Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý Sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio SP. được phân lập từ phân trâu, b

40 34 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 13:22

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH CÓ HOẠT TÍNH XỬ LÝ SULFATE TỪ CHỦNG VI KHUẨN DESULFOVIBRIO SP ĐƢỢC PHÂN LẬP TỪ PHÂN TRÂU BÕ MÃ SỐ: Đ2015-03-75 Chủ nhiệm đề tài: TS Phạm Thị Mỹ Đà Nẵng, 09/2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH CÓ HOẠT TÍNH XỬ LÝ SULFATE TỪ CHỦNG VI KHUẨN DESULFOVIBRIO SP ĐƢỢC PHÂN LẬP TỪ PHÂN TRÂU BÕ MÃ SỐ: Đ2015-03-75 Xác nhận quan chủ trì đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) TS Phạm Thị Mỹ Đà Nẵng, 09/2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn Họ tên TT TS Bùi Xuân Đông Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng ThS Nguyễn Thị Lan Phương Khoa Sinh – Môi Trường – Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 CÁC CHỮ VIẾT TẮT SRB : Sulphate Reducing Bacteria Cyt C : Cytochrome C ATP : Adenosine triphosphate ADN : Acid deoxyribonucleic GC : Guanine and Cytosine PTN : Phòng thí nghiệm OD : Mật độ quang học CFU : Colony-forming unit VSV : Vi sinh vật Footer Page of 145 Header Page of 145 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: - Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất chế phẩn vi sinh có hoạt tính xử lý sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp đƣợc phân lập từ phân trâu bò - Mã số: Đ2015-03-75 - Chủ nhiệm: TS Phạm Thị Mỹ - Thành viên tham gia: TS Bùi Xuân Đông, ThS Nguyễn Thị Lan Phương - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm– Đại học Đà Nẵng - Thời gian thực hiện: từ 01 tháng 10 năm 2015 đến 30 tháng 09 năm 2016 Mục tiêu: - Sản xuất chế phẩm sinh học có hoạt tính xử lý sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp phân lập từ phân trâu, bò - Khảo sát khả xử lý nước nhiễm phèn sắt quy mô phòng thí nghiệm (PTN) Tính sáng tạo: Bước đầu phân lập chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp có hoạt lực xử lý sulfate điều kiện Việt Nam Từ vi khuẩn phân lập tiến hành sản xuất chế phẩm sinh học để thử nghiệm xử lý nước quy mô PTN Kết thu từ đề tài tiền đề để nhóm nghiên cứu xây dựng phương pháp xử lý nước nhiễm sulfate ion kim loại nặng quy mô lớn Tóm tắt kết nghiên cứu: Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu thu kết sau đây: Đã phân lập chủng vi khuẩn có hoạt tính khử sulfate Desulfovibrio sp từ phân trâu, bò Vi khuẩn định danh tới chi dựa theo khóa phân loại Bergey (Bergey‘s Manual of SystematicBacteriology), với số đặc điểm sau: vi khuẩn hình dấu phẩy; Gram âm; sinh trưởng tốt nguồn chất lactate; điều kiện môi trường thích ứng: pH thích hợp từ - 8, tối ưu pH 7, phát triển nhiệt độ 300C Vi khuẩn có khả phát triển tốt nồng độ muối
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý Sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio SP. được phân lập từ phân trâu, b, Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý Sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio SP. được phân lập từ phân trâu, b, Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý Sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio SP. được phân lập từ phân trâu, b

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay