Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn

26 91 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:33

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ HÀ THANH HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: TS Tống Thiện Phước Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện hoạt động cấp tín dụng hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho NH Theo báo cáo thu nhập – chi phí NHTM Việt Nam thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng từ 70%-80% tổng thu nhập, đồng thời hoạt động gặp nhiều RR RRTD xảy có tác động lớn ảnh hưởng đến tồn phát triển TCTD, cao ảnh hưởng đến hệ thống NH toàn kinh tế Về nguyên tắc, NH loại bỏ hoàn toàn RRTD mà áp dụng biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tối đa thiệt hại RR xảy Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn hoạt động CVDN chiếm tỷ trọng 60% tổng dư nợ vay với tăng trưởng tín dụng nợ xấu từ cho vay KHDN có xu hướng tăng cao năm gần Và năm 2013 nói năm đỉnh điểm vấn đề với mức nợ xấu CVDN lên đến 4,96% (năm 2011 0,28%), chi nhánh nỗ lực công tác hạn chế RRTD kết đạt hạn chế, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tăng cao, lợi nhuận chi nhánh giảm mạnh Do việc nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hạn chế RRTD cho vay KHDN, hạn chế nợ xấu quan trọng, cấp bách có ý nghĩa sống chi nhánh Là cán công tác VCB Quy Nhơn nhiều năm, với mong muốn giảm thiểu RRTD góp phần gia tăng lợi nhuận NH có giải pháp khắc phục vấn đề tồn tại, định chọn đề tài: “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn” cho luận văn cao học Footer Page of 145 Header Page of 145 2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống hóa vấn đề lý luận hạn chế RRTD cho vay khách hàng doanh nghiệp TCTD - Phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế RRTD CVDN VCB Quy Nhơn, rõ kết đạt được, tồn nguyên nhân tồn - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hạn chế RRTD CVDN, nâng cao chất lượng tín dụng VCB Quy Nhơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận hạn chế RRTD CVDN NHTM thực tiễn công tác hạn chế RRTD CVDN VCB Quy Nhơn - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Đề tài không đề cập đến toàn công tác quản trị RRTD mà vào phân tích, đánh giá vấn đề liên quan đến hạn chế RRTD CVDN + Về không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung VCB Quy Nhơn + Thời gian: Nghiên cứu thực trạng từ năm 2011 đến 2013 * Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung hạn chế RRTD CVDN VCB Quy Nhơn tiêu chí đánh giá kết hạn chế RRTD? - Công tác hạn chế RRTD CVDN VCB Quy Nhơn có kết sao? Những vấn đề tồn tại, bất cập nguyên nhân tồn tại, bất cập công tác hạn chế RRTD CVDN? - Để hoàn thiện công tác hạn chế RRTD CVDN VCB Quy Nhơn cần thực giải pháp nào? Footer Page of 145 Header Page of 145 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Sử dụng phương pháp vật biện chứng làm phương pháp luận cho việc nghiên cứu đề tài - Đối với nội dung nghiên cứu cụ thể, tác giả sử dụng phương pháp như: Phân tích tổng hợp, thống kê mô tả, so sánh, suy luận lôgic, kết hợp lý luận thực tiễn để luận giải, đánh giá vấn đề quan trọng phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Góp phần hệ thống hoá lý luận hạn chế RRTD CVDN VCB Quy Nhơn - Phản ánh thực trạng công tác hạn chế RRTD CVDN, xác định khó khăn, nội dung tồn nguyên nhân tồn tại VCB Quy Nhơn - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hạn chế RRTD CVDN VCB Quy Nhơn Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 03 chương chính: Chương 1: Cơ sở lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn Chương 3: Giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG 1.1.1 Hoạt động cho vay Ngân hàng a Khái niệm hoạt động cho vay Theo Luật TCTD năm 2010, “Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi” b Một số đặc trưng cho vay Từ khái niệm nhận thấy số đặc trưng cho vay sau: - Cho vay có hình thái giá trị tiền tệ - Bản chất hành vi cho vay ứng trước - Rủi ro cho vay có tính tất yếu, loại trừ hoàn toàn - Đối tượng cho vay phong phú - Phương thức cho vay đa dạng c Nguyên tắc cho vay NH - Nguyên tắc hoàn trả - Nguyên tắc vay vốn phải có mục đích sử dụng hợp pháp, sử dụng vốn vay mục đích hiệu d Phân loại cho vay NH - Căn theo thời gian sử dụng vốn vay: Cho vay ngắn hạn, Cho vay trung hạn, Cho vay dài hạn - Căn vào tính chất đảm bảo khoản cho vay: Cho Footer Page of 145 Header Page of 145 vay có bảo đảm tài sản, Cho vay bảo đảm không tài sản - Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng, hoạt động cho vay: Cho vay có đảm bảo, Cho vay đảm bảo - Căn vào phương thức cho vay, hoạt động cho vay: Cho vay lần, Cho vay theo hạn mức tín dụng, Cho vay theo hạn mức thấu chi, Cho vay theo dự án đầu tư, Cho vay trả góp, Cho vay thông qua phát hành sử dụng thẻ tín dụng, Cho vay hợp vốn, Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng - Căn vào phương thức hoàn trả nợ vay, hoạt động cho vay: Cho vay có thời hạn, Cho vay thời hạn cụ thể 1.1.2 Hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng a Khái niệm doanh nghiệp Theo luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005, doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh b Các phương thức cho vay doanh nghiệp * Các phương thức cho vay ngắn hạn * Các phương thức cho vay trung dài hạn c Đặc điểm cho vay doanh nghiệp - CVDN cho vay kinh doanh - Đối tượng cho vay tất DN hoạt động hợp pháp Việt Nam - Ngành nghề sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ DN đa dạng nên nhu cầu vay vốn DN đa dạng - Quy mô vay thường lớn cao quy mô vay cá nhân, hộ gia đình Footer Page of 145 Header Page of 145 - Chi phí tổ chức cho vay thường cao, bao gồm chi phí cho việc thẩm định, kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay… 1.1.3 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NH a Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro mức thiệt hại bị gánh chịu hậu kiện định khả xảy kiện Rủi ro kinh doanh NH bao gồm: Rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, RRTD, rủi ro ngoại bảng, rủi ro công nghệ hoạt động, rủi ro ngoại hối, rủi ro quốc gia, rủi ro khoản, rủi ro vỡ nợ, rủi ro khác RRTD rủi ro mà dòng tiền hẹn trả theo hợp đồng (tiền lãi, tiền gốc hai) từ khoản cho vay chứng khoán đầu tư không trả đầy đủ RRTD thay đổi tiềm ẩn thu nhập thị giá vốn xuất phát từ việc khách hàng không toán hay toán trễ hạn Trong kinh doanh NH, RRTD loại rủi ro lớn nhất, thường xuyên xảy gây hậu nặng nề có dẫn đến phá sản NH b Phân loại rủi ro tín dụng Ø Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, RRTD chia thành loại: Rủi ro giao dịch; Rủi ro danh mục Ø Căn vào tính chất RRTD, phân thành loại: RRTD đặc thù RRTD hệ thống Ø Căn vào tính chất khách quan, chủ quan nguyên nhân, phân thành loại: Rủi ro nguyên nhân khách quan rủi ro nguyên nhân chủ quan c Tác động chủ yếu rủi ro tín dụng Ø Đối với hoạt động kinh doanh NH: Footer Page of 145 Header Page of 145 - Giảm thu nhập lãi ròng dẫn đến giảm lợi nhuận - Giảm giá trị ròng NH - RRTD dẫn tới rủi ro khác rủi ro khoản, rủi ro lãi suất dẫn tới rủi ro vỡ nợ khoản tín dụng lúc gây thiệt hại lớn - RRTD làm gia tăng chi phí vốn NH - RRTD làm giảm uy tín NH, giảm giá trị thương hiệu NH Ø Đối với kinh tế: hoạt động kinh doanh NH gặp phải rủi ro tất yếu gây ảnh hưởng kinh tế đời sống kinh tế xã hội Do đó, phòng ngừa hạn chế RRTD vấn đề sống NH mà yêu cầu cấp thiết kinh tế góp phần vào ổn định phát triển toàn xã hội Ø Đối với khách hàng: Nếu rủi ro xảy từ phía NH, KH kênh cung ứng vốn, dẫn đến sản xuất bị đình trệ Nếu rủi ro xảy từ thân DN, khoản nợ xấu họ ảnh hưởng đến mối quan hệ họ với NH 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM Hạn chế RRTD CVDN tổng thể biện pháp, công cụ mà NH áp dụng nhằm hạn chế khả xuất RRTD CVDN giảm bớt mức độ tổn thất hậu bất lợi rủi ro gây Và việc hạn chế RRTD nhằm đạt mục tiêu là: - Hạn chế phát sinh rủi ro nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn NHTM Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 - Kiểm soát RRTD mức chấp nhấp nhận nhằm đảm bảo nguồn thu bù đắp đủ chi phí có lãi, đảm bảo an toàn tài chính, gia tăng thu nhập cho NHTM tiền đề để tăng vốn, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh - Giảm tỷ lệ nợ xấu (mức phấn đấu NH 3%), lành mạnh hoá tài NHTM Để hạn chế RRTD, lý luận NH cần thực nhóm biện pháp sau: - Các biện pháp phòng ngừa (biện pháp thực trước rủi ro xảy ra) - Các biện pháp xử lý rủi ro phát sinh 1.2.2 Tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Mức giảm tỷ lệ dư nợ CVDN từ nhóm đến nhóm - Biến động cấu nhóm nợ CVDN - Mức giảm tỷ lệ nợ xấu khoản CVDN - Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro khoản CVDN - Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng CVDN - Mức giảm lãi treo 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp a Nhân tố bên trong: Chính sách tín dụng, quy trình tín dụng nội bộ, hệ thống thông tin tín dụng, công tác thẩm định tín dụng, sách bảo đảm tín dụng, hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội b Nhóm nhân tố bên ngoài: Môi trường pháp lý, chế sách Nhà nước, môi trường kinh tế, đạo đức, lực khách hàng, tính chất cạnh tranh TCTD KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 b Hoạt động cho vay Bảng 2.2: Tình hình dư nợ tín dụng VCB Quy Nhơn Đơn vị: Tỷ VND, triệu USD Chỉ tiêu Tổng dư nợ cho vay Phân theo kỳ hạn - Dư nợ ngắn hạn - Dư nợ trung dài hạn Phân theo loại tiền - Dư nợ VNĐ - Dư nợ Ngoại tệ Phân theo đối tượng - Dư nợ KHDN - Dư nợ Thể nhân Năm 2011 Số Tăng liệu % 2.956 24,4 Năm 2012 Số Tăng liệu % 3.394 14,8 Năm 2013 Số Tăng liệu % 3.554 4,7 2.499 457 36,9 -17,1 2.984 19,4 410 -10,4 3.226 328 8,1 -20,0 2.363 28,48 12,1 101,3 2.656 35,42 12,4 24,4 2.746 38,42 3,4 8,5 2.142 814 21,4 33,2 2.149 1.245 0,33 52,9 2.157 1.397 0,37 12,2 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VCB Quy Nhơn) Dư nợ cho vay tăng trưởng qua năm phù hợp với định hướng phát triển chung chi nhánh đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng c Kết tài Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh VCB Quy Nhơn Đơn vị tính: Tỷ VNĐ Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 1.Thu nhập lãi 636,00 544,00 438,41 2.Chi phí lãi 469,00 446,00 374,55 3.Thu nhập lãi (1-2) 167,00 98,00 63,86 4.Lãi từ hoạt động dịch vụ 4,30 4,90 6,75 5.Thu nhập từ HĐKD 149,30 108,70 115,41 6.Thu nhập từ HĐKD + thu nợ XLDPRR 17,90 10,60 44,80 7.Chi phí quản lý 34,20 40,20 42,77 Lợi nhuận trước dự phòng 115,10 68,50 72,64 9.Trích lập DPRR 34,39 41,50 102,07 10.Lợi nhuận trước thuế 80,71 27,00 -29,43 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VCB Quy Nhơn) Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh qua năm có giảm nhẹ Theo chênh lệch lãi suất đầu đầu vào ngày thu hẹp nên thu nhập lãi giảm Lãi từ hoạt động dịch vụ có tăng không đáng kể phần chiếm tỷ trọng từ 2% 6% tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh hàng năm Về lợi nhuận trước thuế năm 2013 giảm mạnh so với năm trước, chí số âm chi phí trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh 2.1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NĂM-CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.1.1 Những biện pháp thực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp VCB Quy Nhơn a Biện pháp phòng ngừa khả xảy RRTD CVDN - Hoàn thiện máy tổ chức CVDN - Thực sách tín dụng hợp lý hiệu - Thực tốt việc chấm điểm XHTD KHDN - Thực nghiêm túc đầy đủ việc xác định GHTD hàng năm - Đảm bảo thực quy trình tín dụng nội - Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng, PAKD/DADT - Tăng cường kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay - Yêu cầu khách hàng thực biện pháp bảo đảm tiền vay - Thực nghiêm túc việc phân lọai nợ trích lập dự phòng rủi ro - Thực công tác kiểm soát nội - Khuyến nghị KH mua bảo hiểm tài sản - Phát sớm xử lý kịp thời khoản nợ có vấn đề Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 b Các biện pháp hạn chế tổn thất RRTD CVDN gây - Xử lý từ quỹ dự phòng RRTD - Cho vay trì cấu lại nợ KH có phương án sản xuất kinh doanh hiệu - Thanh lý TSBĐ để thu hồi nợ - Thực bán nợ cho công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng DN 2.2.2 Phân tích kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn - Mức giảm tỷ lệ dư nợ CVDN từ nhóm đến nhóm 5: Về tiêu thấy kết hạn chế RRTD CVDN năm sau đạt cao năm trước, nhiên nguy phát sinh rủi ro tổn thất nhóm nợ gây cho NH khác cần xem xét thêm tiêu - Biến động cấu nhóm nợ cho vay KHDN: Biến động cấu nhóm nợ CVDN VCB Quy Nhơn có hướng xấu đi, tỷ trọng nợ nhóm tổng dư nợ tăng, tỷ trọng nợ nhóm giảm, nhiên tỷ trọng nợ nhóm nhóm tăng nhanh Về số tuyệt đối tổng nợ xấu tăng từ tỷ đồng năm 2011 lên 65 tỷ đồng năm 2012 năm 2013 tăng đến 107 tỷ đồng Như nợ xấu tập trung chủ yếu nợ nhóm nhóm 5, nợ nhóm không đáng kể - Mức giảm tỷ lệ nợ xấu khoản vay DN: Nợ xấu năm qua chủ yếu tập trung CVDN, chiếm 85% tổng nợ xấu toàn chi nhánh Mặc dù chi nhánh có nhiều biện pháp để hạn chế nợ xấu nợ xấu KHDN tăng mạnh số tuyệt đối lẫn số tương đối Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Ø RRTD CVDN theo ngành kinh tế: Nợ xấu KHDN chủ yếu tập trung KH ngành công nghiệp chế biến, năm 2013 nợ xấu ngành chiếm 96% tổng nợ xấu thuộc công ty sản xuất nhân điều xuất khẩu, đá granite, săm lốp ô tô Ø RRTD CVDN theo kỳ hạn: Năm 2011 tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn 0,12% nợ trung dài hạn 0,91% năm 2012 mức chênh lệch có giảm, tỷ lệ tương ứng 2,92% 3,51%, sang năm 2013 nợ ngắn hạn 4,84% trung dài hạn 5,78% Ø RRTD CVDN theo loại hình DN: Nợ xấu KHDN tập trung toàn vào khối DN quốc doanh Tại chi nhánh dư nợ vay DN quốc doanh ít, chi nhánh cho vay Tập đoàn điện lực Việt Nam, nợ xấu phát sinh - Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng CVDN: Năm 2012 2013 nợ xấu NH tăng cao, dư nợ xóa bảng tăng nhanh mức thu hồi nợ xóa thấp nên giá trị xóa nợ ròng cao Tỷ lệ xóa nợ ròng tăng lên đáng kể, năm 2012 2,09% năm 2013 1,30% năm 2011 0,3% - Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro khoản CVDN: Tương ứng với tăng lên nợ xấu mức trích lập dự phòng rủi ro chi nhánh tăng nhanh, năm 2012 mức trích lập dự phòng tăng 87% so với năm 2011 năm 2013 lại tiếp tục tăng 14% so với năm 2012, tổng số tiền phải trích lập dự phòng rủi ro năm 2013 lên đến 96 tỷ đồng Trong dư nợ vay KHDN có tăng qua năm không đáng kể nên tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tăng nhanh, năm 2013 tỷ lệ chiếm đến 4,45%/tổng dư nợ - Mức giảm lãi treo: Qua số liệu bảng 2.16 ta thấy tồn lãi treo tương đối lớn tăng nhanh năm từ 2011 đến 2013, điều Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 làm cho Chi nhánh không thực kế hoạch lợi nhuận kỳ vọng, năm 2013 tồn lãi treo lên đến gần tỷ đồng, số không nhỏ 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.3.1 Những mặt đạt Công tác hạn chế RRTD thời gian qua mang lại kết tích cực như: - Các phận chuyên môn hóa sâu tùy theo chức năng, phân định rõ trách nhiệm phận - Công tác thẩm định ngày trọng chất lượng hiệu quả,… - Rút ngắn thời gian định cấp tín dụng - Tăng tính độc lập phân tích, thẩm định phê duyệt tín dụng, tăng cường giám sát chất lượng tín dụng - Hệ thống xếp hạng tín dụng tương đối phù hợp, phản ánh chất lượng khách hàng 2.3.2 Những tồn công tác hạn chế rủi ro tín dụng - Thứ chưa có định hướng tăng trưởng tín dụng sách tín dụng cụ thể - Thứ hai việc quản lý rủi ro quan tâm đến khía cạnh khoản vay, khách hàng riêng lẻ - Thứ ba hoạt động đo lường, lượng hoá RRTD VCB Quy Nhơn áp dụng công cụ chấm điểm XHTD - Thứ tư NH trọng vào TSBĐ nợ vay, xem giải pháp an toàn cho vay Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 - Thứ năm công tác phát hiện, theo dõi xử lý nợ có vấn đề nhiều tồn 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, bất cập công tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn a Nguyên nhân xuất phát từ VCB Quy Nhơn - Thứ hệ thống thu thập thông tin hạn chế, chất lượng kém, chưa đầy đủ, xác kịp thời - Thứ hai công tác thẩm định nhiều hạn chế - Thứ ba thẩm định TSBĐ chưa trọng mức - Thứ tư công tác kiểm tra, giám sát khoản vay, kiểm tra nội chi nhánh chưa hiệu - Thứ năm trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nhân viên thẩm định hạn chế b Nguyên nhân từ phía bên - Năng lực quản trị điều hành DN hạn chế - Năng lực tài DN yếu thiếu minh bạch - Kinh doanh thua lỗ, phá sản, hàng hóa chậm tiêu thụ - DN sử dụng vốn sai mục đích - KH thiện chí trả nợ, cố tình lừa đảo NH - Môi trường pháp lý, chế sách Nhà nước nhiều bất cập - Nền kinh tế khủng hoảng, môi trường kinh tế không ổn định khó dự đoán biến động - Thị trường bất động sản đóng băng - Tính chất cạnh tranh gay gắt TDTD - Hệ thống thông tin tín dụng chưa hiệu KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 17 of 145 16 Header Page 18 of 145 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 3.1.1 Định hướng phát triển VCB Quy Nhơn Chính phủ tiếp tục thực sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng thực tái cấu trúc hệ thống NH Trên sở phân tích môi trường hoạt động kinh doanh, bám sát định hướng tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 Trung ương giao, VCB Quy Nhơn thực phương châm “Đổi - Chất lượng - An toàn - Hiệu quả” - Quán triệt công tác huy động vốn nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu toàn Chi nhánh - Thực tăng trưởng tín dụng chung, tín dụng trung dài hạn, tín dụng ngoại tệ theo hạn mức Hội sở giao - Tập trung ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, khu vực nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, hỗ trợ DN vừa nhỏ, khách hàng có rủi ro xảy cố - Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, giữ vững thị phần kinh doanh ngoại hối, thị phần toán xuất nhập - Đặt công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt hoạt động nghiệp vụ NH 3.1.2 Định hướng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp VCB Quy Nhơn - Tăng trưởng theo phương châm an toàn hiệu quả, tăng Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 trưởng dư nợ không hạ chuẩn tín dụng, phấn đấu đạt dư nợ tín dụng năm 2014 tăng 15% so với năm 2013 - Kiểm soát, xử lý nợ xấu VCB Quy Nhơn giai đoạn 2013-2015 với phương châm toàn thể công nhân viên chi nhánh đồng tâm, dồn nhiều trí lực vào công tác hạn chế RRTD, xử lý nợ xấu, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu chi nhánh mức 3% - Nâng cao khả hạn chế RRTD CVDN thông qua nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường kiểm tra kiểm soát nội bộ, nâng cao ý thức chấp hành chế sách ngành NHNN, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm - Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hướng đến chuẩn mực quốc tế quản trị RRTD - Sử dụng hệ thống XHTD nội để chọn lọc KH tốt phát triển tín dụng, giảm dần dư nợ DN xếp hạng từ BB trở xuống - Từng bước xây dựng kho lưu trữ thông tin nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng - Chú trọng tiếp cận cho vay theo định hướng mở rộng khách hàng, ngành hàng theo chất lượng khách hàng hệ thống XHTD nội “ Xanh - Vàng - Đỏ - Đen ” Hội sở đề - Xây dựng chế xử lý nợ xấu uyển chuyển, thực tốt chương trình hành động xử lý nợ xấu Vietcombank 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VCB QUY NHƠN 3.2.1 Xây dựng điều chỉnh danh mục cho vay hợp lý nhằm đảm bảo phân tán rủi ro a Xây dựng danh mục đầu tư Danh mục tín dụng xây dựng danh mục tổng thể Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 NH theo kế hoạch, định hướng nhằm có giải pháp chủ động toàn diện quản lý danh mục tín dụng, không quản lý theo KH vay, khoản vay Theo dựa vào kết XHTD ngành nghề hoạt động để phân nhóm KH định hướng cho vay phù hợp theo phân nhóm “Xanh – Vàng – Đỏ - Đen”, tăng cường cho vay với nhóm xanh – vàng hạn chế cho vay với nhóm đỏ – đen, tập trung vào DN vừa nhỏ, DN hoạt động ngành kinh tế mạnh tiềm tỉnh sản xuất đồ gỗ, thủy sản xuất cho vay thương mại (kinh doanh phân phối hàng tiêu dùng, đại lý mua bán xăng dầu, đại lý phân phối đồ uống, sữa ) b Điều chỉnh danh mục đầu tư Bên cạnh việc xây dựng danh mục đầu tư Chi nhánh phải thường xuyên tự rà soát, đánh giá chất lượng khả thu nợ toàn danh mục đầu tư theo định kỳ hàng quý theo 04 nhóm: Nhóm khách hàng tiếp tục tăng trưởng tín dụng;Nhóm khách hàng giữ ổn định quy mô, thị phần tín dụng; Nhóm khách hàng rút giảm quy mô dự nợ, tăng cường TSBĐ; Nhóm khách hàng rút giảm dư nợ, tiến tới chấm dứt tín dụng Trên sở phân loại nhóm KH để có biện pháp ứng xử kịp thời KH, nhóm KH 3.2.2 Hoàn thiện sách khách hàng Chính sách khách hàng bao gồm sách tiếp thị, sách cấp tín dụng, sách bảo đảm tiền vay, sách lãi suất cho vay, sách dịch vụ, phí dịch vụ - Về sách tiếp cận KH mới, chăm sóc KH: Trong thời gian tới chi nhánh cần có liên hệ chặt chẽ với Sở kế hoạch đầu tư để cập nhật danh sách DN thành lập, phân công NVKH tiếp cận trực tiếp KH theo nhóm ngành trì phát triển tín dụng định hướng để có điều kiện chủ động chọn lọc KH tốt Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Chính sách bảo đảm tiền vay: Trong trình cho vay NVKH phải khôn khéo, lựa chọn thời điểm thích hợp để tăng cường tài sản bảo đảm - Về sách lãi suất, dịch vụ phí dịch vụ: Căn vào XHTD kết lợi nhuận KH mang lại cho chinh nhánh năm thực năm kế hoạch để đưa lãi suất vay vốn, mức phí dịch vụ phù hợp, có phân biệt ưu đãi theo KH đảm bảo hài hòa lợi ích KH NH 3.2.3 Thực tốt quy trình cho vay Để tăng cường hiệu công tác hạn chế RRTD CVDN trình thực quy trình cho vay nên ý vấn đề: a Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, đặc biệt khoản cho vay trung dài hạn - Một hoàn thiện công tác tổ chức thẩm định: Để nâng cao chất lượng thẩm định cần phân công chuyên môn hóa cán thẩm định theo ngành nghề, lĩnh vực cụ thể giúp cán hiểu biết chuyên sâu ngành có điều kiện so sánh đưa nhận định xác giá cả, định mức sản xuất, quy trình sản xuất tối ưu nhằm tăng cường tính xác tiết kiệm thời gian thẩm định - Hai hoàn thiện nội dung khâu thẩm định: Lựa chọn phương pháp thẩm định phù hợp theo loại cho vay, đối tượng KH, đánh giá cẩn trọng tư cách pháp nhân, hồ sơ pháp lý, tình hình tài KH Thực phân tích thẩm định xác rủi ro tổng thể KH thông qua xác định GHTD theo định kỳ tháng năm Chi nhánh cần trọng vào việc đánh giá khả trả nợ PAKD/DAĐT Khả trả nợ phải xem xét từ dòng tiền PAKD/DAĐT không vào TSBĐ Do cần phải thẩm định kỹ yếu tố bất lợi, rủi ro Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 xảy ra, giới hạn chịu đựng rủi ro PAKD/DAĐT giải pháp xử lý rủi ro xảy chủ đầu tư để xác định khả trả nợ PAKD/DAĐT tình bất lợi - Ba quy định thời gian thẩm định trách nhiệm cá nhân tham gia thẩm định, phê duyệt quy trình: Chi nhánh cần vào quy mô độ khó lĩnh vực đầu tư để đưa hạn mức thời gian thẩm định phù hợp, tạo điều kiện cho nhân viên tìm hiểu kỹ PAKD/DAĐT, thu thập nhiều thông tin bổ ích cho công tác thẩm định, PAKD/DAĐT đơn giản, lặp lại nhiều yêu cầu thời gian rút ngắn Đồng thời cần quy định trách nhiệm gắn với kết thẩm định nhân viên, phận làm cho PAKD/DAĐT thẩm định kỹ hơn, chuyên sâu có trách nhiệm - Bốn tổ chức khai thác tốt hệ thống cung cấp thông tin: Tăng cường xây dựng hệ thống sở liệu thẩm định Chi nhánh, xây dựng kênh thu thập thông tin bên tăng cường tiếp cận thực tế nhằm thu thập thông tin đầy đủ kịp thời, đồng thời tổ chức lưu trữ cách khoa học xác bảo đảm tra cứu thuận tiện phục vụ tốt cho công tác thẩm định b Tăng cường kiểm soát quy trình cho vay, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội - Thiết lập phận độc lập thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ quy trình cho vay NVKH - Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, làm sai quy trình, tránh xu hướng buông lỏng điều kiện tín dụng cạnh tranh để nhằm lôi kéo, thu hút KH - Trong kiểm tra sử dụng vốn, cần nghiêm túc thực kiểm tra thực tế, có đánh giá việc sử dụng vốn, cân đối Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 tiền hàng, TSBĐ KH, kịp thời phát rủi ro có biện pháp xử lý - Chi nhánh cần xây dựng quy trình quy định chặt chẽ công tác hậu kiểm phận kiểm soát nội nhằm đảm bảo việc cấp tín dụng tuân thủ quy định hành Do cần tăng cường cán cho Bộ phận kiểm tra giám sát tuân thủ Hàng năm cần đưa chương trình làm việc cụ thể phận nhằm đảm bảo toàn hồ sơ KHDN kiểm tra, theo dõi 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống XHTD nội thực nghiêm túc công tác phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro Hệ thống XHTD nội chuẩn mực giúp ngân hàng đánh giá khả KH “tốt” “xấu”, xác suất vỡ nợ KH sở để trích lập dự phòng RR Hệ thống XHTD nội Vietcombank tiên tiến, nhiên để việc xếp hạng phản ánh thực trạng KH với thông tin tài cần đánh giá hiệu chỉnh để nâng cao chất lượng thông tin, với thông tin phi tài cần đánh giá trung thực khách quan Việc trích lập dự phòng rủi ro theo kết XHTD nội phân khách hàng vào nhón từ đến 5, việc xếp hạng đòi hỏi phải phản ánh thực trạng khách hàng 3.2.5 Hoàn thiện sách bảo đảm tiền vay, quản lý tốt TSBĐ Việc cho vay có TSBĐ giúp NH có nguồn thu nợ thứ hai nguồn thu tạo từ khoản vay không khả trả nợ Để TSBĐ phát huy tối đa tác dụng NH phải quan tâm đến biện pháp quản lý tài sản sau: Thứ nhất, hoàn thiện hồ sơ chấp, hồ sơ pháp lý Thứ hai, phải có sở, nguồn thông tin tham khảo rõ ràng Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 giá trị định giá nhằm đảm bảo tính xác, an toàn khách quan, Thứ ba, thường xuyên kiểm tra, quản lý tình trạng tài sản, tránh tình trạng KH đổi tài sản có giá trị thấp dùng tài sản để chấp cho ngân hàng khác, chí bán tài sản Thứ tư, chi nhánh xem xét yếu tố điều kiện an toàn (phòng cháy, chống trộm cắp ) để yêu cầu DN mua bảo hiểm tài sản Thứ năm, để tạo thuận lợi cho NH việc xử lý TSBĐ để thu hồi nợ chi nhánh nên thực ký kết Hợp đồng ủy quyền xử lý TSBĐ phải thực công chứng hợp đồng uỷ quyền 3.2.6 Tích cực chủ động thực cấu lại nợ; miễn, giảm lãi suất cho khách hàng vay có triển vọng tốt Tích cực thực cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định Quyết định 780/QĐ-NHNN ngày 23/04/2012 Chỉ thị 04/CT-NHNN ngày 17/09/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước KH khó khăn tạm thời, có khả chuyển biến tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh trả nợ tốt sau cấu 3.2.7 Tăng cường thu hồi nợ đẩy mạnh xử lý tài sản để thu hồi nợ - Trước hết chi nhánh cần xây dựng quy trình xử lý nợ có vấn đề, quy trình xử lý tài sản bảo đảm hiệu để thống thực - Tăng cường hoạt động Ban xử lý nợ có vấn đề: Định kỳ hàng tuần Ban xử lý nợ phải tiến hành họp phân tích đánh giá tình hình thực trạng khách hàng, tình hình tài sản bảo đảm, công nợ, hàng tồn kho, khả thu hồi nợ, biện pháp tiến độ thu hồi để xử lý sớm hiệu khoản nợ có vấn đề - Tập trung nguồn lực cho công tác xử lý thu nợ có vấn đề đảm bảo việc thu hồi nợ liên tục liệt Thông thường NVKH trực tiếp quản lý DN phối hợp với Lãnh đạo phòng Ban xử lý Footer Page 24 of 145 23 Header Page 25 of 145 nợ có vấn đề thực việc thu hồi nợ, xử lý tài sản bảo đảm - Phân công cụ thể trách nhiệm cá nhân tiến độ biện pháp thu hồi nợ - Tổ xử lý nợ có vấn đề NVKH phụ trách làm việc trực tiếp với khách hàng có nợ có vấn đề để áp dụng biện pháp thu hồi nợ phù hợp - Bán nợ xấu cho công ty quản lý tài sản, công ty mua bán nợ Chi nhánh thực rà soát, đánh giá khoản nợ có vấn đề, thực mua bán nợ hiệu việc phát tài sản, khởi kiện KH Ưu tiên bán nợ sử dụng dự phòng rủi ro, nợ có TSBĐ khó xử lý, phức tạp, nợ KH thiếu thiện chí Cũng xử lý nợ xấu thông qua mua - bán nợ gắn với tái cấu trúc DN Điều quan trọng hiệu kinh tế phải đặt lên hàng đầu, phương án kinh doanh mua - bán nợ tái cấu trúc DN phải nghiên cứu kỹ để đảm bảo đạt hiệu cao 3.2.8 Các giải pháp hỗ trợ a Nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên làm công tác tín dụng b Áp dụng tiến công nghệ vào công tác thẩm định c Sử dụng điều khoản hợp đồng để hạn chế rủi ro d Sử dụng công cụ bảo hiểm TSBĐ 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC 3.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 3.3.3 Đối với phủ KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Hoạt động cho vay nói chung hoạt động cho vay KHDN nói riêng hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho NHTM, VCB Quy Nhơn không nằm xu hướng Để hoạt động cho vay có chất lượng đem lại hiệu cao việc tăng cường hạn chế RRTD CVDN có ý nghĩa vô quan trọng Với mục tiêu đưa giải pháp khả thi phù hợp với tình hình thực tế chi nhánh, tác giả nghiên cứu, tham khảo nhiều tài liệu, hệ thống hóa lý luận hạn chế RRTD CVDN, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động NH, mặt đạt vấn đề tồn Từ đưa nguyên nhân bao gồm bên bên NH ảnh hưởng đến kết hạn chế RRTD CVDN chi nhánh Trên sở đánh giá kết thực trạng, với định hướng Vietcombank VCB Quy Nhơn, tác giả đưa giải pháp nhằm tăng cường hạn chế RRTD CVDN chi nhánh năm tới Trong giải pháp đưa ra, có giải pháp VCB Quy Nhơn triển khai ngay, có giải pháp mang tính đề xuất, cần nghiên cứu sâu để đề chiến lược cụ thể Bên cạnh đó, luận văn đưa kiến nghị đến cấp, quan hữu quan việc tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động NH nói chung công tác hạn chế RRTD nói riêng VCB Quy Nhơn đạt hiệu tốt Do gặp nhiều hạn chế tài liệu tham khảo khó khăn việc tìm kiếm số liệu phục vụ cho việc thực luận văn hạn chế kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, tác giả mong nhận góp ý quý thầy cô người đọc để luận văn hoàn thiện Footer Page 26 of 145 ... RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.1.1 Lịch... CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NĂM -CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.1.1 Những biện pháp thực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp... VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay