy hiệu sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống - Hoạt động NHCSXH đồng tình ủng hộ đánh giá cao nhân dân địa bàn 2.5.2 Những mặt tồn tại, hạn chế nguyên nhân a Những tồn tại, hạn chế - Nguồn vốn cho vay chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn hộ nghèo nên hộ vay sử dụng vốn không hiệu dẫn đến tái nghèo - Một số nơi cấp ủy đảng, quyền địa phương chưa thực quan tâm đến hoạt động NHCSXH - Tổ chức trị - xã hội nhận ủy thác NHCSXH chưa thực đầy đủ công đoạn ủy thác Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Chất lượng hoạt động tổ TK&VV, số nơi chưa tốt - Thiếu chế lồng ghép, phối hợp có hiệu chương trình, dự án KT - XH địa bàn với hoạt động tín dụng NHCSXH - Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp cán Ngân hàng chưa quan tâm mức - Công tác tổ chức đào tạo đào tạo lại tay nghề cho cán xã, phường, cán hội, đoàn thể, tổ TK&VV chưa quan tâm mức - Việc nắm bắt thông tin, số liệu hoạt động tổ chức hội hạn chế - Chưa làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, sách Đảng Nhà nước cho vay vốn hộ nghèo b Nguyên nhân - Do chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn TW chuyển về, - Một số nơi cấp ủy đảng, quyền địa phương chưa nhận thức đắn hoạt động NHCSXH - Một số nơi cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác chưa quan tâm đến công việc nhận ủy thác cho vay - Chưa mở rộng việc thông tin tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng - Chất lượng hoạt động tổ TK&VV chưa mong muốn - Năng lực quản lý, điều hành công tác tín dụng đơn vị nhận uỷ thác chưa cao - Chưa có phối hợp NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện với ngành có liên quan - Việc tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ ngân hàng cho cán xã, cán hội đoàn thể, tổ TK&VV chưa quan tâm mức - Một phận người nghèo trông chờ, ỷ lại vào sách Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH TỈNH ĐĂK NÔNG 3.1 MỤC TIÊU CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 3.1.1 Mục tiêu chung Cải thiện bước nâng cao điều kiện sống người nghèo, vùng đồng bào DTTS; tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao xã, thôn, buôn, bon, nghèo Tăng cường nâng cao chất lượng sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất dân sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 3.1.2 Mục tiêu cụ thể Phấn đấu hàng năm giảm 3% hộ nghèo; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên nghèo có nhu cầu vay vốn, có điều kiện tiếp cận tín chấp vay vốn phát triển sản xuất tăng thu nhập, chi phí học tập; 100% người nghèo cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí đau ốm khám chữa bệnh Giảm tỷ lệ suy sinh dưỡng trẻ em xuống 20% vào năm 2015 3.2 PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA NHCSXH CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn dư nợ đạt bình quân hàng năm từ 20-30%/năm; gGiảm nợ hạn số tuyệt đối tương đối, hàng năm trì tỷ lệ nợ hạn 1% chương trình cho vay so với tổng dư nợ; tỷ lệ thu nợ đạt tối thiểu 98% tổng dư nợ đến hạn; nâng mức cho vay bình quân hộ nghèo lên 25 triệu đồng vào năm 2015 Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG 3.3.1 Thiết lập kênh thông tin, trao đổi số liệu NHCSXH tổ chức trị - xã hội nhận ủy phục vụ cho công tác đạo điều hành Thiết lập kênh thông tin, cung cấp, trao đổi số liệu thường xuyên để đơn vị nhận ủy thác (đặc biệt cấp tỉnh) nắm bắt, đạo Để thực tốt công việc này, NHCSXH tổ chức trị xã hội nhận ủy thác bàn bạc thống với về: - Hệ thống mẫu biểu cung cấp thông tin; - Hình thức trao đổi thông tin(có thể trực tiếp qua hòm thư điện tử); - Định kỳ cung cấp thông tin; - Thời gian cung cấp thông tin; - Các phòng, ban có chức cung cấp tiếp nhận thông tin 3.3.2 Tăng cƣờng phối kết hợp với tổ chức trị xã hội + Duy trì thường xuyên lịch giao ban NHCSXH với lãnh đạo tổ chức hội nhận ủy thác theo định kỳ + Nội dung giao ban đầy đủ, đánh giá kết hoạt động quý; rút việc làm tốt tồn tại, nguyên nhân từ đề giải pháp khắc phục; đồng thời đề nhiệm vụ thời gian tới + Tổ chức hội cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đạo tổ chức hội cấp thực tốt 06 công đoạn nhận uỷ thác 3.3.3 Hoàn thiện mạng lƣới hoạt động a Xây dựng điểm giao dịch xã, phường kiểu mẫu NHCSXH tỉnh Đắk Nông cần xây dựng điểm giao dịch xã kiểu mẫu quy định rõ tiêu chí: Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Tăng số ngày giao dịch 02 lần/tháng; - Tỷ lệ giao dịch thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm; - Số tổ TK&VV có thực giao dịch; - Số tổ viên nộp lãi, gửi tiền tiết kiệm theo tháng; - Tỷ lệ lãi thu được/lãi phải thu; - Tỷ lệ nợ xấu xã, phường; b Củng cố hoạt động tổ TK&VV - Thành lập tổ phải theo địa bàn thôn, ấp, bản, làng; số lượng thành viên tổ từ 25 - 50 người, thiết không thành lập tổ theo liên thôn tổ viên khó khăn việc giám sát lẫn việc sử dụng vốn - Dư nợ 01 tổ phải đạt từ 500 triệu đồng trở lên để ban quản lý tổ có đủ kinh phí hoạt động; - Duy trì việc sinh hoạt đặn theo quy định (01 quý/01 lần) có tham gia cán ngân hàng - Việc bình xét hộ vay vốn phải thực dân chủ, công khai, đối tượng, không cào mà cho vay theo nhu cầu mục đích sử dụng vốn 3.3.4 Thực công khai hóa - xã hội hóa hoạt động NHCSXH Công khai hoá sách cho vay NHCSXH việc làm cần thiết Đồng thời, phải có tham gia tích cực, thường xuyên với tinh thần trách nhiệm cao cấp ủy, quyền ban, ngành cấp vào hoạt động NHCSXH (công khai hóa - xã hội hoá hoạt động ngân hàng) - Việc công khai sách tín dụng, hồ sơ thủ tục vay vốn - Đặt hòm thư góp ý người dân có quyền góp ý Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.3.5 Cơ cấu lại nguồn vốn ủy thác cho tổ chức trị - xã hội Cần mạnh dạn cấu lại nguồn vốn ủy thác cho tổ chức theo hướng tổ chức làm tốt tăng cường vốn ủy thác, tổ chức làm chưa tốt rút dần vốn ủy thác, tạo cạnh tranh tổ chức nhận ủy thác với từ dẫn đến nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH tỉnh Đắk Nông 3.3.6 Phối kết hợp với Hội nghề nghiệp, sở ban ngành có liên quan việc định hƣớng hộ nghèo ngành nghề sản xuất kinh doanh - Lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai thực dự án khuyến nông, khuyến lâm, ngư nghiệp hỗ trợ phát triển ngành nghề thủ công - Định hướng lập dự án đầu tư có hiệu quả, phù hợp với điều kiện lực hộ nghèo địa phương - Bám sát chương trình phát triển kinh tế địa phương 3.3.7 Nâng suất đầu tƣ cho hộ nghèo - Mức vốn cho vay (bình quân 22,7) nói chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, chăn nuôi người dân, cần phải nâng mức cho vay cho phù hợp với nhu cầu hộ dân, cho vay không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh khó để hộ nghèo thoát nghèo rơi vào vòng luẩn quẩn khó khăn, nghèo đói 3.3.8 Kéo dài thời gian cho vay Hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất 01 chu kỳ phát triển cây, khó thoát nghèo, đầu tư đến lúc có thu nhập phải trả gốc + lãi cho ngân hàng, không nguồn để tái Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 đầu tư, hộ nghèo cần cho vay định lỳ hạn trả nợ không thiết 01 chu kỳ sinh trưởng phát triển cây, mà cần cho vay với thời gian dài đảm bảo hộ nghèo thoát nghèo bền vững 3.3.9 Tăng cƣờng hệ thống kiểm tra, giám sát Công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa quan trọng hoạt động tín dụng, điều kiện để đảm bảo hiệu sử dụng vốn hộ nghèo Nó giúp ngân hàng ngăn chặn, phát xử lý kịp thời sai sót hoạt động tín dụng; nâng cao chất lượng hiệu tín dụng; hạn chế nợ hạn a Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp tỉnh, huyện b Các tổ chức nhận ủy thác cấp c Ngân hàng Chính sách xã hội d Người dân kiểm tra hoạt động ngân hàng 3.3.10 Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân Yếu tố người yếu tố quan trọng định thành bại hoạt động nào, lĩnh vực Vì vậy, để tín dụng hộ nghèo có hiệu cao, việc đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác NHCSXH công tác phải làm thường xuyên, liên tục Tập huấn nghiệp vụ cán NHCSXH, cán tổ chức nhận uỷ thác, ban quản lý tổ vay vốn a Đào tạo cán NHCSXH b Đào tạo ban quản lý tổ vay vốn c Đào tạo cán nhận ủy thác 3.3.11 Tăng cƣờng công tác thông tin tuyên truyền Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng Đài Phát thanh, truyền hình địa phương, báo Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 địa phương làm phóng sự, chuyên mục hoạt động NHCSXH, tuyên truyền thông qua hệ thống phát xã, phường 3.4 KIẾN NGHỊ 3.4.1 Đối với NHCSXH Việt Nam - Đề nghị NHCSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tăng thêm nguồn vốn, để NHCSXH tỉnh Đắk Nông thực tốt nhiệm vụ cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác địa bàn - Xây dựng kênh thông tin để cung cấp, trao đổi nghiệp vụ, thông tin 02 đơn vị ủy thác nhận ủy thác 3.4.2 Đối với cấp ủy Đảng, quyền địa phƣơng cấp tỉnh Đắk Nông - Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để NHCSXH hoạt động có hiệu Tiếp tục đạo thực Chỉ thị số 09/2004/CT-TTg, ngày 16/3/2004 Thủ Tướng Chính phủ việc nâng cao lực hiệu hoạt động NHCSXH - Đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông đạo sở Tài Chính, hàng năm trích đủ nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH tỉnh Đắk Nông vay hồ nghèo đối tượng sách khác theo Nghị UBND tỉnh Đắk Nông - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay NHCSXH, - Thường xuyên mở lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật SXKD cho hộ nghèo - UBND huyện hàng năm trích phần ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để tạo nguồn vốn cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN NHCSXH tổ chức tín dụng Nhà nước, hoạt động mục tiêu XĐGN, phát triển kinh tế xã hội, không mục tiêu lợi nhuận Muốn XĐGN nhanh bền vững vấn đề quan trọng hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH Sau 10 vào hoạt động, NHCSXH tỉnh Đắk Nông bám sát chủ trương, định hướng Tỉnh uỷ UBND tỉnh phát triển kinh tế- xã hội, thực chương trình, mục tiêu XĐGN Vốn NHCSXH đầu tư cho 70.000 lượt hộ nghèo đối tượng sách vay, với 10 chương trình tín dụng ưu đãi; đó, cho vay hộ nghèo chiếm 40% tổng dư nợ toàn chi nhánh Góp phần quan vào việc thực thắng lợi mục tiêu XĐGN địa bàn tỉnh Đắk Nông; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 42% năm 2004 xuống 15,5% cuối năm 2013 (theo tiêu chí mới) Tuy nhiên, hoạt động cho vay hộ nghèo số vấn đề cần phải xem xét khắc phục Do đó, tìm giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo mang tính cấp thiết có ý nghĩa quan trọng không cho NHCSXH Đắk Nông mà tỉnh Đắk Nông Luận văn “Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Đắk Nông” sử dụng phương pháp nghiên cứu thích hợp hoàn thành nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất: Hệ thống hóa vấn đề lý luận đói nghèo, tín dụng hộ nghèo, cần thiết phải XĐGN, tiêu tính toán hiệu tín dụng rút cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo Thứ hai: Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu cho vay hộ nghèo NHCSXH Đắk Nông Đồng thời, tồn Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 nguyên nhân cho vay hộ nghèo Đắk Nông thời gian vừa qua Thứ ba: Trên sở mục tiêu hoạt động NHCSXH tỉnh Đắk Nông; luận văn đưa số giải pháp kiến nghị với Chính phủ, NHCSXH Việt Nam, với cấp ủy Đảng quyền cấp Đắk Nông, NHCSXH tỉnh Đắk Nông, nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tỉnh Đắk Nông; Mặc dù có nhiều cố gắng, song điều kiện thời gian khả hạn chế nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý nhà khoa học người quan tâm đến đề tài, để luận văn hoàn thiện Footer Page 26 of 145 ... Nguồn vốn cho vay hộ nghèo Trong đó: Tỷ trọng (2/1) (Nguồn: Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông) b Kết cho vay * Tình hình thực số tiêu hoạt động cho vay hộ nghèo giai đoạn 2009-2013 Dư nợ cho vay năm... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH TỈNH ĐẮK NÔNG 2.3.1 Những vấn đề chung cho vay hộ nghèo NHCSXH a Đối tượng điều kiện vay vốn b Mức cho vay c Quy trình thủ tục vay vốn Footer Page... Hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH thực tiễn cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh tỉnh Đắk Nông - Phạm vi nghiên cứu: Tập trung thu thập số liệu phân tích hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, chi nhánh tỉnh Đắk Nông, Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, chi nhánh tỉnh Đắk Nông, Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, chi nhánh tỉnh Đắk Nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay