Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh Đắk Lắ

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 13:25

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DIỆU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: PGS.TS ĐỖ THỊ KIM HẢO Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 01 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, hoạt động tín dụng hệ thống NHTM nước ta có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế nhiều thành phần đất nước như: kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP với tốc độ cao ngày ổn định, chuyển dịch cấu theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa… nhiều NHTM chuyển hướng mạnh mẽ sang cho vay doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ sản xuất thức đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, đa dạng, hướng sản xuất hàng hóa xuất Hoạt động tín dụng ngắn hạn hoạt động kinh doanh mang lại nguồn thu nhập cho NHTM nói chung ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk nói riêng Tuy nhiên tín dụng biểu đánh đổi rủi ro sinh lời kinh doanh ngân hàng Quản trị rủi ro tín dụng tốt tức tối ưu hóa đánh đổi khả sinh lời rủi ro hoạt động tín dụng từ hoạt động tín dụng ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng ngắn hạn nói riêng Thực tiễn hoạt động ngân hàng thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng cho vay chưa kiểm soát cách hiệu Chính yêu cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải quản lý kiểm soát chặt chẽ để hạn chế thấp rủi ro xảy ra, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng tăng lợi nhuận ngân hàng Góp phần nâng cao uy tín tạo lợi cạnh tranh cho ngân hàng Trong điều kiện kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, điều gây tác động không nhỏ đến hoạt động tín dụng ngân Footer Page of 145 Header Page of 145 hàng hoạt động tín dụng ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Do đó, nâng cao công tác quản trị rủi ro cho vay ngắn hạn cần thiết ngân hàng thương mại quan tâm Chính lý định chọn đề tài “ Quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk” Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn NHTM Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk Từ rút điểm mạnh, điểm yếu tồn việc quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn chi nhánh Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk Câu hỏi nghiên cứu Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn gì? Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk từ năm 2012-2014 diễn biến nào? Chi nhánh đạt kết gì, hạn chế nguyên nhân? Để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk cần thực giải pháp nào? Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động quản trị RRTD cho vay ngắn hạn NHTM, thực tiễn công tác quản trị RRTD ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk Phạm vi nghiên cứu : - Về không gian: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh Đắk Lắk - Về thời gian: từ năm 2012 đến năm 2014 đề xuất cho năm Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, phân tích so sánh để thu thập số liệu phân tích số liệu Ý nghĩa lý luận thực tiễn Về mặt lý luận: Luận văn hệ thống hóa lý luận Quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại gắn với việc triển khai hiệu quy định nhà nước hoạt động tín dụng NHTM Về thực tiễn: luận văn khái quát thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk Từ xây dựng số giải pháp đưa kiến nghị quan hữu quan nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc, giúp cho ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk có điều kiện để phát triển hoạt động tín dụng đặc biệt tín dụng ngắn hạn Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn gồm có chương Footer Page of 145 Header Page of 145 Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh Đắk Lắk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để phục vụ cho việc nghiên cứu, tìm hiểu đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn Ngân hàng Công ThươngChi nhánh Đắk Lắk”, tham khảo số đề tài nghiên cứu khoa học, công bố Quản trị rủi ro tín dụng Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RRTD TRONG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro hoạt động NHTM a Khái niệm rủi ro Theo trường phái truyền thống: rủi ro thiệt hại, mát, nguy hiểm yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn điều không chắn xảy với người Trường phái đại: rủi ro bất trắc đo lường được, vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực b rủi ro hoạt động NHTM Hoạt động kinh doanh ngân hàng phong phú đa dạng vậy, rủi ro NHTM phức tạp, ngân hàng trình hoạt động thường đối mặt với rủi ro chủ yếu như: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro ngoại hối, rủi ro thị trường, rủi ro ngoại bảng, rủi ro công nghệ… 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động NHTM a Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết b Phân loại rủi ro tín dụng Căn nguyên nhân phát rinh rủi ro: rủi ro tín dụng gồm rủi ro giao dịch rủi ro danh mục Căn tính chất rủi ro tín dụng: bao gồm rủi ro đặc thù, rủi ro Footer Page of 145 Header Page of 145 hệ thống Căn vào tính chất khách quan, chủ quan nguyên nhân hình thành rủi ro gồm: rủi ro khách quan, rủi ro chủ quan c Đặc điểm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp Rủi ro tín dụng mang tính đa dạng phức tạp Rủi ro tín dụng mang tính tất yếu d Tác động rủi ro tín dụng Đối với ngân hàng: rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận ngân hàng, làm gia tăng loại rủi ro khác cho ngân hàng rủi ro khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro vỡ nợ Làm giảm uy tín ngân hàng Tác động đến kinh tế xã hội: tạo phản ứng dây chuyền ngân hàng định chế tài khác 1.1.3 Cho vay ngắn hạn rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn a Hoạt động cho vay ngắn hạn NHTM Khái niệm: Cho vay ngắn hạn hình thức cấp tín dụng, theo ngân hàng cho vay giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng mục đích thời gian định ( 12 tháng ) theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi Đặc điểm: thu hồi vốn nhanh, rủi ro thấp cho vay trung dài hạn, lãi suất thấp, hình thức tín dụng phong phú Vai trò: cho vay ngắn hạn có vai trò quan trọng đời sống kinh tế- xã hội Đây nguồn vốn lớn kinh tế, nguồ vốn vay ngắn hạn góp phần ổn định, trì mở rộng sản xuất doanh nghiệp, nâng cao đời sống cá nhân sở cho kinh tế ổn định phát triển Footer Page of 145 Header Page of 145 Các hình thức cho vay ngắn hạn: chiết khấu, bao toán, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay lần, cho vay hợp vốn… b rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn Rủi ro cho vay ngắn hạn khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết Đánh giá rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn thông qua đánh giá: biến động cấu nhóm nợ, tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro ngắn hạn, tỷ lệ xóa nợ ngắn hạn ròng kỳ 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro trình tiếp cận rủi ro cách khoa học, toàn diện có hệ thống nhằm nhận dạng, đo lường, kiểm soát, tài trợ tối thiểu hóa tác động bất lợi rủi ro tín dụng 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn a Nhận dạng rủi ro Nhận dạng rủi ro trình xác định liên tục có hệ thống rủi ro tổ chức, hoạt động nhận dạng nhằm phát triển thông tin nguồn rủi ro, yếu tố mạo hiểm, hiểm họa nguy rủi ro Các phương pháp nhận dạng rủi ro cho vay ngắn hạn: phương pháp phân tích báo cáo tài chính, phương pháp check-list, phương pháp lưu đồ, phương pháp tra trường, giao tiếp với tổ chức chuyên nghiệp, nghiên cứu số liệu tổn thất khứ, phương pháp thông qua tư vấn… Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 b Đo lường rủi ro tín dụng Đo lường rủi ro tín dụng việc xây dựng mô hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro tín dụng Để đo lường rủi ro ngân hàng cần thu thập số liệu, thông tin, phân tích đánh giá rủi ro Mô hình định tính: mô hình 6C Mô hình định lượng: mô hình điểm số, mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng, Mô hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s… c Kiểm soát rủi ro tín dụng Kiểm soát rủi ro tín dụng sử dụng biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược, chương trình hoạt động để ngăn ngừa, né tránh giảm thiểu tổn thất, ảnh hưởng không mong đợi xảy ngân hàng Ngăn ngừa rủi ro tín dụng Né tránh rủi ro tín dụng Giảm thiểu tổn thất RRTD gây Chuyển giao rủi ro tín dụng d.Tài trợ rủi ro tín dụng Tài trợ rủi ro tín dụng việc ngân hàng dùng nguồn tài ngân hàng bù đắp tổn thất khoản vay rủi ro xảy Nợ rủi ro sau kho xử lý thu hồi chuyển qua theo dõi ngoại bảng Nguồn từ bên ngân hàng: từ quỹ dự phong rủi ro trích tính thẳng trực tiếp vào chi phí lợi nhuận ngân hàng Nguồn từ bên ngân hàng: việc lên phương án thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, hay trung hòa rủi ro tín dụng việc sử dụng công cụ phái sinh Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG- CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk a Quá trình hình thành b.Sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng Vietinbank Đắk Lắk c Cơ cấu tổ chức Vietinbank Đắk Lắk 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk a Hoạt động huy động vốn tín dụng Hoạt động huy động vốn: Hoạt động huy động vốn ngân hàng Viettinbank chi nhán Đắk Lắk tăng qua năm Năm 2013 tổng số vốn huy động đạt 1,385 tỷ đồng tăng 9,75% so với năm 2012 Năm 2014 nguồn vốn huy động chi nhánh đạt 1,709 tỷ đồng, tăng 23.4% so với năm 2013 Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2014, vốn huy động từ khu vực dân cư vấn chiếm tỷ cao tổng nguồn vốn huy động chi nhánh Dư nợ cho vay: tổng dư nợ ngân hàng tăng dần qua năm giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 Cụ thể tổng dư nợ năm 2012 2596 tỷ đồng, năm 2013 2887 tỷ đồng tăng 11,2% năm 2014 3430 tỷ đồng tăng 18,8% sơ với năm 2013 Trong vay ngắn hạn hình thức vay chủ yếu tăng trưởng qua năm từ giai đoạn năm 2012 đến năm 2014 Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 b Kết hoạt động kinh doanh Trong năm qua, kinh tế gặp nhiều khó khăn Thêm vào đó, cạnh tranh ngành ngân hàng trở nên gay gắt Hoạt động kinh doanh chi nhánh NHCT chi nhánh Đắk Lắk gặp khó khăn định Thu nhập giảm qua năm Nhưng nhờ vào tiết kiệm chi phí đầu vào, quản lý tốt chất lượng tín dụng nhánh giữ lợi nhuận qua năm 2.1.3 Hoạt động cho vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thƣơng- chi nhánh Đắk Lắk Qua việc phân tích tình hình huy động vốn, dư nợ vay hoạt động kinh doanh Vietinbank Đắk Lắk, ta thấy tầm quan trọng hoạt động tín dụng cho vay ngắn hạn chi nhánh Dư nợ cho vay ngắn hạn tăng qua năm từ 2012 đến 2014 Xét cấu vay, chủ yếu cho vay tiêu dùng cho vay kinh doanh Trong vay kinh doanh chiếm tỷ trọng chủ yếu 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.2.1 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - chi nhánh Đắk Lắk Nguyên tắc tổ chức máy tín dụng: kết hợp tập trung hóa phi tập trung hóa Chuyên môn hóa theo cấp bậc, chức nhiệm vụ Bộ máy cấp tín dụng Vietinbank Đắk Lắk gồm phận sau: ban giám độc, khối kinh doanh, khối quản lý rủi ro Mô hình Vietinbank vận hành xây dựng theo dự án Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 đại hóa ngân hàng, phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế Các phận hỗ trợ hình thành độc lập trực thuộc hội sở phận chi nhánh có mối quan hệ trực tiếp với nhau, thuận lợi cho công tác theo dõi, giám sát rủi ro tín dụng 2.2.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Namchi nhánh Đắk Lắk a Công tác nhận dạng rủi ro cho vay ngắn hạn Bằng cách sử dụng công cụ kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính, thông qua số tài khứ khách hàng như: số khả khoản, mức độc lập tài chính, khả sinh lời Viettinbank đưa đánh giá tình hình tài đưa ước tính tổn tốt khả kinh tế tương lai khách hàng b Công tác đo lường rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn Đo lường rủi ro theo phương pháp cho điểm tín dụng :Hiện ngân hàng xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội Quán triệt việc đổi nội dung phương pháp quản trị rủi ro ngân hàng Hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội tập hợp phương pháp, quy trình, kiểm soát, thu thập liệu, hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ việc đánh giá, chấm điểm khả không trả nợ tiềm ẩn khách hàng, vào số điểm chấm phân loại khách hàng vào nhóm rủi ro phù hợp c Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn - Kiểm soát biện pháp né tránh rủi ro + Kiểm soát rủi ro tín dụng dựa sách tín dụng: sách tín dụng ngân hàng thực phù hợp với chiến lược tín dụng tổng thể Ngân hàng quy định pháp luật Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 hành, đảm bảo quán cá nhân, đơn vị hoạt động cấp tín dụng nhằm thực mục tiêu hướng tới khách hàng đồng thời nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng + Kiểm soát rủi ro tín dụng dựa kết xếp hạng tín dụng nội khách hàng: kết XHTD dùng để phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng đáp ứng yêu cầu ngày cao quản trị rủi ro NHTM XHTD để ngân hang áp dụng sách ưu đãi khác sau phê duyệt cấp tín dụng khách hàng - Kiểm soát biện pháp ngăn ngừa rủi ro + Kiểm soát rủi ro dựa quy trình tín dụng: Quy trình tín dụng Viettinbank chặt chẽ, có phân công công việc trách nhiệm cụ thể cho chức danh Giúp hoạt đông tín dụng từ khâu tìm kiếm khách hàng đến khâu cuối cấp tín dụng cho khách hàng vận dụng cách hiệu Đồng thời giảm tiêu cực hoạt động tín dụng Viettinbank + Kiểm soát rủi ro dựa bảo đảm tiền vay: Viettinbank áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay nhằm phòng ngừa rủi ro phương án trả nợ dự kiến bên vay không thực được, xảy rủi ro không lường trước, tạo sở pháp lý kinh tế để thu hồi khoản nợ cho khách hàng vay Đồng thời, nâng cao trách nhiệm thực cam kết trả nợ bên vay phòng ngừa gian lận - Kiểm soát biện pháp giảm thiểu rủi ro Các biện pháp giảm thiểu rủi ro ngân hàng áp dụng bao gồm: tiếp tục cho vay để trì hoạt động nhằm khôi phục khả tiếp tục thực cam kết hợp đồng cho vay Bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản vay Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khoanh nợ, phạt Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 hạn, giảm miễn lãi suất, yêu cầu trả nợ gốc, xử lý tài sản bảo đảm sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để xóa khoản nợ - Kiểm soát biện pháp chuyển giao rủi ro Yêu cầu doanh nghiệp mua bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm tài sản: NHCT VN thành lập hai công ty bảo hiểm công ty TNHH bảo hiểm nhân thi VietinbankAvia công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Ngân triển khai nhiều chương trình bảo hiểm tín dụng Chi nhánh tiến hành triển khai đến cán quan hệ khách hàng để bán chéo sản phẩm bảo hiểm tỷ trọng dư nợ mua bảo hiểm thấp d Công tác tài trợ rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn - Trích lập dư phòng rủi ro: dựa việc phân loại nhóm nợ ngân hàng thực trích lập dự phòng rủi ro theo quy định NHNN - Nguyên tắc sử dụng dự phòng để xử lý RRTD: việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng thực quý lần Trong vòng 10 ngày làm việc tháng quý tiếp theo, riêng quý IV vòng 10 ngày tháng 12 2.3 KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.3.1 Tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn Tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn giảm dần qua năm giai đoạn 2012- 2014 Điều cho thấy chất lượng tín dụng Vietinbank Đắk Lắk tốt Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Trong năm 2014 dư nợ xấu NH tăng lên 9,5 tỷ đồng (186%) so với năm 2013 Nguyên dư nợ NH năm 2014 tăng mạnh so với năm 2013 dẫn đến gia tăng nợ xấu NH 2.3.2 Biến động cấu nhóm nợ từ nhóm đến nhóm Nợ nhóm 1( nợ tiêu chuẩn) chiếm tỷ trọng cao cấu nhóm nợ ngắn hạn giai đoạn 2012-2014 Đều chiếm 96%, chứng tỏ chi nhánh có nhiều nỗ lực công tác hạn chế rủi ro tín dụng Tỷ nợ nhóm giảm qua năm Đến năm 2014 tỷ trọng nợ nhóm 2,3% Mặt khác tỷ nợ từ nhóm 3-5 có xu hướng tăng Việc gia tăng nhóm nợ có vấn đề, đòi hỏi chi nhánh phải có biện pháp kịp thời sách, quy trình tín dụng, cố lại chuyên môn cán tín dụng 2.3.3 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ngắn hạn Sự gia tăng dư nợ ngắn hạn nhóm nợ 3-5 dẫn đến làm tăng trích lập dự phòng rủi ro Dự phòng xử lý rủi ro tăng dần qua năm, năm 2014 25,4 tỷ đồng Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ngắn hạn năm 2012 1,12%, năm 2013 giảm 1.06% Năm 2014 giảm xuống 1.05% Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro thể mức độ RRTD chung ngân hàng giảm xuống 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.4.1 Những kết đạt đƣợc - Hoạt động tín dụng cho vay ngắn hạn chi nhánh tăng trưởng mạnh chất lượng tín dụng nằm tầm kiểm soát Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Các phận chuyên môn hóa sâu tùy theo chức tạo tính khách quan, độc lập thẩm định cho vay giúp cho người phê duyệt tín dụng nhận định rõ rủi ro tiềm ẩn - Quy trình khác theo đối tượng khách hàng vừa đáp ứng đòi hỏi tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng, vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng khách hàng, rút ngắn thời gian định tín dụng - Có mô hình định lượng cụ thể, từ nhận dạng rõ ràng mức độ rủi ro thực cho vay khách hàng - Chi nhánh tổ chức thực tốt biện pháp đổi tổ chức quy trình cấp tín dụng theo mô hình mới, công tác đào tạo huấn luyện cán tín dụng - Với công tác quản trị rủi ro nay, Vietinbank Đắk Lắk có thành công ban đầu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay ngắn hạn Chi nhánh đánh giá tầm quan trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng, tích cực thực biện pháp nhằm nâng cao khả phòng ngừa rủi ro tín dụng 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn thực nhiều bất cập, đặt nặng yêu cầu hạn chế rủi ro tín dụng theo hướng thận trọng - Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn chưa đa dạng, phụ thuộc vào tài sản bảo đảm - Cán tín dụng hạn chế mặt chuyên môn - Thông tin sử dụng phân tích tín dụng phần lớn khách hàng cung cấp kênh thông tin khác mang tính chất Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 tham khảo - Công tác kiểm soát rủi ro chi nhánh thường tập trung vào khâu kiểm tra trước cho vay Vấn đề kiểm tra sau cho vay khách hàng thực mang tính đối phó - Công tác kiểm soát nội chưa thực thường xuyên, chất lượng thấp, chưa dự báo đưa cảnh báo sớm rủi ro đề biện pháp hạn chế rủi ro kịp thời b Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân khách quan Môi trường pháp lý chưa thuận lợi, hệ thống thông tin quản lý nhiều bất cập trung tâm thông tin tín dụng (CIC) trực thuộc NHNN hoạt động đạt kết bước đầu đáng khích lệ việc cung cấp thông tin tình hình hoạt động tín dụng Nhưng CIC chưa phải quan định mức tín nhiệm doanh nghiệp hoạt động cách độc lập hiệu - Nguyên nhân chủ quan Nguyên nhân từ phía khách hàng: + Trình độ, khả quản lý khách hàng yếu chịu tác động mạnh từ thay đổi thị trường + Khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích, ý thức trả nợ kém, cung cấp thông tin cho ngân hàng không xác Nguyên nhân từ phía ngân hàng: + Thiếu thông tin thẩm định định cho vay nên dẫn đến định cho vay sai lầm + Tài sản chấp xem trọng hiệu phương án vay vốn + Việc kiểm tra, giám sát khoản vay chưa thường xuyên mang tính hình thức Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 + 18 lực phải hoàn thành tiêu kế hoạch hàng năm giao, chưa thật quan tâm đến chất lượng tín dụng + Rủi ro lỏng lẻo công tác kiểm soát nội ngân hàng + Ý muốn chủ quan người xét duyệt cấp có thẩm quyền + Bố trí cán thiếu đạo đức trình độ chuyên môn nghiệp vụ Footer Page 20 of 145 19 Header Page 21 of 145 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG- CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Căn vào định hướng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bối cảnh hoạt động cụ thể chi nhánh, ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Đắk Lắk xác định mục tiêu số năm tới tăng trưởng kinh doanh an toàn, bền vững nhằm hoàn thành kế hoạch Hội sở giao Về định hướng hoạt động tín dụng: Chi nhánh xác định thời gian tới thời gian khó khăn với thị trường tài ngân hàng Việt Nam, Chi nhánh đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng, chiếm lĩnh thị trường sở đảm bảo an toàn, bền vững, tiếp tục tìm kiếm khách hàng địa bàn, tiến hành thủ tục để mờ PGD địa bàn huyện nhằm mở rộng khách hàng cho vay huyện 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 3.2.1 Phƣơng pháp nhận diện rủi ro thống Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm liên quan đến dấu hiệu khách hàng thị trường Để nhận biết ước lượng tác động dấu hiệu này, đòi hỏi cán tín dụng có trình độ, nhạy bén phải quan tâm theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng Có công tác dự báo diễn biến kinh tế, ngành, lĩnh Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 vực tác động đến ngân hàng, khách hàng vay vốn Từ đưa định hướng, sách cụ thể cho ngành, lĩnh vực, cung cấp hạn mức cụ thể để chủ động phòng tránh rủi ro, tránh phản ứng chậm, gây lúng túng cho công tác quản trị 3.2.2 Hoàn thiện đo lƣờng rủi ro tín dụng Hiệp ước Basel II khuyến khích ngân hàng sử dụng cách tiếp cận mô hình đo lường RRTD để lượng hóa giá trị tổn thất tín dụng tối đa dựa khung giá trị VaR (Value at Risk) Đa số NHTM nói chung ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội làm sở cho việc phân loại khách hàng đánh giá rủi ro tín dụng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội xem để ngân hàng tính toán thước đo rủi ro PD, LGD cho đối tượng khách hàng, từ tính toán thông số EL, UL VaR tín dụng Tuy nhiên, đa số NHTM bước đầu ứng dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để phân loại định tín dụng với khách hàng vay vốn chưa khai thác hệ thống để lượng hóa rủi ro 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng kiểm soát rủi ro a Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay nhằm né tránh ngăn ngừa rủi ro, giảm thiểu tổn thất Giai đoạn kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng: Vì nguồn thông tin khách hàng cung cấp tính xác không cao, đặc biệt trường hợp khách hàng cố ý làm sai nên tránh rủi ro thông tin ngân hàng cần có kết hợp với số quan ban ngành, chức để đối chiếu thông tin khách hàng cung cấp áp dụng phương pháp vấn trực tiếp chủ doanh nghiệp, khách hàng vay số đối tượng có liên quan, đồng thời sử dụng triệt để nguồn Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC) để nắm bắt tính xác thực thông tin Giai đoạn thẩm định phương án vay vốn khả trả nợ Thu thập đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ khách hàng, nguồn trả nợ phải chứng minh chứng từ nhân viên thẩm định phải kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ Đối với nguồn thu nhập bất thường không nên tính vào thu nhập trả nợ nguồn thu nhập ổn định chứng từ chứng minh nên tính tỷ lệ hợp lý Giai đoạn phê duyệt cho vay Giai đoạn kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay b Chuyển giao rủi ro Bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay, Ngoài ra, để đảm bảo an toàn khoản tiền cho vay, ngân hàng cần phải ràng buộc khoản vay với loại bảo hiểm khác, có bảo hiểm hình thành từ vốn vay…tạo thành hàng rào che chắn từ xa RRTD cho hoạt động ngân hàng Do việc sử dụng biện pháp bảo hiểm tài sản phương cách để chuyển giao rủi ro hợp lý c Đa dạng hóa rủi ro Đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực cho vay; đa dạng hóa khách hàng; đa dạng hóa vùng, khu vực… 3.2.4 Tăng cƣờng hiệu tài trợ rủi ro a Quỹ dự phòng rủi ro b Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay c.Thiết lập giải pháp quản lý nghiêm ngặt khoản vay có vấn đề biện pháp xử lý nợ khó đòi d Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động tín dụng Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Về phía doanh nghiệp - Phát triển doanh nghiệp theo hướng liên kết hợp tác - Nâng cao khả quản lý kinh doanh - Nâng cao lực cạnh tranh - Minh bạch báo cáo tài 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Quan tâm đến vấn đề quản trị rủi ro danh mục tín dụng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cần tiến hành công tác đào tạo, tập huấn, ban hành tiêu chuẩn, tổ chức thực QTRR tín dụng theo danh mục tín dụng để chi nhánh có sở thực Thường xuyên rà soát lại hệ thống xếp hạng tín dụng nội để có điều chỉnh phù hợp phương pháp chấm điểm, hệ thống tiêu, trọng số Xây dựng quy chế, văn phù hợp với tình hình thực tế để chi nhánh thực cách khoa học hợp lý Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội tiến tới đánh giá mức độ khả xảy rủi ro, để cảnh báo cho phòng, ban thực tác nghiệp 3.3.3 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc - Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường công tác thông tin cho Ngân hàng thương mại qua trung tâm thông tin tín dụng (CIC) đảm bảo cập nhập thường xuyên, kịp thời kênh thông tin mà Ngân hàng thương mại tin cậy - Ngân hàng Nhà nước nên kết hợp với ngành khác để thực tốt sách tiền tệ với NHTM - Nâng cao hiệu công tác tra NHNN Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 3.3.4 Đối với Chính phủ Trong hoạch định sách, cần cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát triển bền vững NHTM, tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích NHTM Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, không ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ lợi ích đáng cho NHTM, chẳng hạn như: - Cần rà soát văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, không phù hợp với thực tế để hệ thống văn ngành có tính pháp lý cao không đơn hướng dẫn nghiệp vụ - Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến bảo đảm tiền vay, để NH thực đầy đủ thủ tục công chứng, đăng ký tài sản đảm bảo xử lý nợ, thu hồi nợ việc lý tài sản đảm bảo cách nhanh chóng - Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin, kiểm toán, kế toán theo chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phát triển an toàn, bền vững để hội nhập quốc tế Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành ngân hàng thương mại, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam nay, mà doanh nghiệp đối mặt nhiều khó khăn để tồn phát triển Dựa sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM, luận văn tập trung phân tích công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn tìm hiểu kết công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Đắk Lắk đồng thời, luận văn đưa nhận định đánh giá kết đạt khó khăn, vướng mắc tồn ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn chi nhánh Từ đó, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn chi nhánh sở quan điểm định hướng mục tiêu giai đoạn đến có số giải pháp nằm tầm định ngân hàng TMCP công thương chi nhánh Đắk Lắk, tác giả đề xuất kiến nghị với NHNN, Viettinbank, doanh nghiệp phủ nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng ngắn hạn bền vững ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Đắk Lắk Tuy có nhiều cố gắng nghiên cứu song khó tránh khỏi hạn chế định, tác giả mong nhận ý kiến thầy, cô người đọc quan tâm để hoàn thiện luận văn mức cao Footer Page 26 of 145 ... RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG- CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP Công. .. TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM -CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.2.1 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công. .. cao công tác quản trị rủi ro cho vay ngắn hạn cần thiết ngân hàng thương mại quan tâm Chính lý định chọn đề tài “ Quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh Đắk Lắ, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh Đắk Lắ, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh Đắk Lắ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay