BDTX THCS 2016 2017 Module 30313233

30 105 2
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 14:42

Nội dung 1: Đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở các đơn vị theo định hướng phát triển năng lực học sinhThực hiện nhiệm vụ năm học 20162017 của Sở GDĐT, Phòng GDĐT thành phố, trường THCS, bản thân tôi cũng như những giáo viên khác trong trường đã được tập huấn nội dung Đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở các đơn vị theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Qua 5 chuyên đề đã được tập huấn có thể thấy mục tiêu của việc đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở các đơn vị theo định hướng phát triển năng lực HS là nâng cao hiểu biết cho TTCM về: Cách tiếp cận chất lượng và mục tiêu giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS. Đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với trường THCS theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của cơ sở giáo dục. Đổi mới cách tiếp cận về chất lượng và quản lý chất lượng giáo dục trường THCS theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS.Tất cả mục tiêu đó nhằm đảm bảo cho 5 nhiệm vụ trong tâm đối với giáo dục trung học trong giai đoạn hiện nay là: BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN A THÔNG TIN CÁ NHÂN B NỘI DUNG THU HOẠCH Nội dung 1: Đổi tổ chức quản lý hoạt động giáo dục đơn vị theo định hướng phát triển lực học sinh Thực nhiệm vụ năm học 2016-2017 Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT thành phố, trường THCS, thân giáo viên khác trường tập huấn nội dung Đổi tổ chức quản lý hoạt động giáo dục đơn vị theo định hướng phát triển lực học sinh Qua chuyên đề tập huấn thấy mục tiêu việc đổi tổ chức quản lý hoạt động giáo dục đơn vị theo định hướng phát triển lực HS nâng cao hiểu biết cho TTCM về: - Cách tiếp cận chất lượng mục tiêu giáo dục theo định hướng phát triển lực phẩm chất HS - Đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu công tác quản lý trường THCS theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động sở giáo dục - Đổi cách tiếp cận chất lượng quản lý chất lượng giáo dục trường THCS theo định hướng phát triển lực phẩm chất HS Tất mục tiêu nhằm đảm bảo cho nhiệm vụ tâm giáo dục trung học giai đoạn là: Tích cực triển khai Chương trình hành động thực Nghị số 29NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Nghị số 88/2014/QH13 Quốc hội khóa 13 đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Tiếp tục thực có hiệu nội dung vận động, phong trào thi đua ngành việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương, gắn với việc đổi hoạt động giáo dục nhà trường, rèn luyện phẩm chất trị, đạo đức lối sống CBQL, GV, NV HS quan quản lý sở giáo dục trung học Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu công tác quản lý sở giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động nhà trường việc thực KHGD đôi với việc nâng cao lực quản trị nhà trường đội ngũ CBQL Tạo điều kiện để sở giáo dục trung học chủ động, linh hoạt việc thực chương trình; xây dựng KHGD theo định hướng phát triển lực HS thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ thái độ cấp học phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, địa phương khả HS; trọng giáo dục đạo đức giá trị sống, rèn luyện kỹ sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS; tăng cường kỹ thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ vào giải vấn đề thực tiễn Đa dạng hóa hình thức học tập, trọng hoạt động TNST, NCKH HS Đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT dạy học Đẩy mạnh đổi hình thức, phương pháp thi, KTĐG kết học tập rèn luyện HS, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết đánh giá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá GV với tự đánh giá, đánh giá lẫn HS; đánh giá nhà trường với đánh giá gia đình xã hội Tập trung phát triển đội ngũ GV CBQL giáo dục lực chuyên môn, kỹ xây dựng thực KHGD theo định hướng phát triển lực HS; lực đổi PPDH, KTĐG, tổ chức hoạt động TNST; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, GV cốt cán, GV chủ nhiệm lớp; trọng đổi sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò GV chủ nhiệm lớp, tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình cộng đồng việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho HS Để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đặt cần phải: I Đổi tiếp cận chất lượng quản lý chất lượng giáo dục trường THCS theo định hướng phát triển lực phẩm chất HS Chất lượng giáo dục Chất lượng giáo dục đáp ứng nhà trường yêu cầu mục tiêu giáo dục quy định Luật Giáo dục quy định tiêu chuẩn đánh giá nhà trường Bộ GDĐT ban hành Chất lượng giáo dục thể qua hoạt động dạy học - giáo dục dịch vụ giáo dục.Quan điểm tiếp cận: “Chất lượng đáp ứng mục tiêu” xu hướng phổ biến nước giới Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục yêu cầu nhà trường để đảm bảo chất lượng giáo dục Đối với nước ta, chất lượng GDPT hiểu chất lượng đạt qua hoạt động giáo dục toàn diện (đức dục, trí dục, thể dục, mĩ dục, giáo dục lao động hướng nghiệp) thể người học hệ thống điều kiện cụ thể Chất lượng nhà trường Đối với sở giáo dục phổ thông, chất lượng nhà trường Chương trình hành động Dakar (2000) UNESCO đề cập qua 10 yếu tố sau: - Người học khoẻ mạnh, nuôi dạy tốt, khuyến khích để có động học tập - GV thành thạo nghề nghiệp động viên mức - Phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực - Chương trình giáo dục thích hợp với người dạy người học - Trang thiết bị, phương tiện đồ dùng giảng dạy học tập, học liệu công nghệ giáo dục thích hợp, dễ tiếp cận - Môi trường học tập bảo đảm vệ sinh, an toàn, lành mạnh - Hệ thống đánh giá thích hợp với môi trường, trình giáo dục kết giáo dục - Hệ thống quản lí giáo dục có tính tham gia dân chủ - Tôn trọng thu hút cộng đồng văn hoá địa phương việc giáo dục - Các thiết chế, chương trình giáo dục có nguồn lực thích hợp, thoả đáng bình đẳng Có thể phân tích nhóm yếu tố làm nên chất lượng nhà trường phổ thông theo quan niệm USESCO sau: a) Hoàn cảnh nhà trường (context), gồm: Hoàn cảnh môi trường kinh tế - xã hội; sách nhà trường, dân trí nhu cầu giáo dục địa bàn dân cư; đóng góp cho giáo dục cộng đồng; môi trường khoa học - công nghệ xu thời đại; điều kiện, hoàn cảnh, văn hóa địa phương truyền thống nhà trường nơi diễn hoạt động dạy học Các yếu tố tạo thuận lợi, gây khó khăn cho hoạt động dạy học để quản lý hiệu hoạt động dạy học cần lưu ý tới yếu tố Cần xem xét bối cảnh văn hóa, trị, kinh tế, xã hội địa phương; cần có biện pháp nắm bắt khả tham gia giáo dục CMHS, cộng đồng, với thái độ cụ thể b) Đầu vào (Input), gồm yếu tố (viết tắt 5M): - Điều kiện người (Man) chất lượng đội ngũ CBQL, GV, NV; chất lượng HS vào trường; tham gia lực lượng xã hội vào công tác giáo dục trường - Điều kiện sở vật chất (Material) sở vật chất, phòng ốc, trang thiết bị, sân chơi bãi tập, đồ dùng dạy học, tài liệu, sách giáo khoa, phương tiện cho dịch vụ học tập - Điều kiện tài (Money) nguồn thu sử dụng hợp lý vào hoạt động dạy học, giáo dục, dịch vụ - Điều kiện phương pháp, kỹ thuật (Method) trình độ nắm vững phương pháp, kỹ thuật dạy học khả vận dụng vào cải tiến, nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục - Điều kiện quản lý (Management) gồm cấu tổ chức, phân công lao động, chế phối hợp hoạt động khoa học, thực kế hoạch có hiệu c) Quản lý trình (Process), gồm yếu tố (viết tắt PDCA): Người CBQL có tầm nhìn người có tâm huyết làm giáo dục, nhìn thấy tương lai phát triển nhà trường hoàn cảnh tại, có tài phát triển, khai thác điều kiện (đầu vào) trường để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng nhà trường, cải tiến bước, cải tiến liên tục để đáp ứng yêu cầu ngày cao chất lượng giáo dục Bốn yếu tố trình bao gồm: - Xây dựng kế hoạch (Plan): + Từ phân tích để nhận rõ hội thách thức hoàn cảnh, điều kiện nhà trường để xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn kế hoạch năm học, kế hoạch mặt hoạt động, có ưu tiên thứ bậc Kế hoạch cần rõ: làm việc gì, làm, làm nào, nguồn lực để thực hiện, làm yêu cầu cần đạt + Kế hoạch cần tập thể biết, thảo luận, hiến kế đến thống việc phải làm, cách làm, tiêu cần đạt Đó cách quản lý mở rộng dân chủ, tạo đồng thuận, tâm thực kế hoạch thành viên trường - Thực kế hoạch (Do): + Căn vào kế hoạch chung, lãnh đạo nhà trường phân công nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân + Các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ phân công phù hợp + Kế hoạch hành động tổ chức, cá nhân tập hợp lại, hình thành kế hoạch giám sát trường tổ, cá nhân - Giám sát thực kế hoạch (Check): + Mỗi cá nhân tự quản lý việc thực kế hoạch tự giám sát công việc đến kết cuối + Nhà trường tổ có đợt giám sát định kỳ bất thường, phát kịp thời vấn đề phát sinh để có biện pháp hỗ trợ định bổ sung, tạo điều kiện cho cá nhân hoàn thành kế hoạch, khắc phục kịp thời sai sót trình thực Hiện số trường học tích cực sử dụng mạng nội mạng internet (thông qua trường học kết nối) để giám sát hoạt động tổ, cá nhân theo định kỳ (cuối tuần, cuối tháng) Nhờ lãnh đạo nhà trường nắm kịp thời tình hình thực kế hoạch trường để có điều chỉnh, động viên, khích lệ, nhắc nhở kịp thời với tổ cá nhân - Tác động cải tiến liên tục (Act): Sau trình hoạt động, cần tổng kết rút kinh nghiệm, xác nhận mặt ưu điểm cần tiếp tục phát huy, nhược điểm cần có biện pháp khắc phục Mặt khác, sau thời gian, hoàn cảnh, điều kiện đầu vào trường, cá nhân có thay đổi so với thời gian đầu Vì vậy, trường cần phân tích để tiếp tục đề xuất tác động cải tiến cho chu kỳ quản lý Đây trình cải tiến bước, cải tiến liên tục hướng tới đáp ứng yêu cầu ngày cao chất lượng giáo dục d) Kết đầu (Outcome) Đầu kết giáo dục nhà trường bao gồm: Kết môn học, lực phẩm chất HS, tỷ lệ lên lớp hết cấp, tỷ lệ HS theo học bậc cao hơn, tỷ lệ HS tham gia vào lao động sản xuất; đội ngũ GV, NV CBQL thạo nghề hơn; hệ thống quản lý dân chủ hơn, Những yếu tố phải đáp ứng yêu cầu Như vậy, việc đánh giá nhà trường có chất lượng hay nhóm yếu tố: Đầu vào, Quá trình Đầu hoàn cảnh cụ thể Đổi quản lý chất lượng trường THCS theo định hướng phát triển lực phẩm chất HS 3.1 Định hướng đổi quản lý chất lượng giáo dục a) Đổi quản lý chất lượng giáo dục trước hết đổi quản lý đồng yếu tố bảo đảm chất lượng giáo dục: đầu vào, trình giáo dục kết đầu sở khai thác tối đa mặt lợi tác động hoàn cảnh Đổi quản lý chất lượng “đầu vào” cần thiết lập số chuẩn mực triển khai thực để đạt chuẩn mực đó, sau lại thiết lập chuẩn mực cao phấn đấu để tiếp tục đạt được; đổi đánh giá CBQL, GV Việc đánh giá theo “chuẩn” thực chất đánh giá lực quản lý lực nghề nghiệp CBQL GV thời điểm đánh giá; thực xếp loại CBQL GV; cung cấp xã hội, đáp ứng mục tiêu giáo dục thông tin cho việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL GV; làm sở cho việc xây dựng thực sách CBQL GV Đổi quản lý trình giáo dục theo hướng tiếp tục giao quyền tự chủ cho nhà trường, GV để phát huy tính tự chủ, sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh cụ thể Để đạt mục tiêu theo định hướng này, nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch nhà trường sở kế hoạch Bộ GDĐT, sở GDĐT; chủ động bố trí, điều tiết nội dung, thời lượng, nhân sự, kinh phí, ; thường xuyên theo dõi để phát vấn đề phát sinh trình vận hành hoạt động giáo dục nhà trường để động viên, góp ý, điều chỉnh, giúp đỡ người làm trực tiếp; nhà trường, CBQL, GV thường xuyên tự đánh giá, tự điều chỉnh Quản lý tốt chất lượng “đầu vào”, quản lý tốt trình giáo dục điều kiện cần đủ để bảo đảm chất lượng “đầu ra” nhà trường Đổi quản lý chất lượng “đầu ra” để xác minh, khẳng định kết quả, hiệu quản lý chất lượng “đầu vào” quản lý trình; xác nhận trình độ, lực HS Việc đổi cách kiểm tra, thi, đánh giá phải theo yêu cầu định hướng phát triển phẩm chất lực người học Phải chuyển từ KTĐG chủ yếu coi trọng kiến thức, xem HS học sang đổi KTĐG xem HS vận dụng điều học vào giải vấn đề sống học tập Điều yêu cầu phải thiết kế câu hỏi, tập, kiểm tra, đề thi,… khác so với trước Phải coi trọng kiểm tra, nhận xét, đánh giá trình dạy học với KTĐG kết giáo dục Nếu coi trọng việc cho điểm, nghĩa trọng đo lường kết học tập chưa có đánh giá, chưa quan tâm tác động, gợi ý, động viên, hướng dẫn cho người dạy, người học để cải thiện dần chất lượng giáo dục, bước, khâu, nhiệm vụ Đây điểm quan trọng việc kết hợp quản lý chất lượng “đầu ra” với quản lý “quá trình” Đánh giá kết giáo dục phải giúp HS có khả tự nhận xét đánh giá, để biết tự điều chỉnh cách thức rèn luyện, học tập; có hứng thú học tập rèn luyện để tiến Thực việc đánh giá trình kết giáo dục đảm bảo nguyên tắc: Đánh giá tiến HS; đánh giá toàn diện HS thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ số biểu lực, phẩm chất HS theo mục tiêu giáo dục; không tạo áp lực thành tích cho HS, GV CMHS b) Đổi quản lý chất lượng việc đảm bảo công khai chất lượng giáo dục nhà trường Việc phân tích đánh giá kết giáo dục phải phản ánh chất lượng, đảm bảo dân chủ, công khai, xã hội thừa nhận Nhà trường có trách nhiệm báo cáo, giải trình chất lượng giáo dục với quan quản lý giáo dục xã hội để giám sát tự điều chỉnh Trước hết cần hướng dẫn, huy động CMHS đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục nhà trường, qua họ tham gia đánh giá, góp ý hoạt động giáo dục nhận xét, góp ý, đánh giá HS Đánh giá kết giáo dục phải giúp CMHS người giám hộ tham gia đánh giá trình kết học tập, rèn luyện, trình hình thành phát triển lực, phẩm chất em mình; tích cực hợp tác với nhà trường hoạt động giáo dục HS Đánh giá kết giáo dục phải giúp CBQL giáo dục cấp kịp thời đạo hoạt động giáo dục, đổi PPDH, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu giáo dục Để nhà trường đảm bảo trì nâng cao hoạt động giáo dục có chất lượng, đáp ứng mục tiêu giáo dục, chuyển từ mô hình “kiểm soát chất lượng” (công cụ chủ yếu tra) sang mô hình “đảm bảo chất lượng” (công cụ chủ yếu kiểm định) Theo quy định Luật Giáo dục, Bộ GDĐT xây dựng ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục (bao gồm tiêu chí, số liên quan đến đầu vào, trình giáo dục, đầu đặt bối cảnh cụ thể) Các nhà trường thực tự đánh giá hỗ trợ hoạt động đánh giá để xác định xác trạng, điểm mạnh, điểm yếu, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng nhà trường phù hợp với bối cảnh, sứ mạng mục tiêu chất lượng nhà trường 3.2 Trách nhiệm nhà nước, nhà trường xã hội hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục Đảm chất lượng giáo dục nhiệm vụ Nhà nước, nhà trường toàn xã hội Nhà nước giữ vai trò chủ đạo việc đảm bảo tăng cường đầu tư cho điều kiện đảm bảo chất lượng, ban hành văn quy phạm pháp luật quy định hoạt động trình giáo dục nhà trường quy định chuẩn “đầu ra” Nhà trường tự chủ việc khai thác, bảo quản, sử dụng hiệu điều kiện đảm bảo chất lượng; chủ động trình hoạt động giáo dục có trách nhiệm “sản phẩm” công khai chất lượng giáo dục Nhà nước, nhà trường có trách nhiệm định hướng lực lượng xã hội đầu tư vào điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục Trong trình nhà trường thực tự chủ việc cải tiến chất lượng giáo dục, cấp quyền, quan quản lý giáo dục xã hội giám sát, hỗ trợ điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục điều kiện khác để nhà trường trì nâng cao chất lượng giáo dục Như vậy, tất khâu hoạt động giáo dục nhà trường có tham gia lực lượng xã hội với tính chất giám sát hỗ trợ II Đổi đồng yếu tố hoạt động giáo dục trường THCS theo định hướng phát triển lực phẩm chất HS Đổi tiếp cận mục tiêu giáo dục HS nhiều kiến thức sách vở, mà quan trọng phải biết vận dụng sáng tạo kiến thức vào đời sống, có kỹ sống, biết giải vấn đề linh hoạt tình mới,… Muốn phải giáo dục HS phát triển toàn diện, hài hoà đức - trí - thể - mỹ, đồng thời phát triển tốt tiềm riêng người Điều đòi hỏi phải đổi tất thành tố Chương trình giáo dục, bao gồm: phạm vi kết cấu nội dung, chuẩn cần đạt, phương pháp hình thức tổ chức dạy học; thi, KTĐG kết học tập… theo yêu cầu phát triển phẩm chất lực Đối với cấp THPT, HS phát triển hài hoà thể chất tinh thần, người cá nhân người xã hội sở trì, tăng cường định hình phẩm chất và lực đã hình thành ở cấp trung học sở; có kiến thức, kỹ phổ thông định hướng theo lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với khiếu sở thích; phát triển lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học lên hoặc bước vào cuộc sống lao động với phẩm chất, lực công dân Đổi tiếp cận chương trình, nội dung giáo dục Do nhiều nguyên nhân, chương trình GDPT hành số môn học có nội dung chưa đảm bảo tính đại, bản, có nội dung chưa thiết thực với HS; việc tổ chức hoạt động giáo dục chưa coi trọng; quan điểm tích hợp chưa quán triệt đầy đủ thiết kế hệ thống môn học chủ yếu thực chương trình tiểu học; tính liên thông GDPT với giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học hạn chế, chưa đáp ứng tốt cho việc thực mục tiêu phân luồng sau trung học sở sau THPT Bên cạnh đó, chương trình hành đặt trọng tâm vào việc cung cấp nhiều kiến thức thông qua hoạt động dạy học, chưa quan tâm mức nội dung phục vụ rèn luyện đạo đức, kỹ Nội dung môn học Ngoại ngữ, Tin học, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông chưa phù hợp với đặc thù lĩnh vực giáo dục tương ứng (nhất yêu cầu rèn luyện kỹ môn Ngoại ngữ, Tin học) chúng thiết kế tương tự môn văn hoá khác Nghị số 29-NQ/TW yêu cầu đổi nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật ý thức công dân Tập trung vào giá trị văn hoá, truyền thống đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, giá trị cốt lõi nhân văn chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh hướng nghiệp Dạy ngoại ngữ tin học theo hướng chuẩn hoá, thiết thực, bảo đảm lực sử dụng người học Quan tâm dạy tiếng nói chữ viết dân tộc thiểu số Nội dung chương trình phải đảm bảo chuẩn hoá, đại hoá, hội nhập quốc tế; đảm bảo tính hoàn chỉnh, linh hoạt, liên thông thống cấp học; tích hợp phân hoá hợp lý, có hiệu Đổi nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi trình độ nhận thức HS; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Nội dung giáo dục lựa chọn tri thức bản, đảm bảo vừa hội nhập quốc tế, vừa gắn với thực tiễn Việt Nam giai đoạn công nghiệp hoá, đại hoá Đổi tiếp cận phương pháp, hình thức phương tiện dạy học chương trình GDPT Do cách tiếp cận mục tiêu chương trình giáo dục hành chủ yếu trang bị kiến thức nên PPDH theo lối truyền đạt chiều, HS thụ động, ghi nhớ máy móc kiến thức có sẵn sách giáo khoa mà rèn luyện phương pháp học Hình thức tổ chức dạy học chủ yếu lớp học, chưa dành thời lượng thoả đáng cho hoạt động trải nghiệm (đây nguyên nhân làm dần hứng thú học tập, gây tải) Những hạn chế cách thiết kế nội dung môn học hoạt động giáo dục với hạn chế hình thức tổ chức PPDH, phương pháp nội dung hoạt động KTĐG nguyên nhân hạn chế hiệu giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng; hạn chế hiệu hình thành phát triển phẩm chất lực HS; chưa đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng, phát triển khả sáng tạo, tự học để học tập suốt đời Nghị số 29-NQ/TW yêu cầu “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, NCKH Đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT dạy học.” Từ yêu cầu đó, việc đổi phương pháp, hình thức phương tiện dạy học chương trình GDPT thực theo định hướng sau: a) Về phương pháp dạy học Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục/dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ hợp tác, khả tư độc lập người học HS tự tìm tòi kiến thức, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, lực thông qua hoạt động học tập đạo, tổ chức, hướng dẫn GV; HS trình bày bảo vệ ý kiến mình, lắng nghe phản biện ý kiến bạn, tham gia hoạt động xã hội, TNST; khắc phục lối truyền đạt áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc - Tăng cường vận dụng PPDH tích cực đề cao chủ thể nhận thức HS như: "bàn tay nặn bột", khảo sát, điều tra, thảo luận, đóng vai, viết báo cáo, dự án, Sử dụng linh hoạt PPDH phổ biến theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động học tập HS: PPDH thuyết trình (giảng giải, diễn giảng), đàm thoại, giải vấn đề, Sử dụng hiệu PPDH đặc thù môn học b) Về hình thức dạy học - Khuyến khích tạo điều kiện cho việc chuyển hình thức tổ chức giáo dục từ chủ yếu dạy học lớp sang đa dạng hoá hình thức học tập, đồng thời với dạy học lớp phải trọng hoạt động xã hội NCKH Cân đối dạy học tổ chức hoạt động TNST; hoạt động tập thể, nhóm nhỏ cá nhân; dạy học bắt buộc dạy học tự chọn để đảm bảo hiệu việc giáo dục đạo đức, lối sống rèn luyện kỹ HS, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục chung, vừa phát triển tiềm cá nhân người học - Trong dạy học trường phổ thông có nhiều hình thức tổ chức khác nhau, như: dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, dạy học theo lớp, Mỗi hình thức tổ chức dạy học có chức ý nghĩa khác việc thực nhiệm vụ dạy học đòi hỏi phải phối hợp chúng cách linh hoạt - Trong dạy học cá nhân, GV tổ chức cho HS làm việc thực với đối tượng học tập (tranh ảnh, sơ đồ, lược đồ, đồ, bảng thống kê, viết, sách giáo khoa, ) để thu thập kiến thức, trả lời câu hỏi, thực tập GV đề Trong trình HS làm việc, GV trực tiếp góp ý, sửa chữa, hướng dẫn cho HS Hình thức dạy học cá nhân đa dạng Ngoài làm việc với phiếu học tập, có số hình thức khác như: làm tập trả lời câu hỏi sách giáo khoa; mô tả đối tượng, thí nghiệm thực hành, ; Các hoạt động vừa giúp HS nắm kiến thức qua công tác độc lập, vừa rèn luyện kỹ môn học làm quen với phương pháp tự học, tự nghiên cứu - Trong dạy học theo nhóm, GV chia HS thành nhóm tùy thuộc vào nội dung học, số lượng phương tiện dạy học địa điểm hoạt động nhóm, sau giao nhiệm vụ hướng dẫn em làm việc (trao đổi, thảo luận, thực chung nhiệm vụ, tập, công việc ) Hình thức dạy học nhóm thường liền với dạy học cá nhân Vì muốn làm việc nhóm có kết quả, cá nhân HS phải có chuẩn bị, tìm hiểu, tiếp xúc hay suy nghĩ cân nhắc nội dung học tập làm việc chung toàn nhóm - Dạy học theo lớp có nhiều tác dụng tích cực cần thiết, vai trò chủ động, tích cực HS mờ nhạt, nên không tiến hành suốt tiết học, mà diễn số thời gian ngắn, vào lúc thích hợp Phương pháp chủ yếu sử dụng hình thức dạy học theo lớp thuyết trình GV cần ý nói rõ ràng, ngắn gọn, đầy đủ thông tin, tốc độ hợp lý kết hợp với phương tiện dạy học thích hợp Trong trình thông tin, giảng giải, GV nên thường xuyên quan sát, gợi ý, trao đổi ý kiến, khích lệ em bộc lộ vốn hiểu biết mình, liên hệ để tiếp thu lời giảng GV - Cùng với dạy học lớp, coi trọng hoạt động xã hội, TNST Chú ý đến tính đặc thù lĩnh vực giáo dục khác nhau: lĩnh vực học vấn, lĩnh vực kĩ (ngoại ngữ, kĩ sống, kĩ tin học), lĩnh vực giáo dục khiếu (nghệ thuật, thể thao), lĩnh vực giáo dục giá trị sống Dạy học lớp học, tham quan, khảo sát địa phương, ngoại khóa… có nhiều tác dụng thiết thực việc hình thành rèn luyện kĩ học tập, góp phần nâng cao lực nhiều mặt HS, tạo hứng thú học tập, gắn kiến thức lí thuyết với kiến thức thực tiễn, trang bị cho HS kĩ tự học… c) Về phương tiện dạy học - Tăng cường hiệu phương tiện dạy học, đặc biệt CNTT-TT để hỗ trợ đổi việc lựa chọn thiết kế nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học Tạo điều kiện cho HS học tập qua nguồn học liệu đa dạng, phong phú xã hội, qua Internet Từ phát triển lực tự học chuẩn bị tâm cho học tập suốt đời - Sử dụng phương tiện dạy học theo hướng đề cao vai trò chủ thể nhận thức HS; nâng cao hiệu CNTT-TT; tạo điều kiện cho HS tiếp cận nguồn học liệu đa dạng - Các phương tiện dạy học điều kiện, phương tiện nguồn tri thức thiếu trình học tập HS Thông qua hoạt động với phương tiện: loại mẫu vật, mô hình, tranh ảnh, sơ đồ, thiết bị nghe nhìn, HS tiếp cận với hình ảnh mô thực tế, rèn luyện kỹ quan sát, thu thập xử lý thông tin, hướng tới việc hình thành lực cần thiết người lao động phương tiện dạy học thực nguồn tri thức, đòi hỏi khám phá, tìm tòi người học Từ dẫn đến việc sử dụng phương tiện trực quan dạy học phải theo hướng mới: xem chúng công cụ để GV tổ chức đạo hoạt động nhận thức HS, đồng thời xem chúng nguồn tri thức để HS tìm tòi, khám phá, rút nội dung cần thiết cho nhận thức Trong năm gần đây,các phương tiện đại nghe nhìn, máy tính truyền thông nhanh chóng xâm nhập vào nhà trường trở thành phương tiện dạy học có tác dụng cao Một mặt, chúng góp phần mở rộng nguồn tri thức cho HS, giúp cho việc lĩnh hội tri thức em nhanh chóng với khối lượng tri thức đa diện to lớn; mặt khác, chúng góp phần vào việc đổi PPDH GV THCS Một HS có khả nhanh chóng thu nhận kiến thức từ nguồn khác nhau, việc thuyết giảng GV theo kiểu thông báo - thu nhận trở nên không cần thiết, PPDH phải chuyển đến việc tổ chức cho HS khai thác tri thức từ nguồn khác nhau, chọn lọc hệ thống hóa sử dụng chúng Như vậy, phương tiện dạy học đại tạo điều kiện rộng rãi cho dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức HS Các thiết bị kỹ thuật đại sử dụng phổ biến dạy học ngày nhiều Trong đó, đặc biệt, cần tổ chức cho HS sử dụng mạng internet học tập, kể học lớp Cần thiết phải coi việc sử dụng công nghệ thông tin 10 III Phương pháp kĩ thuật đánh giá kết rèn luyện đạo đức HS THCS Xác định phương pháp xây dựng quy trình đánh giá kết rèn luyện đạo đức HS THCS Theo quy định đánh giá HS giáo viên chủ nhiệm có quyền: + Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học lực học kì, năm học Lập danh sách HS đề nghị lên lớp; HS công nhận HS giỏi, HS tiên tiến; HS phải rèn luyện hạnh kiểm kì nghỉ hè + Lập danh sách HS đề nghị khen thưởng cuối kì, cuối năm học + Ghi vào sổ gọi tên ghi điểm vào học bạ nội dung: * Kết đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học lực HS * Kết lên lớp, không lên lớp, công nhận HS giỏi; HS tiên tiến học kì; Cả năm học, lên lớp sau kiểm tra lại rèn luyện hạnh kiểm kì nghỉ hè * Nhận xét đánh giá kết rèn luyện toàn diện HS Xây dựng tiêu chí, thang điểm để xếp loại đạo đức HS THCS Hiện việc đánh giá rèn luyện đạo đức HS thực theo quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS Sau số mẫu phiếu, tiêu chí để đánh giá, HS vào điểm, từ điểm số đạt phân loại theo mức độ Quy chế đánh giá quy định * Chuyên cần: Cả tuần thực tốt: 10 điểm Nghỉ học giấy xin phép: - điểm Bỏ tiết: - điểm Đi học muộn: - điểm * Truy 15 phút đầu giờ: Cả tuần thực tốt: 10 điểm + Không tham gia truy bài: - điểm/lần + Cố ý làm ồn lớp bị đỏ nhắc: - điểm/lần + Xếp hàng vào lớp không nghiêm túc: - điểm/lần * Lao động - vệ sinh - trực nhật lớp: Làm nhiệm vụ giao trước truy bài, thực tốt công việc suốt buổi học: 10 điểm + Làm muộn truy bài: - điểm/ lần + Thực không chu đáo: - điểm + Không làm trực nhật: -10 điểm + Không lao động: -10 điểm + Đi muộn: - điểm/ lần + Lao động không tích cực: - điểm * Tư thế, tác phong người HS: Cả tuần thực tốt: 10 điểm + Không đeo khăn quàng: - điểm/ lần + Mặc áo không cổ, quần lửng đến trường: - điểm/ lần + Mang điện thoại đeo máy nghe nhạc đến lớp: - điểm/ lần * Nếp sống văn minh: Cả tuần thực tốt: 10 điểm + Nói tục chửi bậy: điểm/ lần + Ăn quà vặt lớp: - điểm + Xé giấy, vứt rác lớp, sân trường: - điểm/ lần 16 + Cãi trêu, chống đối lại đỏ cán lớp: - điểm/ lần + Vô lễ với thầy cô giáo: - 10 điểm hạ bậc hạnh kiểm + Phá hoại công: - 10 điểm phải bồi thường thiệt hại * Thể dục – Xếp hàng – Chào cờ: Cả tuần thực tốt: 10 điểm + Trốn thể dục: - điểm/ lần + Trốn chào cờ: - điểm/ lần + Ra muộn chào cờ, thể dục: - điểm/ lần + Mất trật tự tập trung sân trường: - điểm/ lần * Bảo vệ công: Cả tuần không vi phạm: 10 điểm + Ngồi, trèo lên lan can lớp học: - điểm/ lần + Ngồi lên bàn học: - điểm/ lần + Đập bàn, ghế: - điểm/ lần + Trèo cây, bứt lá, bẻ cành trường: - điểm/ lần + Viết, vẽ lên tường lớp, bàn ghế, cánh cửa: - điểm/ lần * Hoạt động tập thể: Cả tuần thực tốt: 10 điểm + Không tham gia buổi trực tuần lớp chào cờ: - điểm/ lần + Không tham gia đầy đủ thi hay hoạt động chung trường, liên đội, lớp phát động: - điểm/ lần + Nộp thi muộn: - điểm/ lần + Phụ huynh không họp phụ huynh mà lí đáng: - điểm/ lần + Để bố mẹ người nhà gây khiếm nhã, lộn xộn: - 50 điểm/ lần * Nghĩa vụ đóng góp thực đợt: Thực tốt đợt đóng góp: 10 điểm + Không đóng góp: - 10 điểm/ đợt + Nộp không thời gian quy định: - điểm/ lần * Học tập (sổ đầu bài) - Đạt điểm giỏi (9 - 10 điểm): 20 điểm/ lần - Đạt điểm khá: (7 - điểm) : 10 điểm/ lần - Bị điểm yếu, kém: - điểm/ lần * Xếp loại: Trên 100 điểm: Xuất sắc Từ 80 – 99 điểm: Tốt Từ 65 – 79 điểm: Khá - Từ 50 – 64 điểm: Trung bình Dưới 50 điểm: Yếu Phiếu đáng giá thay đổi, bổ sung cho phù hợp với năm học cho phù hợp với tình hình thực tế để đánh giá đảm bảo tính khánh quan, công 17 THCS 31: LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM I/ Vị trí, vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp Phân biệt giáo viên chủ nhiệm công tác giáo viên chủ nhiệm - GVCN Hiệu trưởng lựa chọn từ giáo viên có kinh nghiệm giáo dục, có uy tín hs, Hội đồng giáo dục nhà trường trí phân công chủ nhiệm lớp học để thực mục tiêu giáo dục - Công tác chủ nhiệm lớp nhiệm vụ, nội dung công việc mà GVCN phải làm, cần làm nên làm Vị trí, vai trò giáo viên chủ nhiệm - GVCN thành viên tập thể sư phạm hội đồng sư phạm, người thay mặt Hiệu trưởng, hội đồng nhà trường cha mẹ hs quản lí chịu trách nhiệm chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp phụ trách, tổ chức thực chủ trương, kế hoạch nhà trường lớp - Đối với HS tập thể lớp, GVCN nhà giáo dục người lãnh đạo gần gũi nhất, người lãnh đạo, tổ chức, điều khiển, kiểm tra toàn hoạt động mối quan hệ ứng xử thuộc phạm vi lớp phụ trách dựa đội ngũ tự quản cán lớp, cán Đoàn tính tứ giác HS lớp Như vậy, GVCN cầu nối Hiệu trưởng (BGH) tổ chức nhà trường, GV môn với tập thể HS - Trong quan hệ với lực lượng giáo dục khác nhà trường, GVCN nhân vật trung tâm để làm cầu nối gia đình, nhà trường xã hội II Nội dung phương pháp lập kế hoạch chủ nhiệm lớp, kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm trường THCS Ý nghĩa việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm - Kế hoạch chủ nhiệm lớp tập hợp mục tiêu có quan hệ chăt chẽ với nhau, thống mục tiêu chung hệ thống biện pháp xây dựng trước cho giai đoạn định nhằm thực nhiệm vụ giáo dục xác định - Kế hoạch chương trình hành động GVCN xây dung sở thị, Nghị Đảng Nhà nước giáo dục, vận dụng thực điều kiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm nhà trường - Kế hoạch GVCN mặt cụ thể chi tiết hoá kế hoạch quan quản lí cấp trên, quan điểm, đường lối giáo dục Đảng Mặt khác dựa tình hình thực tiễn nhiệm vụ cụ thể nhà trường, khối lớp chủ nhiệm, thực phạm vi lớp học cụ thể Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp a Khái niệm Lập kế hoạch vạch cách tiếp cận hợp lí để đạt mục tiêu đề ra, để cổ gắng GVCN HS có hiệu Không có kế hoạch, hoạt động quản lí GVCN trạng thái tự nhiên, hiệu thấp 18 Lập kế hoạch chủ nhiệm có mục đích: giảm bớt bất định, trọng vào mục tiêu, tạo khả đạt mục tiêu cách hiệu cho phép GVCN kiểm soát trình tiến hành nhiệm vụ GVCN cần quan tâm đến việc lập kế hoạch, thiết kế bước việc làm cụ thể theo trình tự quy định để đạt mục tiêu đề Hình dung bước cụ thể này, chắn GVCN lớp tránh yếu tổ ngẫu nhiên, tùy tiện công tác quản lí giáo dục tập thể HS b Nội dung phương pháp lập kế hoạch chủ nhiệm lớp - Lập kế hoạch chủ nhiệm định phải làm gì? Làm thể nào? Khi làm? Ai làm đó? Làm việc điều kiện nào? - Lập kế hoạch chủ nhiệm hiểu thiết kế trước bước cho hoạt động tương lai thông qua việc sử dụng khai thác tối ưu nguồn nhân lực, vật lực để đạt mục tiêu xác định - Kế hoạch chủ nhiệm sáng tạo GVCN lớp, phản ánh khả xử lí thông tin, xác định mục tiêu, thiết kế dự đoán hoạt động đạt mục tiêu GV c Các bước lập kế hoạch, điều chỉnh hoàn thiện kế hoạch - Nhận bàn giao số lượng, chất lượng HS sổ sách từ GVCN năm học trước - Nghiên cứu kết học tập hoàn cảnh gia đình HS - Lập danh sách HS, phân loại HS - Ghi dự kiến cách thức đối công tác chủ nhiệm thực năm học cho lớp chủ nhiệm III Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm thông tin Tìm hiếu hoàn cảnh, đặc điểm điều kiện sống đối tượng HS lớp chủ nhiệm - Nghiên cứu hồ sơ HS (Sơ yếu lí lịch gia đình, học bạ, sổ điểm, biên họp lớp, kiểm điểm, tự nhận xét, đánh giá cá nhân ) - Nghiên cứu sản phẩm học tập hoạt động HS (những kiểm tra, thi, báo tường, tranh vẽ, nhật kí, sản phẩm, lao động, giáo dục thể chất ) - Quan sát biểu tích cực hay tiêu cực hoạt động học tập, lao động, thể thao, văn nghệ, vui chơi ngày - Trao đối, trò chuyện trục tiếp gián tiếp với HS, với cán lớp, Đoàn, Đội, với GV môn nội dung cần tìm hiểu - Thăm gia đình HS trò chuyện với phụ huynh để hiểu hoàn cảnh có biện pháp giáo dục thích hợp Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp Khi lập kế hoạch chủ nhiệm ứng với giai đoạn, nhiệm vụ công tác giáo dục, người GVCN cần quán triệt sổ vấn đề sau: 19 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm học trường - Những đặc điểm bật đối tượng giáo dục - Những đặc điểm mối quan hệ xã hội HS tập thể HS - Những hoạt động tổ chức Đoàn, Đội - Đặc điểm phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá địa phương - Hướng phát triển hoạt động đối tượng giáo dục (thuận lợi, khó khăn) - Sự biến động yếu tổ chi phối mặt hoạt động biện pháp điều chỉnh dự kiến - Biện pháp theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động thực tiễn HS Những nội dung chủ yếu kế hoạch công tác GVCN - Tóm tắt tình hình nhà trường lớp học - Xác định rõ mục đích, yêu cầu tiến hành hoạt động giáo dục - Cụ thể hoá mục tiêu thành nhiệm vụ phải thực - Xác định điều kiện, phương tiện, địa điểm thời gian tiến hành hoạt động - Xác định phương pháp kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch - Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục năm học Một số kế hoạch chủ nhiệm sau: - Kế hoạch tuần: Mỗi tuần có tiết sinh hoạt cờ tiết sinh hoạt lớp GVCN phải xác định được: Bản kế hoạch cần yếu tố nào? Những hoạt động cần ưu tiên giải trước? Các lực lượng sử dụng để thực thi hoạt động Không gian thời gian tiến hành hoạt động mặt giáo dục Sự biến thiên yếu tổ tham gia vào hoạt động giải pháp giải tương ứng Thu thập xử lí dạng thông tin - Tình hình chung lớp chủ nhiệm - Tình hình khái quát HS - Về phần gia đình THCS 32: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Chức GVCN trường THCS * Công tác chủ nhiệm lớp phải xem xét từ hai bình diện: giáo dục học quản lí GVCN thực chức quản lí toàn diện tập thể lớp để thực chức giáo dục cá nhân có hiệu * Chức GVCN bao gồm: - Thu thập xử lí thông tin đa dạng lớp chủ nhiệm để xây dựng hồ sơ HS lập kế hoạch phát triển tập thể - Xây dựng tập thể HS lớp chủ nhiệm - Tổ chức hoạt động giáo dục hình thức giao lưu đa dạng - Phát kịp thời ngăn ngừa xung đột lớp 20 - Đánh giá kết tu dưỡng, học tập tiến HS mặt giáo dục - Phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức giáo dục đánh giá HS ` - Cập nhật hồ sơ công tác GVCN hồ sơ HS công nghệ thông tin Nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm: Được quy định văn pháp lí: - Tìm hiểu nắm vững HS lớp mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy tiến HS - Cộng tác chặt chẽ với gia đình HS, chủ động phối hợp với lực lượng nhà trường có liên quan hoạt động giảng dạy giáo dục HS lớp - Nhận xét, đánh giá xếp loại HS cuối kì cuối năm học, đề nghị khen thưởng kỉ luật HS, đề nghị danh sách HS lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm hạnh kiểm kì nghỉ hè, phải lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi học bạ vào sổ điểm học bạ - Báo cáo thường kì đột xuất tình hình lớp Hiệu trưởng - Theo dõi tình hình tổ chức học tự chọn lớp phụ trách, theo dõi kết học tập tự chọn HS, tổng kết, xếp loại ghi kết học tập HS theo quy định - Những công việc GVCN phải thực thực tế - Trên thực tế, GVCN phải thực nhiều công việc Hầu hết GV cho rằng, công tác chủ nhiệm lớp công việc bận rộn, vất vả chiếm nhiều thời gian, công sức GV - Khái quát công việc mà GVCN lớp làm thực tiễn giáo dục bao gồm nội dung: + Lập kế hoạch năm học dựa kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục, dạy học chung nhà trường + Tìm hiểu thông tin, phân loại HS lớp chủ nhiệm + Tổ chức đội ngũ cán tự quản xây dựng tập thể HS lớp chủ nhiệm + Chỉ đạo, tổ chức thực nội dung, hoạt động giáo dục toàn diện + Liên kết với lực lượng giáo dục trường để đảm bảo thống giáo dục HS tăng cường sức mạnh đồng nhằm đem lại hiệu + Đánh giá kết giáo dục học tập HS lớp chủ nhiệm suốt trình sơ kết, tổng kết năm học + Quản lí, giám sát việc ghi chép, bảo quản loại hồ sơ HS theo quy định nhà trường Những việc làm cụ thể giáo viên chủ nhiệm: a) Quản lí toàn diện lớp học, bao gồm: - Quản lí nhân như: sổ lượng, tuổi tác, giới tính, hoàn cánh gia đình, trình độ HS học lực đạo đức 21 - Đưa dự báo, vạch kế hoạch giáo dục phù hợp với thực trạng để dắt dẫn HS thực kế hoạch - Khai thác hết điều kiện khách quan, chủ quan nhà trường b) Quản lí toàn diện hoạt động giáo dục, gồm: - Nắm vững đặc điểm HS: Về nhân thân, gia cảnh, thân HS - Đánh giá phân loại, xác định mặt mạnh, mặt yếu tập thể HS: - Phân loại theo mục tiêu giáo dục toàn diện như: lực học tập, phát triển tri tuệ, khả học lập môn để xây dựng kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng HS theo môn học - Phân loại đặc điểm nhân cách, thái độ, đạo đức HS, để có kế hoạch tác động cá thể hoá phối hợp giáo dục - Quan tâm tới HS yếu mặt học tập, kỹ để có kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng - Nắm vững gia cảnh, đặc điểm gia đình HS: Đời sống kinh tế, nghề nghiệp, trình độ văn hoá, khả thái độ bậc cha mẹ hoạt động giáo dục nhà trường c) GVCN thành viên tập thể sư phạm hội đồng sư phạm, người thay mặt Hiệu trường, hội đồng nhà trường cha mẹ HS d) GVCN có trách nhiệm truyền đạt tắt yêu cầu, kế hoạch giáo dục nhà trường tới tập thể HS lớp chủ nhiệm; biến chủ trưởng, kế hoạch đào tạo nhà trường thành chương trình hành động tập thể lớp HS e) Là thành viên tham mưu Hội đồng sư phạm, có trách nhiệm phản ánh đầy đủ thông tin lớp chủ nhiệm, đề xuất giải pháp giáo dục HS, giúp cán quản lí, lành đạo nhà trường đưa định hướng, giải pháp quản lí, giáo dục HS hiệu g) Yêu cầu GVCN: - Phải nắm mục tiêu lớp học, cấp học - Có kiến thức tâm lí học, giáo dục học, có hiểu biết văn hoá, pháp luật, trị - Đặc biệt cần có hàng loạt kỹ tổ chức hoạt động giáo dục như: + Kỹ giao tiếp, ứng xử với đối tượng nhà trường + Kĩ “chẩn đoán” đặc điểm HS, kỹ lập kế hoạch + Kĩ tác động nhằm cá thể hoá trình giáo dục HS Trách nhiệm GVCN góc độ người đại diện quyền lợi, nguyện vọng đáng tập thể HS, "cầu nối" lớp với Hiệu trường thây cô giáo - GVCN lớp người tập hợp ý kiến, nguyện vọng HS lớp phân ánh với hiệu trưởng, với tổ chức nhà trường với GV môn 22 - GVCN với tư cách đại diện cho lớp có trách nhiệm bảo vệ, bênh vực quyền lợi đáng mặt HS lớp - Với ý kiến không hợp lí HS GVCN giải thích, thuyết phục tình cảm, đồng cảm nhà sư phạm có kinh nghiệm - Nếu phản ánh, nguyện vọng thấy cần phải đáp ứng thi GVCN bàn với thầy cô khác báo cáo hiệu trưởng tìm biện pháp giải - Tính giao thoa vị trí người GVCN tạo nên “cái cầu nối" hiệu trưởng tập thể HS, tạo hội, điều kiện giải kịp thời, có hiệu cao tổ chức tác động giáo dục - Đối với HS tập thể lớp, GVCN nhà giáo dục người lành đạo gần gũi nhất, tổ chức, điều khiển, kiểm tra toàn diện hoạt động mối quan hệ ứng xử thuộc phạm vi lớp phụ trách Vị trí, vai trò GVCN lớp góc độ "cầu nối" nhà trường với gia đình tố chức xã hội - Là người tổ chức, phối hợp, liên kết lực lượng giáo dục xã hội gia đình để thực mục tiêu giáo dục HS toàn diện - Là người có trách nhiệm nghiên cúu thực trạng, xác định nội dung, biện pháp, hình thức, lên kế hoạch tổ chức phối hợp, liên kết lực lượng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhằm phát huy yếu tổ tích cực, hạn chế tối đa ảnh hường tiêu cực đến trình giáo dục thể hệ trẻ - Là người triển khai yêu cầu giáo dục nhà trường đến với gia đình, cha mẹ HS, đồng thời công người tiếp nhận thông tin phản hồi từ HS, gia đình HS, dư luận xã hội HS trở lại với nhà trường - Vị trí, vai trò GVCN góc độ người cố vấn cho công tác Đội lớp chủ nhiệm - Là người cố vấn cho BCH chi đội lớp chủ nhiệm - Tư vấn cho đội ngũ việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động theo tôn chỉ, mục đích tổ chức, đồng thời kết hợp với hoạt động giáo dục kế hoạch lớp đem lại hiệu cao THCS 33: GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM I Một số khái niệm: Định nghĩa tình huống, tình sư phạm công tác chủ nhiệm: a Tình huống: Là kiện, vụ việc hoàn cảnh có vấn đề xúc nảy sinh hoạt động quan hệ người với tự nhiên, xã hội và giữ người với người buộc người ta phải giải quyết, ứng phó xử lý kịp thời nhằm đưa hoạt động quan hệ trở trạng thái ổn định, phát triển khớp nhịp nhằm hướng tới mục đích, yêu cầu, kế hoạch xác định tổ chức 23 b Tình sư phạm công tác chủ nhiệm: Là tình nảy sinh trình điều khiển hoạt động quan hệ sư phạm buộc nhà sư phạm (GVCN) công tác chủ nhiệm lớp phải giải để đưa hoạt động quan hệ trở trạng thái ổn định, phát triển khớp nhịp nhằm hướng tới mục đích, yêu cầu, kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp xác định Làm rõ khác biệt tình tình sư phạm công tác chủ nhiệm Tình nói chung vấn đề xúc nảy sinh hoạt động quan hệ người với tự nhiên, xã hội người với nguời buộc người ta phải giải quyết, ứng phó, xử lí kịp thời Tình sư phạm công tác chủ nhiệm phạm trù nhỏ tình lĩnh vực mang tính đặc thù riêng nằm hoạt động sư phạm; thể tương tác lẫn nhà trưởng, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, gia đình học sinh xã hội Nó chứa đựng yếu tố ngẫu nhiên bộc phát có tính quy luật theo giai đoạn khoảng thời gian Ngoài ra, tình sư phạm có tính đa dạng phức tạp; pha trộn tình tính lan tỏa Tiêu chí để phân thành loại tình công tác chủ nhiệm: Bản thân nhà sư phạm điều khiển hệ thống xã hội thu nhỏ động, phức tạp Vì tình nảy sinh hoạt động quan hệ sư phạm thiên hình vạn trạng … Vì xuất nhiều cách tiếp cận khác nhau, phân loại theo nhiều kiểu khác để phản ảnh tình góc độ định *Phân loại theo tính chất: Dựa theo mức độ tính chất mâu thuẩn, loại tình huống: Tình giản đơn tình phức tạp *Phân loại theo đối tượng tạo tình + Tình đơn phương: Nghĩa có bên tạo mâu thuẩn Ví dụ: tình “Người đứng sau đơn nhà sư phạm ” +Tình song phương: Nghĩa tình xuất mâu thuẩn từ hai phía Ví dụ tình “những đề nghị từ hai phía” + Tình đa phương: Nghĩa tình tạo nên nhiều mối quan hệ hoạt động công tác chủ nhiệm Phần lớn tình phức tạp công tác chủ nhiệm thuộc loại Theo cách phân loại đề cập đến loại tình xuất mối quan hệ nhà sư phạm với nhau, nhà sư phạm với người khác, thành viên tập thể với tập thể khác tổ chức, tổ chức với tổ chức khác cộng đồng xã hội, cá nhân với cá nhân khác tổ chức … * Phân loại theo chức nhà sư phạm: Cách phân loại xếp tình theo chức chương trình Cụ thể loại: + Tình công tác kế hoạch + Tình công tác tổ chức nhân sự, xây dựng tập thể 24 + Tình trong đạo hoạt động sư phạm + Tình kiểm tra đánh giá * Phân loại theo nội dung hoạt động sư phạm: Phân loại dựa nội dung hoạt động sư phạm Nhà nước quy định văn pháp quy * Phân loại công tác giáo dục - đào tạo: Tình đóng tình mở Tình có thật tình giả định Cách giải tình sư phạm nêu thông tin 1.4 * Tình 1: Trong lớp HS phải ngồi theo chỗ quy định, vào tiết sinh hoạt dạy GVCN, có HS lại tự động đảo chỗ, ngồi lên bàn đầu Khi hỏi lí do, HS nói rằng: “Thưa thầy chủ nhiệm, em thích học môn thầy em thích xem thí nghiệm thầy làm” Trước tình GVCN nên xử lí nào? Cách giải quyết: Hoan nghênh HS có tinh thần ham học yêu cầu HS trở vị trí chỗ ngồi mà GVCN quy định Khuyến khích em cố gắng học tập quan sát thí nghiệm chứng minh làm lớp * Tình 2: Bạn có tật nói ngọng, lẫn lộn l n Khi giảng bài, HS lớp cười Nghe thấy tiếng cười đó, GVCN xử lí nào? Cách giải quyết: GVCN bày tỏ với học sinh sau: “Tôi biết tật nói ngọng chắn làm em cười Tôi biết điều ngày luyện nói để nhanh chóng khắc phục tật nói ngọng này, mong em thông cảm cho tôi.” * Tình 3: Trong quay mặt vào bảng, thầy giáo chủ nhiệm thấy HS lớp ồn cười khúc khích Khi thầy chủ nhiệm ngừng viết bảng quay lại lớp im lặng nhìn lên bảng Nếu thầy giáo chủ nhiệm đó, bạn xử lí nào? Cách giải quyết: Thấy HS cười, thầy chủ nhiệm tạm dừng tiết học, sang phòng GV soi gương xem lại mặt trang phục để sửa sang lại Sau tiếp tục giảng dạy * Tình 4: Trong giảng bài, thầy giáo chủ nhiệm nhận thấy nữ sinh không nhìn lên bảng mà mắt mơ màng nhìn phía cửa sổ lớp Nếu thầy giáo chủ nhiệm đó, bạn xử lí trước tình đó? Cách giải : GVCN câu hỏi phát vấn chung, em tham gia phát biểu, nhân GV hỏi em HS có ý kiến tham gia bổ sung nhìn em với ánh mắt “nhắc nhở” * Tình 5: Trong giảng dạy, thầy giáo chủ nhiệm phát HS nữ đọc truyện Khi thầy chủ nhiệm đến thu sách truyện thấy tiểu thuyết tình xuất Sài Gòn từ trước năm 1975 Nếu vào trường hợp thầy giáo chủ nhiệm đó, bạn xử lí nào? Cách giải quyết: Yêu cầu HS đưa truyện cho GV, nhắc nhở em ý nghe giảng Cuối học tiếp tục gặp em HS để góp ý, uốn nắn 25 * Tình 6: Nếu lớp bạn chủ nhiệm có HS vi phạm kỉ luật, bạn yêu cầu HS mời phụ huynh đến gặp bạn HS tự bỏ học Bạn xử lí nào? Cách giải quyết: GVCN đến gia đình gặp phụ huynh HS để thông báo tình hình, tìm hiểu nguyên nhân bàn với phụ huynh động viên HS tiếp tục học tìm biện pháp thích hợp để giáo dục em * Tình 7: Trong lớp thầy Tuấn làm chủ nhiệm có em Hùng hay nghỉ học không phép Tuần qua em nghỉ học buổi không phép Nếu thầy chủ nhiệm Tuấn, bạn xử lí nào? Cách giải quyết: GVCN gặp riêng HS để tìm hiểu lí do, sau đến thăm báo với phụ huynh HS biết tình hình tìm hiểu nguyên nhân Tuỳ theo nguyên nhân cụ thể, GV bàn với phụ huynh HS cách giúp đỡ thích hợp * Tình 8: Một HS bị đưa xét Hội đồng kỉ luật Phụ huynh người có chức vụ chủ chốt địa phương đến đề nghị bạn với tư cách GVCN xin với Hội đồng chiếu cố “cho qua” Nếu GVCN, bạn ứng xử với vị phụ huynh sao? Cách giải : Tóm tắt lại khuyết điểm trầm trọng mà HS vi phạm Đề nghị gia đình thống với GVCN đánh giá mức độ vi phạm biện pháp kỉ luật cần thìết, coi biện pháp giáo dục để em HS có dịp “tỉnh ngộ” rút kinh nghiệm sửa chữa khuyết điểm * Tình 9: Là GVCN, lần đến thăm gia đình HS lúc bố mẹ em la mắng em Nếu GVCN đó, bạn xử nào? Cách giải quyết: Gõ cửa chờ bố mẹ HS mở cửa vào GVCN đặt vấn đề cách thẳng thắn, khéo léo “Hôm tới đến thăm gia đình để trao gia đình tiến vài điểm cần góp ý thêm với em Đồng thời mong gia đình cho biết thêm tình hình em nhà sao? ” Sau để gia đình trình bày tình hình, GVCN tiếp tục góp ý bàn biện pháp phối hợp giáo dục nhà trường gia đình * Tình 10: Là GVCN lớp, hôm có anh công an đến trường gặp thông báo HS lớp có nghi vấn tham gia vào vụ trộm cắp Đó HS thường bạn đánh giá HS ngoan Trước tình bạn xử lí nào? Cách giải quyết: Bình tĩnh nghe công an phản ánh việc nghi vấn, nhận tìm hiểu vấn đề qua em HS phản ánh trở lại thời gian sớm GVCN không quên trình bày nhận xét, đánh giá HS với công an * Tình 11: Sau sinh hoạt lớp, HS đề nghị GVCN hát bài, thực cô giáo hát Cô làm nào? Cách giải quyết: GVCN nói với em: “Tôi hát không hay, với nhiệt tình đề nghị em, hát đề nghị tất em hát tôi", sau giáo viên 26 hát ca khúc quen thuộc, phổ biến vỗ tay bắt nhịp cho em vỗ tay hát giáo viên * Tình 12: Trong lao động, hai HS tự ý rủ bỏ Là GVCN, thầy/cô xử lí HS tình nào? Cách giải quyết: Cử lớp trưởng gọi hai bạn trở lại để gặp GVCN Khi em trở lại, GV nghiêm khắc nhắc nhở HS yêu cầu em phải tiếp tục tham gia lao động bạn, trình GV để ý quan sát thái độ lao động em Cuối buổi lao động, GVCN họp lớp để kiểm điểm rút kinh nghiệm, đánh giá kết buổi lao động GVCN đưa tượng hai HS định bỏ kịp thời góp ý sau sửa chữa khuyết điểm cố gắng lao động tốt Một vài ví dụ số tình theo phân loại thân - Tình giản đơn: Giáo viên môn trả kiểm tra tiết cho học sinh xong, giáo viên quay lên bục giảng để bắt đầu “roạc”, “xoạt, xoạt”, tiếng xé vò giấy Giáo viên quay lại thấy HS xé tan làm điểm trước ngơ ngác bạn lớp Khi hỏi em xé bài, HS trả lời tỉnh queo: “Bài em em xé” Khi phản ánh giáo viên chủ nhiệm xử lý nào? - Tình phức tạp: Gần GVCN phát lớp chủ nhiệm có lời bàn tán vào học sinh trường hợp bạn H “học chẳng mà môn Lý thầy N toàn 8, điểm” Trong bạn khác “phấn đấu chật vật 6, điểm cùng” Là GVCN lớp, bạn phải làm để “trấn an” dư luận học sinh? - Tình đơn phương: Là thầy giáo trẻ, bạn học sinh nữ lớp chủ nhiệm tỏ ý cảm mến, chí có em bộc lộ tình cảm yêu đương “sâu sắc” với thầy GVCN xử lý nào? - Tình song phương đề nghị từ hai phía: Trong lớp chủ nhiệm có HS chọc ghẹo bạn ngồi xung quanh, GVCN đề nghị HS đổi sang vị trí khác HS không đồng ý, GVCN xử lý nào? - Tình đa phương: Trong sinh hoạt lớp, GVCN phát học sinh cuối lớp hay ngáp vặt mệt mỏi Giáo viên nghi ngờ em mắc nghiện ma túy Nếu thầy giáo trường hợp bạn xử lý nào? II Một số kỹ cần thiết giải tình công tác chủ nhiệm Các kĩ cần có người GVCN việc xử lý tình sư phạm: - Kỹ thu thập thông tin; - Kỹ phân tích thông tin; - Kỹ định xử lí tình huống; - Kỹ đánh giá kết xử lí tình huống; 27 - Kỹ ngăn chặn, phòng ngừa tình xấu, tiêu cực xảy lớp chủ nhiệm Những điều chưa biết biết chưa chắn kĩ năng: - Kỹ thu thập thông tin biết chưa toàn diện chi tiết - Kỹ phân tích thông tin biết qua trung gian khác có nhiều sai lệch; nhiều trường hợp phân tích mang tính chủ quan GVCN - Kỹ định xử lí tình biết khó khăn việc xác định phương án cần ứng xử với HS kèm theo việc sử dụng phương tiện ứng xử tương ứng; chủ động, khả khống chế cảm xúc thái độ cầu toàn xử lý tình - Kỹ đánh giá kết xử lí tình huống: đứng hai phía quan hệ ứng xử, bước nhận biết coi thời gian thăm dò sơ sở thích, thói quen, cá tính để đánh giá kết xử lí tình số trường hợp mang tính chủ quan - Kỹ ngăn chặn, phòng ngừa tình xấu, tiêu cực xảy lớp chủ nhiệm biết thiếu kinh nghiệm giáo dục III Một số phương pháp cần thiết giải tình công tác chủ nhiệm Khái niệm kĩ nhận biết đối tượng ứng xử, định sử dụng phương án dự kiến, đánh giá qua ứng xử a Kỹ nhận biết đối tượng ứng xử: - Đối tượng ứng xử sư phạm HS, người cụ thể - Nội dung nhận biết đối tượng bao gồm công việc như: tên tuổi, lớp học, thầy, cô giáo chủ nhiệm, nhóm hoạt động đối tượng nhóm, địa điểm gia đình sinh sống sơ nghề nghiệp cha mẹ, vài nét lực học lập, hoàn cảnh sống gia đình Sự quen biết chủ thể đối tượng ứng xử sở xác định số lượng nội dung cần tìm hiểu - Chủ thể ứng xử cần tạo ấn tượng tốt, dễ chịu, gần gũi gặp - Thời gian nhận biết đối tượng thời gian để chủ thể ứng xử tự bộc lộ mình, tự giới thiệu trước đối tượng Như thông tin thăm dò đem lại, chủ thể ứng xử đánh giá tổng quan đối tượng, kết hợp với hoàn cảnh không gian thời gian cho phép, nội dung ứng xử (tình có vấn đề) để lựa chọn phương án ứng xử - Xử lí tình ứng xử sư phạm b Kỹ định sử dụng phương án dự kiến để xử lý: Nội dung coi nhân lõi ứng xử sư phạm, chi phối nhiều tới kết ứng xử sư phạm Một chủ thể xác định cần phải chọn phương án để ứng xử với HS kèm theo việc sử dụng phương tiện ứng xử tương ứng 28 Với phương án nào, người GVCN cần giữ vị trí chủ đạo thông qua ngôn ngữ giao tiếp, hành vi giao tiếp, đồng thời giúp đối tượng ứng xử bình tĩnh chủ động tiếp thu bàn bạc giải tình Nếu hoạt động ứng xử đạt tới kết mong muốn, đáp ứng mục đích giáo dục thoả mãn nhu cầu đối tượng ứng xử cần khuyến khích, động viên trao thêm nhiệm vụ trách nhiệm cho đối tượng; chưa đạt tốt kết chủ thể ứng xử bình tĩnh, cân nhắc để xử lý tốt tình c Kỹ đánh giá chưa qua ứng xử sư phạm: Là đánh giá chưa qua ứng xử sư phạm để từ GV đặt cần bổ sung hoàn thiện, cần gìn giữ phát huy Kinh nghiệm ứng xử sư phạm không tự dưng mà có cần phải tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm Những điều chưa biết biết chưa chắn kĩ năng: * Kỹ nhận biết đối tượng ứng xử: biết chưa toàn diện chi tiết * Kỹ định sử dụng phương án dự kiến để xử lý: biết số trường hợp không hiệu cần thay đổi * Kỹ đáng giá chưa qua ứng xử sư phạm: biết số trường hợp mang ý kiến chủ quan C LIÊN HỆ THỰC TẾ Bản thân giáo viên đứng lớp giảng dạy môn toán nhận thấy rằng: “Đổi tổ chức quản lý hoạt động giáo dục đơn vị theo định hướng phát triển lực học sinh” hiểu cụ thể việc làm sau: Hiểu phương pháp dạy học tích cực là: - Phương pháp dạy học gợi mở - vấnđáp - Phương pháp dạy học nêu giải vấn đề - Phương pháp dạy học theo nhóm - Phương pháp dạy học trực quan - Phương pháp dạy học luyện tập thực hành - Phương pháp dạy học sơ đồ khái niệm (tức đồ tư duy) Điều chỉnh cấu trúc nội dung dạy học xây dựng kế hoạch giáo dục môn học hoạt động giáo dục Nhà trường xây dựng chủ đề liên môn chương trình chủ đề liên môn gắn với thực tiễn nhằm phát triển lực HS Đổi phương pháp hình thức tổ chức giáo dục theo định hướng phát triển lực HS - Vận dựng phương pháp dạy học hình thức tổ chức dạy học, HĐGD tích cực - Đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực HS - Đổi sinh hoạt chuyên môn tổ - nhóm thông qua hoạt động nghiên cứu học 29 Xây dựng chủ đề tích hợp – liên môn: Dạy học tích hợp trình làm cho HS phải huy động kiến thức, kỹ thuộc nhiều lĩnh vực khác để giải nhiệm vụ học tập, thông qua hình thành phát triển kiến thức, kỹ rèn luyện lực cần thiết * Nội dung chủ đề tích hợp – liên môn: - Những nội dung giao phân môn môn học - Những vấn đề có ý nghĩa toàn cầu Việt Nam cần phải đưa vào nội dung giáo dục nhà trường phù hợp với đặc trưng lĩnh vực, môn học hoạt động giáo dục * Yêu cầu xây dựng chủ đề liên môn: - Mỗi chủ đề cấu trúc gồm phần chính: Mục tiêu, nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học, gợi ý đánh giá - Các chủ đề xây dựng sở nội dung chương trình môn học hành Do thực chủ đề cần nghiên cứu nội dung chương trình môn học hành để giảm bớt cắt bỏ nội dung đưa vào chủ đề liên môn, mà không làm đảo lộn tính hệ thống tính logic môn học - Mức độ nội dung chủ đề xác định cho GV có chuyên môn thuộc lĩnh vực chủ đề sau bồi dưỡng dạy đặc biệt không làm nặng CT hành Tự đánh giá xếp loại thân: Tốt 30 ... áp dụng vào thực tế có hiệu THCS 30: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH THCS Phân tích ý nghĩa việc xác định mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức HS THCS - Đánh giá kết rèn luyện... luyện đạo đức HS THCS Căn để xác định nguyên tắc đánh giá kết rèn luyện đạo đức HS THCS - Mục tiêu giáo dục nói chung mục tiêu cụ thể năm học, học kì 14 - Quy chế đánh giá HS THCS Bộ Giáo dục... dung đánh giá kết rèn luyện đạo đức HS THCS Căn xác định nội dung đánh giá kết rèn luyện đạo đức HS THCS - Mục tiêu giáo dục nói chung mục tiêu giáo dục THCS quy định Luật Giáo dục - Chỉ thị nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: BDTX THCS 2016 2017 Module 30313233, BDTX THCS 2016 2017 Module 30313233, BDTX THCS 2016 2017 Module 30313233

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay