Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

26 34 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:32

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CAO HỮU CÔNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Quản lý giáo dục Mã số : 60.14.01.14 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI VIỆT PHÚ Phản biện 1: TS TRẦN THỊ TRÂM ANH Phản biện 2: TS TRẦN VĂN HIẾU Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý giáo dục họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 31 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm gần đây, bậc tiểu học toàn quốc nói chung, Quận Hải Châu TP Đà Nẵng nói riêng, nội dung GD BVMT giảng dạy lồng ghép vào môn học từ lớp Song việc GD BVMT qua môn học nhiều hạn chế Hệ HS chưa thực có ý thức trách nhiệm với MT, chưa thực hành động để BVMT Việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, khu dân cư trường học HS yếu như: vứt rác bừa bãi, sử dụng nước lãng phí ý thức tự giữ gìn vệ sinh cá nhân HS chưa thực trở thành thói quen sinh hoạt ngày Thành phố Đà Nẵng - thành phố biển hướng tới đô thị Phát triển Bền vững Hội nhập nên vấn đề BVMT cần phải quan tâm Quận Hải Châu nằm vị trí trung tâm TP Đà Nẵng, tốc độ phát triển nhanh song hành với mức độ ô nhiễm MT nghiêm trọng Các em HS địa bàn cần phải nâng cao ý thức BVMT Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: "BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" làm vấn đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn quản lý hoạt động GDBVMT cho HS trường tiểu học, góp phần nâng cao hiệu GD toàn diện cho HS trường tiểu học quận Hải Châu TP Đà Nẵng Khách thể nghiên cứu đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Hoạt động GD BVMT cho HS tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Footer Page of 145 Header Page of 145 Các biện pháp quản lý hoạt động GD BVMT cho HS trường tiểu học quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Giả thuyết khoa học Quận Hải Châu quận trung tâm TP Đà Nẵng việc quản lý hoạt động GD BVMT cho HS, HS tiểu học năm qua chưa quan tâm mức Nhận thức hành vi BVMT HS nhiều hạn chế Hiệu việc GDBVMT cho HS trường tiểu học nâng cao thực cách đồng hợp lý: Nâng cao nhận thức cho CBQL GV, quản lý dạy học tích hợp, quản lý hình thức GDBVMT, phối hợp tổ chức nhà trường hoạt động GD BVMT cho HS Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu lý luận hoạt động GDBVMT cho HS tiểu học 5.2 Khảo sát thực trạng hoạt động GDBVMT biện pháp quản lý hoạt động GDBVMT cho HS trường tiểu học quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động GDBVMT cho HS trường tiểu học quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu hoạt động GDBVMT cho HS trường tiểu học quận Hải Châu, TP Đà Nẵng thời gian từ năm 2010 đến Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa - Các văn kiện Đảng, Nhà nước lĩnh vực nghiên cứu - Các công trình nghiên cứu khoa học giáo dục có liên quan tới Footer Page of 145 Header Page of 145 đề tài 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra phiếu hỏi - Phương pháp vấn, kết hợp trò chuyện, trao đổi với đội ngũ CBQL GV - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm CBQL GV như: kế hoạch quản lý, kế hoạch dạy học trang thiết bị giáo dục, giáo án, 7.3 Nhóm phương pháp bổ trợ - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia - Phương pháp thống kê toán học Đóng góp luận văn Từ kết điều tra khảo sát công tác quản lý hoạt động GDBVMT cho HS trường tiểu học quận Hải Châu, tác giả đưa nhận xét, đánh giá khách quan đề xuất biện pháp nhằm giúp nhà quản lý GD có sở quan trọng việc xây dựng chiến lược phát triển GD địa phương Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận – Khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm có chương: Chƣơng Cơ sở lý luận quản lý hoạt động GD BVMT cho HS tiểu học Chƣơng Thực trạng công tác quản lý hoạt động GD BVMT cho HS trường tiểu học quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Chƣơng Biện pháp quản lý hoạt động GD BVMT cho HS trường tiểu học quận Hải Châu TP Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN HẢI CHÂU, TP ĐÀ NẴNG 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Sự phát triển hoạt động giáo dục môi trƣờng Khái niệm Giáo dục môi trường (GDMT) hình thành nước Anh từ năm 1892, giáo sư Sir Patrick Geddes – nhà thực vật học người Scotland Hội nghị Belgrade (1975), GDMT định nghĩa quy mô toàn cầu Từ đến nay, ý nghĩa khái niệm GDMT có nhiều thay đổi GDMT đại, định nghĩa Hiệp hội GDMT Bắc Mỹ năm 1993 “một trình giúp người học tiếp thu kiến thức, kỹ kinh nghiệm môi trường tích cực để phân tích vấn đề, đánh giá lợi ích rủi ro, đưa định thông tin đầy đủ, thực hành động có trách nhiệm nhằm đạt trì chất lượng MT” 1.1.2 Giáo dục môi trƣờng Việt Nam Năm 1960, Bác Hồ trực tiếp phát động Tết trồng ý tưởng hành động GDMT Việt Nam Ngày 17/10/2001 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1363/QĐ-TTG việc phê duyệt đề án “Đưa nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân” 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Môi trƣờng, bảo vệ môi trƣờng, giáo dục môi trƣờng a Môi trường Để thống mặt nhận thức, sử dụng định nghĩa khái niệm MT "Luật bảo vệ môi trường" Quốc hội nước Footer Page of 145 Header Page of 145 CHXHCN Việt Nam khoá IX, kì họp thứ tư thông qua ngày 27 - 12 1993 sau: "Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên yếu tố vật chất nhân tạo, quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, tồn tại, phát triển người thiên nhiên" [Error! Reference source not found., tr 32] b Bảo vệ môi trường Hoạt động BVMT hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến MT; ứng phó cố MT; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi MT; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ MT lành c Giáo dục môi trường Tại hội nghị Belgrade (1975), GDMT định nghĩa quy mô toàn cầu : “GDMT trình nhằm phát triển cộng đồng dân cư có nhận thức rõ ràng quan tâm đến môi trường vấn đề liên quan, có kiến thức, kỹ năng, động sẵn sàng làm việc độc lập phối hợp nhằm tìm giải pháp cho vấn đề phòng chống vấn đề nảy sinh tương lai” [Error! Reference source not found.,tr 51] 1.2.2 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng a Quản lý Quản lý tác động có mục đích chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý để tổ chức, phối hợp hoạt động họ trình sản xuất, xã hội nhằm đạt mục tiêu đề b Quản lý giáo dục - Quản lý giáo dục cấp vĩ mô : Ở cấp độ vĩ mô, hiểu hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch chủ thể quản lý vào hệ thống GD quốc dân nhằm huy động tổ chức thực có hiệu nguồn lực phục vụ cho mục tiêu Footer Page of 145 Header Page of 145 phát triển GD, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội quốc gia [Error! Reference source not found., tr 15] - Quản lý giáo dục cấp vi mô : QLGD hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch chủ thể quản lý vào hệ thống tổ chức GD nhà trường nhằm điều khiển thành tố hệ thống phối hợp hoạt động theo chức năng, kế hoạch, đảm bảo cho trình GD đạt mục đích, mục tiêu xác định với hiệu cao c Quản lý nhà trường Quản lý nhà trường: Là quản lý hoạt động GD nhà giáo, hoạt động học tập rèn luyện người học, nguồn lực đáp ứng yêu cầu hoạt động GD nhà trường 1.2.3 Quản lý giáo dục môi trƣờng Quản lý hoạt động GDMT tác động quan quản lý giáo dục cấp hiệu trưởng đến hoạt động GDMT nhằm giúp cho hoạt động GDMT đạt kết mong muốn làm cho thành viên nhà trường, tùy theo vị trí công tác giao, có nhận tức đắn tầm quan trọng việc GDMT cho HS, trang bị cho HS ý thức trách nhiệm phát triển bền vững trái đất, khả biết đánh giá vẻ đẹp thiên nhiên giá trị nhân cách khắc sâu tảng đạo lý môi trường 1.3 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1.3.1 Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trƣờng Ở cấp tiểu học mục tiêu GDBVMT nhằm làm cho HS bước đầu hiểu biết MT, có khả sống thân thiện với MT BVMT 1.3.2 Nội dung giáo dục môi trƣờng GDBVMT trường tiểu học tiến hành thông qua lồng ghép nội dung vào môn học, hoạt động GD Footer Page of 145 Header Page of 145 lên lớp 1.3.3 Phƣơng pháp giáo dục môi trƣờng Phương pháp GDMT bậc tiểu học bao gồm: Phương pháp thảo luận, phương pháp quan sát tìm hiểu, điều tra, phương pháp trò chơi 1.3.4 Hình thức tổ chức giáo dục môi trƣờng Có hai hình thức triển khai GDMT là: Tích hợp, lồng ghép nội dung GDBVMT thông qua môn học hoạt động lên lớp a Giáo dục môi trường thông qua việc tích hợp, lồng ghép môn học Việc truyền thụ kiến thức GDMT cho HS thuận lợi hiệu vấn hình thức tích hợp, lồng ghép môn học b Giáo dục môi trường thông qua hoạt động lên lớp Hoạt động GDNGLL cấp Tiểu học điều kiện thuận lợi phù hợp với nhu cầu tham gia hoạt động tập thể HS 1.3.5 Đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học a Đặc điểm phát triển trí tuệ Ở đầu tuổi tiểu học phát triển trí tuệ thường gắn với hành động trực quan, khả khái quát hóa phát triển dần theo lứa tuổi, lớp 4, bắt đầu biết khái quát hóa lý luận b Sự hình thành giới quan: Thế giới quan hình thành từ sinh hoạt, lối sống, tình cảm tính cách trẻ 1.3.6 Đội ngũ giáo viên lực lượng tham gia giáo dục môi trường a Đội ngũ giáo viên Giáo dục tiểu học cấp học tảng hệ thống GD quốc dân, GV tiểu học có vị trí, vai trò quan trọng, GV tiểu học Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 người góp phần định việc thực hoạt động GD HS tiểu học có chất lượng b Các lực lượng tham gia giáo dục môi trường Các lực lượng phạm vi nhà trường bao gồm Đoàn niên CSHCM toàn thể thành viên nhà trường Ngoài có lực lượng đoàn thể quyền địa phương giúp đỡ chuyên gia, nhà khoa học MT 1.3.7 Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục môi trƣờng Thực chức quản lý hoạt động GDMT phải đồng bộ, hợp lý có hiệu từ việc xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện; giám sát, đạo; kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo việc thực công tác GDMT cho HS trường tiểu học đạt kết cao 1.3.8 Điều kiện sở vật chất, thiết bị dạy học hoạt động giáo dục môi trƣờng Nhà trường phải đảm bảo tiêu chuẩn MT ánh sáng, không khí, cung cấp nước sạch, có công trình vệ sinh đạt chuẩn, có thư viện đủ tranh giáo khoa, phim tư liệu, tài liệu, báo chí, có phòng học, thiết bị nghe nhìn phục vụ công tác GDMT, có điều kiện đất đai cần xây dựng vườn trường, bồn hoa, cảnh, góc sinh thái… 1.4 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG 1.4.1 Quản lý mục tiêu giáo dục môi trƣờng Quản lý mục tiêu GDMT tác động có định hướng chủ thể quản lý lên thành tố tham gia vào trình hoạt động GDMT nhằm thực có hiệu mục tiêu hoạt động GDMT, hướng đến mục tiêu GD toàn diện, hình thành nhân cách cho HS 1.4.2 Quản lý nội dung giáo dục môi trƣờng Quản lý nội dung chương trình GDMT quản lý việc xây dựng thực nội dung GDMT theo mục tiêu yêu cầu đặt Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 hoạt động GD, công tác GDMT 1.4.6 Quản lý kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục môi trƣờng a Quản lý việc đánh giá nhận xét kết học tập học sinh môn có tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục môi trường HT nhà trường phải nắm tình hình GV thực đầy đủ nghiêm túc văn hướng dẫn đánh giá xếp loại HS Đánh giá HS công xác b Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết hoạt động giáo dục môi trường thông qua hoạt động lên lớp - Kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động xã hội MT - Kiểm tra sản phẩm hoạt động, thăm dò dư luận, trưng cầu ý kiến tập thể - Tổng kết đánh giá, khen thưởng, rút học kinh nghiệm hoạt động để định hướng cho hoạt động 1.4.7 Quản lý điều kiện sở vật chất, thiết bị dạy học hoạt động giáo dục môi trƣờng Quản lý CSVC - TBGD tác động có mục đích người quản lý nhằm xây dựng, phát triển sử dụng có hiệu hệ thống CSVC - TBGD, phục vụ đắc lực cho công tác GD-ĐT TIỀU KẾT KẾT CHƢƠNG Quản lý hoạt động GDMT cho HS trường tiểu học hoạt động quan trọng nhằm giúp HS hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ hình thành nhân cách cho HS, góp phần cho phát triển bền vững xã hội Với ý nghĩa đó, chương tảng lý luận để tìm hiểu thực Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 trạng quản lý hoạt động GDMT cho HS tiểu học Quận Hải Châu TP Đà Nẵng nhằm đề xuất biện pháp quản lý công tác GDMT, góp phần đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt động GDMT cho HS tiểu học địa bàn Quận Hải Châu TP Đà Nẵng CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ GD-ĐT QUẬN HẢI CHÂU 2.1.1 Vị trí địa lý Vị trí Quận Hải Châu: Phía Bắc giáp Vịnh Đà Nẵng, Tây giáp quận Thanh Khê huyện Hòa Vang, Đông giáp quận Sơn Trà quận Ngũ Hành Sơn, Nam giáp Quận Cẩm Lệ Quận Hải Châu có tầm quan trọng đặc biệt phát triển TP Đà Nẵng, giữ vai trò trung tâm trị-hành chính-kinh tế-văn hoá địa bàn trọng điểm an ninh, quốc phòng TP Đà Nẵng 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội Quận Hải Châu trung tâm giao lưu Đà Nẵng thương mại dịch vụ, văn hóa du lịch, khoa học-công nghệ, giáo dục đào tạo địa bàn có ý nghĩa chiến lược quốc phòng-an ninh Quận Hải Châu phấn đấu trở thành địa phương đầu nghiệp CNH-HĐH trở thành đô thị thân thiện với môi trường 2.1.3 Tình hình giáo dục cấp Tiểu học quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng a Kết giáo dục Chất lượng GD trường Tiểu học địa bàn Quận Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Hải Châu thể năm học gần cho thấy số lượng học sinh có học lực loại giỏi mức 84%, chất lượng hạnh kiểm học sinh mức Đ năm đạt 100%, kết thể nỗ lực lớn trường công tác GD b Về đội ngũ cán quản lý, giáo viên Số lượng GV biên chế 556, hợp đồng 140 GV nữ chiếm 90% 100% GV đạt chuẩn chuẩn c Về sở vật chất thiết bị dạy học Tổng số phòng học trường Tiểu học địa bàn Quận Hải Châu 425 phòng Các trường có phòng vi tính, có phòng dạy trình chiếu, tạo điều kiện để GV giảng dạy giáo án điện tử 2.2 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý giáo viên trƣờng học giáo dục môi trƣờng quản lý hoạt động giáo dục môi trƣờng cho học sinh a Nhận thức vai trò, ý nghĩa giáo dục môi trường cho học sinh trường Tiểu học Các CBQL GV trường đánh giá vai trò, ý nghĩa GDMT sau: có 87 % ý kiến đánh giá quan trọng 13% đánh giá quan trọng Điều khẳng định CBQL GV trường nhận thức đắn tầm quan trọng hoạt động GDMT b Nhận thức vai trò, ý nghĩa quản lý GDMT cho học sinh Hầu hết CBQL GV nhận thức công tác GDMT nhà trường chịu tác động nhiều CBQL có biện pháp quản lý HT nhà trường Bên Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 cạnh đó, kiến thức MT BVMT gương mẫu đội ngũ GV đánh giá tác động lớn đến công tác GDMT 2.3.2 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục môi trường hiệu trưởng trường tiểu học Quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng a Thực trạng quản lý hoạt động dạy học có tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục môi trường + Thực trạng quản lý chương trình GDMT: HT có lập kế hoạch GDMT kế hoạch hoạt động GD cho năm học Tuy nhiên, HT giao cho tổ trưởng chủ yếu GVCN quản lý thực kế hoạch nên hoạt động giảng dạy tùy tiện, phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm GV + Thực trạng quản lý việc soạn chuẩn bị lên lớp giáo viên: HT quản lý tương đối tốt việc soạn chuẩn bị lên lớp GV, qui định việc soạn số môn có kiến thức liên quan đến GDMT Tuy nhiên, việc quản lý giáo án GV đa số giao phó cho phó HT nên việc đạo nhiều hạn chế + Thực trạng quản lý việc dự lên lớp có nội dung GDMT - HT chưa quan tâm dự lên lớp GV môn có tích hợp GDMT nên không hỗ trợ cho GV phương pháp giảng dạy vừa tạo tuỳ tiện việc thực kế hoạch GDMT nhà trường + Thực trạng quản lý việc phân tích tính sư phạm dạy HT trường Tiểu học thường quan tâm đến dạy lớp có phân tích đánh giá sư phạm dạy GV Tuy nhiên phần lớn hoạt động chủ yếu thực đội ngũ tổ trưởng, diễn họp tổ HT thường giao cho phó HT dự họp Do đó, hiệu việc dự phân tích sư phạm dạy không cao Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 + Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá học tập HS Thực tế nay, HT trường quan tâm đến việc nhận xét đánh giá HS GV Tuy nhiên, việc đánh giá HS kiến thức GDMT chung chung, chưa tạo động lực để HS tìm tòi ghi nhớ kiến thức GDMT b Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục môi trường thông qua hoạt động lên lớp HT có đạo, điều hành thực kế hoạch thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, chưa có hoạt động mang tính đặc thù riêng trường c Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên nội dung, phương pháp giáo dục môi trường HT tạo điều kiện cho GV tham gia lớp tập huấn GDMTvà tổ chức truyền đạt lại cho GV tổ với thời lượng GV phải thường xuyên tự bồi dưỡng nội dung, kiến thức GDMT d Thực trạng quản lý công tác phối hợp với tổ chức nhà trường hoạt động giáo dục môi trường Lực lượng tham gia thường xuyên hoạt động GDMT cho học sinh chủ yếu GVCN, GVBM có tích hợp nội dung GDMT Đoàn niên + Quản lý việc phối hợp nhà trường tổ chức bên Nhà trường thường phối hợp với quyền địa phương (ở địa bàn cư trú) tổ chức hoạt động NGLL để GDMT cho HS Tuy nhiên, việc kết hợp nhà trường lực lượng bên chưa thường xuyên Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Đôi nhà trường CMHS phối hợp để tổ chức hoạt động ngoại khóa có nội dung GDMT Tuy nhiên việc phối hợp không thường xuyên không nằm kế hoạch định kỳ nhà trường e Thực trạng quản lý Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ giáo dục môi trường Khảo sát thực tế trường cho thấy cảnh quan sư phạm xanh, đẹp, 100% trường có thư viện, TBDH phục vụ hầu hết môn học chương trình GD phổ thông, hệ thống âm thanh, tivi, đầu máy máy chiếu projector Tuy nhiên, đầu sách, tài liệu, băng đĩa tranh ảnh phục vụ hoạt động GDMT thư viện trường chưa phong phú 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GDMT CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.4.1 Ƣu điểm Các trường tiểu học Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng có nhận thức đắn tầm quan trọng, vai trò ý nghĩa hoạt động GDMT quản lý hoạt động GDMT cho HS 2.4.2 Hạn chế - Về GDMT, HT chưa quan tâm đầy đủ nội dung quản lý hoạt động dạy GV dự giờ, kiểm tra đánh giá HS - Còn nhiều nội dung MT, ô nhiễm MT ảnh hưởng đến đời sống, BVMT chưa truyền đạt cách đầy đủ cho HS - Các hoạt động GDMT thông qua hoạt động NGLL hiệu chưa cao - Việc phối hợp với lực lượng nhà trường chưa thường xuyên Footer Page 17 of 145 16 Header Page 18 of 145 - Cơ sở vật chất, TBDH phục vụ hoạt động GDMT chưa HT quan tâm đầu tư mức Nguyên nhân hạn chế, yếu kém: Nguyên nhân chủ quan hạn chế trước hết HT trường chưa quan tâm thường xuyên đến công tác GDMT trường Phần lớn CBQL, GV tổ chuyên môn chưa quan tâm sâu sát đến việc tổ chức giảng dạy tích hợp kiến thức GDMT môn học, công tác tổ chức điều kiện hỗ trợ, đặc biệt sở vật chất cung ứng tài liệu cho GV chưa chủ động, tích cực; kỹ giảng dạy GDMT đội ngũ GV yếu; Nguyên nhân khách quan trước hết tác động tiêu cực từ xã hội, HS thiếu gương tốt BVMT để noi theo 2.4.3 Cơ hội - Chính quyền nhân dân thành phố Đà Nẵng đang huy động tham gia cộng đồng công tác BVMT hướng đến mục tiêu trở thành thành phố thân thiện MT 2.4.4 Nguy - Quận Hải Châu phải đương đầu với vấn đề xúc suy giảm chất lượng MT - Một phận dân cư chưa có ý thức BVMT nên không gương mẫu tác động tiêu cực đến việc giáo dục ý thức BVMT cho em HS TIỂU KẾT CHƢƠNG Qua nghiên cứu thực trạng quản lý GDMT trường tiểu học Quận Hải Châu TP Đà Nẵng rút kết luận sau : Thực trạng quản lý hoạt động GDMT nhà trường nhiều Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 tồn Việc đạo, tổ chức, kiểm tra đánh giá chưa chặt chẽ thường xuyên, hình thức tổ chức chưa phong phú, thiếu biện pháp quản lý phù hợp Chính điều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng GDMT nói riêng chất lượng giáo dục toàn diện nói chung Để khắc phục tình trạng này, đòi hỏi đội ngũ cán quản lý giữ vai trò then chốt HT phải tìm tòi, nghiên cứu tìm biện pháp quản lý hoạt động GDMT cho học sinh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS trường tiểu học Quận Hải Châu TP Đà Nẵng CHƢƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN HẢI CHÂU TP ĐÀ NẴNG 3.1 NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP Những biện pháp xây dựng theo nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu, toàn diện hệ thống, phù hợp với thực tiễn sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3.2 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý giáo viên trƣờng tiểu học vai trò ý nghĩa hoạt động giáo dục môi trƣờng a Đối với hiệu trưởng cán quản lý nhà trường HT nắm vững văn đạo cấp trên, xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động GDMT cho HS đảm bảo hiệu quả, khả thi Tổ chức hội thảo chuyên đề kế hoạch quản lý hoạt động GDMT cho HS Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 b Đối với Đoàn đội Đoàn niên xây dựng chương trình hành động năm học với nội dung hình thức thiết thực, sáng tạo, hấp dẫn đoàn viên, niên tích cực tham gia nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động GDMT cho HS c Đối với giáo viên GV người có ảnh hưởng trực tiếp đến việc GD động cơ, thái độ học tập HS GV cần phải có nhận thức đắn mục tiêu GDMT, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, có kỹ vận dụng phương pháp GDMT, thường xuyên lưu ý, nhắc nhở, GD kiến thức MT ứng dụng vào việc rèn luyện kỹ sống cho HS d Đối với Công đoàn nhà trường Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên, đoàn viên người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua thực mục tiêu, nhiệm vụ đề 3.2.2 Quản lý hoạt động dạy học tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục môi trƣờng a Quản lý chương trình giáo dục môi trường HT đạo tổ chuyên môn xây dựng chương trình GDMT cho HS nhằm thống nội dung học, khối lớp nhà trường HT cần ý tiến trình thực chương trình, dự kiến vấn đề nảy sinh việc thực chương trình biện pháp giải b Quản lý việc soạn chuẩn bị lên lớp giáo viên Đê quản lý việc soạn chuẩn bị lên lớp giáo viên hiệu trưởng phải thông qua giáo án Hiệu trưởng cần phải phổ biến yêu cầu bước chuẩn bị soạn giáo án, quy định chất lượng soạn loại bài, bồi dưỡng GV đổi phương pháp dạy học, có Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 kế hoạch mua sắm đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo, phương tiện kỹ thuật, thiết bị dạy học phục vụ công tác giảng dạy cho GV c Quản lý dạy lớp phân tích tính sư phạm dạy có nội dung giáo dục môi trường Quản lý dạy lớp giáo viên Để nâng cao chất lượng dạy lớp GV, hiệu trưởng cần đạo xây dựng tiêu chuẩn dạy Chuẩn dạy có ý nghĩa lớn chất lượng giáo dục tiến nghề nghiệp GV Phân tích tính sư phạm dạy có nội dung GDMT : - HT lập kế hoạch việc dự phân tích sư phạm dạy toàn năm học, xếp lịch dự phân tích sư phạm dạy tuần - Hiệu trưởng kiểm tra việc thực kế hoạch, theo dõi cải tiến hoạt động dạy học GV sau dự - HT cần bồi dưỡng cho toàn thể GV kỹ dự phân tích sư phạm dạy, quy trình bước việc dự dạy d Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh - Nâng cao nhận thức GV ý nghĩa, tầm quan trọng, chức yêu cầu việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh - Tổ chức cho GV học tập nắm vững Thông tư 30/2014/TTBGDĐT quy định đánh giá HS tiểu học 3.2.3 Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục môi trƣờng thông qua hoạt động lên lớp a Quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt động HT cần đạo xây dựng kế hoạch theo hướng từ tổ chuyên môn, tổ chức đoàn thể đến xây dựng kế hoach chung cho toàn trường Tùy theo kế hoạch giai đoạn, HT đạo tổ chuyên Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 môn, tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch chi tiết nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm, nguồn nhân lực, tài liệu kinh phí cho hoạt động HT kiểm tra việc thực kế hoạch, tổ chức tổng kết, đánh giá, khen thưởng cá nhân, tập thể hoàn thành tốt kế hoạch đề tham gia tốt hoạt động GDMT cho học sinh b Quản lý việc áp dụng hình thức hoạt động lên lớp để giáo dục môi trường Căn vào nội dung, điều kiện thực tế, thời gian hoạt động đối tượng cụ thể, HT đạo chọn phối hợp nhiều hình thức khác nhằm mang lại hứng thú cho HS đạt hiệu giáo dục cao Tổ chức cho GV dự hoạt động có thời gian ngắn tổ chức cho nhóm GV hướng dẫn hoạt động phức tạp nhằm hổ trợ cho rút kinh nghiệm, GVCN tham gia để vừa hỗ trợ cho việc quản lý vừa tham gia đánh giá HS sau c Quản lý việc kiểm tra đánh giá học sinh qua hoạt động lên lớp Việc kiểm tra đánh giá HS thông qua hoạt động trực tiếp, HS tiếp thu tri thức cách tự nhiên, từ hình thành thái độ, hành vi MT BVMT cách tự nhiên, bền vững Việc kiểm tra đánh giá đánh giá đạo đức môi trường Trong việc kiểm tra đánh giá HS qua hoạt động NGLL, hiệu trưởng cần vào mục tiêu GDMT, từ đề tiêu chuẩn đánh giá HS 3.2.4 Biện pháp quản lý việc bồi dƣỡng giáo viên nội dung phƣơng pháp giáo dục môi trƣờng Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 * Các biện pháp quản lý việc bồi dưỡng giáo viên + GV tự bồi dưỡng + Tổ chuyên môn bồi dưỡng + Nhà trường tổ chức hội thảo định kỳ mời chuyên gia môi trường đến tập huấn cho CBQL GV toàn trường 3.2.5 Biện pháp quản lý phối hợp tổ chức nhà trƣờng hoạt động giáo dục môi trƣờng HT đạo phối hợp lực lượng GD như: Công đoàn, Đoàn niên, Ban đại diện CMHS lực lượng bên nhà trường a Với tổ chức công đoàn Trong hoạt động GDMT cho HS, HT nhà trường phối hợp với Công đoàn đẩy mạnh vận động “Mỗi thầy cô giáo gương sáng đạo đức, tự học sáng tạo” lĩnh vực GDMT Phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt bồi dưỡng tình cảm, giáo dục đạo đức môi trường, giá trị sống kỹ sống cho HS b Với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn niên phải có kế hoạch, biện pháp tổ chức cụ thể, phù hợp với hoạt động nhà trường, tranh thủ ủng hộ Hội đồng sư phạm, tổ chức khác, tổ chức tốt hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng mang tính thời hoạt động BVMT c Với Cha mẹ học sinh HT làm việc với Ban đại diện CMHS phương hướng hoạt động Ban năm học, cần nhấn mạnh hoạt động GDMT nội dung cấp thiết cần quan tâm thường xuyên liên tục - HT cần tăng cường công tác xã hội hoá GD, vận động Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 ủng hộ CMHS việc cải tạo, xây dựng cảnh quan sư phạm, sân chơi cho HS d Tăng cường phối hợp với lực lượng xã hội khác Hoạt động phối hợp lực lượng GD nhà trường, gia đình tổ chức xã hội xem trình vận động tổ chức thành viên cộng đồng tham gia vào việc xây dựng phát triển nhà trường 3.2.6 Quản lý sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ hoạt động giáo dục môi trƣờng Hiệu trưởng phải có biện pháp quản lý TBDH hiệu quả: Đó sử dụng cách, giao trách nhiệm quản lý sử dụng người Hàng năm hiệu trưởng nhà trường cần có kế hoạch sửa chữa, mua sắm bổ sung để có hệ thống CSVC TBDH đồng bộ, đảm bảo số lượng để đáp ứng yêu cầu việc giảng dạy tổ chức hoạt động GDMT nhà trường 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Nhằm góp phần để quản lý hoạt động GDMT cho học sinh trường Tiểu học địa bàn Quận Hải Châu TP Đà Nẵng đạt hiệu quả, đề xuất 06 biện pháp quản lý nêu Các biện pháp có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung hỗ trợ cho nên trình quản lý hoạt động GDMT cho học sinh, tùy theo tình hình thực tế nhà trường địa phương mà hiệu trưởng lựa chọn, vận dụng phối hợp biện pháp cách phù hợp, đồng linh hoạt để đem lại hiệu mong muốn 3.4 KẾT QUẢ THĂM DÒ SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Kết thăm dò ý kiến cần thiết tính khả thi biện pháp, thành viên cho biện pháp quản lý hoạt động Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 GDMT cho học sinh nêu có tính cấp thiết tính khả thi, vận dụng vào thực tiễn quản lý, nhằm nâng cao chất lượng GDMT cho học sinh trường tiểu học địa bàn Quận Hải Châu TP Đà Nẵng TIỂU KẾT CHƢƠNG Nghiên cứu lý luận hoạt động GDMT quản lý hoạt động GDMT cho học sinh trường Tiểu học; từ thực trạng quản lý hoạt động GDMT cho học sinh trường tiểu học Quận Hải Châu TP Đà Nẵng, đề xuất 06 biện pháp quản lý hoạt động GDMT cho học sinh trường tiểu học Quận Hải Châu TP Đà Nẵng trình bày cụ thể chương đề tài Những biện pháp xây dựng theo nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu, toàn diện hệ thống, phù hợp với thực tiễn sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học Các biện pháp thăm dò tính cấp thiết tính khả thi, áp dụng vào thực tiễn quản lý hoạt động GDMT cho học sinh trường tiểu học Quận Hải Châu TP Đà Nẵng để nâng cao chất lượng hiệu GDMT cho học sinh KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua khảo sát, nghiên cứu thực tiễn trường tiểu học Quận Hải Châu TP Đà Nẵng, nhận thấy việc quản lý hoạt động GDMT nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục Từ sở lý luận thực tiễn, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động GDMT cho học sinh trường tiểu học Quận Hải Châu TP Đà Nẵng Sáu biện pháp quản lý có mối quan hệ chặt chẽ với Kết thăm dò tính cấp thiết tính khả thi biện pháp cao, vận dụng vào thực tiễn quản lý KHUYẾN NGHỊ Footer Page 25 of 145 24 Header Page 26 of 145 2.1 Với Bộ Giáo dục Đào tạo Cần biên soạn, xuất sách tài liệu tham khảo cho CBQL, GV CMHS nội dung, hình thức tổ chức hoạt động GDMT cho HS phù hợp với giai đoạn 2.2 Với Sở Giáo dục Đào tạo Thành Phố Đà Nẵng - Hằng năm cần tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động GDMT cho đội ngũ CBQL - Cần phối hợp với Thành Đoàn để phát động phong trào BVMT với quy mô rộng khắp thường xuyên 2.3 Với Phòng Giáo dục Đào tạo Quận Hải Châu Thành Phố Đà Nẵng - Tăng cường đạo kiểm tra công tác quản lý hoạt động GDMT` trường tiểu học - Đầu tư CSVC TBDH cập nhật tài liệu, thông tin MT 2.4 Với trƣờng tiểu học - Cần xây dựng kế hoạch riêng GDMT cho HS cụ thể chi tiết - Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác GDMT đa dạng hóa hình thức tổ chức để đạt hiệu 2.5 Với cha mẹ học sinh - Thường xuyên liên hệ với nhà trường mà trực tiếp GVCN để nắm bắt tình hình học tập rèn luyện em; chủ động phối hợp với nhà trường hoạt động giáo dục, đặc biệt hoạt động GDMT cho HS 2.6 Với quyền địa phƣơng - Tăng cường công tác tuyên truyền BVMT nhân dân; áp dụng biện pháp, chế tài hành vi vi phạm BVMT địa phương - Hỗ trợ nhà trường kinh phí, phương tiện, nhân sự, tạo điều kiện tổ chức hoạt động lên lớp để GDMT cho học sinh Footer Page 26 of 145 ... DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN HẢI CHÂU, TP ĐÀ NẴNG 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Sự phát triển hoạt động giáo dục môi trƣờng Khái niệm Giáo dục môi trường... DỤC MÔI TRƢỜNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý giáo viên trƣờng học giáo dục môi trƣờng quản lý hoạt động giáo dục môi. .. GDMT cho học sinh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS trường tiểu học Quận Hải Châu TP Đà Nẵng CHƢƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG CHO HỌC SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay