3 VTGMAN viem gan man

16 172 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 14:19

Bệnh viêm gan là bệnh do virus viêm gan gây ra. Các chuyên gia Hello Bacsi sẽ chia sẻ bạn kiến thức, cách điều trị và phòng tránh về các bệnh viêm gan nhé Bệnh viêm gan là bệnh do virus viêm gan gây ra. Các chuyên gia Hello Bacsi sẽ chia sẻ bạn kiến thức, cách điều trị và phòng tránh về các bệnh viêm gan nhé VIÃM TAI GIỈỴA MẢN TÊNH NGỈÅÌI TRÇNH BY ThS.BSCK2.Phan Vàn Dỉng Bäü män Tai Mi Hng Âải hc Y Dược Hú ÂẢI CỈÅNG • VTG mản tênh: cn phäø biãún, mi lỉïa tøi • Nãúu khäng âiãưu trë täút: nh hỉåíng sỉïc nghe, biãún chỉïng nguy hiãøm • Cạc thãø bãûnh: – Theo tiãún triãøn: VTG cáúp v mản – Theo ngun nhán: VTG cháún thỉång v nhiãùm trng – Theo cå âëa: VTG åí tr em, ngỉåìi låïn, ngỉåìi gi, ngỉåìi bë bãûnh ton thán TÄØN THỈÅNG GII PHÁÙU BÃÛN H • TÄØN THỈÅNG NIÃM MẢC – Ph nãư, xút tiãút, thoại họa si • TÄØN THỈÅNG XỈÅNG – Viãm xỉång long (tỉì ra): cáúp – Viãm xỉång âàûc (tỉì ngoi vo): mản • CHOLESTEATOME – Phạ hy xỉång nhanh v mảnh – V bc bãn ngoi: mng mại lm tiãu xỉång – Bãn trong: cháút läøn nhäøn cọ mi thäú, vạng ọng ạnh GII PHÁÙU V SINH L • GII PHÁÙU: * Tai ngoi: vnh tai v äúng tai * Tai giỉỵa : hm nhé,vi Eustache,xỉång chm * Tai trong: tiãưn âçnh v äúc tai • SINH L: * Tai ngoi: âọn ám v âënh hỉåïng * Tai giỉỵa: dáùn truưn,biãún thãú,bo vãû tai * Tai trong: nghe v giỉỵ thàng bàòng GII PHÁÙU V SINH L NGUN NHÁN • • • • VTG CÁÚP KHÄNG ÂỈÅÜC ÂIÃƯU TRË TÄÚT VTG SAU CẠC BÃÛNH NHIÃÙM TRNG LÁY VTG DO CHÁÚN THỈÅNG ẠP LỈÛC CẠC ÚU TÄÚ THÛN LÅÜI – Cáúu trục xỉång chm – Âäüc täú vi khøn – Thãø trảng v cå âëa bãûnh nhán VIÃM TAI GIỈỴA MẢN TÊNH • • • • • • VTG MẢN M NHÁƯY Viãm VA, viãm mi hng, viãm VA Chè täøn thỉång niãm mảc Chy mủ tỉìng âåüt phủ thüc viãm VA, mủ nháưy, khäng thäúi Êt nh hỉåíng sỉïc nghe, thng nh, sàõc cảnh, trỉåïc dỉåïi Âiãưu trë: nảo VA, VMH, lm thúc tai, theo dõi täút Thỉåìng diãùn tiãún täút, êt gáy cạc biãún chỉïng nguy hiãøm • • • • • • VTG MẢN M ÂÀÛC VTG cáúp âiãưu trë khäng âụng, VTG sau såíi, sau cháún thỉång TT c niãm mảc v xỉång Chy mủ kẹo di, âàûc, thäúi, cọ thãø cọ cholesteatone Nghe kẹm ngy cng tàng, âau dáưu, thng nham nhåí Nãúu âiãưu trë näüi khäng âåỵ, phi phẫu thût Êt bãûnh tỉû khi, thỉåìng kẹo di gáy gim sỉïc nghe v cọ thãø gáy cạc biãún chỉïng nàûng VIÃM TAI XỈÅNG CHM MẢN TÊNH (1) • VTXC MT THỈÅÌNG – Ton thán: Khäng cọ gç âàûc biãût – Cå nàng: Nàûng tai hay vạng âáưu, Nghe kẹm tàng dáưn – Thỉûc thãø: M chy kẹo di, cholesteatome, thng • VTXC MT HÄƯI VIÃM – Ton thán: Nhiãùm trng, säút cao-co giáût-RLTH – Cå nàng: Nghe kẹm tàng lãn r, Âau tai dỉỵ däüi, tai & chọng màût – Thỉûc thãø: M nhiãưu hån, thäúi hån, cholesteatome, phn ỉïng vng chm, sáûp gọc sau trãn VIÃM TAI XỈÅNG CHM MẢN TÊNH (2) • VTXC MT HÄƯI VIÃM XÚT NGOẢI – Xút sau tai: 80% • Sau tai sỉng nãư, ng nhng,áún âau • Máút rnh sau tai: Jacques – Xút thại dỉång-g mạ: Thãø zygoma • Tr
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 VTGMAN viem gan man, 3 VTGMAN viem gan man, 3 VTGMAN viem gan man

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay