Ngân hàng đề tin học lớp 5

17 244 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 15:11

Ngân hàng đề tin học lớp 5, các câu hỏi soạn đầy đủ trong chương trính sách giáo khoa môn tin học lớp 5, thích hợp để các bạn lấy làm tài liệu ôn học sinh giúp cho việc ra đề được thuận tiện hơn. chúc các bạn thành công CHNG Cõu 1: a cng c dựng ? a) Ch lu cỏc chng trỡnh b) Ch lu kt qu lm vic nh bn c) Ch lu kt qu lm vic nh hỡnh nh, õm d) Lu c chng trỡnh v kt qu lm vic Cõu 2: Khi s dng chng trỡnh Paint v mt bc tranh, em cú th lu bc tranh ú õu? a) Cú th lu trờn a cng, a CD hoc thit b nh Flash b) Lu trờn a CD c) Lu trờn a cng d) Lu trờn thit b nh Flash Cõu 3: B phn no ca mỏy tớnh thc hin cỏc lnh ca chng trỡnh? a) Mn hỡnh b) a cng c) B x lớ d) Chut mỏy tớnh Cõu 4: Th mc mỏy tớnh thng cú mu gỡ? a) Mu xanh b) Mu c) Mu trng d) Mu vng Cõu 5: Trong cựng mt th mc cú tin trựng tờn cú c khụng? a) Trong th mc khụng cho phộp cú tin trựng tờn b) Trong th mc cho phộp cú tin trựng tờn c) S xut hin thụng bỏo cú tin trựng tờn => Nhn vo OK s c chp nhn d) Trong th mc cho phộp hay nhiu tin tr lờn trựng tờn Cõu 6: lu kt qu lm vic vi tờn khỏc trờn mỏy tớnh em chn? a) Chn File => Save b) Chn File => Save As c) Chn File => Exit d) Chn File => Share Cõu 7: Trong Ms Windows to mt th mc ti th mc gc, C:\ , em chn cỏch no cỏc cỏch thc hin sau? a) Nhn phi chut ti th mc gc, C:\ chn New->Folder b) Nhn phi chut ti th mc gc, C:\ chn New->Shortcut c) Nhn phi chut ti th mc gc, C:\ chn Briefcase d) Nhn phi chut ti th mc gc, C:\ chn Microsoft Word Document Cõu 8: Trong Ms Windows Th mc (TM) nm ngoi cựng, khụng cũn th mc no khỏc cha nú, gi l.? a) TM khụng b) TM ngoi cựng c) TM rng d) TM gc Cõu 9: Biu tng ca th mc Windows cú hỡnh gỡ? a) Kp giy b) Lỏ th c) Cỏi cp d) Trang giy Cõu 10: xem cỏc v th mc cú mỏy tớnh, em hóy nhỏy ỳp vo biu tng? a) My Documents b) My Computer c) My Network d) Start Cõu 11: Biu tng ca thit b nh flash ch xut hin trờn mỏy tớnh no? a) Khi gn mỏy tớnh b) Khi khụng b hng c) Khi kt ni vi mỏy tớnh d) Khi chm vo mỏy tớnh Cõu 12: Xúa th mc, trờn Windows bng cỏch no? a) Nhỏp chut phi vo th mc, cn xúa => Chn Rename b) Nhỏp chut phi vo th mc, cn xúa => Chn Properites c) Nhỏp chut phi vo th mc, cn xúa => Chn Edit d) Nhỏp chut phi vo th mc, cn xúa => Chn Delete Cõu 13: i tờn th mc trờn Windows bng cỏch no? a) Nhỏp chut phi vo th mc, cn xúa => Chn Rename b) Nhỏp chut phi vo th mc, cn xúa => Chn Properites c) Nhỏp chut phi vo th mc, cn xúa => Chn Edit d) Nhỏp chut phi vo th mc, cn xúa => Chn Delete Cõu 14: lu kt qu lm vic trờn mỏy tớnh Windows em chn? a) Chn File => Save As b) Chn File => Save c) Chn File => Exit d) Chn File => Share Cõu 15: Trong Ms Windows, th mc c t chc di dng? a) Dng th b) Dng chui c) Dng cõy d) Dng dõy CHNG Cõu 1: Biu tng no di õy l biu tng ca cụng c sut phn mm Paint? a) Cụng c sut b) Cụng c sut c) Cụng c sut d) Cụng c sut Cõu 2: Cú my kiu phun mu s dng cụn c phu sn phn mm Paint? a) Cú kiu b) Cú kiu c) Cú kiu d) Cú kiu Cõu 3: Khi s dng cụng c phúng to phn mm Paint cỏc em cú th s dng cụng c vit ch lờn hỡnh v? a) S dng c bỡnh thng b) S dng cụng c phúng to trc, s dng cụng c vit ch lờn hỡnh v sau c) S dng cụng c phúng to ch 2x s s dng c cụng c vit ch lờn hỡnh v d) Khụng s dng c cụng c vit ch lờn hỡnh v ang s dng cụng c phúng to Cõu 4: Cú my kiu vit ch lờn hỡnh v phn mm Paint? a) Cú kiu b) Cú kiu c) Cú kiu d) Cú kiu Cõu 5: Trong phn mm Paint hin th li ụ vuụng, em phúng to hỡnh v lờn ớt nht my ln? a) t nht ln b) t nht ln c) t nht ln d) t nht ln Cõu 6: Trong phn mm Paint lt v quay hỡnh v cỏc em thc hin? a) Chn Image => Flip/ Stretch/Skew b) Chn Image => Flip/Clear Image c) Chn Image => Flip/Rotate d) Chn Image => Flip/Draw Opaque Cõu 7: Trong phn mm Paint xúa hỡnh v cỏc em thc hin? a) Chn Image => Flip/ Stretch/Skew b) Chn Image => Flip/Draw Opaque c) Chn Image => Flip/Rotate d) Chn Image => Flip/Clear Image Cõu 8: Em hóy ch biu tng ca cụng c phun sn phn mm Paint XP? a) Cụng c phun sn b) Cụng c phun sn c) Cụng c phun sn d) Cụng c phun sn Cõu 9: Em hóy ch biu tng ca cụng c vit ch lờn hỡnh v phn mm Paint XP? a) Cụng c vit ch lờn hỡnh v b) Cụng c vit ch lờn hỡnh v c) Cụng c vit ch lờn hỡnh v d) Cụng c vit ch lờn hỡnh v Cõu 10: Trong phn mm Paint XP nu khụng xut hin cụng c Fonts s dng cụng c vit ch lờn hỡnh v em thc hin? a) Chn View => Tool Box b) Chn View => Color Box c) Chn View => Text Toolbar d) Chn View => Zoom Cõu 11: Trong phn mm Paint XP nu khụng xut hin cụng c v em thc hin? a) Chn View => Zoom b) Chn View => Color Box c) Chn View => Text Toolbar d) Chn View => Tool Box Cõu 12: Trong phn mm Paint XP nu khụng xut hin hp mu em thc hin? a) Chn View => Color Box b) Chn View => Zoom c) Chn View => Text Toolbar d) Chn View => Tool Box Cõu 13: Em hóy ch biu tng ca cụng c phúng to phn mm Paint XP? a) Cụng c phúng to b) Cụng c phúng to c) Cụng c phúng to d) Cụng c phúng to Cõu 13: Trong phn mm Paint em thc hin chn View => Zoom => Show Grid cú ý ngha? a) Thoỏt phn mm b) Phúng to tranh v c) Hin b tranh v trờn nn li d) Xúa tranh v Cõu 14: Trong phn mm Paint em thc hin lt v quay hỡnh v theo chiu nm ngang em chn? a) Flip vertical b) Rotate by angle c) Rotate by angle 270 d) Flip horizontal Cõu 15: Trong phn mm Paint em thc hin lt v quay hỡnh v theo chiu thng ng em chn? a) Flip vertical b) Rotate by angle c) Rotate by angle => 90 d) Flip horizontal Cõu 16: Trong phn mm Paint em thc hin lt v quay hỡnh v theo mt gúc quay 90 em chn? a) Flip vertical b) Rotate by angle => 90 c) Rotate by angle d) Flip horizontal CHNG Cõu 1: Trong phn mm Sand Castle Builder nhn thy mt s vt liu c a vo mn hỡnh b tha, mun b chỳng i em phi lm gỡ? a) Mun b vt liu no ú, hóy dựng chut kộo th vt liu ny vo v trớ cỏi xụ khụng cú cỏt b) Em phi tỡm cỏch dựng ht tt c cỏc vt liu ú vỡ khụng b i c c) Em ch cn nhỏy ỳp chut lờn vt liu mun b d) Chn vt liu => Nhn Delete Cõu 2: Trong phn mm The Mokey Eyes cú my lt chi? a) Cú lt chi b) Cú lt chi c) Cú lt chi d) Cú lt chi Cõu 3: Trong phn mm The Mokey Eyes lt chi u tiờn cú thi gian bao nhiờu? a) Cú 30 giõy b) Cú 40 giõy c) Cú 60 giõy d) Cú 50 giõy Cõu 4: Trong phn mm cựng hc toỏn em lm bao nhiờu phộp tớnh cựng dng s xut hin thụng bỏo Cú mun tip tc lm dng ny hay khụng ? a) bi b) bi c) bi d) bi Cõu 5: Trong phn mm Sand Castle Builder thay i v trớ ca bc tng t nm phớa di sang nm phớa trờn bc tng khỏc em phi lm gỡ? a) Nhỏy ỳp chut lờn mt mnh tng ti v trớ tip ni b) Nhỏy chut lờn mt mnh tng ti v trớ tip ni c) Khụng thay i c v trớ d) Chn vt liu => Nhn Delete Cõu 6: Trong phn mm The Mokey Eyes luyn cho em k nng gỡ? a) K nng quan sỏt nhanh b) K nng s dng bn phớm c) K nng quan sỏt nhanh v s dng chut d) K nng s dng chut Cõu 7: Trong phn mm The Mokey Eyes vi mi lt chi cho phộp em oỏn sai bao nhiờu ln? a) ln b) ln c) ln d) ln Cõu 8: Trong phn mm The Mokey Eyes vi mi ln tỡm v trớ chớnh xỏc em c cng bao nhiờu im? a) 20 im b) 10 im c) im d) 30 im Cõu 9: Trong phn mm The Mokey Eyes mc nh cú bao nhiờu quyn tr giỳp? a) quyn tr giỳp b) quyn tr giỳp c) quyn tr giỳp d) quyn tr giỳp CHNG Cõu 1: gừ cỏc kớ t c bit trờn bn phớm, em nhn gi phớm gỡ gừ? a) Nhn gi phớm Alt b) Nhn gi phớm Enter c) Nhn gi phớm Ctrl d) Nhn gi phớm Shift Cõu 2: Ngún tay no dựng gừ phớm Enter? a) Ngún ỳt ca bn tay phi b) Ngún ỏp ỳt ca bn tay phi c) Ngún ỳt ca bn tay trỏi d) Ngún ỏp ỳt ca bn tay trỏi Cõu 3: Trong phn mm luyn gừ Mario em hon thnh mt bi luyn tp, Mario hin mt ca s thụng bỏo v ch s Key Typed l gỡ? a) T l chớnh xỏc gừ phớm b) Tt c s lng t ó gừ c) S lng t gừ chớnh xỏc phỳt d) Tng s thi gian gừ Cõu 4: Ngún tay no dựng gừ phớm Space bar? a) Ngún cỏi b) Ngún gia c) Ngún ỏp ỳp d) Ngún ỳt Cõu 5: Trong phn mm luyn gừ Mario luyn gừ vi hng phớm c s em chn? a) Lessons => Home Row Only b) Lessons => Add Top Row c) Lessons => Add Bottom Row d) Lessons => Add Numbers Cõu 6: Trong phn mm luyn gừ Mario luyn gừ vi hng phớm trờn em chn? a) Lessons => Home Row Only b) Lessons => Add Top Row c) Lessons => Add Bottom Row d) Lessons => Add Numbers Cõu 7: Trong phn mm luyn gừ Mario luyn gừ vi hng phớm di em chn? a) Lessons => Home Row Only b) Lessons => Add Top Row c) Lessons => Add Bottom Row d) Lessons => Add Numbers Cõu 8: Trong phn mm luyn gừ Mario luyn gừ vi hng phớm s em chn? a) Lessons => Home Row Only b) Lessons => Add Top Row c) Lessons => Add Bottom Row d) Lessons => Add Numbers Cõu 9: Trong phn mm luyn gừ Mario ỏnh giỏ k nng gừ bn phớm Thụng s Keys Typed cú ý ngha? a) Tt c cỏc t c gừ b) S t gừ khụng chớnh xỏc c) S t gừ chớnh xỏc phỳt d) T l chớnh xỏc Cõu 10: Trong phn mm luyn gừ Mario ỏnh giỏ k nng gừ bn phớm Thụng s Errors cú ý ngha? a) Tt c cỏc t c gừ b) S t gừ khụng chớnh xỏc c) S t gừ chớnh xỏc phỳt d) T l chớnh xỏc Cõu 11: Trong phn mm luyn gừ Mario ỏnh giỏ k nng gừ bn phớm Thụng s Word/Min cú ý ngha? a) Tt c cỏc t c gừ b) S t gừ khụng chớnh xỏc c) S t gừ chớnh xỏc phỳt d) T l chớnh xỏc Cõu 12: Trong phn mm luyn gừ Mario ỏnh giỏ k nng gừ bn phớm Thụng s Accuracy cú ý ngha? a) Tt c cỏc t c gừ b) S t gừ khụng chớnh xỏc c) S t gừ chớnh xỏc phỳt d) T l chớnh xỏc CHNG Cõu 1: Trong phn mm Word 2003 to bng bn em chn nỳt lnh? a) Chn nỳt lnh b) Chn nỳt lnh c) Chn nỳt lnh d) Chn nỳt lnh Cõu 2: Trong phn mm Word 2003 thờm hng phớa di em chn? a) Table => Insert => Rows Above b) Table => Insert => Columns To The Right c) Table => Insert => Rows Below d) Table => Insert => Columns To The Left Cõu 3: Trong phn mm Word 2003 chốn hỡnh nh vo bn em chn? a) Table => Insert => Picture b) Table => Insert => Shapes c) Table => Insert => WordArt d) Table => Insert => Picture => From File Cõu 4: Chn ụ ca bng v em nhn DELETE thỡ em s: a) Xúa ụ ú b) Xúa bng c) Xúa ni dung ụ ca hng ú d) Xúa cỏc s cú ụ ú Cõu 5: lu bn ang son tho phn mm Word hoc hỡnh ang v trờn mỏy tớnh phn mm Paint em cn lm nh th no? a) Nhn t hp phớm Ctrl + A b) Nhn t hp phớm Ctrl + O c) Nhn t hp phớm Ctrl + Z d) Nhn t hp phớm Ctrl + S Câu 6: Để định dạng kiểu chữ đậm phần mềm Word em sử dụng tổ hợp phím nào? a) Ctrl + V b) Ctrl + B c) Ctrl + U d) Ctrl + I Câu 7: Để chép văn phần mềm Word em sử dụng tổ hợp phím sau đây? a) Ctrl + V b) Shift + C c) Ctrl + C d) Shift + V Câu 8: Để dán đoạn văn vừa thực chép phần mềm Word em sử dụng tổ hợp phím sau đây? a) Shift + V b) Shift + C c) Ctrl + C d) Ctrl + V Cõu 9: Trong phn mm Word 2003 thờm hng phớa trờn em chn? a) Table => Insert => Rows Above b) Table => Insert => Columns To The Right c) Table => Insert => Rows Below d) Table => Insert => Columns To The Left Cõu 10: Trong phn mm Word xúa bng bn em chn bng v thc hin? a) Bm phớm Delete b) Bm phớm mi tờn bờn trỏi c) Bm phớm Enter d) Bm phớm Backspace Cõu 11: Chốn th vin nh cú sn phn mm son tho Word 2003 em thc hin? a) Chn nỳt lnh b) Chn nỳt lnh c) Chn nỳt lnh d) Chn nỳt lnh Cõu 12: in bn va son phn mm Word em chn nỳt lnh? a) Chn nỳt lnh b) Chn nỳt lnh c) Chn nỳt lnh d) Chn nỳt lnh Cõu 12: lu bn va son phn mm Word em chn nỳt lnh? a) Chn nỳt lnh b) Chn nỳt lnh c) Chn nỳt lnh d) Chn nỳt lnh Cõu 13: Trong phn mm Word xúa hỡnh nh em thc hin? a) Nhn phớm Delete b) Chn vo hỡnh nh => Nhn phớm Enter c) Bm phớm Alt d) Chn vo hỡnh nh => Nhn phớm Delete Cõu 14: Trong phn mm Word 2003 bụi en ton b bn em bm t hp phớm? a) Ctrl + A b) Shift c) Phớm mi tờn d) Ctrl + A Cõu 15: Trong phn mm Word 2003 em hóy chn ỏp ỏn chớnh xỏc nht? a) Khụng th di chuyn hỡnh nh bn b) Cú th cn l bn mt ụ ca bng ging nh trờn bn c) Ch cú th chốn thờm hng vo bng phớa trờn tr son tho d) Ch cú th to bng cú s ct v s hng bng Cõu 16: Trong phn mm Word 2003 xúa hng trờn bng ta t tr son tho vo hng cn xúa Sau ú chn? a) Table - > Delete - > Columns b) Table -> Insert -> Table c) Table -> Insert -> Delete d) Table - > Delete - > Rows CHNG Cõu 1: Trong phn mm Msw Logo cõu lnh Repeat [fd 100 rt 144] v hỡnh gỡ? a) Hỡnh ngụi cỏnh b) Hỡnh ng giỏc c) Hỡnh lc giỏc d) Hỡnh t giỏc Cõu 2: Cõu lnh to th tc Tamgiac1 Msw Logo? a) edit tamgiac1 b) edit Tamgiac1 c) edit tamgiac1 d) edit tamgiac Cõu 3: Cõu lnh lu li th tc Baihoc1 Msw Logo? a) save baihoc.log b) save baihoc1.lgo c) save Baihoc1.lgo d) save Baihoc1.log Cõu 4: Cõu lnh np mt cha cỏc th tc ó c lu th mc mc nh Msw Logo? a) load baihoc.log b) load baihoc1.lgo c) load Baihoc1.log d) load Baihoc1.lgo Cõu 5: thay i phụng ch, c ch Msw Logo em thc hin? a) Chn Set =>Label Font b) Chn Set =>FloodColor c) Chn Set =>PenSize d) Chn Set =>Format Cõu 6: Cõu lnh Show (2+3*4) Msw Logo cho kt qu? a) 15 b) 14 c) 20 d) 16 Cõu 7: Trong cỏc cõu lnh vit ch lờn mn hỡnh sau, cõu lnh no ỳng? a) Label Bn cú khe khụng b) Label {Bn cú khe khụng} c) Label [Bn cú khe khụng] d) Label (Bn cú khe khụng) Cõu 8: Trong phn mm Msw Logo mt th tc gm bao nhiờu phn a) Phn u, phn thõn, phn kt thỳc b) Phn u v phn ni dung c) Phn ni dung v kt thỳc d) Phn u v phn kt thỳc Cõu 9: Nhng t no sau õy xut hin mi th tc phn mm Msw Logo? a) FD v RT b) To v End c) CS v HOME d) REPEAT Cõu 10: Lnh no dựng thc hin phộp tớnh phn mm Msw Logo? a) Print b) Show c) Print v Show d) Label Cõu 11: Cõu lnh no v c hỡnh vuụng cú di cnh 100 bc phn mm Msw Logo? a) Repeat 4[ fd 100 tr 90] b) Repeat4 [ fd 100 rt 90] c) Repeat 4[ fd 100 rt90] d) Repeat 4[ fd 100 rt 90] Cõu 12: Cõu lnh no v c hỡnh ng giỏc cú di cnh 100 bc phn mm Msw Logo? a) Repeat 5[ fd 100 rt 72] b) Repeat5 [ fd 100 rt 72] c) Repeat 5[ fd 100 rt72] d) Repeat 5[ fd 100 tr 72] Cõu 13: Cõu lnh no v c hỡnh lc giỏc cú di cnh 100 bc phn mm Msw Logo? a) Repeat6 [ fd 100 rt 60] b) Repeat 6[ fd 100 rt 60] c) Repeat 6[ fd 100 rt60] d) Repeat 6[ fd 100 tr 60] CHNG ... hỡnh ng giỏc cú di cnh 100 bc phn mm Msw Logo? a) Repeat 5[ fd 100 rt 72] b) Repeat5 [ fd 100 rt 72] c) Repeat 5[ fd 100 rt72] d) Repeat 5[ fd 100 tr 72] Cõu 13: Cõu lnh no v c hỡnh lc giỏc cú... Cõu 5: thay i phụng ch, c ch Msw Logo em thc hin? a) Chn Set =>Label Font b) Chn Set =>FloodColor c) Chn Set =>PenSize d) Chn Set =>Format Cõu 6: Cõu lnh Show (2+3*4) Msw Logo cho kt qu? a) 15. .. Cú 60 giõy d) Cú 50 giõy Cõu 4: Trong phn mm cựng hc toỏn em lm bao nhiờu phộp tớnh cựng dng s xut hin thụng bỏo Cú mun tip tc lm dng ny hay khụng ? a) bi b) bi c) bi d) bi Cõu 5: Trong phn mm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề tin học lớp 5, Ngân hàng đề tin học lớp 5, Ngân hàng đề tin học lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay