Đào tạo nguồn nhân lực tại Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải, Quảng Nam

26 20 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:32

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ HỒNG THỊNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ CHU LAI - TRƯỜNG HẢI, QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HIỆP Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Thị Như Liêm Phản biện 2: TS Phạm Thanh Trà Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 10 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người yếu tố hàng đầu phát triển kinh tế, đặc biệt điều kiện cách mạng khoa học công nghệ đại Muốn nâng cao suất lao động, tăng trưởng phát triển kinh tế mà có phương tiện công nghệ chưa đủ, mà cần phát triển cách tương xứng lực người sử dụng phương tiện Để có nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa, tăng trưởng phát triển kinh tế phải coi việc đầu tư cho giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực hướng đầu tư phát triển Mặc dù DN nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực thực tế, công tác chưa phát huy tốt vai trò hoạt động kinh doanh Không nằm xu chung đó, Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Trường Hải có phát triển đáng kể chất lượng, số lượng nguồn nhân lực Tuy nhiên, công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty tồn nhiều bất cập Điều đặt yêu cầu cấp thiết cho hoạt động phát triển nguồn nhân lực công ty xây dựng đội ngũ quản lý, đội ngũ nhân viên có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày cao ngành hội nhập kinh tế quốc tế Xuất phát từ vấn đề trên, chọn đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải, Quảng Nam” làm hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến việc đào tạo Footer Page of 145 Header Page of 145 phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp - Phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu LaiTrường Hải Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lý luận thực tiễn công tác đào tạo nguồn nhân lực - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: nghiên cứu số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo NNL + Về mặt không gian: nghiên cứu nội dung Khu phức hợp + Về mặt thời gian: giải pháp đề tài đưa có ý nghĩa giai đoạn trước mắt Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp logic nghiên cứu so sánh, phương pháp tổng hợp, hệ thống hóa số liệu phân tích Các số liệu sử dụng luận văn số liệu báo cáo đề tài nghiên cứu công bố thức công ty * Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập theo quan điểm tổng thể thống - Mô tả phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải - Đề xuất định hướng giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Footer Page of 145 Header Page of 145 Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm có chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực tổ chức Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải Chương 3: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm a Nhân lực Theo từ điển Tiếng Việt- Khang việt, NXB Từ điển Bách khoa, 2009, thuật ngữ “Nhân lực sức người, mặt dùng lao động sản xuất” Như vậy, nhân lực phản ánh khả lao động người điều kiện tiên trình lao động sản xuất xã hội b Nguồn nhân lực Từ quan niệm tác giả nước tác giả nước, hiểu: Nguồn nhân lực tổng thể số lượng chất lượng người với tổng hoà tiêu chí trí lực, thể lực phẩm chất đạo đức - tinh thần tạo nên lực mà thân Footer Page of 145 Header Page of 145 người xã hội đã, huy động vào trình lao động sáng tạo phát triển tiến xã hội c Đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực hoạt động có tổ chức, thực thời gian định nhằm đem đến thay đổi nhân cách, lực người đào tạo (Trần Kim Dung, 2005) Đào tạo nguồn nhân lực nhằm mục đích nâng cao chất lượng, phát triển nguồn nhân lực Thực chất trình nhằm nâng cao:Năng lực người lao động động thúc đẩy người lao động 1.1.2 Vai trò công tác đào tạo nguồn nhân lực a Đối với doanh nghiệp Đào tạo xem yếu tố nhằm đáp ứng mục tiêu, chiến lược tổ chức Chất lượng nguồn nhân lực trở thành lợi cạnh tranh quan trọng doanh nghiệp b Đối với người lao động - Tạo tính chuyên nghiệp gắn bó người lao động DN - Giúp người lao động thực công việc tốt - Cập nhật có kỹ năng, kiến thức cho người lao động, giúp họ áp dụng thành công thay đổi công nghệ, kỹ thuật doanh nghiệp 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Doanh nghiệp cần phải xây dựng cho chương trình đào tạo nguồn nhân lực cách phù hợp, động, linh hoạt, tạo hiệu cao nhất, thông thường gồm giai đoạn 1.2.1 Giai đoạn đánh giá nhu cầu: a Xác định nhu cầu đào tạo Để xác định nhu cầu đào tạo cần thực phân tích: Footer Page of 145 Header Page of 145 - Phân tích doanh nghiệp: liên quan đến ba vấn đề:Phân tích mục tiêu phát triển doanh nghiệp; Phân tích nhu cầu nguồn nhân lực doanh nghiệp; Phân tích hiệu suất doanh nghiệp - Phân tích công việc: Phân tích tác nghiệp xác định loại kỹ hành vi cần thiết cho nhân viên để thực tốt công việc - Phân tích nhân viên:Loại phân tích trọng lực đặc tính cá nhân nhân viên, sử dụng để xác định người cần thiết đào tạo kỹ năng, kiến thức, quan điểm cần thiết lĩnh hội hay trọng trình đào tạo b Xác định mục tiêu đào tạo Bước cuối giai đoạn đánh giá chuyển nhu cầu xác định việc phân tích tổ chức, cá nhân công việc thành mục tiêu đo lường Các mục tiêu sở cho việc định hướng nỗ lực đào tạo.Xét cho việc xác định mục tiêu đào tạo đạt hiệu cao hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.2.2 Giai đoạn đào tạo a Lựa chọn đối tượng đào tạo Xác định đối tượng phải vào nhu cầu đào tạo đánh giá chất lượng lao động có, đánh giá việc thực công việc người lao động, dựa vào xác định đối tượng đào tạo người chưa đủ yêu cầu đáp ứng công việc Xác định đối tượng đào tạo phải đảm bảo tính công hiệu quả, kịp thời lao động yêu cầu công việc b Xây dựng chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo - Xây dựng chương trình đào tạo Căn vào nhu cầu đào tạo, đối tượng đào tạo mà xây dựng Footer Page of 145 Header Page of 145 chương trình đào tạo cho phù hợp Trong chương trình đào tạo áp dụng nhiều phương pháp đào tạo khác cho đối tượng khác - Lựa chọn phương pháp đào tạo Để chương trình đào tạo phát triển có hiệu kinh tế cao việc lựa chọn phương pháp đào tạo thích hợp có vai trò quan trọng Thông thường bao gồm hai phương pháp đào tạo:Đào tạo công việc đào tạo công việc c Dự tính kinh phí đào tạo Chi phí đào tạo năm doanh nghiệp bao gồm:Chi phí đào tạo trực tiếp chi phí đào tạo gián tiếp Trên sở lượng hóa chi phí cho đào tạo so sánh với lợi ích mà doanh nghiệp sau trình kinh doanh mà học viên đào tạo xong Lợi ích doanh nghiệp gồm yếu tố:lợi ích thu từ phía cá nhân người đào tạo; doanh nghiệp thu lợi ích qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm thị trường d Thực chương trình đào tạo Việc tiến hành tiến trình đào tạo phân rõ trách nhiệm cho đối tượng trực tiếp quản lý, báo cáo chịu trách nhiệm trước cấp trên.Trong trình thực có điều không phù hợp xảy phải kịp thời báo cáo với lãnh đạo cấp để trực tiếp xem xét, thay đổi điều chỉnh cho phù hợp 1.2.3 Giai đoạn đánh giá Giai đoạn cuối chu kỳ đào tạo giai đoạn đánh giá chương trình đánh giá kết đào tạo Đánh giá kết đào tạo xác định chương trình đào tạo có đáp ứng mục tiêu đề hay không Thông thường đánh giá qua giai đoạn: Footer Page of 145 Header Page of 145 - Giai đoạn nhận thức: học viên tiếp thu, học hỏi sau khóa đào tạo - Giai đoạn vận dụng: học viên áp dụng kiến thức, kỹ học vào thực tế công việc 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.3.1 Nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp a Mục tiêu, chiến lược, sách doanh nghiệp:Để đạt mục tiêu đặt đòi hỏi phải có nguồn nhân lực đủ số lượng cao chất lượng b Hiện trạng nguồn nhân lực doanh nghiệp: Nguồn nhân lực vừa chủ thể vừa đối tượng công tác đào tạo.Số lượng chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp định đến quy mô, nhu cầu đào tạo c Khả tài doanh nghiệp: Mỗi doanh nghiệp để trì hoạt động sản xuất, kinh doanh phải bỏ nhiều khoản chi phí, doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng trước định chi cho hoạt động chi d Quy mô, cấu tổ chức doanh nghiệp:Quy mô doanh nghiệp lớn công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp phức tạp ngược lại e Đội ngũ cán làm công tác đào tạo nguồn nhân lực:Bộ phận trực tiếp giám sát đánh giá khóa đào tạo doanh nghiệp để từ giúp cho ban lãnh đạo có định công tác đào tạo nguồn nhân lực tổ chức 1.3.2 Nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp a Sự ảnh hưởng môi trường cạnh tranh: Áp lực nhân tố cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải đào tạo phát triển Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường b Nhân tố thuộc thị trường lao động:Các nhân tố thuộc thị trường lao động thường xuyên tác động đến nguồn nhân lực công tác đào tạo nhân lực doanh nghiệp c Sự tiến khoa học công nghệ: Cùng tiến khoa học kỹ thuật, chất lượng nguồn nhân lực ngày nâng cao, nhu cầu đào tạo người lao động ngày cao Máy móc thiết bị ngày đại, quy trình công nghệ ngày cao 1.3.3 Nhân tố thuộc thân người đào tạo Các nhân tố thuộc thân người đào tạo ảnh hưởng đến hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực bao gồm: trình độ học vấn người lao động, ý thức, thái độ muốn nâng cao trình độ người lao động, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình người lao động gây ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu đào tạo nguồn nhân lực CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ CHU LAI-TRƯỜNG HẢI 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CƠ BẢN KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ CHU LAI-TRƯỜNG HẢI 2.1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần ô tô Trường Hải Tên công ty:Công ty cổ phần ô tô Trường Hải Địa chỉ: 80 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TPHCM Lãnh đạo chủ chốt : Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Nguyễn Hùng Minh Nhân sự: 7.032 người ( đến 31/12/2013) Cổ đông chính: Ông Trần Bá Dương - nắm 63% Tổng tài sản: 12.907 tỷ đồng (tính đến 30/9/2013) Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 giá, bố trí, xếp nhân phù hợp với khả nghiệp vụ - Từng bước khắc phục khó khăn nhập nguyên liệu, tác phong làm việc công nhân, lao động chưa qua đào tạo, chuyên sâu để tăng sức cạnh tranh 2.1.4 Sơ đồ tổ chức 2.1.5 Kết kinh doanh năm gần - Năm 2013: Đã nộp ngân sách 3,407 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2012; đầu tư nâng cấp công nghệ, phát triển sản xuất Khu phức hợp lĩnh vực - Năm 2014:Đã nộp ngân sách 6.163 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2013; Đã sản xuất 39,299 xe, tăng 44% so với năm 2013; Trong năm phát triển 13 sản phẩm bao gồm xe du lịch, xe bus khung gầm tự thiết kế, xe tải - Trong tháng đầu năm 2015: Nộp ngân sách 5,317 tỷ đồng Đã sản xuất đạt gần 32,200 xe; tăng 78% so với kỳ năm 2014, đó: 16,528 xe tải, 800 xe khách, 7,755 xe du lịch Kia, 6,779 xe Mazda 181 xe Peugeot Ngoài ra, KPH tập trung hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm, theo phát triển sản phẩm hoàn thành nâng cấp sản phẩm Kia Moring 2.2 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 2.2.1 Môi trường bên a Sự ảnh hưởng môi trường cạnh tranh: Thị trường công ty tương lai lớn nước xuất sang nước khác Tuy nhiên, thị trường có nhiều hãng xe cạnh tranh khốc liệt, người tiêu dùng có nhiều hội việc lựa chọn xe riêng cho Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 b Nhân tố thuộc thị trường lao động Đa số lao động Khu phức hợp cung cấp địa phương, cấu độ tuổi lao động trẻ (chiếm 96 %) thời kỳ sung sức thể chất, tinh thần trí tuệ Tuy nhiên, 80% số lao động có xuất thân từ nông nghiệp chưa đào tạo nên chưa phù hợp với ngành sản xuất công nghiệp đòi hỏi kỹ thuật cao thách thức lớn Khu Phức Hợp c Sự tiến khoa học- công nghệ Tỷ lệ nội địa hóa ô tô Việt Nam với xe ô tô chỗ trở xuống đạt 15% xe ô tô 10 chỗ trở lên mức 30% Nguyên nhân chủ yếu vấn đề yếu ngành công nghiệp phụ trợ Năng lực sản xuất doanh nghiệp dừng lại chi tiết đơn giản có hàm lượng công nghệ thấp, không đủ công nghệ để sản xuất chi tiết phức tạp 2.2.2 Môi trường bên a Mục tiêu, chiến lược sách công ty: - Tầm nhìn sứ mệnh Trở thành trung tâm sản xuất ô tô, động linh kiện phụ tùng hàng đầu khu vực - Chiến lược, sách đào tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp coi nguồn nhân lực tài sản, nguồn vốn quý trì, phát triển; Cơ sở suất chất lượng Công nghệ - Tổ chức - Chất lượng nguồn nhân lực.Vì vậy, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trọng, đầu tư thỏa đáng 2.3 THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ CHU LAI- TRƯỜNG HẢI 2.3.1 Về số lượng lao động Tổng số nhân lực năm 2014 4223 Số lượng lao động Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Khu phức hợp qua năm từ 2011 đến 2013 biến động, sang năm 2014 biến động mạnh tăng 800 lao động Lực lượng lao động Khu phức hợp phân thành nhóm sau:Cán quản lý, quản lý trung gian; Chuyên viên, CBNV làm nghiệp vụ;Công nhân trực tiếp sản xuất Về số lượng lao động theo nhóm KPH, số lượng lao động trực tiếp chiếm tỷ lệ 75% tổng lao động công ty, chủ yếu tập trung nhà máy sản xuất Đội ngũ quản lý chiếm khoảng 6% tổng nhân sự, qua tham khảo số doanh nghiệp có quy mô nước phát triển số lượng lao động quản lý chưa phù hợp 2.3.2 Về lực laođộng a Cơ cấu lao động phân theo trình độ Lao động có trình độ đại học đại học chiếm 12,7%, lao động có trình độ cao đẳng chiếm 9%, lao động có trình độ trung cấp chiếm 16,2%, công nhân đào tạo chuyên môn kỹ thuật công nhân có nghề chưa đào tạo qua trường lớp chiếm 56,5%, lại lao động phổ thông khác Tỷ trọng lao động Khu phức hợp có nghề công nhân đào tạo chuyên môn kỹ thuật chiếm cao, phận công nhân trực tiếp tham gia vào trình sản xuất, tiếp đến theo lao động có trình độ đại học, cao đẳng chủ yếu thuộc phận lao động gián tiếp; lao động có trình độ sau đại học chiếm 0,5% thuộc phận quản lý cấp cao Khu phức hợp b Cơ cấu lao động phân theo nhóm ngành: Đội ngũ lao động đa dạng ngành nghề chuyên môn kỹ thuật lẫn kinh tế Trong đó, ngành chiếm tỷ trọng cao ngành kỹ thuật ngành công nghệ ô tô, khí, công nghệ Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 sơn ô tô, lắp ráp ô tô… Tuy nhiên, phần lớn lao độnglà công nhân đào tạo chuyên môn kỹ thuật công nhân có nghề; lao động có trình độ cao đại học, cao đẳng chiếm tỷ trọng thấp c Cơ cấu lao động theo vị trí địa lý: Với sách ưu tiên lao động địa phương Ban Lãnh đạo, số lượng lao động năm 2014 chủ yếu tập trung nhiều lao động huyện Núi Thành huyện lân cận tỉnh Quảng Nam Quảng Ngãi, chiếm 89,6% tổng số lượng lao động; số lượng lao động tỉnh thành khác chiếm khoảng 10% lực lượng lao động Khu phức hợp, lao động nước có người d Cơ cấu lao động phân theo giới tính độ tuổi: - Về cấu lao động theo giới tính: Do đặc trưng ngành, tỷ trọng nam chiếm tỷ trọng cao hơn, mức 83% tổng số lượng lao động, lại 17% lao động nữ - Về cấu lao động theo độ tuổi: cấu lao động theo độ tuổi ổn định qua năm, đa số lao động Khu phức hợp có cấu độ tuổi lao động trẻ thời kỳ sung sức thể chất, tinh thần trí tuệ, lao động độ tuổi từ 18-35 chiếm tỷ trọng lớn tổng số lượng lao động chiếm 80% lực lượng lao động 2.4 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ CHU LAI- TRƯỜNG HẢI TRONG THỜI GIAN QUA Công tác đào tạo năm qua Khu phức hợp quan tâm triển khai thực theo quy trình sau: Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 Bước Trách nhiệm Nhu cầu đào tạo Nghiệp Vụ Trưởng Đơn Vị, Phòng Ban, Khối Nghiệp Vụ có nhu cầu Tiến trình Các Đơn Vị, Phòng Ban, Khối Phòng Nhân 14 Xây dựng kế hoạch đào tạo: - Lựa chọn đối tượng đào tạo - Xây dựng chương trình phương pháp - Dự tính kinh phí đào tạo Thường trực Khu phức hợp Phê duyệt Phòng Nhân , Chuyên Viên Thực đào tạo Đào Tạo Giảng Viên ( ĐT nội bộ) Trưởng Đơn Vị, Phòng Ban, Khối Nghiệp Vụ Trưởng Phòng Nhân Tổng kết khóa đào tạo Theo dõi đánh giá sau đào tạo Chuyên Viên Đào Tạo Lưu hồ sơ Hình 2.6 Tiến trình đào tạo Khu Phức Hợp Nguồn: Phòng Nhân 2.4.1.Giai đoạn đánh giá nhu cầu a Công tác xác định nhu cầu đào tạo Việc xác định nhu cầu đào tạo Khu phức hợp thực cứ: - Phân tích doanh nghiệp: xác định vào kế hoạch Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 phát triển Khu phức hợp vàyêu cầu trình độ công tác bồi dưỡng quy hoạch cán Khu phức hợp thời gian tới - Phân tích công việc:được xác định dựa số liệu phân tích hiệu đào tạo thông qua Bảng mô tả công việc vị trí công việc - Phân tích nhân viên: xác định dựa trình độ học vấn, kết hoàn thành nhiệm vụ, kỹ làm việc, kinh nghiệm cán với Bảng thống kê trình độ nguồn nhân lực có b Công tác xác định mục tiêu đào tạo Công tác xác định mục tiêu đào tạo qua năm Khu phức hợp chủ yếu tập trung số nội dung sau: Nâng cao trình độ cho chuyên viên, cán công nhân viên làm công tác nghiệp vụ; nâng cao kiến thức cho công nhân trực tiếp sản xuất nhà máy kỹ vận hành máy móc thiết bị; nâng cao lực quản lý, quản trị nguồn nhân lực Khu phức hợp; giúp nhân viên thích ứng làm quen với công việc công ty; hoàn thành mục tiêu kinh doanh đề năm 2.4.2.Giai đoạn đào tạo a Công tác lựa chọn đối tượng đào tạo Căn vào tiêu đào tạo phê duyệt kết đánh giá nhân viên năm trước, Khu phức hợp lựa chọn đối tượng đào tạo Mỗi đối tượng đào tạo khác có nhu cầu đào tạo riêng để phù hợp với vị trí công việc đối tượng b Công tác xây dựng nội dung chương trình đào tạo Trong nội dung đào tạo chia thành 03 nội dung sau: - Đào tạo bản: nhóm chủ đề đào tạo bắt buộc, nhân viên phải trang bị, làm tảng để tham gia vào công việc hòa nhập môi trường, văn hóa doanh nghiệp Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Đào tạo bồi dưỡng:là nhóm chủ đề đào tạo nhân viên cần trang bị, bổ sung, giúp nâng cao khả làm việc, gia tăng hiệu công việc - Đào tạo phát triển: gồm nhóm chủ đề thuộc kỹ quản lý, lãnh đạo, giúp nâng cao lực quản trị, gia tăng hiệu trình quản lý – lãnh đạo, đáp ứng mục tiêu phát triển doanh nghiệp Những năm qua, nội dung đào tạo Khu phức hợp xác định phù hợp với đặc điểm đối tượng học viên c Công tác lựa chọnphương pháp đào tạo Có phương pháp đào tạo cụ thể sau: - Đào tạo công việc: hình thức đào tạo phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo để cung cấp Giảng Viên nội dung chương trình theo yêu cầu mục tiêu riêng doanh nghiệp Thường phương pháp áp dụng cho đối tượng cán quản lý chuyên viên làm công tác nghiệp vụ - Đào tạo công việc: hình thức đào tạo triển khai nguồn lực Khu phức hợp, bao gồm Giảng Viên nội dung chương trình.Phương pháp đào tạo thường áp dụng đối tượng công nhân trực tiếp sản xuất d Công tác chuẩn bị kinh phí đào tạo Kinh phí cho khóa đào tạo cấp từ nguồn sau:do Tổng công ty cấp nguồn kinh phí trích từ chi phí quản lý doanh nghiệp; kinh phí dự án hợp tác, kinh phí tham quan, khảo sát theo dự án hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị, suất học bổng đài thọ tổ chức; nguồn kinh phí khác theo quy định hành… Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 e Công tác thực chương trình đào tạo Sau có đầy đủ kế hoạch đào tạo, đơn vị, phòng ban khối nghiệp vụ thực đào tạo theo trách nhiệm phận phân công Vai trò Trường Cao đẳng Nghề Chu Lai- Trường Hải công tác đào tạo nguồn nhân lực: Trường Cao đẳng nghề Chu Lai- Trường Hải thành lập vào ngày 12/5/2010 theo Quyết định số 595/2010/QĐ-BLĐTBXH Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Các đối tượng lựa chọn đào tạo trường chủ yếu lực lượng công nhân kỹ thuật trực tiếp sản xuất đào tạo lại đào tạo nâng cao lao động phổ thông chưa đào tạo Tại trường, học viên dạy lý thuyết thông tin vấn đề liên quan, học viên thực hành trực tiếp hệ thống dây chuyền Bên cạnh đó, trường có trung tâm đào tạo ngoại ngữ - tin học giáo dục thường xuyên, nhằm đào tạo tin học ngoại ngữ kiến thức cho lực lượng CBCNV công ty 2.4.3 Giai đoạn đánh giá Việc đánh giá kết đào tạo Khu phức hợp bao gồm: - Giai đoạn 1: Tổng kết khóa đào tạo: Trong học viên giảng viên tham gia đánh giá khóa đào tạo Bên cạnh đó, đơn vị, phòng ban chịu trách nhiệm thực báo cáo chương trình Kết đánh giá báo cáo để cải thiện hoạt động tổ chức đào tạo Khu phức hợp - Giai đoạn 2: Theo dõi đánh giá sau đào tạo: Căn vào nội dung đào tạo phương pháp theo dõi sau đào tạo, phòng Ban theo dõi trình áp dụng nội dung vào thực tế công việc đánh giá tiến sau đào tạo.Đơn vị lập Bảng tổng hợp theo dõi sau đào Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 tạo theo chương trình gửi BĐT sau kết thúc thời gian theo dõi 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.5.1 Những kết đạt - Lãnh đạo Khu phức hợp thời gian qua thực quan tâm tới công tác đào tạo nguồn nhân lực - Chất lượng tay nghề công nhân không ngừng tăng lên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán quản lý ngày nâng cao - Khu phức hợp tạo mối quan hệ đào tạo với nhiều sở đào tạo nước Nhiều sở đào tạo giữ mối quan hệ lâu dài hợp tác đào tạo nhiều 2.5.2 Những tồn cần khắc phục - Trong trình xác định nhu cầu đào tạo chưa ý đến việc phân tích công việc đánh giá thực công việc người lao động Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo hạn chế, mang nặng tính chủ quan nhà quản lý - Việc lập kế hoạch thực kế hoạch đào tạo- huấn luyện chưa định hướng rõ cho đơn vị nên tập trung vào mục tiêu đào tạo nào, cần phải triển khai thực để đạt hiệu - Chiến lược đào tạo cán cấp quản lý tương lai chưa quan tâm mức, hầu hết tập trung vào công tác huấn luyện có tính cấp thời trước mắt, số lượng đào tạo trung dài hạn thấp; chưa tính tới đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tương lai - Các phương pháp đào tạo chưa đa dạng - Đội ngũ giảng viên đào tạo, đặc biệt đội ngũ giảng viên kiêm chức có mặt hạn chế định kỹ sư phạm, khả truyền đạt cho học viên Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế công tác đào tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp - Công tác đào tạo nguồn nhân lực quan tâm chưa đầu tư mức - Công tác xác định nhu cầu đào tạo nhiều bất cập, nhu cầu đào tạo chưa hoàn toàn gắn với nhu cầu làm việc công nhân, hệ thống xác định nhu cầu đào tạo chưa thiết lập cụ thể, việc xác định nhu cầu mang tính chủ quan, không sâu xát với thực tế nhân viên - Nhiều cán sau đào tạo không áp dụng kiến thức họ đào tạo vào công việc Nguyên nhân họ đào tạo không với nhu cầu đào tạo mà nghề nghiệp họ cần - Việc học tập học viên chưa thực mang lại hiệu mong muốn - Công tác đánh giá cán sơ sài, quy chế rõ ràng, biện pháp đánh giá hiệu quả, nên chưa thể làm rõ hiệu sau đào tạo CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHU PHỨC HỢP TRONG NHỮNG NĂM TỚI 3.1.1 Định hướng phát triển Khu phức hợp năm tới Khu Phức hợp Chu Lai Trường Hải đề định hướng chiến Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 lược phát triển giai đoạn 2015 – 2017 là: “Xây dựng Khu phức hợp trở thành Trung tâm sản xuất, lắp ráp ô tô công nghiệp hỗ trợ Thaco mang đẳng cấp Khu vực ASEAN.” 3.1.2 Định hướng công tác đào tạo Khu phức hợp thời gian tới - Hoàn thiện kế hoạch đào tạo giai đoạn năm 2015-2018 - Tổ chức khóa đào tạo công ty, trung tâm đào tạo, ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao kiến thức, khả thực công việc cho người lao động - Đào tạo phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật đủ số lượng, vững vàng trình độ chuyên môn, có tay nghề cao… - Đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho nhân viên 3.2 MỘT SỐ QUAN ĐIỂM KHI XÂY DỰNG GIẢI PHÁP: 3.2.1 Đào tạo nguồn nhân lực ảnh hưởng tới hiệu trình sản xuất kinh doanh 3.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực phải phục vụ cho mục tiêu doanh nghiệp nhân viên 3.2.3 Đào tạo nguồn nhân lực cao làm cho công tác quản lý lao động dễ dàng hiệu 3.3 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI KHU PHỨC HỢP 3.3.1 Hoàn thiện giai đoạn đánh giá nhu cầu đào tạo Khu phức hợp cần quy định cụ thể chặt chẽ việc xác định nhu cầu đào tạo, để làm điều cần: a Lập bảng kế hoạch hóa nguồn nhân lực: dựa mục tiêu ngắn hạn dài hạn kinh doanh b.Thực công tác phân tích, đánh giá thực công việc nhằm xác định nhu cầu đào tạo theo định hướng phát triển Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 công ty: Có thể sử dụng công cụ sau để thực đánh giá có kết tốt như:Thực phân tích công việc xây dựng mô tả công việc cho vị trí công việc cụ thể c Đánh giá trình thực công việc theo loại lao động để đưa chương trình đào tạo thích hợp: cần hoàn thiện mô hình đánh giá công việc qua kết hợp phương pháp truyền thống đại, phù hợp với đặc thù công ty 3.3.2 Hoàn thiện giai đoạn đào tạo a Hoàn thiện công tác lựa chọn đối tượng đào tạo Tùy theo yêu cầu, mục đích chương trình đào tạo nên lựa chọn đối tượng đào tạo đối tượng nào, cụ thể: - Đối với cán quản lý, quản lý trung gian: cần phải có tầm nhìn, khả phán đoán, khả lãnh đạo sử dụng người để thực tốt chức quản lý - Đối với chuyên viên, CBCNV làm nghiệp vụ phòng ban: đội ngũ CBCNV cần thường xuyên tiến hành đào tạo lại, cập nhật thêm kiến thức hành - Đối với công nhân trực tiếp sản xuất: đào tạo cho công nhân sản xuất, vận hành thiết bị nhà máy theo quy trình, cần phải thực định kỳ để cập nhật kiến thức cho trình sản xuất đào tạo thêm an toàn lao động b Hoàn thiện công tác xây dựng nội dung đào tạo phương pháp đào tạo - Hoàn thiện xây dựng nội dung đào tạo Cần phải cho người lao động tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp Khu phức hợp nên tiến hành hoạt động giáo dục cho họ thấy truyền thống tốt đẹp mặt mạnh công ty - Hoàn thiện việc áp dụng phương pháp đào tạo Khu phức hợp nên áp dụng số phương pháp đào tạo mới, Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 đại, cần áp dụng số phương pháp dạy học tích cực phương pháp tình huống, phương pháp làm việc nhóm… để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Để công tác đào tạo đạt hiệu cao Khu phức hợp cần xây dựng phương pháp đào tạo phù hợp với nhóm đối tượng ngành nghề, cụ thể sau: + Đối với nhóm cán quản lý Đào tạo công việc: với hình thức luân chuyển vị trí công tác Đào tạo công việc: lựa chọn thiết kế khóa đào tạo ngắn hạn trang bị cho cán quản lý khoa học quản lý + Đối với chuyên viên CBCNV làm nghiệp vụ Đào tạo công việc: nên áp dụng cụ thể hình thức sau:Kèm cặp, dẫn công việc; Luân chuyển công việc Đào tạo công việc: Nên thường xuyên mở lớp tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn công việc nhằm củng cố cập nhật kiến thức để nâng cao hiệu làm việc + Đối với công nhân sản xuất trực tiếp Đào tạo công việc: nên áp dụng phương pháp đào tạo bước gồm: Học tập quy trình, quy định chung; Đào tạo công việc đơn vị sở; Phân công cán bộ, nhân viên lành nghề kèm cặp, việc cấp tổ sản xuất cho người học thực thành thạo Đào tạo công việc: Định kỳ năm tổ chức đợt lớp đào tạo, bồi dưỡng nghề thi giữ bậc, nâng bậc cho công nhân trực tiếp.Bên cạnh đó, nên tổ chức bồi dưỡng lớp nghiệp vụ ngắn ngày cử Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 nhân viên tham dự lớp đào tạo giới thiệu làm quen với thiết bị mới, tham gia hội thảo chuyên đề… 3.3.3 Hoàn thiện giai đoạn đánh giá Trong thời gian tới cần tăng cường công tác giám sát đánh giá hoạt động đào tạo cách triển khai công việc sau: - Đánh giá phản ứng học viên: sau kết thúc khóa đào tạo, cán tổ chức lớp cần phải tìm hiểu mức độ hài lòng học viên thông qua sử dụng bảng câu hỏi để đánh giá mức độ thành công việc triển khai thực chương trình đào tạo - Đánh giá mức độ tiếp thu học viên: + Đối với lớp học nghiệp vụ dành cho CBQL, chuyên viên: sau khóa học cần tổ chức viết thu hoạch phân công làm tập để kiểm tra kiến thức cá nhân + Đối với lớp học nghiệp vụ huấn luyện tay nghề dành cho nhân viên, CNKT nhà máy: sau khóa học cần kiểm tra kiến thức cá nhân kiểm tra kỹ hướng dẫn - Đánh giá ứng dụng vào công việc: Cần có phân công cho người lãnh đạo trực tiếp đơn vị chức liên quan tiếp tục có theo dõi, kiểm tra trình vận dụng kiến thức đào tạo vào thực tế công việc học viên 3.3.4.Một số giải pháp bổ trợ khác a Hoàn thiện nâng cao lực đội ngũ giáo viên đào tạo đội ngũ làm công tác đào tạo b Tăng cường sách sau đào tạo c Xây dựng sách nhân phù hợp để giảm áp lực cho công tác đào tạo Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 d Tăng cường phối hợp chặt chẽ với sở đào tạo ngành e Tăng cường tổ chức hội thi tay nghề giỏi để thúc đẩy động lực làm việc học tập cán nhân viên KẾT LUẬN Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh ngày trở nên khốc liệt không doanh nghiệp nước mà với doanh nghiệp nước Cuộc cạnh tranh thể tất mặt: công nghệ, quản lý, sản phẩm dịch vụ, chất lượng, v.v Nhưng hết, yếu tố đứng đằng sau cạnh tranh người.Vì vậy, việc đầu tư vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực điều tất yếu doanh nghiệp quan tâm Và Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Trường Hải không nằm xu chung Tuy nhiên, với phát triển đất nước, trước xu hướng toàn cầu hóa đổi khoa học công nghệ, Khu phức hợp cần hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhiệm vụ khó khăn tương lai Luận văn phần làm rõ thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực hiệu công tác này.Từ thấy số điểm hạn chế thiếu sót công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khu phức hợp mà đề xuất số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác đào tạo Footer Page 26 of 145 ... triển KPH SX&LR ô tô Chu Lai- Trường Hải Khu phức hợp sản xuất lắp ráp tô Chu Lai - Trường Hải bao gồm 23 đơn vị trực thuộc công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đóng Khu công nghiệp Tam Hiệp,... trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải Chương 3: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường... hecta 2.1.3 Chức nhiệm vụ Khu phức hợp a Chức - Sản xuất, lắp ráp ô tô tải, ô tô khách; bảo dưỡng, sữa chữa ô tô có động khác; Bán phụ tùng phận phụ trợ ô tô; Bán buôn ô tô xe có động khác; Sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải, Quảng Nam, Đào tạo nguồn nhân lực tại Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải, Quảng Nam, Đào tạo nguồn nhân lực tại Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải, Quảng Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay