Hoạch định ngân sách tại Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên

26 99 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:33

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ QUỐC TUẤN HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIỆT NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình đƣợc hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH - Phản biện 1: TS Đỗ Thị Thanh Vinh - Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Thanh Liêm Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại Học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với giới ngày thay đổi nhanh chóng với biến động khó lường buộc doanh nghiệp muốn tồn lâu dài phải có tầm nhìn xa trông rộng Nhìn phía trước, dự đoán tương lai có kế hoạch phòng bị để đạt mục tiêu chung tổ chức công việc hoạch định Hay nói cụ thể hơn, hoạch định ngân sách giúp công ty có kế hoạch sẵn sàn cho tương lai, kể ngắn hạn lẫn dài hạn, điều giúp cho công ty phát triển lâu dài tránh sai lầm không cần thiết Tuy nhiên, vấn đề hoạch định ngân sách chưa doanh nghiệp trọng, có Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên Việc xây dựng kế hoạch hàng năm vấn đề kiểm tra, kiểm soát thực tế thực so với kế hoạch chưa quan tâm mức, chưa có quy trình hoạch định ngân sách hoàn chỉnh cho doanh nghiệp, thường không phản ánh tiềm thực tế doanh nghiệp gây lãng phí Chính việc hoàn thiện công tác hoạch định ngân sách Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên cần thiết nhằm xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh doanh nghiệp, cách thực ngân sách hoạch định để phân bổ nguồn tài cho mục tiêu cụ thể, đảm bảo việc chi tiêu không vượt ngân sách dự báo sử dụng tối ưu nguồn tiền doanh nghiệp, từ doanh nghiệp quản lý hoạt động hiệu Xuất phát từ vấn đề thực tiễn nêu tác giả chọn đề tài “Hoạch định ngân sách Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên” để nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học Footer Page of 145 Header Page of 145 2 Mục tiêu nghiên cứu Trên sở tổng hợp số lý thuyết liên quan đến hoạch định ngân sách, đề tài nghiên cứu thực trạng công tác dự toán Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên Thông qua việc đánh giá mặt hạn chế công tác hoạch định ngân sách đề tài đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạch định ngân sách Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu công tác hoạch định ngân sách Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên Phạm vi nghiên cứu tập trung nghiên cứu vấn đề hoạch định ngân sách hàng năm Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên Những nội dung ngân sách tổng thể doanh nghiệp, phương pháp lập ngân sách, quy trình hoạch định ngân sách, nội dung tiến trình lập ngân sách Đánh giá thực trạng công tác hoạch định ngân sách Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên để đưa số giải pháp hoàn thiện Mốc thời gian khảo sát đánh giá tập trung chủ yếu giai đoạn từ năm 2011 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh sở thu thập số liệu Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên giai đoạn từ năm 2011- 2014 để đánh giá thực trạng công tác hoạch định ngân sách Công ty Bố cục đề tài Nội dung luận văn, hai phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạch định ngân sách doanh nghiệp Footer Page of 145 Header Page of 145 Chương 2: Thực trạng hoạch định ngân sách Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên Chương 3: Hoàn thiện công tác hoạch định ngân sách Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH 1.1.1 Khái niệm ngân sách hoạch định ngân sách a Khái niệm ngân sách Có nhiều khái niệm ngân sách, tùy theo mục tiêu nghiên cứu Theo Howard Senter [6, tr.3-4] “Ngân sách kế hoạch hành động lượng hóa chuẩn bị cho khoảng thời gian cụ thể”, xem xét kỹ khái niệm ngân sách sau: Theo Stephen Brookson [7, tr.6]: “Ngân sách kế hoạch cho hoạt động tương lai” Ngân sách diễn đạt theo nhiều cách, thường mô tả toàn trình kinh doanh ngôn ngữ tài thước đo nhằm định lượng hoạt động tổ chức b Khái niệm hoạch định ngân sách Từ khái niệm ngân sách ta thấy tất doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đặt mục tiêu định liên quan đến tài chính, để đạt mục tiêu đòi hỏi phải có nguồn tiền, nguồn tiền xác định thông qua hoạch định ngân sách Hoạch định ngân sách giúp phân bổ Footer Page of 145 Header Page of 145 nguồn tài cho mục tiêu cụ thể, từ doanh nghiệp quản lý hoạt động hiệu đảm bảo việc chi tiêu không vượt mức dự báo 1.1.2 Mục đích tầm quan trọng hoạch định ngân sách, hoạch định ngân sách với chiến lƣợc chiến thuật kinh doanh a Mục đích hoạch định ngân sách Ngân sách công cụ quản lý chủ yếu giúp việc lập kế hoạch, giám sát kiểm soát nguồn tài cho tổ chức Nội dung ngân sách dự tính khoản thu chi cho thời kỳ định tổ chức b Tầm quan trọng hoạch định ngân sách Ngân sách có vai trò quan trọng việc quản trị doanh nghiệp, buộc nhà quản lý phải chuẩn bị cho thay đổi môi trường kinh doanh mà giúp họ truyền đạt điều tiết hoạt động, thiết lập định mức hoạt động lưư tâm đến khu vực có vấn đề cần phải rà soát, hoàn thiện c Hoạch định ngân sách với chiến lược chiến thuật kinh doanh Quá trình dự thảo ngân sách biện pháp ngắn hạn, phần chiến lược kinh doanh tổng thể Nó chiến thuật sử dụng việc triển khai hoạt động chương trình mà nhà quản trị cấp cao hoạch định Chiến lược kinh doanh tầm nhìn mà tổ chức muốn thực khoảng thời gian ba đến năm năm 1.1.3 Các phƣơng pháp lập ngân sách a Phương pháp lập ngân sách từ xuống Footer Page of 145 Header Page of 145 Phương pháp lập ngân sách từ xuống mô tả quy trình mà theo cấp lãnh đạo lập mục tiêu ngân sách, doanh thu, lợi nhuận v.v áp đặc mục tiêu cho phận chức tổ chức b Phương pháp lập ngân sách từ lên Lập ngân sách theo phương pháp này, người trực tiếp liên quan đến hoạt động lập ngân sách cho hoạt động đó, ngân sách lập xác, đáng tin cậy mang tính khả thi cao 1.2 NGÂN SÁCH TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm ngân sách tổng thể doanh nghiệp Ngân sách tổng thể chức thiếu nhà quản lý, giúp việc hoạch định kiểm soát hoạt động doanh nghiệp Ngân sách tổng thể nội dung trung tâm quan trọng, thể toàn mục tiêu nhiệm vụ toàn doanh nghiệp, đồng thời sở để kiểm tra điều chỉnh định doanh nghiệp 1.2.2 Nội dung ngân sách tổng thể doanh nghiệp Dựa cách tiếp cận Trương Bá Thanh cộng (2008), Ngân sách tổng thể tổ hợp nhiều ngân sách hoạt động doanh nghiệp, có liên hệ với thời kỳ đó, lập cho nhiều thời kỳ tháng, quý hay năm Hình thức số lượng ngân sách tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp Trong doanh nghiệp sản xuất, ngân sách tổng thể thường bao gồm nội dung sau: a Ngân sách hoạt động b Ngân sách tài Footer Page of 145 Header Page of 145 1.3 LẬP NGÂN SÁCH TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP 1.3.1 Ngân sách tiêu thụ Ngân sách tiêu thụ ngân sách quan trọng ngân sách tổng thể doanh nghiệp, chi phối toàn ngân sách khác, tảng ngân sách tổng thể doanh nghiệp, ngân sách xác lập mục tiêu doanh nghiệp so với thị trường, với môi trường Ngân sách tiêu thụ lập dựa dự báo tiêu thụ bao gồm thông tin chủng loại, số lượng hàng bán, giá bán cấu sản phẩm tiêu thụ 1.3.2 Ngân sách chi phí sản xuất a Ngân sách chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Sau ngân sách khối lượng sản xuất soạn xong, ngân sách chi phí NVL trực tiếp soạn thảo để xác định số lượng NVL cần thiết cho trình sản xuất Để lập ngân sách NVL trực tiếp cần xác định: - Định mức tiêu hao NVL để sản xuất sản phẩm; - Đơn giá xuất NVL - Mức độ dự trữ NVL trực tiếp vào cuối kỳ tính toán sở lý thuyết quản trị tồn kho b Ngân sách cung cấp nguyên vật liệu Ngân sách cung cấp NVL lập cho loại NVL thực trình sản xuất sở số lượng NVL sử dụng lập theo định mức sách dự trữ tồn kho doanh nghiệp c Ngân sách chi phí nhân công trực tiếp Ngân sách chi phí nhân công trực tiếp xây dựng từ ngân sách khối lượng sản xuất Ngân sách cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến quy mô lực lượng lao động cần thiết cho kỳ lập ngân sách, mục tiêu trì lực lượng lao động vừa đủ Footer Page of 145 Header Page of 145 để đáp ứng yêu cầu sản xuất, tránh tình trạng lãng phí bị động trình sử dụng lao động d Ngân sách chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung bao gồm tất khoản chi phí sản xuất lại hai khoản chi phí NVL trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp nói Chi phí SXC chi phí liên quan đến phục vụ quản lý hoạt động sản xuất, phát sinh phân xưởng Chi phí SXC bao gồm yếu tố chi phí biến đổi chi phí cố định, nên ngân sách chi phí SXC phải tính đến cách ứng xử chi phí để xây dựng mức chi phí hợp lý kỳ e Ngân sách giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán thực chất tổng giá thành khối lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ tính theo phương pháp giá thành toàn Như sở số lượng sản phẩm sản xuất kỳ, giá thành kỳ để sản xuất sản phẩm, số lượng sản phẩm dự trữ vào cuối kỳ 1.3.3 Ngân sách chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp a Ngân sách chi phí bán hàng Chi phí bán hàng có ảnh hưởng định đến hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp ngược lại nên lập ngân sách chi phí bán hàng phải tính đến mối liên hệ với ngân sách tiêu thụ doanh nghiệp b Ngân sách chi phí quản lý doanh nghiệp Ngân sách chi phí QLDN thường phụ thuộc vào cấu tổ chức doanh nghiệp Chi phí liên quan đến toàn doanh nghiệp, mà không liên quan đến phận, đơn vị hoạt động Tương tự ngân sách chi phí bán hàng, việc lập ngân sách biến phí QLDN thường dựa vào biến phí quản lý đơn vị nhân với sản lượng tiêu thụ dự kiến Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.3.4 Ngân sách tài a Báo cáo kết kinh doanh b Ngân sách vốn tiền c Lập bảng cân đối kế toán dự toán 1.4 QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH 1.4.1 Chuẩn bị cho hoạch định ngân sách a Tìm hiểu mục tiêu tổ chức b Chuẩn hoá hoạch định ngân sách c Xác định loại ngân sách cần lập 1.4.2 Soạn thảo ngân sách a Thu thập thông tin để hoạch định ngân sách b Lập ngân sách 1.4.3 Giám sát ngân sách a Phân tích khác biệt thực kế hoạch ngân sách b Giám sát sai lệch, phân tích lỗi, kiểm soát biến số c Thực điều chỉnh rút kinh nghiệm Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIỆT NGUYÊN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIỆT NGUYÊN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty a Sơ đồ cấu tổ chức b Chức nhiệm vụ phòng ban c Phân tích cấu tổ chức 2.1.3 Mục tiêu chiến lƣợc sản xuất kinh doanh Công ty a Mục tiêu b Chiến lược 2.1.4 Đặc điểm thị trƣờng nguồn lực Công ty a Thị trường tiêu thụ b Các nguồn lực Công ty - Nguồn nhân lực - Nguồn lực tài c Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 2.2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY 2.2.1 Bộ phận hoạch định ngân sách Bộ phận chịu trách nhiệm công tác hoạch định ngân sách Công ty Phòng Kinh doanh, đứng đầu Trưởng phòng Bộ phận kinh doanh có trách nhiệm thu thập toàn thông tin dựa sở số liệu thực năm trước, đồng thời Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 phối hợp với phòng ban chức lập kế hoạch ngân sách sở mục tiêu cụ thể sản xuất tiêu thụ nhằm đạt mức doanh thu lợi nhuận mong muốn 2.2.2 Phƣơng pháp lập ngân sách Hiện tại, Công ty sử dụng phương pháp lập ngân sách từ xuống, tất tiêu để lập ngân sách ấn định từ xuống, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc sau đến phòng ban chức Mục tiêu cuối cần đạt năm kế hoạch Công ty lợi nhuận, tất ngân sách lập hướng đến mục tiêu Cụ thể hàng năm hội đồng quản trị ấn định tiêu sản lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận trước thuế lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Căn tiêu mà Hội đồng quản trị giao, Ban giám đốc Công ty xem xét đưa mục tiêu chiến lược cụ thể sản xuất tiêu thụ nhằm đạt mức sản lượng sản xuất, doanh thu lợi nhuận mong muốn Trên sở mục tiêu chiến lược đề ra, tổng giám đốc giao cho phận kinh doanh đứng đầu Trưởng phòng trưởng phận có liên quan Công ty tiến hành xây dựng kế hoạch ngân sách chi tiết liên quan đến phận quản lý sở tiêu ấn định 2.2.3 Quy trình hoạch định ngân sách Theo quy định Công ty, hàng năm thường vào đầu quý I, Hội đồng quản trị tiến hành họp bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm Sau đánh giá kết sản xuất kinh doanh trong năm dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo, cụ thể đưa tiêu sản lượng sản xuất, doanh thu lợi nhuận để Công ty tiến hành lập kế hoạch sản xuất Căn theo tiêu giao, ban giám đốc Công ty tiến hành Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 họp bàn với trưởng phòng ban Công ty để đưa mục tiêu chiến lược kinh doanh cụ thể Sau thống thông qua tiêu, phòng ban chức tiến hành lập kế hoạch liên quan đến phận quản lý, Phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm trình lập kế hoạch Riêng hoạt động xây lắp Phòng Kỹ thuật thực lập dự toán cho hạng mục công trình theo quy định Ngoài ra, Công ty có hoạt động kinh doanh thiết bị điện giao khoán cho Xí nghiệp, phận kinh doanh không thực hoạch định ngân sách hoạt động Quy trình hoạch định ngân sách Công ty tiến hành theo hai bước thu thập thông tin lập ngân sách 2.2.4 Nội dung tiến trình lập ngân sách a Dự toán tiêu thụ - Đối với hoạt động kinh doanh thiết bị điện, Công ty thực giao khoán cho Xí nghiệp vào doanh thu kỳ trước để ấn định doanh thu cho năm lập dự toán - Đối với hoạt động xây lắp điện, Công ty thực việc lập dự toán tiêu thụ vào hợp đồng ký với khách hàng tiến độ hoàn thành công trình để lập dự toán Tuy nhiên, việc lập dư toán chưa thực rõ ràng, Công ty lập dự toán doanh thu mà chưa xác định cụ thể doanh thu công trình chưa xác định doanh thu quý - Đối với hoạt động sản xuất điện, kế hoạch tiêu thụ tính toán vào sản lượng tiêu thụ giá bán bình quân dự kiến cho năm kế hoạch Giá bán tính bình quân cho năm xác định thời điểm lập kế hoạch, sản lượng tiêu thụ điều chỉnh tăng giảm để đảm bảo mức doanh thu lợi nhuận theo mục tiêu đề Sau xác định sản lượng tiêu thụ giá bán bình quân Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 năm kế hoạch, phòng Kinh doanh lập kế hoạch sản lượng tiêu thụ sở doanh thu lợi nhuận ấn định b Dự toán sản xuất - Đối với hoạt động kinh doanh thiết bị điện, Công ty giao khoán cho Xí nghiệp không tiến hành lập dự toán - Đối với hoạt động xây lắp, thông qua Phòng Kỹ thuật, dự toán sản xuất lập theo công trình cụ thể theo quy định Tuy nhiên, Công ty không lập dự toán sản xuất cho giai đoạn hoàn thành mà lập tổng thể cho toàn công trình Do đó, Công ty không lập dự toán sản xuất năm kế hoạch - Đối với hoạt động sản xuất điện: Dự toán chi phí sản xuất lập theo yếu tố dựa kế hoạch sản lượng sản xuất xác định, định mức tiêu hao NVL, đơn giá NVL, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí khác tính sở chi phí thực năm trước Dự toán chi phí sản xuất lập nhằm xác định tổng loại chi phí cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm kế hoạch Các yếu tố lập bao gồm chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí SXC Trong chi phí SXC gồm có chi phí chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí sửa chữa lớn, chi phí dịch vụ thuê chi phí khác Căn vào kế hoạch sản lượng sản xuất, định mức tiêu hao NVL Phòng Kỹ thuật lập, đơn giá NVL, chi phí nhân công trực tiếp phòng Kinh doanh lập, chi phí khác tính sở chi phí thực năm trước c Dự toán sửa chữa lớn Dự toán sửa chữa lớn hàng năm tính toán dựa sở danh mục tài sản toàn nhà máy, kết khảo sát đánh giá mức độ hư hỏng cần sửa chữa chi phí dự kiến Dự toán sửa chữa phòng Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Kỹ thuật lập dựa kết đánh giá trạng hư hỏng máy móc thiết bị, kế hoạch lập thành danh mục loại tài sản chi phí để sửa chữa Dự toán lập chi tiết thành hai phần chi phí vật tư phụ tùng dịch vụ thuê ngoài; chi phí tiền lương khoản theo chế độ d Dự toán giá vốn Đối với hoạt động xây lắp điện hoạt động kinh doanh thiết bị điên, Công ty chưa thực lập dự toán giá vốn hoạt động Đối với hoạt động kinh doanh thiết bị điện khoán gọn Công ty không lập dự toán giá vốn Đối với hoạt động sản xuất điện, dự toán giá vốn tính dựa vào sản lượng sản xuất kỳ, số lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ theo dự báo Giá thành sản xuất kỳ xác định sở kế hoạch chi phí sản xuất tính Giá vốn hàng xuất bán kỳ xác định theo đơn giá bình quân kỳ nhân với sản lượng tiêu thụ theo kế hoạch e Dự toán chi phí hoạt động khác - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí tài f Dự toán kết hoạt động kinh doanh Để đạt mức lợi nhuận mong muốn, phòng Tài - Kế toán tổng hợp tất kế hoạch liên quan để lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh dự toán Sau tập hợp tất kế hoạch doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí khác Trường hợp lợi nhuận không đạt so với mục tiêu đề ra, phòng Tài - Kế toán báo cáo lãnh đạo Công ty để có ý kiến đạo điều chỉnh chi phí điều chỉnh Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 doanh thu sở điều chỉnh sản lượng bán để đáp ứng mục tiêu doanh thu lợi nhuận 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH CỦA CÔNG TY 2.3.1 Về môi trƣờng hoạch định ngân sách Hiện tại, Công ty có bước chuẩn bị trình hoạch định ngân sách, đưa mục tiêu cụ thể giao cho phận chức thực Tuy nhiên, việc hoạch định ngân sách chưa cấp lãnh đạo quan tâm mức, Công ty chưa xem công cụ quản lý có hiệu mà chủ yếu nhằm đáp ứng tiêu Hội đồng quản trị giao Do đó, việc hoạch định ngân sách hàng năm thực chưa thực giúp cho công tác quản lý theo nghĩa 2.3.2 Về phƣơng pháp lập ngân sách Phương pháp lập ngân sách Công ty phương pháp từ xuống, tất tiêu sản lượng sản xuất, doanh thu lợi nhuận Hội đồng quản trị ấn định dựa sở kết thực năm trước tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị Vì vậy, công tác lập ngân sách số hạn chế chưa phản ánh với tiềm lực khả có phận chức Công ty, chưa thu hút tham gia nhà quản lý cấp cá nhân có liên quan để họ đóng góp ý kiến thông tin thực tế bổ ích, gây tâm lý không đồng tình nhà quản lý cấp sở họ cho bị áp đặt 2.3.3 Về quy trình hoạch định ngân sách Công ty thực việc lập ngân sách theo quy trình gồm hai bước thu thập thông tin lập ngân sách Mặc dù quy trình chưa thật hiệu quả, chưa phù hợp với thực tế đơn vị Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 định hướng công tác lập ngân sách đơn vị Đây bước cần thiết để lãnh đạo Công ty hình dung cụ thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm kế hoạch Trên sở tiêu Hội đồng quản trị giao, Công ty có bước chuẩn bị cho công tác lập ngân sách chuẩn bị biểu mẫu cần thiết cho phận, định hướng mục tiêu cụ thể giao cho phân chức thực Tóm lại, quy trình hoạch định ngân sách Công ty thực chưa hoàn thiện thiếu tính khoa học nội dung chưa đầy đủ, chưa chia thành giai đoạn cụ thể, công tác dự báo chưa phản ánh kịp thời trước thay đổi môi trường kinh doanh dẫn đến kế hoạch ngân sách Công ty lập thường thiếu xác so với thực tế thực hiện, ảnh hưởng lớn đến hiệu công tác quản lý Công ty 2.3.4 Nội dung tiến trình lập ngân sách Công ty thực việc lập ngân sách theo trình tự, đáp ứng phần mục tiêu sản xuất kinh doanh định hướng trình hoạt động sản xuất sở tiêu lập Tuy nhiên, việc xác định ngân sách cần lập, nội dung chi tiết ngân sách trình tự lập ngân sách chưa mang tính khoa học, thiếu xác chưa phù hợp với thực tế đơn vị chưa mang lại hiệu so với tiềm có Từ vấn đề đánh giá ta thấy việc lập ngân sách Công ty nhiều thiếu sót chưa phát huy hết tính hiệu nó, chưa thực công cụ quản lý hữu hiệu giúp cho nhà quản lý định hướng xác mục tiêu chiến lược trình sản xuất kinh doanh Footer Page 18 of 145 17 Header Page 19 of 145 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương luận văn sâu phân tích mục tiêu, chiến lược tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng công tác hoạch định ngân sách Công ty cụ thể: Phân tích mục tiêu chiến lược Công ty thời gian tới, công tác dự báo tiêu thụ chi phí thông qua việc phân tích để đưa số dự báo Phân tích tình hình sử dụng nguồn lực có (yếu tố nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh v.v ) để tìm vấn đề hạn chế tiềm lực có đơn vị Trên sở phân tích thực trạng công tác hoạch định ngân sách Công ty, thông qua việc phân tích phận hoạch định ngân sách, phương pháp lập ngân sách, quy trình hoạch định ngân sách, nội dung tiến trình lập ngân sách Từ phân tích tiến hành đánh giá thực trạng công tác hoạch định ngân sách Công ty môi trường hoạch định ngân sách, phương pháp lập ngân sách, quy trình hoạch định ngân sách, nội dung tiến trình lập ngân sách Chủ yếu phân tích đánh giá vấn đề hạn chế cần phải hoàn thiện để làm sở cho Chương đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định ngân sách Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƢƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIỆT NGUYÊN 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1 Sự thay đổi môi trƣờng kinh doanh 3.1.2 Sự tác động đối thủ cạnh tranh 3.1.3 Định hƣớng phát triển Công ty 3.2 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY 3.2.1 Bộ phận hoạch định ngân sách Các cấp lãnh đạo Công ty cần phải thấy tầm quan trọng việc hoạch định ngân sách, công cụ quản lý hiệu doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất điện Khi việc áp dụng quy trình hoạch định ngân sách chắn thu hút đồng tình nhiều người Hoạch định ngân sách công việc phức tạp, đòi hỏi phải có phối hợp nhiều người nhiều phòng ban khác phải có tính đồng bộ, xác kịp thời 3.2.2 Hoàn thiện phƣơng pháp lập ngân sách Để công tác hoạch định ngân sách phản ánh tiềm thực tế Công ty, khai thác tối đa nguồn lực sẵn có giảm thiểu thời gian chi phí, Công ty nên thực việc lập ngân sách theo phương pháp từ lên Theo phương pháp này, tất thông tin dự báo việc lập ngân sách phải Xí nghiệp phòng ban chức 3.2.3 Hoàn thiện quy trình hoạch định ngân sách Hoạch định ngân sách công cụ quản lý hiệu Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất điện Nếu công tác hoạch định ngân sách xây dựng sát với thực tế, tận dụng tốt nguồn lực có mang lại nhiều lợi ích góp phần nâng cao khả cạnh tranh Để thực vấn đề Công ty cần phải có quy trình hoạch định ngân sách hoàn thiện Qua nghiên cứu thực tế, tác giả nhận thấy quy trình hoạch định ngân sách Công ty nên thực theo giai đoạn Mỗi giai đoạn gồm bước cụ thể sau: Giai đoạn I: Chuẩn bị dự toán ngân sách Bƣớc Xác định mục tiêu chung toàn Công ty Bƣớc Chuẩn bị nhân cho việc lâp dự toán ngân sách Bƣớc Soạn thảo mẫu biểu Bƣớc Đánh giá việc chuẩn bị dự toán Giai đoạn II Soạn thảo ngân sách Bƣớc Thu thập thông tin Bƣớc Cung cấp mẫu biểu cho phận Bƣớc Xét duyệt dự toán ngân sách Giai đoạn III Theo dõi dự toán ngân sách 3.3 HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LẬP CÁC NGÂN SÁCH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIỆT NGUYÊN 3.3.1 Ngân sách tiêu thụ Dựa vào số liệu dự báo, doanh thu lập theo quý có tính đến tác động yếu tố thời vụ Ngân sách tổng hợp theo quý năm sở sản lượng tiêu thụ, giá bán, doanh thu thuế giá trị gia tăng - Sản lượng tiêu thụ: Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Đơn giá tiêu thụ: Căn vào ngân sách tiêu thụ, Công ty xác định lịch thu tiền dự kiến 3.3.2 Ngân sách chi phí sản xuất - Đối với hoạt động xây lắp điện, dự toán khối lượng sản xuất vào tiến độ triển khai thực dự án ký với chủ đầu tư, cụ thể sau: - Đối với hoạt động sản xuất điện, dự toán khối lượng sản xuất lập vào sản lượng sản phẩm sản xuất kỳ tính toán sở dự báo số lượng nước đưa vào sản xuất kỳ định mức tỷ lệ nước/Kw điện theo kế hoạch công suất nhà máy a Ngân sách chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Đối với hoạt động xây lắp điện, chi phí nguyên vật liệu xây dựng sở định mức tiêu hao nguyên liệu Bộ Xây dựng quy định cho công trình phận kỹ thuật Công ty lập trước triển khai thực dự án - Đối với hoạt động sản xuất điện, ngân sách chi phí nguyên vật liệu trực tiếp lập dựa vào khối lượng sản phẩm sản xuất, định mức số lượng nguyên vật liệu cho Kw điện Lượng nguyên vật liệu sử dụng tính dựa vào định mức nguyên vật liệu cho Kw điện b Ngân sách cung cấp nguyên vật liệu Đối với hoạt động xây lắp điện, chí phí nguyên vật liệu nhiều hay phục thuộc vào tính chất công trình, ví dụ việc xây dựng đường dây trạm biến áp chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn, hoạt động nạo vét lòng hồ thủy điện chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng không đáng kể.v.v Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Đối với ngành thủy điện, chi phí nguyên vật liệu không đáng kể phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết Trường hợp hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm, làm lượng tích nước hồ thấp so với lực thiết kế, ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện sản xuất nhà máy c Ngân sách chi phí nhân công trực tiếp - Đối với hoạt động xây lắp điện, tương tự chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, định mức chi phí nhân công trực tiếp thực theo quy định Bộ Xây dựng - Đối với hoạt động sản xuất điện, ngân sách chi phí nhân công trực tiếp Phòng Kế toán – Tài phối hợp với Phòng Kỹ thuật để lập, sở để lập ngân sách dựa Dự toán tiêu thụ, tỷ lệ % tiền lương doanh thu, lương quy định tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN KPCĐ e Ngân sách chi phí sản xuất chung - Đối với hoạt động xây lắp điện, chi phí sản xuất chung lập cụ thể cho công trình theo quy định - Đối với hoạt động sản xuất điện, ngân sách chi phí sản xuất chung phòng Tài – Kế toán phối hợp với Phòng Kỹ thuật phòng ban khác để lập f Ngân sách giá vốn hàng bán - Đối với hoạt động xây lắp điện, vào khối lượng công trình hoàn thành dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung phận kỹ thuật lập để tính giá vốn công trình hoàn thành - Đối với hoạt động sản xuất điện, ngân sách giá vốn hàng bán phòng Tài – Kế toán lập dựa vào ngân sách tiêu thụ, ngân sách khối lượng sản xuất, ngân sách NVL trực tiếp nhân công trực Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 tiếp, ngân sách chi phí sản xuất chung, Ngân sách giá vốn hàng bán lập quý năm, làm sở để báo cáo kết hoạt dộng kinh doanh 3.3.3 Ngân sách chi phí hoạt động khác a Ngân sách chi phí quản lý doanh nghiệp Ngân sách chi phí quản lý doanh nghiệp Phòng Kế toán – Tài phối hợp với tất phòng ban Công ty để lập Để lập ngân sách chi phí quản lý doanh nghiệp, phận quản lý Xí nghiệp Phòng ban Công ty phải tự ước tính chi phí sử dụng cho phận năm lập ngân sách để chuyển cho Phòng Kế toán – Tài b Ngân sách chi phí tài Hiện tại, Công ty vay dài hạn bao gồm khoản vay Ngân hàng Đầu tư Phát triển – Chi nhánh Đắk Lắk, khoản vay xác định xác số tiền vay lãi suất dựa hợp đồng tín dụng Đối với khoản vay ngắn hạn, số tiền vay thường tính toán dựa vào khoản thu chi cho quý, mức độ thiếu hụt tiền mặt nhu cầu cần thiết phải vay để chi trả cho nhà cung cấp 3.3.4 Ngân sách vốn tiền a Ngân sách vốn tiền Ngân sách vốn tiền Phòng Kế toán – Tài lập Trên sở ngân sách lập, dự kiến luồng tiền vào khoản tiền chi liên quan đến toàn hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty kỳ Để đảm bảo sử dụng nguồn tiền cách hợp lý hiệu Đối với Công ty ngân sách vốn tiền lập theo quý năm sở khoản thu nhập chi phí từ ngân sách lập Footer Page 24 of 145 23 Header Page 25 of 145 b Báo cáo kết kinh doanh Trên sở ngân sách tiêu thụ, ngân sách giá vốn hàng bán, ngân sách chi phí sản xuất lập thuế thu nhập doanh nghiệp 22% Thông thường kết hoạt động kinh doanh tính cho quý năm tài để làm sở so sánh, đánh giá phân tích, kết báo cáo kết hoạt động kinh doanh vào ngân sách lập theo quý để tính toán lập kết kinh doanh quý năm KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương luận văn, tác giả tìm hiểu phân tích dựa sở số thay đổi môi trường kinh doanh, tác động đối thủ cạnh tranh định hướng phát triển Công ty Qua phân tích đánh giá yếu tố môi trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, định hướng phát triển thực trạng công tác hoạch định ngân sách Công ty, tác giả nhận thấy việc hoàn thiện công tác hoạch định ngân sách Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên cần thiết cấp bách Đồng thời để công tác hoạch định ngân sách ứng dụng thực tiễn Công ty cách có hiệu Tác giả đề xuất số giải pháp hoàn thiện môi trường hoạch định ngân sách, phương pháp lập ngân sách, quy trình hoạch định ngân sách, hoàn thiện nội dung tiến trình lập ngân sách Những đề xuất phần giúp cho việc lập ngân sách Công ty xác hơn, phản ánh với tiềm nguồn lực có, đáp ứng mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập kinh tế khu vực giới, kinh tế Việt Nam bước hòa nhập vào phát triển chung kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp bên cạnh hội có thách thức không nhỏ Ngành điện Việt Nam nói chung Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên nói riêng chắn gặp nhiều khó khăn thách thức, làm để tồn phát triển Hoạch định ngân sách nội dung quan trọng doanh nghiệp sản xuất ngành điện nay, công cụ quản lý hữu hiệu nhà quản lý việc dự báo, hoạch định kiểm soát toàn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu mong muốn Qua trình nghiên cứu sở lý thuyết thực trạng công tác hoạch định ngân sách Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên, tác giả nhận thấy nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện Để công tác hoạch định ngân sách Công ty đảm bảo hiệu đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra, Công ty cần phải thực cách đồng linh hoạt giải pháp đề tạo môi trường hoạch định ngân sách hài hòa linh hoạt, việc lập ngân sách tuân theo phương pháp từ lên, thực việc lập ngân sách theo quy trình gồm ba bước là: chuẩn bị hoạch định ngân sách, soạn thảo ngân sách giá sát việc thực ngân sách, việc lập ngân sách phải tuân theo nội dung tiến trình cụ thể Luận văn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Tuy nhiên nội dung giải pháp đưa luận văn giúp cho Công ty hoạch định ngân sách đảm bảo xác phù hợp với điều kiện thực tế Đây công cụ quản lý hữu ích ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp ngành điện nói riêng Footer Page 26 of 145 ... công tác hoạch định ngân sách Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƢƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH... VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIỆT NGUYÊN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIỆT NGUYÊN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Công. .. ngân sách hoạch định ngân sách doanh nghiệp Cụ thể đề tài tập trung vào vấn đề ngân sách hoạch định ngân sách, mục tiêu hoạch định ngân sách, tầm quan trọng hoạch định ngân sách, hoạch định ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định ngân sách tại Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên, Hoạch định ngân sách tại Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên, Hoạch định ngân sách tại Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay