Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đắk Lắk

27 25 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 13:25

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - - LÊ THẾ PHIỆT PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH ĐẮK LẮK CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 62.34.05.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, năm 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Trường Sơn TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Bách Khoa Phản biện 2: GS.TS Hồ Đức Hùng Phản biện 3: PGS.TS Đào Hữu Hòa Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án tốt nghiệp tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng Họp vào ngày 19 tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: -Thư viện Quốc gia, Hà Nội -Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở Việt Nam nước giới, doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) có vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Ở nước ta theo Bộ kế hoạch đầu tư, tính đến cuối năm 2013, DNNVV chiếm gần 97%, sử dụng 50% lao động, tạo 47% GDP đóng góp khoảng 40% nguồn thu ngân sách Thời gian qua, DNNVV tỉnh Đắk Lắk có gia tăng nhanh chóng số lượng đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương Tỉnh Đắk Lắk có 98% tổng số doanh nghiệp DNNVV, năm DNNVV đóng góp 50% tổng thu ngân sách địa bàn Tỉnh Tuy nhiên, hoạt động DNNVV nhiều khó khăn Do vậy, việc tìm hệ thống giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển DNNVV Đắk Lắk vấn đề cấp bách có ý nghĩa thực tiễn nhằm tận dụng hội hội nhập Kinh tế quốc tế mang lại Xuất phát từ thực tiễn đó, chọn đề tài “Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu tổng quát: phân tích thực trạng phát triển phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk, từ đề xuất giải pháp nhằm khuyến khích phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk - Mục tiêu cụ thể: (1) Góp phần bổ sung, phát triển lý luận tiêu chí đánh giá phát triển DNNVV, sở vận dụng, làm rõ khía cạnh phát triển DNNVV Đắk Lắk; (2) Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển DNNVV Đắk Lắk; (3) Xác định nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNNVV Đắk Lắk; (4) Đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục phát triển DNNVV Đắk Lắk đến năm 2020 Các câu hỏi nghiên cứu (1) Thực trạng phát triển DNNVV Đắk Lắk nào?; (2) Những yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến phát triển DNNVV Đắk Lắk?; (3) Những kết đạt được, hạn chế phát triển DNNVV Đắk Lắk gì?; (4) Cần có giải pháp để phát triển Footer Page of 145 Header Page of 145 DNNVV Đắk Lắk đến năm 2020? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nghiên cứu vấn đề phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu DNNVV tỉnh Đắk Lắk, phân loại theo tiêu chí quy mô, không phân biệt loại hình doanh nghiệp - Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp: Thu thập giai đoạn 2009 - 2013 Số liệu sơ cấp: Thu thập liệu khảo sát 200 DNNVV tỉnh Đắk Lắk Các giải pháp nghiên cứu đề xuất đến năm 2020 - Phạm vi nội dung: Luận án vận dụng mô hình lực cạnh tranh để đánh giá thực trạng phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk Từ đề xuất số giải pháp nhằm phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk Điểm đóng góp luận án Những đóng góp mặt học thuật, lý luận: Luận án góp phần bổ sung, phát triển lý thuyết DNNVV (khái niệm, đặc điểm, vai trò DNNVV) phát triển DNNVV (khái niệm phát triển, điều kiện để phát triển, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNNVV) Luận án xây dựng cách tiếp cận phát triển doanh nghiệp bao gồm nâng cao chất lượng tăng trưởng số lượng, quy mô chất lượng "đầu ra" doanh nghiệp để từ xác lập nội dung, tiêu đánh giá phát triển DNNVV Cụ thể: i) Nhóm tiêu đánh giá số lượng, quy mô (số lượng, cấu, nguồn vốn, lao động); ii) Nhóm tiêu đánh giá lực cạnh tranh (Nguồn lực doanh nghiệp, Trình độ tổ chức quản lý doanh nghiệp, Năng lực cạnh tranh sản phẩm, Uy tín thương hiệu doanh nghiệp, Khả liên kết hợp tác, Kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Thị trường tiêu thụ sản phẩm) Những phát hiện, đề xuất rút từ kết nghiên cứu, khảo sát luận án: Footer Page of 145 Header Page of 145 Luận án phân tích thực trạng phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk, cụ thể: (1) DNNVV tăng nhanh số lượng, vốn, lao động, đóng góp đáng kể vào ngân sách trình phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh, nhiên phát triển DNNVV mang tính tự phát, chưa tập trung vào ngành mũi nhọn (2) Năng lực cạnh tranh DNNVV cải thiện, nhiên hạn chế quy mô, công nghệ, trình độ quản lý, vốn, lực cạnh tranh sản phẩm, thị trường tiêu thụ khả liên kết (3) Các điều kiện để phát triển DNNVV quan tâm cải thiện, nhiên nhiều bất cập môi trường kinh doanh, khả tiếp cận nguồn lực sách hỗ trợ thị trường Luận án nhận diện đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk, theo thứ tự quan trọng là: (1) Khoa học kỹ thuật, (2) Năng lực chủ doanh nghiệp trình độ người lao động, (3) Vốn, (4) Chính sách Nhà nước, (5) Thủ tục hành dịch vụ hỗ trợ, (6) Thị trường Luận án đề xuất số giải pháp nhằm phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk Đó nhóm giải pháp: i) Cung cấp điều kiện để phát triển DNNVV (Một là, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho tạo lập hoạt động DNNVV, gồm: Tăng cường tính minh bạch tiếp cận thông tin; Tăng cường nỗ lực cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; Tạo điều kiện thuận lợi cho đời doanh nghiệp; Phát triển dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Nâng cao tính động tiên phong đội ngũ lãnh đạo; Hoàn thiện môi trường kinh tế - xã hội địa bàn Tỉnh; Hoàn thiện sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế Hai là, Hoàn thiện sách thị trường Ba là, Tăng cường khả tiếp cận nguồn lực), ii) Nâng cao lực cạnh tranh (Nâng cao lực quản lý điều hành doanh nghiệp; Vốn; Nghiên cứu thị trường xúc tiến thương mại; Trình độ người lao động; Công nghệ; Hợp tác, liên doanh liên kết) Kết cấu luận án Bố cục luận án: Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, danh mục chữ viết tắt, tài liệu tham khảo, phụ lục luận án gồm có chương Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Các công trình nghiên cứu nước 1.1.2 Các công trình nghiên cứu nước 1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu hướng nghiên cứu tác giả (1) Các nghiên cứu chưa có công trình nghiên cứu tình hình phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk; (2) Một số nghiên cứu đánh giá phát triển số lượng DNNVV, chưa quan tâm đến yếu tố lực cạnh tranh doanh nghiệp; (3) Một số nghiên cứu có xem xét đến sách phát triển doanh nghiệp môi trường kinh doanh, chưa đề cập đầy đủ điều kiện để phát triển DNNVV; (4) Một số nghiên cứu phát triển DNNVV dựa tiêu đánh giá khác nhau, chưa có nghiên cứu dựa tiêu số lượng, quy mô lực cạnh tranh; (5) Một số nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp, chưa có nghiên cứu lượng hóa nhân tố cụ thể ảnh hưởng đến phát triển DNNVV 1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu liệu sử dụng 1.2.1 Phương pháp nghiên cứu 1.2.1.1 Phương pháp nghiên cứu định tính - Phương pháp diễn dịch quy nạp: Qua công trình khoa học công bố, quy luật phát triển khách quan kinh tế - xã hội, với quan điểm, sách Nhà nước từ hệ thống hoá phát triển sở lý luận, xác định số tiêu đánh giá phát triển DNNVV Đắk Lắk - Phương pháp chuyên gia: Thông qua việc thảo luận nhóm với nhà quản trị, cán quản lý, làm sở để phân tích định lượng với mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) phân tích hồi quy 1.2.1.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng Footer Page of 145 Header Page of 145 Được sử dụng nhằm đánh giá thực trạng nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNNVV Đắk Lắk: - Thống kê mô tả: Các thống kê mô tả sử dụng nghiên cứu để phân tích, tổng hợp, số hóa, biểu diễn đồ thị số liệu thu thập nhằm rút nét bật, đặc điểm qua năm để phân tích, đánh giá thực trạng phát triển DNNVV Đắk Lắk - Phân tích so sánh: Phương pháp dùng để đối chiếu tiêu, tượng kinh tế lượng hóa nội dung tính chất tương tự thông qua tính toán tỷ số, so sánh thông tin từ nguồn khác nhau, so sánh theo thời gian, để có nhận xét xác đáng thực trạng phát triển DNNVV Đắk Lắk - Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha: sử dụng để đánh giá sơ độ tin cậy giá trị thang đo - Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis): sử dụng để đánh giá độ giá trị cấu trúc phép đo - Phân tích hồi quy: Sau thang đo yếu tố kiểm định, nghiên cứu dùng phương pháp phân tích hồi quy bội để xác định nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đến phát triển DNNVV Đắk Lắk 1.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.2.2.1 Dữ liệu thứ cấp Các thông tin thu thập từ báo cáo Sở kế hoạch đầu tư Đắk Lắk, Cục thống kê Đắk Lắk, Báo cáo VCCI, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk, tạp chí chuyên ngành thông tin từ nghiên cứu có liên quan 1.2.2.2 Dữ liệu sơ cấp - Chọn mẫu điều tra: nghiên cứu chọn điểm đại diện để điều tra, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thị xã Buôn hồ, Huyện Krông pắk, Huyện Eakar, Huyện Eahleo Phương pháp lấy mẫu thuận tiện - Thời điểm tiến hành điều tra: từ tháng đến tháng năm 2014 - Đối tượng trả lời phiếu điều tra là: chủ doanh nghiệp/giám đốc công ty, phó giám đốc công ty - Quy trình điều tra: Tác giả thiết kế phiếu điều tra, sau xin ý Footer Page of 145 Header Page of 145 kiến nhà khoa học chuyên gia để hoàn thiện Phiếu điều tra vấn thử hoàn thiện trước triển khai khảo sát diện rộng, tác giả tiến hành khảo sát lấy ý kiến đánh giá cán lãnh đạo 250 DNNVV Kết thu về, số phiếu khảo sát 250, nhiên số phiếu hợp lệ 200 phiếu Dữ liệu xử lý phần mềm SPSS16 1.3 Khung nghiên cứu luận án LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DNNVV - Lý luận DNNVV - Lý luận phát triển DNNVV(Khái niệm; Nội dung ; Chỉ tiêu đánh giá) - Điều kiện để phát triển DNNVV - Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNNVV - Kinh nghiệm phát triển DNNVV Từ báo cáo Sở KH&ĐT Đắk Lắk, Cục Thống kê Đắk Lắk, Báo cáo VCCI, Tạp chí chuyên ngành Số liệu thứ cấp Đánh giá số lượng, quy mô DNNVV tỉnh Đắk Lắk Kết đạt Đánh giá điều kiện để phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk Đánh giá lực cạnh tranh DNNVV tỉnh Đắk Lắk Số liệu sơ cấp Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk Thông qua bảng câu hỏi khảo sát DNNVV tỉnh Đắk Lắk Hạn chế ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2020 Hình 1.1: Khung nghiên cứu luận án CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2.1 Lý luận doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.1.1 Khái niệm DNNVV số nước giới Khái niệm DNNVV mang tính chất tương đối thay đổi tùy theo giai đoạn phát triển kinh tế, phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã hội nước Nhìn chung, nước giới sử dụng hai Footer Page of 145 Header Page of 145 nhóm tiêu thức phổ biến tiêu chí định tính tiêu chí định lượng để định nghĩa DNNVV 2.1.1.2 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Nghiên cứu sử dụng định nghĩa DNNVV theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 trợ giúp phát triển DNNVV Theo Nghị định này, DNNVV phân theo khu vực kinh doanh có phân loại cụ thể cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa 2.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam (1) Đây doanh nghiệp khởi thuộc khu vực kinh tế tư nhân, có quy mô nhỏ; (2) Dễ khởi nghiệp; (3) Quy mô vốn thấp; (4) Chưa trọng văn hóa doanh nghiệp; (5) Khả quản lý chủ doanh nghiệp trình độ tay nghề người lao động thấp; (6) Công nghệ lạc hậu, tốc độ đổi chậm; (7) Khả tiếp cận thị trường kém, đặc biệt thị trường nước 2.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam (1) Các DNNVV đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế; (2) DNNVV góp phần làm chuyển dịch cấu kinh tế; (3) DNNVV tạo nhiều việc làm mới, góp phần xoá đói giảm nghèo; (4) DNNVV làm tăng hiệu lực cạnh tranh kinh tế; (5) DNNVV đóng góp vào trình tăng tốc độ áp dụng công nghệ mới; (6) DNNVV có khả hợp tác với doanh nghiệp lớn; (7) DNNVV tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp lớn; (8) DNNVV tiền đề để tạo môi trường văn hoá kinh doanh mang tính kinh tế thị trường, tạo nhà kinh doanh giỏi 2.2 Lý luận phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 2.2.1 Khái niệm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 2.2.1.1 Quan điểm phát triển Trong nghiên cứu này, quy ước nói đến phát triển nói đến phát triển chiều rộng chiều sâu 2.2.1.2 Quan điểm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Thuật ngữ phát triển DNNVV sử dụng nghiên cứu này: "Phát Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 triển DNNVV trình nỗ lực quan quản lý nhà nước (Chính phủ địa phương) để tạo điều kiện thuận lợi cho đời hoạt động DNNVV, nỗ lực thân doanh nghiệp nhằm gia tăng số lượng, quy mô nâng cao lực cạnh tranh DNNVV thời gian định, đảm bảo lợi nhuận cao hơn, tức mức độ hài lòng chủ doanh nghiệp cao hơn" 2.2.2 Nội dung phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Nội dung phát triển DNNVV Gia tăng số lƣợng, quy mô DNNVV Nâng cao lực cạnh tranh DNNVV Hình 2.1: Nội dung phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Đánh giá rõ thực trạng phát triển DNNVV cách đầy đủ, cần phải phân tích hai góc độ: là, phân tích gia tăng số lượng, quy mô DNNVV; hai là, phân tích thực trạng lực cạnh tranh DNNVV 2.2.3 Chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Chỉ tiêu đánh giá phát triển DNNVV: i) Nhóm tiêu đánh giá số lượng, quy mô DNNVV; ii) Nhóm tiêu đánh giá lực cạnh tranh Được thể qua hình 2.2: Chỉ tiêu đánh giá lực cạnh tranh Nguồn lực doanh nghiệp (nguồn vốn, lao động, trình độ công nghệ) Trình độ tổ chức quản lý doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh sản phẩm Uy tín thương hiệu doanh nghiệp Khả liên kết hợp tác Kết hoạt động sản xuất kinh doanh (doanh thu, nộp ngân sách) Thị trường tiêu thụ sản phẩm Chỉ tiêu đánh giá số lƣợng, quy mô DNNVV Số lượng DNNVV (hiện hoạt động, đăng ký mới, ngừng hoạt động) Cơ cấu DNNVV(theo loại hình doanh nghiệp, theo ngành kinh tế) Nguồn vốn Lao động Đánh giá phát triển doanh nghiệp Hình 2.2: Chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Footer Page 10 of 145 Header Page 13 of 145 3.1.4 Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển DNNVV 3.1.5 Những thuận lợi khó khăn phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Đắk Lắk 3.2 Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Đắk Lắk 3.2.1 Chỉ tiêu đánh giá số lượng, quy mô 3.2.1.1 Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa Số lượng DNNVV hoạt động không ngừng gia tăng qua năm Từ chỗ có 672 doanh nghiệp năm 2004 đến năm 2013 toàn Tỉnh có 2.753 doanh nghiệp thực tế hoạt động, tăng 2.078 doanh nghiệp Tốc độ tăng bình quân DNNVV năm 2009 - 2013 18% Số lượng DNNVV đăng ký năm gần có xu hướng giảm, kinh tế gặp nhiều khó khăn Từ 946 doanh nghiệp đăng ký năm 2011 giảm 592 doanh nghiệp năm 2012 Năm 2013, số lượng doanh nghiệp đăng ký tăng 25% so với năm 2012, đạt 742 doanh nghiệp, không số đăng ký năm 2009 2010 Số lượng DNNVV ngừng hoạt động kinh doanh có xu hướng gia tăng, số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động năm 2013 850 doanh nghiệp, tăng 11,9% so với 2012 tăng 12,5% so với 2011 3.2.1.2 Cơ cấu doanh nghiệp nhỏ vừa - Phân theo loại hình doanh nghiệp: Trong tổng số 2.753 DNNVV năm 2013, phần lớn công ty trách nhiệm hữu hạn, có 1605 doanh nghiệp (58,3%); doanh nghiệp tư nhân, có 699 doanh nghiệp (25,4%); cuối công ty cổ phần, 449 doanh nghiệp (16,3%) - Phân theo ngành kinh doanh: DNNVV tỉnh Đắk Lắk tập trung vào số ngành có tỷ suất lợi nhuận cao, vốn đầu tư tương đối thấp khả thu hồi vốn nhanh thương mại, xây dựng, chưa trọng phát triển ngành kinh tế mạnh tiềm năng, đặc biệt ngành công nghiệp chế biến Đến năm 2013 doanh nghiệp ngành thương mại, dịch vụ có 1.667 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn (60,6%) tổng số doanh nghiệp, tăng bình quân 22%/năm 3.2.1.3 Quy mô vốn kinh doanh Tổng vốn kinh doanh DNNVV tăng lên nhanh chóng, đến năm Footer Page 13 of 145 11 Header Page 14 of 145 2013 45.020 tỷ đồng Tốc độ tăng bình quân vốn kinh doanh DNNVV năm 2009 - 2013 36% Trong chủ yếu DNNVV có vốn kinh doanh 10 tỷ đồng (82,4%), số DNNVV có vốn kinh doanh 10 tỷ đồng chiếm 17,6% 3.2.1.4 Quy mô lao động Tổng số lao động làm việc DNNVV tỉnh Đắk Lắk cuối năm 2013 87.507 người, tăng 13,7 % so với năm 2009 Bên cạnh thu nhập người lao động tăng nhanh chóng, năm 2013 tăng 1.834.802 triệu đồng, tương ứng tăng 99% so với năm 2009 Năm 2013 thu nhập bình quân đầu người đạt 27,68 triệu đồng/người/năm, năm 2009 14,2 triệu đồng/người/năm 3.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh 3.2.2.1 Nguồn lực doanh nghiệp a) Nguồn nhân lực DNNVV tỉnh Đắk Lắk - Chủ doanh nghiệp: (1) Độ tuổi: Phần lớn chủ DNNVV trẻ, độ tuổi trung bình 43 tuổi, người trẻ 21 tuổi lớn 65 tuổi Có 42% chủ doanh nghiệp có độ tuổi 40 mà tập trung chủ yếu công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn; (2) Kinh nghiệm sản xuất (thời gian làm chủ doanh nghiệp): chủ doanh nghiệp có thời gian làm chủ doanh nghiệp tương đối dài, bình quân có năm kinh nghiệm; (3) Trình độ đào tạo: Đa số chủ DNNVV có trình độ đại học đại học (60%) Số chủ doanh nghiệp tốt nghiệp hệ cao đẳng/trung cấp chiếm 23%; (4) Về chuyên môn: có 49,5% số chủ doanh nghiệp đào tạo chuyên ngành kinh tế Có đến 50,5% số chủ doanh nghiệp có chuyên môn gắn với việc quản lý điều hành hoạt động doanh nghiệp - Người lao động DNNVV: Đánh giá chất lượng người lao động dừng mức 3,2 điểm (tính theo thang điểm 5) chứng tỏ lực đặc điểm người lao động làm việc DNNVV tỉnh Đắk Lắk đạt mức trung bình Đây trở ngại lớn người lao động DNNVV tỉnh Đắk Lắk điều kiện cạnh tranh khó khăn cho tỉnh Đắk Lắk muốn phát triển doanh nghiệp bền vững Footer Page 14 of 145 12 Header Page 15 of 145 b) Nguồn vốn DNNVV tỉnh Đắk Lắk Kết khảo sát cho thấy DNNVV gặp khó khăn vốn, tỷ lệ vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ thấp, khoảng 46% Gặp nhiều khó khăn vay vốn ngân hàng vướng mắt tài sản đảm bảo, thủ tục, quy trình… c) Trình độ công nghệ DNNVV tỉnh Đắk Lắk Tình hình trang bị tài sản cố định bình quân lao động tăng lên (năm 2009 132,691 triệu đồng đến năm 2013 201,673 triệu đồng) Tuy nhiên DNNVV tỉnh Đắk Lắk hạn chế chi cho trang thiết bị Điều cho thấy trình độ công nghệ DNNVV tỉnh Đắk Lắk hạn chế 3.2.2.2 Trình độ tổ chức quản lý Nếu xem việc áp dụng tiêu chuẩn quản lý theo tiêu chuẩn tiêu chí để nhận xét mức độ trọng đến yếu tố quản lý, nhiều DNNVV tỉnh Đắk Lắk chưa quan tâm mức đến vấn đề Số lượng doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn đạt 11% 3.2.2.3 Năng lực cạnh tranh sản phẩm - Chủng loại sản phẩm: Các DNNVV tỉnh Đắk Lắk xuất xu đa ngành nghề nhằm giảm thiểu rủi ro sản xuất kinh doanh Tỷ lệ doanh thu sản phẩm chính/tổng doanh thu lớn 70% chiếm 66% Số doanh nghiệp có tỉ lệ sản phẩm chính/tổng doanh thu nhỏ 50% mức 34% - Giá thành sản phẩm: 61% DNNVV cho giá thành doanh nghiệp ngang với giá thành đối thủ cạnh tranh tỉnh Có 8,1% số doanh nghiệp điều tra chưa biết giá thành so với doanh nghiệp khác tỉnh Tỉ lệ cao dần hỏi đối thủ tỉnh nước Điều cho thấy hạn chế chủ doanh nghiệp việc tiếp cận thông tin thị trường, đặc biệt mặt giá - Chất lượng sản phẩm: có 50% DNNVV tỉnh Đắk Lắk đánh giá chất lượng sản phẩm tốt so với đối thủ cạnh tranh Có ưu Footer Page 15 of 145 13 Header Page 16 of 145 tiêu công ty cổ phần (chiếm 60%) Tỉ lệ sản phẩm chất lượng trung bình cao doanh nghiệp tư nhân (chiếm 9,8%) số loại hình doanh nghiệp khác dao động mức 5% 3.2.2.4 Uy tín thương hiệu doanh nghiệp Có 30,5% doanh nghiệp hỏi đăng ký nhãn hiệu sản phẩm Công ty cổ phần đầu vấn đề với 44% doanh nghiệp có đăng ký nhãn hiệu Tuy nhiên, doanh nghiệp đăng ký thương hiệu Việt Nam Tỉ lệ doanh nghiệp có đăng ký thương hiệu giới khiêm tốn, chưa đến 5% số doanh nghiệp điều tra 3.2.2.5 Khả liên kết, hợp tác - Sự tham gia hiệp hội: Việc tham gia hiệp hội ngành hàng DNNVV tỉnh Đắk Lắk chưa nhiều, mức bình quân chung đạt 30% Tỷ lệ thấp với doanh nghiệp tư nhân công ty TNHH (28%) Tỷ lệ công ty cổ phần tham gia hiệp hội lớn (40%) - Sự tham gia hội chợ, triển lãm: Số liệu điều tra cho thấy tỷ lệ số doanh nghiệp tham gia hội chợ hay triển lãm khiêm tốn, có 20,5 % số doanh nghiệp tham gia chủ yếu tập trung hội chợ triển lãm Tỉnh Số doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm (chỉ chiếm khoảng 19,5% số doanh nghiệp) 3.2.2.6 Kết hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa - Doanh thu lợi nhuận: Đối với DNNVV tỉnh Đắk Lắk, tỷ trọng doanh nghiệp có lãi chiếm 78%, bị thua lỗ 22% tổng số doanh nghiệp điều tra Doanh thu bình quân khoảng 6,321 tỷ đồng/doanh nghiệp Tuy nhiên, biến động doanh thu ngành loại hình doanh nghiệp khác có khác biệt lớn Tỷ suất lợi nhuận doanh thu bình quân đạt 3% Tỷ suất lợi nhuận vốn bình quân DNNVV tỉnh Đắk Lắk 2,9%, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (5,7%) - Nộp ngân sách: Xét theo loại hình doanh nghiệp, tổng số nộp ngân sách công ty TNHH chiếm 40%, tiếp đến DNTN 34%, công ty cổ phần chiếm 26% Nếu chia theo ngành kinh doanh, đóng góp chủ yếu vào ngân sách ngành dịch vụ (26%), tiếp đến xây dựng 22%, Footer Page 16 of 145 14 Header Page 17 of 145 thương mại 21% Doanh thu lợi nhuận DNNVV tỉnh Đắk Lắk chủ yếu ngành dịch vụ, xây dựng thương mại tạo ra, doanh nghiệp dịch vụ xây dựng nộp ngân sách chiếm gần 50% 3.2.2.7 Thị trường doanh nghiệp nhỏ vừa Phần lớn DNNVV tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ hàng hoá thị trường nội địa (95% doanh nghiệp) Các DNNVV tỉnh Đắk Lắk chưa quan tâm đến thị trường nước chưa có khả tham gia xuất 3.3 Thực trạng điều kiện phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk 3.3.1 Môi trường kinh doanh tạo lập hoạt động DNNVV 3.3.1.1 Chi phí gia nhập thị trường Chi phí gia nhập thị trường Đắk Lắk năm 2013 có giảm so với năm 2012 cao so với trung vị Năm 2013 có đến 6,45% số doanh nghiệp phải tháng để khởi kinh doanh, tỉnh trung vị có 3,57% Những thủ tục liên quan đến loại giấy phép, đến đất đai phức tạp kéo dài, gây nhiều thời gian, công sức doanh nghiệp Thời gian chờ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013 01 tháng, tỉnh trung vị Gia Lai, Kon Tum thấp tỉnh Lâm Đồng (02 tháng) 3.3.1.2 Tính minh bạch tiếp cận thông tin Mức độ doanh nghiệp truy cập Website quyền tỉnh ít, 47,58% Độ mở chất lượng Website tỉnh năm 2013 18, thấp trung vị (25,5) thấp tỉnh khu vực Tây Nguyên Nguyên nhân tình trạng việc trì, cập nhật thông tin chưa tốt, hiệu cung cấp thông tin cho doanh nghiệp chưa cao Dẫn đến khả dự báo tỉnh quy định pháp luật trung ương thấp đạt 5,61%, thấp trung vị (8,18), thấp giai đoạn từ 2009 đến Bên cạnh đó, trình xây dựng kế hoạch, văn pháp quy, quy định…, quyền tỉnh chưa thường xuyên tham khảo ý kiến doanh nghiệp tham khảo mang tính hình thức 3.3.1.3 Chi phí thời gian để thực quy định Nhà nước Thời gian doanh nghiệp bỏ để thực thủ tục, dịch vụ công Footer Page 17 of 145 15 Header Page 18 of 145 cao có xu hướng tăng trở lại năm gần Năm 2013 có đến 23,28% doanh nghiệp phải dành 10% quỹ thời gian để tìm hiểu thực quy định pháp luật Nhà nước Số lần bình quân doanh nghiệp bị tra, kiểm tra năm 2013 1,5 lần, giảm so với năm 2012 (2 lần) Nhưng số trung vị làm việc với tra, kiểm tra thuế tăng từ lần năm 2012 lên lần năm 2013 Các quy trình giải thủ tục hành khác nhiều quan địa phương phức tạp, thời gian doanh nghiệp lớn 3.3.1.4 Chi phí không thức Đắk Lắk có tiến cải cách thủ tục hành chính, hạn chế gây phiền hà cho doanh nghiệp Tuy nhiên, năm 2013 11,11% doanh nghiệp 10% doanh thu cho loại chi phí không thức; 59,2% doanh nghiệp điều tra cho doanh nghiệp ngành phải trả chi phí không thức cho cán công chức Các tiêu cao số trung vị (6,96% 50,43%), Lâm Đồng (5,93% 57,62%) Kết khảo sát cho thấy có 50,96% doanh nghiệp khảo sát cho tượng nhũng nhiễu giải thủ tục cho doanh nghiệp phổ biến Trong năm 2013 nhũng nhiễu doanh nghiệp tăng lên so với 2011 2012 3.3.1.5 Môi trường cạnh tranh bình đẳng Kết khảo sát cho thấy quyền tỉnh Đắk Lắk ưu tiên cho công ty nhà nước, hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Chỉ có 15% số doanh nghiệp điều tra đồng ý thủ tục hành nhanh chóng đơn giản đặc quyền dành cho tập đoàn kinh tế Nhà nước, thấp so với trung vị (25,86%) 3.3.1.6 Tính động tiên phong lãnh đạo tỉnh Cảm nhận doanh nghiệp thái độ quyền tỉnh Đắk Lắk doanh nghiệp địa bàn năm 2013 cải thiện so với năm 2012 thấp trung vị tỉnh so sánh Tính động, sáng tạo quyền việc giải vướng mắc cho doanh nghiệp chưa cao Chỉ tiêu Đắk Lắk năm 2013 (49,41%), thấp trung vị (52,24%) tỉnh Gia Lai (54,2%), Lâm Footer Page 18 of 145 16 Header Page 19 of 145 Đồng (54,55%) Có 40,83% số doanh nghiệp điều tra cảm nhận tích cực thái độ quyền tỉnh khu vực tư nhân, tỷ lệ thấp số trung vị (43,88%) Kon Tum (41,67%) Có 49,41% ý kiến doanh nghiệp đồng ý nhận định “UBND tỉnh động sáng tạo việc giải vấn đề phát sinh”, nhỏ số trung vị (52,24%), có 62,77% ý kiến đồng ý với nhận định “UBND tỉnh linh hoạt khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân”, số trung vị 3.3.1.7 Thiết chế pháp lý Các tiêu cấu thành tiêu thiết chế pháp lý Đắk Lắk cải thiện thời gian qua Chỉ tiêu "Hệ thống tư pháp cho phép doanh nghiệp tố cáo hành vi tham nhũng công chức" năm 2013 38,04%, tăng so với năm 2012 (28,8%), tốt Đăk Nông (35,63%), Gia Lai (37,11%), số trung vị (32,56%) Kon Tum (42,65%), Lâm Đồng (41,48%) Có 85,71% doanh nghiệp tin tưởng hệ thống pháp luật, tư pháp tỉnh bảo vệ hợp đồng quyền tài sản doanh nghiệp tranh chấp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 3.3.1.8 Cơ sở hạ tầng Có 62,96% doanh nghiệp hài lòng chất lượng đường giao thông (11,11 % đánh giá tiêu cực) Có 85% hài lòng chất lượng điện thoại (13,1% đánh giá tiêu cực) Có 57,5% hài lòng sách phát triển sở hạ tầng tỉnh (8,22% đánh giá tiêu cực) Có 38,23% hài lòng sách phát triển cụm khu công nghiệp cho DNNVV (14,71% đánh giá tiêu cực) 3.3.2 Chính sách thị trường Số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hỗ trợ giảm so với năm trước tất thấp số trung vị, dịch vụ tìm kiếm thông tin kinh doanh năm 2013 25,25% (năm 2012 33,64%, trung vị 32,76%, dịch vụ hỗ trợ hợp tác kinh doanh năm 2013 15,63% (năm 2012 25,77%, trung vị 30,91%), dịch vụ xúc tiến thương mại 11,7% (năm 2012 26,67%, trung vị 27,27%) Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ thị Footer Page 19 of 145 17 Header Page 20 of 145 trường năm 2013 tăng so với năm trước Cho thấy chất lượng dịch vụ hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk cải thiện, tỉnh quan tâm đến việc xúc tiến thương mại, số hội chợ thương mại tỉnh tổ chức 2013 33 lớn năm 2012 (20) trung vị (10) 3.3.3 Khả tiếp cận nguồn lực 3.3.3.1 Đất đai Chỉ tiêu tiếp cận đất đai ổn định sử dụng đất Đắk Lắk từ 2009 đến 2013 ổn định Có 67,26% doanh nghiệp đồng ý với nhận định "Sự thay đổi khung giá đất quyền tỉnh ban hành phù hợp với thay đổi giá thị trường" Thấp trung vị (77,06%), so với khu vực Tây nguyên cao tỉnh Kon Tum 3.3.3.2 Lao động Chỉ tiêu Dịch vụ quan Nhà nước địa phương cung cấp (Giáo dục phổ thông Dạy nghề) năm 2013 cải thiện nhiều so với năm trước, cao trung vị, tỉnh khu vực Tây nguyên Chỉ tiêu “Số lượng học viên tốt nghiệp trường đào tạo nghề/số lao động chưa qua đào tạo” năm 2013 3,57% lớn Đăk Nông (2,37%), Gia Lai (3,44%), Kon Tum (2,52%) thấp trung vị (4,64%) Lâm Đồng (6,32%) Bên cạnh tỷ lệ % doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tuyển dụng giới thiệu việc làm năm 2013 19,19 thấp trung vị 30,10% thấp khu vực Tây Nguyên Trong đó, tỷ lệ dành cho đào tạo tổng chi phí kinh doanh năm 2013 2,23% thấp trung vị 2,88% thấp khu vực Tây Nguyên 3.3.3.3 Vốn Có 53,95% doanh nghiệp Đắk Lắk có khoản vay ngân hàng Thời hạn khoản vay chủ yếu trung hạn ngắn hạn Có 87,5% doanh nghiệp phải sử dụng tài sản chấp cho khoản vay thương mại mình, chủ yếu phải chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có 12,5% doanh nghiệp không cần chấp 57,53% doanh nghiệp cho thủ tục vay vốn phiền hà Footer Page 20 of 145 18 Header Page 21 of 145 3.4 Kết điều tra nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk 3.4.1 Quy trình nghiên cứu 3.4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 3.4.3 Phân tích nhân tố 3.4.4 Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk 3.4.4.1 Ước lượng mô hình 3.4.4.2 Kết hồi quy Kết hồi quy, cho thấy có biến (trong biến độc lập) có ảnh hưởng đến phát triển DNNVV, là: Khoa học kỹ thuật (KHKT), Vốn (VON), Chính sách nhà nước (CS), Thủ tục hành dịch vụ hỗ trợ (TTHC), Năng lực chủ doanh nghiệp trình độ người lao động (NLVATD), Thị trường (TTRUONG) Giá trị R2 điều chỉnh nhỏ R, nên sử dụng để đánh giá mô hình phù hợp không thổi phồng mức độ phù hợp mô hình, R2 điều chỉnh = 0.578, có nghĩa 57,8% phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk giải thích biến đưa vào mô hình Như - R2 = 0.422 giải thích nhân tố không đưa vào mô hình Phương trình hồi quy có dạng: Y= -0.793 + 0.272 KHKT + 0.218 VON + 0.203 CS + 0.178 TTHC + 0.222 NLVATD + 0.171 TTRUONG 3.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk 3.5.1 Những kết đạt Thứ nhất, số lượng DNNVV tỉnh Đắk Lắk tăng trưởng nhanh DNNVV thu hút lượng vốn đáng kể dân cư vào sản xuất kinh doanh, đóng góp vào trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thứ hai, DNNVV tỉnh Đắk Lắk nâng cao lực sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động Thứ ba, DNNVV tỉnh Đắk Lắk phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm Thứ tư, DNNVV tỉnh Đắk Lắk đóng góp tỷ lệ đáng khích lệ giá trị sản xuất ngành, đóng góp vào ngân sách hàng năm tỉnh Thứ năm, điều kiện nhằm phát triển DNNVV Footer Page 21 of 145 19 Header Page 22 of 145 quan quản lý nhà nước quan tâm phần cải thiện, tạo điều kiện cho DNNVV đời hoạt động 3.5.2 Những hạn chế nguyên nhân (1) Phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk chưa gắng với lợi ích chung, lâu dài bền vững xã hội; (2) DNNVV tỉnh Đắk Lắk nhỏ bé quy mô vốn, lao động, sức cạnh tranh yếu; (3) Trình độ lực quản lý sản xuất kinh doanh chủ doanh nghiệp; trình độ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ tay nghề người lao động DNNVV tỉnh Đắk Lắk nhiều hạn chế; (4) Thiết bị máy móc phần lớn lạc hậu, chưa ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý; (5) Các DNNVV tỉnh Đắk Lắk gặp khó khăn vốn, khả tự tài trợ vốn kém; (6) Năng lực cạnh tranh sản phẩm thấp, thị trường tiêu thụ sản phẩm thường nhỏ bé; (7) Khả liên kết, hợp tác, tham gia hiệp hội DNNVV tỉnh Đắk Lắk hạn chế; (8) Các điều kiện nhằm phát triển DNNVV cải thiện, nhiều hạn chế CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH ĐẮK LẮK 4.1 Định hƣớng mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Đắk Lắk 4.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Đắk Lắk (1) Lựa chọn ngành mà doanh nghiệp nhỏ vừa có lợi phát triển; (2) Ưu tiên phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa khu vực nông thôn; (3) Mở rộng liên kết, liên doanh, đa dạng hoá ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh vươn thị trường quốc tế; (4) Phát triển DNNVV gắn với phát triển bền vững; (5) Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa phải phù hợp với xu toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế 4.1.2 Mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Đắk Lắk 4.1.2.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 4.1.2.2 Mục tiêu phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 (1) Đẩy nhanh tốc độ phát triển DNNVV số lượng chất Footer Page 22 of 145 20 Header Page 23 of 145 lượng; (2) Cung cấp điều kiện để phát triển DNNVV; (3) Phát triển DNNVV theo hướng nâng cao lực cạnh tranh; (4) Tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV tiếp cận nguồn lực sản xuất 4.2 Giải pháp nhằm phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk Nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp: (1) cung cấp điều kiện để phát triển DNNVV; (2) nâng cao lực DNNVV 4.2.1 Nhóm giải pháp cung cấp điều kiện để phát triển DNNVV 4.2.1.1 Giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho tạo lập hoạt động DNNVV tỉnh Đắk Lắk Chính quyền địa phương cần quan tâm cải thiện số nội dung sau: (1) Tăng cường tính minh bạch tiếp cận thông tin; (2) Tăng cường nỗ lực cải cách hành chính; (3) Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; (4) Tạo điều kiện thuận lợi cho đời doanh nghiệp; (5) Phát triển dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; (6) Nâng cao tính động tiên phong đội ngũ lãnh đạo; (7) Hoàn thiện sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế 4.2.1.2 Giải pháp hoàn thiện sách thị trường Tỉnh hỗ trợ cho doanh nghiệp việc xây dựng thương hiệu; Khuyến khích phát triển dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống cung cấp thông tin pháp luật, thông tin kinh doanh miễn phí; Hỗ trợ cho doanh nghiệp mở rộng tiêu thụ hàng hóa thị trường nội địa nhằm thúc đẩy sản xuất 4.2.1.3 Tăng cường khả tiếp cận nguồn lực Về nguồn lực đất đai, cần tập trung đạo có chế hoạt động cụ thể để tăng cường chức giám sát quyền đoàn thể cấp; Về nguồn lao động, cần đẩy mạnh đào tạo nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, kỹ quản lý cho cán quản lý doanh nghiệp; Về nguồn vốn, tạo giải pháp mở rộng nâng cao khả tín dụng doanh nghiệp thông qua việc đổi chế sách tín dụng tổ chức ngân hàng 4.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh DNNVV tỉnh Đắk Lắk Footer Page 23 of 145 21 Header Page 24 of 145 4.2.2.1 Nâng cao lực quản lý điều hành doanh nghiệp Ba khối kiến thức kỹ mà nhà quản trị doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm đào tạo là: (i) Kiến thức, kỹ quản trị đại chuyên nghiệp; (ii) Ngoại ngữ; (iii) Tin học ứng dụng thương mại quản lý hệ thống thông tin doanh nghiệp 4.2.2.2 Giải pháp vốn DNNVV tỉnh Đắk Lắk quan tâm đến số cách để tạo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp sau: (1) Tạo vốn từ nguồn tự có; (2) Tạo vốn thông qua vay; (3) Tạo vốn thông qua thuê tài chính; (4) Thông qua mua chịu hàng hoá hay kinh doanh liên kết 4.2.2.3 Nghiên cứu thị trường xúc tiến thương mại Đối với thị trường nội địa: lựa chọn sản phẩm mạnh, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu tiêu dùng Bên cạnh cần đẩy mạnh nâng cao suất, hoàn thiện công tác quản lý… nhằm giảm bớt chi phí, từ giảm giá bán, tăng sức cạnh tranh thị trường Đối với thị trường xuất khẩu: cần đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, xây dựng kênh phân phối, mở rộng đại lý bán hàng nước Thúc đẩy mối quan hệ xúc tiến thương mại qua hiệp hội, quan thương mại Tham gia hoạt động hội chợ quốc tế, diễn đàn chuyên ngành 4.2.2.4 Nâng cao trình độ người lao động DNNVV tỉnh Đắk Lắk cần xếp bố trí hợp lý đội ngũ lao động có; Tiêu chuẩn hoá lao động doanh nghiệp; tăng cường đào tạo, đào tạo lại nhiều hình thức Tạo gắn bó quyền lợi trách nhiệm người lao động với doanh nghiệp sách tạo động lực cho người lao động Lập kế hoạch dài hạn nhân lực, xây dựng mối quan hệ tốt lãnh đạo với cấp Bên cạnh cần xây dựng văn hoá doanh nghiệp 4.2.2.5 Giải pháp công nghệ Nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ theo hướng: nâng cao lực, đổi chế quản lý kỹ thuật - công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng Footer Page 24 of 145 22 Header Page 25 of 145 công nghệ cao; nắm bắt làm chủ công nghệ then chốt, mũi nhọn, sản xuất sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao; cải tiến công nghệ sáng tạo công nghệ mới, sử dụng hợp lý công nghệ dùng nhiều lao động 4.2.2.6 Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết Thực thông qua hợp đồng gia công, nhà thầu phụ tham gia hiệp hội doanh nghiệp Cần ý sử dụng chung sở hạ tầng điều kiện cần thiết khác hiệp hội doanh nghiệp với nhằm trì hoạt động giúp kết nối bên trở nên mạnh KẾT LUẬN Luận án khái quát lý luận phát triển DNNVV, bao gồm lý luận doanh nghiệp nhỏ vừa; lý luận phát triển DNNVV; số học kinh nghiệm phát triển DNNVV số quốc gia địa phương Việt Nam Luận án tổng hợp tiêu đánh giá phát triển DNNVV Đưa mô hình đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNNVV, phù hợp với bối cảnh nghiên cứu tỉnh Đắk Lắk, dựa kết nghiên cứu sơ ý kiến nhà quản trị số DNNVV, cán quản lý Nhà nước ngành Luận án phân tích thực trạng phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk, hai nội dung đánh giá số lượng, quy mô lực cạnh tranh DNNVV Phân tích điều kiện để phát triển DNNVV Đồng thời, luận án phân tích liệu từ thông tin thu thập thông qua bảng câu hỏi khảo sát 200 DNNVV tỉnh Đắk Lắk Từ xác định sáu nhân tố thực ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk làm sở xây dựng giải pháp phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk, là: (1) Khoa học kỹ thuật, (2) Năng lực chủ doanh nghiệp trình độ người lao động, (3) Vốn, (4) Chính sách Nhà nước, (5) Thủ tục hành dịch vụ hỗ trợ, (6) Thị trường Dựa phân tích kết đạt được, hạn chế định hướng, mục tiêu phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk, luận án đề xuất số giải pháp nhằm phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk Quan điểm đưa giải pháp, giải pháp chung cho DNNVV mà giải Footer Page 25 of 145 23 Header Page 26 of 145 pháp có tính gợi ý đưa nhiều phương án để DNNVV, vào mục tiêu đặc điểm nguồn lực mình, lựa chọn áp dụng Các giải pháp phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk chia làm hai nhóm Đó nhóm giải pháp i) Cung cấp điều kiện để phát triển DNNVV (Một là: Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho tạo lập hoạt động DNNVV, gồm: Tăng cường tính minh bạch tiếp cận thông tin; Tăng cường nỗ lực cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; Tạo điều kiện thuận lợi cho đời doanh nghiệp; Phát triển dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Nâng cao tính động tiên phong đội ngũ lãnh đạo; Hoàn thiện môi trường kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh; Hoàn thiện sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế Hai là, hoàn thiện sách thị trường Ba là, tăng cường khả tiếp cận nguồn lực), ii) Nâng cao lực cạnh tranh (Nâng cao lực quản lý điều hành doanh nghiệp; Vốn; Nghiên cứu thị trường xúc tiến thương mại; Trình độ người lao động; Công nghệ; Hợp tác, liên doanh liên kết) Như vậy, luận án đạt mục tiêu đề điều kiện nghiên cứu phạm vi rộng bị giới hạn khả tiếp cận liệu thực tế Các kết nghiên cứu nhắm đến mục tiêu sở cho nhà hoạch định xây dựng sách vi mô lẫn vĩ mô nhằm phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Do luận án nghiên cứu giới hạn phạm vi DNNVV tỉnh Đắk Lắk, nên kết nghiên cứu luận án sáu nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến DNNVV tỉnh Đắk Lắk xây dựng giải pháp phát triển DNNVV nhằm đáp ứng cho DNNVV tỉnh Đắk Lắk Tuy nhiên, với kết đạt luận án làm sở mở hướng nghiên cứu cho địa phương khác phạm vi rộng DNNVV khu vực Tây Nguyên Footer Page 26 of 145 24 Header Page 27 of 145 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Lê Thế Phiệt, Nguyễn Trường Sơn (2013), Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 4(65) Lê Thế Phiệt, Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Văn Đạt (2014), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Kinh tế dự báo số 19 tháng 10/2014 Lê Thế Phiệt (2014), Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Khoa học số 13 tháng 12/2014 Lê Thế Phiệt (2015), Nâng cao số lực cạnh tranh tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Kinh tế dự báo số 02 tháng 1/2015 Lê Thế Phiệt (2015), Đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Khoa học số 14 tháng 6/2015 Lê Thế Phiệt (2016), Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Kinh tế dự báo số 03 tháng 02/2016 Footer Page 27 of 145 ... 2.5.2.1 Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bắc Ninh 2.5.2.2 Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Khánh Hòa 2.5.2.3 Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Đà Nẵng 2.5.2.4 Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. .. phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Đắk Lắk 4.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Đắk Lắk (1) Lựa chọn ngành mà doanh nghiệp nhỏ vừa có lợi phát triển; (2) Ưu tiên phát triển doanh. .. 2.5.1.1 Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Trung quốc 2.5.1.2 Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Nhật Bản 2.5.1.3 Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Singapore 2.5.1.4 Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Đài Loan
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đắk Lắk, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đắk Lắk, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đắk Lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay