Chiến lược kinh doanh tinh bột sắn xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Vật Tư Nông Nghiệp Đắk Lắk

25 26 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:32

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NGỌC LÂN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TINH BỘT SẮN XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRƢƠNG HỒNG TRÌNH Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Trƣờng Sơn Phản biện 2: TS Đỗ Thị Thanh Vinh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, đứng trước sóng toàn cầu hóa mang lại nhiều thuận lợi rủi ro xảy đến với doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam làm cách để xuất ngày nhiều thị trường có khả doanh lợi cao đôi với việc trì phát triển thị trường tiếp cận, việc đòi hỏi doanh nghiệp phải tự trang bị cho chiến lược phù hợp khả thi thị trường mục tiêu chọn Do chiến lược xuất hợp lý, vừa có tính khoa học vừa mang tính thực tiễn cao thực yêu cầu thiết doanh nghiệp xuất đặc biệt sản phẩm có thương hiệu riêng Kinh doanh tinh bột sắn ngày chiếm vị trí quan trọng phạm vi toàn giới Hàng năm xuất tinh bột sắn đem cho kinh tế lượng ngoại tệ không nhỏ, đồng thời giải hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động nước Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Đắk Lắk doanh nghiệp xuất tinh bột sắn hàng đầu Việt Nam Hằng năm, doanh số, kim ngạch xuất khẩu, khối lượng hàng hóa thu mua, chế biến tăng trưởng vượt bậc Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt gia nhập thị trường tập đoàn nước ngoài, công ty, văn phòng đại diện nước tham gia mạnh mẽ vào kinh doanh xuất tinh bột sắn Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với Công ty Nhu cầu giới có nhiều thay đổi, đặc biệt nhu cầu tinh bột sắn có chất lượng cao, chế biến sâu đa dạng ngày tăng Thêm vào đó, nguồn lực cạnh tranh công ty Footer Page of 145 Header Page of 145 ngày có biểu yếu đi, đặc biệt lực tài Đây thực tế thách thức gay gắt Công ty Vì Công ty cần định hướng chiến lược kinh doanh tinh bột sắn nói chung xuất tinh bột sắn nói riêng đắn giai đoạn để phát triển mạnh Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả chọn đề tài “Chiến lược kinh doanh tinh bột sắn xuất Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk” làm hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu: - Làm rõ vấn đề lý luận chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm xuất - Đánh giá cách toàn diện chiến lược trình hoạch định chiến lược công ty - Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất có tính khả thi cao ứng dụng vào thực tế Công ty Đối tƣơng, phạm vi nghiên cứu: - Đối tƣợng nghiên cứu luận văn: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất thực trạng công tác xây dựng chiến lược kinh doanh xuất Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Đắk Lắk, nghiên cứu nhân tố hình thành nên chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Đắk Lắk, giai đoạn 20152020 - Phạm vi nghiên cứu: Phân tích chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn dùng cho xuất Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk Footer Page of 145 Header Page of 145 xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty cho giai đoạn 2015-2020 Phƣơng pháp nghiên cứu: Để làm rõ nội dung đề tài nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu trường phái quản trị chiến lược đại, xây dựng chiến lược dựa vào nguồn lực, nhận diện nguồn lực tạo lợi cạnh tranh bền vững để xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm xuất công ty Những đóng góp Đề tài Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động hoạch định chiến lược cấp đơn vị kinh doanh doanh nghiệp Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh thực trạng hoạch định chiến lược Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Đắk Lắk , từ xác định điểm mạnh, vấn đề tồn Công ty nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn tối ưu cho Công ty Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài chia làm chương sau Chương Cơ sở lý luận chiến lược kinh doanh Chương Thực trạng chiến lược kinh doanh tinh bột sắn xuất Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk Chương Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 4 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ CHIẾN LƢỢC XUẤT KHẨU 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CHIẾN LƢỢC 1.1.1 Chiến lƣợc Chiến lược khoa học, nghệ thuật xây dựng đường lối tổ chức hoạt động, phối hợp cách tối ưu nguồn lực doanh nghiệp, đồng thời hướng doanh nghiệp thích ứng với biến động môi trường, nhằm tạo lợi cạnh tranh để đạt mục tiêu dài hạn doanh nghiệp đề 1.1.2 Vai trò chiến lƣợc 1.1.3 Phân loại chiến lƣợc a Chiến lược cấp Công ty b Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh (SBU) - Khái niệm chiến lược kinh doanh - Các loại chiến lược cấp đơn vị kinh doanh c Chiến lược chức d Chiến lược toàn cầu 1.2 CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC XUẤT KHẨU 1.2.1 Khái niệm chiến lƣợc xuất Chiến lược xuất định hướng kế hoạch tổng thể nhằm huy động nguồn lực doanh nghiệp để sản xuất huy động hàng xuất khẩu, bán tiêu thụ hàng thị trường nước nhằm đạt mục tiêu mà doanh nghiệp đề tăng kim ngạch xuất khẩu, mở rộng thị trường nước Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.2 Các đặc trƣng chiến lƣợc xuất 1.2.3 Vai trò chiến lƣợc xuất 1.2.4 Các yêu cầu chiến lƣợc xuất 1.3 TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 1.3.1 Mục tiêu chiến lƣợc 1.3.2 Phân tích môi trƣờng bên a Phân tích môi trường vĩ mô - Yếu tố trị - pháp luật - Yếu tố kinh tế - Yếu tố công nghệ - Yếu tố văn hóa xã hội - Yếu tố nhân học - Yếu tố toàn cầu b Phân tích môi trường ngành Đặc điểm chu kỳ ngành Mô hình năm lực lượng cạnh tranh - Cạnh tranh đối thủ ngành: - Năng lực thương lượng người mua: - Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng: - Các sản phẩm thay thế: c Phân tích khách hàng Các nhóm khách hàng phân đoạn thị trường Nhu cầu khách hàng 1.3.3 Phân tích bên a Lợi cạnh tranh Đạt cải tiến vượt trội Hiệu vượt trội Chất lượng vượt trội Footer Page of 145 Header Page of 145 b Năng lực cốt lõi 1.3.4 Thiết kế lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh a Thiết kế chiến lược kinh doanh Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm Chiến lược dẫn đạo chi phí Chiến lược tập trung b Lựa chọn chiến lược kinh doanh c Lựa chọn chiến lược đầu tư Vị cạnh trạnh Hiệu ứng chu kỳ sống 1.3.5 Các sách để thực thi chiến lƣợc a Chính sánh marketing Giá Phân phối Xúc tiến xuất b Chính sách nhân c Chính sách tài d Chính sách nghiên cứu phát triển Footer Page of 145 7 Header Page of 145 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU VÀ CHIẾN LƢỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Nghành nghề kinh doanh 2.1.3 Chức - nhiệm vụ Công ty a Chức b Nhiệm vụ 2.1.4 Sơ đồ cấu tổ chức 2.1.5 Sứ mệnh tầm nhìn 2.1.6 Mục tiêu định hƣớng chiến lƣợc 2.1.7 Hoạt động kinh doanh Công ty a Sản phẩm dịch vụ b Thị trường, khách hàng c Kết hoạt động kinh doanh 2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG BÊN NGOÀI 2.2.1 Môi trƣờng ngành a Các đặc tính trội ngành b Vị Công ty ngành 2.2.2 Phân tích mô hình năm lực lƣợng cạnh tranh Michael E Porter a Nguy xâm nhập đối thủ tiềm tàng b Mức độ cạnh tranh Công ty có ngành c Sức mạnh thương lượng người mua d Sức mạnh thương lượng nhà cung cấp e Đe dọa sản phẩm thay Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 2.2.3 Các lực lƣợng dẫn dắt ngành nhân tố then chốt thành công a Các lực lượng dẫn dắt ngành b Các nhân tố then chốt thành công 2.2.4 Phân tích khách hàng a Các nhóm khách hàng phân đoạn thị trường b Nhu cầu khách hàng 2.2.5 Lợi cạnh tranh 2.3 PHÂN TÍCH BÊN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP ĐĂK LĂK 2.3.1 Nguồn lực hữu hình a Nguồn nhân lực b Cơ sở vật chất – kỹ thuật c Vùng nguyên liệu d Nguồn lực tài Bảng 2.7: Các thông số tài Công ty STT Chỉ tiêu I Khả toán Khả toán thời Khả toán nhanh Thông số nợ Thông số nợ vốn chủ Tỷ lệ nợ tài sản Thông số nợ dài hạn Khả sinh lợi Lợi nhuận gộp biên Lợi nhuận ròng biên Lợi nhuận tài sản Lợi nhuận vốn chủ Vòng quay tổng tài sản II III Footer Page 10 of 145 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 1,3 0,52 1,04 0,36 1,43 0,42 1,59 0,61 0,37 2,83 0,74 0,5 1,81 0,64 0,47 0,16 0,06 0,15 0,39 2,4 0,16 0,07 0,11 0,4 1,4 0,14 0,03 0,11 0,12 1,43 Header Page 11 of 145 2.3.2 Nguồn lực vô hình a Thương hiệu b Văn hóa Công ty 2.3.3 Năng lực cốt lõi Công ty 2.4 CHIẾN LƢỢC KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY 2.4.1 Chiến lƣợc kinh doanh Hiện Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Đắk Lắk chưa xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể, Công ty xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, sở xây dựng kế hoạch năm Hoạt động kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn Công ty thời gian qua dừng lại việc xây dựng kế hoạch để thực doanh số đề Bảng 2.8: Các tiêu kế hoạch giai đoạn 2010-2014 ĐVT 2010 2011 2012 2013 2014 Tỷ 850 900 980 1.580 1.650 Tinh bột sắn loại 705 724 744 756 765 1.1 Tinh bột thường: 680 630 580 550 420 38 109 178 215 350 510 510 Chỉ tiêu Doanh thu hàng năm đồng 320USD/tấn 1.2 Tinh bột biến tính: 450USD/tấn Cồn ethanol: 570USD/m3 Thương mại 100 120 150 195 205 Dịch vụ 12,5 17,5 23,5 23,5 (Nguồn: Kế hoạch dài hạn trình Đại hội đồng cổ đông) Footer Page 11 of 145 Header Page 12 of 145 10 a Những để xây dựng kế hoạch Căn vào định hướng phát triển Đảng, Nhà nước, tỉnh, tốc độ phát triển, số tăng trưởng toàn ngành xu hướng phát triển thị trường Căn vào kết kinh doanh năm Công ty Căn vào hợp đồng ký kết với khách hành truyền thống khả mở rộng thị trường Công ty Căn vào khả sản xuất mở rộng Công ty nguồn nguyên liệu phát triển thêm Sau dự thảo xong kế hoạch, Công ty tiến hành họp phận chủ chốt để góp ý kiến, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện kế hoạch b Công tác đạo thực kế hoạch Hàng tháng lãnh đạo Công ty họp xem xét đánh giá tình hình thực tiêu kế hoạch phận, phân tích nguyên nhân tồn đưa giải pháp khắc phục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phận thực kế hoạch giao Cuối năm công ty đánh giá thành tích xem mức độ hoàn thành công việc so với kế hoạch, sở để xét khen thưởng Hiện nay, Công ty có báo cáo sau Báo cáo tuần, tháng, quý năm Các báo cáo cho thấy tình hình thực mục tiêu đề kế hoạch tình hình tăng trưởng kinh doanh so với dự báo,… c Công tác kiểm tra, đánh giá điều chỉnh kế hoạch Tổng kết hoạt động năm hoạt động kiểm tra đánh giá quan trọng nhất, thực cách có hệ thống Công tác tổng kết thực nhiều đối tượng khác nhau, theo cách tiếp Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 cận khác thường thực vào đầu năm sau sở báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2.4.2 Các chiến lƣợc chức thực kế hoạch kinh doanh a Nghiên cứu phát triển (R&D) Trong thời gian qua, hoạt động R&D Công ty đạt kết đáng khích lệ Công ty phát triển 06 sản phẩm tinh bột sắn khác sản phẩm tinh bột sắn biến tính chất lượng cao Tuy nhiên, việc giành nguồn lực cho hoạt động R&D chưa tầm nó, thể chổ Công ty chưa vị dẫn đầu chất lượng sản phẩm b Sản xuất Kết cấu sản xuất gồm phận phận sản xuất chính, phận sản xuất phụ, phận phụ trợ Ba phận có quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo nên cấu sản xuất hiệu Máy móc trang thiết bị Công ty Hiện Công ty sở hữu vận hành máy móc thiết bị tiên tiến, máy chuyên dùng khác sử dụng chủ yếu nhập từ Châu Âu… c Hoạt động Marketing Xây dựng thương hiệu Thương hiệu tài sản vô hình có giá trị lớn Công ty Do Công ty đầu tư xây dựng thương hiệu nhãn hiệu sản phẩm để giữ vững vị trí thị trường d Hoạt động thu mua nguyên liệu Nguyên liệu Công ty củ sắn tươi thu mua từ nông dân trồng sắn khu vực miền Trung, Tây nguyên Vùng nguyên liệu tập trung xung quanh nhà máy có bán kính 50 km Để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, Công ty thực nhiều Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 sách nhằm giữ ổn định nâng cao suất, mở rộng vùng nguyên liệu Nhờ vùng nguyên liệu lớn nên thời gian qua Công ty đáp ứng yêu cầu khách hàng bảo đảm nguồn cung sản phẩm ổn định kiểm soát giá đầu Tuy nhiên, thời tiết năm gần có nhiều diễn biến phức tạp nguồn nguyên liệu Công ty bị ảnh hưởng thiên tai, địch họa, hạn hán xảy hàng năm 2.4.3 Đánh giá chung a Kết đạt Lãnh đạo công ty nhận thức ý nghĩa lợi ích việc xây dựng chiến lược xuất sản phẩm gỗ sang thị trường Trung Quốc cần thiết cho định hướng phát triển chung công ty Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp cho đơn vị có định hướng, sách để phát triển,… Công ty trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực, đổi công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt phát triển vùng nguyên liệu Công ty xây dựng thực thi số sách phù hợp với kế hoạch kinh doanh sách nguồn nhân lực, marketting, vùng nguyên liệu,… b Những tồn nguyên nhân Những tồn tại: Công tác xác định sứ mệnh, mục tiêu chưa quan tâm Công ty chưa xây dựng cho mục tiêu dài hạn, dừng lại việc xây dựng năm Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Công ty chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa quan trọng chiến lược kinh doanh phát triển Công ty nên chưa có đầu tư, nghiên cứu xây dựng để mang tới phát triển tốt cho doanh nghiệp Công tác phân tích, dự báo đánh giá môi trường chưa trọng Các kế hoạch chiến lược chưa xây dựng cách đồng Công ty chưa đưa nhiều phương án chiến lược khác để phân tích, so sánh lựa chọn chiến lược tối ưu Nguyên nhân: Công ty chưa nhận định việc xây dựng chiến lược xuất sang thị trường Trung Quốc dài Đội ngũ cán công ty chưa đáp ứng yêu cầu việc chủ động xây dựng chiến lược xuất Công ty chưa nhận thức đầy đủ vai trò cần thiết chiến lược kinh doanh dài hạn hoạt động chiến lược xuất sản phẩm gỗ sang thị trường EU nói riêng Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 CHƢƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TINH BỘT XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CHIẾN LƢỢC “Nâng cao vị sản phẩm tinh bột sắn xuất so với sản phẩm khác công ty, đưa hoạt động xuất sản phẩm tinh bột sắn sang thị trường Trung Quốc phát triển cách bền vững, sản phẩm tinh bột sắn xuất trở thành sản phẩm chủ lực chiến lược phát triển công ty thời gian đến” 3.1.1 Mục tiêu chung Giữ vững khách hàng truyền thống phát triển thêm khách hàng Trung Quốc Tập trung nguồn lực đầu tư đổi công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm 3.1.2 Mục tiêu cụ thể Doanh thu sản phẩm tinh bột sắn hàng năm tăng trưởng 12% Tăng doanh số bán hàng năm vào thị trường Trung Quốc lên 30%, thị trường khác lên 20% 3.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG VÀ NGUỒN LỰC 3.2.1 Phân tích môi trƣờng a Môi trường kinh tế Kinh tế giới Khủng hoảng kinh tế giới dần hồi phục phát triển trở lại, Châu Á – Thái Bình Dương khu vực phát triển động Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Kinh tế nước Việt Nam đánh giá nước phát triển với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định nhiều năm Lạm phát tỷ giá hối đoái Kết thúc năm 2010, lạm phát Việt Nam vượt ngưỡng hai số, đạt khoảng 11% Trong năm 2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục trì biện pháp thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát sách tài khoá Chính phủ không mở rộng năm trước c Môi trường công nghệ Ngày với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, việc áp dụng nhanh chóng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh có ý nghĩa lớn doanh nghiệp d Môi trường văn hóa - xã hội, nhân học Khu vực Châu Á nói chung Việt Nam nói riêng khu vực có dân số đông giới có nhu cầu sử dụng tinh bột sắn cao Công ty cần phải tạo sản phẩm chất lượng với giá rẻ đối thủ cạnh tranh để phù hợp với tâm lý tiêu dùng người Á Đông nhằm mở rộng thị trường 3.2.1 Phân tích nguồn lực a Công nghệ Dây chuyền chế biến sản phẩm tinh bột biến tính Công ty sở hữu Có dây chuyền công nghệ đại này, Công ty sản xuất tinh bột sắn biến tính để xuất sang Trung Quốc Nhật Bản, Châu Âu để mở rộng thị trường b Nguồn nhân lực Với việc đầu tư dây chuyền chế biến tinh bột sắn biến tính, nhân viên Công ty chuyên gia đào tạo kỹ quản lý vận hành công nghệ Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 c Vùng nguyên liệu Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho sản phẩm mới, Công ty phải tiếp tục đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu Thực tế vùng nguyên liệu khu vực miền Trung – Tây Nguyên khó mở rộng thêm, nên Công ty có xu hướng mở rộng vùng nguyên liệu sang Lào d Khả lực công ty Trong thời gian qua, Công ty xem yếu tố công nghệ yếu tố then chốt cho thành công thị trường quốc tế Hiện nay, dây chuyền công nghệ Công ty nhập từ Châu Âu, sản xuất sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng nước nước Như vậy, khả tạo khác biệt Công ty cao 3.2.3 Phân tích cạnh tranh a Xu hướng thay đổi cấu trúc ngành Trong thời gian đến quy mô số lượng Công ty ngành ngày tăng Các Công ty ngành có xu hướng đầu tư xây dựng nhà máy chế biến ethanol Việc nhiều Công ty gia nhập ngành nhu cầu nhập lớn Công ty ngành rào cản thuế quan khu vực xóa bỏ hoàn toàn vào năm 2015 dẫn tới cạnh tranh gay gắt Công ty vùng nguyên liệu Khi đó, lực thương lượng nhà cung cấp tăng b Xác định thị trường mục tiêu Khách hàng Cổ phần vật tư nông nghiệp Đăk lăk doanh nghiệp sản xuất đại lý bán buôn nước, khu vực Châu Á, đặc biệt Trung Quốc (chiếm 90% doanh thu sản phẩm tinh bột sắn Công ty) số nước Châu Âu Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 c Lợi cạnh tranh Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Đắk Lắk nhà cung cấp sản phẩm tinh bột sắn lớn Việt Nam Sản phẩm tinh bột sắn xuất Công ty chiếm gần 1/10 thị phần thị trường Trung Quốc, với sản lượng xuất 90.000 tấn/năm 3.3 THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC 3.3.1 Thiết kế phƣơng án chiến lƣợc a Năng lực cạnh tranh - Chiến lược dẫn đạo chi phí Chiến lược xuất với chi phí thấp giúp công ty tạo sản phẩm từ sắn với chi phí thấp - Chiến lược khác biệt hóa Dầu tư vào phận nghiên cứu phát triển để nghiên cứu nhu cầu mong muốn khách hàng mục tiêu, biết rỏ mà khách hàng quan tâm hay lợi ích họ để tạo khác biệt so với đối thủ cạnh tranh b Các khả lực Với dịch chuyển nguồn lực yếu tố công nghệ thời gian tới bổ sung thêm cho công ty khả lực c Khả tạo khác biệt Công ty Hiện tại, dây chuyền công nghệ Công ty nhập từ Châu Âu, sản xuất sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng nước nước Như vậy, khả tạo khác biệt Công ty cao d Phạm vi cạnh tranh Thị trường hẹp: Cải thiện hệ thống phân phối, tăng cường thị trường tỉnh nước, tập trung vào công ty Bia, công Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 ty Dược, công ty bánh kẹo,… chợ lớn tỉnh… Thị trường rộng Việt Nam nước xuất lớn thứ hai giới sắn sản phẩm từ Sắn Điều cho thấy vị trí Sắn ngày nâng lên, mang lại lợi ích lớn cho kinh tếcủa Việt Nam, Sắn trở thành nguồn thu nhập quan trọng 3.3.2 Phân tích phƣơng án chiến lƣợc a Chiến lược dẫn đạo chi phí Nếu lựa chọn chiến lược này, Công ty phải lập cấu trúc cho phép Công ty cung cấp sản phẩm với chi phí đơn vị thấp đối thủ Công ty sử dụng chiến lược dẫn đạo chi phí có ưu, nhược điểm sau Ưu điểm Đặc trưng sản phẩm tinh bột sắn khó tạo nên khác biệt từ sản phẩm nên giá yếu tố để Công ty cạnh tranh với Công ty tận dụng ưu việc thiết lập hệ thống quan hệ lâu dài gắn bó với nhà cung cấp Chiến lược hạ thấp chi phí làm cho sản phẩm Công ty bị biến động giá Nhược điểm Đối thủ cạnh tranh công ty thị trường nước thị trường quốc tế có tiềm lực mạnh đễ dàng nhận họ hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh với công ty b Chiến lược khác biệt hóa Thực chiến lược khác biệt hóa, Công ty phải cố gắng cung cấp sản phẩm dịch vụ với đặc điểm phải khách hàng đánh giá cao, nhận biết khác biệt sẳn sàng trả giá thêm cho khác biệt Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Công ty sử dụng chiến lược khác biệt hóa sản phẩm có ưu, nhược điểm sau Ưu điểm Tạo sản phẩm khác biệt điều kiện thuận lợi cho công ty Tạo khác biệt sản phẩm bảo đảm cho Công ty chống lại đối thủ cạnh tranh Nhược điểm Ta nhận thấy sản phẩm vốn không rộng sâu sản phẩm tiêu dùng khác, việc tạo khác biệt đòi hỏi tiềm lực nghiên cứu nghiên cứu triển khai mạnh Những c Chiến lược tập trung Với chiến lược tập trung, công ty tập trung vào việc phát triển chủng loại sản phẩm cụ thể phát triển tất sản phẩm từ sắn với thi trường nhỏ thị trường mục tiêu lựa chọn Công ty sử dụng chiến lược tập trung có ưu, nhược điểm sau: Ưu điểm Sử dụng chiến lược giúp Công ty phục vụ tốt yêu cầu khách hàng truyền thống Trung Quốc Nhược điểm Công ty theo đuổi chiến lược thường có chi phí cao, Công ty phải đầu tư nhằm phát triển lực cạnh tranh, dẫn đến chi phí cao, lợi nhuận giảm 3.3.3 Lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh Từ phân tích trên, tác giả chọn chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Đắk Lắk chiến lược dẫn đạo chi phí Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.3.4 Chọn lựa chiến lƣợc đầu tƣ Chiến lược đầu tư Công ty đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu để trì lợi cạnh tranh; hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất phát triển lực bán hàng marketing 3.4 XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH ĐỂ THỰC THI CHIẾN LƢỢC 3.4.1 Nâng cao hiệu phận R&D Để thực hiệu chiến lược lựa chọn, khả thấu hiểu khách hàng mục tiêu để đưa sản phẩm thỏa mãn nhu cầu yếu tố định 3.4.2 Hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất Một lý quan trọng mà khách mua hàng quốc tế lựa chọn sản phẩm Công ty chất lượng sản phẩm phải ổn định đảm bảo tính truy xuất nguồn gốc người tiêu dùng cuối yêu cầu Đầu tư cho công tác huấn luyện Chuyên viên đánh giá chất lượng nội Thiết lập hệ thống thông tin đa chiều xây dựng hồ sơ theo dõi nhằm khắc phục thiếu sót hệ thống 3.4.3 Phát triển vùng nguyên liệu Phát triển nguồn nguyên liệu nguồn lực cốt lõi công ty, với mạnh có đội ngũ kỹ sư lâm nghiệp có trình độ Vì vậy, để việc phát triển vùng nguyên liệu ổn định, Công ty cần ban hành sách phát triển vùng nguyên liệu phải bảo đảm sản xuất có lợi cho người dân trồng sắn Công ty Công ty cần tăng cường phối hợp với quyền địa phương để quy hoạch vùng nguyên liệu nhằm mở rộng vùng nguyên Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 liệu Công ty xem xét mở rộng vùng nguyên liệu sang Lào 3.4.4 Chính sách makerting a Chính sách giá Về giá cho sản phẩm tinh bột sắn xuất khẩu, Công ty thực đơn hàng với mức giá đảm bảo có lãi, tối thiểu phải mức trung bình ngành, với phương châm cần đơn hàng với giá b Chính sách phân phối: Tăng cường hợp tác với nhà nhập khẩu, tìm kiếm thêm nhà đại lý, môi giới đối tác việc phát triển kênh phân phối công ty Tích cực việc mở rộng, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng trực tiếp công ty, để sở đưa sản phẩm thị trường Có sách ưu đãi để thu hút nhà phân phối Thực hình thức đối lưu hàng hóa với đối tác để đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa Công ty kết hợp công ty nước xuất mặt hàng khác có văn phòng chi nhánh thị trường Trung Quốc để giới thiệu sản phẩm thị trường c Chính sách khách hàng Công ty nên ban hành sách bán hàng, có quy định không bán 40% sản lượng cho khách hàng, giá có tốt Công ty nỗ lực phục vụ khách hàng truyền thống có đơn hàng tốt ý thức việc “giữ khách hàng cũ tốt tìm kiếm khách hàng mới” Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 d Chính sách sản phẩm Chất lượng sản phẩm yếu tố định quan trọng chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất sang thị trường Trung Quốc công ty, Nghiên cứu tâm lý tiêu dùng thị trường mà công ty hướng đến để có mẫu mã, chất lượng phù hợp Lập phận chuyên trách nghiên cứu lập phương án phát triển sản phẩm thay cho sản phẩm hữu sở đầu tư kinh phí cho đổi công nghệ Nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc đầu tư máy móc công nghệ từ nước tiên tiến, quy trình sản xuất thường xuyên rà soát để trách sai sót nhỏ sản phẩm Công ty có kế hoạch sản xuất hợp tác với doanh nghiệp ngành đủ lực để chia sẻ đơn hàng có số lượng lớn, vượt quy mô sản xuất Công ty Lắng e Chính sách truyền thông cổ động Thành lập phận chuyên nghiên cứu riêng biệt để phân tích tâm lý, thị hiếu thị trường mà công ty thực hướng đến để có hình thức quảng bá thích hợp với loại thị trường Bộ phận Makerting Công ty cần đẩy mạnh thực hoạt động nghiên cứu thị trường Đẩy mạnh hoạt động xây dựng thương hiệu công ty f Chính sách nguồn nhân lực * Chính sách nhân * Xây dựng văn hóa Công ty * Chính sách tài Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN Đề tài xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk phân tích mặt tích cực đồng thời hạn chế chiến lược kinh doanh sản phẩm xuất Công ty Trên sở việc xây dựng chiến lược xuất tinh bột sắn dã tạo điều kiện cho Công ty đánh giá thực lực ảnh hưởng môi trường bên trong, bên từ đề mục tiêu mà cần đạt tương lai, đồng thời qua việc phân tích đánh giá nguồn lực, hội thách thức môi trường kinh doanh giúp cho công ty có hướng phù hợp nhằm tạo giá trị cao Khi hoàn thành luận văn này, điều tác giả tâm đắc đem hết khả mình, cộng với hỗ trợ thầy, cô bạn bè để xây dựng cung cấp cho Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk bạn đọc hệ thống lý thuyết chiến lược kinh doanh sản phẩm chặt chẽ khoa học; phân tích sâu thực trạng Công ty từ định hướng chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn - sản phẩm chủ lực định đến tồn Công ty thời gian tới Hy vọng, tài liệu bổ ích cho Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk nghiên cứu xây dựng chiến lược cho sản phẩm tinh bột sắn Công ty – nhiệm vụ cấp bách Công ty Footer Page 25 of 145 ... luận chiến lược kinh doanh Chương Thực trạng chiến lược kinh doanh tinh bột sắn xuất Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk Chương Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất Công. .. doanh xuất Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Đắk Lắk, nghiên cứu nhân tố hình thành nên chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Đắk Lắk, giai đoạn... hóa Công ty 2.3.3 Năng lực cốt lõi Công ty 2.4 CHIẾN LƢỢC KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY 2.4.1 Chiến lƣợc kinh doanh Hiện Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Đắk Lắk chưa xây dựng chiến lược kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh tinh bột sắn xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Vật Tư Nông Nghiệp Đắk Lắk, Chiến lược kinh doanh tinh bột sắn xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Vật Tư Nông Nghiệp Đắk Lắk, Chiến lược kinh doanh tinh bột sắn xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Vật Tư Nông Nghiệp Đắk Lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay