Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho các dự án do Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu t

26 26 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 13:25

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ VĂN HÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CÁC DỰ ÁN DO UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA LÀM CHỦ ĐẦU TƢ Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG TÙNG LÂM Phản biện 1: TS ĐINH BẢO NGỌC Phản biện 2: TS PHẠM LONG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 01 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị xã Gia Nghĩa thành lập tháng 7/2005, sau gần 10 năm thành lập quan tâm đầu tư tỉnh với nỗ lực cố gắng hệ thống trị nhân dân dân tộc địa bàn thị xã Gia Nghĩa, diện mạo đô thị Gia Nghĩa có thay đổi xứng tầm trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Trong thời gian qua, thị xã Gia Nghĩa tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhiều dự án công trình trọng điểm tạo động lực cho tăng trưởng phát triển nhanh kinh tế - xã hội Bên cạnh đó, xuất phát điểm kinh tế thấp, nguồn vốn đầu tư XDCB thị xã Gia Nghĩa chủ yếu từ NSNN hạn hẹp so với nhu cầu đầu tư Tuy nhiên, công tác quản lý vốn đầu tư chưa thực hiệu quả, tình trạng đầu tư dàn trải, tiến độ thi công chậm trễ, kéo dài, chất lượng thi công không đảm bảo, vượt chi phí dự toán ban đầu, gây ô nhiễm môi trường Công trình xây xong không sử dụng, số tiêu cực trình đầu tư xây dựng làm cho dự án bị thất thoát, tham ô, lãng phí vốn đầu tư, hiệu kinh tế xã hội thấp, gây xúc nhân dân Đề tài “Quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN cho dự án UBND thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tƣ” lựa chọn nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB, kết đạt được, tồn tại, hạn chế cần khắc phục đề xuất, bổ sung hoàn thiện giải pháp để nâng cao hiệu công tác quản lý đầu tư, ứng dụng giải pháp đề xuất vào thực tiễn công tác điều hành quản lý đầu tư, góp phần nâng cao hiệu sử dụng NSNN Footer Page of 145 Header Page of 145 2 Mục tiêu nghiên cứu Làm rõ vấn đề lý luận quản lý vốn đầu tư, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN thị xã Gia Nghĩa Nhiệm vụ đề tài cụ thể sau: - Hệ thống hóa sở lý luận đầu tư quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN - Phân tích thực trạng đầu tư quản lý đầu tư XDCB thị xã Gia Nghĩa Chỉ kết đạt được, tồn tại, vướng mắc quản lý đầu tư XDCB địa bàn thị xã Gia Nghĩa, làm rõ nguyên nhân tồn tại, yếu công tác quản lý vốn đầu tư thị xã Gia Nghĩa - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN thị xã Gia Nghĩa Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu + Nguồn vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho dự án UBND thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tư, định đầu tư Bao gồm: nguồn ngân sách thị xã, từ nguồn chương trình dự án tỉnh phân cho thị xã đầu tư, xây dựng địa bàn thị xã Đề tài không nghiên cứu việc quản lý chi NSNN công trình thuộc vốn đầu tư XDCB đơn vị khác quản lý đầu tư địa bàn thị xã Gia Nghĩa + Thời gian nghiên cứu: từ năm 2010 đến năm 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Vận dụng lý luận chung quản lý kinh tế, lý luận quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN Kế thừa có chọn lọc kết công trình nghiên cứu trước đây, đồng thời sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê nguồn số liệu thực tế, kinh nghiệm quản lý thực tiễn… Footer Page of 145 Header Page of 145 Những đóng góp khoa học luận văn Phân tích, đánh giá kết đạt được, mặt hạn chế công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho dự án UBND thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tư Vận dụng quy định, sách Nhà nước ban hành lĩnh vực đầu tư công kinh nghiệm thực tiễn để đề giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN thị xã Gia Nghĩa Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục…kết cấu đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận vốn đầu tư XDCB quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN Chương 2: Thực trạng công tác đầu tư quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2010-2014 Chương 3: Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN thị xã Gia Nghĩa Tổng quan tài liệu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN ĐẦU TƢ XDCB VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN 1.1 VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN 1.1.1 Khái niệm Vốn đầu tư XDCB từ NSNN việc sử dụng phần vốn tiền tệ tập trung vào NSNN để đầu tư xây dựng sở hạ tầng, kinh tế xã hội, phát triển sản xuất nhằm đạt mục tiêu ổn định tăng trưởng kinh tế 1.1.2 Phân loại nguồn vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN a Theo cấp ngân sách b Theo tính chất nguồn vốn 1.1.3 Đặc điểm vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Là loại vốn đầu tư nên có điểm giống với nguồn vốn đầu tư thông thường, vốn đầu tư XDCB từ NSNN có đặc điểm khác sau: Vốn đầu tư xây dựng từ NSNN không mục tiêu lợi nhuận; Vốn đầu tư xây dựng tập trung chủ yếu để phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Chủ thể sở hữu vốn xây dựng từ NSNN Nhà nước; Vốn đầu tư xây dựng từ NSNN gắn bó chặt chẽ với NSNN 1.1.4 Vai trò vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Vốn đầu tư XDCB từ NSNN có vai trò quan trọng, vừa nguồn động lực để phát triển kinh tế - xã hội, lại vừa công cụ để điều tiết, điều chỉnh kinh tế định hướng xã hội 1.2 QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN 1.2.1 Khái niệm Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực Nhà nước trình xã hội Footer Page of 145 Header Page of 145 hành vi hoạt động XDCB người; quan hệ thống hành pháp hành thực hiện; nhằm hỗ trợ chủ đầu tư thực vai trò, chức năng, nhiệm vụ người đại diện sở hữu vốn Nhà nước dự án đầu tư; kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa tượng tiêu cực việc sử dụng vốn Nhà nước nhằm tránh thất thoát, lãng phí 1.2.2 Chủ thể quản lý đối tƣợng quản lý - Chủ thể quản lý: tổng thể quan quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB Nhà nước với cấu tổ chức định - Đối tượng quản lý: vốn đầu tư XDCB nhà nước (xét mặt vật) 1.2.3 Nguyên tắc quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN - Nguyên tắc tiết kiệm hiệu - Nguyên tắc tập trung, dân chủ - Nguyên tắc kết hợp hài hòa lợi ích - Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo vùng 1.2.4 Đặc điểm quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN - Quản lý vốn XDCB từ NSNN gắn liền với định hướng phát triển kinh tế xã hội đất nước, địa phương theo thời kỳ - Quản lý vốn XDCB từ NSNN gắn liền với quyền lực Nhà nước - Quản lý vốn XDCB từ NSNN mang tính đặc thù Đây khoản chi chủ yếu đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khả thu hồi vốn 1.2.5 Vai trò quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN - Quản lý vốn XDCB từ NSNN có vai trò to lớn trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, địa phương Footer Page of 145 Header Page of 145 - Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực - Về cấu lãnh thổ, đầu tư XDCB có tác dụng giải cân đối phát triển vùng lãnh thổ - Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN góp phần phát triển người giải vấn đề xã hội - Quản lý vốn XDCB từ NSNN công cụ kinh tế quan trọng để Nhà nước trực tiếp tác động điều tiết vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giữ vững vai trò chủ đạo kinh tế Nhà nước 1.3 NỘI DUNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN Nội dung quản lý vốn đầu tư XDCB thể qua bước: (1) lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư, (2) kiểm soát, toán vốn đầu tư, (3) toán vốn đầu tư, (4) tra, giám sát vốn đầu tư XDCB 1.3.1 Kế hoạch phân bổ vốn đầu tƣ XDCB hàng năm từ NSNN - Điều kiện phân bổ vốn đầu tư NSNN hàng năm - Nguyên tắc phân bổ vốn cho dự án kế hoạch năm 1.3.2 Kiểm soát, toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Kiểm soát, toán vốn đầu tư có hình thức bản: - Thanh toán tạm ứng - Thanh toán khối lượng hoàn thành 1.3.3 Quyết toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Vốn đầu tư XDCB toán hai hình thức toán theo niên độ ngân sách toán dự án hoàn thành dự án đầu tư cụ thể Footer Page of 145 Header Page of 145 1.3.4 Hoạt động giám sát, tra quản lý vốn đầu tƣ XDCB Giám sát, tra phương thức phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, phát xử lý biểu quan liêu, tham ô, lãng phí hành vi vi phạm pháp luật hoạt động quản lý Hoạt động giám sát, tra quản lý vốn đầu tư XDCB bao gồm: - Giám sát Hội đồng nhân dân - Thanh tra, kiểm tra trình sử dụng vốn đầu tư XDCB quan có thẩm quyền 1.4 CÁC NHÂN Tố ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN 1.4.1 Các nhân tố chủ quan a Công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư XDCB Công tác quy hoạch có ảnh hưởng lớn lâu dài đến quản lý vốn đầu tư, vừa nội dung vừa công cụ để quản lý vốn đầu tư, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hiệu sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN b Chất lượng quản lý đầu tư xây dựng Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN hoạt động phức tạp, giai đoạn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sử dụng vốn đầu tư cho công trình, dự án Vì vậy, việc quản lý chất lượng đầu tư xây dựng phải thực giai đoạn: - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Giai đoạn thực dự án - Giai đoạn nghiệm thu, toán công trình Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 c Năng lực trách nhiệm chủ thể tham gia quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN Trong nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN, người tham gia quản lý đầu tư có ý nghĩa định, chi phối toàn nhân tố khác tác động tiêu cực hay tích cực định đến hiệu sử dụng vốn đầu tư d Năng lực nhà thầu tư vấn nhà thầu xây lắp Năng lực nhà thầu xây dựng nhà thầu tư vấn không đáp ứng yêu cầu dự án khiến thời gian đầu tư bị kéo dài dễ xảy lãng phí đầu tư xây dựng, làm giảm hiệu đầu tư 1.4.2 Các nhân tố khách quan - Cơ chế, sách quản lý đầu tư xây dựng - Các sách kinh tế vĩ mô - Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội địa phương 1.5 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB - Chỉ tiêu lập kế hoạch phân bổ vốn - Chỉ tiêu toán vốn đầu tư - Chỉ tiêu toán vốn đầu tư - Chỉ tiêu phân tích hoạt động giám sát, tra - Chỉ tiêu phản ánh hiệu kinh tế - xã hội hoạt động đầu tư XDCB Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 Trong thời gian qua, nguồn ngân sách thị xã hạn chế nhiên công tác đầu tư XDCB ưu tiên hàng đầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thị xã b Cơ cấu nguồn vốn chi đầu tư XDCB từ NSNN Nguồn vốn đầu tư XDCB từ NSNN UBND thị xã làm chủ đầu tư thực từ nguồn sau: (1) Nguồn ngân sách tỉnh quản lý phân bổ cho dự án UBND thị xã làm chủ đầu tư, (2) Nguồn ngân sách tỉnh phân cấp cho thị xã phân khai, (3) Nguồn ngân sách thị xã, bao gồm: nguồn tăng thu, nguồn thu sử dụng đất, nguồn huy động nguồn vốn hợp pháp khác Cơ cấu nguồn vốn đầu tư XDCB thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2010-2014: Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2010 2011 2012 2013 2014 83.724 54.187 111.046 127.134 104.465 Ngân sách tỉnh quản lý 30.430 22.862 74.769 78.622 73.245 Ngân sách tỉnh phân cấp 12.892 17.779 22.778 40.119 18.374 Ngân sách thị xã 40.402 13.546 13.499 8.393 12.846 Tổng vốn đầu tư Với vị trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Đắk Nông, nhu cầu đầu tư xây dựng sở hạ tầng lớn, nguồn lực thị xã dành cho đầu tư XDCB khiêm tốn Vì công tác đầu tư xây dựng thị xã phụ thuộc nhiều vào nguồn lực tỉnh ưu tiên phân bổ cho thị xã c Về cấu phân bổ chi đầu tư XDCB theo lĩnh vực Nguồn vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn thị xã Gia Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 Nghĩa phân bổ cho lĩnh vực, ngành kinh tế cách có trọng tâm, trọng điểm Bên cạnh mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, nguồn vốn đầu tư XDCB thị xã dành phần không nhỏ để đầu tư xây dựng mục tiêu đảm bảo xã hội, ưu tiên đầu tư vào xã nghèo thị xã, góp phần nâng cao đời sống nhân dân Cơ cấu phân bổ chi đầu tư XDCB theo lĩnh vực thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2010-2014: Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2010 2011 2012 2013 2014 Hạ tầng giao thông 20.548 8.542 28.485 63.555 60.756 Hạ tầng Đô thị 12.965 12.302 29.900 17.986 12.360 Quản lý nhà nước 11.921 12.036 13.056 12.037 9.478 12.032 10.362 9.592 6.185 10.500 Hạ tầng VH-TT-DL 14.526 5.215 27.269 9.445 8.300 Lĩnh vực khác 11.732 5.730 2.744 17.926 3.071 Tổng cộng 83.724 54.187 111.046 127.134 104.465 Hạ tầng Giáo dục Đào tạo d Về cấu phân bổ chi đầu tư XDCB theo đặc điểm dự án Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 thị xã Gia Nghĩa ưu tiên phân bổ vốn đầu tư XDCB từ NSNN để bố trí cho công trình toán nợ công trình chuyển tiếp, tránh tình trạng đầu tư dàn trải vượt khả cân đối nguồn vốn địa phương Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 Cơ cấu phân bổ chi đầu tư XDCB theo đặc điểm dự án thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2010-2014: Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng vốn đầu tư 83.724 54.187 111.046 127.134 104.465 35.833 22.622 39.478 12.144 30.129 20.284 22.447 11.000 19.345 48.840 27.607 9.118 60.568 95.645 25.496 Phân bổ cho công trình toán nợ Phân bổ cho công trình chuyển tiếp Phân bổ cho công trình mở 2.3.2 Kiểm soát, toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN a Tạm ứng vốn đầu tư XDCB từ NSNN Trong thời gian vừa qua, để tạo điều kiện cho đơn vị thi công việc toán vốn Kho bạc nhà nước Đắk Nông vào dự toán công trình, điều khoản toán quy định hợp đồng, để thực việc tạm ứng vốn kịp thời cho đơn vị thi công, đáp ứng tiến độ giải ngân chung thị xã Với đặc thù thị xã thành lập, tiềm lực kinh tế doanh nghiệp xây dựng địa bàn thị xã hạn chế UBND thị xã có chế tạm ứng mức cao để tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, từ làm cho công tác giải ngân vốn XDCB tăng cao Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 Tình hình tạm ứng vốn đầu tư XDCB thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2010-2014: Đơn vị tính: triệu đồng So sánh giá trị Năm Giá trị hợp đồng Giá trị nghiệm thu Giá trị tạm ứng tạm ứng với Giá trị hợp đồng (%) Giá trị nghiệm thu (%) 2010 82.965 79.812 23.230 28 29 2011 75.251 64.716 20.318 27 31 2012 113.256 97.265 30.313 27 31 2013 112.336 99.979 33.195 30 33 2014 98.654 87.802 29.596 30 34 Tổng 482.462 429.575 136.652 28 32 b Thanh toán vốn đầu tư XDCB Hiện thay siết chặt mức tạm ứng vốn, điều kiện để tạm ứng quy định cụ thể, rõ ràng, mức tạm ứng coi cởi mở không khống chế mức tối đa mà quy định mức tối thiểu, việc thu hồi tạm ứng tiến hành từ đợt toán khắc phục tình trạng chậm toán vốn nhà thầu Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 Tình hình toán vốn đầu tư XDCB thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2010-2014: Đơn vị tính: triệu đồng Năm Tổng 2010 78.457 5.681 12.330 14.325 46.121 2011 48.756 4.145 4.631 7.329 32.651 2012 102.632 1.468 25.331 75.833 2013 119.289 5.861 13.629 22.136 77.663 2014 95.287 6.600 8.803 9.752 70.132 Tổng 444.421 22.287 40.861 78.873 302.400 Quý I Quý II Quý III Quý IV Việc toán vốn đầu tư năm nhìn chung không đồng đều, khối lượng XDCB hoàn thành toán Quý I Quý II đạt thấp, tập trung toán chủ yếu vào tháng cuối năm với khối lượng hoàn thành lớn (chiếm khoảng 86% giá trị toán năm) Thực trạng toán vốn đầu tư dồn dập vào tháng cuối năm gây khó khăn cho phận kiểm soát toán vốn đầu tư Kho bạc Nhà nước, đồng thời dễ phát sinh tiêu cực áp lực phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm chủ đầu tư 2.3.3 Quyết toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN - Quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách - Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 2.3.4 Hoạt động giám sát, tra quản lý vốn đầu tƣ XDCB a Giám sát Hội đồng nhân dân thị xã Nhìn chung, công tác giám sát Hội đồng nhân dân thị xã mang nặng tính hình thức Một số trường hợp kiểm tra Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 thông qua báo cáo đơn vị quản lý, dẫn đến chất lượng kiểm tra không cao b Công tác tra quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN Việc tra công trình đầu tư xây dựng thụ động, hàng năm Thanh tra thị xã có xây dựng chuyên đề tra đầu tư xây dựng, nhiên chủ yếu tra công trình có nhiều dư luận xã hội, đơn thư khiếu nại Tuy nhiên, công tác kiểm tra, tra quan Nhà nước chưa thường xuyên, liên tục, số lượng dự án, công trình kiểm tra, tra so với tổng số Việc xử lý vi phạm thiếu kiên nghiêm minh 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN CHO CÁC DỰ ÁN DO UBND THỊ XÃ LÀM CHỦ ĐẦầU TƢ 2.4.1 Đánh giá trình tự thực công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB - Lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB hàng năm từ NSNN - Kiểm soát, toán vốn đầu tư - Quyết toán vốn đầu tư - Hoạt động giám sát, tra 2.4.2 Kết mặt kinh tế - xã hội công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN thị xã Gia Nghĩa - Phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu thị xã - Phát huy tác dụng đầu tư toàn xã hội - Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế 2.4.3 Hạn chế, tồn công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN a Công tác lập kế hoạch vốn Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Kế hoạch phân bố vốn mang tính ngắn hạn, số dự án đầu tư, định đầu tư chưa phù hợp với khả cân đối địa phương, cấu phân bổ vốn chưa hợp lý Trong trình tổ chức thực nguồn thu ngân sách địa bàn thấp, không ổn định dẫn đến việc xây dựng kế hoạch thu chưa sát thực tế b Công tác toán vốn Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư nói chung chậm vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu thầu, hoàn chỉnh hồ sơ làm toán chủ đầu tư chậm c Công tác toán vốn Tình trạng chậm toán vốn đầu tư XDCB diễn Nhiều dự án đưa vào khai thác, sử dụng nhiều năm sau phê duyệt toán Công tác thẩm tra, phê duyệt toán mang tính hình thức, chưa chuyên sâu thiếu đội ngũ cán chuyên môn d Công tác kiểm tra, tra Công tác kiểm tra, tra chưa toàn diện, đầy đủ hiệu không cao, chế tài xử phạt chưa nghiêm; chưa thực phát huy hiệu lực việc phát ngăn chặn kịp thời sai phạm hoạt động quản lý, chưa đánh giá hiệu vốn đầu tư Công tác xử lý vi phạm sau tra hạn chế, số doanh nghiệp, chủ đầu tư chây ỳ không thực kết luận tra, không hoàn trả ngân sách khoản chi sai, chi vượt, chi không chế độ Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 2.5 NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN XDCB TỪ NSNN CỦA THỊ XÃ GIA NGHĨA GIAI ĐOẠN NĂM 2010-2014 2.5.1 Nguyên nhân chủ quan - Một số quy hoạch chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu đồng - Chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng nhiều hạn chế - Chưa có quy định ràng buộc trách nhiệm cụ thể cho cá nhân quan quản lý nhà nước trình quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN - Cơ chế phân công, phân cấp quản lý đầu tư XDCB nhiếu bất cập, chưa rõ người, rõ việc - Việc kiểm tra, giám sát, công tác giám sát đầu tư, giám sát cộng đồng chưa chủ đầu tư, quan quản lý Nhà nước coi trọng mức, chưa phát huy hiệu - Năng lực tài chính, chuyên môn nhà thầu xây dựng, đặc biệt nhà thầu thi công địa bàn thị xã Gia Nghĩa hạn chế dẫn đến chất lượng thi công chưa đảm bảo 2.5.2 Nguyên nhân khách quan - Chế độ sách thường xuyên thay đổi làm chủ đầu tư nhiều thời gian điều chỉnh, bổ sung dự toán dẫn tới kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân toán vốn; đồng thời tạo kẽ hở cho số chủ đầu tư nhà thầu lách luật đẩy giá trị dự toán thanh, toán lên cao - Năng lực đơn vị tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu - Giao tiêu kế hoạch Nhà nước chậm số nguồn vốn Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 - Điều kiện tự nhiên thị xã Gia Nghĩa thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng, địa hình dốc, suất đầu tư cao chi phí san lấp mặt lớn; mưa nhiều không thuận lợi cho thi công công trình 2.6 MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ 2.6.1 Lập kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB Từ năm 2016 trở việc lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB phải tuân thủ quy định Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 2.6.2 Công tác quản lý vốn chặt chẽ Bộ Tài dự thảo Thông tư thay Thông tư 86/2011/TT- BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài quy định quản lý, toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN 2.6.3 Công tác toán dự án hoàn thành Để phù hợp với yêu cầu đòi hỏi cải cách thủ tục hành chế toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sửa đổi theo hướng hợp Thông tư hành Thông tư 04/2014/TT-BTC quy trình toán Thông tư số 19/2011/TT-BTC nội dung toán Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 CHƢƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN CỦA THỊ XÃ GIA NGHĨA 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA THỊ XÃ GIA NGHĨA 3.1.1 Quan điểm đầu tƣ XDCB 3.1.2 Phƣơng hƣớng nhiệm vụ 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN CỦA THỊ XÃ GIA NGHĨA 3.2.1 Những giải pháp triển khai ngắn hạn a Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hóa vốn đầu tư Công tác kế hoạch hoá phải dựa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Gia Nghĩa kế hoạch phát triển trung dài hạn Thực gắn kết kế hoạch đầu tư hàng năm với kế hoạch đầu tư trung hạn Bố trí đủ vốn theo tiến độ cho mục tiêu, công trình trọng điểm cấp bách; công trình có khả hoàn thành đưa vào sử dụng năm để đồng vốn phát huy hiệu tối đa Kiên không bố trí vốn cho dự án không đủ thủ tục theo quy định b Đẩy nhanh tốc độ cấp phát vốn đầu tư Nếu cấp phát vốn kịp thời giải vấn đề tài cho nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao đưa công trình vào sử dụng Ngược lại, cấp phát vốn chậm làm giảm tiến độ thi công, chủ thầu phải vay vốn tín dụng để thi công làm cho chủ thầu khó khăn mặt tài chính, khiến cho dự án chậm bàn giao, không phát huy hiệu quả, chịu nhiều chi phí lúc chờ giải ngân Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 c Kiểm soát đẩy mạnh công tác thanh, toán vốn đầu tư - Công khai quy trình, thủ tục thanh, toán vốn đầu tư - Các ngành, cấp phải coi nhiệm vụ quan trọng trình đầu tư - Ngay từ triển khai dự án phải đảm bảo đầy đủ thực trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định; phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trình thực dự án b Nâng cao lực, trách nhiệm nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý đầu tư XDCB - Nâng cao lực đội ngũ cán quản lý công trình đầu tư XDCB - Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ quản lý đầu tư XDCB - Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, chống thất thoát, lãng phí đầu tư XDCB 3.2.2 Những giải pháp triển khai dài hạn a Nâng cao chất lượng quy hoạch dự án Căn theo Nghị Đại hội Đại biểu Đảng thị xã lần thứ XI để xác lập quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn Công tác quy hoạch khâu quan trọng nhất, nhà quản lý, lãnh đạo phải có tầm nhìn chiến lược, lâu dài phù hợp với định hướng phát triển KT - XH; đồng thời quy hoạch phải đồng với đầu tư, từ hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí đầu tư xây dựng b Hoàn thiện hệ thống pháp lý, đổi chế sách quản lý đầu tư XDCB Xây dựng quy định cụ thể, chi tiết đủ mạnh, đủ sức răn đe, bổ sung sửa đổi quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo cho Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 phù hợp với thực tế, chế công khai minh bạch, chế cạnh tranh 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Bộ ngành Trung ƣơng Hệ thống pháp lý phải đủ mạnh, rõ ràng, tập trung, dễ hiểu, đảm bảo cho cấp quyền chủ động, độc lập việc định đầu tư sở kế hoạch chiến lược dài hạn Chính phủ cấp có thẩm quyền phê duyệt Trong khoảng thời gian ngắn không nên ban hành nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn, tránh trường hợp văn trước chưa kịp thực lại có văn thay thế, bổ sung Trong trường hợp cần thiết phải chuẩn bị văn Luật lúc với Luật để triển khai thực kịp thời, bổ sung nội dung thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, sau phổ biến để quán triệt sách chế độ đầu tư đến cấp, cán lãnh đạo chuyên viên; người làm chức năng, nhiệm vụ quản lý đầu tư tránh tình trạng Luật chờ Nghị định, Thông tư hướng dẫn Giảm bớt thủ tục hành để tạo điều kiện thông thoáng thực dự án đầu tư, cắt bớt thủ tục rườm rà làm chậm tiến độ triển khai dự án Có tiêu chí công khai việc phân bổ vốn TPCP, vốn chương trình mục tiêu, vốn hỗ trợ mục tiêu cho địa phương để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư cho năm hàng năm Bổ sung hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật, chế độ kế toán, tăng cường hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ giám sát quan phân cấp lập kế hoạch triển khai đầu tư Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 3.3.2 Đối với tỉnh Đắk Nông Có chế quản lý, tổ chức phù hợp nhằm thu hút nhân lực có trình độ nghiệp vụ chuyên môn giỏi quản lý vốn đầu tư XDCB công tác tỉnh nói chung, thị xã nói riêng, đặc biệt cấp xã Dựa vào đặc điểm tình hình phát triển kinh tế đất nước thời kỳ, Nhà nước ban hành Nghị định, thông tư quy định hướng dẫn đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Đắk Nông nên phân cấp mạnh quản lý hoạt động đầu tư có văn hướng dẫn kịp thời để tạo quyền chủ động sáng tạo phát huy quyền tự chủ cấp Hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý sử dụng thông tin (xác định thông tin báo cáo, hệ thống thu thập xử lý thông tin); xác định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin quan liên quan Xây dựng phát triển công tác dự báo phân tích kinh tế; coi trọng tập trung vào dự báo ngắn hạn; xử lý nhanh, kịp thời thông tin có tác động trực tiếp đến điều hành kế hoạch nhằm hạn chế tổn thất nguồn lực Từ có kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trung ương, ngân sách tỉnh cho phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương (cấp thị xã) trực thuộc tỉnh Chỉ đạo quan liên quan Sở Tài chính, Sở xây dựng phối hợp thực làm đơn giá kịp thời, phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường để không bị trượt giá nhiều Theo quy định Nghị 15/2012/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, tỷ lệ phân chia ngân sách tiền thu sử dụng đất địa bàn thị xã Gia Nghĩa ngân sách thị xã hưởng 70%, Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 30% điều tiết tỉnh Tuy nhiên, nguồn thu sử dụng đất nguồn thu để đầu tư XDCB thị xã đề nghị nguồn thu thị xã hưởng 100% Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Đầu tư XDCB hoạt động đầu tư vô quan trọng tạo hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, tiền đề để thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Quản lý vốn đầu tư XDCB hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp biến động điều kiện môi trường pháp lý chưa hoàn thiện, chế sách quản lý đầu tư chưa đồng thay đổi để phù hợp với xu Vấn đề tăng cường quản lý vốn đầu tư tất yếu khách quan điều kiện kinh tế hội nhập phát triển nước ta, việc tăng tích lũy vốn để đáp ứng nhu cầu ngày tăng cho đầu tư XDCB gặp nhiều khó khăn nguồn vốn hạn chế Các chủ thể tham gia hoạt động quản lý vốn đầu tư tìm cách lợi dụng kẽ hở pháp luật, chế sách để trục lợi cá nhân Vấn đề đặt phải biết quản lý tốt nguồn vốn dành cho đầu tư XDCB từ NSNN, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đầu tư XDCB cho nghiệp phát triển kinh tế xã hội, hạn chế ngăn chặn nạn tham nhũng, lãng phí, thất thoát vốn Nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Với đề tài “Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho dự án UBND thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tư” Trên sở tìm hiểu số nội dung đầu tư quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN Đề tài tập trung phân tích, đánh giá kết đầu tư thực trạng quản lý vốn đầu tư giai đoạn 2010-2014 thị xã Gia Nghĩa, tìm tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn Đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN thị xã Gia Nghĩa cách hợp lý Footer Page 26 of 145 ... nhân dân dân t c địa bàn thị xã Gia Nghĩa, diện mạo đô thị Gia Nghĩa có thay đổi xứng t m trung t m trị, kinh t , văn hóa, xã hội t nh Trong thời gian qua, thị xã Gia Nghĩa t p trung đầu t xây dựng... án UBND thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu t Trên sở t m hiểu số nội dung đầu t quản lý vốn đầu t XDCB t NSNN Đề t i t p trung phân t ch, đánh giá k t đầu t thực trạng quản lý vốn đầu t giai đoạn... đầu t XDCB phải tuân thủ quy định Lu t Đầu t công số 49/2014/QH13 có hiệu lực t ngày 01/01/2015 2.6.2 Công t c quản lý vốn ch t chẽ Bộ T i dự thảo Thông t thay Thông t 86/2011/TT- BTC ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho các dự án do Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu t, Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho các dự án do Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu t, Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho các dự án do Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu t

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay