Nghiên cứu tình hình sức khỏe, bệnh tật của sinh viên năm thứ nhất Đại học Đà Nẵng năm học 2014-2015

26 20 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 13:23

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2016 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỨC KHỎE, BỆNH TẬT CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2014-2015 Mã số: Đ2015-01-25 Chủ nhiệm đề tài: TS.BS Nguyễn Đăng Quốc Chấn Đà Nẵng, tháng năm 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2016 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỨC KHỎE, BỆNH TẬT CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2014-2015 Mã số: Đ2015-01-25 Xác nhận quan chủ trì đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) TS.BS Nguyễn Đăng Quốc Chấn Đà Nẵng, tháng năm 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Thực trạng thể lực, sức khỏe bệnh tật niên 1.1.1 Định nghĩa sức khỏe 1.1.2 Mô hình bệnh tật 1.1.3 Thực trạng thể lực, sức khỏe bệnh tật niên giới 1.2 Một số nghiên cứu thể lực, sức khỏe, bệnh tật học sinh – sinh viên Việt Nam CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 2.1 Đối tượng nghiên cứu 10 2.1.1 Đối tượng 10 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 10 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 10 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 10 2.3 Phương pháp nghiên cứu 10 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 10 2.3.2 Cỡ mẫu 10 2.3.3 Phương pháp chọn mẫu 10 2.3.4 Thu thập số liệu 11 2.4 Biến số lượng hóa 11 2.5 Xử lý số liệu 11 2.6 Đạo đức nghiên cứu 11 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12 3.1 Một số đặc điểm đối tượng nghiên cứu 12 3.1.1 Đặc điểm cá nhân đối tượng nghiên cứu 12 3.2 CÁC CHỈ TIÊU NHÂN TRẮC 12 Footer Page of 145 Trang Header Page of 145 3.2.1 Chiều cao theo tuổi giới 12 3.2.2 Cân nặng theo tuổi giới 13 3.3 PHÂN LOẠI THỂ LỰC SINH VIÊN 13 3.3.1 Phân loại thể lực theo thang phân loại Bộ Y tế 13 3.3.2 Phân loại thể lực sinh viên theo trường 14 3.4 PHÂN LOẠI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG THEO BMI 14 3.5 KẾT QUẢ VỀ MỘT SỐ BỆNH TẬT 15 3.5.1 Phân loại mạch sinh viên theo tuổi 15 3.5.2 Phân loại huyết áp sinh viên theo tuổi 15 3.5.3 Tình hình bệnh lý nội khoa 16 3.5.4 Tình hình bệnh lý ngoại khoa sinh viên 16 3.5.5 Tình hình bệnh mắt 17 3.5.6 Tình hình bệnh Tai - mũi - họng 17 3.5.7 Tình hình bệnh Răng hàm mặt 17 3.5.8 Tình hình bệnh Da liễu 18 3.6 PHÂN LOẠI SỨC KHỎE CỦA SINH VIÊN 18 3.7 BỆNH TẬT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN 19 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 23 Footer Page of 145 Trang Header Page of 145 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Đặc điểm cá nhân đối tượng nghiên cứu 12 Bảng 3.2 Phân bố chiều cao sinh viên theo tuổi giới 12 Bảng 3.3 Phân bố cân nặng sinh viên theo tuổi giới 13 Bảng 3.4 Phân loại thể lực theo thang phân loại Bộ Y tế 13 Bảng 3.5 Phân loại thể lực sinh viên theo trường 14 Bảng 3.6 Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo BMI 14 Bảng 3.7 Phân loại mạch sinh viên theo tuổi 15 Bảng 3.8 Phân loại huyết áp sinh viên theo tuổi 15 Bảng 3.9 Phân loại bệnh lý nội khoa sinh viên 16 Bảng 3.10 Phân loại bệnh lý ngoại khoa sinh viên 16 Bảng 3.11 Phân loại bệnh mắt sinh viên 17 Bảng 3.12 Tình hình bệnh Tai - mũi - họng sinh viên 17 Bảng 3.13 Phân loại bệnh Răng hàm mặt sinh viên 18 Bảng 3.14 Phân loại bệnh Da liễu sinh viên 18 Bảng 3.15 Phân loại sức khỏe sinh viên theo trường 18 Bảng 3.16 Bệnh Nội khoa số yếu tố liên quan 19 Bảng 3.17 Bệnh Ngoại khoa số yếu tố liên quan 19 Bảng 3.18 Bệnh mắt số yếu tố liên quan 20 Bảng 3.19 Bệnh Tai mũi họng số yếu tố liên quan 20 Bảng 3.20 Bệnh Răng hàm mặt số yếu tố liên quan 21 Bảng 3.21 Bệnh Da liễu số yếu tố liên quan 22 Bảng 3.22 Tăng huyết áp số yếu tố liên quan 22 Footer Page of 145 Trang Header Page of 145 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIẾT TẮT BMI CĐCN HIV/AIDS NĐ-CP QĐ-TTg SAVY2 TIẾNG ANH Body Mass Index TIẾNG VIỆT Chỉ số khối thể Cao Đẳng Công Nghệ Human Immunodeficiency Virus /Acquired Immune Deficiency Syndrome Virut gây suy giảm miễn dịch mắc phải/ Hội chứng gây suy giảm miễn dịch người Survey Assessment of Vietnamese Youth RHM SMT TDTT TMH TN TNCS VNTB Footer Page of 145 Nghị định – Chính phủ Quyết định - Thủ tướng Điều tra quốc gia Vị thành niên niên Việt Nam lần II Răng hàm mặt Sâu - Mất - Trám Thể dục thể thao Tai mũi họng Thanh niên Thanh niên Cộng sản Vòng ngực trung bình Trang Header Page of 145 MỞ ĐẦU Một quốc gia có nguồn nhân lực thông minh, thể lực tốt yếu tố quan trọng định sức mạnh phát triển quốc gia Thanh niên sinh viên chiếm vị trí trung tâm chiến lược phát huy nhân tố nguồn lực người Theo dõi tình trạng thể lực, bệnh tật sinh viên quan trọng, giúp đánh giá tình trạng thể lực, bệnh tật sinh viên vào học đại học, làm sở cho việc theo dõi định hướng kế hoạch chăm lo sức khỏe cho sinh viên suốt trình học tập tương lai Trong nhiều năm qua, nhà nước có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều chiến lược tổng thể quốc gia trực tiếp hay gián tiếp tới phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam Tuy nhiên, theo số liệu Viện dinh dưỡng quốc gia cho biết chiều cao trung bình nam giới Việt Nam đạt 164,4cm, thấp 13cm so với chuẩn chiều cao trung bình nữ Việt Nam 153,4cm, thấp 10cm so với chuẩn Báo cáo kết Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc 2009 - 2010 Bộ Y tế cho thấy, tình trạng thiếu lượng niên độ tuổi 20 - 24 22,9% Ở thành phố Đà Nẵng, nghiên cứu thể lực mô hình sức khỏe bệnh tật sinh viên quy chưa thực cách đầy đủ Xuất phát từ vấn đề trên, thực đề tài: “Nghiên cứu tình hình sức khỏe bệnh tật sinh viên năm thứ Đại học Đà Nẵng, năm học 2014 – 2015” Mục đích đề tài: Đánh giá tình trạng thể lực, tìm hiểu tình hình sức khỏe bệnh tật sinh viên quy năm thứ Đại học Đà Nẵng, năm học 2014-2015 Footer Page of 145 Trang Header Page of 145 Đối tƣợng nghiên cứu: Sinh viên quy năm thứ Phạm vi nghiên cứu: Đại học Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang Bố cục báo cáo trình bày chương với nội dung cụ thể sau: Chƣơng 1_Tổng quan: chương trình bày Thực trạng thể lực, sức khỏe bệnh tật niên giới Việt Nam, số nghiên cứu thể lực, sức khỏe, bệnh tật học sinh – sinh viên Việt Nam Chính sách phát triển niên Việt Nam Chƣơng 2_Đối tượng phương pháp nghiên cứu: chương trình bày đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, biến số cách lượng hóa, xử lí số liệu, đạo đức nghiên cứu Chƣơng 3_Kết nghiên cứu: chương trình bày kết nghiên cứu, số đặc điểm đối tượng nghiên cứu, tiêu nhân trắc, phân loại thể lực, tình hình sức khỏe, bệnh tật số yếu tố lien quan Chƣơng 4_Bàn luận: chương đưa bàn luận, phân tích kết đạt chương Đề tài đạt mục tiêu đề ra, đánh giá tình trạng thể lực tình hình sức khỏe bệnh tật sinh viên quy năm thứ Đại học Đà Nẵng, năm học 2014-2015 Các kết tiền đề cho nghiên cứu sâu hơn, đồng thời giúp cho nhà trường có giải pháp tăng cường sức khỏe cho sinh viên Footer Page of 145 Trang Header Page of 145 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Thực trạng thể lực, sức khỏe bệnh tật niên 1.1.1 Định nghĩa sức khỏe Theo định nghĩa Tổ chức Y tế Thế giới, sức khỏe người bao gồm: Sức khỏe cá thể, sức khỏe gia đình, sức khỏe cộng đồng sức khỏe xã hội Sức khỏe nói chung trạng thái thoải mái đầy đủ thể chất, tâm thần xã hội mà nghĩa bệnh hay thương tật Sức khỏe thể chất bao gồm: Chiều cao, cân nặng, tỷ lệ hợp lý chiều cao cân nặng, sức bền, dẻo dai, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, chịu đựng thể niên điều kiện thiên nhiên ác liệt 1.1.2 Mô hình bệnh tật Bên cạnh suy giảm bị tiêu diệt số bệnh đậu mùa, bệnh bại liệt, bệnh phong… , xuất số bệnh bệnh HIV Trong vài năm qua số loại dịch nghiêm trọng xuất SARS, cúm A(H5N1) bệnh tay chân miệng Nhiều bệnh không nhiễm trùng có xu hướng chiếm tỷ lệ ngày cao phạm vi toàn cầu 1.1.3 Thực trạng thể lực, sức khỏe bệnh tật niên giới Từ nhiều thập kỷ trước, số quốc gia Châu Á, đặc biệt Nhật Bản trọng phát triển thể lực, tầm vóc người, nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách phát triển so với quốc gia Châu Mỹ Châu Âu Ở số quốc gia Châu Á khác như: Trung Quốc, Thái Lan, Singapore ý thức tầm quan trọng vấn đề triển khai chương trình liên quan như: Kế hoạch quốc gia toàn Footer Page of 145 Trang Header Page 10 of 145 dân rèn luyện sức khỏe, coi TDTT trường học tảng, từ năm 1995, Quốc Vụ Viện Trung Quốc ban hành: “Điều lệ TDTT trường học”; hay kế hoạch quốc gia sinh mệnh vận động, đặc biệt trọng trang bị sở vật chất cho TDTT trường học [27] 1.2 Một số nghiên cứu thể lực, sức khỏe, bệnh tật học sinh – sinh viên Việt Nam Nghiên cứu tác giả Lê Đình Vấn cộng “Các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao, cân nặng MBI thiếu niên Việt Nam” cho thấy chiều cao cân nặng thiếu niên đầu kỉ 21 tăng so với thời điểm đầu năm 70 90 kỉ 20 Sau 10 năm, chiều cao nam trưởng thành (22 tuổi) tăng 1,8cm, nữ 2,0cm Mặc dù vậy, tầm vóc niên Việt Nam thuộc loại so với Châu Á [33] Nghiên cứu tác giả Trương Thị Hương Huyền, “Khảo sát mô hình bệnh tật sinh viên nam trúng tuyển vào Đại học y dược Huế, năm học 2011 – 2012” cho thấy mạch 95 lần/phút chiếm 1,14% Huyết áp tâm thu từ 140mmHg trở lên chiếm 2,25%, bệnh hàm mặt: chiếm 52,32%, bệnh mắt: chiếm 35,16% (trong tật khúc xạ mắt chiếm 29,82%, bệnh tai mũi họng chiếm 3,09%), tiêu hóa 0,14%, hệ vận động 4,50%, Sức khỏe loại I chiếm 65,54% [19] Nghiên cứu Hoàng Ngọc Chương, Hoàng Hữu Khôi, Nguyễn Tịnh Anh “Đánh giá tình hình thị lực tật khúc xạ học sinh sinh viên năm thứ trường Cao đẳng kỹ thuật y tế II” cho thấy tỷ lệ giảm thị lực chung sinh viên 21,6%, tật khúc xạ chiếm 99,6% 0,4% đục thể thủy tinh Có tới 58,7% học sinh, sinh viên đeo kính không độ [2] Footer Page 10 of 145 Trang Header Page 12 of 145 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 2.1.1 Đối tƣợng Sinh viên năm thứ Đại học Đà Nẵng tham gia khám sức khỏe nhập học năm học 2014-2015 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành Đại học Đà Nẵng 2.2.2 Thời gian nghiên cứu Tháng 10/2015 đến tháng 9/2016 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu Sử dụng nghiên cứu mô tả cắt ngang 2.3.2 Cỡ mẫu Cỡ mẫu: Tính theo công thức ước lượng tỷ lệ Thay vào công thức tính n = 752, làm tròn 800 Để tăng độ tin cậy khống chế sai số lấy 2n = 1600 đối tượng Thực tế mẫu nghiên cứu gồm 2376 sinh viên 2.3.3 Phƣơng pháp chọn mẫu Chọn mẫu theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo cụm Footer Page 12 of 145 Trang 10 Header Page 13 of 145 2.3.4 Thu thập số liệu Số liệu nhóm nghiên cứu thu thập dựa mẫu phiếu khám sức khỏe định kỳ Mỗi bệnh nhân khảo sát với quy trình: Tiến hành cân đo khối lượng, chiều cao, đo huyết áp, hỏi tiền sử, bệnh sử, khám lâm sàng Tất kiện ghi chép vào phiếu nghiên cứu 2.4 Biến số lƣợng hóa Biến số bao gồm nhóm biến thông tin chung tuổi, giới, chiều cao, cân nặng, tần số mạch; nhóm biến Khám sức khỏe Lâm sàng nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, hàm mặt, da liễu 2.5 Xử lý số liệu Các phiếu điều tra xử lý thô trước, sau nhập số liệu qua phần mềm Epidata 3.1 xử lí số liệu phần mềm SPSS 17.0 [25] 2.6 Đạo đức nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành đối tượng nghiên cứu thông báo rõ mục đích nghiên cứu tự nguyện tham gia vào nghiên cứu Mọi thông tin nhạy cảm riêng tư cá nhân giữ bí mật Footer Page 13 of 145 Trang 11 Header Page 14 of 145 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Một số đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu 3.1.1 Đặc điểm cá nhân đối tƣợng nghiên cứu Bảng 3.1 Đặc điểm cá nhân đối tượng nghiên cứu (n=2376) Tuổi Giới Trƣờng Nơi Đặc điểm 17 18 19 20 ≥21 Nam Nữ Bách khoa Kinh tế Sư phạm Ngoại ngữ Cao đẳng Công nghệ Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Lào N 71 1927 292 48 38 799 1577 320 756 377 759 164 50 2293 11 22 % 3,0 81,1 12,3 2,0 1,6 33,6 66,4 13,5 31,8 15,9 31,9 6,9 2,1 96,5 0,5 0,9 3.2 CÁC CHỈ TIÊU NHÂN TRẮC 3.2.1 Chiều cao theo tuổi giới Bảng 3.2 Phân bố chiều cao sinh viên theo tuổi giới Tuổi 17 18 Giới Nam Nữ Nam Nữ Footer Page 14 of 145 n 27 44 612 1315 X 167,56 157,05 166,97 155,43 SD 5,99 5,97 5,84 5,38 p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình hình sức khỏe, bệnh tật của sinh viên năm thứ nhất Đại học Đà Nẵng năm học 2014-2015, Nghiên cứu tình hình sức khỏe, bệnh tật của sinh viên năm thứ nhất Đại học Đà Nẵng năm học 2014-2015, Nghiên cứu tình hình sức khỏe, bệnh tật của sinh viên năm thứ nhất Đại học Đà Nẵng năm học 2014-2015

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay