ÔN tập THI HK2 địa 12

40 265 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 16:11

TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT CÂU HỎI ÔN TẬP THI HỌC KÌ MÔN ĐỊA LÍ – KHỐI 12 BÀI 16 ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA Câu1.Trong số200 quốc gia vùng lãnh thổ giới,dân số nước ta đứng thứ A 10 B 11 C 12 D 13 Câu2.Hai quốc gia Đông Nam Á có dân số đông nước ta là: A In-đô-nê-xi-a Thái Lan B.In-đô-nê-xi-a Ma-lai-xi-a C In-đô-nê-xi-a Phi-líp-pin D.In-đô-nê-xi-a Mi-an-ma Câu3.Biểu rõ cấu dân số trẻ nước ta là: A.Tỉ lệ tăng dân cao B Dưới tuổi lao động chiếm 33,1% dân số C Trên tuổi lao động chiếm 7,6% dân số D.Lực lượng lao động chiếm 59,3% dân số Câu4.Dân số nước ta năm 2006 (triệu người) A 84,1 B 84,2 C 84,3 D 84,4 Câu5.Mật độ dân số trung bình Đồng sông Hồng lớn gấp 2,8 lần Đồng sông Cửu Long giải thích nhân tố: A Điều kiện tự nhiên B.Trình độ phát triển kinh tế C Tính chất kinh tế D.Lịch sử khai thác lãnh thổ Câu6.Đây hạn chế lớn cấu dân số trẻ: A Gây sức ép lên vấn đề giải việc làm B Những người độ tuổi sinh đẻ lớn C Gánh nặng phụ thuộc lớn D Khó hạ tỉ lệ tăng dân Câu7.Tỉ lệ dân thành thị nước ta thấp, nguyên nhân do: A Kinh tế nước ta nông nghiệp thâm canh lúa nước B Trình độ phát triển công nghiệp nước ta chưa cao C Dân ta thích sống nông thôn mức sống thấp D Nước ta nhiều thành phố lớn Câu8.Vùng có mật độ dân số thấp là: A.Tây Nguyên B.Tây Bắc C Đông Bắc D CựcNamTrungBộ Câu9 Đẩy mạnh phát triển công nghiệp trung du miền núi nhằm: A Hạ tỉ lệ tăng dân khu vực B Phân bố lại dân cư lao động vùng C Tăng dần tỉ lệ dân thành thị cấu dân số D Phát huy truyền thống sản xuất dân tộc người Câu11 Dân số nước ta phân bố không ảnh hưởng xấu đến: A.Việc phát triển giáo dục y tế B Khai thác tài nguyên sử dụng nguồn lao động C Vấn đề giải việc làm D Nâng cao chất lượng sống nhân dân Câu12 Đểthựchiệntốtcôngtácdânsố-kếhoạch hóagiađình,cầnquantâmtrướchếtđến: A Cácvùng nôngthôn vàcácbộ phận củadâncư B Cácvùng nông nghiệplúanướcđộccanh,năngsuấtthấp C Vùngđồngbào dântộcítngười,vùngsâu, biên giớihảiđảo D Tấtcảcáccâutrên Câu13 Giatăng dânsố tự nhiên tính bằng: A.Tỉ suất gia tăng dân sốtự nhiên gia tăng giới B Tỉ suất sinh trừ tỉ suất tử C Tỉ suất sinh trừ tỉ suất tử cộng với số người nhập cư D Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cộng với tỉ lệ xuất cư Câu14 Gia tăng dân số tính bằng: A.Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên học B Tỉ suất sinh trừ tỉ suất tử C Tỉ suất sinh cộng với tỉ lệ chuyển cư D Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cộng với tỉ lệ xuất cư Câu15.Trongđiềukiệnnềnkinhtếcủanướctahiệnnay,vớisốdânđôngvàgia tăng nhanhsẽ: A Góp phầnnângcaochấtlượngcuộcsốngngườidân B.Cónguồnlao động dồidào,đờisốngcủanhândân sẽđượccải thiện C.Tàinguyênthiên nhiên bịkhai thácquámức.D.Tấtcảcáccâu Câu16.Giatăngdân số tựnhiênởnướctacaonhấtlàthờikì: A.Từ1943 đến 1954 B.Từ1954đến1960 C.Từ1960 đến 1970 D.Từ1970đến1975 Câu17.Sốdântộchiệnsinhsốngởnướctalà A.51 B.52 C.53 D.54 Câu18.Dân tộcKinhchiếm(%) A 84,2 B.85,2 C.86,2 D 87,2 Câu19.Tỉ lệgiatăng tựnhiêncủanướctanăm2005(%)là A 1,30 B 1,31 C 1,32 D 1,33 Câu20.Nguyên nhânlớn làmchotỉlệgiatăngtựnhiêncủadânsố nướctagiảmlàdothựchiện A Côngtáckếhoạch hóagiađình B Việcgiáo dụcdânsố C Pháp lệnh dânsố D Chínhsách dânsố vàkếhoạch hóagiađình Câu22.Biểu nàosauđâychứngtỏ dânsố nướctathuộcloại trẻ(năm2005)? A.Từ0 đến14 tuổi24,9%, từ15 đến59 tuổi65,1%, 60 tuổi trởlên10,0% B Từ0 đến14 tuổi29,4%, từ15 đến59tuổi56,6%, 60 tuổi trởlên14% C Từ0 đến14 tuổi24,7%, từ15 đến59tuổi64,3%, 60 tuổi trởlên11% D Từ0 đến14 tuổi27,4%, từ15 đến59 tuổi63,6%, 60 tuổi trởlên9% Câu23.So vớisốdântrênlãnhthổtoànquốc,dânsốtập trungởđồngbằngchiếm(%) A 70 B 75 C 80 D 85 Câu24.Mậtđộ dânsốởđồngbằngsôngHồng so vớimậtđộ dânsốởTâyBắcgấp(lần) A 17,6 B 17,7 C 17,8 D 17,9 Câu26.Chobảngsốliệutỉ lệgiatăng dân sốtựnhiên củanướctatừ1995 – 2005 (%) Năm 1995 1999 2003 2005 Tỉlệtăng dânsốtựnhiên 1,65 1,51 1,47 1,31 Nhậnxétrútratừbảngtrênlàtốcđộ giatăng dânsốcủanướcta A Khônglớn B Kháổnđịnh C Tăng giảmkhôngđồngđều D Ngày giảm Câu27.Xuhướngthayđổicơcấudân sốthànhthịvànôngthônphùhợpvớiquátrìnhcôngnghiệp hóa,hiệnđạihóa, thểhiệnở A.Tỉ lệ dânsốthànhthịtăng,tỉ lệ dânsố nôngthôn giảm B Dânsốthànhthịgiảm,dân số nôngthôntăng C Dânsốthànhthị tăng,dânsố nông thôn khôngđổi D Dânsố nôngthôn giảm,dânsốthànhthịkhôngđổi Câu28.Mậtđộ dânsốởĐồngbằngsông Cửu Long năm2006 (người/km²) A 1225 B 429 C 529 D 540 Câu29.Hậuquảlớn nhấtcủaviệcphânbố dâncưkhông hợplí A Khókhăn cho việckhaitháctàinguyên B Ônhiễmmôitrường C Gâylãng phínguồnlaođộng D Giảiquyếtvấnđềviệclàm Câu30.Độtuổitừ60 trở lên cóxu hướngtănglàdo A.Tuổithọtrungbìnhthấp B Hệquả củatăng dânsố nămtrướckia C Tỉlệgiatăng dânsốđãgiảmđáng kể D Mứcsốngđượcnângcao BÀI 17 LAOĐỘNGVÀVIỆCLÀM Câu1 Lao độngnướctađangcó xuhướngchuyểntừkhuvựcquốcdoanhsangcác khuvựckhác vì: A Khuvựcquốcdoanh làm ănkhôngcóhiệu B.Kinh tếnướctađang bước chuyểnsangcơchếthịtrường C.Tácđộngcủacôngnghiệp hoávàhiện đạihoá D.Nướctađangthựchiệnnềnkinhtếmở,thuhútmạnhđầutưnướcngoài Câu2 Chất lượng nguồnlaođộngcủanướctađượcnânglênnhờ: A.Việcđẩymạnhcôngnghiệphoávàhiện đạihoáđấtnước B.Việctăngcường xuấtkhẩu lao độngsangcácnướcpháttriển C.Nhữngthành tựu trongpháttriển vănhoá,giáodục,y tế D Tăngcường giáo dụchướngnghiệp vàdạynghềtrongtrườngphổthông Câu3 Đâykhôngphảilàbiệnpháp quan trọngnhằmgiảiquyếtviệclàm ởnôngthôn: A Đadạnghoácáchoạtđộngsản xuấtđịaphương B.Thựchiện tốtchính sáchdânsố, sứckhoẻsinh sản C.Coitrọngkinh tếhộgiađình,pháttriểnnềnkinhtếhànghoá D.Phânchialạiruộngđất, giaođấtgiaorừngchonôngdân Câu4.Ởnướcta,việclàmđanglàvấn đềxãhộigaygắtvì: A.Số lượnglao độngcần giảiquyếtviệclàmhằngnămcaohơn sốviệclàmmới B.Nướctacónguồnlao độngdồidào trongkhinềnkinh tếcònchậmpháttriển C.Nướctacó nguồnlaođộng dồidàotrong khichấtlượng laođộngchưacao D.Tỉ lệthấtnghiệpvàtỉ lệthiếu việclàm trêncảnướccònrất lớn Câu5.Tỉ lệthờigian laođộngđượcsửdụngởnôngthônnướctangàycàngtăngnhờ: A.Việcthựchiện côngnghiệphoánôngthôn B.Thanhniênnôngthôn đãbỏ rathành thị tìmviệclàm C.Chất lượnglao độngởnông thôn đãđượcnânglên D.Việcđadạnghoácơcấukinh tếởnôngthôn Câu6.Vùngcó tỉ lệthấtnghiệpvàthiếuviệclàmlớnnhấtlà: A.TrungduvàmiềnnúiBắcBộ B Đồng sôngHồng C.Tây Nguyên D.Đồngbằng sôngCửuLong Câu7.Khuvựccó tỉtrọnggiảmliên tụctrongcơcấu sửdụnglao độngcủanướctalà: A Nông,lâm nghiệp B.Thuỷsản.C.Côngnghiệp D.Xây dựng Câu8.Năm2003,chiếmtỉtrọng nhỏnhấttrong tổng số lao độngcủacảnướclàkhuvực: A.Côngnghiệp,xây dựng B.Nông,lâm,ngư C.Dịchvụ D Khuvựckinh tếcóvốnđầu tưnướcngoài Câu9.Lao độngphổthôngtậptrung quáđôngởkhu vựcthành thịsẽ: A.Có điềukiện đểpháttriển cácngànhcôngnghệcao B.Khó bốtrí,xắp xếp vàgiảiquyếtviệclàm C.Có điềukiện đểpháttriểncácngànhdịchvụ.D Giảiquyếtđượcnhucầuviệclàmởcácđôthịlớn Câu10.Trongnhữngnăm tiếptheochúngtanên ưu tiên đàotạo lao độngcótrình độ: A Đạihọcvàtrên đạihọc B.Cao đẳng C.Côngnhân kĩ thuật D.Trungcấp Câu12.Trongquátrìnhcôngnghiệphóavàhiệnđạihóađấtnướcthìlựclượng laođộngtrongcáckhuvựckinh tếởnướctasẽ chuyểndịch theohướng: A Tăngdầntỉ trọnglaođộngtrongkhuvựcsảnxuấtcông nghiệp, xâydựng B.Giảmdần tỉtrọnglao độngtrongkhuvựcdịch vụ C.Tăngdầntỉtrọnglao độngtrongkhuvựcnông,lâm,ngư D.Tăngdần tỉtrọnglao độngtrongkhuvựccôngnghiệp,xây dựngvàdịchvụ Câu13.Đểsửdụngcóhiệuquảquỹthờigianlaođộngdưthừaởnôngthôn,biện pháp tốtnhấtlà: A Khôiphụcpháttriểncácngànhnghềthủcông B.Tiếnhành thâmcanh,tăngvụ C.Phát triểnkinh tếhộ giađình D Tấtcảđều Câu14.LaođộngtrongkhuvựckinhtếngoàiNhànướccóxuhướngtăngvềtỉ trọng, làdo: A.Cơchếthịtrườngđangpháthuytácdụng tốt B.Nhànướcđầu tưpháttriểnmạnhvàocácvùngnôngnghiệphànghóa C.Luậtđầu tưthôngthoáng D.Sựyếukém trongkhuvựckinh tếNhànước Câu15.Trongcơcấulao độngcóviệclàmđãquađàotạo (2005),chiếm tỉ lệcao nhấtlàlao động A.Cóchứngchỉnghềsơcấp B.Trung họcchuyên nghiệp C.Cao đẳng,đạihọcvàtrên đạihọc D.Thạcsĩ,tiến sĩ Câu16.Theothốngkênăm2005,lao độngđãquađào tạo sovớilao độngchưaquađào tạochiếm A 1/2 B 1/3 C 1/4 D 1/5 Câu17.Đặctínhnào sau đâykhôngđúnghoàn toàn vớilao độngnướcta? A.Cần cù,sángtạo B.Cókhảnăng tiếp thu,vậndụngkhoahọckĩ thuậtnhanh C.Có ýthứctựgiácvàtinhthầntrách nhiệmcao D.Cókinhnghiệmsản xuấtnông,lâm,ngưphong phú Câu18.Trong cơcấulaođộng có việclàmtheo thống kênăm2005, laođộng chiếmtỉ trọng lớn thuộcvề A.Côngnghiệp –xâydựng B Nông–lâm–ngưnghiệp C.Côngnghiệp–xây dựng vàdịchvụ D Dịch vụ Câu19.Sovớisốdân,nguồnlao độngchiếm(%) A 40 B 50 C.60 D 70 Câu20.Cơcấulao độngtheothànhthịvànôngthôncósựthay đổi theohướng A.Lao độngthànhthịtăng B.Lao độngnôngthôntăng C.Lao độngthành thịgiảm D.Lao độngnôngthônkhôngtăng Câu21.Nguyênnhânlàmchothờigian lao độngđượcsửdụngởnông thônngày càngtănglà A Nông thôncónhiềungànhnghềđadạng B.Đadạnghóacơcấu kinh tếnôngthôn C.Ởnôngthôn,cácngànhthủcông truyềnthốngpháttriểnmạnh D Nông thôn đangđượccôngnghiệphóa,hiện đạihóa Câu22.Tỉ lệlao độnggiữanôngthônvàthành thịnăm2005ởnướcta A 1:3 B.2:3 C.3:1 D.3:2 Câu23.Trong cơcấulaođộng theo thành phần kinh tế(thống kênăm2005), laođộng chiếmtỉ trọng lớnnhất thuộcvềkhuvực A Kinh tếNhànước B.Kinh tếngoàiNhànước C.Kinh tế cóvốnđầutưnướcngoài D Kinh tếNhànướcvàkinh tế cóvốnđầu tưnướcngoài Câu24.Năm2005,số dân hoạtđộngkinh tế củanướctalà(triệu người) A 41,52 B 42,53 C 43,52 D.43,51 Câu25.Tỉ lệthấtnghiệpvàthiếu việclàm trung bìnhcủacảnướcnăm2005lần lượtlà (%) A.2,1và8,1 B.8,1và2,1 C.5,3và2,1 D.8,1và1,1 Câu26Tỉ lệthấtnghiệpở thànhthịlà(%) A 5,3 B.9,3 C 4,5 D.1,1 Câu27.Tỉ lệthấtnghiệpvàthiếu việclàmtập trungchủyếuở A.Miềnnúi B.Thành thị C Nông thôn D.Đồngbằng Câu28.Trongnhữngnămgầnđẩy,nướctađẩymạnh hoạtđộng xuấtkhẩu lao độnglàvì A Giúpphân bốlạidân cưvànguồnlao độngB.Gópphần đadạnghóacáchoạtđộngsản xuất C.Hạn chếtìnhtrạngthấtnghiệpvàthiếuviệclàmD Nhằmđadạngcácloạihìnhđào tạo Câu29.Chocácnhậnđịnhsau (1) Đasốlao độnghoạtđộngởkhuvựcngoàinhànước (2).Lao độngtrongkhuvựcnông,lâm,ngưluônluôn chiếm tỉtrọngcao (3).Lao độnghoạtđộngtrongkhuvựccóvốnđầu tưnướcngoàiđang tăng (4).Tỉ lệthiếuviệclàmởthànhthịchiếm5,3%năm2005 Sốnhậnđịnhsailà A B.1 C.2 D.3 BÀI 18 ĐÔ THỊ HÓA Câu1 Đâylàbiểuhiệnchothấytrìnhđộ đôthịhoácủanướctacònthấp A.Cảnướcchỉcó2đôthịđặcbiệt B.Khôngcómộtđôthịnàocótrên 10triệudân C.Dân thànhthịmớichiếmcó27%dânsố D Quátrìnhđôthịhoákhôngđều giữacácvùng Câu2.Vùngcóđôthịnhiềunhấtnướctahiện A ĐồngbằngsôngHồng B.TrungduvàmiềnnúiBắcBộ C.ĐôngNamBộ D DuyênhảimiềnTrung Câu3.Đây làmộttrongnhữngvấn đềcần chúýtrongquátrìnhđôthịhoácủanướcta A Đẩymạnhđôthịhoánôngthôn B.Hạn chếcácluồngdicưtừnôngthônrathànhthị C.Ấn định quymôpháttriển củađôthịtrongtươnglai D.Pháttriểncácđôthị theohướng mởrộng vành đai Câu4.Đặcđiểmnàokhông đúngvớiđôthịhóa? A.Lốisốngthànhthịđượcphổbiến rộngrãi B.Dân cưtập trungvàocácthànhphốlớnvàcựclớn C.Xuhướngtăngnhanhdân sốthànhthị D Hoạtđộngcủadân cưgắnvớinôngnghiệp Câu5.Năm2004,nướctacómấythànhphốtrựcthuộcTrung ương? A B C D.3 Câu6.Đây làmộtnhượcđiểmlớncủađôthịnướctalàmhạnchếkhảnăngđầu tưpháttriển kinh tế: A.Có quymô,diện tíchvàdân sốkhônglớn.B.Phân bố tảnmạn vềkhônggian địalí C.Nếp sống xenlẫngiữathành thịvànôngthôn D.Phân bốkhôngđồng đềugiữacácvùng Câu7.Tính đến 2005,nướctacóbaonhiêu đôthị? A 684 B.648 C.486 D.468 Câu8.Quátrình đôthịhoácủanướcta1954-1975có đặcđiểm: A.Pháttriển rấtmạnhtrên cảhaimiền B.Haimiềnpháttriển theohaixuhướngkhácnhau C.Quátrình đôthịhoábịchửnglạidochiếntranh D.MiềnBắcpháttriểnnhanhtrong khimiềnNambịchững lại Câu9.Thànhphốnàosau không phảilàthànhphốtrựcthuộcTrung ương? A ĐàNẵng B.Thanh Hóa C HảiPhòng D.Cần Thơ Câu10.Tácđộnglớnnhấtcủađôthịhoáđếnpháttriểnkinh tế củanướctalà: A.Tạo ranhiềuviệclàmchonhândân B.Tăngcườngcơsởvậtchấtkĩ thuật C.Tạo rasựchuyểndịchcơcấu kinh tế D.Thúcđẩy côngnghiệpvàdịchvụpháttriển Câu11.Nguyênnhânlàmcho quátrìnhđôthịhóanướctahiệnnaypháttriểnnhanhlà A Nướctađanghộinhậpvớiquốctếvàkhuvực B.Nền kinh tếnướctađangchuyểnsangkinh tếthịtrường C.Quátrìnhcôngnghiệphóađang đượcđẩymạnh D Nướctathuhútđượcnhiều đầutưnướcngoài Câu12.Năm2005,tỉ lệdân thành thịcaonhấtxếp theothứtựlànhữngtỉnh,thànhphố: A.ThànhphốHồChí Minh, HàNội,Đà Nẵng,HảiPhòng B.Thủ đô Hà Nội,Thànhphố HồChíMinh,ĐàNẵng,HảiPhòng C.Thànhphố ĐàNẵng,ThànhphốHồ Chí Minh,HàNội,Cần Thơ D.ThànhphốHồChí Minh, ĐàNẵng,HàNội,Cần Thơ Câu13.Năm2004,nướctacómấyloạiđôthị? A B.5 C D.7 Câu14.Đôthịđầu tiên củanướcta A HộiAn B.ThăngLong C.CổLoa D.HàNội Câu15.Khuvựcđôthịđónggóp số GDP chocảnướcnăm2005 là(%) A 84 B.70,4 C 87 D 80 Câu16.Vùngnào sau ởnướctacónhiều thịxãvàthị trấnnhất? A Đồng bằngsôngCửuLong B.Tây Nguyên C.Duyên hảiNamTrung Bộ D.Đông NamBộ Câu17.Sovớicácnướcởcùngkhuvực,tỉ lệdân số đôthịnướctaởmức A.Cao B.Trungbình C.Thấp D.Rất thấp Câu18.ThànhThăngLong xuấthiệnvào thếkỉ: A.IX B X C.XI D.XII Câu19.CácđôthịthờiPhápthuộccóchứcnăngchủyếu là: A.Thươngmại,dulịch B Hànhchính, quân C.Dulịch,côngnghiệp D.Côngnghiệp, thươngmại Câu20.Ýnào sau đâykhôngđúngvớiquátrình đô thịhóaởnướcta? A.Vàothờiphong kiến,mộtsốđô thịViệtNamđượchìnhthànhởnhững nơicóvị tríđịalíthuận lợi, vớicác chứcnăngchính làhànhchính, thươngmại, quân B.TừsaucáchmạngthángTámnăm1945đến1954,quátrìnhđôthịhóadiễnranhanh,cácđôthị cósựthay đổinhiều C.Từ1954 đến1975,ởmiền Bắc,đô thịgắn liền vớiquátrình công nghiệp hóatrên cơsởmạng lưới đôthịđãcó D.Từ1975 đếnnay, quátrình đô thịhóacó sựchuyển biếnkhátích cực Câu21.Ýnào sau đâykhôngđúngvớiđặcđiểmđộ thịhóaởnướcta? A Quátrình đô thịhóadiễn rachậmchạp B.Trìnhđộ đôthịhóathấp C.Tỉ lệdân thành thịtăng D.Phân bố đô thịđều giữacácvùng Câu22.Khuvựccóthunhập bình quân/người/thángcaonhấtởnướctahiệnnay là: A Đồng bằngsôngHồng B.Đồngbằng sôngCửu Long C.ĐôngNamBộ D.DuyênhảimiềnTrung BÀI 20 CHUYỂNDỊCHCƠCẤUKINHTẾ Câu1 Hạnchếcơbảncủanềnkinh tếnướctahiệnnaylà: A Nông,lâm,ngưnghiệplàngànhcó tốcđộ tăngtrưởngchậmnhất B Nôngnghiệpcònchiếmtỉ trọngcaotrongcơcấutổngsảnphẩmquốcnội C.Tốcđộ tăngtrưởngkinhtếkhông đềugiữacácngành D Kinh tếpháttriểnchủyếutheo bềrộng,sứccạnh tranhcònyếu Câu2.Từnăm1991đến nay,sựchuyểndịchcơcấu ngànhkinh tế củanướctacóđặcđiểm: A KhuvựcIgiảmdầntỉtrọng nhưngvẫnchiếm tỉtrọngcaonhấttrongcơcấu GDP B.KhuvựcIIIluônchiếmtỉtrọngcaonhấttrongcơcấuGDPdùtăngkhôngổn định C.Khuvực IIdù tỉtrọngkhôngcaonhưng làngành tăngnhanhnhất D Khu vựcIgiảmdầntỉ trọng vàđãtrởthành ngànhcótỉ trọngthấp Câu3.Tronggiaiđoạntừ1990đếnnay,cơcấungànhkinhtếnướctađangchuyểndịchtheohướng: A Giảmtỉtrọngkhuvực I,tăng tỉtrọng khuvực IIvàIII B.GiảmtỉtrọngkhuvựcIvàII,tăng tỉtrọngkhuvực III C Giảmtỉ trọng khu vực I, khu vựcIIkhôngđổi,tăngtỉtrọng khu vực III D.Giảmtỉtrọng khu vực I, tăng nhanhtỉ trọng khu vựcII,khu vựcIIIkhông đổi Câu4.Cơcấu thànhphầnkinh tế củanướctađangchuyểndịchtheohướng: A.Tăng tỉtrọngkhuvựckinh tếNhànước B.Giảmtỉtrọngkhuvựckinh tếngoàiquốcdoanh C.Giảmdần tỉtrọngkhuvựccóvốnđầu tưnướcngoài D Khuvực cóvốnđầu tưnướcngoàităngnhanhtỉtrọng Câu5.Đâylàsựchuyểndịchcơcấu trongnộibộcủakhuvựcI: A.Cácngànhtrồngcây lươngthực,chănnuôităngdần tỉtrọng B.Cácngànhthuỷsản,chăn nuôi,trồngcâycôngnghiệp tăng tỉtrọng C.Ngành trồngcâycôngnghiệp,câylương thựcnhườngchỗchochănnuôivàthuỷ sản D.Tăngcường độccanhcâylúa, đadạnghoácâytrồngđặcbiệtlàcây côngnghiệp Câu6.Thànhtựukinh tếlớnnhấttrongthờigian quacủanướctalà: A.Pháttriểnnôngnghiệp B.Pháttriểncôngnghiệp C.Tăngnhanh ngànhdịch vụ D.Xâydựngcơsởhạtầng Câu7.Cơcấu thànhphầnkinh tế củanướctađangchuyểndịchtheohướng: A.Tăng tỉtrọngkhuvựckinh tếNhànước B.Giảmtỉtrọngkhuvựckinh tếngoàiquốcdoanh C.Giảmdần tỉtrọngkhuvựccóvốnđầu tưnướcngoài D Khuvực cóvốnđầu tưnướcngoàităngnhanhtỉtrọng Câu8.Vùngtrọngđiểmsảnxuất lươngthực, thựcphẩmlớn nhấtởnướctalà: A ĐồngbằngsôngHồng.B Đồngbằng duyên hảiMiền Trung C ĐồngbằngsôngCửu Long D CâuAvàBđúng Câu9.Trongcơcấu giátrị sảnxuấtnông nghiệpcủanướctanăm2005,chiếmtỉ trọngtừcaoxuống thấplầnlượt là: A.Chănnuôi, trồngtrọt,dịch vụ nông nghiệp.B Trồngtrọt,chăn nuôi,dịch vụ nông nghiệp C Dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi, trồngtrọt D Chăn nuôi,dịch vụ nông nghiệp,trồngtrọt Câu10.Tỉtrọng củangànhtrồngtrọt trongcơcấu giátrịsảnxuấtnông nghiệp củanướcta(2005 )là: A 46,8% B.52,3% C 61,4% D.73,5% Câu11.Ởkhu vực II, công nghiệpđangcó xu hướng chuyển dịch cơcấu ngànhsảnxuấtvàđadạng hóasản phẩmđể A Phùhợp vớiyêucầucủathị trường B Tăng hiệuquảđầutư C Khôngônhiễmmôi trường D CâuAvàBđúng Câu12.Trongcơcấu ngành kinh tếtrongGDPcủanướctanăm2005, chiếmtỉtrọng từcaoxuống thấplầnlượt là: A Nông-lâm-ngưnghiệp,công nghiệp-xây dựng,dịch vụ B Dịch vụ,nông-lâm-ngưnghiệp, công nghiệp-xây dựng C Công nghiệp-xây dựng,dịch vụ,nông-lâm-ngư nghiệp D Nông-lâm-ngưnghiệp,dịch vụ,công nghiệp-xây dựng Câu13 Năm2005, tỉ trọng khu vực II(công nghiệp-xây dựng)trongGDPởnướctalà: A 21% B 38% C 41% D.52% Câu14.Xu hướng chuyển dịchcơcấu ngành kinhtế củanướctahiện phùhợp vớiyêu cầu chuyển dịchcơcấu kinhtếtheo hướng: A Hộinhập kinhtếthếgiới.B Công nghiệp hóa,hiệnđạihóađấtnước C Kinh tếthị trườngđịnh hướngxãhộichủnghiã D Mởrộngđầu tưnướcngoài Câu 15.Ý nghĩa xu hướng chuyển dịch cấu GDP thành phần kinh tế nước ta: A.Thành phần kinh tế quốc doanh ngày tăng giữ vai trò chủ đạo kinh tế B.Thành phần kinh tế nhà nước giảm tỉ trọng giữ vai trò chủ đạo kinh tế C.Thành phần kinh tế nhà nước ngày tăng giữ vai trò chủ đạo kinh tế D.Chuyển biến tích cực, phù hợp với đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần thời kì đổi BÀI 21+22 ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI, VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Câu1.Vị trí địa lí nước ta tạo điều kiện thuận lợi cho việc: A Phát triển nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa sản phẩm B Bảo vệ an ninh quốc phòng đất liền biển C Phát triển kinh tế nhiều thành phần D Phát triển nông nghiệp cận nhiệt ôn đới Câu Cho biểu đồ: Biểu đồ thể thay đổi cấu giá trị sản suất nông nghiệp theo giá trị thực tế phân theo ngành nước ta qua năm (%) Căn vào biểu đồ cho biết nhận xét sau đúng? A.Năm 2014 tỉ trọng ngành chăn nuôi tương xứng với ngành trồng trọt B.Trong ngành nông nghiệp, trồng trọt ngành chủ đạo C.Dịch vụ nông nghiệp thực phát triển mạnh vùng nông thôn nước ta D.Tỉ trọng đóng góp ngành nông nghiệp chênh lệch không đáng kể Câu3: Vùng có hướng chuyên môn hóa chăn nuôi gia súc lớn nuôi trồng thủy sản nước ta A Tây Nguyên B Đồng sông Hồng C Đồng sông Cửu Long D Bắc Trung Bộ Câu4:Quá trình chuyển dịch nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa nước ta thể rõ qua việc loại A nông sản sản xuất với chất lượng ngày cao B hình thành vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến C sở vật chất nông nghiệp cải tiến, tăng cường D mô hình kinh tế hộ gia đình phát triển phân bố rộng khắp Trong cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta, loại trồng chiếm tỉ trọng lớn A ăn B rau đậu C công nghiệp D lương thực Sự chuyển dịch cấu mùa vụ nước ta nhằm mục đích để A thích ứng với điều kiện tự nhiên nâng cao hiệu sử dụng đất khả B xen canh loại trồng ngắn ngày khác đất lúa C thích ứng với biến động thị trường nước D mở rộng diện tích gieo trồng lúa diện tích ăn Giải pháp quan trọng vấn đề sử dụng đất nông nhiệp vùng đồng A đẩy mạnh thâm canh tăng vụ B phát triển đặc sản có giá trị kinh tế cao C khai hoang mở rộng diện tích D chuyển đổi cấu trồng Đặc điểm đặc trưng nông nghiệp nước ta A xóa dần kiểu sản xuất nhỏ mạnh mún, suất lao động thấp B nông nghiệp thâm canh trình độ cao, sử dụng nhiều máy móc đại C có sản phẩm phong phú đa dạng gồm nhiệt đới, ôn đới cận nhiệt D nông nghiệp nhiệt đới phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: nghìn ha) Năm Cây công nghiệp hàng năm Cây công nghiệp lâu năm 1975 210,1 172,8 1985 600,7 470,3 1995 716,7 902,3 2000 778,1 1451,3 2005 861,5 1633,6 2014 711,1 2133,5 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê, 2015) Nhận xét sau với bảng số liệu trên? A Giai đoạn 1975-2014, diện tích công nghiệp hàng năm có tốc độ tăng nhanh diện tích công nghiệp lâu năm B Giai đoạn 1975-1985, diện tích công nghiệp hàng năm diện tích công nghiệp lâu năm C Giai đoạn 1995-2014, diện tích công nghiệp lâu năm diện tích công nghiệp hàng năm D Giai đoạn 1975-2014, diện tích công nghiệp nước ta tăng 7,4 lần 10 Trong hoạt động nông nghiệp nước ta, tính mùa vụ khai thác tốt nhờ A Áp dụng nhiều hệ thống canh tác khác vùng B Cơ cấu sản phẩm nông nghiệp ngày đa dạng C.Đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến nông sản D Các tập đoàn phân bố phù hợp với điều kiện sinh thái vùng 11 Trong nội ngành, sản xuất nông nghiệp nước ta chuyển dịch theo hướng : A Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi B.Tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi gia súc lớn, giảm tỉ trọng sản phẩm không qua giết thịt C.Giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi gia súc lớn, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi gia cầm D.Tăng tỉ trọng trồng ăn quả, giảm tỉ trọng ngành trồng lương thực 12 Ở Tây Nguyên trồng có nguồn gốc cận nhiệt đới (chè) thuận lợi nhờ vào A.Đấy đỏ badan thích hợp B.Độ cao cao nguyên 500m thích hợp C.Khí hậu cao nguyên 1000m mát mẻ D.Có mùa đông nhiệt độ giảm thấp 13 Sản lượng lương thực nước, ĐBSCL ĐBSH Đơn vị: nghìn ĐBS Hồng ĐBS CLong 244, 516,5 414, 1012,3 477, 1092,0 sản lượng lương thực nước, ĐBSCL Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp so sánh ĐBSH A Cột B Tròn C.Miền D Kết hợp 14 Căn vào biểu đồ tròn thuộc đồ chăn nuôi Átlát Địa lí Việt Nam trang 19, giai đoạn 2000-2007 tỉ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng A 7,1% B 9,1% C 5,1 % D 3,1% Năm 2000 2005 2010 Toàn quốc 300,8 448,0 427,6 Câu 15 Ý sau không với đặc trưng nông nghiệp hàng hóa? A Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa B Năng xuất lao động cao C Người sản xuất quan tâm nhiều đến sản lượng D Sản xuất quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc 10 Câu Năm 2005, kim ngạch xuất nước ta 32 441 triệu USD, kim ngạch nhập 36 978 triệu USD Số liệu sau chưa xác ? A Cán cân xuất nhập 4537 triệu USD B Nước ta nhập siêu 4537 triệu USD C Tỉ lệ xuất nhập 87,7% D Cơ cấu xuất nhập 46,7% 53,3% Câu Dẫn đầu kim ngạch xuất 17 mặt hàng xuất chủ lực nước ta : A Hàng may mặc B Hàng thuỷ sản C Gạo D Dầu thô Câu Đây hạn chế hàng chế biến để xuất nước ta A Tỉ trọng hàng gia công lớn B Giá thành sản phẩm cao C Phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập D Tất nhược điểm Câu Thị trường nhập chủ yếu nước ta : A Các nước ASEAN B Các nước EU C Hoa Kì D Trung Quốc Câu Hiện nay, phân bố hoạt động du lịch nước ta phụ thuộc nhiều vào : A Sự phân bố dân cư B Sự phân bố ngành sản xuất C Sự phân bố tài nguyên du lịch D Sự phân bố trung tâm thương mại, dịch vụ Câu Các di sản giới nước ta tập trung nhiều khu vực : A Trung du miền núi Bắc Bộ B Đồng sông Hồng C Duyên hải miền Trung D Đông Nam Bộ Câu 10 Dựa vào bảng số liệu sau cấu giá trị xuất nhập nước ta thời kì 1990 2005 (Đơn vị : %) Năm Loại Xuất 1990 1992 1995 2000 2005 45,6 50,4 40,1 49,6 46,7 Nhập 54,4 49,6 59,9 50,4 53,3 Nhận định : A Nước ta tình trạng nhập siêu B Nhập chiếm tỉ trọng cao xuất C Tình trạng nhập siêu có xu hướng ngày tăng D Năm 2005, nhập siêu lớn nhà đầu tư nhập máy móc thiết bị nhiều Câu 11 Thị trường xuất nhập nước ta có đặc điểm : A Thị trường xuất trùng khớp với thị trường nhập B Hoa Kì thị trường xuất lớn châu Á thị trường nhập lớn C Hoa Kì thị trường xuất lớn nhất, Trung Quốc thị trường nhập lớn D Các nước ASEAN thị trường xuất lớn nhất, Hoa Kì thị trường nhập lớn Câu 12 Chiếm tỉ trọng cao cấu hàng xuất nước ta : A Khoáng sản B Hàng công nghiệp nặng C Hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công D Hàng nông, lâm, thuỷ sản Câu 14 Dựa vào bảng số liệu sau cấu giá trị hàng xuất nước ta (Đơn vị : %) 26 Năm Nhóm hàng Hàng công nghiệp nặng khoáng sản 1995 1999 2000 2002 2005 25,3 31,3 37,2 29,0 29,0 Hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công 28,5 36,8 33,8 41,0 44,0 Hàng nông, lâm, thuỷ sản 46,2 31,9 29,0 30,0 27,0 Nhận định sau chưa xác ? A Hàng công nghiệp nặng khoáng sản tăng tỉ trọng sản lượng giá dầu thô tăng B Hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công tăng nhanh nhờ đẩy mạnh công nghiệp hoá C Hàng nông, lâm, thuỷ sản giảm giảm bớt việc xuất nông sản thô mà chuyển qua chế biến D Giai đoạn 1995 - 2000 có tiến so với giai đoạn 2000 - 2005 Câu 15 Trong hoạt động kinh tế đối ngoại nước ta nay, quan trọng : A Hoạt động ngoại thương (xuất nhập khẩu) B Hợp tác quốc tế đầu tư lao động C Du lịch quốc tế hoạt động thu ngoại tệ khác D Tất ý Câu 16 Ý sau không với ngành nội thương nước ta? A Trong nước hình thành thị trường thống B Hàng hóa phong phú, đa dạng C Thu hút tham gia nhiều thành phần kinh tế D Khu vực có vốn đầu tư nước chiếm tỉ trọng cao cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa Câu 17 Từ thập kỉ 90 kỉ XX đến nay, hoạt động nội thương trở nên nhộn nhịp, chủ yếu do: A Sự xâm nhập hàng hóa từ bên vào B Thay đổi chế quản lí C Nhu cầu người dân tăng cao D Hàng hóa phong phú, đa dạng Câu 18 Sự phát triển ngành nội thương thể rõ rệt qua: A Lao động tham gia ngành nội thương B Lực lượng sở buôn bán C Tổng mức bán lẻ hàng hóa D Các mặt hàng buôn bán chợ Câu 19 Trong cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2005, khu vực chiếm tỉ trọng cao nhất? A Khu vực Nhà nước B Khu vực có vốn đầu tư nước C Khu vực Nhà nước D Câu A B Câu 20 Từ 1995 đến 2005, cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế nước ta có chuyển dịch theo hướng: A Tăng tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước, khu vực Nhà nước 27 B Tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước C Tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước D Tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước Câu 21 Các vùng buôn bán tấp nập vùng có: A Hàng hóa đa dạng B Đông dân cư C Kinh tế phát triển D Câu A B Câu 22 Vùng nước ta đứng đầu tổng mức bán lẻ hàng hóa? A.Đồng sông Cửu Long B Đông Nam Bộ C Duyên hải Nam Trung Bộ D Đồng sông Hồng Câu 23 Vùng có tổng mức bán lẻ hàng hóa thấp là: A Tây Bắc B Đông Bắc C Bắc Trung Bộ B Tây Nguyên Câu 24 Trung tâm buôn bán lớn nước ta: A.Hà Nội B Thành phố Hồ Chí Minh C Đà Nẵng D Cần Thơ Câu 25 Lần cán cân xuất, nhập nước ta tiến tới cân đối vào năm: A 1990 B 1992 C 1995 D 1999 Câu 27 Tài nguyên du lịch nhân văn bao gồm A Di tích, lễ hội B Địa hình, di tích C Di tích, khí hậu D Lệ hội, địa hình Câu 28 Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm A Địa hình, khí hậu, di tích B Khí hậu, di tích, lễ hội C Nước, địa hình, lễ hội D Khí hậu, nước, địa hình Câu 29 Trung tâm du lịch quốc gia gồm A Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh B Hà Nội, Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh C Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh D Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng Câu 30 Các di sản thiên nhiên giới nước A Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long B Phố cổ Hội An, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng C Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng D Phố cổ Hội An, Huế Câu 31 Mặt hàng sau mặt hàng xuất nước ta? A Hàng công nghiệp nặng khoáng sản B Tư liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu) C Hàng thủ công nhẹ tiểu thủ công nghiệp D Hàng nông – lâm - thủy sản Câu 32 Hội đua thuyền lễ hội truyền thống tỉnh/thành phố nào? A Trà Vinh B Sóc Trăng C An Giang D Cần Thơ Câu 33 Nước ta có khoảng bãi tắm lớn nhỏ ven biển ? 28 A 120 B 125 C 130 D 135 Câu 34 Nước ta có khoảng vạn di tích văn hóa - lịch sử, số di tích nhà nước xếp hạng A 2400 B 2500 C 2600 D 2700 Câu 35 Biểu sau không nói lên giàu có mặt sinh vật tài nguyên du lịch nước ta ? A Nhiều nguồn nước khoáng, nước nóng B Hơn 30 vườn quốc gia C Nhiều loài động vật hoang dã, thủy hải sản C Có nhiều hệ sinh thái khác Câu 33 Nước ta có khoảng hang động khai thác cho hoạt động du lịch ? A 100 B 200 C 300 D 400 BÀI 32 VẤN ĐỀKHAI THÁCTHẾMẠNHỞTRUNGDUVÀMIỀN NÚI BẮCBỘ Câu1.Vùng Trung du vàmiền núiBắcBộ gồmmấytỉnh? A 13 B 14 C 15 D 16 Câu2.Cáctỉnhthuộcvùng Tây Bắcnướctalà: A.Lào Cai, YênBái, PhúThọ, HàGiang B ĐiệnBiên,LaiChâu,Sơn La, HòaBình C Sơn La, HòaBình,LàoCai, Yên BáiD SơnLa, Điện Biên,PhúThọ, HàGiang Câu3.Diệntíchtựnhiêncủavùng Trung du vàmiền núiBắcBộchiếmkhoảngbao nhiêu phầntrăm diệntíchtựnhiêncảnước? A 20,5% B 30,5% C 40,5% D.50,5% Câu4.Số dân ởvùngtrung du vàmiền núi BắcBộ năm2006 làhơn: A 11 triệu người B.12 triệu người.C 13 triệu người.D.14 triệu người Câu5.Ýnàosauđây khôngđúng vớivùngtrung du vàmiền núiBắcBộ? A GốmhaivùngĐông BắcvàTâyBắc B Diệntíchlớn nhấtnướcta(trên101nghìn km²) C.Chiếm30,5%số dân cảnước D.Gồmcó 15tỉnh Câu6.Trung du vàmiền núi BắcBộ ngàycàngthuậnlợicho việcgiaolưu vớicácvùng kháctrongnướcvàxây dựng kinh tếmở,nhờcó: A.Vị tríđịalíđặcbiệt B Mạnglướigiao thôngvậntảiđangđượcđầutư,nâng cấp C Nôngphẩmnhiệtđới,cận nhiệtvàônđới D CảAvàBđúng Câu7.Mậtđộ dânsốởmiền núicủavùng trung du vàmiền núiBắcBộlàkhoảng: A 50-100 người/km² B 100-150 người/km² C 150-200 người/km² D.200-250 người/km² Câu8.Thếmạnh nàosauđây không phảicủavùngtrung du vàmiền núi BắcBộ? A Phát triểntổng hợp kinh tếbiển vàdu lịch B Khaithácvàchếbiến khoángsản, thủyđiện C Chăn nuôigiacầm(đặcbiệt làvịtđàn) D Trồng chếbiếncâycông nghiệp,cây dượcliệu, rau quảcận nhiệtvàônđới Câu9.Trữnăngthủyđiệntrên hệthốngsôngHồng chiếmhơn A 1/3 B 2/3 C 1/2 D 3/4 Câu10.Trung du vàmiền núi BắcBộ có thếmạnh nổibậtvề: A.Luyện kimđen B Luyện kimmàu C Hóachấtphânbón D Nănglượng Câu11.Cây công nghiệp chủlựccủaTrung du vàmiền núiBắcbộlà A Đậutương B Càphê C Chè D Thuốclá Câu12.Cácnhàmáythủyđiệnđãvàđangxây dựngởTrung du vàmiền núiBắcBộlà A.HòaBình,ThácBà,Sơn La B HòaBình, ThácBà, TrịAn C HòaBình,TrịAn, Sơn La D ĐaNhim,ThácBà, Sơn La 29 Câu13.Sắt tậptrung chủ yếuở: A SơnLa B YênBái C.LaiChâu D CaoBằng Câu14.Ởtrung ducủavùng Trung du vàmiền núiBắcBộ,mậtđộ dânsốlà (người/km²) A 50-100 B 100-150 C 150-200 D 100-300 Câu15.TrữnăngthủyđiệntrênsôngĐàlàkhoảng(triệu kw) A 11 B C D Câu16.Đấtchiếmphầnlớn diệntích củavùng Trung du vàmiền núi BắcBộ A Đấtphù sacổ B Đấtđồi C Đấtferalit trênđávôi D Đấtmùn pha cát Câu17.Trung du vàmiền núi BắcBộ cókiểu khíhậu A Nhiệtđớiẩmgiómùa B Nhiệtđớiẩmgiòmùa,mùađôngấm C Nhiệtđớiẩmgiómùa,mùađônglạnh D Cậnxíchđạo,mùahạcómưaphùn Câu19.Bò sữađượcnuôinhiềuở A CaoBằng B.LaiChâu C Sơn La D BắcKạn Câu20.Đànbò củavùngchiếmbao nhiêu phầntrămđàn bò củacảnước(năm2005)? A 16% B.21% C 25% D 19% Câu21.ThiếtvàBôxittậptrung chủ yếuở A.Lào Cai B CaoBằng C YênBái D LaiChâu Câu22.VùngbiểnQuảngNinhđangđầutưphát triển A Đánhbắtxabờ B Nuôi trồngthủy sản C Dulịchbiểnđảo D.Tấtcảđềuđúng Câu23.Khókhănlớn việckhaitháckhoángsảnởTrung du vàmiền núi BắcBộlà A Đòihỏichiphíđầutư lớn vàcông nghệ cao B Khoángsản phânbốrảirác C Địahình dốc,giao thông khókhăn D Khíhậu diễnbiếnthấtthường Câu24.ÝnghĩavềmặtkinhtếcủaTrung du miền núiBắcbộlà A Góp phần giảiquyếtviệclàmcho ngườidân B Tạothêmnguồnlựcphát triểncho vùng cho cảnước C Xóadầnsựchênhlệch vềmứcsống giữatrung du,miền núivớiđồngbằng D Củng cố khốiđạiđoàn kếtgiữacácdântộc Câu25.Cácloạicây dượcliệuquý (tamthất, đươngquy,đỗtrọng )trồng nhiềuở A.Vùng núicaoHoàng LiênSơn B.CaoBằng,Lạng Sơn C.YênBái,LàoCai D.CâuAvà Bđúng Câu26.Vùng Tây Bắc có đặcđiểmkhíhậukhácvùngĐôngBắclà A Khíhậu lạnh B Khíhậuấmvàkhôhơn C Khíhậu mátmẻ,mùađông nóng D Khíhậu nhiệtđớiẩmgiómùa Câu27.Đấthiếmphânbố chủ yếu A.Lào Cai B.LaiChâu C.Cao Bằng D YênBái BÀI 33 CHUYỂNDỊCHCƠCẤUKINH TẾỞĐỒNGBẰNGSÔNGHỒNG Câu1.Hiện nay,vùngđồngbằngsôngHồng gồmmấytỉnh, thành phố? A 10 B 11 C 12 D 13 Câu2.Đấtnông nghiệpcủaĐồngbằngsôngHồngchiếm(%)đấtcủavùng A 57,9 B 59,7 C 51,2 D 58,9 Câu3.ĐồngbằngsôngHồng tiếp giáp với A BiểnĐông B BắcCampuchiaC Duyên hảiNamTrung Bộ.D ĐôngNamLào Câu4.Tỉnh nàosauđây khôngthuộcvùngđồngbằngsôngHồng? A.Vĩnh Phúc B.BắcGiang C HưngYên D.NinhBình Câu5.DiệntíchtựnhiêncủavùngđồngbằngsôngHồng khoảng(nghìn km²) A 12 B 13 C 14 D 15 Câu6.Số dân củavùngđồngbằngsôngHồng năm2006là (triệu người) 30 A 16,2 B 17,2 C.18,2 D 19,2 Câu7.Tỉlệdiệntíchtựnhiên vàdânsốcủavùngđồngbằngsôngHồng tổng diện tíchtựnhiên vàdânsố nướctanăm2006lầnlượt là: A 4,5%và21,6% B.30,5%và14,2% C 15,6%và12,7% D.13,4%và10,5% Câu8.Đấtnông nghiệpcó độ phìcao vàtrungbình ĐồngbằngsôngHồng chiếm(%) A 60 B 70 C 75 D 80 Câu9 Ýnàosauđây khôngđúng vớivịtríđịalícủavùngđồngbằngsôngHồng? A Nằmtrong vùng kinh tếtrọngđiểm B Giáp vớicácvùngtrung du vàmiền núi BắcBộ,BắcTrungBộ C Giáp VịnhBắcBộ(BiểnĐông) D GiápvớiThượng Lào Câu10.TrongcơcấusửdụngđấtởđồngbằngsôngHồng, loạiđấtnào chiếmtỉlệcao nhất? A Đất B.Đấtchuyên dùng C Đấtnông nghiệp D Đấtchưasửdụng, sôngsuối Câu11.Mậtđộ dânsốcủađồngbằngsôngHồng năm2006 (người/km²) A 1225 B 1522 C 1252 D 1223 Câu12.So vớimứctrungbìnhcủacảnước,mậtđộ dânsố củađồngbằngsôngHồng gấp(lần) A B 4,8 C 3,8 D 5,8 Câu13.ỞđồngbằngsôngHồng nới tậptrungđông dân A NinhBình B HưngYên C HàNội D HàNam Câu14.Vấnđềquantrọng hàngđầutrong việcsửdụng đấtởđồngbằngsôngHồng A Khảnăng mởrộng diệntích khálớn B Nhiều nơi đấtđaibịthoáihóa, bạcmàu C Đấtphù sakhôngđượcbồiđắp nămchiếmdiện tíchlớn D Đấtphù sacóthành phầncơgiớitừcátphađếntrung bìnhthịt Câu15.Quy môcông nghiệploại trungbìnhcủaĐồngbằngsôngHồng thuộcvề: A HảiPhòng B.Phúc Yên C HưngYên D HàĐông Câu16.Năm2005, tỉ lệ nông lâm ngư nghiệp đồng bằngsôngHồng chiếm(%) A 25,1 B 29,9 C 45,0 D 26,1 Câu17.Xu hướng chungcủasựchuyển dịchcơcấu kinh tếtheochiều hướngtíchcựccủađồngbằng sôngHồnglà A.Tăngtỉ trọng khu vựcI,giảmtỉ trọng khu vực IIvàIII B Tăngtỉ trọng khu vựcIvà II,giảmtỉtrọng khu vựcIII C Giảmtỉ trọng khu vực I,tăngtỉ trọng khu vựcIIvà III D Giảmtỉ trọng khu vực I,tăngtỉ trọng khu vựcII,giảm tỉ trọng khu vựcIII Câu19.Trungtâmcông nghiệplớnthứhaicủavùngđồngbằngsôngHồng A Hà Nội B NamĐịnh C Hưng Yên D HảiPhòng Câu20.ĐồngbằngsôngHồng phùsacủasôngnàobồiđắp? A Hồng vàĐà B Hồng vàMã C Hồng vàTháiBình D Hồng vàCả Câu21.Xu hướng chuyển dịchcơcấutrong khu vựcIcủađồngbằngsôngHồnglà A Giảmtỉ trọngcủangành trồng trọt,tăngtỉ trọngcủangànhchăn nuôivàthủysản B Giảmtỉ trọng ngànhtrổngtrọt, tăngtỉ trọng ngànhchăn nuôi,giảmtỉ trọng ngànhthủysản C Tăngtỉ trọng ngànhtrồng trọt,giảmtỉ trọng ngành chăn nuôivàthủysản D Tăngtỉ trọng ngànhtrồngtrọtvà chăn nuôi,giảmtỉ trọng ngànhthủysản Câu22.Vấnđềquantrọng hàngđầucủaĐồngbằngsôngHồngcần giảiquyết A.Thiên taikhắcnghiệt B Đấtnông nghiệp khan C.Dânsốđông D Tàinguyên không nhiều Câu23.Điểmnàosauđây khôngđúngvớiđồngbằngsôngHồng? A.Tàinguyênthiên nhiên phong phúvàđadạng B Làvùngchịutácđộngcủanhiềuthiêntainhiệtđới 31 C Làvùngthiếu nguyênliệu cho việcphát triển công nghiệp D Mộtsốtàinguyênthiên nhiên(đất,nướctrên mặt,nướcngầm )bịxuống cấp Câu24.Sảnlượnglươngthựcbìnhquânđầu ngườiởđồngbằngsôngHồng thấp hơnmứctrungbình củacảnướcdo A Diện tíchđấtcanhtáckhálớn B Ngườidân cónhiều kinh nghiệmvàtruyền thốngcanh tác C Dânsốthuộcloạiđôngcủacảnước D Đấtchuyên dùng đấtthổcưcó xuhướng giảm Câu25.Thiêntaichủ yếuthường gặp vàgâythiệthại lớn đốivớiĐồngbằngsôngHồnglà A Đấtbạcmàu B.Bão,lũlụt C.Triềucường D Bão,lũlụt,hạn hán Câu26.CơcấuGDPkhu vực IIIcủađồngbằngsôngHồng chiếm(%)năm2005? A 25,1 B 29,9 C 45,0 D 26,9 Câu27.Tỉnh nàocủađồngĐồngbằngsôngHồng không giáp vớiTrung du vàmiền núi BắcBộ? A.VĩnhPhúc B BắcNinh C HàNam D HảiPhòng Câu28.LãnhthổcủaĐồngbằngsôngHồng gồm; A.Đồngbằng châuthổ vàphầnrìavùng núi trung du B Nằmhoàn toàntrongđồngbằngchâuthổsôngHồng vàvùngtrung du BắcBộ C Châuthổ sôngHồng vàsôngMã D Cácđồngbằng vàđồinúixen kẽ Câu29.Thếmạnh cơbản vềdâncưvànguồnlaođộng củaĐồngbằngsôngHồngso vớicácvùng kháclà: A Nguồnlaođộng dồidào,giárẻ B Chất lượng nguồnlaođộng vàoloạidẫnđầu cảnước C Nguồnlaođộngđôngđảo vớikinh nghiệmsảnxuấtphong phú D Dâncư có truyền thốngthâmcanhlúanước BÀI 35 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ Câu Vùng Bắc Trung Bộ gồm tỉnh? A B C D Câu Tỉnh sau không thuộc vùng Bắc Trung Bộ? A Hà Tĩnh B Thanh Hóa C Quảng Ngãi D Quảng Trị Câu Ranh giới tự nhiên Bắc Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ là: A Dãy núi Hoành Sơn B Dãy núi Bạch Mã C Dãy núi Trường Sơn Bắc D Dãy núi Trường Sơn Nam Câu Vào mùa hạ có tượng gió phơn Tây Nam thổi mạnh vùng Bắc Trung Bộ có mặt của: A Dải đồng hẹp ven biển B Dãy núi Trường Sơn Bắc C Dãy núi Hoàng Sơn chạy theo hướng Bắc-Nam D Dãy núi Bạch Mã Câu Khí hậu vùng Bắc Trung Bộ có đặc điểm là: A Còn chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mùa đông, gió phơn Tây Nam mùa hạ B.Có mùa hạ nóng nước C Thể rõ tính chất cận xích đạo D Có mùa rõ rệt Câu Các hệ thống sông vùng Bắc Trung Bộ có giá trị lớn thủy lợi, giao thông thủy ( hạ lưu ) tiềm thủy điện? A Hệ thống sông Gianh, sông Chu B Hệ thống sông Mã, sông Cả 32 C Hệ thống sông Đà, Sông Hồng D Hệ thống sông Gianh, sông Cả Câu Các đồng có diện tích lớn vùng Bắc Trung Bộ là: A.Bình-Trị-Thiên B Thanh-Nghệ-Tĩnh C Nam-Ngãi-Định D Phú-Khánh Câu Với diện tích gò đồi tương đối lớn, Bắc Trung Bộ có khả phát triển: A Kinh tế vườn rừng B Trồng hoa màu lương thực C Chăn nuôi gia súc lớn D Câu A C Câu Ven biển vùng Bắc Trung Bộ có khả phát triển: A Khai thác dầu khí B Đánh bắt nuôi trồng thủy sản C Trồng công nghiệp lâu năm D.Trồng công nghiệp hàng năm Câu 10 Khó khăn lớn mặt tự nhiên Bắc Trung Bộ A Rét đậm, rét hại B Bão C Động đất D Lũ quét Câu 11 Sân bay quốc tế vùng Bắc Trung Bộ A Phú Bài B Cam Ranh C Vinh D Đà Nẵng Câu 12 Diện tích rừng Bắc Trung Bộ chiếm (%) diện tích rừng nước? A 20 B 21 C 22 D 23 Câu 13 Độ che phủ rừng Bắc Trung Bộ đứng sau : A Tây Nguyên B Đông Nam Bộ C Trung du miền núi Bắc Bộ D Duyên hải Nam Trung Bộ Câu 14 Rừng phòng hộ phân bố chủ yếu A Sát biên giới Việt – Lào B Quảng Bình, Hà Tĩnh C Dọc biên giới Nghệ An, Hà Tĩnh D Gần lâm trường Quảng Bình, Huế Câu 15 Tuyến đường hướng Đông – Tây sau không vùng Bắc Trung Bộ? A Đường số B Đường số C Đường số D Đường số Câu 16 Các trung tâm công nghiệp chủ yếu Bắc Trung Bộ A Thanh Hóa - Bỉm Sơn, Huế, Đông Hà B Huế, Vinh, Thanh Hóa - Bỉm Sơn C Huế, Vinh, Dung Quất D Thanh Hóa - Bỉm Sơn, Vinh, Đà Nẵng Câu 17 Vấn đề bật việc sử dụng đất nông nghiệp Bắc Trung Bộ A Khai thác mặt nước nuôi trồng thủy sản B Chống cát bay, cát chảy lấn chiếm ruộng vườn C Đắp đê ngăn lũ D Hạn chế việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích khác Câu 18 Hiện câu kinh tế nông thôn ven biển Bắc Trung Bộ có thay đổi rõ nét, chủ yếu nhờ vào việc phát triển A Công nghiệp khai khoáng B Đánh bắt thủy sản C Nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn D Nghề thủ công truyền thống Câu 19 Vấn đề cần đặc biệt ý trình phát triển ngư nghiệp vùng Bắc Trung Bộ : A Giảm việc khai thác để trì trữ lượng thủy sản 33 B Hạn chế việc nuôi trồng để bảo vệ môi trường ven biển C Khai thác hợp lí, đôi với việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản D Ngừng hẳn việc đánh bắt ven bờ, đầu tư cho đánh bắt xa bờ Câu 20 Di sản văn hóa giới Bắc Trung Bộ A Nhã nhạc cung đình Huế, Phố cổ Hội An B Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế C Di tích cố đô Huế, Phong Nha - Kẻ Bàng D Phong Nha - Kẻ Bàng, Nhã nhạc cung đình Huế Câu 21 Đàn trâu Bắc Trung Bộ chiếm (phần) đàn trâu nước A 1/4 B 1/5 C 2/3 D 1/2 Câu 23 Tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển nghề cá? A Huế B Quảng Bình C Hà Tĩnh D Nghệ An Câu 24 Rừng phòng hộ vùng Bắc Trung chiếm (%) A 34 B 16 C 50 D 47 Câu 25 Ở Bắc Trung Bộ, chè trồng nhiều A Quảng Bình B Nghệ An C Thanh Hóa D Quảng Trị Câu 26 Từ Đông sang Tây, Bắc Trung Bộ trải qua dạng địa hình A Bờ biển, vùng đồng hẹp, vùng gò đồi vùng núi B Bờ biển, vùng đất pha cát, vùng gò đồi vùng cao nguyên C Đồng ven biển, đồng pha cát, vùng gò đồi vùng núi D Đồng ven biển, vùng gò đồi, vùng cao nguyên đồi núi Câu 28 Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (320 MW) xây dựng sông A Cả B Chu C Rào Quán D Gianh Câu 29 Tỉnh/ thành phố sau nằm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung? A Nghệ An B Thừa thiên Huế C Thanh Hóa D Hà Tĩnh Câu 30 Đất đồng Bắc Trung Bộ thuận lợi cho phát triển: A Cây lúa nước B Cây công nghiệp lâu năm C Cây công nghiệp hàng năm D Các rau đậu Câu 31 Diện tích rừng chủ yếu Bắc Trung Bộ A Rừng đặc dụng B Rừng phòng hộ C Rừng sản xuất D Rừng tự nhiên Câu 32 Ngành công nghiệp ưu tiên phát triển vùng Bắc Trung Bộ? A Công nghiệp lượng B Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng C Công nghiệp chế biến lâm sản D Công nghiệp điện tử, khí Câu 33 Độ che phủ rừng Bắc Trung Bộ đứng thứ nước: A B C D Câu 34 Trong vùng kinh tế nước ta, Bắc Trung Bộ có diện tích thứ mấy? A B C D Câu 35 Tất tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ phát triển cấu nông- lâm- ngư nghiệp Sự hình thành cấu đa dạng về: A Khí hậu B Địa hình C Tài nguyên nước D Tài nguyên rừng Câu 36 Các vườn quốc gia Bắc Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc vào Nam là: A Pù Mát, Vũ Quang, Bến En, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã B Bạch Mã, Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha- Kẻ Bàng 34 C Bến En, Vũ Quang, Pù Mát, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã D Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã BÀI 36 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Câu Vùng duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm tỉnh, thành phố? A B C D Câu Tỉnh sau không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? A Phú Yên B Ninh Thuận C Quảng Nam D Quảng Trị Câu Diện tích tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (nghìn km²) A 51,5 B 44,4 C 54,7 D 23,6 Câu Số dân vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2006 gần (triệu người) A.17,4 B 12 C 4,9 D 8,9 Câu So với diện tích tự nhiên số dân nước ta, diện tích tự nhiên số dân vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (năm 2006) chiếm tỉ lệ A 13,4% 10,5% B 15,6% 12,7% C 4,5% 21,6% D 30,5% 14,2% Câu Quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh, thành phố nước ta? A.Thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Ngãi B Tỉnh Quảng Ngãi thành phố Đã Nẵng C Tỉnh Khánh Hòa thành phố Đà Nẵng D Thành phố Đà Nẵng tỉnh Khánh Hòa Câu Ý sau không với đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên vùng duyên hải Nam Trung Bộ? A Lãnh thổ hẹp ngang, đồng nhỏ hẹp B Có nhiều khoáng sản C Có nhiều bán đảo, vũng vịnh, nhiều bãi biển đẹp D Nhiều tiềm để phát triển đánh bắt nuôi trồng thủy sản Câu Khoáng sản vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu loại A.Năng lượng B Kim loại đen C Kim loại màu D Vật liệu xây dựng Câu 9.Tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ có trữ lượng lớn cát làm thủy tinh? A.Quảng Ngãi B Quảng Nam C Khánh Hòa D Bình Thuận Câu 10 Mỏ vàng Bồng Miêu thuộc tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ? A.Khánh Hòa B Quảng Nam C Bình Định D Phú Yên Câu 11 Nạn hạn hán kéo dài Duyên hải Nam Trung Bộ A Ninh Thuận, Phú Yên B Bình Thuận, Quảng Nam C Phú Yên, Quảng Nam D Ninh Thuận, Bình Thuận Câu 12 Đặc điểm bật tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ A Lãnh thổ hẹp, nằm sườn đông Trường Sơn, giáp biển B Lãnh thổ hẹp ngang, có mưa thu đông mùa khô kéo dài C Lãnh thổ kéo dài theo Bắc – Nam, giáp biển D Lãnh thổ hẹp, bị chia cắt núi đâm ngang biển Câu 13 Ở Duyên hải Nam Trung Bộ, đồng tiếng màu mỡ A Quảng Nam B Phú Yên C Quảng Ngãi D Bình Định 35 Câu 14 Sân bay quốc tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ A Cam Ranh B Đà Nẵng C Quy Nhơn D Chu Lai Câu 15 Cảng nước sâu đầu tư xây dựng, hoàn thiện Duyên hải Nam Trung Bộ A Chân Mây B Quy Nhơn C Dung Quất D Đà Nẵng Câu 16 Độ che phủ rừng vùng Duyên hải Nam trung Bộ là(%) A 38,9 B 39,8 C 37,8 D 41,2 Câu 17 Điểm sau không với duyên hải Nam Trung Bộ? A Tất tỉnh vùng giáp biển B Vùng có đồng rộng lớn ven biển C Vùng có biển rộng lớn phía Đông D Ở phía Tây vùng có đồi núi thấp Câu 18 Về điều kiện kinh tế -xã hội, điểm sau không với Duyên hải Nam Trung Bộ? A Chịu nhiều tổn thất người chiến tranh B Là vùng có nhiều dân tộc người sinh sống C Cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện D Đang có thu hút dự án nước Câu 19 Thuận lợi chủ yếu việc nuôi trồng thủy sản Duyên hải Nam Trung Bộ A Bờ biển có nhiều vũng vịnh, đầm phá B Có nhiều loài cá quý, loài tôm mực C Liền kề ngư trường Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà rịa – Vũng Tàu D Hoạt động chế biến hải sản đa dạng Câu 20 Các trung tâm công nghiệp chủ yếu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ A Đà Nẵng, Quy Nhơn , Nha Trang B Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Thiết C Nha Trang, Phan Thiết, Quảng Ngãi D Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết Câu 21 Tài nguyên khoáng sản có giá trị Duyên hải Nam Trung Bộ A Vàng, vật liệu xây dựng, crômit B Vật liệu xây dựng, vàng, than đá C Vật liệu xây dựng, cát làm thủy tinh, vàng D Cát làm thủy tinh, vàng, bôxit Câu 22 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhà máy điện A Sông Hinh, Vĩnh Sơn, Hàm Thuận – Đa Mi, Yali B Sông Hinh, Vĩnh Sơn, Hàm Thuận – Đa Mi, A Vương, Đa Nhim C Sông Hinh, Vĩnh Sơn, Hàm Thuận – Đa Mi, Đa Nhim D Sông Hinh, Vĩnh Sơn, Hàm Thuận – Đa Mi, Đồng Nai Câu 23 Hai trung tâm du lịch quan trọng Duyên hải Nam Trung Bộ A Quảng Nam, Đà Nẵng B Nha Trang, Khánh Hòa C Đà Nẵng, Nha Trang D Bình Thuận, Đà Nẵng Câu 24 Các vùng gò đồi Duyên hải Nam Trung Bộ nơi có điều kiện thuận lợi cho phát triển A Trồng công nghiệp lâu năm B Trồng hoa màu, lương thực C Chăn nuôi bò, dê, cừu D Kinh tế vườn rừng Câu 25 Khai thác dầu khí bước đầu phát đâu thuộc Nam Trung Bộ? A Đảo Phú Quý B Đảo Cồn Cỏ C Côn Đảo D Hòn Tre Câu 26 Thương hiệu nước mắm ngon, tiếng nhắc đến A Sa Huỳnh B Cà Ná C Phan Thiết D Mũi Né Câu 27 Sản lượng tôm cá hải sản Duyên hải Nam Trung Bộ đạt (tấn) A 624000 B 634000 C 644000 D 654000 Câu 28 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tiếng nghề làm muối ở: 36 A Cam Ranh B Cà Ná C Tuy Hòa D Phan Rí Câu 29 Vùng Nam Trung Bộ có vị trí địa lí quan trọng ? A Cửa ngõ thông biển Tây Nguyên B Cửa ngõ thông biển số nước tiểu vùng sông Mê Kông C Cầu nối hai miền Nam Bắc D Nối vùng kinh tế trọng điểm nước Câu 30 Tài nguyên thiên nhiên quan trọng vùng : A Khoáng sản B Rừng C Thuỷ sản D Đất nông nghiệp Câu 31 Đi từ Bắc vào Nam vùng ta gặp bãi tắm tiến ? A Sa Huỳnh , Quy Nhơn , Đại Lãnh , Nha Trang B Non Nước , Quy Nhơn, Đại Lãnh , Nha Trang C Đại Lãnh , Nha Trang , Non Nước , Sa huỳnh D Qui Nhơn , Nha Trang , Đại Lãnh , Sa Huỳnh Câu 32 Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh : A Thừa Thiên - Huế B Quảng Trị C Quảng Bình D Hà Tĩnh Câu 33 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vùng lãnh thổ kéo dài từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh : A Bình Thuận B Ninh Thuận C Khánh Hòa D Bà Rịa - Vũng Tàu Câu 34 Các đảo sau thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ? A Cát Hải, Bạch Long Vĩ B Vân Đồn, Vàm Cỏ C Lý Sơn, Phú Quý D Côn Đảo, Cô Tô Câu 35 Vịnh Vân Phong vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh : A Bình Định B Phú Yên C Khánh Hòa D Bình Thuận BÀI 37 VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN Câu Tây nguyên bao gồm tỉnh? A B C D Câu Diện tích tự nhiên vùng Tây nguyên gần (nghìn km²) A 54,7 B 51,5 C 44,4 D 23,6 Câu Số dân vùng Tây nguyên năm 2006 gần (triệu người) A 8,9 B 4,9 C 17,4 D 12 Câu Tỉnh Tây Nguyên có diện tích trồng chè lớn nước? A Kon Tum B Lâm Đồng C Gia Lai D Đăk Lăk Câu Ý sau không với vị trí địa lí vùng Tây Nguyên? A Nằm sát dải duyên hải Nam Trung Bộ B Giáp với miền hạ Lào Đông Bắc Campuchia C Giáp với vùng Đông Nam Bộ D Giáp biển Đông Câu Ý sau không với tài nguyên thiên nhiên vùng Tây Nguyên? A Đất đai màu mỡ B Khí hậu đa dạng, rừng nhiều C Nhiều tài nguyên khoáng sản D Trữ thủy điện tương đối lớn Câu Loại khoáng sản có trữ lượng hàng tỉ Tây Nguyên A Crôm B.Mangan C Sắt D Bôxit Câu Trữ thủy điện tương đối lớn Tây Nguyên sông 37 A Xê Xan, Xrê Pôk, Đồng Nai B Đà Rằng, Thu Bồn, Trà Khúc C Đồng Nai, Xê Xan, Đà Rằng D Xrê Pôk, Đồng Nai, Trà Khúc Câu Ý sau không với điều kiện kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên? A Là vùng thưa dân cư nước ta B Địa bàn cư trú nhiều dân tộc người C Nhiều lao động lành nghề, cán khoa học kĩ thuật D Mức sống nhân dân thấp, tỉ lệ người chưa biết đọc biết viết cao Câu 10 Tây Nguyên vùng A Có độ che phủ rừng thấp B Có mùa đông lạnh C Giàu tài nguyên khoáng sản D Có trữ thủy điện Câu 11 Nhà máy thủy điện có công suất lớn Tây Nguyên A Đa Nhim B Yali C Buôn Kuôp D Đồng Nai Câu 12 Ở Tây Nguyên trồng có nguồn gốc cận nhiệt đới (chè) thuận lợi nhờ vào A Đấy đỏ badan thích hợp B Khí hậu cao nguyên 1000 m mát mẻ C Độ cao cao nguyên thích hợp D Có mùa đông nhiệt độ giảm thấp Câu 13 Vào đầu thập kỉ 90 kỉ XX, độ che phủ rừng Tây Nguyên A 40% B 50% C 60% D 70% Câu 14 Mùa khô Tây Nguyên kéo dài A 4-5 tháng B 3-4 tháng C 5-7 tháng D 2-3 tháng Câu 15 Năm 2006, diện tích cà phê Tây Nguyên A 450 nghìn B 460 nghìn C 540 nghìn D 650 nghìn Câu 16 Cà phê trồng nhiều tỉnh Tây Nguyên? A Kon Tum B Gia Lai C Đăk Lăk D Lâm Đồng Câu 17 Diện tích gieo trồng cà phê Tây Nguyên chiếm % diện tích nước? A 1/2 B 1/3 C 3/4 D 4/5 Câu 18 Thuận lợi đất đỏ badan Tây Nguyên việc hình thành vùng chuyên canh công nghiệp lâu năm A Giàu chất dinh dưỡng B Có tầng phong hóa sâu C Tập trung với mặt rộng lớn D Phân bố chủ yếu cao nguyên 400-500 m Câu 19 Ở Tây Nguyên, vấn đề đặt hoạt động chế biến lâm sản A Ngăn chặn nạn phá rừng B Khai thác rừng hợp li đôi với khoanh nuôi, trồng rừng C Đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng D Đẩy mạnh công tác chế biến gỗ địa phương, hạn chế xuất gỗ tròn Câu 20 Khó khăn chủ yếu tự nhiên Tây Nguyên A Mùa khô kéo dài B Thời tiết thất thường C Bão trượt lỡ đất đá D Mùa đông lạnh khô Câu 21 Sản lượng gỗ khai thác Tây Nguyên (nghìn m³/năm) A 100-200 B 150-200 C 200-300 D 300-350 BÀI 39 VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ Câu Vùng Đông Nam Bộ bao gồm tỉnh, thành phố? 38 A B C.7 D 8Câu Tỉnh sau không thuộc vùng Đông Nam Bộ? A Bình Phước B Tây Ninh C Đồng Nai D Long An Câu Diện tích tự nhiên vùng Đông Nam Bộ là: A 44,4 nghìn km² B.51,5 nghìn km² C 54,7 nghìn km² D 23,6 nghìn km² Câu Số dân Đông Nam Bộ năm 2006 là: A 4,9 triệu người B 8,9 triệu người C 12 triệu người D 17,4 triệu người Câu Nhà máy thủy điện Trị An (sông Đồng Nai) có công suất khoảng A 400 MW B 150 MW C 500 MW D 300 MW Câu Biểu khai thác theo chiều sâu nông nghiệp Đông Nam Bộ A Thu hút đầu tư nước vấn đề môi trường B Phát triển vùng chuyên canh công nghiệp, ăn C Phát triển cấu công nghiệp vùng, có dầu khí D Khai thác tài nguyên sinh vật, du lịch, giao thông vận tải biển Câu Loại đất chiếm tỉ lệ lớn vùng Đông Nam Bộ là: A Đất cát B Đât badan C Đất xám D Đất phù sa Câu Đất badan chiếm phần trăm diện tích đất vùng Đông Nam Bộ? A 30% B 40% C 50% D 70% Câu Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát thuộc tỉnh/ thành phố nào? A Đồng Nai B Bình Phước C Tây Ninh D TP Hồ Chí Minh Câu 10 Đặc điểm bật đất phù sa cổ vùng Đông Nam Bộ là: A Giàu chất dinh dưỡng B Thoát nước tốt C Có tầng mùn dày D Phân bố chủ yếu tỉnh Bình Phước Câu 11 Huyện đảo thuộc vùng Đông Nam Bộ A Vân Đồn B Phú Quý C Côn Đảo D Phú Quốc Câu 12 Dầu khí Đông Nam Bộ khai thác A Thềm lục địa B Vùng khơi C Vùng cửa sông D Trên đất liền Câu 13 Điểm sau không với ngành dịch vụ Đông Nam Bộ? A Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày cao cấu kinh tế vùng B Các hoạt động dịch vụ ngày phát triển đa dạng C Dẫn đầu nước tăng trưởng nhanh phát triển có hiệu ngành dịch vụ D Các hoạt động dịch vụ thương mại, ngân hàng tín dụng, phát triển chậm Câu 14 Thành phố Hồ Chí Minh có điểm du lịch tiếng với di tích lịch sử A Bến Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Dinh Thống Nhất B Bến Nhà Rồng, Núi Bà Đen, Dinh Thống Nhất C Núi Bà Đen, Địa đạo Củ Chi, Nhà tù Côn Đảo D Bến Nhà Rồng, Xuân Lộc, Núi Bà Đen Câu 15 Cây công nghiệp quan trọng Đông Nam Bộ A Cà phê B Chè C Cao su D Dừa Câu 16 Nhà máy thủy điện Trị An nằm sông nào? A Sông Sài Gòn B Sông Bé C Sông Đồng Nai D Sông Vàm Cỏ Câu 17 Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào? A Tây Nguyên B Bắc Trung Bộ C Duyên hải Nam Trung Bộ D Đồng sông Cửu Long 39 Câu 18 Hồ Thủy lợi lớn Đông Nam Bộ A Trị An B Dầu Tiếng C Kẻ Gỗ D Bắc Hưng Hải Câu 19 Khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng Đông Nam Bộ A Dầu khí B Than C Bôxit D Thiết Câu 20 Nông nghiệp Đông Nam Bộ không mạnh A Trồng lương thực B.Trồng công nghiệp lâu năm C Trồng công nghiệp hàng năm D Trồng ăn Câu 21 Ý không với vùng Đông Nam Bộ A Giá trị sản lượng nông nghiệp lớn nước B Cơ cấu kinh tế tiến nước C Vùng kinh tế động nước D Giá trị sản lượng công nghiệp lớn nước Câu 22 Hai loại đất chiếm diện tích lớn Đông Nam Bộ A Đất phù sa đất ferlit B Đất badan đất feralit C Đất xám đất phù sa D Đất badan đất xám Câu 23 Tỉnh mạnh để phát triển du lịch biển Đông Nam Bộ A Bà Rịa – Vũng Tàu B Bình Dương C Tây Ninh D Bình Phước CHÚC CÁC EM THI TỐT ! 40 ... lệ dânsố nôngthôn giảm B Dânsốthànhthịgiảm,dân số nôngthôntăng C Dânsốthànhthị tăng,dânsố nông thôn khôngđổi D Dânsố nôngthôn giảm,dânsốthànhthịkhôngđổi Câu28.Mậtđộ dânsốởĐồngbằngsông Cửu Long... thôncónhiềungànhnghềđadạng B.Đadạnghóacơcấu kinh tếnôngthôn C.Ởnôngthôn,cácngànhthủcông truyềnthốngpháttriểnmạnh D Nông thôn đangđượccôngnghiệphóa,hiện đạihóa Câu22.Tỉ lệlao độnggiữanôngthônvàthành thịnăm2005ởnướcta... độngthànhthịtăng B.Lao độngnôngthôntăng C.Lao độngthành thịgiảm D.Lao độngnôngthônkhôngtăng Câu21.Nguyênnhânlàmchothờigian lao độngđượcsửdụngởnông thônngày càngtănglà A Nông thôncónhiềungànhnghềđadạng
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập THI HK2 địa 12 , ÔN tập THI HK2 địa 12 , ÔN tập THI HK2 địa 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay