Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:33

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THỊ KIỀU OANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC AN SINH Xà HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện : TS LÊ BẢO Phản biện : TS PHẠM THANH TRÀ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài An sinh xã hội (ASXH) phận thiếu hệ thống sách xã hội quốc gia giới Nó định phát triển ổn định bền vững quốc gia, góp phần giảm bất bình đẳng, hạn chế tổn thương người dân, gia đình cộng đồng trước rủi ro, bất trắc sống Nhận thức tầm quan trọng đó, thời gian qua, với quan tâm chung Đảng Nhà nước, cấp Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có nhiều cố gắng, quan tâm xây dựng tổ chức thực sách ASXH, coi vừa mục tiêu, vừa động lực để phát triển bền vững, ổn định trị - xã hội địa phương Nhờ công tác ASXH địa bàn có bước tiến rõ rệt, Tuy nhiên, Quảng Nam tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề hậu chiến tranh để lại, thiên tai chịu tác động trực tiếp biến đổi khí hậu, Những khó khăn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế địa phương đời sống người dân, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương Vì vậy, Quảng Nam nhiều tiêu an sinh xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra, với tác động kinh tế thị trường làm cho nhiều vấn đề xã hội nảy sinh đòi hỏi phải có biện pháp giải để phát triển bền vững Vì lý trên, định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác an sinh xã hội địa bàn tỉnh Quảng Nam” làm định hướng nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận ASXH - Phân tích thực trạng công tác ASXH địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian qua - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ASXH địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian đến Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác ASXH tỉnh Quảng Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung công tác ASXH - Không gian: Các nội dung nghiên cứu địa bàn tỉnh Quảng Nam - Thời gian: Các giải pháp đề có ý nghĩa đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc, - Phương pháp chuyên gia, - Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa, - Các phương pháp khác, Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn gồm ba chương: Chương Cơ sở lý luận an sinh xã hội Chương Thực trạng công tác an sinh xã hội Quảng Nam thời gian qua Chương Các giải pháp hoàn thiện công tác an sinh xã hội tỉnh Quảng Nam thời gian đến Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ AN SINH Xà HỘI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ AN SINH Xà HỘI 1.1.1 Khái niệm an sinh xã hội ASXH bảo vệ trợ giúp Nhà Nước cộng đồng người “yếu thế” xã hội biện pháp khác nhằm hỗ trợ cho đối tượng họ bị suy giảm khả lao động, giảm sút thu nhập gặp rủi ro, bất hạnh rơi vào cảnh nghèo đói, ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN, thất nghiệp, sức lao động, già yếu, ; đồng thời qua đó, động viên khuyến khích họ tự lực vươn lên giải vấn đề mình” 1.1.2 Cơ sở công tác an sinh xã hội a Công xã hội: giá trị có tính định hướng việc thỏa mãn nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần phận dân cư thành viên xã hội thông qua mối quan hệ trình cống hiến mức thụ hưởng phù hợp với khả thực điều kiện KT-XH định Có hai khái niệm khác CBXH, công theo chiều ngang công theo chiều dọc b Phân phối lại thu nhập - Phân phối lại thu nhập trình phân phối lại phần thu nhập hình thành qua phân phối lần đầu phạm vi rộng (toàn xã hội), nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu nhiều mặt xã hội điều tiết thu nhập nhiều tầng lớp dân cư để đảm bảo công xã hội - Các lý thuyết làm sở cho việc phân phối lại thu nhập: +Thuyết vị lợi: xem xét dựa thay đổi làm cho người tốt lên mà không làm người khác bị tệ làm Footer Page of 145 Header Page of 145 tăng PLXH + Thuyết tiêu chuẩn cực đại thấp nhất, xã hội tốt đẹp cải thiện hoàn cảnh người có mức sống thấp c Các nguyên tắc công tác an sinh xã hội - Nhà nước quản lý hoạt động ASXH -Thực ASXH sở bảo đảm xã hội cho người bị rủi ro thông qua trợ giúp xã hội bảo trợ nhà nước 1.1.3 Bản chất ý nghĩa an sinh xã hội a Bản chất ASXH b.Ý nghĩa hệ thống ASXH phát triển xã hội - Đối với xã hội: Hệ thống ASXH công cụ quản lý nhà nước, mục đích giữ gìn ổn định xã hội - kinh tế - trị đất nước Là giá đỡ đảm bảo thu nhập cho người dân, tảng phát triển KT-XH Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững thông qua việc "điều hoà” "mâu thuẫn xã hội" - Đối với gia đình: ASXH giúp tạo điều kiện cho gia đình đầu tư tốt cho tương lai Góp phần hỗ trợ cho gia đình quản lý rủi ro giúp đương đầu với lúc khó khăn sống ASXH yếu tố bảo hiểm, cho phép gia đình lựa chọn sinh kế để phát triển 1.2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC AN SINH Xà HỘI 1.2.1 Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội bảo đảm thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động chết, sở đóng vào quỹ BHXH 1.2.2 Bảo hiểm y tế BHYT hình thức bảo hiểm Nhà nước tổ chức thực nhằm chăm sóc sức khỏe cho người tham gia theo quy định pháp Footer Page of 145 Header Page of 145 luật, không mục đích lợi nhuận - Đối tượng tham gia BHYT: toàn người dân xã hội - Điều kiện dịch vụ hưởng: đối tượng phải tham gia đóng bảo hiểm y tế theo quy định cấp thẻ bảo hiểm y tế, BHYT chủ yếu cung cấp thuốc, chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm - Mức hưởng BHYT: theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng phạm vi quyền lợi người tham gia BHYT c Tiêu chí đánh giá Tổng số đối tượng tham gia BHYT; mức độ bao phủ BHYT; tốc độ tăng đối tượng tham gia qua năm; mức độ tác động công tác BHYT; Mức độ bền vững tài quỹ BHYT 1.2.3 Cứu trợ xã hội Cứu trợ xã hội (CTXH) đảm bảo mức sống tối thiểu cho đối tượng thuộc nhóm xã hội yếu cần trợ giúp xã hội có sống ổn định có điều kiện hoà nhập tốt vào cộng đồng a Các đặc trưng cứu trợ xã hội b Nguyên tắc hoạt động cứu trợ xã hội c Nội dung cứu trợ xã hội - Đối tượng hưởng cứu trợ xã hội: người dân nói chung lâm vào hoàn cảnh khó khăn vật chất tinh thần - Hình thức cứu trợ: CTXH thường xuyên CTXH đột xuất - Nguồn kinh phí cứu trợ xã hội: lấy từ NSNN đóng góp tổ chức, cá nhân nước - Mức hưởng trợ cấp thời gian hưởng trợ cấp: chủ yếu vào mức độ khó khăn người cứu trợ nguồn cứu trợ d Tiêu chí đánh giá Số đối tượng cứu trợ số kinh phí thực cứu trợ qua năm; tốc độ tăng đối tượng mức độ tác động công tác Footer Page of 145 Header Page of 145 cứu trợ xã hội 1.2.4 Ưu đãi xã hội Ưu đãi xã hội (ƯĐXH) đãi ngộ đặc biệt vật chất lẫn tinh thần Nhà nước cộng đồng người có công với dân, với nước số thành viên gia đình họ lĩnh vực, quy phạm pháp luật điều chỉnh a Đối tượng hưởng ưu đãi: người có công (NCC) với cách mạng thân nhân họ b Nguồn trợ cấp ưu đãi xã hội: chủ yếu từ NSNN Ngoài ra, từ nguồn đóng góp tổ chức, cá nhân nước c Chế độ ưu đãi xã hội: Chế độ ƯĐXH bao gồm chế độ lĩnh vực khác y tế, giáo dục, việc làm, trợ cấp đời sống sinh hoạt…Tùy thuộc vào đối tượng người có công mà hưởng chế độ khác d Mức trợ cấp ưu đãi xã hội: vào thời gian mức độ cống hiến, hy sinh người có công e Tiêu chí đánh giá Tổng số đối tượng thuộc diện hưởng sách ƯĐXH; kinh phí thực chi trả ƯĐXH; tốc độ tăng đối tượng; mức độ tác động công tác chi trả ƯĐXH 1.2.5 Xoá đói giảm nghèo Xóa đói giảm nghèo(XĐGN) tổng thể biện pháp sách Nhà nước xã hội đối tượng thuộc diện nghèo đói, nhằm tạo điều kiện để họ tăng thu nhập, thoát khỏi tình trạng thu nhập không đáp ứng nhu cầu tối thiểu sở chuẩn nghèo theo địa phương, khu vực, quốc gia - Đầu tư xây dựng sở hạ tầng cho vùng nghèo: tập trung chủ yếu đầu tư công trình thuộc mạng lưới hạ tầng giao thông, thủy lợi, phục vụ cho mục tiêu phát triển KT - XH địa phương Footer Page of 145 Header Page of 145 - Đào tạo nghề, giải việc làm: tổ chức chương trình đào tạo nghề phù hợp với đặc điểm môi trường sống hộ nghèo - Hỗ trợ giáo dục, dạy nghề y tế với mục tiêu xóa đói giảm nghèo 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN SINH Xà HỘI 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên - Vị trí địa lý - Địa hình - Đất đai - Khí hậu thời tiết 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện xã hội - Dân số, mật độ dân số - Lao động, trình độ lao động - Dân tộc, thành phần dân tộc tập quán - Nghề nghiệp truyền thống sản xuất 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện kinh tế - Tốc độ tăng trưởng kinh tế - Cơ cấu kinh tế - Cơ sở hạ tầng - Các sách thể chế - Đội ngũ cán thực thi CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN SINH Xà HỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ Xà HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN SINH Xà HỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên Quảng Nam tỉnh ven biển thuộc vùng Nam Trung Bộ Việt Nam, nằm trục kinh tế trọng điểm Miền Trung, có 16 huyện Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 thành phố (gồm: huyện miền núi; huyện đồng bằng) với 244 xã/phường/thị trấn Diện tích đất toàn tỉnh 1.043.836,96 Địa hình có mức độ chia cắt lớn, hiểm trở, khí hậu có mùa mùa khô mùa mưa Điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt thường xuyên chịu nhiều hạn hán, bão, lũ tàn phá, tác động sâu sắc đến hoạt động kinh tế đời sống nhân dân tỉnh 2.1.2 Đặc điểm điều kiện xã hội - Dân số trung bình toàn tỉnh 1.461.164 người, bên cạnh người Kinh có 19 dân tộc thiểu số sinh sống với tổng số dân 10 vạn người, chiếm 7,2% dân số toàn tỉnh Mật độ dân số trung bình 139 người/km2, có phân bố dân cư không đồng huyện, thành phố tỉnh - Có nguồn lao động dồi dào, số lao động đào tạo chuyên môn kỹ thuật hạn chế Ở số ngành, lĩnh vực xuất tình trạng“thừa thầy, thiếu thợ”đang vấn đề báo động - Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tỉnh song chưa phù hợp với cấu tiến 2.1.3 Đặc điểmvề điều kiện kinh tế - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tỉnh cao, bình quân giai đoạn 2010-2013 12,07%/năm - Tỉnh có cấu kinh tế TM-DV CN-XD chiếm tỷ trọng cao kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị khối ngành CN-XD vàTM-DV, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp trình chuyển dịch cấu kinh tế chậm 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN SINH Xà HỘI TẠI QUẢNG NAM 2.2.1 Thực trạng công tác bảo hiểm xã hội a Thực trạng thu bảo hiểm xã hội Trong năm qua, số người tham gia BHXH liên tục tăng, nhận diện minh họa qua bảng 2.1 sau: Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 20,95% số tiền chi trả chiếm đến 80,62% tổng số chi trả BHXH toàn tỉnh Bảng 2.2 Mức độ tác động bảo hiểm xã hội bắt buộc Nội dung Mức lương hưu bình quân Mức chi tiêu bình quân Mức độ tác động (1/2) ĐVT Tr.đ/ng/th Tr.đ/ng/th % 2010 2,251 2,45 92 2011 2,295 2,76 83 2012 2,905 3,05 95 2013 3,216 3,55 91 Nguồn: Tính toán dựa vào nguồn số liệu BHXH tỉnh Quảng Nam Qua bảng 2.12 cho thấy, mức độ tác động BHXH có biến động tăng giảm không ổn định, giảm mạnh vào năm 2011, từ 92% năm 2010 xuống 83% năm 2011 tăng lên 95% năm 2012 đến năm 2013 lại giảm xuống 91% Trong đó, mức độ tác động người lao động khu vực sản xuất thường thấp mức độ tác động chung - Mức độ bền vững tài toàn tỉnh tương đối tốt thể việc cân đối thu - chi quỹ BHXH tỉnh dương Tuy nhiên, tỷ lệ tổng số chi/tổng số thu có xu hướng biến động tăng dần năm 2012 sang năm 2013 (năm 2012 57,71% đến năm 2013 tăng lên 62,39%) Ngoài khoản chi trả từ quỹ BHXH hàng năm tỉnh phải sử dụng nguồn từ NSNN để chi trả chế độ BHXH, chiếm 40% tổng chi 2.2.2.Thực trạng công tác bảo hiểm y tế - Số người tham gia bảo hiểm y tế có tăng nhanh năm qua Điều thể bảng 2.3 đây: Bảng 2.3 Số người tham gia BHYT địa bàn tỉnh năm qua Đối tượng - Làm công ăn lương - Đối tượng sách - Nghèo, cận nghèo - Học sinh, sinh viên - BHYT tự nguyện khác Tổng số 2010 100.164 50.268 278.317 180.960 285.307 895.016 2011 108.521 51.920 329.229 170.916 317.968 978.554 2012 115.120 52.608 432.056 157.474 360.590 1.117.848 2013 123.086 53.436 382.356 165.579 403.112 1.127.569 Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Qua bảng 2.3 cho thấy, năm 2010 số người tham gia BHYT 895.016 người đến năm 2013 1.127.569 người, tăng 232.553 người Cùng với việc mở rộng đối tượng BHYT bắt buộc, BHYT tự nguyện tăng nhanh, từ 285.307 người năm 2010 đến năm 2013 tăng lên đến 403.112 người, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 12,21%/năm - Mức độ bao phủ BHYT: hướng tới BHYT toàn dân, tỉnh triển khai nhiều biện pháp để tăng diện bao phủ, kết thể qua bảng 2.4 sau: Bảng 2.4 Mức độ bao phủ bảo hiểm y tế địa bàn Đối tượng Số người tham gia BHYT Dân số (người) 3.Mức độ bao phủ (1/2) (%) Năm 2010 895.016 1.427.911 62,68 Năm 2011 978.554 1.437.719 68,06 Năm 2012 1.117.848 1.449.000 77,14 Năm 2013 1.127.569 1.461.164 77,17 Nguồn: Tính toán dựa vào số liệu BHXH tỉnh Quảng Nam Qua bảng 2.4 cho thấy, Quảng Nam bao phủ phần lớn số dân toàn tỉnh với số người tham gia năm 2013 1.127.569 người, chiếm 77,17% Tuy nhiên, BHYT chưa bao phủ nhiều người nhóm đối tượng làm nông nghiệp, lâm nghiệp hộ kinh doanh cá thể - Công tác thu BHYT tăng nhanh qua năm Năm 2010, thu BHYT 360.150 triệu đồng tới năm 2013 số thu 784.393 triệu đồng tăng gấp đôi so với 2010 Do số người tham gia tăng điều chỉnh tiền lương Nhưng số thẻ BHYT đối tượng sách cấp trùng lặp dẫn đến việc thu đúng, thu đủ vào nguồn quỹ BHYT năm qua chưa xác - Kinh phí chi trả cho chế độ BHYT năm gần có gia tăng lớn, năm 2010 322.068 triệu đồng đến năm 2013 799.657 triệu đồng, phần lớn chi cho nhóm hưởng ưu đãi xã hội Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 nhóm BHYT tự nguyện Nguyên nhân số đối tượng hưởng ưu đãi xã hội lớn, có sức khỏe yếu người có bệnh nặng tích cực tham gia BHYT tự nguyện - Mức độ bền vững tài quỹ BHYT toàn tỉnh giảm dần qua năm Điều thể qua bảng 2.5 đây: Bảng 2.5 Thu, chi hàng năm quỹ bảo hiểm y tế Nội dung Thu Chi Thu-chi hàng năm (-) Thiếu; (+) Thừa Tỷ lệ chi/thu (2/1) ĐVT Tr.đ Tr.đ 2010 360.150 322.069 2011 464.840 460.215 2012 653.125 565.783 2013 784.393 799.656 Tr.đ 38.081 4.625 87.342 -15.263 0.89 0.99 0.87 1.02 % Nguồn: tính toán tác giả dựa vào số liệu BHXH tỉnh Quảng Nam Bảng 2.5 cho thấy, năm 2010 thu - chi BHYT thừa 38.081 triệu đồng đến năm 2013 bội chi 15.263 triệu đồng Như vậy, có cân đối quỹ BHYT toàn tỉnh năm 2013 khả bội chi tăng lên năm - Mức độ tác động công tác BHYT, số người tham gia, số lượt KCB thẻ BHYT tăng cho thấy mức độ tác động BHYT tăng lên Tuy nhiên, chất lượng KCB thấp, chưa đạt mong đợi người tham gia 2.2.3 Thực trạng công tác cứu trợ xã hội a Cứu trợ thường xuyên - Số lượng người thuộc diện cứu trợ xã hội thường xuyên tỉnh đông tăng dần qua năm Năm 2010, số người cứu trợ thường xuyên 67.904 người, chiếm 4,76% dân số toàn tỉnh năm 2013 tăng lên 85.507 người, chiếm 5,85% dân số, tốc độ gia tăng hàng năm 7,99 % - Mức cứu trợ thường xuyên: kinh phí dùng để trợ cấp cho đối tượng tăng qua năm, từ 170.161triệu đồng năm 2010 lên Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 211.272 triệu đồng năm 2013 Điều cho thấy công tác cứu trợ trọng b Cứu trợ đột xuất - Đối tượng cứu trợ đột xuất tăng giảm biến động theo ảnh hưởng tác động thiên tai bảo lũ hàng năm Năm 2011 số cứu trợ 110.133 đối tượng, đến năm 2013 58.731 đối tượng Chủ yếu người bị đói thiếu lương thực, năm 2011 biến đổi khí hậu địa bàn lớn làm cho nông dân bị thiệt hại mùa nặng Những năm tiếp theo, tình hình kinh tế dần ổn định nên công tác cứu trợ giảm đáng kể - Mức cứu trợ đột xuất tùy thuộc vào nguồn cứu trợ tổ chức xã hội nguồn ngân sách địa phương.Quy định giai đoạn này, mức trợ cấp đột xuất HGĐ có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng: 6.000.000 đồng/hộ; mức trợ giúp cứu đói: 15 kg gạo/người/tháng, Thực tế năm qua, đối tượng bị thiệt hại thiên tai cần cứu trợ lớn hỗ trợ Nhà nước có hạn, riêng dân sinh mức độ hỗ trợ 10% thiệt hại để đảm bảo ổn định sống sản xuất trước mắt cho hộ bị thiệt hại nặng, mức độ tác động TCXH thấp 2.2.4 Thực trạng hoạt động ưu đãi xã hội a Số đối tượng hưởng sách ưu đãi người có công Hiện nay, Quảng Nam có 55.338 đối tượng hưởng sách ưu đãi, chiếm 4% dân số toàn tỉnh Trong 10 nhóm đối tượng hưởng tập trung chủ yếu nhóm lớn người hưởng sách thương binh; nhóm trợ cấp tuất cho thân nhân NCC với cách mạng nhóm NCC giúp đỡ cách mạng Cả nhóm đối tượng năm 2010 42.568 người chiếm 81,72% đến năm 2013 38.865 người chiếm 70,23% Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 b Kinh phí thực chi trả ưu đãi người có công Kinh phí từ ngân sách dùng để chi trả ưu đãi NCC lớn tăng qua năm Năm 2010 547.139 triệu đồng chiếm 7,23% thu ngân sách địa bàn; năm 2013 916.110 triệu đồng chiếm 14,09%.Việc chi trảthời gian qua tương đối tốt, thủ tục xét công nhận đối tượng chậm, phức tạp; nhiều trường hợp kẻ xấu lợi dụng khe hở sách để trục lợi khoảng 14% HGĐ người có công thuộc diện hộ nghèo cận nghèo 2.2.5 Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo - Kết chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2006-2010: hầu hết mục tiêu đạt vượt so với kế hoạch đề Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm nhanhtừ 26,65% năm 2006 giảm 12,21% năm 2010 (theo chuẩn nghèo áp dụng giai đoạn 2006-2010) khu vực nông thôn miền núi giảm từ 52,17% xuống 32,78%, chưa đạt mục tiêu chương trình - Trong giai đoạn 2010-2013, tỉnh tiếp tục triển khai ban hành nhiều chế, sách giảm nghèo đặc thù góp phần hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững tập trung vào huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao mà chủ yếu huyện miền núi.Chương trình có nội dung chủ yếu tiếp tục hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất dân sinh huyện nghèo, xã nghèo theo tiêu chí xây dựng nông thôn Ngoài có chương trình khác giải việc làm, giáo dục, y tế, tín dụng ưu đãi, khuyến nông, hỗ trợ pháp lý… a Một số chương trình XĐGN cụ thể - Chương trình đào tạo nghề giải việc làm Toàn tỉnh có 49 sở dạy nghề, năm 2011-2013, đào tạo nghề cho 65.000 người, chủ yếu đào tạo sơ cấp nghề dạy nghề tháng Đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với gần 7.500 học viên theo học Tỷ lệ lao động có việc làm sau học Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 nghề gần 67%, bình quân năm chuyển dịch 1,4% lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp So với Nghị Quyết đề ra, tiêu lao động nông nghiệp đến 2015 chiếm 42% cần phải tiếp tục phấn đấu nhiều Qua 03 năm 2011-2013, toàn tỉnh giải việc làm cho 115.000 lao động, 57,5% tiêu cho kế hoạch phát triển năm (2011-2015), có 600 lao động làm việc có thời hạn nước - Chương trình chăm sóc y tế với mục tiêu xóa đói giảm nghèo Mạng lưới y tế sở củng cố nâng cấp, thực tốt công tác phòng chống dịch bệnh Nhiều công nghệ ứng dụng, việc cung ứng thuốc trang thiết bị y tế có nhiều cố gắng trước Nhìn chung, sức khỏe nhân dân cải thiện rõ rệt góp phần to lớn công XĐGN Song địa hình rộng, lại khó khăn, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho loại dịch bệnh phát triển sốt rét, lao, bệnh đường ruột, nên tỷ lệ mắc bệnh nhiều, khoảng 13,5% trẻ em tuổi suy dinh dưỡng - Chính sách đầu tư xây dựng sở hạ tầng cho xã nghèo, vùng nghèo: năm 2013 ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 100 tỷ đồng, với ngân sách cấp huyện đóng góp nhân dân, xây dựng 265 km đường giao thông, 460 cống loại với tổng mức đầu tư 186 tỷ đồng - Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, học sinh, sinh viên nghèo b Một số sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo giai đoạn2010-2013: với chương trình XĐGN có nhiều sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo địa bàn tỉnh Nhưng nhìn chung, chế đầu tư dàn trải, số sách, dự án chồng chéo; ban hành chưa tính kỹ nguồn lực thực sách dẫn đến Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 khó thực không đảm bảo đủ khả ngân sách Nhiều sách hỗ trợ trực tiếp đến hộ nghèo vô tình tạo nên xu hướng “xin nghèo” nhân dân số địa phương c Mức độ tác động công tác XĐGN: Quảng Nam giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 24,17% năm 2010 xuống 15,04% năm 2013 với số hộ thoát nghèo 31.840 hộ Công tác XĐGN giúp cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo thêm mức đáng kể Song mức độ tác động công tác XĐGN vùng có khác nhau, dù đa số sách XĐGN ưu tiên cho khu vực miền núi mức độ tác động công tác XĐGN khu vực thấp khu vực đồng Nguyên nhân chủ yếu điều kiện phát triển kinh tế huyện miền núi cao khó khăn 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC AN SINH Xà HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1.Những thành công hạn chế a Thành công - Công tác ASXH thông qua Bảo hiểm xã hội: đối tượng tham gia ngày tăng số lượng, mức độ bao phủ tăng liên tục qua năm Chất lượng thụ hưởng ASXH thông qua BHXH ngày nâng cao - Công tác ASXH thông qua BHYT ngày tăng nhanh số lượng tham gia tất hình thức Diện bao phủ BHYT ngày lớn Quỹ KCB BHYT tạo nguồn tài đáng kể góp vào nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, giúp cho người có thẻ BHYT giảm gánh nặng tài chính, tránh rủi ro sức khỏe - Công tác ASXH thông qua ƯĐXH trọng giải đối tượng ưu đãi sau chiến tranh Công tác chăm sóc đời sống cho đối tượng tiến hành thường xuyên bước vào nề nếp; mua 100% BHYT cho đối tượng hưởng ƯĐXH - Công tác ASXH thông qua CTXH thời gian qua kịp thời đến đối Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 tượng cần trợ giúp, số người diện trợ cấp gia tăng, kinh phí bảo trợ tăng lên huy động từ nhiều nguồn - Công tác ASXH thông qua XĐGN quan tâm lãnh đạo cấp, giảm số lượng tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu đề Đời sống người dân vùng nghèo cải thiện đáng kể b Những hạn chế - Mức độ bao phủ BHXH khối nhà nước thấp Tình trạng nợ đọng trốn đóng BHXH diển Mức đóng góp chưa cao không dựa vào thu nhập thực tế Việc quản lý đối tượng hưởng BHXH gặp khó khăn - Tỷ lệ bao phủ BHYT chưa phản ánh thực tế chưa đạt yêu cầu mô hình BHYT đại hướng tới bao phủ toàn dân Thủ tục toán KCB BHYT phức tạp, rườm rà Mất cân đối thu - chi - Đa số phận cán làm công tác CTXH thiếu lực; việc phối hợp ban ngành chưa chặt chẽ; mức độ tác động CTXH thấp - Thủ tục công nhận NCC phức tạp, tiến độ xác nhận chậm Nhiều gia đình sách nằm diện nghèo cận nghèo - Chất lượng thực XĐGN chưa cao, nguy tái nghèo cao 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế - Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: trọng lợi ích kinh tế nên doanh nghiệp tìm cách trốn đóng BHXH nhiều hình thức khác nhau; nhu cầu trước mắt “thu nhập việc làm” mà người lao động không dám yêu cầu chủ sử dụng lao động đóng BHXH; công tác quản lý thống kê thu nhập, việc làm chưa sát với yêu cầu việc tham gia BHXH; chưa có biện pháp tốt để huy động đối tượng tham gia đầy đủ, chưa tổ chức tốt triệt để công tác thu; hình thức kinh doanh khu vực nhà nước nông thôn khó quản lý Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 - Nguyên nhân hạn chế lĩnh vực bảo hiểm y tế + Nhóm nguyên nhân từ quan quản lý: công tác thống kê đối tượng tham gia BHYT chưa thường xuyên; chưa có biện pháp tốt để huy động đối tượng tham gia BHYT tự nguyện; chưa kiểm soát tốt đối tượng miễn, giảm phí cấp thẻ BHYT để loại trừ trường hợp bị trùng lặp; việc giám sát chi đội ngũ cán giám định BHYT yếu; công tác thông tin tuyên truyền BHYT chưa tốt + Nhóm nguyên nhân từ chủ thể cung cấp dịch vụ: đạo đức, trình độ chuyên môn phận cán y tế chưa tốt; dịch vụ y tế cho bệnh nhân sử dụng thẻ BHYT chưa cao; phân bố không sở y tế địa bàn tỉnh; ràng buộc cán y tế khám điều trị dẫn đến tình trạng lạm dụng quỹ + Nhóm nguyên nhân từ chủ thể tham gia, thụ hưởng: chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, quyền lợi trách nhiệm tham gia BHYT đa số nhân dân có mức thu nhập thấp - Nguyên nhân hạn chế công tác ưu đãi xã hội: thành viên gia đình sách thường có sức khỏe yếu có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh nên việc lao động sản xuất gặp nhiều khó khăn; số cán làm công tác ưu đãi xã hội người có công thiếu lực nên việc thực chưa tốt - Nguyên nhân hạn chế công tác cứu trợ xã hội: lực cán thực thi yếu, tiêu chí xác định đối tượng sách cứu trợ chặt; mức trợ cấp thấp, phối hợp sở, ban, ngành, hội đoàn thể, chưa tốt - Nguyên nhân tồn công tác XĐGN: điều chỉnh chuẩn nghèo chậm; tự chủ hoạt động XĐGN tỉnh bị giới hạn sách chung Trung ương; tiềm lực kinh tế thấp; không công tâm khách quan phận cán làm công tác XĐGN Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN AN SINH Xà HỘI TẠI QUẢNG NAM 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Các dự báo xu hướng phát triển xã hội xu hướng sách an sinh xã hội a Các dự báo xu hướng phát triển xã hội b Xu hướng sách an sinh xã hội - Phải phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, phải vận dụng nguyên tắc chung hệ thống sách ASXH từ kinh nghiệm nước - Gắn sách với chương trình phát triển KT-XH - Từng bước mở rộng cải thiện hệ thống ASXH để đáp ứng ngày tốt yêu cầu đa dạng nhân dân - Xây dựng hệ thống sách theo hướng đa tầng, linh hoạt hỗ trợ lẫn - Tăng cường nguồn lực cho sách ASXH 3.1.2 Chiến lược phát triển KT-XH tỉnh Quảng Nam đến 2020 a Quan điểm chung Đẩy mạnh thực toàn diện đường lối đổi Đảng, huy động nguồn lực để phát triển nhanh bền vững, cải thiện bước đời sống vật chất, tinh thần nhân dân Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đưa Quảng Nam phát triển đạt mức khu vực miền Trung sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020.” b Các tiêu chủ yếu c Các định hướng phát triển kinh tế xã hội 3.1.3 Các quan điểm định hướng xây dựng giải pháp Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Lấy người thụ hưởng làm trọng tâm công tác ASXH - Chú ý đến tính động đối tượng thụ hưởng - Khi xây dựng mô hình cho địa phương phải vào điều kiện chung nước đặc điểm riêng địa phương - Luôn đặt vấn đề hiệu vận hành ASXH để điều chỉnh cho phù hợp Đồng thời phải không ngừng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Hoàn thiện công tác bảo hiểm xã hội a Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH Hợp đồng hóa quan hệ lao động dân Thử nghiệm áp dụng mã số cho người lao động, doanh nghiệp quản lý phương tiện điện tử tự động tính tiền đóng BHXH Thay đổi cách cung ứng dịch vụ BHXH theo cách tích cực b Hoàn thiện công tác thu BHXH: - Làm tốt công tác hoạch định nguồn thu thông qua xây dựng tốt kế hoạch thu BHXH; thống kê kịp thời toàn đơn vị người lao động thuộc diện đóng BHXH - Tổ chức tốt công tác thu, phải phân cấp quản lý phù hợp, quản lý tốt quỹ tiền lương thực chi doanh nghiệp.Nâng cao lực cán ngành BHXH, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đểgiám sát kiểm tra tính toán số phải thu BHXH - Tăng cường chế tài để bảo đảm nguồn thu: cần xử phạt nặng trường hợp cố tình trốn tránh, gian lận đóng bảo hiểm c Hoàn thiện công tác chi trả BHXH - Làm tốt công tác dự toán chi: cập nhật kịp thời số người lao động bổ sung số lao động nghỉ việc Phối hợp chặt chẽ quan BHXH để quản lý biến động đối tượng hưởng bảo hiểm Tiếp tục củng cố hoàn thiện mô hình chi trả thực Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành công tác chi trả - Quản lí đối tượng chi: hoàn thiện công tác cấp sổ BHXH, thay đổi dần hình thức cấp sổ tờ rời sang “sổ BHXH điện tử” - Tăng cường kiểm soát chi, khắc phục tình trạng vượt dự toán chi: tăng cường giám sát hoạt động công đoàn, phối hợp với quan quản lý Nhà nước để tra, kiểm tra doanh nghiệp, giải vướng mắc, khiếu nại người lao động Mở tài khoản cá nhân cho đối tượng thụ hưởng thường xuyên Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cán Đầu tư công nghệ tin học, nối mạng toàn ngành để nâng cao hiệu kiểm soát.Thực nghiêm túc toán thu chi BHXH tháng, quý, năm 3.2.2 Hoàn thiện công tác bảo hiểm y tế a Giải pháp mở rộng diện bao phủ dân cư toàn tỉnh: phân nhóm, tìm kiếm giải pháp phù hợp thực BHYT bắt buộc toàn dân theo quy định Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 b Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ KCB: kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực y tế với ưu đãi cụ thể, phải khắc phục phân bố không sở y tế địa bàn.Quản lý chặt công tác giám sát chi, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác giám định chi Tăng cường phát triển mạng lưới y tế đội ngũ cán y tế sở c Tăng cường quản lý đối tượng tham gia BHYT, lành mạnh hóa tài BHYT, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc bệnh nhân 3.2.3 Hoàn thiện công tác cứu trợ xã hội a Mở rộng đối tượng thụ hưởng cứu trợ xã hội: rà soát lại tiêu chí xác định đối tượng theo hướng linh hoạt hơn, bước bổ sung thêm đối tượng trợ giúp thường xuyên phù hợp với thực tiễn b Mở rộng nguồn cứu trợ: tăng cường huy động nguồn cứu trợ xã hội.Tổ chức tốt công tác thu Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 c Hoàn thiện công tác chi cứu trợ xã hội - Làm tốt công tác dự toán chi: phải quản lý xác đối tượng theo loại chế độ hưởng định mức trợ cấp, thời gian hưởng.Tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức thực công tác cứu trợ xã hội - Quản lí đối tượng chi: quản lý tốt mô hình chi trả phương thức chi trả.Tăng cường tra, kiểm tra đối tượng hưởng chế độ mà cấp xã lập danh sách - Quản lý kinh phí chi trả CTXH: cần lập kế hoạch chi trả, kế hoạch chi trả phải phù hợp với nhóm đối tượng hưởng trợ cấp, địa phương d Tăng mức cứu trợ xã hội: mức CTXH phải đảm bảo đủ để chi tiêu tối thiểu cho nhu cầu sống cần có thêm mức chi phí người chăm sóc e Lựa chọn hình thức cứu trợ theo hướng gia tăng cứu trợ tiền f Nâng cao chất lượng hoạt động cứu trợ xã hội 3.2.4 Giải pháp đảm bảo ASXH thông qua thực ưu đãi xã hội a Hoàn thiện việc quản lý đối tượng theo hướng khoa học, đại b Đổi tổ chức máy cán quản lý NCC với cách mạng - Đổi công tác cán bộ: phải xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, kết hợp với việc đánh giá cán công chức hàng năm Bổ sung đội ngũ cán kế thừa Giữ vững nâng cao phẩm chất đạo đức đội ngũ cán quản lý NCC, thực nghiêm túc quy trình kiểm tra, tra nội - Phối kết hợp quan Lao động Thương binh & Xã hội với cấp uỷ quyền địa phương c.Tăng cường giải pháp hỗ trợ đối tượng NCC cách đồng Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 bộ, vận động, tuyên truyền pháp luật ưu đãi, người có công với cách mạng 3.2.5 Các giải pháp công tác XĐGN bền vững: - Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức XĐGN - Tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, khuyến nông - lâm - công - ngư, hướng dẫn cách làm ăn cho người dân theo hướng sản xuất hàng hóa - Tiếp tục bổ sung mạnh dạn đổi chế sách, bước thực chuyển dịch cấu lao động theo hướng đại - Thực có hiệu chương trình XĐGN, an sinh xã hội - Thực kế hoạch hóa gia đình KIẾN NGHỊ a Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật ASXH b Có chương trình đào tạo sử dụng cán c Hoàn thiện chế tài cho an sinh xã hội d Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Hoàn thiện công tác an sinh xã hội phải hướng tới tất đối tượng thụ hưởng xã hội họ bị suy giảm khả lao động, giảm sút thu nhập gặp rủi ro, bất hạnh sống nhằm nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội để qua động viên, khuyến khích họ tự lực vươn lên giải vấn đề mình, đòi hỏi tâm không quan quản lý Nhà nước mà cần có chung tay góp sức quan, đơn vị, tổ chức trị xã hội cộng đồng thân đối tượng yếu xã hội Những kết nghiên cứu luận văn hy vọng góp phần hoàn thiện công tác an sinh xã hội địa bàn tỉnh Quảng Nam để ngày đáp ứng nguyện vọng phận người yếu nhóm người không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn nguyện vọng chung phần đông nhân dân địa bàn tỉnh Footer Page 26 of 145 ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN SINH Xà HỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ Xà HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN SINH Xà HỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên Quảng Nam tỉnh ven... công tác an sinh xã hội tỉnh Quảng Nam thời gian đến Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ AN SINH Xà HỘI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ AN SINH Xà HỘI 1.1.1... khó khăn 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC AN SINH Xà HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1.Những thành công hạn chế a Thành công - Công tác ASXH thông qua Bảo hiểm xã hội: đối tượng tham gia ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay