Phát triển công nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28 17 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 13:25

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH TRÚC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Kinh tế công nghiệp Mã số: 62.31.09.01 T TẮT UẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, Năm 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học 1: GS.TS Trƣơng Bá Thanh Ngƣời hƣớng dẫn khoa học 2: TS Lâm Minh Châu h n iện S TS Trần Đình Thao h n iện S TS Ngu ễn Văn hát h n iện TS Ninh Thị Thu Thủy Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế cấp Đại học Đà Nẵng họp vào ngày 30 tháng năm 2016 Đại học Đà Nẵng Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia, Hà Nội - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự phát triển nhanh cà phê Đắk Lắk diện tích, suất, sản lượng đưa lại lợi ích to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh người trồng cà phê Tuy nhiên, ngành CNCB cà phê Đắk Lắk phải đối mặt với nhiều vấn đề khía cạnh khác nhau: Một là, cấu chủng loại sản phẩm cà phê không hợp lý, chủ yếu cà phê Robusta Hai là, chất lượng cà phê thấp giá thành cao chưa đáp ứng yêu cầu khách hàng Ba là, kỹ thuật canh tác chế biến lạc hậu làm hạn chế chất lượng cà phê xuất Bốn là, tình trạng thâm canh cao độ thời gian vừa qua theo hướng sử dụng nhiều phân bón nước tưới dẫn đến suy kiệt đất đai nguồn nước Năm là, sản phẩm cà phê chế biến sâu, chế biến tinh chưa nhiều, chủ yếu xuất cà phê nhân xô, giá trị gia tăng sản phẩm thấp Sáu là, tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh ngành hàng nhiều bất cập chưa theo kịp phát triển kinh tế thị trường Để đánh giá toàn thực trạng, xác định nhân tố ảnh hưởng tìm giải pháp phù hợp thúc đẩy cho phát triển CNCB cà phê Đắk Lắk nội dung quan trọng cấp thiết Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tác giả chọn đề tài “Phát triển công nghiệp chế biến cà phê địa bàn tỉnh Đắk Lắk” làm luận án nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận án - Góp phần hệ thống hóa lý luận phát triển công nghiệp chế biến cà phê như: khái niệm phát triển công nghiệp chế biến cà phê, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến cà phê - Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp chế biến cà phê địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến cà phê Qua xác định kết đạt được, hạn chế, tồn nguyên nhân cản trở đến việc phát triển Footer Page of 145 Header Page of 145 công nghiệp chế biến cà phê tỉnh - Đề xuất hàm ý nhằm phát triển ngành công nghiệp chế biến cà phê tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Các câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu đề tài tập trung trả lời câu hỏi sau: Mô hình phát triển thiết lập, vận dụng để xác định nội dung phát triển công nghiệp chế biến cà phê? Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến (CNCB) cà phê địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua nào? Những nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến phát triển CNCB cà phê tỉnh Đắk Lắk? Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức phát triển CNCB cà phê tỉnh Đắk Lắk gì? Để phát triển CNCB cà phê tỉnh Đắk Lắk cần thực giải pháp nào? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn nhân tố ảnh hưởng đến phát triển CNCB cà phê địa bàn tỉnh Đắk Lắk Đối tượng nghiên cứu cụ thể liên quan đến hoạt động chế biến cà phê tỉnh Đắk Lắk bao gồm: người sản xuất, kinh doanh chế biến cà phê tỉnh Đắk Lắk, người cung ứng dịch vụ, công nghệ, quan quản lý Nhà nước Hiệp hội ngành hàng cà phê, sách liên quan đến sản xuất, kinh doanh chế biến cà phê 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Luận án tập trung vào hoạt động chế biến cà phê phát triển ngành cà phê theo hướng tiếp cận ngành hàng Vận dụng lý thuyết phát triển, lý thuyết cạnh tranh lý thuyết chuỗi giá trị mối quan hệ từ khâu sản xuất nguyên liệu, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cà phê ngành công nghiệp chế biến cà phê Luận án sử dụng số liệu tài liệu chủ yếu từ năm 2008 đến năm 2013 Số liệu điều tra hộ sản xuất, sở kinh doanh, chế biến cà phê tập trung vào năm từ năm 2011 đến 2013 Định hướng giải pháp phát triển công nghiệp chế biến cà phê tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 Footer Page of 145 Header Page of 145 Ý nghĩa khoa học luận án Nghiên cứu góp phần hệ thống hóa làm sáng tỏ vấn đề lý luận phát triển CNCBCP Làm rõ trình phát triển CNCBCP trình phát triển sở kết hợp hài hòa, hợp lý, chặt chẽ phát triển kinh tế với thực tốt vấn đề xã hội chế biến cà phê Trong phát triển kinh tế tăng trưởng quy mô, chuyển dịch cấu sản xuất, nâng cao hiệu kinh tế trình độ tổ chức sản xuất Trong phát triển xã hội tăng thu nhập xã hội, sử dụng hợp lý nguồn lực sản xuất bảo vệ môi trường hoạt động chế biến cà phê Nội dung phát triển CNCBCP tập trung lĩnh vực tăng trưởng quy mô, chuyển dịch cấu, hiệu kinh tế, hiệu xã hội bảo vệ môi trường CNCBCP Thiết lập hình thành khung lý thuyết làm sở cho phân tích, đánh giá thực trạng phát triển CNCBCP Nghiên cứu xác định nhóm nhân tố chủ yếu chi phối, tác động ảnh hưởng đến phát triển CNCBCP bao gồm i) Nhóm nhân tố thuộc sở CBCP, ii) Các nhân tố thuộc điều kiện yếu tố sản xuất, iii) Khả tiếp cận dịch vụ hỗ trợ, iv) Đặc điểm môi trường cạnh tranh, v) Các điều kiện cầu, vi) Sự hỗ trợ Chính quyền Hiệp hội Các nhân tố tác động qua lại lẫn nhau, tạo động lực cho phát triển ngành CNCBCP Đắk Lắk đạt thành tựu quan trọng CNCBCP tăng trưởng, chuyển dịch cấu theo hướng giá trị gia tăng, có hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho người lao động Tuy nhiên, CNCBCP Đắk Lắk bộc lộ tồn tại, hạn chế quy mô chế biến, tốc độ tăng trưởng chuyển dịch cấu chế biến chậm, tổ chức chế biến manh mún, hoạt động CBCP tập trung khâu sơ chế, sản phẩm cà phê chế biến sâu chế biến tinh chưa nhiều, giá trị gia tăng ngành thấp vấn đề ô nhiễm môi trường diễn biến theo chiều hướng xấu, chậm khắc phục, vệ sinh an toàn thực phẩm khó kiểm soát Footer Page of 145 Header Page of 145 Kết phân tích mô hình hồi quy kết hợp với thực trạng phát triển CNCBCP Đắk Lắk xác định bảy nhân tố ảnh hưởng đến phát triển CNCBCP là: Cơ sở chế biến cà phê, nguyên liệu chế biến, quy mô vốn, thiết bị công nghệ, dịch vụ hỗ trợ, cầu thị trường hỗ trợ quyền, hiệp hội Nghiên cứu tiến hành phân tích, dự báo xu hướng phát triển CNCBCP giới, tiềm năng, hội thách thức phát triển CNCBCP Đắk Lắk thời gian tới Dựa sở lý luận thực tiễn xác lập, nghiên cứu đưa định hướng đề xuất hàm ý chủ yếu để phát triển CNCBCP Đắk Lắk thời gian đến, tương xứng với quy mô lợi mà Đắk Lắk sở hữu Đặc biệt tập trung phân tích luận giải vấn đề mà Đắk Lắk cần quan tâm thực để phát triển CNCBCP như: thúc đẩy phát triển sở chế biến cà phê, phát triển vùng nguyên liệu ổn định chất lượng, thu hút vốn đầu tư cho CNCBCP, ứng dụng khoa học công nghệ đầu tư hợp lý thiết bị, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cà phê, tăng cường quản lý nhà nước hỗ trợ quyền, hiệp hội CHƢƠN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CÀ PHÊ 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 1.1.1 Phát triển phát triển công nghiệp Phát triển hiểu phạm trù triết học dùng để trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện vật Quá trình diễn vừa dần dần, vừa nhảy vọt, đưa tới đời thay cũ Quan điểm cho rằng, phát triển trình thay đổi dần lượng dẫn đến thay đổi chất, trình diễn theo đường xoáy ốc hết chu kỳ vật lặp lại dường vật ban đầu cấp độ cao [88] Footer Page of 145 Header Page of 145 Mục tiêu phát triển kinh tế đạt tăng trưởng ổn định với cấu kinh tế hợp lý, đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống nhân dân, tránh suy thoái đình trệ tương lai, tránh để lại gánh nặng nợ nần lớn cho hệ mai sau Tuy nhiên, trình phát triển kinh tế, dù muốn hay không muốn, tất nước dù nghèo hay giàu phải đối mặt với thách thức lớn môi trường vấn đề lại liên quan chặt chẽ đến nỗ lực nhằm xoá đói, giảm nghèo cải thiện mức sống Phát triển công nghiệp mở rộng khả sản xuất kinh tế qua tăng trưởng đa dạng sản xuất hàng hóa phần tổng thể phát triển kinh tế xã hội Trình tự phát triển công nghiệp học sản xuất mới, tập trung vào làm [215] 1.1.2 Công nghiệp chế biến Công nghiệp phận kinh tế, lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm "chế tạo, chế biến" cho nhu cầu tiêu dùng phục vụ hoạt động kinh doanh Đây hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ tiến công nghệ, khoa học kỹ thuật Công nghiệp chế biến phân hệ ngành công nghiệp có liên quan đến công thức chế biến sau chế biến sản phẩm trở vật liệu ban đầu Theo Quyết định 486-TCTK/CN ngày 02 tháng năm 1966, ngành công nghiệp chế biến bao gồm tất xí nghiệp công nghiệp, sở sản xuất thủ công nghiệp chuyên chế biến sản phẩm công nghiệp khai thác sản phẩm nông nghiệp Ngoài công nghiệp chế biến bao gồm việc sửa chữa máy móc thiết bị sửa chữa vật phẩm tiêu dùng [56] 1.1.3 Phát triển công nghiệp chế biến cà phê Phát triển công nghiệp chế biến cà phê trình phát triển sở kết hợp hài hòa, hợp lý, chặt chẽ phát triển kinh tế với thực tốt vấn đề xã hội chế biến cà phê Trong phát triển Footer Page of 145 Header Page of 145 kinh tế tăng trưởng quy mô, chuyển dịch cấu sản xuất nâng cao hiệu kinh tế, trình độ tổ chức sản xuất Trong phát triển xã hội tăng thu nhập xã hội, sử dụng hợp lý nguồn lực sản xuất bảo vệ môi trường hoạt động chế biến cà phê Đặc điểm, vị trí công nghiệp chế biến cà phê 1.2.1 Đặc điểm công nghiệp chế biến cà phê Công nghiệp chế biến cà phê ngành công nghiệp mà nguyên liệu chủ yếu mang tính thời vụ [179]; Công nghiệp chế biến cà phê qua nhiều khâu, tạo nhiều loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường [159]; Công nghiệp chế biến cà phê yêu cầu khắt khe nguyên liệu [119], [216] Công nghệ chế biến cà phê có đặc trưng riêng biệt so với công nghệ chế biến loại hàng hóa nông sản khác; sản phẩm ngành công nghiệp chế biến cà phê dễ bị tác động yếu tố môi trường tự nhiên [109] 1.2.2 Vị trí công nghiệp chế biến cà phê kinh tế Vị trí CNCB cà phê thể qua bảng Bảng 1: Một số tiêu KT-XH ngành cà phê Việt Nam năm 2013 Số CHỈ TIÊU TT Diện tích đất trồng cà phê Số hộ nông dân trồng cà phê Tạo việc làm cho lao động SXKD cà phê Sản lượng cà phê Tổng kim ngạch xuất cà phê Thị trường xuất ĐVT Ngàn Ngàn hộ Số So với ngành nông nghiệp c nƣớc lƣợng 584,6 Có diện tích lớn công nghiệp lâu năm (cao su 545,6 ngàn ha, chè 114,1 ngàn ha, hồ tiêu 51,1 ngàn ha,…) 492,3 Chiếm 5,74% số hộ sản xuất nông nghiệp Ngàn Lao 898,5 Chiếm 3,2% lao động nông lâm thủy sản động Triệu Tấn 1,32 Chiếm 2,67% khối lượng so với sản lượng lương thực có hạt nước (49,3 triệu tấn) Tỷ USD 2,75 Chiếm 20,9% giá trị so với tổng kim ngạch xuất mặt hàng nông sản (13,1 tỷ USD) Nước 65 Chiếm 67% nước nhập nông sản Việt Nam Nguồn: [5] 1.3 Nội dung phát triển công nghiệp chế biến cà phê Nội dung phát triển công nghiệp chế biến cà phê thiết lập Footer Page of 145 Header Page of 145 gồm năm nội dung sau: i) Tăng trưởng quy mô; ii) Chuyển dịch cấu; iii) Nâng cao hiệu kinh tế; iv) Nâng cao hiệu xã hội v) Bảo vệ môi trường (Sơ đồ 1) Nội dung phát triển công nghiệp chế biến cà phê Phát triển theo chiều rộng Phát triển theo chiều sâu - Gia tăng số lượng DN chế biến - Gia tăng số lượng lao động - Gia tăng quy mô vốn - Gia tăng sử dụng nguyên liệu đầu vào - Gia tăng thị trường tiêu thụ -Chuyển dịch cấu sản xuất -Nâng cao chất lượng SP -Nâng cao hiệu kinh tế -Tăng giá trị gia tăng chuỗi giá trị cà phê - Nâng cao hiệu xã hội - Bảo vệ môi trường Mô hình kết hợp Tăng trƣởng quy mô Chuyển dịch Cơ cấu Nâng cao hiệu qu kinh tế Nâng cao hiệu qu xã hội B o vệ môi trƣờng Sơ đồ 1: Nội dung phát triển công nghiệp chế biến cà phê Nguồn: Mô tả tác giả 1.4 Nhân tố nh hƣởng đến phát triển công nghiệp chế biến cà phê Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến cà phê, tác giả tiếp cận lựa chọn theo mô hình “hình thoi” M Porter lý thuyết lợi cạnh tranh quốc gia Trên sở vận dụng mô hình “hình thoi” phù hợp với đặc điểm ngành công nghiệp chế biến cà phê, tác giả xác định sáu nhân tố chủ yếu chi phối, tác động định đến phát triển CNCBCP bao gồm i) Nhóm nhân tố thuộc sở CBCP; ii) Các nhân tố thuộc điều kiện yếu tố sản xuất; iii) Khả tiếp cận dịch vụ hỗ trợ; iv) Đặc điểm môi trường cạnh tranh; v) Các điều kiện cầu; vi) Sự hỗ trợ Chính quyền Hiệp hội (Sơ đồ 2) Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Sự hỗ trợ quyền Hiệp hội Cơ sở chế biến cà phê Sự phát triển CN CBCP Các điều kiện cầu Đặc điểm môi trƣờng cạnh tranh Điều kiện yếu tố s n xuất Kh tiếp cận dịch vụ hỗ trợ Sơ đồ 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành CNCBCP Nguồn: Mô tả tác giả ĐẶC ĐIỂ CHƢƠN ĐỊA BÀN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan tỉnh Đắk Lắk 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Với lợi vùng đất đỏ bazan màu mỡ, Đắk Lắk có ưu đặc trưng điều kiện tự nhiên độ cao địa hình, nhiệt độ thích hợp, ẩm độ, lượng mưa yếu tố định đến suất, chất lượng cà phê Cao Nguyên Buôn Ma Thuột nơi sinh trưởng tốt, mà tạo nên hạt cà phê chất lượng cao, hương vị khác biệt so với vùng đất khác Chính khác biệt đó, cà phê Buôn Ma Thuột trở thành tâm điểm, thủ phủ cà phê vùng Tây Nguyên, sở cung cấp nguyên liệu cho ngành CNCB cà phê Đắk Lắk 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội Qua đánh giá tình hình kinh tế xã hội Đắk Lắk cho thấy, thu ngân sách tỉnh thấp đáp ứng 1/3 nhu cầu chi tiêu tỉnh, khả tích luỹ đầu tư thấp nên việc hỗ trợ cho CNCB cà phê thực khó khăn Khả cạnh tranh tỉnh mức trung bình, sức hút đầu tư vào CNCB không cao 2.2 Tiếp cận nghiên cứu khung phân tích 2.2.1 Tiếp cận nghiên cứu: Tiếp cận ngành hàng cà phê, tiếp Footer Page 10 of 145 Header Page 14 of 145 12 CBCP có chất lượng, cà phê tiêu dùng coi trọng thị trường tiêu thụ nước Qua phân tích tăng trưởng CNCBCP Đắk Lắk cho thấy phát triển CNCBCP gia tăng số lượng DN, lực chế biến cải thiện có công suất cao hơn, sản lượng cà phê chế biến tinh nhiều hơn, đảm bảo chế biết hết nguyên liệu địa bàn Đặt biệt xu hướng đầu tư mở rộng hoạt động chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan su hướng phù hợp với phát triển ngành Tuy nhiên cần có phá lĩnh vực chế biến, lớn mạnh quy mô mà cần tạo giá trị gia tăng lớn đơn cà phê chế biến 3.1.2 Chuyển dịch cấu chế biến cà phê Tổ chức chế biến cà phê Đắk Lắk thể qua sơ đồ Người trồng cà phê Thu hái Cà phê tươi Chế biến khô Cà phê nhân Xuất Nhà rang xay nước Chế biết ướt Chế biến sâu Cà phê bột, cà phê hòa tan Nguồn: Mô tả tác giả Người tiêu dùng Sơ đồ 4: Sản phẩm cà phê chế biến Đắk Lắk Từ trạng cho thấy chế biến cà phê địa bàn Đắk Lắk chủ yếu dạng sơ chế, sản phẩm chất lượng không đồng đều, khối lượng chế biến sâu chiếm tỷ trọng chưa cao Hoạt động chế biến cà phê nhân xô nhiều hạn chế, phân tán chưa tương xứng với tiềm lực địa phương xem "Thủ phủ cà phê" nước Tuy nhiên hoạt động chế biến cà phê Đắk Lắk có chuyển biến từ dạng sơ chế, thủ công hộ DN chuyển sang hướng chế biến Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 công nghiệp với máy móc thiết bị đồng quy mô lớn Đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước đến đầu tư vào lĩnh vực chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan Thời điểm năm 2000 Đắk Lắk có sở chế biến cà phê bột có uy tín thương hiệu thị trường nước, năm 2010 tăng lên 27 sở có 41 thương hiệu lớn có thương hiệu vươn tầm giới Chủng loại sản phẩm CNCB cà phê Đắk Lắk tập trung vào ba nhóm cà phê nhân xô, cà phê bột cà phê hoà tan Tỷ lệ cà phê chế biến sâu tăng qua năm chậm, mức 9% Tuy nguồn lực hạn chế hướng phát triển DN chế biến cà phê thiết lập định hình, chế biến sản phẩm cà phê có giá trị gia tăng cao Sự chuyển dịch chế biến cà phê Đắk Lắk hướng đến lợi ích chủ thể, tạo đa dạng sản phẩm thị trường 3.1.3 Hiệu kinh tế chế biến cà phê Đắk Lắk Bảng 2: Phân phối lợi nhuận tác nhân Các tác nhân Hộ trồng CP Chi phí tăng thêm Tổng chi phí Giá bán Lợi Lợi nhuận Lợi nhuận nhuận biên biên chi biên tổng chi phí phí tăng thêm Trđ/tấn Trđ/tấn Trđ/tấn Trđ/tấn - 25,320 32,510 7,190 % 28,4 % - DN sản xuất CP Tư thương thu gom 0,21 26,645 32,720 33,416 32,940 6,771 0,220 25,4 0,67 104,7 Đại lý Doanh nghiệp TM 0,215 0,221 32,725 33,191 32,970 33,416 0,245 0,225 0,75 0,68 113,9 101,8 1,33 34,746 35,086 0,340 0,98 25,6 29,3 62,270 102,00 39,73 63,8 135,6 Doanh nghiệp XK CP Doanh nghiệp CBCP bột Nguồn: Khảo sát điều tra tính toán tác giả, 2014 Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Qua phân tích chuỗi giá trị cà phê Đắk Lắk cho thấy tác nhân tham gia chuỗi giá trị hưởng lợi định ngành hàng Từ phân tích hiệu kinh tế chuỗi, mắc xích khâu tạo sản phẩm cà phê chủ thể tham gia chế biến cà phê bột, cà phê rang xay Đắk Lắk hưởng lợi cao Kết cho thấy DN quan tâm nhiều khâu chế biến tinh, điều cố thêm sở để cải thiện giá trị gia tăng cho toàn chuỗi giá trị cà phê, xem hoạt động chế biến sâu cà phê lĩnh vực mà Đắk Lắk cần hướng đến 3.1.4 Hiệu xã hội bảo vệ môi trường công nghiệp chế biến cà phê - Hiệu xã hội CNCB cà phê: Tác động đến sinh kế mức sống người dân, tạo công ăn việc làm, thu nhập người lao động Điều kiện làm việc an toàn lao động quan tâm Doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, phát triển CNCB cà phê gắn kết chương trình nông thôn Đắk Lắk Xuất phát từ lợi ích hiệu kinh tế từ cà phê mang lại ảnh hưởng sâu rộng đến mặt đời sống xã hội địa bàn tỉnh Sự hưng thịnh hay suy yếu mặt hàng cà phê diện rõ tranh kinh tế tổng thể Đắk Lắk người dân Chính cà phê xem nguồn sống, sinh kế có vị trí đặc biệt vùng cao nguyên - Bảo vệ môi trường chế biến cà phê: hoạt động chế biến cà phê Đắk Lắk đối diện với vấn đề ô nhiễm môi trường Các nguồn ô nhiễm nguồn nước, không khí, khói bụi, tiếng ồn có chiều hướng gia tăng mà chủ thể tham gia chế biến không thực hết trách nhiệm DN môi trường Công nghệ thiết bị sử dụng cũ, phương pháp chế biến ướt chưa tuân thủ quy trình, nhẹ tay cán nhà nước tham gia quản lý môi trường nguyên nhân diễn tiến ô nhiễm môi trường Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 3.2 Nhân tố nh hƣởng đến phát triển công nghiệp chế biến cà phê Đắk Lắk 3.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo phân tích nhân tố khám phá - Độ tin cậy thang đo: dựa kết liệu sau thực kiểm tra độ tin cậy thang đo biến độc lập có 17/51 biến bị loại 2/5 biến phụ thuộc bị loại Tổng số biến lại có ảnh hưởng đến phát triển CNCBCP 37 biến (34 biến độc lập biến phụ thuộc) đảm bảo độ tin cậy để đưa vào phân tích - Phân tích nhân tố khám phá: có nhân tố trích Eigenvalue 1.106, phương sai trích 68.978% > 50% Với hệ số KMO 0.760 > 0.5 kiểm định Bartlett't có ý nghĩa thống kê (sig = 0.000 < 0.05), nên liệu phù hợp để thực phân tích nhân tố Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc cho thấy có nhân tố trích Eigenvalue 2.080, phương sai trích 69.330% > 50% Với hệ số KMO 0.659 (lớn 0.5) kiểm định Bartlett't có ý nghĩa thống kê (sig = 0.000 < 0.05), nên liệu phù hợp để đưa vào mô hình phân tích 3.2.2 Nhân tố thuộc sở chế biến cà phê Năng lực tổ chức kinh tế tham gia chế biến cà phê, bao gồm lực tài chính, nhân lực trình độ tổ chức sản xuất hạn chế Điều tạo rào cản lớn việc phát triển công nghiệp chế biến cà phê tỉnh 3.2.3 Nguyên liệu chế biến Sản xuất cà phê nguyên liệu Đắk Lắk chủ yếu theo chiều hướng gia tăng quy mô diện tích, suất sản lượng Mức độ ý đến chất lượng sản phẩm thấp, không đảm bảo tuân thủ yêu cầu nâng cao chất lượng nhiều phương diện như: trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến bảo quản Cà phê nguyên liệu sử dụng cho công nghiệp chế biến đảm bảo mặt số lượng, chất lượng chủng Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 loại nhiều vấn đề quan tâm Trong bối cảnh chất lượng cà phê nhiều hạn chế xuất mô hình với phương thức sản xuất áp dụng kỹ thuật thân thiện với môi trường, nên xem xu phát triển tất yếu, cần tổng kết nhân rộng để sản xuất lớn 3.2.4 Quy mô vốn Vốn nhân tố quan trọng lĩnh vực chế biến cà phê, nhu cầu vốn để đầu tư mở rộng, cải tạo nâng cấp sở hạ tầng ngành lớn Thực tế khả đáp ứng nhu cầu vốn hạn chế, quy mô gói tín dụng nhỏ, thủ tục, chế, lãi suất, kỳ hạn nhiều bất cập làm cho doanh nghiệp CBCP khó tiếp cận, khơi thông sử dụng vốn có hiệu 3.2.5 Lao động Lao động đối tượng trình chế biến cà phê, nhu cầu lao động thời vụ thiết vùng sản xuất cà phê Tuy nhiên số lượng, chất lượng thiếu ổn định nguồn lao động hạn chế lớn trình phát triển công nghiệp chế biến cà phê tỉnh Có thể thấy khả thu hút lao động doanh nghiệp CBCP hạn chế, chưa tương xứng với nhu cầu thực tế ngành, đặc biệt thiếu lao động có trình độ kỹ thuật 3.2.6 Thiết bị công nghệ Trình độ lực công nghệ doanh nghiệp chế biến cà phê Đắk Lắk nhiều hạn chế, bất cập Việc nhập thiết bị chế biến từ nước có giá cao, máy móc sản xuất nước chưa đáp ứng nhu cầu chế biến tốn nước, khó xử lý nước thải sau chế biến Việc sử dụng nhiều loại công nghệ khác làm cho sản phẩm cà phê sau thu hoạch không đồng đều, chất lượng thấp giá thành cao Với thiết bị công nghệ CBCP Đắk Lắk giải sản lượng cà phê nguyên liệu để trì chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn xuất cần có lộ trình đổi nâng cấp thiết bị công nghệ Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 3.2.7 Dịch vụ hỗ trợ Các ngành công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp chế biến cà phê địa bàn bước hình thành phát triển khí, mía đường, sữa, bao bì đóng vài trò tích cực việc chuyển dịch xu hướng tiêu dùng sản phẩm, hỗ trợ cho chế biến sâu, chế biến tinh, dần thay nhập Các hoạt động hỗ trợ dịch vụ liên quan ngành CNCB cà phê Đắk Lắk có vai trò quan trọng làm cầu nối để doanh nghiệp CBCP tiếp cận yếu tố đầu vào, chủ động, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, hỗ trợ chưa thật đáp ứng yêu cầu cho trình phát triển công nghiệp chế biến cà phê ngắn hạn dài hạn 3.2.8 Cầu thị trƣờng cà phê Ngành cà phê Đắk Lắk phụ thuộc nhiều vào thị trường giới có 90% sản lượng cà phê sản xuất xuất Thị trường nước mức khiêm tốn, tiêu dùng nội địa thấp Chính cần cách tiếp cận tổng thể để phát triển, thiết lập thị trường tiêu thụ cà phê ổn định nội dung cần thực để tháo gỡ khó khăn trước mắt lâu dài cho ngành CNCBCP phát triển 3.2.9 Cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến cà phê Đắk Lắk đánh giá có lợi cạnh tranh giá thành suất cà phê cao Trước thách thức hội nhập kinh tế quốc tế ngành CNCB cà phê Đắk Lắk cần phải xác định có bước thích hợp để phát huy lợi so sánh, lợi cạnh tranh đảm bảo phát triển bền vững cho ngành hàng 3.2.10 Hỗ trợ Chính quyền Hiệp hội Chính quyền tỉnh Đắk Lắk có quan tâm định đến ngành cà phê, sở cho thấy tỉnh Đắk Lắk muốn tạo cú huých lớn để cải thiện hình ảnh nhằm thu hút đầu tư tỉnh, có đầu tư cho ngành CNCBCP Sự quan tâm địa phương, hiệp hội Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 tiền đề thúc đẩy gắn kết nông dân, DN quyền đối ngành hàng cà phê vốn nhiều thách thức trăn trở 3.2.11 Mô hình nhân tố nh hƣởng đến phát triển công nghiệp chế biến cà phê Đắk Lắk Phương trình hồi quy có dạng: Y= -0.035 + 0.132HDHT + 0.243HTCH + 0.168TTTH + 0.140DKVO + 0.115CSCB + 0.090DKCN + 0.124DKNL Kết hồi quy cho thấy yếu tố có ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp, yếu tố hỗ trợ quyền hiệp hội (HTCH) quan trọng (b = 0.243) Tiếp theo cầu thị trường (TTTH) (b = 0.168), vốn xem yếu tố truyền thống thiếu phát triển CNCB cà phê (b=0.140) Dịch vụ hỗ trợ (HDHT) ngành CNCBCP xem nhân tố kết nối CNCBCP với ngành khác (b = 0.132) Nguyên liệu (DKNL) xem đối tượng sản xuất quan trọng CNCB cà phê (b = 0.124) Tiếp đến yếu tố thuộc sở chế biến (CSCB) đề cập đến số lượng chất lượng DN (b=0.115) nhân tố cuối mô hình có ảnh hưởng đến CNCB thiết bị công nghệ (b=0.090) Vì tác động làm tăng giá trị, quy mô, nguồn lực cho yếu tố tác động tích cực đến phát triển CNCBCP Đắk Lắk 3.3 Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp chế biến cà phê Đắk Lắk 3.3.1 Những thành tựu đạt Số lượng doanh nghiệp tham gia vào chế biến mặt hàng cà phê không ngừng tăng lên, hoạt động chế biến cà phê chế biến hết cà phê nguyên liệu sản xuất địa bàn tỉnh địa phương lận cận Hình thành sản phẩm cà phê mang thương hiệu "cà phê Buôn Ma Thuột", ngành chế biến cà phê đóng góp cho ngân sách tỉnh, giải việc làm, nâng cao thu nhập Góp phần góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định kinh tế, ổn định an ninh trị địa bàn Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Áp dụng nhiều tiến khoa học kỹ thuật sản xuất, chế biến cà phê, tạo lực tương lai, góp phần vào công xây dựng nông thôn Đắk Lắk 3.3.2 Những hạn chế phát triển CNCB cà phê Đắk Lắk Số lượng doanh nghiệp thu mua, chế biến cà phê Đắk Lắk ít, lực tài thấp, chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa Nhà quản lý DN thiếu kinh nghiệm, kỹ tổ chức sản xuất, chế biến Hoạt động chế biến doanh nghiệp chủ yếu sơ chế xuất khẩu, sản phẩm cà phê chế biến sâu, tinh chưa nhiều Chưa có nhiều sản phẩm có thương hiệu mạnh, chất lượng tốt để mãn gu tiêu dùng khách hàng Quy mô chế biến cà phê Đắk Lắk nhỏ, manh mún phân tán trãi rộng từ DN đến hộ gia đình Chất lượng cà phê nguyên liệu chưa cao Công nghệ chế biến cà phê Đắk Lắk lạc hậu Hệ thống tổ chức thu mua cà phê quan hệ phân chia lợi nhuận chuỗi giá trị cà phê chưa vận hành tốt, chưa khuyến khích người sản xuất cải thiện công nghệ sau thu hoạch nâng cao chất lượng khâu rang xay, chế biến Cà phê Đắk Lắk chưa tham gia vào công đoạn cao chuỗi giá trị cà phê Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khâu rang xay, chế biến cà phê Đắk Lắk chưa quan tâm mức Còn tìm ẩn nhiều rủi ro ngành hàng gian lận, trốn thuế, nợ đọng, sản phẩm cà phê bẩn 3.3.3 Đánh giá hội, thách thức điểm mạnh điểm yếu cho ngành CNCB cà phê Đắk Lắk Thông qua phân tích thực trạng phát triển CNCB cà phê Đắk Lắk, chiến lược phát triển CNCB cà phê Đắk Lắk cần hướng đến thể qua bảng Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 CHƢƠN HÀM Ý PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CÀ PHÊ TỈNH ĐẮK LẮK Định hƣớng phát triển công nghiệp CBCP tỉnh Đắk Lắk Phát triển công nghiệp chế biến cà phê Đắk Lắk theo hướng kết hợp, đảm bảo cà phê sản xuất chế biến hoàn toàn Ứng dụng công nghệ cao, tiên tiến, thiết bị đồng hoạt động chế biến cà phê nhân, chế biến sâu cà phê từ qui mô hộ gia đình đến doanh nghiệp Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Đa dạng hóa mặt hàng cà phê chế biến cà phê rang, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê sữa, cà phê hộp Cải tiến, đổi mới, nâng cấp thiết bị chế biến có cách đồng bộ, hoạt động có hiệu Doanh nghiệp chế biến cà phê cần liên kết với nhà sản xuất cà phê, sở sơ chế, truy nguyên nguồn gốc sản phẩm 4.2 Tăng cƣờng qu n lý nhà nƣớc hỗ trợ quyền, hiệp hội Bổ sung hệ thống sách khuyến khích phát triển CNCB cà phê: sách đất đai, sách đầu tư, sách thu hút đầu tư nước ngoài, sách khoa học công nghệ Hoàn thiện nâng cao hiệu công tác quy hoạch chế biến cà phê Quản lý tốt môi trường, khuyến khích thúc đẩy sản xuất, chế biến cà phê đặc biệt, cà phê chất lượng cao Cần có chia hỗ trợ thiết thực từ UBND tỉnh hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột 4.3 Phát triển thị trƣờng tiêu thụ s n phẩm cà phê phát triển thị trường tiêu dùng nước, trì mở rộng thị trường xuất cà phê, phát triển thị trường cà phê đặc biệt, đa dạng hóa chủng loại cà phê, tổ chức hệ thống thông tin thị trường 4.4 Thu hút vốn đầu tƣ cho phát triển công nghiệp chế biến cà phê Tạo môi trường lành mạnh, an toàn, minh bạch cho hoạt động đầu tư vào CNCB cà phê Huy động vốn đầu tư trực tiếp nước Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 ngoài, nguồn vốn đầu tư khác Cần tận dụng hỗ trợ nguồn lực từ tổ chức cà phê Thế giới (ICO) 4.5 Phát triển vùng nguyên liệu ổn định, chất lƣợng Phát triển nguyên liệu cần đảm số lượng chất lượng cho ngành CNCBCP: bước nâng cao chất lượng vườn cà phê áp dụng qui trình sản xuất theo tiêu chuẩn cà phê bền vững đến với người dân Thực việc thu hái cà phê đảm bảo yêu cầu chế biến, có chế giá phù hợp việc thu mua cà phê, bảo quản tốt nguyên liệu trước chế biến Cần áp dụng chặt chẽ tiêu chuẩn TCVN 4193:2005, đầu tư cộng đồng đảm bảo lợi ích cho người trồng cà phê Tổ chức tốt quan hệ sở chế biến với người sản xuất cà phê nguyên liệu, tận thu phế phẩm từ vỏ cà phê để gia tăng giá trị sản xuất 4.6 Phát triển sở chế biến cà phê Nâng cao lực DN chế biến cà phê thu hút thành lập DN chế biến Nghiên cứu ban hành sách ưu đãi phù hợp để khuyến khích đầu tư nhà đầu tư Tập trung nguồn lực để hỗ trợ phát triển DN Tái cấu lại lĩnh vực thuộc nội DN Thực đầu tư khuyến khích DN chuyển đổi mô hình sản xuất từ chế biến cà phê nhân xô sang chế biến tinh, sản phẩm có giá trị gia tăng cao Đẩy mạnh phát triển loại hình DN khoa học công nghệ, DN khí địa bàn Kết hợp nguồn lực, hội đầu tư vào phát triển vùng nguyên liệu cà phê 4.7 Ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tƣ hợp lý thiết bị Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển CNCBCP, xây dựng chương trình phát triển khoa học chuyển giao công nghệ chế biến cà phê Áp dụng công nghệ sau thu hoạch tiên tiến, lựa chọn phương pháp chế biến cà phê phù hợp Lựa chọn dây chuyền chế biến có công suất phù hợp với vùng nguyên liệu, với quy mô chế biến, với điều kiện chế biến nâng cao lực dây Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 chuyền công nghệ 4.8 Một số kiến nghị thực thi hàm ý sách để phát triển công nghiệp chế biến cà phê tỉnh Đắk Lắk - Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - Đối với Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột - Đối với chủ thể chế biến cà phê địa bàn tỉnh KẾT LUẬN Kết qu đạt đƣợc luận án - Với cách tiếp cận hệ thống, từ khái niệm tăng trưởng phát triển đến nghiên cứu đặc điểm công nghiệp chế biến cà phê Từ khái niệm phát triển CNCBCP, nghiên cứu vận dụng xác định nội dung phát triển CNCBCP tập trung năm lĩnh vực là: tăng trưởng quy mô, chuyển dịch cấu, hiệu kinh tế, hiệu xã hội bảo vệ môi trường công nghiệp chế biến cà phê Qua nghiên cứu hình thành khung lý thuyết làm sở cho phân tích, đánh giá thực trạng phát triển CNCB cà phê - Từ nghiên cứu định tính kết hợp mô hình lý thuyết lợi cạnh tranh M Porter Trên sở vận dụng kết hợp với đặc điểm ngành CNCBCP, nghiên cứu xác định nhóm nhân tố chủ yếu chi phối, tác động ảnh hưởng đến phát triển CNCBCP bao gồm i) Nhóm nhân tố thuộc sở CBCP, ii) Các nhân tố thuộc điều kiện yếu tố sản xuất, iii) Khả tiếp cận dịch vụ hỗ trợ, iv) Đặc điểm môi trường cạnh tranh, v) Các điều kiện cầu, vi) Sự hỗ trợ Chính quyền Hiệp hội Trên sở nghiên cứu, đề tài thiết lập mô hình nhân tố ảnh hưởng đến phát triển CNCB cà phê thông qua nhân tố với 56 biến quan sát làm sở luận chứng cho việc phân tích đánh giá phát triển CNCBCP toàn diện khoa học Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 - Qua phân tích thực trạng cho thấy Đắk Lắk đạt thành tựu quan trọng CNCBCP Tuy nhiên, phát triển CNCBCP Đắk Lắk bộc lộ tồn tại, hạn chế quy mô chế biến, tốc độ tăng trưởng chậm, chuyển dịch cấu chế biến theo hướng hiệu phù hợp Tổ chức chế biến manh mún, hoạt động chế biến tập trung khâu sơ chế, sản phẩm cà phê chế biến sâu chế biến tinh hạn chế, giá trị gia tăng ngành thấp Vấn đề ô nhiễm môi trường diễn biến theo chiều hướng xấu, chậm khắc phục, vệ sinh an toàn thực phẩm khó kiểm soát - Dựa kết phân tích mô hình hồi quy kết hợp với thực trạng phát triển CNCBCP xác định bảy nhân tố ảnh hưởng đến phát triển CNCBCP Đắk Lắk là: Cơ sở chế biến cà phê, nguyên liệu chế biến, quy mô vốn, thiết bị công nghệ, dịch vụ hỗ trợ, cầu thị trường, hỗ trợ quyền hiệp hội - Nghiên cứu tiến hành phân tích, dự báo xu hướng phát triển ngành cà phê giới, tiềm năng, hội thách thức phát triển CNCBCP Đắk Lắk thời gian tới Dựa sở lý luận, thực tiễn mà nghiên cứu vận dụng kết hợp với định hướng phát triển CNCBCP tỉnh Nghiên cứu đề xuất khuyến nghị, hàm ý chủ yếu để phát triển CNCBCP Đắk Lắk thời gian đến tương xứng với quy mô lợi mà Đắk Lắk sở hữu Những vấn đề tập trung luận giải, gợi ý mong muốn cho ngành CNCBCP Đắk Lắk phát triển lớn mạnh là: 1) phát triển sở chế biến cà phê lớn số lượng mạnh chất lượng, 2) Phát triển vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng phục vụ cho CNCBCP, 3) Thu hút nguồn vốn đủ mạnh để đầu tư, 4) Ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư hợp lý thiết bị, 5) Phát triển thị trường tiêu thụ cho loại sản phẩm cà phê, 6) Tăng cường quản lý nhà nước hỗ trợ quyền, hiệp hội Bên cạnh cần trọng đến công tác kiểm soát hạn chế ô nhiễm môi trường, hướng đến môi trường xanh, thân thiện CNCBCP Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 Hƣớng nghiên cứu Những nghiên cứu tương lai tham khảo mô hình nghiên cứu để điều tra, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ngành công nghiệp chế cà phê tỉnh khác vùng Tây Nguyên Ngoài ra, sử dụng phần kết nghiên cứu để phân tích cho lĩnh vực sản xuất, chế biến, công nghệ sau thu hoạch, kinh doanh, thương mại sản phẩm cà phê Đắk Lắk Nghiên cứu kỳ vọng kết thu góp phần củng cố thực nghiệm, hỗ trợ tích cực công tác quản lý, điều tiết, kiểm soát, giám sát ngành hàng cà phê Đắk Lắk phát triển bền vững Kết nghiên cứu hướng đến làm tiền đề, sở, luận cho nhà hoạch định xây dựng sách vi mô lẫn vĩ mô nhằm phát triển CNCB cà phê hiệu kinh tế, xã hội môi trường Footer Page 26 of 145 Header Page 27 of 145 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Thanh Trúc (2010), Đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước SXKD cà phê địa bàn Krông păk - Đắk Lắk, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, nghiệm thu năm 2010 Lê Thế Phiệt, Nguyễn Thanh Trúc (2010), Đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 doanh nghiệp kinh doanh cà phê địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, nghiệm thu năm 2010 Lê Thế Phiệt, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Thanh Trúc (2010), Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất cà phê nhân doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tạp chí Khoa học số 6/2010 Nguyễn Thanh Trúc, Vũ Nhật Phương (2010), Nghiên cứu tổ chức công tác kế toán công ty cà phê nhà nước địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tạp chí Khoa học Số 7/2010 Nguyễn Thanh Trúc, Trương Bá Thanh (2012), Hình thức du lịch cà phê, hướng phát triển cho Đắk Lắk, Tạp chí khoa học Số 9/2012 Nguyễn Thanh Trúc (2012), Điều tra đánh giá thực trạng vùng nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến cà phê nhân địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, nghiệm thu 2012 Nguyễn Thanh Trúc, Đỗ Thị Nga, Nguyễn Văn Minh (2012), Cạnh tranh chất lượng sản phẩm cà phê nhân Đắk Lắk, tạp chí khoa học phát triển, tập 10, số 7/2012 Footer Page 27 of 145 Header Page 28 of 145 Lê Thế Phiệt, Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Văn Đạt (2014), Nâng cao lực cạnh tranh DNNVV tỉnh Đắk Lắk, tạp chí Kinh tế dự báo, số 19, 10/2014 Nguyễn Thanh Trúc, Võ Xuân Hội (2014), Nghiên cứu chuỗi giá trị cà phê Đắk Lắk, tạp chí Khoa học số 13/2014 10 Nguyễn Thanh Trúc (2015), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến cà phê Đắk Lắk, tạp chí Khoa học số 14/2015 11 Nguyễn Thanh Trúc (2015), Thực trạng giải pháp phát triển công nghiệp chế biến cà phê Đắk Lắk, tạp chí Khoa học số 14/2015 Footer Page 28 of 145 ... cà phê Đặc điểm, vị trí công nghiệp chế biến cà phê 1.2.1 Đặc điểm công nghiệp chế biến cà phê Công nghiệp chế biến cà phê ngành công nghiệp mà nguyên liệu chủ yếu mang tính thời vụ [179]; Công. .. phê nhân, chế biến sâu cà phê từ qui mô hộ gia đình đến doanh nghiệp Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Đa dạng hóa mặt hàng cà phê chế biến cà phê rang, cà phê. .. triển công nghiệp chế biến cà phê như: khái niệm phát triển công nghiệp chế biến cà phê, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến cà phê - Đánh giá thực trạng phát triển công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Phát triển công nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Phát triển công nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay