Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Danapha

26 130 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:33

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với bối cảnh toàn cầu hóa, hoạt động doanh nghiệp bị cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp ngành việc lập kế hoạch, dự toán, phân tích yếu tố thực đưa dự báo kịp thời, phù hợp đóng vai trò quan trọng cho định hướng phát triển doanh nghiệp Đáp ứng nhu cầu này, kế toán quản trị trở thành công cụ chiến lược nhiều nhà quản lý doanh nghiệp Các thông tin kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng suốt trình quản lý từ bước hoạch định, tổ chức, truyền đạt thông tin đến khâu kiểm tra kiểm soát định Một tổ chức có xây dựng kế toán quản trị khoa học giúp nhà quản lý đưa định kịp thời đắn Mặc dù Công ty Việt Nam thị trường áp dụng kế toán quản trị công cụ quản lý song song với kế toán tài mức độ thực nhiều hạn chế chẳng hạn báo cáo phân tích liệu chưa sâu, chưa xác dẫn đến dự báo không xác chưa đáp ứng tính kịp thời thông tin Sau tìm hiểu Công ty Cổ Phần Dược Danapha nhận thấy phương pháp thông tin, báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp nhiều điểm cần bổ sung hoàn thiện, công tác lập dự toán công tác kiểm tra rà soát cần xây dựng chặt chẽ hợp lý Xuất phát từ tính cấp thiết tác giả chọn đề tài nghiên cứu:“Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị Công ty Cổ Phần Dược Danapha” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp Footer Page of 145 Header Page of 145 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tìm hiểu báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp tổ chức thông tin nào, cung cấp thông tin cho nhà quản lý cấp lý luận thực tiễn Từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện Báo cáo kế toán quản trị Công ty Cổ Phần Dược Danapha Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề báo cáo kế toán quản trị công tác lập, sử dụng phân tích báo cáo dự toán, báo cáo thực hiện, báo cáo kiểm soát đánh giá phục vụ cho việc định Công ty Cổ phần Dược Danapha 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Báo cáo nội Công ty Cổ phần Dược Danapha Phương pháp nghiên cứu Phương pháp vấn: Tác giả tiến hành vấn nhà quản lý cấp đơn vị Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: thu thập tài liệu liên quan đến Báo cáo kế toán quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha Bố cục đề tài Luận văn trình bày thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận Báo cáo kế toán quản trị Chương 2: Thực trạng Báo cáo kế toán quản trị Công ty Cổ Phần Dược Danapha Chương 3: Hoàn thiện Báo cáo kế toán quản trị Công ty Cổ Phần Dược Danapha Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 Tổng quan báo cáo kế toán quản trị Báo cáo kế toán quản trị nguồn cung cấp thông tin cho nhà quản trị cấp khác nhau, đặc biệt quản trị cấp trung cấp cao Thông qua Báo cáo kế toán quản trị giúp nhà quản trị có sở hoạch định, kiểm soát, tổ chức thực để đạt mục tiêu ngắn hạn đặt Do đặc điểm kế toán quản trị cung cấp thông tin hướng tương lai, vào chức phận hoạt động có tính linh hoạt thích ứng nên báo cáo thiết lập phải phù hợp với đặc điểm quy mô hoạt động, trình độ khả sử dụng thông tin kế toán Khi xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị cần đảm bảo mục tiêu: • Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị phải đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản lý • Báo cáo kế toán quản trị xây dựng phải thích hợp với mục tiêu hoạt động cụ thể doanh nghiệp • Báo cáo kế toán quản trị xây dựng phải phù hợp với phạm vi cung cấp thông tin kế toán quản trị, đồng thời đảm bảo phục vụ cho chức quản lý nhà quản trị 1.1.2 Vai trò Báo cáo kế toán quản trị • Báo cáo kế toán quản trị cung cấp thông tin kế toán quản Footer Page of 145 Header Page of 145 trị cho nhà quản lý dạng báo cáo nội báo cáo dự toán, báo cáo thực báo cáo kiểm soát đánh giá • Vai trò báo cáo kế toán quản trị cung cấp thông tin phục vụ cho chức lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm soát, đánh giá định a Vai trò Báo cáo kế toán quản trị với việc lập kế hoạch b Vai trò Báo cáo kế toán quản trị với việc tổ chức điều hành c Vai trò Báo cáo kế toán quản trị công tác kiểm soát, đánh giá d Vai trò Báo cáo kế toán quản trị với việc định 1.2 CÁC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Các báo cáo dự toán a Khái niệm dự toán báo cáo dự toán Báo cáo dự toán kế hoạch hành động, lượng hóa mục đích tổ chức theo mục tiêu tài doanh nghiệp, với chức hệ thống hóa việc lập kế hoạch thông tin báo cáo dự toán đưa tiêu chuẩn cho việc đánh giá kết thực hiện, hoàn thiện truyền tải thông tin hợp tác nội tổ chức b Mục đích lợi ích dự toán c Các báo cáo dự toán doanh nghiệp i Báo cáo dự toán doanh thu tiêu thụ Phương pháp lập: Doanh thu dự toán xác định dựa Footer Page of 145 Header Page of 145 số lượng sản phẩm bán dự toán đơn giá bán dự toán Giá bán dự toán dựa giá bán lịch sử sách khác ảnh hưởng đến giá bán Công ty sách khuyến mãi, sách giảm chi phí – giảm giá bán ii Báo cáo dự toán sản xuất Phương pháp lập: Dựa vào số lượng, chủng loại sản phẩm dự toán tiêu thụ, số lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ, số lượng tồn kho mong muốn cuối kỳ khả sản xuất doanh nghiệp, nhân viên phòng Kế hoạch sản xuất tiến hành xác định số lượng sản xuất dự toán kỳ ước tính iii Báo cáo dự toán chi phí sản xuất kinh doanh Báo cáo dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Báo cáo dự toán chi phí nhân công trực tiếp Báo cáo dự toán chi phí sản xuất chung Báo cáo dự toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp iv Báo cáo dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ Phương pháp lập: Tổng hợp khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung để tính giá thành cho đơn vị sản phẩm, sau nhân với số lượng thành phẩm tồn kho cuối kỳ để xác định thành phẩm tồn kho cuối kỳ v Báo cáo dự toán giá vốn hàng bán Phương pháp lập: Dự toán tổng chi phí sản xuất tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung Dự toán giá vốn hàng bán tổng chi phí sản xuất dự toán, dự toán thành phẩm tồn kho đầu kỳ dự toán thành phẩm Footer Page of 145 Header Page of 145 tồn kho cuối kỳ vi Báo cáo kết hoạt động kinh doanh dự toán • Cơ sở lập: yếu tố báo cáo dự toán kết hoạt động kinh doanh lấy từ dự toán doanh thu tiêu thụ dự toán chi phí • Phương pháp lập: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh lập phương pháp: Phương pháp toàn phương pháp số dư đảm phí Sử dụng phương pháp số dư đảm phí giúp phân tích mối quan hệ sản lượng – chi phí – lợi nhuận giúp nhà quản lý đưa có định kịp thời đắn 1.2.2 Các báo cáo thực a Mục tiêu tác dụng chung báo cáo thực • Theo dõi tình hình thực kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài • Theo dõi tổng hợp số liệu doanh thu, chi phí, lợi nhuận sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ b Các báo cáo thực doanh nghiệp b1 Báo cáo theo dõi tình hình doanh thu Phương pháp lập: Căn vào sổ chi tiết sổ tổng hợp doanh thu, số lượng bán nhóm sản phẩm, chủng loại sản phẩm, chi nhánh b2 Báo cáo sản xuất Phương pháp lập: Dựa vào sổ chi tiết tình hình sản xuất nhập kho sản phẩm kỳ b3 Báo cáo sản lượng tiêu thụ Phương pháp lập: Căn vào sổ chi tiết sổ tổng hợp số Footer Page of 145 Header Page of 145 liệu số lượng bán nhóm sản phẩm, chủng loại sản phẩm, chi nhánh b4 Báo cáo tình hình chi phí Báo cáo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Báo cáo theo dõi chi phí nhân công trực tiếp Báo cáo chi phí sản xuất chung Báo cáo chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp b5 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Phương pháp lập: Theo phương pháp số dư đảm phí, báo cáo lập theo cách lấy doanh thu trừ biến phí để tính số dư đảm phí, sau lấy số dư đảm phí trừ định phí để tính lợi nhuận 1.2.3 Các báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình thực dự toán a Đặc điểm công tác kiểm soát đánh giá tình hình thực dự toán Công tác kiểm soát đánh giá tình hình thực dự toán giúp kiểm tra, đánh giá công việc thực so với kế hoạch lập ra, từ nhận thấy phận thực tốt kế hoạch, tìm phận chưa đạt kế hoạch b Sự cần thiết báo cáo kiểm soát đánh giá c Báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình thực dự toán Báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình thực dự toán lập cho toàn Công ty cho phận Phương pháp lập: vào số liệu báo cáo dự toán, báo cáo thực hiện, sổ chi tiết tổng hợp khoản mục để Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 lập Báo cáo kiểm soát đánh giá Xác định chênh lệch kỳ dự toán chênh lệch trước để nhận diện khoản mục cần phải kiểm soát phân tích KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn nghiên cứu báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp nội dung - Báo cáo kế toán quản trị, vai trò báo cáo kế toán quản trị với chức quản trị doanh nghiệp - Các báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bao gồm báo cáo dự toán, báo cáo thực hiện, báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình thực kế hoạch Cơ sở lý luận luận văn tiền đề cho việc nghiên cứu thực trạng báo cáo kế toán quản trị, từ đưa giải pháp hoàn thiện Công ty Cổ Phần Dược Danapha CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 2.1.1 Tổng quan công ty Cổ phần Dược Danapha Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Dược DANAPHA, doanh nghiệp cổ phần, vốn nhà nước chiếm 47.03% Trụ sở chính: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng Chi nhánh: chi nhánh đặt tỉnh thành Hà Nội, Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 lượng tiêu thụ lịch sử, đơn đặt hàng khách hàng, điều kiện chung kinh tế thị trường sách bán hàng Công ty Lập báo cáo dự toán doanh thu toàn Công ty Báo cáo dự toán lập vào số lượng tiêu thụ sản phẩm kế hoạch, đơn giá bán trung bình sản phẩm d2 Báo cáo dự toán sản xuất Báo cáo dự toán sản xuất hàng năm lập cho chủng loại sản phẩm Xác định tiêu báo cáo dự toán gồm sản lượng sản phẩm dự kiến tiêu thụ năm, sản lượng sản phẩm dự kiến sản xuất năm, sản lượng dự kiến sản xuất quý Sản lượng sản phẩm tiêu thụ năm lấy liệu từ báo cáo dự toán tiêu thụ Tiếp theo, phân bổ sản lượng sản xuất dự toán năm cho quý dựa vào tỷ lệ tiêu thụ năm trước để xác định sản lượng sản xuất quý (xem bảng 2.3) d3 Báo cáo dự toán doanh thu, chi phí theo trung tâm doanh thu, chi phí Dựa vào Báo cáo dự toán doanh thu toàn Công ty báo cáo dự toán tiêu thụ, Ban Tổng giám đốc phân bổ doanh thu kế hoạch cho chi nhánh tùy theo chiến lược phát triển vùng, độ rộng vùng, điều kiện kinh tế vùng, tỷ lệ doanh thu vùng tổng doanh thu Công ty lịch sử (xem phụ lục 3) Sau xác định doanh số dự kiến năm 2013 cho chi nhánh, phân bổ theo quy chế kinh doanh để xác định doanh thu tháng Dự toán chi phí bán hàng, chi phí cho khách hàng chi phí hoạt động Công ty d4 Báo cáo dự toán chi phí lương Tại Danapha xây dựng quy chế tính lương riêng cho khối Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 (khối kinh doanh, khối quản lý, khối sản xuất) nên việc theo dõi lập dự toán thực riêng cho khối d5 Báo cáo dự toán chi phí tài Báo cáo dự toán chi phí tài bao gồm dự toán tiêu dự toán chi phí lãi vay dài hạn, dự toán chi phí lãi vay ngắn hạn, chênh lệch tỷ giá dự toán (xem phụ lục 4) d6 Báo cáo dự toán kết hoạt động kinh doanh Báo cáo Dự toán báo cáo kết kinh doanh phản ảnh hiệu hoạt động chu kỳ năm dự toán, dự toán yêu cầu xác định tổng doanh thu, tổng giá vốn, lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế lợi nhuận sau thuế Tại Danapha, chi phí chưa phân loại thành biến phí định phí nên Dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh lập theo phương pháp toàn 2.2.2 Các báo cáo thực Danapha a Mục tiêu tác dụng chung báo cáo thực • Theo dõi tình hình thực kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài • Theo dõi tổng hợp số liệu doanh thu, chi phí, lợi nhuận sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ • Phương pháp áp dụng: theo phương pháp kế toán, kết xuất số liệu từ phần mềm BFO b Các báo cáo thực b1 Báo cáo doanh thu Báo cáo doanh thu Danapha bao gồm báo cáo doanh thu chi nhánh báo cáo doanh thu toàn Công ty Báo cáo doanh thu lập dựa vào phần mềm BFO, kết Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 xuất liệu tổng hợp chi tiết bán hàng theo sản phẩm theo kênh phân phối Báo cáo doanh thu chi nhánh thể thông tin chi tiết sản lượng tiêu thụ thực tế sản phẩm giá bán sản phẩm kỳ báo cáo (xem bảng 2.6) Báo cáo doanh thu toàn Công ty theo dõi tổng hợp số lượng, giá bán, doanh thu hàng hóa kênh phân phối (xem bảng 2.7) b2 Báo cáo tiêu thụ Báo cáo tiêu thụ lập dựa vào phần mềm BFO, kết xuất liệu tổng hợp chi tiết bán hàng theo sản phẩm theo kênh phân phối Báo cáo tiêu thụ thể thông tin chi tiết sản lượng tiêu thụ thực tế sản phẩm (xem bảng 2.8) b3 Báo cáo sản lượng sản xuất Báo cáo sản lượng sản xuất nhằm thống kê số lượng sản phẩm sản xuất kế hoạch thực tế tháng quý Tổng hợp số liệu thực tháng quý số lượng sản phẩm nhập kho quý (xem bảng 2.9) b4 Báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu Báo cáo tình hình nhập xuất tồn nguyên liệu kết xuất từ sổ chi tiết tài khoản nguyên vật liệu (xem bảng 2.10) Tại Danapha có kho bao bì, kho thành phẩm, kho nguyên vật liệu chính, kho nguyên vật liệu phụ Báo cáo tình hình hình nhập xuất tồn nguyên liệu cung cấp thông tin số lượng nhập xuất tồn loại nguyên liệu, quản lý loại nguyên liệu nhập xuất tồn, số lượng b5 Báo cáo tình hình thu mua nguyên vật liệu Báo cáo kết xuất từ phần mềm quản lý mua hàng vào kỳ theo dõi kho nguyên vật liệu (xem bảng 2.11) Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Báo cáo tình hình mua nguyên vật liệu cung cấp thông tin nhà cung cấp, số lượng nguyên liệu mua vào, giá mua, thời gian mua Đối chiếu Báo cáo tình hình nhập xuất tồn nguyên vật liệu để kiểm tra nguyên vật liệu có mua kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất tốt không Đây để kiểm soát đánh giá kết thực Phòng kế hoạch sản xuất b6 Báo cáo tình hình công nợ Hiện Danapha báo cáo tình hình công nợ kết xuất từ sổ chi tiết tài khoản nợ phải thu chi tiết theo tên khách hàng (xem bảng 2.12) Đặc điểm nhóm khách hàng Danapha phân thành loại bao gồm: bệnh viện nhà thuốc, đại lý, phòng khám, Công ty Với nhóm khách hàng bệnh viện việc thu hồi nợ chậm nhóm khách hàng khác lại ổn định rủi ro thấp Ngược lại, nhóm khách hàng nhà thuốc, đại lý, phòng khám, Công ty khách hàng thu hồi công nợ nhanh lại rủi ro thu hồi công nợ cao Để hạn chế rủi ro nhóm khách hàng yêu cầu nhân viên tài phải theo dõi khoản nợ theo tuổi nợ phân tích tính hình công nợ khách hàng để báo động thu nợ cách kịp thời, đồng thời thiết kế báo cáo phân tích tình hình công nợ thích hợp công tác theo dõi b7.Báo cáo doanh thu, chi phí trung tâm doanh thu, chi phí Căn vào sổ chi tiết tài khoản doanh thu, chi phí phát sinh kỳ để lập báo cáo tình hình doanh thu chi nhánh hàng tháng (xem phụ lục 6) hàng năm (xem phụ lục 7) Báo cáo Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 thiết kế tương tự báo cáo dự toán doanh thu, chi phí trung tâm để đáp ứng cho việc lập báo cáo kiểm soát 2.2.3 Các báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình dự toán Danapha a Báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình thực doanh thu, chi phí theo trung tâm trách nhiệm Báo cáo lập định kỳ dựa vào sổ chi tiết doanh thu, chi phí tài khoản chi tiết theo chi nhánh, vào báo cáo dự toán báo cáo tình hình doanh thu, chi phí chi nhánh để phân tích kết thực có vượt kế hoạch đặt hay không tỷ lệ đạt kết hoạch chi nhánh Trường hợp doanh thu không đạt kế hoạch chi phí vượt kế hoạch nhà quản lý phải kiểm soát lại chi phí thực cảnh báo với Trưởng chi nhánh Định kỳ, báo cáo kiểm soát doanh thu, chi phí theo trung tâm doanh thu, chi phí lập đánh giá hiệu thực chi nhánh kỳ, tổ chức khen thưởng cho chi nhánh có hoạt động hiệu b Báo cáo kiểm soát kết kinh doanh Báo cáo kiểm soát kết kinh doanh lập định kỳ hàng năm tháng đầu năm nhằm cung cấp thông tin kết kinh doanh doanh nghiệp (xem phụ lục 8) Báo cáo lập dựa vào sổ chi tiết tổng hợp tài khoản kế toán Báo cáo kiểm soát dùng để so sánh phân tích số liệu kế hoạch thực tiêu Thông qua Báo cáo kiểm soát kết kinh doanh nhà quản lý phân tích tình hình lợi nhuận so với kế hoạch, tình hình chi phí chi nhánh so với kế hoạch, nhận biết chi nhánh kiểm Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 soát tốt chi phí, chi nhánh chưa kiểm soát tốt chi phí, chi nhánh cấu tiêu thụ tốt chi nhánh chưa tốt để xây dựng kế hoạch cho năm sau hợp lý KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương luận văn phản ánh thực trạng Báo cáo kế toán quản trị Công ty Cổ Phần Dược Danapha Thông qua luận văn, tác giả khái quát công tác lập báo cáo, sử dụng phân tích thông tin báo cáo Báo cáo kế toán quản trị Công ty thể thông qua Công tác lập Báo cáo dự toán, báo cáo thực báo cáo phục vụ công tác kiểm soát đánh giá Từ thực nghiệm nghiên cứu để nhận tồn cần phải khắc phục Thêm vào đó, dựa thông tin báo cáo kế toán quản trị tác giả xây dựng Bảng câu hỏi vấn sâu nhà quản lý cấp Công ty để đưa giải pháp hoàn thiện cách khoa học có tính ứng dụng cao CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÁC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 3.1 CĂN CỨ HOÀN THIỆN CÁC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Ở DANAPHA Xây dựng bảng câu hỏi vấn nhu cầu nhà quản lý cấp Danapha • Mục đích bảng câu hỏi Bảng câu hỏi nhằm khảo sát nhu cầu nhà quản lý cấp Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 đơn vị để nhận thông tin nhà quản lý cần cung cấp, nhận biết thông tin thật cần thiết chưa cung cấp báo cáo kế toán quản trị Công ty, từ đưa giải pháp hoàn thiện báo cáo kế toản quản trị Xây dựng bảng câu hỏi vấn nhà quản lý cấp (Phụ lục số 9) 3.1.1 Đánh giá báo cáo dự toán Danapha a Đánh giá báo cáo dự toán doanh thu tiêu thụ Qua trình vấn sâu phân tích tác giả nhận thấy Báo cáo dự toán doanh thu tiêu thụ đáp ứng đặc điểm báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho nhà quản lý việc theo dõi định b Đánh giá báo cáo dự toán sản xuất Báo cáo dự toán sản xuất Danapha đáp ứng tốt nhu cầu thông tin cho Trưởng phòng kế hoạch sản xuất quản lý, dự toán lập dựa dự báo thông tin lịch sử nên gần với thực tế, giảm chi phí nhàn rỗi công nhân dây chuyền sản xuất, nhiên tình hình đứt hàng trình tiêu thụ xảy dẫn đến tổn thất cho Công ty Nguyên nhân kế hoạch sản xuất chịu ảnh hưởng nguyên vật liệu dự toán, việc chậm trễ hay đứt nguyên vật liệu sản xuất ảnh hưởng đến dự toán sản xuất c Đánh giá báo cáo dự toán mua hàng tồn kho Báo cáo dự toán mua hàng tồn kho Danapha chưa lập Nguyên vật liệu yếu tố cần phải theo dõi Công ty sản xuất, cần bổ sung dự toán để đáp ứng trình sản xuất diễn liên tục Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 d Đánh giá báo cáo dự toán doanh thu, chi phí theo trung tâm doanh thu, chi phí Báo cáo dự toán doanh thu, chi phí theo trung tâm doanh thu, chi phí đáp ứng tốt nhu cầu phân tích theo dõi Giám đốc kinh doanh, Trưởng chi nhánh, Trưởng phòng Tài 3.1.2 Đánh giá báo cáo thực Danapha a Đánh giá báo cáo doanh thu báo cáo tình hình tiêu thụ Qua trình vấn sâu phân tích tác giả nhận thấy Báo cáo doanh thu Báo cáo tình hình tiêu thụ đáp ứng đặc điểm báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho nhà quản lý việc theo dõi định b Đánh giá báo cáo sản lượng sản xuất Báo cáo sản xuất giúp cung cấp toàn liệu tình hình sản xuất loại sản phẩm nhà máy hay toàn Công ty Báo cáo sản xuất Danapha đáp ứng nhu cầu thông tin nhà quản lý đơn vị c Đánh giá báo cáo tình hình thu mua nguyên vật liệu Báo cáo tình hình thu mua nguyên vật liệu giúp theo dõi tốt tình hình thu mua nguyên vật liệu Danapha d Đánh giá báo cáo nguyên vật liệu trả lại nhà cung cấp Tại Danapha Báo cáo nguyên vật liệu trả lại nhà chưa lập, để theo dõi tốt tình hình nguyên vật liệu cần phải bổ sung báo cáo trình sản xuất e Đánh giá báo cáo tình hình công nợ Báo cáo tình hình công nợ thể thông tin liên quan đến số tiền khách hàng nợ đơn vị khó Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 theo dõi thông tin tuổi nợ cách chi tiết, số lượng khách hàng Danapha lớn, cần phải thiết lập báo cáo theo dõi chi tiết công nợ tuổi nợ để có kế hoạch thu nợ lập dự phòng phải thu khó đòi thích hợp f Đánh giá báo cáo tình hình doanh thu, chi phí trung tâm Báo cáo tình hình doanh thu, chi phí chi nhánh cung cấp đầy đủ thông tin thiết kế phù hợp với báo cáo dự toán thể tính đảm báo hình thức giúp lập báo cáo kiểm soát dễ dàng thuận lợi 3.1.3 Đánh giá báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình dự toán Danapha a Đánh giá báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình thực doanh thu, chi phí theo trung tâm trách nhiệm Báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình doanh thu,chi phí chi nhánh cung cấp đầy đủ thông tin giúp nhà quản lý so sánh, tính toán chênh lệch kiểm soát doanh thu, chi phí chi nhánh kiểm soát tỷ lệ cấu chi phí/doanh thu Tỷ lệ chi phí lớn so với kế hoạch báo động để có chiến lược kiểm soát chi phí chặt chẽ b Đánh giá báo cáo kiểm soát kết kinh doanh Báo cáo kiểm soát kết kinh doanh cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà quản lý phân tích đọc liệu phục vụ cho công tác theo dõi, kiểm soát, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Công ty Chi nhánh Tuy nhiên chi phí phân loại chi phí theo nội dung kinh tế, chưa phân loại theo cách ứng xử nên gặp nhiều hạn chế Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 công tác báo cáo kế toán quản trị, cụ thể chưa lập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí, từ ảnh hưởng đến việc định giá bán hợp lý định bán sản phẩm kịp thời thích hợp 3.2 HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI DANAPHA 3.2.1 Hoàn thiện báo cáo dự toán Danapha Bổ sung báo cáo dự toán mua nguyên vật liệu Báo cáo dự toán mua hàng tồn kho Danapha chưa lập Danapha Thông qua công tác điều tra vấn, tác giả hiểu Danapha xảy tình trạng đứt hàng (tức đứt sản phẩm khách hàng đặt hàng) Một phần nguyên nhân kết đơn vị chưa lập Báo cáo dự toán mua hàng, cần thiết nên tác giả xây dựng báo cáo dự toán mua nguyên vật liệu Báo cáo dự toán lập vào tháng trước tháng dự toán Dựa vào nhu cầu loại nguyên vật liệu cần thiết để thực dự toán sản xuất, lượng nguyên vật liệu tồn kho, tồn kho mong muốn cuối kỳ để xác định loại nguyên vật liệu cần mua số lượng cần mua, từ lập dự toán mua nguyên vật liệu dựa vào danh mục nhà cung cấp 3.2.2 Hoàn thiện báo cáo thực Danapha a Bổ sung báo cáo nguyên vật liệu trả lại nhà cung cấp Qua kết khảo sát vấn nhu cầu nhà quản lý tác giả nhận thấy Danapha, chất lượng nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng cho trình sản xuất nên nguyên vật liệu cần theo dõi sát xao từ khâu mua vào, lưu kho đến sản xuất Thêm vào đó, tồn trường hợp nguyên vật liệu mua vào khâu Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 kiểm tra giao hàng nhân viên Phòng Kiểm tra chất lượng xác nhận nguyên vật liệu không đạt chất lượng xuất trả nhà cung cấp gây chậm trễ cho trình sản xuất Đáp ứng nhu cầu tác giả đề xuất xây dựng báo cáo nguyên vật liệu xuất trả nhà cung cấp hàng quý để xác định số lượng nguyên vật liệu xuất trả nhà cung cấp, cảnh báo nhà cung cấp tình trạng nguyên vật liệu yêu cầu chất lượng nguyên vật liệu lần giao hàng sau Dựa vào Phiếu kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu mua vào để tập hợp phiếu kiểm tra nguyên vật liệu không đạt chất lượng lập báo cáo nguyên vật liệu xuất trả nhà cung cấp b Xây dựng báo cáo phân tích tình hình công nợ báo cáo phạt hạn mức nợ Sau vấn đánh giá nhu cầu thông tin cho nhà quản lý liên quan đến tình hình công nợ, tác giả nhận thấy Báo cáo tình hình công nợ thể thông tin liên quan đến số tiền khách hàng nợ đơn vị, chưa theo dõi thông tin tuổi nợ cách chi tiết Hiện số lượng khách hàng Danapha lớn, thị trường tài gặp nhiều biến động nên rủi ro không thu tiền hàng tình hình tài Công ty khách hàng gặp khó khăn lớn Báo cáo phân tích công nợ có chức phân tích theo dõi yếu tố số ngày nợ hạn khách hàng, dư nợ khách hàng, khách hàng cần quan tâm thu hồi nợ Đối tượng dư nợ lớn nằm cột số ngày hạn vượt 30 ngày xếp vào báo động báo nhà quản lý để có biện pháp thu nợ thích hợp Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Từ Báo cáo phân tích tình hình công nợ tìm hiểu nhu cầu nhà quản lý tác giả nhận thấy việc thu hồi công nợ khó khăn Để đôn đốc công tác thu nợ, tác giả đề xuất xây dựng bảng Phạt hạn mức nợ cho nhân viên bán hàng c Phân loại chi phí theo cách ứng xử Ngoài cách phân loại chi phí theo nội dung chi phí cách phân loại theo cách ứng xử giúp áp dụng tốt kế toán quản trị doanh nghiệp Khi phân loại theo cách ứng xử chi phí doanh nghiệp phân tích chi phí thay đổi mức độ hoạt động doanh nghiệp Theo cách này, toàn chi phí chia thành biến phí, định phí chi phí hỗn hợp Lập bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử Công ty Cổ Phần Dược Danapha d Bổ sung báo cáo chi phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực Để xây dựng chiến lược phát triển bền vững Danapha yêu cầu Nhà quản lý phải trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác đòi hỏi đội ngũ cán nhân viên phải nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao tay nghề xây dựng định hướng phát triển thân cho cá nhân Báo cáo chi phí đào tạo vá phát triển nguồn nhân lực phải xây dựng để phục vụ công tác quản lý nguồn nhân lực 3.2.3 Hoàn thiện báo cáo kiểm soát đánh giá Danapha a Báo cáo kiểm soát chi phí khối văn phòng Đối với doanh nghiệp, chi phí sản xuất chi phí Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 quản lý doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm tất chi phí phục vụ cho công tác tổ chức quản lý trình sản xuất kinh doanh như: Chi phí vật liệu, dụng cụ quản lý, chi phí nhân công quản lý, chi phí khấu hao khối quản lý, chi phí điện, nước Internet, chi phí điện thoại, dịch vụ mua ngoài, hội họp, tiếp khách chi phí khác Kiểm soát chặt chẽ chi phí góp phần cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp Lập báo cáo kiểm soát chi phí khối văn phòng theo trung tâm chi phí để theo dõi kiểm soát chi phí việc cần thiết Mỗi phòng ban xem trung tâm chi phí trưởng phòng ban có trách nhiệm kiểm soát chi phí phòng Báo cáo kiểm soát chi phí kiểm soát chi tiêu chi phí vật liệu, dụng cụ khối văn phòng; chi phí điện, nước, Internet; chi phí điện thoại; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí hội họp tiếp khách; chi phí khác Dựa vào chi phí phát sinh thực tế sổ chi tiết khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp định mức khoản mục quy chế tiêu thụ Danapha để kiểm soát chi phí phận b Báo cáo kiểm soát kết kinh doanh theo số dư đảm phí Sau phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí tác giả đề xuất lập Báo cáo kiểm soát kết kinh doanh theo phương pháp tính giá trực tiếp (Phương pháp số dư đảm phí) Khi áp dụng phương pháp tính giá theo phương pháp trực tiếp Nhà quản lý nhận thấy rõ vấn đề doanh nghiệp có bù đắp chi phí cố định hay không Lợi nhuận Báo cáo phản ánh đầy đủ toàn cảnh hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, từ nhà quản lý đưa định Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 kinh doanh phù hợp Việc lập Báo cáo kiểm soát kết kinh doanh theo phương pháp tính giá trực tiếp giúp phân tích mối quan hệ sản lượng – chi phí – lợi nhuận KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích thực trạng báo cáo kế toán quản trị Công ty Cổ Phần Dược Danapha, tác giả nhận thấy vấn đề đạt tồn báo cáo kế toản quản trị Công ty Tác giả đề xuất biện pháp để hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị như: Bổ sung dự toán mua nguyên vật liệu, bổ sung báo cáo nguyên vật liệu trả lại nhà cung cấp, xây dựng báo cáo phân tích tình hình công nợ, bổ sung báo cáo chi phí đào tạo, bổ sung báo cáo kiểm soát chi phí khối văn phòng, lập báo cáo kiểm soát kết kinh doanh theo số dư đảm phí phân loại chi phí theo cách ứng xử KẾT LUẬN Hoàn thiện Báo cáo kế toán quản trị nội dung quan trọng cần thiết trình hoàn thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp, khẳng định chức cung cấp thông tin hệ thống kế toán quản lý đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường Thực trạng Báo cáo kế toán quản trị Công ty Cổ Phần Dược Danapha xây dựng trọng công tác quản lý Điều minh chứng Danapha lập kế hoạch dự toán chi tiết, Báo cáo thực hiện, báo cáo kiểm soát đánh giá cung cấp thông tin mà nhà quản lý dễ dàng phân tích Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 số liệu Tuy nhiên, tồn số Báo cáo kế toán quản trị chưa lập chưa chi tiết so với mức độ cần thiết Trên sở nghiên cứu, phân tích lý luận, thực tiễn, luận văn giải số nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận Báo cáo kế toán quản trị, làm tiền đề cho công tác đánh giá thực trạng tìm giải pháp khắc phục tồn Báo cáo kế toán quản trị Công ty Cổ Phần Dược Danapha Thứ hai, tìm hiểu thực trạng Báo cáo kế toán quản trị Công ty Cổ Phần Dược Danapha, từ nhận thấy mặt hạn chế cần phải hoàn thiện đưa giải pháp hoàn thiện Thứ ba, để hoàn thiện Báo cáo kế toán quản trị Công ty Cổ Phần Dược Danapha, tác giả đưa giải pháp: Bổ sung báo cáo dự toán, báo cáo thực theo nhu cầu nhà quản lý thông qua thông tin khảo sát thu thập Căn vào nhu cầu thực tế nhà quản lý đơn vị, thiết kế lại báo cáo giúp phân tích tốt tình hình công nợ, phân loại chi phí theo cách ứng xử, bổ sung báo cáo theo dõi tình hình chi phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bổ sung báo cáo kiểm soát chi phí khối văn phòng để rà soát chi phí khối quản lý đề xuất lập báo cáo kết kinh doanh theo số dư đảm phí Luận văn đáp ứng mục tiêu nghiên cứu Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam, kế toán quản trị mẻ việc áp dụng gặp nhiều khó khăn nên Báo cáo kế toán quản trị cần nghiên cứu cải thiện liên tục Footer Page 26 of 145 ... CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 2.1.1 Tổng quan công ty Cổ phần Dược Danapha Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Dược DANAPHA, ... BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 Tổng quan báo cáo kế toán quản trị Báo cáo kế toán quản trị nguồn cung cấp thông tin cho nhà quản trị. .. toán quản trị Công ty Cổ Phần Dược Danapha, từ nhận thấy mặt hạn chế cần phải hoàn thiện đưa giải pháp hoàn thiện Thứ ba, để hoàn thiện Báo cáo kế toán quản trị Công ty Cổ Phần Dược Danapha, tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Danapha, Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Danapha, Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Danapha

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay