SÁCH GIÁO KHOA hòa âm (2)

111 251 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 16:29

I BUBỐPXKI - X ÉPXÊÉP I XPAXÔBIN - V XÔCÔLỐP SÁCH GIÁO KHOA HÒA ÂM TẬP II Người dịch: LÝ TRỌNG HƯNG VĂN HÓA — NGHỆ THUẬT HÀ NỘI - 1966 PHẦN THỨ HAI MỤC LỤC Chương 28: HỢP ÂM KÉP TRONG KẾT Khái niệm sơ Những hình thức khác điệu trưởng điệu thứ— tức tự nhiên, hòa âm, giai điệu — thống dấu hiệu chung là: tất điệu thức điệu thức điatônic, toàn chồng âm chúng trực tiếp phục tùng hợp âm chủ với tính chất hợp âm át, hạ át, hợp âm phụ hợp âm chủ Đồng thời khuôn khổ điệu thức điatônic, hợp âm crômatic không ổn định dùng rộng rãi Những hợp âm crômatic đem lại khuynh hướng mới, phương pháp diệu thức phong phú, khà truyền cảm Nhưng tất hợp âm mởi hợp với hợp Âm chủ, chúng quan hệ trực tiếp Nhóm hợp âm át kép Những hợp âm phổ biến hợp âm crômatic hợp âm thuộc hòa âm át quan hệ với hợp âm át hệ thống điệu thức đialônic Thí dụ, lấy hợp âm ba át Đô trưởng coi hợp âm chủ tạm thời, ta thành lập nhóm hợp âm át hợp âm chủ tạm thời Đặc điểm quan trọng hợp âm thuộc nhóm nốt bậc IV gam nâng cao: nốt bậc IV điệu thức tự nhièn dấu hiệu hòa âm hạ át (S, SII,-SII7) nâng cao chức thay đổi trở nên nốt dẫn âm át Nhóm hợp âm nghiên cứu gọi nhóm hợp âm át kép, ký hiệu hai chữ cải DD Những hợp âm thành lập từ bậc V quan hệ với hợp âm át điatônic có hình thức ký hiệu: DD DD, DD9 v.v Những hợp âm bảy dẫn vào hợp âm át, ký hiệu sở DD ra, ghi thêm chữ số la-mã VII số hình thức ví dụ: DDVII7, DDVII v.v Chú thích: hợp âm thí dụ 422 có đánh dấu hợp âm thông dụng thực tế Trong điệu trưởng, hợp âm DDVII (hay hợp âm đảo lần thứ DDVII được) đứng trước K, nốt bậc III giáng thấp (nốt bày hợp âm bảy dẫn vào hợp âm át) thường ghi thay nốt bậc II nâng cao, khuynh hướng giai điệu hút nốt bậc III (nốt sáu K): Các hợp âm nhóm DD điệu thứ cấu tạo giống hợp âm tương ứng tên điệu trưởng, có vài ngoại lệ như: hợp âm chín điệu trưởng trưởng thử, điệu thứ có hợp âm chín thử; hợp âm bảy dẫn điệu trưởng giảm thử, điệu thứ có hợp âm bảy dẫn giảm: Vai trò hợp âm kép Vì thói quen ăn sâu lối tiến hành định chỗ kết, nên sau hợp âm hạ át hay chờ đợi xuất tất nhiên thông thường hợp âm át : Nếu sau hòa âm hạ át hợp âm át kép, phát sinh khuynh hướng mới, biến đối khả xuất hợp âm át thành cần thiết phải xuất hiện, hợp âm DD đòi hỏi giải vào hợp âm át (như vào hợp âm chủ nó): T— S— DD D—T Cách chuẩn bị hợp âm át kép Đứng sau hòa âm hạ át, (S, SII, SII7, S7) hợp âm gốc DD tiến vào với bướcnửa cung chromatic từ âm gốc s (hay âm ba SII SII7) vào âm dẫn DD Do hợp âm hạ át chỗ kết có đặc điêm âm gốc đặt bè bátxơ, nên bước tiến nửa cung crômatic dùng bè bÁTxơ, dùng bè hay bè Nếu hòa âm hạ át tăng đôi âm gốc (hay âm ba SII thế), để tránh lỗi quan hệ nửa cung crômatic, nên dùng phương pháp sau đây: lúc với bậc IV nâng cao bè, âm tăng đôi bè khác tiến xuống cung (lập thành DDVII7 giảm) nửa cung (lập thành DDVII7 thứ): Hợp âm át kép thường dùng trực tiếp sau T TSVI: Cách giải DD vào hợp âm ba át qua K Hợp âm bốn-sáu kết, gần tất nhiên thuộc lối kết cổ điển âm nhạc ngoại quốc hồi kỷ thứ XVIII XIX Do cách giải DD vào D qua K tượng thường xảy chỗ kết hẳn kết nửa Với điều đó, hợp âm DD dùng âm đứng cạnh âm trÂm K, tức bậc IV# bậc VI gam đê làm bè bátxơ Âm dẫn DD (IV#) giải tiến theo khuynh hướng nó, tức lên khoảng hai thứ, âm chung đứng yên Cách giải quỵểt trực tiếp vào hợp âm át Quan hệ hợp âm át kép với hợp âm át giống quan hệ hợp âm át với hợp âm chủ Vì thế, thí dụ, hợp âm DD giải vào hợp âm ba át giống hợp âm bảy át giải vào hợp âm ba chủ : Còn hợp âm DDVII7 giải vào D giống DVII7 vào T Hợp âm DD xuất chỗ kết với tư CÁCh hợp âm thêu đứng hai hợp âm K BÀI TẬP Bài tập miệng Phân tích đoạn ngắn sau đây, ý điều kiện áp dụng hợp âm át kép (đặc biệt cách tiến hành bè) a) L.Bêtôven—xônát cho pianô : op 14 N°2 chương I (nhịp 7-45) b) P.Menđenxơn—Bài ca không lời : N° 9, TT 3—6; N° 14 nhịp 1—8; N° 22, nhịp 2— N° 28 nhip 1—4 c) A.Gurilep «Cô nàng đáng yêu » (nhịp 1—8) d) R.Suman « Hoa sen » (5 nhip cuối; đ) P.Sôpanh «Nốc tuyết» op 15, N°2 (nhịp 1—8) «Nốc tuyết» op 48, N° 1, phần (nhịp 1—4) Bài tập viết a) Phối hòa âm cho giai điệu bè bótxơ sau đây: b) Phát triển mệnh đề sau thành đoạn nhạc, áp dụng chỗ kết thúc hợp âm bốn-sáu thêu: Bài tập pianô a) Thành lập tất hợp âm nhóm át kép giọng khác b) Đánh đàn lối tiến hành kết thúc với hợp âm nhóm át kép ' c) Phối hòa àm đoạn ngắn sau * ** Chương 29: HỢP ÂM ÁT KÉP TRONG CƠ CẤU BẢN NHẠC Khái niệm sơ Các hợp âm nhóm DD áp dụng chỗ kết mà cấu nhạc Nếu chỗ kết, DD thường chuẩn bị hợp âm hạ át, cấu nhạc, chỗ kết, thường hay đứng sau hòa âm chủ (T TSVI), dùng đứng sau D D 2.Cách giải DD vào D T Như biết, chỗ kết, DD áp dụng biến dạng đảm bảo âm gốc D bè bátxơ; cấu nhạc, DD hình thức được, điều kiện không liên quan đến Cũng giống cách giải hợp âm DD vào hợp âm bốn-sáu kết, hợp âm DD giải vào hợp âm bốn-sáu chủ lướt (T), theo điều kiện tiến hành bè Sau hợp âm bốn-sáu chủ đó, nối tiếp với DD hình thức khác với hợp âm thuộc hòa âm khác: Sự tiến hành DD vào hợp âm nghịch nhóm D Mỗi hợp âm DD tiến vào hợp âm nghich nhóm át, tức vào D7, DVII7, vào D9 Trong bước tiến thế, âm dẫn DD (bậc IV#) xuống nửa cung chromatic vào âm bảy D7 hay âm năm DVII7, tức ngược với khuynh hướng Âm bảy hợp âm xuống bậc thường lệ, âm chung đứng yên (nối tiếp lốỉ hòa âm) Cách tiến hành giống gặp chỗ kết: Chú thích:Nếu cách tiếp DD—D, hợp âm nghịch hai chức hỉnh thức, thí dụ DD7—D7, DDVII7—DVII7, kết quà lập thành khúc ngắn chuỗi quan hệ khoảng bốn crômatic hợp âm át coi tổ mô tiến tương ứng Điều kiện tiến hành bè hoàn toàn giống cách tiến hành bè chuỗi quan hệ khoảng bốn hợp âm bảy thuộc điệụ thức điatônic (xem chương trước mô tiến điatônic) Khi DDvà DDVII7 (chú ý âm DD nẳm bè bátxơ hai hợp âm) tiến vào hợp âm bảy át (D7) gốc thường gặp phải lỗi quan hệ nửa cung crômatic, lối tiến hành này, lỗi không bật rõ rệt bị đánh lạc hướng chủ ý khuynh hướng hút D Lối tiến hành thường áp dụng chủ yếu kết để có D7 hình thức gốc, không, chỗ kết thúc không đủ rõ ràng đầy đủ (nếu cần kết hoàn toàn): Sự tiến hành DD vào hợp âm nghịch nhóm S Đôi hợp âm DD tiến vào hợp âm sII tương ứng điệu thứ trưởng hòa âm, cách giáng thấp âm ba âm năm DD (âm âm ba DDVII7) BÀI TẬP Bài tập miệng Phân tích chỗ điều kiện áp dụng DD đoạn nhạc sau đày: a) R Suman Tập hát cho Thiếu niên, N°34 (nhịp — 4) ; b) R.Suman «Thời niên thiếu» op 15, N°1 (nhịp — 8); c) R Suman « Cácnavan», E-xtrenla Vanxơ Đức ; d) L Bêtôven Xônát, op : 26, chượng (nhịp — 8); đ) A Varlamốp Rômăngxơ «ngôi sáng» (nhịp 22 - 31) L e) A Điubiue « Trái lim, trái lim » (nhịp — 8) g) p Tsaicổpxki, ôpêra «Épghênhi — Onhêghin» (đoạn mở đầu) h) A Gurilep Rômăngxơ « Tôi nói lúc chia ly » Bài tập viết Phối hòa âm giai điệu bè bátxơ sau đây: Bài tập pianô Sau xác định hợp âm hợp âm át kép giọng trưởng hay giọng thứ nào, nhiều phương pháp tiến hành khác nhau, đánh đàn hợp âm tiến vào D7 DVII7 hình thức gốc hay hình thức đảo sau giải vào hợp âm chủ BỔ SUNG — Cách giải DD vào hợp âm bốn-sáu kết, biết hợp âm gồm âm hợp âm chủ nằm âm trÂm hợp âm át, dùng sau làm sở thực CÁCh giải DD trực tiếp vào hợp âm chủ Sự có mặt âm chung DD T đă góp phần làm cho lối tiến hành củng cố thông dụng, đảm bảo cho lối tiến hành thật bình ổn tự nhiên Vì thế, đặc biệt thông dụng hết dùng DDVII (rấl dùng DD7) làm nhiệm vụ hợp âm thêu đứng hai hợp âm chủ hình thức giống với lối tiến hành bè bình ổn, giữ âm gốc hợp âm chủ bè bátxơ Trong trường hợp này, (điệu trưởng, phần lớn dùng hợp âm hạ át điệu thức Âm (thường sII7, s), làm cho thay đổi nửa cung bè nhiều dùng hợp âm hạ át điệu trưởng tự nhiên Sau hợp âm hạ át D hình thức hình thức khác hợp âm chủ lối tiến hành biến cách (xem nhịp kết thúc ca kịch « Trixtan Idônđa » R Yarne chỗ cuối rômăngxơ « Giấc mơ» M Balakirẻp) BÀI TẬP BỔ SUNG Phân tích: D Kabalẻpxki Đoạn prêluyt đô thử op — 38, N°20 (nhịp — 8) * ** Chương 30: SỰ HÓA TRONG HỢP ÂM ÁT KÉP 1.Khái niệm sơ Sự hóa cách dùng nửa cung để gây thêm phần căng thẳng cho khuynh hướng toàn cung giai điệu sẵn có điệu thức Đặc điểm hóa không thay đổi chức hợp âm (như nửa cung crômatic), tức không tạo nên thoát ly khói phạm vi giọng Sự hóa ghi ký hiệu dấu giáng dấu thăng trước chữ số vị trí âm hợp âm (âm năm, âm ba, âm gốc) bị hóa Ký hiệu ghi bên trái trước chữ số ký hiệu hình thức hợp âm Thí dụ: # 5D7 — hợp âm bảy át có âm năm thăng; b3DVII — hợp âm ba-bốn dẫn có âm ba giáng v.v Nhóm hợp âm DD bị hóa Trong nhóm hợp âm át kép bị hóa có số hợp âm mã thành phần khoảng cấu tạo thiết phải có khoảng sáu tăng Do đó, tất hợp âm bị hóa DD tập hợp lại vởi tên chung nhóm hợp âm át kép khoảng sáu tăng Khoảng sáu tăng thành lập bậc điệu thứ hay điệu trưởng hòa âm với bậc bốn thăng (âm dẫn DD) Khi đưa thêm vào khoảng sáu tăng hay hai âm hợp âm DD trở nên thông dụng hơn, tên chung gọi theo khoảng cấu tạo hợp âm Trong thực hành sáng tác, hợp âm ưu tiên sử dụng hình thức đảo, tức âm khoảng sáu tăng bè bÁTxơ Đôi (phần lớn bè bátxơ tiến nửa cung crômatic từ bậc IV) âm khoảng sáu tăng nằm bè bátxơ, trường hợp đảo ngược lại thành khoảng ba giảm (IV # — VIb), có khuynh hương hút D Cách chuẩn bị hợp âm DD bị hóa Các hợp âm át kép bị hóa chuẩn bị hợp âm ba chủ đảo chuẩn bị hợp âm nhóm S Âm sáu hay âm sáu giáng hợp âm nhóm hạ át phải nằm bè bátxơ, thể, trường hợp này, hợp âm DD với âm sáu thăng trở thành hình thức sở hình tliức tiêu biểu : Ít âm bậc bốn hợp âm hạ át thuộc điệu thức điatônic để bè bÁTxơ; lúc đó, hợp âm DD bị hóa phải cho bậc IV thăng nửa cung crômatic (để tránh lỗi quan hệ nửa cung crômatic) đó, vào đảo có âm hưởng không thông thường: ' Đôi đứng trước hay sau hợp âm DD hợp âm ba át, DD có tính chất hòa âm thêu Các hợp Âm DD hình thức thông thường chúng (tức không bị hóa), hoàn toàn hợp lý coi hợp âm chuẩn bị cho DD bị hóa bè bátxơ tiến nửa cung crômatic Cách giải DD có khoảng sáu tăng vào Kvà T lướt Cơ sở giải hợp âm nhóm giải khoảng sáu tăng vào khoảng tám, đảo tức khoảng ba giảm giải vào khoảng tám hay khoảng đồng âm, xem cách xếp hợp âm Các bè lại tiến bình ổn, âm chung tất nhiên đứng yên: Đối với tẩt hợp âm DD này, cách giải thông dụng cách giải vào K Các hợp âm ba-bốn hợp âm năm-sáu tăng hai lần có cách giải mà BỔ SUNG Các bợp âm DD có khoảng sáu tăng áp dụng đứng hai hợp âm ba chủ gổc hợp âm sáu nó, đứng hai hợp âm bốn-sáu kết Cách tiến hành bè bình ỗn cách điển hình hợp âm thêu: Các lối tiến hành có phần giống lối tiến hành biến cách, ý nghĩa đó, chúng áp dụng cấu nhạc kết bổ sung Thí dụ phối hòa âm BÀI TẬP Bài tập miệng Tìm hợp âm bị hóa nhóm DD tác phẩm sau : a) L Bétôven Xônát op 10 N°1 (trang đầu) b) V Môda Xônát Rê trưởng (trang dầu) c) F Sôpanh Vanxơ La giáng trưởng, op 42 (phần Soste- nuto đoạn cuối), Etuýt la thứ op 25; d) A Đargômưxki «Tôi chán nàn » «Vừa buồn vừa chán » đ) A Gurilep « Xerđxie-igruska » e) K Xen Xăng Aria Đalila Rê giáng trưởng ôpêra « Xamxôn Đalila » Bài tập viết a) Phối hòa âm giai điệu bè bátxơ sau đây; b) Phát triển thí dụ 295 thành đoạn nhạc có áp dụng hợp âm DD bị hóa Bài tập pianô a) Thành lập giọng âm cho sẵn, hợp âm sáu tăng, hợp âm ba-bốn tăng, hợp âm năm-sáu tăng, hợp âm ba-bốn hợp âm nămsáu tăng hai lần DD bị hóa b) Đánh đàn chỗ kết có áp dụng hợp âm nói đứng sau hợp âm hạ át sau hợp âm chủ c) Xác định hợp âm sau giải chúng có thể, nhiều phương pháp khác hợp âm chủ BỔ SUNG Trong trường hợp cá biệt, hợp âm át kép bị hóa tiến bước nửa cung crômaiic thường vào hình thức DD sau lại quay hình thức bị hóa (trước sau DD hợp âm át kép bị hóa chức năng) Trong trường hợp khàc, DD bị hóa thường tiến bước nửa cung crômatic vào DD, sau tiến vào D (thường bị hóa) Những lối nối tiếp hòa âm không bị tước phần tinh tế Xem đồ thị thí dụ 466 « Cavatina Cốnsacôpna » ca kịch «Hoàng tử Igo» A Bôrôđin, mà đoạn cuối có áp dụng lối nối tiếp dẫn : * ** Chương 31: SỰ LIÊN QUAN CỦA CÁC LOẠI GIỌNG Khái niệm sơ Có thể dùng giọng hay nhiều giọng khác đề trình bày nội dung âm nhạc Phương pháp trình bày giọng suốt nhạc dùng thỏa mãn phạm vi hợp âm giọng mà Phương pháp trình bày nhiều giọng khác là, giọng chủ yếu tác phÂm hay đoạn nó, túc giọng có giọng khác gọi giọng phụ , giọng thứ yếu Tất hợp âm giọng phụ gọi hợp âm phụ: hợp âm chủ phụ, hợp âm át phụ v.v Qui tắc nối tiếp giọng lập thành bố cục giọng tác phẩm, phương pháp đưa vào giọng tiếp sau giọng khác tạo nên lối tiến hành tiếp giọng mối quan hệ chúng Có ba loại chủ yếu cách nối tiếp giọng : chuyển giọng, chuyển giọng tạm nhảy giọng Chuyển giọng Chuyển giọng tức chuyển sang giọng kết thúc nhạc giọng đó, theo thường lệ chuyển giọng chấm dứt kết hoàn toàn Thí dụ đơn giản chuyển giọng thay đối giọng cuối đoạn nhạc thứ nhất: Đôi (thường nhịp kép) chuyển giọng chấm dứt câu đoạn nhạc Chuyển giọng tạm Chuyển giọng tạm chuyển sang giọng phụ khoản thời gian ngắn, trình trình bày hoàn toàn giọng hay nhiều giọng đoạn nhạc Có hai hình thức chuyển giọng tạm : chuyển giọng tạm chuyển giọng tạm kết Chuyển giọng tạm lướt xuất cấu nhạc, kết Trong mức độ đó, giống âm lướt hợp âm lướt: Chú thích :Nếu tương tự giọng phụ cạnh khía khác, với âm hợp âm hợp âm dẫn đến lối chuyển giọng tạm quay giọng trước, gọi chuyển giọng thêu (xem nhịp — thí dụ trên) Chuyển giọng tạm kết xuất cuối câu hay cuối phần nhỏ câu Nó thường dùng kết nửa với tham gia hai chức không ổn định (S D) giọng phụ kết hoàn toàn cuối câu tạo nên ấn tượng chuyển giọng rồi: Chú thích: Chuyển giọng tạm phạm vi phần câu dùng lối kết hẳn (nhưng kết không hoàn toàn) kết ngắt để tránh kẽt thúc sớm thấy, thí dụ đoạn tái chương I Xônat Bêtôven op 53, op 57, op 90, op, 106 v.v BÀI TẬP Bài tập miệng Phân tích bố cục giọng tác phẩm dẫn làm thí dụ chương này, tác phẩm khác, giáo sư định phần học sinh tùy ý chọn lựa * ** Chương 60: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN TÍCH HÒA ÂM 1.Ý nghĩa phân tích hòa âm Sự phân tích hòa âm tác phẩm âm nhạc lấy toàn phận, phải trọn vẹn nội dung tư tưởng cách trình bày chương nó, có ý nghĩa lớn giáo trình hòa âm giúp cho học sinh đạt thành học tập tốt, cần thiết để nắm vững kiến thức thực hành hòa âm thông thạo Sự phân tích hòa âm : 1) Làm cho học sinh liên hệ chặt chẽ trực tiếp với tác phẩm âm nhạc sinh động dễ dàng; 2) giúp cho học sinh hiểu rõ rằng, điều hướng dẫn giáo trình hòa âm phương pháp quy luật tiến hành bè có tác dụng cho tập túy mà có tác dụng mặt thẩm mỹ nghệ thuật nữa; 3) cho học sinh tài liệu phong phú hoàn loàn cụ thể để chứng minh phương pháp cách tiến hành bè quy luật quan trọng cách phát triển hòa âm; 4) giúp cho học sinh hiểu đặc điểm chủ yếu tiếng nói hòa âm tác giả trường phái (xu hướng); 5) Tất nhiên cho học sinh biết lịch sử tiến triển phương pháp quy luật dùng hợp âm, lối tiến hành, lối kết, cách chuyển giọng v.v 6) Làm quen với vấn đề định phương hướng bút pháp tiếng nói hòa âm, 7) sau tổng kết quan niệm tính chất chung âm nhạc, dần đến nắm nội dung (trong giới hạn mà hòa âm đạt đến được) Nhiệm vụ quan trọng phân tích hòa âm thực mà phương pháp tập phân tích hướng dẫn mở rộng phức tạp hóa với trình có hệ thống chặt chẽ Các hình thức phân tích hòa âm Sự phân tích hòa âm nhiệm vụ phương pháp nó, qui ba hình thức sau đây: a) giải thích xác yếu tố hòa âm (hợp âm, cách tiến hành bè, lối kết v.v ); b) biết tổng hợp khái quát hòa âm đoạn nhạc phân tích (lôgích vận động chức năng, liên quan ảnh hưởng lẫn giai điệu hòa âm v.v ) c) biết rõ tất nét chủ yếu cách cấu tạo hòa âm gắn liền với tính chất nhạc, với hình thức phát triển đặc điểm cá biệt tiếng nói hòa âm tác phẩm, tác giả khuynh hướng (trường phái) 3.Các phương pháp chủ yếu phân tích hòa âm Trong giáo trình, nhiệm vụ phân tích hòa âm nghiên cứu kể cần theo với trình tự chuẩn bị chu đáo, sau chuyển sang mô tả tóm tắt phương pháp chủ yếu phân tích hòa âm Sự phân tích hòa âm bắt đầu cách xác định giọng tác phẩm định (hay đoạn tác phẩm) ; trực tiếp sau giọng tìm tất giọng khác xuất trình phát triển tác phẩm (đôi nhiệm vụ phần nên tránh) Việc xác định giọng yếu tố đủ vấn đề, đặt giả thiết nhìn qua Rất xa với giả thiết đó, tất tác phẩm bắt đầu hợp âm D, S, DD, napôliten, âm D v,v…, toàn nhóm hợp âm thuộc chức chủ (Xem R Suman, op 23, N°4; F Sôpanh, prêluýt N°2v.v ) Trong trường hợp thấy hơn, có tác phẩm bắt đầu hợp âm chuyển giọng tạm (Xem L.Bêtôven, « Xônat trăng », ch II giao hưởng thứ ch I; F Sôpanh, Maduyêcca mi thứ, op 41, N°2,v.v ) Trong số tác phẩm khác có bố cục giọng phức tạp (L Bêtôven, Xônat Đô trưởng, op 53, Ch II) xuất hợp âm chủ bị trì hoãn lâu (Xem F Sôpanh, prêluýt La giáng trưởng, N° 17 ; A Xkriabin, prêluýt la thứ, op 11 Mi trưởng, op 11; S Tanêép, căntatơ «Sau đọc thánh thư »; canhtét pianô op 30 — nhập đề v.v ) Ở trường hợp đặc biệt, hòa âm có khuynh hướng rõ rệt, rành mạch hút hợp âm chủ giọng cho sẵn, thật tất chức năng, trừ chức chủ (ví dụ, R Vácne) Nhập đề ca kịch « Trittan Idônđa» chết Idônđa; N Rimxki-Corxacốp, đoạn đầu Uvéctuya ca kịch « đêm tháng năm », A Liađốp « Bài ca đau thương » ; S Rakhmanhinốp, chương II, Côngxéctô thứ cho pianô ; S Liapunốp, Rômăngxơ op 51, A.Xkriabin, prêluỷt N° op 11) Sau cùng, nhiều tác phẩm cải biên dân ca cổ điển Nga, cách ghi hóa biểu giọng xuất phát theo quy tắc lưu truyền theo lối ghi điệu thức đặc biệt, cho nên, thí dụ giọng xon thứ đôriên có dấu giáng hóa biểu, pha thăng thứ pbrigiên ghi có hai dấu thăng, Xon trưởng mixôliđiên không ghi dấu hóa v.v Chú thích: Những đặc điểm cách ghi hóa biểu thường thấy tác giả khác, dựa theo tài liệu tác phẩm dân gian E.Gơric, B Báctôc v.v ) Sau tìm thấy giọng tiếp giọng khác xuất tác phẩm nghiên cứu, xác định bố cục chung đặc điểm chức giọng Xác định bố cục giọng tạo điều kiện để hiểu rõ lôgích cách nối tiếp giọng, điều đặc biệt quan trọng tác phẩm hình thức lớn Tất nhiên xác định giọng kết hợp với tính chất đồng thời điệu thức, với kiến trúc chung điệu thức, tượng có quan hệ hữu với Nhưng, có khó khăn đặc biệt sinh phân tích nhạc có điệu thức phức tạp thuộc loại tổng hợp (ví dụ: R Vácne, nhập đề vào II «Pácxiphan», «Bão táp» ; R Suman, «Grillen» ; N RimxkiCorxacốp, «Xátcô» (cảnh hai), mẫu ngắn «Kasêia» ; S.Prôcôphiép «Sự châm biếm» v.v ) thay đổi điệu thức hay thay đổi giọng cuối tác phẩm (ví dụ : M Balakirép «hơi thở lo âu », F.Lit « Rápxôđi étpanhôn» ; F Sôpanh, balađơ N°2; G Volf «Hôm trăng lên u buồn » ; F Sôpanh, Maduyêcca Rê giáng trưởng, xi thứ op 30 ; I Bơram, rápxôđi Mi giáng trưởng; S Tanêép « Mơnuyê» v.v ) Sự thay đổi điệu thức giọng cần phải rõ ràng đủ để giải thích hiểu quy luật lôgích thay đổi mối liên hệ với tính chất chung phát triển chung tác phẩm mối liên hệ với nội dung Giai đoạn phân lích chỗ kết : Nghiên cứu xác định hình thức kết, xác định mối liên hệ lẫn đoạn trình bày chủ đề đoạn phát triển tác phẩm Hợp lý nghiên cứu từ đầu cấu đoạn trình bày chủ đề (thường đoạn nhạc); không nên cho đầy đủ Khi tác phẩm phân tích khuôn khổ vượt giới hạn đoạn nhạc (phát triển chủ đề, phần rôngđô, hình thức hai ba đoạn độc lập v.v ) cần phải xác định chỗ kết cấu đoạn tái hiện, mà phải so sánh hòa âm chỗ kết đoạn tái với đoạn trình bày chủ đề Điều giúp ta hiểu rõ cách phân biệt kết để nhấn mạnh tính chất ổn định hay không ổn định, tính chất kết thúc hoàn toàn hay không hoàn toàn, liên quan phân chia ranh giới cấu để làm cho hòa âm thêm phong phú, để thay đổi tính chất nhạc v.v Nếu tác phẩm có phận trung gian (nối tiếp) rõ ràng, thiết phải xác định lối dùng hòa âm chứa đựng đặc tính không ổn định phận trung gian (như : chỗ dựa kết nửa, chỗ dừng lại D, âm D mô tiến giọng không ổn định, kết ngắt v.v ) Như vậy, lối nghiên cứu độc lập khác chỗ kết, thiết phải kết hợp với xem xét nhận định vai trò chúng cách phát triển hòa âm (quá trình biến đổi) hình thành hình thức Để kết luận, cần vừa ý đến đặc tính cá biệt hòa âm chủ đề, (hay chủ đề), vừa ý đến đặc điểm kiến trúc chức điệu thức chúng (ví dụ, cần nghiên cứu cụ thể đặc tính điệu trưởng, điệu thứ, điệu thức khả biến, điệu trưởng-thứ v.v ) Tất giai đoạn hòa âm liên hệ chặt chẽ với có ảnh hưởng lẫn Sự kết hợp có tầm quan trọng lớn phân tích tác phẩm loại hình thức lớn có quan hệ tương phản chương với chủ đề trình bày hòa âm chúng Tiếp theo, cần ý phân tích cách phối hợp phát triển giai điệu hòa âm Muốn thế, chủ đề giai điệu (chủ dề phạm vi đoạn nhạc) phân tích độc lập, bè kiến trúc bố cục, tức xác định đặc điểm, tính chất phân chia, tính chất hoàn chỉnh, nét chức v.v Sau tìm thấy kiến trúc tính chất diễn tả giai điệu củng cố hòa âm Chủ yếu để ý đến cao điểm phần phát triển chủ đề hình thức trình bày bố trí hòa âm Chúng ta nhớ rằng, thí dụ phái nhạc cổ điển cao điểm thường mệnh đề thứ hai đoạn nhạc có liên quan đến xuất hợp âm hạ át (để nhấn mạnh cao điểm thêm rõ rệt) (Xem Betôven, Largo appasionato Xônat số 2, Ch II Xônat số 11, chủ đề đoạn kết thúc «Xônat patêticơ» v.v ) Trong trường hợp khác phức tạp hơn, cách hay cách khác, hợp âm hạ át xuất mệnh đề thứ nhất, cao điểm phải phối hòa âm cách khác để nhấn mạnh tính chất căng thẳng chung (thí dụ DD, S DVII7 có âm muộn, hợp âm napôliten, hợp âm bậc ba giáng v.v ) Để làm thí dụ mẫu, tìm thấy nhạc trứ danh Largo e mesto Xônat Rê trưởng số Bêtôven, cao điểm chủ đề (trong đoạn nhạc) rõ rệt chồng âm DD Cách bố trí cao điểm tương tự thế, quan trọng cách trình bày phát triển hòa âm, dùng tác phẩm chương nhạc thuộc loại khúc thực lớn (Xem Bêtôven, Largo appasionato Xônat số cấu hai chương chủ đề chính, Adagio—chương hai Xônat rê thứ op 31 Bêtôven) Thích hợp với quy luật, giải thích cao điểm(chính phụ) hòa âm cách rõ ràng kế tục truyền thống sáng tác tác giả sau R Suman, F Sôpanh, P Tsaicốpxki, S Tanêép, S.Rakhmanhinốp) cung cấp nhiều tác phẩm mẫu mực tuyệt mỹ (Xem đoạn ca ngợi tình yêu tuyệt hay phần kết thúc II ca kịch «Epghênhi — Onhêghin» Tsaicốpxki, chủ đề «phụ» chương kết thúc giao hưởng thứ sáu Tsaicốpxki, đoạn cuối « Người vợ chưa cưới vua Nga » RimxkiCorxacốp v.v ) Khi phân tích chi tiết cách nối tỉep hợp âm (dù khuôn khổ đoạn nhạc đơn giản), cần phải giải thích đầy đủ, hợp âm đâu, đảo nào, xen kẽ hợp âm nào, tăng đôi âm nào, với âm nghịch hợp âm thêm vào cho phong phú v.v Đồng thời nên tổng quát xuất sớm thường xuyên hợp âm chủ nào, trì hoãn kéo dài chức không ổn định nào, với theo hệ thống mà hợp âm (chức năng) thay đổi, yếu tố nhấn mạnh trình bày điệu thức giọng Tất nhiên, cần xét đến cách tiến hành bè tức kiểm tra hiểu rõ tính chất tinh túy giai điệu truyền cảm cách vận động bè một; ví dụ biết đặc điểm cách xếp tăng đôi âm chồng âm (Xem Rồmăngxơ N Métne «Thì thào nhịp thở rụt rè» đoạn giữa); giải thích hợp âm đầy đủ nhiều âm biến thành đồng âm (Betôven, Xônat số 12 « Hành khúc đám tang »); hệ thống tiến hành ba bè xen kẽ với bốn bè (L Bêtôven «Xônat trăng» chương hai) nguyên nhân mà di chuyển âm vực chủ đề (L Bêtôven, Xônat Pha trưởng sổ 22, Ch I v.v ) Sự ý đào sâu cách tiến hành bè giúp cho học sinh cảm thấy hiểu đẹp đẽ tự nhiên lối kết hợp hợp âm tác phẩm cổ điển giáo dục cho học sinh khiếu thẩm mỹ toàn thiện cách tiến hành bè, cách tiến hành bè, âm nhạc, thật ra, sáng tạo Đồng thời với ý đến cách tiến hành bè, cần theo dõi vận động bè bátxơ: tiến bước nhảy âm gốc hợp âm (« bè bátxơ gốc ») bước điatônic bước crômatic bình ổn hơn, có giai điệu tính ; bè bátxơ vận động biến đổi, chủ yếu hết lối tiến hành có quan hệ với chủ đề (nói chung, lối tiến hành bổ sung tương phản) Tất điều quan trọng trình bày hòa âm Khi phân tích hòa âm cần xét đến đặc tính âm vực, tức lựa chọn âm vực hay âm vực khác có liên quan đến tính chất chung tác phẩm Tuy âm vực quan niệm không chất mặt hòa âm, nhưng, qui tắc chung, hòa âm phương pháp trình bày âm vực, âm vực có tác dụng quan trọng Như biết rằng, hợp âm xếp bố trí hay tăng đôi âm vực cao thấp, âm muộn bè dùng bè bátxơ, «gián đoạn» âm vực trình bày hợp âm nói chung không nên có (không hay), phương pháp giải âm nghịch phần thay đổi thay đổi âm vực Như biết, lựa chọn sử dụng ưu tiên âm vực định, có liên quan trước hết đến tính chất tác phẩm, đến khúc loại, tốc độ, cách cấu tạo tác phẩm Cho nên tác phẩm ngắn linh hoạt thuộc loai xkécđô, hài hước, chuyện thần thoại, caprixơ, âm vực cao thường hay dùng cả, nói chung, ta thấy lối sử dụng tự thoải mái phong phú nhiều âm vực khác nhau, có lại kèm di chuyển âm vực (XemXkécđô Bêtôven Xônát số — chủ đề chính) Trong tác phẩm loại êlêgi, rômăngxơ, ca khúc, nốctuyết, hành khúc đám tang, xêrênađơ v.v màu sắc âm vực thường bị hạn chế thường dựa vào âm vực âm vực du dương truyền âm (L Bêtôven, chương hai Xônát patêticơ; R Suman, lương «Intécmêđơ» côngxéctô cho pianô; Glie, côngxéctô cho hát đàn nhạc, chương I; P Tsaicốpxki, andante cantabile, op 11) Tất nhiên không di chuyển vào âm vực thấp nhạc loại « hộp nhạc » (boite musique) Liađốp trái lại vào âm vực cao nhạc loại « hành khúc đám tang » Bêtôven, op 26, tính chất âm nhạc tác phẩm không gay gắt thô tục, vô nghĩa, bị xuyên tạc Cho nên cần phải xác định cần thiết tác dụng thực tế việc cân nhắc đặc tính âm vực phân tích hòa âm (chúng nêu thêm số thí dụ bổ ích: L Betôven Xônát «appasionata», Ch.II, F Sôpanb, Xkécdô xônat xi giáng thử; E Gơric, Xkécdô mi thứ op 54; A Bôrôđin,«trong tu viện »; F Lit « Đám tang »(1) (1) Đôi để nhắc lại chủ đề mẫu chủ đề người ta dùng bước nhảy âm vực táo bạo («chuyển dịch») chương nơi mà trước có tiến hành bình ổn Thường thường, nhạc có tính chất hài hước, tính chất đùa tính chất nồng nhiệt đòi hỏi lối trình bày biến đổi âm vực này, ví dụ ta thấy cách dùng lối năm nhịp cuối Andante xônat Xon trưởng số 10 Bêtôven Trong phân tích hòa âm không nên lướt qua vấn đề tần số hòa âm (nói cách khác «mạch đập hòa âm») Mạch đập hòa âm, nhiều mặt, xác định nối tiếp liên tục tiết tấu hòa âm xác định đặc tính loại tác phẩm vận động hòa âm Trước tiên, mạch đập hòa âm tính chất, tốc độ khúc loại tác phẩm mà phát sinh Khi tốc độ chậm, hòa âm thường thay đổi phách (cả phách yếu) nhịp, dựa vào nhịp-phách làm cho giai điệu, nhạc khúc du dương tự rộng rãi Trong trường hợp riêng biệt, có nhạc tốc độ chậm mà hòa âm thay đổi , đòi hỏi giai điệu phải đặc biệt hoa mỹ, lối trình bày tự do, có tính chất ngâm vịnh (Xem F Sôpanh) nốctuyết xi giáng thứ, Pha thăng trưởng) Những nhạc tốc độ nhanh hòa âm thường thay đổi phách mạnh nhịp, riêng loại nhạc múa hòa âm—chỉ thay đổi nhịp cách hai nhịp hay nhiều mớii thay đổi — (vanxơ, maduyêcca) Nếu giai điệu tốc độ nhanh kèm theo thay đổi hòa âm gần âm một, trường hợp phối hòa âm đòi hỏi ý nghĩa độc lập riêng, trường hợp khác, cần coi chồng âm lướt thêu (Bêtôven, đoạn triô Xkécdô La trưởng Xônat số 2; R Suman «Bài tập giao hưởng», biến tấu — tập số 9) Nghiên cứu mạch đập hòa âm làm cho quen thuộc hiểu biết đặc tính bật tiếng nói âm nhạc sinh động cách sử dụng thực tế Ngoài ra, nhiều cách thay đổi khác mạch đập hòa âm (mạch chậm, mạch nhanh) dễ dàng có liên quan đến vấn đề hình thức phát triển, biến hóa hòa âm động lực chung trình bày hòa âm Giai đoạn phân tích âm hợp âm bè giai điệu bè đệm Xác định hình thức âm hợp âm, mối liên hệ với chúng, phương pháp tiến hành bè, đặc điểm tương phản giai điệu tiết tấu, hình thức đối thoại cách trình bày hòa âm, phong phú hòa âm v.v Điều đáng nghiên cứu đặc biệt tính chất sinh động truyền cảm âm nghịch hợp âm đưa vào trình bày hòa âmâm nghịch hợp âm biểu lộ rõ âm muộn, ý ưu tiên dành cho âm Khi phân tích tính chất khác âm muộn, cần xác định cách cặn kẽ, điều kiện phách-nhịp âm muộn, khoảng cách âm trước sau âm muộn, tính chất rõ ràng mâu thuẫn chức năng, âm vực, vị trí âm muộn quan hệ với vận động giai điệu (cao điểm) đặc tính biểu lộ (Xem thí dụ: P Tsaicốpxki, ariôdô Lenxki «Hạnh phúc thay» — từ đầu cảnh hai ca kịch « Epghênhi-onhêghin)), Chương kết thúc giao hưởng số chủ đề Rê trưởng) Khi phân tích cách nối tiếp liên tục hòa âmâm lướt âm thêu, học sinh cần ỷ đến vai trò giai điệu chúng, cần thiết giải âm nghịch «đồng thời» khả làm hòa âm thêm phong phú kết hợp «ngẫu nhiên» dấu hóa bất thường) phách yếu nhịp, mâu thuẫn có âm muộn v.v (Xem R Vácne, đoạn mở đầu vào «Trittan»; P Tsaicốpxki, đoạn hát Trika ca kịch «Êpghênhi-Onhêghin»; song ca Okxana Xôlôkha troiig «Trêrêvisết» ; chủ đề tinh yêu «Con đầm Pich» ; S Tánêép giao hưởng đô thứ, chương II) Tính chất diễn cảm âm hợp âm đưa vào hòa âm cần phải tự nhiên sinh động, lối gọi hình thửc trình bày «đối xướng» Một số thí dụ mẫu: L Bêtôven Largo appasionato xônát số 2, Andante xônat số 10, Ch II; P Tsaicốpxki, Nốctuyết đô thăng thứ (đoạn nhắc lại); E Gơric «Điệu múa Anitra»(đoạn tái hiện) v.v Khi nhận xét thí dụ mẫu cách áp dụng âm hợp âm tất loại đồng thời phát ra, ta thấy vai trò quan trọng âm hợp âm nhấn mạnh biến hóa hòa âm, củng cố tính chất giai điệu du dương tính chất truyền cảm toàn thể lối tiến hành bè bảo vệ nội dung chủ đề toàn vẹn chủ đề đường nét bè (xem aria Okxana la thứ IV ca kịch «Đêm trưóc lê giáng sinh» N Rimxki-Corxacốp) Vấn đề phức tạp khó khăn phân tích hòa âm vấn đề thay đổi giọng (chuyển giọng), vừa phân tích lôgich trình chuyển giọng chung, nói cách khác lôgích nối tiếp chức giọng thay đổi, vừa phân tích bố cục chung giọng đặc tính cấu tạo điệu thức bố cục Ngoài ra, thí dụ mẫu cụ thể, nên tìm hiểu xếp loại cách chuyển giọng khác có chuyển giọng tạm nhảy giọng Ở nên làm sáng tỏ đặc tính «So sánh kết quả» dùng theo danh từ B L Yavốcxki (chúng dẫn thí dụ mẫu: nhiều bè kết hợp đoạn trình bày chủ đề Xônat V Môda Bêtôven; Xkécdô F Sôpanh xi giáng thứ ; đoạn chuẩn bị thật có Mi trưởng đoạn kết cảnh hai ca kịch «Con đầm Pic» P Tsaicốpxki) Tiếp theo, cần lập luận dẫn chứng tính chất tiêu biểu loại chuyển giọng tạm, đặc tính có phần khác tác phẩm Thực ra, nghiên cứu chuyển giọng cần dần rõ đặc tính điển hình cấu đoạn trình bày chủ đề, nét đặc biệt chuyển giọng đoạn đoạn phát triển (Thường chuyển giọng xa tự do) đoạn tái (ở đây, chuyển giọng xa khuôn khổ chức hạ át giải thich cách rộng rãi) Trong phân tích, điều bổ ích lý thú quán triệt động lực chung trình chuyển giọng, mô tả rành mạch Thường toàn trình chuyển giọng chia làm hai phần, phân biệt khoảng thời gian tính chất căng thẳng tức khoảng thời gian từ rời khỏi nguyên giọng quay lại nguyên giọng (đôi quay giọng tác phẩm) Nếu nửa phần đầu chuyển giọng dài so với tỷ lệ, đồng thời, phương pháp hòa âm đơn giản (xem chuyển giọng từ la giáng thứ vào Rê trưởng «Hành khúc đám tang» op 26 Bêtôven chuyển giọng từ La trưởng vào xon thăng thứ Xkécdô Xônát số Bêtôven) Trong trường hợp thế, phù hợp với quy luật phần thứ hai chuyển giọng gọn gàng vắn tắt, phức tạp quan hệ hòa âm (Xem phần sau thí dụ kể tức quay lại từ Rê trưởng la giáng thứ từ xon thăng thứ La trưởng, xem thêm chương hai Xônat patêticơ Bêtồven tức đoạn chuyển vào Mi trưởng quay La giáng trưởng), Về nguvên tắc, hình thức tương tự trình chuyển giọng — tức chuyển giọng từ đơn giản đến phức tạp hơn, tập trung, tức hình thức tự nhiên, toàn vẹn lý thú lĩnh hội Nhưng, gặp trường hợp ngược lại phần đầu chuyển giọng ngắn phức tạp, phần thứ hai đơn giản chi tiết, tỉ mỉ Xem thí dụ mẫu thích hợp tức đoạn phát triển Xônát rê thử op 31 (Chương I) Bêtôven Trong cách dùng chuyển giọng trình chuyển giọng toàn vẹn đặc biệt, chủ yếu vạch vị trí vai trò chuyển giọng trùng âm: theo thường lệ, chúng thường xuất vào phần thứ hai trình chuyển giọng Đặc tính ngắn gọn chuyển giọng trùng âm chủ yếu thích hợp có tác dụng số cách dùng phức tạp hòa âm (xem thí dụ mẫu nêu trên) Nói chung, phân tích chuyển giọng trùng âm nên làm sáng tỏ vai trò trường hợp cụ thể: làm đơn giản mối quan hệ chức giọng quan hệ xa (quy tắc tác giả cổ điển) làm phức tạp mối quan hệ giọng quan hệ gần (F Sôpanh, triô La giáng trưởng «Imprômtuy» F Lít « Capenla- V Tenla» toàn giọng (xem R Suman «những bươm bướm», op Số 1; p Sôpanh, maduyêcca pha thứ op 68 vv ) Khi nghiên cứu chuyển giọng, cần đề cập đến vấn đề phân biệt trình bày hòa âm giọng riêng biệt tác phẩm, thời gian giọng kéo dài nhiều hay ít, đó, chúng độc lập ý nghĩa Đối với tác giả tác phẩm, cần tương phản chủ đề, giọng tính, tốc độ cách cấu tạo phần cấu kế liền cạnh mà cần sắc cá tính pháp thủ đoạn hòa âm trình bày giọng hay giọng khác Thí dụ, giọng dùng hợp âm khoảng ba mềm mại theo khuynh hướng tương quan, giọng thứ hai dùng lối nối tiếp chức căng thẳng phức tạp giọng thứ dùng giọng điatônic sáng, giọng thứ hai dùng giọng trưởng-thứ crômatic phức tạp v.v Người ta hiểu rằng, tất điều đó, để nhấn mạnh hình ảnh tương phản, làm bật phần, sức sống phát triển âm nhạc hòa âm chung Xem số thí dụ mẫu: Bêtôven «Xônát trăng» đoạn kết thúc, lối tiến hanh hòa âm phần phụ; Xônat «Bình minh» op 53, đoạn trình bày chủ đề Chương I; F Lít, «Sự yên đnh bao trùm núi non» Mi trưởng; P Tsaicốpxki — giao hưởng số 6, đoạn kẽt thúc; F Sôpanh Xônat Xi giáng thứ Cũng có trường hợp gần nhắc lại củng nối tiếp hòa âm nhiều giọng khác nhau, có thường cá biệt (Xem thí dụ F Sôpanh, Maduyêcca Rê trưởng, op 33 số 2, nhạc — muốn giữ sắc sinh độnơ điêu múa dân gian nên — trình bày hòa âm giọng Rê trưởng La trưởng giữ hình thức nhau) Khi phân tích nhạc mẫu trường hợp giọng, cần ý hai giai đoạn: 1) Tác dụng giới hạn phương pháp nhảy giọng phần kế liền tác phẩm 2) vai trò lý thú bước «đột biến» độc đáo trình chuyển giọng, thêm vào đó, lối bước «đột biến» phân biệt phần bút pháp tham gia vào trình phát triển điệu thức hòa âm Các đặc điểm phát triển động lực tiếng nói hòa âm nhấn mạnh cách rõ ràng cách biến hóa hòa âm Sự biến hóa hòa âm — phương pháp quan trọng sinh động biểu lộ tác dụng tính chất linh động lớn hòa âm đ6i với phát triền tư tưóng, tính chất phong phú hình tượng, khuếch trương khúc thức, biêu phẩm chất cá biệt tác phẩm Trong trình phân tích cần đặc biệt ý nhận xét vai trò tài tình điện thức hòa âm cách sử dụng khéo léo biến hóa hòa âm đế tạo thành khúc thức Sự biến hóa hòa âm áp dụng lúc có kỹ thuật toàn thiện tạo điều kiện thống số cấu nhạc khúc thức loại lớn (Xem thí dụ, cách biến hóa hòa âm lý thú Maduyêcca xi thứ op 30 F Sôpanh) làm thêm phong phú đoạn nhắc lại tác phẩm (V Môda «Hành khúc Thỗ-nhĩ-kỳ»; R Surnan «Các trang an-bum» pha thăng thứ op 99; F Sôpanh, Mađuyêcca đô thăng thứ op 63 N°3 N Métne «chuyện thần thoại» — pha thử op 26 Khi dùng cách biến hóa hòa âm thường thay đổi giai điệu nhắc lại đây, thế, luôn tạo điều kiện cho xuất «các hòa âm lạ» tự nhiên sáng Có thể lấy thí dụ aria Kupava ca kịch «Nàng bạch tuyết» N Rimxki - Corxacôp — «Mùa xuân» xon thăng thứ đoạn biến tấu chủ đề tuyệt diệu với hòa âm ý nhị «Cậu bé nhanh nhẹn» Phăngtedi F Lít sáng tác dựa chủ đề ca kịch «Đám cưới Phigarô» V Môda 10 Cách phân tích nhạc có hợp âm bị hóa (chồng âm) nhiều cấu phức tạp khác nhau, tiến hành theo giai đoạn sau đây: a) Trong khả được, nên dẫn cho học sinh, làm cho hợp âm bi hóa giải phóng khỏi âm crômatic hợp âm nắm nguồn gốc chúng b) Nên thành lập bảng danh sách chi tiết tất hợp âm bị hóa chức khác (D, DD, S, D phụ) với cách chuẩn bị giải chúng thông dụng âm nhạc kỷ XIX — XX (trên tài liệu cụ thể tác phẩm) c) Nghiên cứu, xem xét dấu hóa làm phức tạp âm hưởng chất tự nhiên chức hợp âm, điệu thức giọng nào, ảnh hưởng đến tiến hành bè d) Hướng dẫn cho học sinh thấy cách dùng dấu hóa tạo nên biến dạng (nhất thiết phải ghi thí dụ mẫu) đ) Chú ý đến hình thức bị hóa phức tạp mang nhân tố vào quan niệm tính chất ổn định không ổn định điệu thức, giọng (N Rimxki Corxacổp «Xátcô», «Kasây»; A Xkriabin, prêluýt op 33, 45, 69 ; N Miaxcôpxki «Những trang giấy vàng») e) Hướng dẫn cho học sinh thấy hợp âm bị hóa —với tất tính chất đẹp đẽ muôn màu thủ tiêu khuynh hướng hút hòa âm, nhấn mạnh khuynh hướng giai điệu (cách giải đặc biệt âm bị hóa, cách tăng đôi âm tự do, bước nhảy táo bạo khoảng crômatic thay đổi vị trí âm giải quyết); g) Chú ý đến mối liên quan hóa với điệu thức (hệ thống) trưởng-thứ vai trò hợp âm bị hóa chuyển giọng trùng âm Tổng quát cách phân tích hòa âm Khi tổng hợp bao quát tất quan sát chủ yếu phần kết luận rút kết phân tích phương nháp riêng biệt cách viết hòa âm, sau đó, hợp lý hon cả, tập trung lần chủ ý học sinh vào vấn đề phát triển hòa âm, quan niệm vấn đề cách đặc biệt toàn diện phù hợp với phân tích thành phần cấu tạo cách viết hòa âm Để làm sáng tỏ cách rõ ràng rành mạch trình tiến hành phát triển hòa âm, cần phải cân nhắc tất yếu tố trình bày hòa âm có khả tạo thành điều kiện cần thiết cho tiến hành hòa âm với phát triển thêm hay rút ngắn lại Trong phương diện khảo sát này, cần nghiên cứu tất cả: biến đổi kết cấu hợp âm, trật tự nối tiếp chức năng, cách tiến hành bè, nghiên cứu lối kết cụ thể xuất mối liên quan cú pháp chúng; phối hợp chặt chẽ tượng hòa âm với tượng giai điệu phách-nhịp; nhận xét hiệu âm hợp âm tạo nên hòa âm phận khác tác phẩm (ở trước, cao điểm sau cao điểm); nghiên cứu phong phú biến đổi đạt kết thay đổi giọng, biến hóa hòa âm, xuất âm nền, biến đối mạch đập hòa âm, cách cấu tạo v.v Kết thu nhận cuối toàn cảnh phát triển nói trên, đạt cách dùng bút pháp giai điệu có hòa âm đệm (homophonie harmonique) quan niệm rộng rãi với để ý đến tác động chuẩn yếu tố riêng lẻ tiếng nói âm nhạc (và tính chất chung âm nhạc toàn hộ) 5.Các yếu tố bút pháp phân tích Sau phân tích hòa âm toàn diện, chỉnh đốn cho phù hợp kết luận nhận định chung với nội dung chung tác phẩm, với đặc tính khúc loại chất lượng bút pháp hòa âm định (và biểu biện mối liên quan đến thời đại lịch sử cụ thê xu hướng sáng tác hay xu hướng sáng tác khác, cá nhân sáng tác v.v ) thực điều khó khăn Người ta hiểu rằng, chỉnh đốn cho phù hợp nằm khuôn khổ hạn chế giới hạn thực tế hòa âm Trong phương-pháp hướng dẫn học sinh đạt biểu bút pháp hòa âm tinh tế, nên (như kinh nghiệm cho ta thấy) cho thêm tập bổ sung đặc biệt phân tích Mục đích tập để phát triền ý hòa âm, óc quan sát để mở rộng tầm hiểu biết chung cho học sinh Chúng đưa bảng thống kê hướng dẫn tập phần phân tích giáo trình hòa âm: 1.Những giới thiệư đơn giản bổ ích lịch sử phát triển cách áp dụng thực tế phương pháp hòa âm (ví dụ như: phương pháp kết, cách trình bày điệu thức, cách chuyển giọng, cách hòa âm Cũng không phần bổ ích phân tích tác phẩm cụ thể đòi hỏi học sinh lần mò khám phá chừng mực «điều mẻ» lý thú, đặc điểm cá biệt cách trình bày hòa âm tác phẩm Tập trung số mẫu sáng tỏ đáng ghi nhớ lối viết hòa âm tìm tính chất «hòa âm chủ đạo» « kết chủ đạo» v.v tác giả tác giả (tài liệu dùng tác phấm L Bêtôven, R Suman, F Sôpanh, R Vácne, F Lít, E Gơric, Cl Đêbuxi, P Tsaicốpxki, N Rimxki-Corxacốp, A Xkriabin, s Prôcôphiép) Những tập giúp cho học sinh nắm phương pháp so sánh tính chất áp dụng phương pháp tương tự nói sáng tác tác giả khác nhau, như: hệ thống điatônic Bêtôven hệ thống điatonic P Tsai- cốpxki, N Rimxki-Gorxacốp, À Xkriabin, s Prôcôphiẻp; lối mô tiến địa vị lối Bêtôven F.Sôpanh, F Lít, P Tsaicốpxki, N Rimxki-Corxacốp, A Xkriabin; cách biến hóa hòa âm Glinka, N Rimxki-Corxacốp, M Balakirép cách biến hóa hòa âm Bêtôven, F Sôpanh, F Lít; phát triển dân ca Nga P Tsaicốpxki, N Rimxki- Corxacốp, A Liađốp, S Liapunốp; Rômăngxơ Bêtôven «trên bia đá mộ» lối bố cục giọng theo khoảng ba trưởng điển hình F Sôpanh F Lít; lối kết phrigiên nhạc phương tây nhạc Nga v.v Lẽ tất nhiên phương pháp quan trọng kỹ thuật cách phân tích hòa âm nắm vững hướng dẫn cẩn thận thường xuyên giáng viên nhờ luyện tập phân tích hòa âm có hệ thống lớp Các tập phân tích viết suy nghĩ kỹ theo quy tắc phương pháp giúp đỡ tốt cho học sinh Ta nhắc lại lần không thừa phân tích tập — tổng quát tương đối phải đào sâu hơn—thì cần phải giữ không thay đổi tiếp xúc với thu nhận trực giác âm nhạc Muốn cần phải trình bày nhiều lần tác phẩm phân tích; tác phẩm cần trinh bày nghe cách cặn kẽ trước phân tích thiết sau phân tích nữa: với điều kiện phân tích đạt xác cần thiết hiệu lực nghệ thuật Còn luyện tập để làm cho bút pháp hòa âm tinh anh có giáo trình chuyên môn riêng ưu tiên phụ trách (có liên quan với phần lịch sử nó), vậy, trường hợp riêng biệt, tìm tập tương tự cho giáo trình hòa âm chung (ưu tiên cho nhạc sĩ pianô ca sĩ hợp xướng) BÀI TẬP Phân tích tác phẩm nêu chương này, toàn chương một; phân tích tác phẩm giáng viên học sinh lựa chọn * ** Lần đầu tiên, đưa chương vào nội dung «sách giáo khoa hòa âm » để nói lên tầm quan trọng vấn đề phân tích hòa âm Ở đây, chương trình bày phần khác so với toàn tài liệu trước đây: chương giúp cho học sinh học tập cách trước hết thông qua giúp đỡ giảng viên Đối với mức độ phương pháp phân tích hòa âm với khối lượng chung «sách giáo khoa hòa âm » hệ thống trình bày hợp lý Nó bảo đàm đem lại kết tốt, là, giảng viên tích cưc tư hướng đẫn phương pháp kỹ thuật toàn thiện phân tích hòa âm, sở chủ yếu đó, hy vọng đạt nhiều tiến lĩnh vực Tất nhiên, ngắn gọn cô đọng chương nên trình bày điều bản, điều bắt đầu phân tích hòa âm cách đủng đắn Tuy vậy, hy vọng chương này, cách trình bày khối lượng làm giảm nhẹ hướng dẫn việc học tập lớp phân tích và, trường hợp, đem lại rõ ràng định theo yêu cầu chung, tập phương pháp phân tích hòa âm BỔ SUNG Trong mục bổ sung này, cho số tập kiểm tra cách phối hòa âm giai điệu,với bố cục phát triển mở rộng Sự phối hòa âm phải thực cách áp dụng tự do, chỗ phong phú khác tất phương pháp hòa âm Các tập chủ yếu viết hình thức hai hay ba đoạn đơn giản, cho nên, phối hòa âm cần phải nghiên cửu đặc tính khúc thức cách nối tiếp hợp âm, cách tiến hành kết, chuyển giọng tạm, chuyển giọng, mô tiến, âm v.v theo lối hay lối khác, lưu loát thích ứng lúc với cách phân tích hòa âm Trong thực hành, nên phối hòa âm cho giai điệu hai ba lối khác («biến hóa hòa âm») với nhiều cách trình bày sinh động (phối cho pianô, cho giọng có đệm pianô, cho —quatuyô đàn dây) Tài liệu giai điệu số tập dùng chương giáo trình làm giai điệu mẫu để phối hòa âm, mở rộng phát triển thích hợp thành kết cấu hai ba đoạn (thay cho đoạn thông thường) Thêm vào để lôi học sinh lưu ý đến vấn đề yêu cầu phát triển hòa âm, đến đặc điểm hình thành khúc thức hòa âm Không có đáng phân vân, nghi ngại tất áp dụng vào giáo trình hòa âm làm giảm nhẹ tập dượt sáng tác độc lập, cần thiết có giáo trình riêng, chừng mực định nen có giáo trình hòa âm chung ... Về âm nghịch Những âm nghịch âm thuộc hợp âm hay hợp âm Âm nghịch thuộc hợp âm âm tạo thành thêm vào hợp âm ba thuận (trưởng thứ) âm khoảng ba (âm bảy) hai âm khoảng ba (âm bảy âm chín) Các âm. .. hợp, thay đổi hòa âm, âm giải âm muộn lập thành âm gọi âm muộn chuẩn bị (khi giai điệu tiến bước liền) sau âm đuợc giải đắn vào âm hợp âm Ở ta cần ý giải giai điệu hòa âm âm hợp âm (âm nghịch) không... vị trí âm hợp âm (âm năm, âm ba, âm gốc) bị hóa Ký hiệu ghi bên trái trước chữ số ký hiệu hình thức hợp âm Thí dụ: # 5D7 — hợp âm bảy át có âm năm thăng; b3DVII — hợp âm ba-bốn dẫn có âm ba giáng
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁCH GIÁO KHOA hòa âm (2) , SÁCH GIÁO KHOA hòa âm (2) , SÁCH GIÁO KHOA hòa âm (2) , Chương 28: HỢP ÂM KÉP TRONG KẾT, Chương 29: HỢP ÂM ÁT KÉP TRONG CƠ CẤU BẢN NHẠC, Chương 32: CHUYỂN GIỌNG TẠM - HỆ THỐNG CRÔMATIC, Chương 33: MÔ TIẾN CRÔMATIC – CHUYỂN GIỌNG TẠM, Chương 36: ÂM MUỘN CÓ CHUẨN BỊ Ở MỘT BÈ, Chương 38: ÂM LƯỚT ĐIATÔNIC TRONG MỘT BÈ, Chương 40: CÁC ÂM THÊU ĐIATÔNIC VÀ CÁC ÂM THÊU CRÔMATIC, Chương 47: SỰ HÓA CỦA CÁC HỢP ÂM NHÓM HẠ ÁT, Chương 51: QUAN HỆ XA GẦN CỦA GIỌNG CHUYỂN GIỌNG CÁCH NHAU HAI DẤU HÓA, Chương 52: CHUYỂN GIỌNG CÁCH NHAU TỪ 3 ĐẾN 6 DẤU HÓA, Chương 55: MÔ TIẾN CHUYỂN GIỌNG, Chương 56: ENLIPXƠ (LỐI TIẾN HÀNH BẨT NGỜ), CHUYỂN GIỌNG ĐI QUA HỢP ÂM BẢY GIẢM, Chương 58: CHUYỂN GIỌNG ĐI QUA HỢP ÂM TRÙNG ÂM CỦA HỢP ÂM BẢY ÁT, Chương 59: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ SỰ CẤU TẠO BỐ CỤC GIỌNG CỦA TÁC PHẠM, Chương 60: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN TÍCH HÒA ÂM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay