Đề cương ôn tập thi trắc nghiệm học kỳ 2 môn Lịch sử 12

13 244 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 15:48

Đề cương cung cấp cho học sinh và giáo viên tất cả những câu trắc nghiệm Lịch sử 12hay để chuẩn bị cho công tác ra đề và ôn thi học kỳ 2. Những câu hỏi có đầy đủ các mức độ cần đạt: nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Đặc biệt giúp các em ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi năm 2017. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II – MÔN LỊCH SỬ 12 Câu 1: Trong năm (1965 – 1968) miền Bắc chi viện sức người, sức cho miền Nam tăng gấp lần so với giai đoạn trước? A lần B lần C lần D 10 lần Câu 2: Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 – 1973) thực đời Tổng thống Mỹ nào? A Ken-nơ-đi – Giôn-xơn B Giôn-xơn C Ken-nơ-đi D Nich-xơn Câu 3: Phong trào đấu tranh trị diễn sôi liệt với tham gia đông đảo tín đồ Phật giáo “đội quân tóc dài” chống lại chiến lược chiến tranh nào? A Chiến tranh đơn phương B Chiến tranh đặc biệt C Việt Nam hòa chiến tranh D Chiến tranh cục Câu 4: Với âm mưu tạo ưu binh lực hỏa lực mạnh, đầy ta phòng ngự bị động nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh chiến lược chiến tranh Mỹ? A Chiến tranh đơn phương B Chiến tranh đặc biệt C Chiến tranh cục D Việt Nam hòa chiến tranh Câu 5: Phong trào “Đồng khởi” diễn mạnh đâu? A Tây Nguyên B Đông Nam Bộ C Bến Tre D Quảng Ngãi Câu 6: Sau hoạt động quân nào, Mỹ phải chấp nhận đàm phán với ta Hiệp định Pa-ri? A Cuộc tổng tiến công dậy xuân Mậu Thân 1968 B Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) C Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 D Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ Câu 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời niềm tiếc thương vô tận toàn thể dân tộc Việt Nam vào thời gian – – 1969, Người hưởng thọ A 69 tuổi B 79 tuổi C 70 tuổi D 80 tuổi Câu 8: Theo nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ, Việt Nam quân đội Việt Nam quân đội Pháp tập kết miền Nam – Bắc, lấy vĩ tuyến làm ranh giới? A Vĩ tuyến 16 B Vĩ tuyến 20 C Vĩ tuyến 38 D Vĩ tuyến 17 Câu 9: Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt Nam lần thứ định để nhân dân miền Nam dùng bạo lực cách mạng đánh đổ quyền Mỹ - Diệm? A Hội nghị lần thứ 21 (1973) B Hội nghị lần thứ (5 – 1941) C Hội nghị lần thứ 15 (1 – 1959) D Hội nghị tháng 11 – 1939 Câu 10: Trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mỹ định dồn 10 triệu dân vào … tổng số 17.000 ấp toàn miền Nam Trong dấu “…” A 15.000 ấp B 14.000 ấp C 13.000 ấp D 16.000 ấp Câu 11: Lực lượng sử dụng chiến lược “chiến tranh cục bộ” A quân đội Sài Gòn B quân đội Mỹ C quân đồng minh Mỹ D quân Âu – Phi Câu 12: Ngày giải phóng thủ đô Hà Nội ngày kỷ niệm năm? A Ngày 10 – 10 B Ngày 19 – C Ngày 19 – 12 D Ngày 30 – Câu 13: Khi quân Pháp rút khỏi miền Nam Việt Nam, chúng chưa thi hành điều khoản Hiệp định Giơ-ne-vơ A chưa rút hết quân khỏi miền Bắc Việt Nam B chưa tiến hành tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực C chưa tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử D chưa công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam Câu 14: Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng (9 – 1960) bầu làm Bí thư thứ Đảng? A TRường Chinh B Hồ Chí Minh C Lê Hồng Phong D Lê Duẩn Câu 15: “Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam” thành lập sau hoạt động quân ta? A Sau chiến thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mỹ (1965) B Phong trào “Đồng khởi” (1960) C Cuộc tổng tiến công dậy xuân Mậu Thân 1968 D Sau chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) (1965) Câu 16: Với tiến công chiến lược năm 1972, ta đánh vào Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ làm phá sản chiến lược chiến tranh Mỹ - Ngụy? A Việt Nam hòa chiến tranh B Chiến tranh đặc biệt C Chiến tranh cục D Chiến tranh đơn phương Câu 17: Quy mô chiến lược “chiến tranh cục bộ” A mở rộng toàn Đông Dương B miền Bắc Việt Nam C hai miền Nam – Bắc Việt Nam D miền Nam Việt Nam Câu 18: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng (9 – 1960) xác định cách mạng XHCN miền Bắc có vai trò … phát triển cách mạng nước Trong dấu “…” A định B định cuối C quan trọng D định trực tiếp Câu 19: Chiến thắng chứng tỏ nhân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” đế quốc Mỹ? A Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) C Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa) Thân 1968 B Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) D Cuộc tổng tiến công dậy xuân Mậu Câu 20: Chiến thắng chứng tỏ nhân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”? A Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi), An Lão (Bình Định), Đồng Xoài (Bình Phước) B Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) C Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) D Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa) Câu 21: Sau thắng lợi quân nào, Pháp phải ký với ta Hiệp định Giơ-ne-vơ (21 – – 1954)? A Thắng lợi trận Điện Biên Phủ không B Thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh C Thắng lợi Điện Biên Phủ D Thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên Câu 22: Ai người tổ chức “trưng cầu dân ý” thành lập thể Việt Nam cộng hòa năm 1956? A Dương Văn Minh B Ngô Đình Diệm C Trần Văn Hương D Nguyễn Văn Thiệu Câu 23: Nhiệm vụ miền Bắc sau năm 1954 A Tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân B Thực cách mạng XHCN C Tiến hành cải cách ruộng đất thương chiến tranh, đưa miền Bắc lên CNXH D Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết Câu 24: Cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược nhân dân ta kéo dài năm? A 21 năm B 30 năm C 86 năm D năm Câu 25: Cuộc chiến tranh chống Pháp xâm lược nhân dân ta kéo dài năm? A 21 năm B 30 năm C 86 năm D năm Câu 26: Từ năm 1953 – 1957, miền Bắc tiến hành đợt cải cách ruộng đất? A đợt B đợt C đợt D đợt Câu 27: Tên gọi Đảng ta từ năm 1976 A Đảng cộng sản Đông Dương B Đảng lao động Việt Nam C Đảng cộng sản Việt Nam D Đảng nhân dân cách mạng Câu 28: Tổng bí thư Đảng ta nhiệm kỳ 2016 – 2021 A Nông Đức Mạnh B Nguyễn Phú Trọng Quang C Trường Chinh D Trần Đại Câu 29: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng (9 – 1960) diễn đâu? A Ma Cao (Trung Quốc) (Trung Quốc) B Chiêm Hóa (Tuyên Quang) C Hà Nội D Thượng Hải Câu 30: Hồ Chí Minh bầu làm Chủ tịch Đảng lần Đại hội lần thứ Đảng? A Đại hội I (3 – 1935) IV (4-1976) B Đại hội II (2 – 1951) C Đại hội III (9 – 1960) D Đại hội Câu 31: Đối với miền Bắc, Đại hội III Đảng đề kế hoạch gì? A kế hoạch cải tạo quan hệ XHCN 1965) C Kế hoạch cải cách ruộng đất B Kế hoạch nhà nước năm lần thứ (1961 – D Kế hoạch xây dựng kinh tế XHCN Câu 32: Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) Mỹ Tổng thống Mỹ thực hiện? A Ken-nơ-đi – Giôn-xơn B Giôn-xơn C Ken-nơ-đi D Nich-xơn Câu 33: Với kế hoạch Xta lây – Taylo, Mỹ muốn bình định miền Nam thời gian A 12 tháng B 18 tháng C 24 tháng D 20 tháng Câu 34: Điểm khác biệt lớn “Chiến tranh đặc biệt” “Chiến tranh cục bộ” mặt A quy mô B lực lượng C vũ khí D âm mưu Câu 35: Cái coi “xương sống” chiến lược “chiến tranh đặc biệt”? A Dùng “trực thăng vận” cố vấn Mĩ B Dùng “thiết xa vận” C Dồn dân lập ấp D Hệ thống Câu 36: Sau chiến thắng quân ta, khắp miền Nam dấy lên cao trào “tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”? A Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) B Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) C Chiến thắng Núi Thành (Quảng Nam) D Chiến thắng Đồng Xoài (Bình Phước) Câu 37: Kế hoạch “Giôn xơn – Mác Namara” Tổng thống Mỹ Giôn xơn thực thay kế hoạch Xta lây – Taylo với mục tiêu bình định miền Nam có trọng điểm A 12 tháng B 18 tháng C 24 tháng D 20 tháng Câu 38: Chiến thắng nhân dân miền Nam làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”? A Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi), An Lão (Bình Định), Đồng Xoài (Bình Phước) B Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) C Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) D Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa) Câu 39: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” thực thời gian nào? A 1954 – 1959 1973 B 1961 – 1965 C 1965 – 1968 D 1969 – Câu 40: Quân dân ta đánh bại công 9000 quân Mỹ với nhiều xe tăng, xe bọc thép, máy bay lên thẳng vào thôn Vạn Tường (Quảng Ngãi) thời gian ngày? A ngày B ngày C ngày D ngày Câu 41: “Đến cuối …, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam có quan thường trực hầu XHCN số nước khác” Trong dấu “…” A năm 1965 B năm 1967 C năm 1961 D năm 1968 Câu 42: Ý nghĩa to lớn phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) A giáng đòn nặng nề vào sách thực dân Mĩ, làm lung lay tận gốc quyền tay sai Ngô Đình Diệm B tịch thu ruông đất địa chủ, cường hào đem chia cho dân cày nghèo C đánh dấu bước ngoặt cách mạng miền Nam, chuyển từ giữ gìn lực lượng sang tiến công D dẫn đến đời Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Câu 43: Vì mở đầu cho chiến dịch Tây nguyên ta lại công địch Plâyku Kon Tum? A Playku Kon Tum thủ phủ địch Tây Nguyên B Tiêu diệt bớt lực lượng địch C Playku Kon Tum vị trí trọng yếu D Nghi binh nhằm thu hút lực lượng địch Câu 44: Đâu xem khác biệt chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” so với chiến lược “Chiến tranh cục bộ” A Do cố vấn Mĩ trực tiếp huy B Sử dụng quân đội nước đồng minh C Dùng người Việt đánh người Việt D Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta Câu 45: Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 ta chọn làm hướng A Quảng Trị B Đông Nam Bộ C Đà Nẵng D Tây Nguyên Câu 46: Mục đích Mĩ – Diệm thực việc dồn dân lập “Ấp chiến lược” gì? A Để bắt lính, xây dựng lực lượng Ngụy quân C Để đàn áp lực lượng cách mạng vận” B Để tách rời dân khỏi cách mạng D Để thực chiến thuật “trục thăng vận” “thiết xa Câu 46: Chiến lược chiến tranh Mĩ mở đầu cho chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta A Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” B Chiến lược “chiến tranh cục bộ” C Chiến lược “chiến tranh đơn phương” D Chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh” Câu 47: Ngày 21/4/1975, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức sau thất bại đâu? A Thất bại Tây Nguyên B Thất bại Huế C Thất bại Đà Nẵng D Thất bại Phan Rang, Xuân Lộc Câu 48: Trong chiến dịch Tây Nguyên, tỉnh Đăk Nông (tỉnh Quảng Đức cũ) giải phóng vào thời gian nào? A 12/3/1975 B 17/3/1975 C 23/3/1975 D 24/3/1975 Câu 49: Điểm chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” Mỹ so với chiến lược trước A Dùng người Việt đánh người Việt B Thỏa hiệp với Trung Quốc, Liên Xô C Sử dụng quân đội Sài Gòn D Sử dụng hệ thống cố vấn Mỹ Câu 50: Những mặt trận ta sử dụng để chống lại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” A quân sự, ngoại giao, kinh tế B quân sự, trị, binh vận C quân sự, trị, ngoại giao D quân sự, binh vận, ngoại giao Câu 51: Ngày – – 1969, nhân dân miền Nam thành lập A Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam B Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam C Trung ương cục miền Nam D Quân giải phóng miền Nam Câu 52: Từ ngày 30 – đến 30 – – 1970, quân dân ta đánh bại hoạt động quân Mỹ ngụy? A Cuộc hành quân xâm lược Campuchia B Cuộc hành quân xâm lược Lào C Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần Bắc lần D Cuộc chiến tranh phá hoại miền Câu 53: Từ ngày 12 – đến 23 – – 1971, quân dân ta đánh bại hoạt động quân Mỹ ngụy? A Cuộc hành quân xâm lược Lào B Cuộc hành quân “Lam Sơn – 719” C Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần Bắc lần D Cuộc chiến tranh phá hoại miền Câu 54: Ý nghĩa to lớn nhân dân miền Bắc làm nên trận “Điện Biên Phủ không” A làm sụp đổ quyền Sài Gòn B buộc Mỹ phải ký “Hiệp định Pari” C buộc Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức Bắc D buộc Mỹ ngừng ném bom miền Câu 55: Máy bay B52 Mỹ sử dụng chủ yếu A chiến tranh phá hoại miền Bắc lần Bắc lần C chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” B chiến tranh phá hoại miền D chiến lược “chiến tranh cục bộ” Câu 56: Ai người cắm cờ Dinh Độc Lập ngày 30 – – 1975? A Thái Bá Minh B Vũ Đăng Toàn C Lữ Văn Hóa D Bùi Quang Thận Câu 57: Chiến dịch thắng lợi chuyển kháng chiến chống Mỹ cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược toàn miền Nam? A Chiến dịch giải phóng Đường 14 – Phước Long B Chiến dịch Huế - Đà Nẵng C Chiến dịch Tây Nguyên D Chiến dịch Hồ Chí Minh Câu 58: Ngày 14 – 12 – 1972, Tổng thống Mỹ Nich-xơn phê chuẩn kế hoạch tập kích chiến lược không quân bầu trời Hà Nội, Hải Phòng thành phố lớn ngày đêm? A 12 ngày đêm B 14 ngày đêm C 16 ngày đêm D 10 ngày đêm Câu 59: Điều quan trọng ta buộc Hoa Kỳ nước ký kết Hiệp định Pari A buộc Hoa Kỳ nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ B hai bên ngừng bắn miền Nam Hoa Kỳ cam kết chấm dứt hoạt động chống miền Bắc Việt Nam C nhân dân miền Nam tự định tương lai qua hoạt động tổng tuyển cử tự D Hoa Kỳ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh Việt Nam Đông Dương Câu 60: Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 21 (7 – 1973) định vấn đề quan trọng gì? A Cả nước tiến hành lên xây dựng chủ nghĩa xã hội B Xác định nhiệm vụ cách mạng miền mối quan hệ cách mạng hai miền C Cho phép nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh Mỹ - Diệm D Khẳng định miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Câu 61: Sự kiện đánh dấu chiến dịch Hồ Chí Minh hoàn toàn thắng lợi? A Cờ cách mạng tung bay Dinh Độc Lập B Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện C cánh quân ta tiến vào trung tâm Sài Gòn D Xe tăng binh ta tiến vào Dinh Độc Lập Câu 62: Điều sau không nói chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” Mỹ? A Là hình thức chiến tranh xâm lược B Có hệ thống cố vấn Mỹ huy C Có quy mô rộng lớn D Sử dụng lực lượng quân đội Mỹ Câu 63: Chiến thắng quân dân ta miền Nam năm 1975 chứng tỏ khả thắng lớn ta việc giải phóng miền Nam? A Chiến thắng Phước Long C Chiến thắng Buôn Ma Thuột B Chiến thắng Tây Nguyên D Chiến thắng Xuân Lộc Câu 64: Trong chiến dịch lịch sử Tổng tiến công dậy xuân 1975, ta công quan đầu não địch theo hướng? A Chiến dịch Xuân Lộc C Chiến dịch Hồ Chí Minh B Chiến dịch Tây Nguyên D Chiến dịch Huế - Đà Nẵng Câu 65: Trong chiến dịch lớn sau, chiến dịch có thời gian ngắn nhất? A Cuộc tiến công chiến lược 1972 B Chiến dịch Tây Nguyên C Chiến dịch Hồ Chí Minh D Chiến dịch Huế - Đà Nẵng Câu 66: Tỉnh cuối giải phóng miền Nam vào ngày – – 1975 A Sóc Trăng B Châu Đốc C Vĩnh Long D Cà Mau Câu 67: Khu quân liên hợp lớn Mỹ quân đội Sài Gòn miền Nam A Sài Gòn B Đà Nẵng C Tây Nguyên D Huế Câu 68: Sau Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (2 – – 1969), thay Người đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước? A Lê Duẩn B Tôn Đức Thắng C Võ Chí Công D Câu 69: Ta giải phóng Huế toàn tỉnh Thừa Thiên ngày A 24 – – 1975 B 21 – – 1975 C 26 – – 1975 D 30 – – 1975 Câu 70: Quân ta giải phóng thành phố Đà Nẵng ngày A 24 – – 1975 B 29 – – 1975 C 26 – – 1975 D 30 – – 1975 Câu 71: Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh thắng lợi vào ngày A 24 – – 1975 B 21 – – 1975 C 26 – – 1975 D 30 – – 1975 Câu 72: Vì sau năm 1975 ta phải hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước? A Vì miền Nam – Bắc tồn chế độ trị khác B Vì miền Nam – Bắc tồn hình thức kinh tế khác C Vì miền nam – Bắc tồn hình thức tổ chức nhà nước khác D Vì miền nam – Bắc tồn lực lượng quân đội khác Câu 73: Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 24 đề nhiệm vụ quan gì? A Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh B Kế hoạch đưa nước lên CNXH 10 C Thống đất nước mặt nhà nước D Cải tạo kinh tế miền Nam Câu 74: Ngày 25 – – 1976, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung diễn với số lượng cử tri A 21 triệu người B 23 triệu người C 25 triệu người D 27 triệu người Câu 75: Quốc hội chung nước Việt Nam thống Quốc hội khóa mấy? A Khóa IV B Khóa V C Khóa VI D Khóa VII Câu 76: Trong năm 2016, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ mấy? A Lần thứ X B Lần thứ XI C Lần thứ XII D Lần thứ XIII Câu 77: Trong năm 2016, Đảng ta tổ chức Đại hội lần thứ mấy? A Lần thứ X B Lần thứ XI C Lần thứ XII D Lần thứ XIII Câu 78: Từ ngày – – 1976, nước ta định thay đổi A Quốc kỳ B Quốc hiệu C Quốc huy D Quốc ca Câu 79: Ngày 20 -9 – 1977, nước ta trở thành thành viên thứ 149 tổ chức A WHO B WTO C Liên hợp quốc D ASEAN CÂU 80: Công thống đất nước mặt nhà nước hoàn thành sau kiện nào? A Hội nghị Hiệp thương miền Nam – Bắc Sài Gòn B Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội C Kết kỳ họp Quốc hội khóa VI IV D Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ Câu 81: Đảng ta bắt đầu tiến hành công đổi đất nước từ năm nào? A 1985 B 1986 C 1987 D 1991 Câu 82: Công đổi đất nước đề xuất Đại hội toàn quốc Đảng lần thứ mấy? A Đại hội III B Đại hội IV C Đại hội V D Đại hội VI Câu 83: Hội nghị hiệp thương thống đất nước miền Nam – Bắc tổ chức đâu? A Hà Nội B Sài Gòn C Đà Nẵng D Tuyên Quang Câu 84: Mục tiêu quan trọng Đảng Nhà nước ta tiến hành công đổi 11 A để mở rộng quan hệ với nhiều nước giới B để xây dựng CNXH văn minh, khoa học C để thoát khỏi khủng hoảng đẩy mạnh cách mạng XHCN tiến lên D để thay đổi trạng kinh tế Câu 85: “Đổi đất nước lên CNXH thay đổi … CNXH mà làm cho … thực hiệu quan điểm đắn CNXH…” (SGK lịch sử 12 – tr.209) Trong dấu “…” A hình thức B hướng C mục tiêu D mô hình Câu 86: Trong nội dung đổi Đảng kinh tế, ta chủ trương xóa bỏ chế kinh tế nào? A Kinh tế thị trường B Kinh tế nhiều thành phần C Kinh tế quan liêu, bao cấp D Kinh tế tư Câu 87: Trong công đổi đất nước, Đảng ta xác định lấy đổi lĩnh vực làm trọng tâm? A Xã hội B Văn hóa C Kinh tế D Chính trị Câu 88: Hãy điền cụm từ thiếu vào câu thể đất nước Việt Nam: “… lãnh đạo, … quản lý, … làm chủ” A Nhà nước – Đảng – nhân dân C Đảng – nhà nước – nhân dân B Đảng – nhân dân – Nhà nước D Nhà nước – Đảng – công nhân Câu 89: Đất nước ta tiến hành công đổi nước XHCN giới A phát triển mạnh mẽ C tiến hành công cải cách đất nước B lâm vào khủng hoảng, suy thoái D chuyển sang trị TBCN Câu 90: Với kết bước đầu công đổi mới, đất nước ta từ năm 1989 A có nhập mặt hàng có giá trị C giải nạn lạm phát B đủ ăn, có dự trữ xuất gạo D xuất gạo đứng thứ giới Câu 91: Đánh giá thành tựu kế hoạch năm (1991 – 1995), GDP nước ta tăng bình quân năm A 7,2% B 8,2% C 9% D 10% Câu 92: Ngày 28 – – 1995, Việt Nam có kiện trọng đại, 12 A Việt Nam gia nhập WTO B Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ C Việt Nam gia nhập ASEAN D Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam Câu 93: Từ thành lập nay, Đảng cộng sản Việt Nam có tất cương lĩnh? A cương lĩnh cương lĩnh B cương lĩnh C cương lĩnh D Câu 94: Công đổi Đảng tiến hành năm? A 25 năm B 30 năm C 31 năm D 20 năm 13 ... Đảng? A Đại hội I (3 – 1935) IV (4-1976) B Đại hội II (2 – 1951) C Đại hội III (9 – 1960) D Đại hội Câu 31: Đối với miền Bắc, Đại hội III Đảng đề kế hoạch gì? A kế hoạch cải tạo quan hệ XHCN 1965)... Nam Câu 93: Từ thành lập nay, Đảng cộng sản Việt Nam có tất cương lĩnh? A cương lĩnh cương lĩnh B cương lĩnh C cương lĩnh D Câu 94: Công đổi Đảng tiến hành năm? A 25 năm B 30 năm C 31 năm D 20... Đảng ta bắt đầu tiến hành công đổi đất nước từ năm nào? A 1985 B 1986 C 1987 D 1991 Câu 82: Công đổi đất nước đề xuất Đại hội toàn quốc Đảng lần thứ mấy? A Đại hội III B Đại hội IV C Đại hội V
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập thi trắc nghiệm học kỳ 2 môn Lịch sử 12, Đề cương ôn tập thi trắc nghiệm học kỳ 2 môn Lịch sử 12, Đề cương ôn tập thi trắc nghiệm học kỳ 2 môn Lịch sử 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay