Nghiên cứu ngữ nghĩa của các động từ chỉ sự tri giác bằng giác quan trong tiếng Anh trên bình diện ngôn ngữ học tri nhận (Đối chiếu tiếng Việt)

14 34 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 13:22

Header Page of 145 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐHĐN NGHIÊN CỨU NGỮ NGHĨA CỦA CÁC ĐỘNG TỪ CHỈ SỰ TRI GIÁC BẰNG GIÁC QUAN TRONG TIẾNG ANH TRÊN BÌNH DIỆN NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN (ĐỐI CHIẾU TIẾNG VIỆT) Mã số: Đ2015-05-38 Chủ nhiệm đề tài: ThS Trần Thị Thùy Oanh Đà Nẵng, tháng năm 2016 Footer Page of 145 Lý chọn đề tài “Tri nhận” (cognition) biểu trình nhận thức tổng thể trình tâm lí (tinh thần, tư duy) – tri giác, phạm trù hóa, tư duy, lời nói,…phục vụ cho việc xử lí thông tin Hoạt động tri nhận (cognitive activity) trình thiết định giá trị (nghĩa) biểu thức ngôn ngữ, nghĩa tính thông tin Nói rộng ra, hoạt động tri nhận tạo cho người khả đến định và/hoặc hiểu biết định Các động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt không truyền đạt nghĩa có liên quan đến nhận thức mặt thể chất thể thức cảm giác như: vision (nhìn), hearing (nghe), touch (sờ), smell (ngửi), taste (nếm) Các động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt không truyền đạt nghĩa có liên quan đến nhận thức mặt thể chất thể thức cảm giác như: vision (nhìn), hearing (nghe), touch (sờ), smell (ngửi), taste (nếm) Ngoài ra, chúng sử dụng để diễn đạt nhiều ý nghĩa khác, ví dụ nghĩa động từ “to see” “to meet” câu I’ll see you at seven, “to understand” câu I see what you mean, nghĩa động từ “to smell” “suspicion” to smell fishy, nghĩa động từ “to taste” “to experience” to taste success, hay muốn thể xúc động lại sử dụng “to touch” deeply touched Vậy nghĩa mở rộng tìm thấy lĩnh vực ngữ nghĩa động từ tri giác giác quan? Việc mở rộng nghĩa động từ tri giác giác quan xảy sao? Ngoài ra, để truyền đạt nghĩa giác quan lại sử dụng động từ giác quan khác, tiếng Việt, Cô ngon Trong câu này, sử dụng tri giác mắt lại sử dụng từ tri giác vị giác để thể Nói cách khác, câu hỏi đặt nghĩa dường xuất miền ý niệm đặc biệt? Mặc dù câu hỏi đóng vai trò quan trọng, nhiên câu hỏi nghĩa tồn cốt yếu Những nghĩa mở rộng thực nào? Bao nhiêu yếu tố tham gia vào việc tạo đa nghĩa tìm thấy động từ này? Header Page of 145 Những vấn đề đặt lí chọn đề tài “Nghiên cứu ngữ nghĩa động từ tri giác giác quan tiếng Anh bình diện ngôn ngữ học tri nhận (đối chiếu tiếng Việt)” để nghiên cứu nhằm góp phần vào việc đổi tiếp cận ngôn ngữ phương pháp giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt giảng dạy tiếng Anh nâng cao biên phiên dịch Anh-Việt/Việt-Anh cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Ngoại ngữ nói chung cho sinh viên Khoa tiếng Anh, Khoa tiếng Anh chuyên ngành Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng nói riêng Mục đích nghiên cứu - Phân tích tổng hợp sở lý luận tri nhận ngữ nghĩa động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt, nhằm tìm hiểu ánh xạ ý niệm trình kiến tạo nghĩa, tiến tới tìm hiểu nét tương đồng khác biệt đặc trưng văn hóa người ngữ trình sử dụng động từ tri giác giác quan - Góp phần định hướng xây dựng giáo trình dạy học tiếng Anh đổi phương pháp dạy học tiếng Anh cho sinh viên theo trường nghĩa tri nhận - Làm rõ tương đồng khác biệt trường nghĩa động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt quan điểm tính nghiệm thân - Trên sở lý luận kết khảo sát nghĩa động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt, đề xuất biện pháp dạy học tiếng Anh, góp phần vào việc đổi tiếp cận ngôn ngữ phương pháp giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt giảng dạy tiếng Anh nâng cao biên phiên dịch Anh-Việt/Việt-Anh cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Ngoại ngữ nói chung cho sinh viên Khoa tiếng Anh, Khoa tiếng Anh chuyên ngành Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng nói riêng Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu Ngôn ngữ học khối liệu Nội dung nghiên cứu - Cơ sở lý luận tri nhận ngữ nghĩa động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt - Các nét nghĩa động từ tri giác giác quan bình diện ngôn ngữ học tri nhận, mở rộng nghĩa chúng, tri nhận nghĩa quan niệm tính nghiệm tính nghiệm thân tiếng Anh tiếng Việt Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận tri nhận ngữ nghĩa động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt - Xác định đặc điểm tính, đặc điểm động từ tri giác giác quan - Tìm nét nghĩa mở rộng động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt Footer Page of 145 - Phương pháp phân tích định tính định lượng - Phương pháp quy nạp - Phương pháp so sánh đối chiếu Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu ngữ nghĩa động từ tri giác giác quan tiếng Anh bình diện ngôn ngữ học tri nhận đối chiếu tiếng Việt Cấu trúc đề tài Phần Một: Mở đầu Phần Hai: Nội dung Chương 1: Cơ sở lý luận ngôn ngữ học tri nhận Chương 2: Đặc tính động từ tri giác giác quan Chương 3: Kết khảo sát động từ tri giác giác quan tiếng Anh bình diện ngôn ngữ học tri nhận (đối chiếu tiếng Việt) Phần Ba: Kết luận, khuyến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục Header Page of 145 PHẦN HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN ngôn ngữ sở vốn kinh nghiệm cảm thụ người giới khách quan cách thức mà người tri giác ý niệm hóa vật giới khách quan nó” (Lý Toàn Thắng, 2009) 1.2.1 Hướng tiếp cận ngôn ngữ học tri nhận - Quan tâm đến vấn đề tri nhận ngữ pháp Trong ngôn ngữ học tri nhận, có số bình diện hoạt động thị giác liên quan đến trình ngữ pháp, đó, nguyên lý hình-nền (Figure-ground) có vai trò quan trọng Nguyên lý hoạt động sau: Khi tập trung ý vào vật đó, thường nhìn kỹ số thành tố bỏ qua thành tố khác Phần nhìn kỹ HÌNH, phần ý NỀN HÌNH thường trội, động, có hình thù rõ bé NỀN (Nguyễn Văn Hiệp, 2005) Ví dụ: a The bike is near [the house] (Cái xe đạp gần [ngôi nhà]) b ?[The house] is near the bike (? [Ngôi nhà] gần xe đạp) Trong tiếng Việt, thường nói “ Cô đường” không nói “ Đường cô ấy” Nói cách khác, có nguyên tắc chi phối việc chọn HÌNH, NỀN, thể phương diện sau (Nguyễn Văn Hiệp, 2005): - Về đặc điểm dùng để định nghĩa HÌNH: có đặc trưng không gian (hoặc thời gian) ẩn số, cần xác định NỀN: hành chức thực thể làm mốc qui chiếu, có đặc trưng biết, làm sáng tỏ đặc trưng chưa rõ Hình - Về đặc điểm liên hội Bảng1.1: Hình – Nền HÌNH NỀN - khả dịch chuyển cao - có xu hướng cố định - kích thước nhỏ - kích thước lớn - đơn giản mặt hình học 1.1 Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài Trên giới số nhà ngôn ngữ học có công trình nghiên cứu tri giác động từ tri nhận như: Gibson, J.J (1950) “The Perception of the Visual World”; Gibson, J.J (1966) “The Senses Considered as Perceptual Systems”; Evans, N.; Rogers, A (1971) “Three kinds of physical perception verbs”; Rogers, A (1972) “Another look at flip perception verbs”; Alm-Arvius, C (1993), “The English Verb See: A Study in Multiple Meaning”; Iraide Ibarretxe-Antunano (1999) “Polysemy and Metaphor in Perception verbs”; Nicholas, I David, W (2000) “In the mind’s ear: the semantic extensions of perception verbs in Australian”;… Trong tiếng Việt, đến có số nhà nghiên cứu tiến hành tìm hiểu nhóm động từ như: Nguyễn Kim Thản (1977), Động từ tiếng Việt, Nguyễn Kim Thản xếp vị từ tri giác vào nhóm “động từ cảm nghĩ – nói năng” “những động từ biểu thị hoạt động trí não, quan cảm giác ngôn ngữ” (NKThản 1977: 158) Cao Xuân Hạo nhắc đến vị từ tri giác bàn hành động vô tác, cho vị từ tri giác, chẳng hạn nhìn, biểu thị trình ứng xử, có hai diễn tố (hành thể mục tiêu) Nguyễn Thị Quy (1995), Vị từ hành động tham tố nó; Nguyễn Thị Tuyết nhóm cộng tác (1996), Cách dùng động từ tiếng Anh; Nguyễn Tất Thắng (2008) có bàn riêng vai trò thị giác ngôn ngữ theo cách nhìn tri nhận luận; Nguyễn Văn Hiệp (2008) nhắc đến vai trò thị giác bàn khái niệm tình thái 1.2 Những vấn đề ngôn ngữ học tri nhận Điểm khác biệt quan trọng NNHTN so với cách tiếp cận khác giả định ngôn ngữ phản ánh mô thức tư duy, ngôn ngữ cấp cánh cửa để hiểu hoạt động tri nhận, rọi ánh sáng vào chất, cấu trúc tổ chức tư tư tưởng NNHTN “nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 - xuất muộn quang cảnh/được lưu ý muộn - quan tâm/quan yếu - khó cảm nhận cách tức thời - trội hơn, cảm nhận - phụ thuộc - phức tạp mặt hình học - quen thuộc hơn/bình thường - quan tâm hơn/ít quan yếu - dễ cảm nhận cách thức thời - mờ nhạt hơn, Hình cảm nhận - độc lập Hướng nghiên cứu thứ hai thiên ngữ nghĩa học, gọi Chủ nghĩa kinh nghiệm (Experientialism) Hướng tìm hiểu diễn đầu óc người sản sinh tiếp nhận ngôn ngữ, cách thức miêu tả thuộc tính vật, liên tưởng ấn tượng vật tượng 1.2.2 Chức ngôn ngữ góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận Theo ngôn ngữ học tri nhận, ngôn ngữ có chức biểu hiệu (symbolic function) chức tương tác (interactive function) - Chức biểu hiệu - Chức tương tác 1.2.3 Tính nghiệm thân (embodiment) Nghiệm thân trình người lấy phận thể trải nghiệm thân xác để định hình hệ thống ý niệm tư Trong tiếng Việt, theo Nguyễn Tất Thắng (2007), nghiên cứu ông cho cảm nhận người giới ảnh hưởng đến cách người sử dụng ngôn ngữ Vì vậy, ngữ nghĩa có mối quan hệ chặt chẽ với trải nghiệm mặt sinh học người chúng ta; điều trái khác với quan điểm ngữ pháp truyền thống, đặc biệt ngữ pháp tạo sinh ngữ pháp ngữ nghĩa hoàn toàn độc lập với hau, ngữ nghĩa phụ thuộc vào điều kiện xác tín, không phụ thuộc vào chủ thể lời nói 1.2.4 Giả thuyết nghiệm thân (Embodiment Hypothesis) Footer Page of 145 Trên quan điểm cho trải nghiệm mang tính nghiệm thân sở cho phát triển ngữ nghĩa ngôn ngữ, nhà ngôn ngữ học tri nhận đưa Giả thuyết nghiệm thân Lakoff Johnson (1980) nhận định “Phương chiều trình cấu trúc hóa ẩn dụ dạng thức giả thuyết nghiệm thân” Chúng ta thường phóng chiếu chiều mô hình sơ đồ hình ảnh hiểu biết từ miền nguồn trải nghiệm nhiều để hiểu miền đích trải nghiệm 1.2.5 Sơ đồ (Lược đồ) hình ảnh (Image-Schema) Theo Johnson (2002), vấn đề sơ đồ hình ảnh lên cấu trúc có đầy đủ ý nghĩa cho chủ yếu bình diện chuyển động thể qua không gian, thao tác vật thể, tương tác thuộc nhận thức Từ sơ đồ hình ảnh khái quát, Ungerer Schmid (1997) đưa số sơ đồ hình ảnh cụ thể hóa ẩn dụ ý niệm sau: Bảng 1.2: Sơ đồ hình ảnh cụ thể hóa ẩn dụ ý niệm ĐÍCH NGUỒN Tức giận Động vật nguy hiểm Tranh luận Cuộc hành trình Tranh luận Cuộc chiến tranh Truyền thông Gửi Cái chết Sự Có thể nói hệ sơ đồ hình ảnh trình bày yếu tố quan trọng để hình thành tư ẩn dụ người Thông qua chúng mà trải nghiệm người giới khách quan cấu trúc hóa Ví dụ, ẩn dụ ý niệm LIFE IS A JOURNEY (CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH) gợi cho ta sơ đồ hình ảnh tương ứng hai lĩnh vực ý niệm CUỘC ĐỜI CUỘC HÀNH TRÌNH sau: Bảng 1.3: Sơ đồ hình ảnh ẩn dụ ý niệm LIFE IS A JOURNEY CUỘC HÀNH TRÌNH CUỘC ĐỜI (Lĩnh vực nguồn) (Lĩnh vực đích) Header Page of 145 People leading a life (Con người sống đời) Leading a life (Sống đời) Purpose(s) of life (Mục tiêu hướng tới đời) Different paths to one’s Different means of achieving one’s destination(s) purpose(s) (Những nẻo đường khác để (Những phương tiện khác để đạt tới đích đến người) mục đích) CHƯƠNG ĐẶC TÍNH CỦA ĐỘNG TỪ CHỈ SỰ TRI GIÁC BẰNG GIÁC QUAN 2.1 Tri giác 2.1.1 Định nghĩa Tri giác trình tâm lý, phản ánh cách trọn vẹn vật tượng khách quan chúng trực tiếp tác động vào giác quan Trước tri giác đối tượng bàn đến nhiều tâm lí học triết học Nhưng ngôn ngữ học bắt đầu lấy ý nghĩa (ngữ nghĩa) làm trọng tâm nghiên cứu tất yếu tri giác nhà ngôn ngữ học quan tâm Theo Trần Văn Cơ (2011), tri giác có ba đặc điểm: - Tri giác luôn cụ thể - Tri giác không tồn riêng lẻ - Tri giác có khả “vật thể hóa” Những kiện trừu tượng, không quan sát trực tiếp được, biến chúng thành vật thể tri giác Ví dụ: Tình yêu cháy bỏng, câu nới nhạt nhẽo… Kinh nghiệm chủ thể tri giác phong phú họ dễ chọn đối tượng tri giác, đồng thời nội dung tri giác xác sâu sắc Lúc này, trình tri nhận làm công việc dùng chất liệu của ngôn ngữ cụ thể khái quát liệu cảm tính để tổ chức mối liên tưởng với vật thể, tượng khác Ví dụ, nói đến màu da cam người Việt nghĩ đến chết chóc chiến tranh: Chất độc màu da cam, chết màu da cam thực tế chất độc lấy thùng có màu cam mang tính chất hủy duyệt hàng loạt Tuy nhiên, người thích bóng đá thi màu da cam dùng để nói đến đội bóng đá Hà Lan lốc màu da cam 2.1.2 Vai trò tri giác hoạt động nhận thức người Tri giác thành phần nhận thức cảm tính, đặc biệt người trưởng thành Nó điều kiện quan trọng cho định hướng hành vi hoạt động người môi trường xung quanh Hình Travelers (Người lữ khách) Motion along the way (Sự di chuyển đường đi) Destination(s) of the journey (Đích đến chuyến đi) Sơ đồ hình ảnh biểu trưng trải nghiệm cụ thể, mang tính nghiệm thân, nhìn người giới bên ngòai qua mối quan hệ không gian, thời gian chế cảm nhận người Một số lược đồ đề nghị Johnson (2007): Lược đồ BỘ PHẬN-TOÀN THỂ, lược đồ hình ảnh ĐỊNH MỨC, lược đồ ĐƯỜNG ĐI, lược đồ BÌNH CHỨA, lược đồ TRUNG TÂM-NGOẠI BIÊN - Về lược đồ BỘ PHẬN-TOÀN THỂ - Về lược đồ hình ảnh ĐỊNH MỨC - Về lược đồ TRUNG TÂM-NGOẠI BIÊN - Về lược đồ ĐƯỜNG ĐI - Về lược đồ BÌNH CHỨA Tóm lại, sơ đồ hình ảnh gắn liền với tính nghiệm thân Khi nói tính nghiệm thân sơ đồ hình ảnh thì, theo G.Lakoff Turner (1989), hình ảnh biểu trưng trải nghiệm người, nhìn người giới khách quan qua mối quan hệ không gian, thời gian chế nhận thức giới khách quan người Talmy cho sơ đồ hình ảnh biểu trưng cho mẫu sơ đồ từ miền “hữu ảnh” vật chứa, đường đi, khớp nối, lực đẩy hay cân diễn phạm trù nghiệm thân trở thành trải nghiệm tự thân người hoặc, theo Lakoff Johnson (1989), tạo thành trải nghiệm không mang tính tự thân người thông qua ẩn dụ Footer Page of 145 Header Page of 145 10 11 ảnh tri giác giúp người điều chỉnh hành động cho phù hợp với vật tượng khách quan 2.1.3 Các loại tri giác Phân loại theo quan phân tích giữ vai trò số quan tham gia vào trình tri giác ta có: (i) Tri giác nhìn (ii) Tri giác nghe (iii) Tri giác sờ mó Phân loại theo đối tượng phản ánh ta có: (i) Tri giác không gian (ii) Tri giác thời gian (iii) Tri giác vận động (iv) Tri giác người (tri giác xã hội) 2.1.4 Các quy luật tri giác - Quy luật tính đối tượng tri giác - Quy luật tính lựa chọn tri giác - Quy luật tính có ý nghĩa tri giác - Quy luật tính ổn định tri giác - Quy luật tổng giác 2.2 Tri nhận 2.2.1 Định nghĩa Theo Trần Văn Cơ (2011), “Tri nhận” (cognition) khái niệm trung tâm khoa học tri nhận Nó biểu trình nhận thức tổng thể trình tâm lí (tinh thần, tư duy) - tri giác, phạm trù hoá, tư duy, lời nói v.v phục vụ cho việc xử lí chế biến thông tin Nó bao gồm nhận thức đánh giá thân giới xung quanh xây dựng tranh giới đặc biệt - tất cải tạo thành sở cho hành vi người 2.2.2 Phân biệt khái niệm “nhận thức” “tri nhận” Thực hai thuật ngữ - nhận thức tri nhận - dịch từ từ tiếng Anh cognition, trình bày từ lại có nguồn gốc từ tiếng La Tinh bao gồm hai phần hợp lại cognitio có nghĩa nhận thức cognitatio có nghĩa tư duy, suy nghĩ 2.3 Ẩn dụ 2.3.1 Ẩn dụ theo quan điểm truyền thống - Định nghĩa ẩn dụ - Chức ẩn dụ - Nguyên tắc sử dụng sáng tạo ẩn dụ - Quan hệ ẩn dụ so sánh 2.3.2 Các quan điểm mang tính độ Sau Aristotle, xuất thêm số lí luận nghiên cứu ẩn dụ, điển hình “Thay luận” mà đại biểu M T Quintilianus, tác giả “12 nguyên lí thuật hùng biện” Nội dung chủ yếu “Thay luận” coi ẩn dụ biện pháp thay biểu đạt trực tiếp M T Quintilianus cho ẩn dụ thực chất dùng từ thay cho từ khác nghệ thuật tu từ Chẳng hạn, M T Quintilianus cho câu tiếng Anh: “He is a lion” (Anh ta sư tử) từ “lion” cách nói trực tiếp dùng để thay cho “a courageous man” (Một người đàn ông dũng cảm) 2.3.3 Ẩn dụ tri nhận (Ẩn dụ ý niệm) Như vậy, từ góc nhìn tri nhận luận, ẩn dụ ý niệm “chuyển di” (transfer) hay “đồ chiếu” (mapping) cấu trúc quan hệ nội lĩnh vực hay mô hình tri nhận nguồn (source) sang lĩnh vực hay mô hình tri nhận đích (target) Ví dụ nói “Tình yêu hành trình” (Love is a journey), ta dùng trí nhớ để nêu lên đặc điểm đồ chiếu (mapping) cho thấy tình yêu hành trình (The love-as-journey mapping), là: Người tình nhân Người lữ khách Mối quan hệ yêu Một phương tiện lại Mục đích chung hai Điểm đến chung người yêu chuyến hành trình Những khó khăn Những trở ngại quan hệ họ đường Trong ẩn dụ ý niệm, Lakoff đồng bàn đến loại ẩn dụ có chức khác nhau: - Ẩn dụ thể (ontological metaphor) - Ẩn dụ cấu trúc (structural metaphor) Footer Page of 145 Header Page of 145 12 13 - Ẩn dụ định hướng (orientational metaphor) Tuy nhiên, phân loại ẩn dụ ý niệm thành loại cách phân loại theo chức năng, theo đó, với tư cách phương thức tư duy, loại ẩn dụ có chức riêng Ngoài cách phân loại phổ biến này, theo Kovecses (2010), có cách phân loại ẩn dụ khác, là: - Phân loại theo tính quy ước - Phân loại theo chất - Phân loại theo mức độ tổng quát 2.4 Động từ tri giác giác quan - Thị giác: Những động từ sử dụng để phân tích tiếng Anh see look, tiếng Việt nhìn nhìn thấy - Thính giác: Những động từ sử dụng cho trường hợp listen hear tiếng Anh nghe nghe thấy tiếng Việt - Xúc giác: Những động từ sử dụng cho trường hợp touch tiếng Anh sờ sờ thấy tiếng Việt - Khứu giác: Những động từ sử dụng cho trường hợp smell sniff tiếng Anh ngửi ngửi thấy tiếng Việt - Vị giác: Những động từ sử dụng cho trường hợp taste savour tiếng Anh nếm tiếng Việt Mỗi động từ tri giác, thuộc tính chung đó, có thuộc tính riêng đặc trưng cho kiểu đặc trưng cho kiểu tri giác (Trần Văn Cơ, 2011): nhìn thấy = tri giác + mắt thị giác nghe thấy = tri giác + tai thính giác nếm thấy = tri giác + lưỡi vị giác ngửi thấy = tri giác + mũi khứu giác sờ thấy = tri giác + tay xúc giác Cách phân tích cho thấy tri giác có liên quan chặt chẽ đến phận thể người mắt, tai, lưỡi, mũi, miệng, tay 2.5 Phân loại mặt ngữ nghĩa động từ tri giác giác quan 2.5.1 Phân loại động từ tri giác giác quan tiếng Anh Bảng 2.1: Phân loại động từ tri giác (Gisborne,1996) Nhóm Tác cách Nhóm Nghiệm thể Nhóm Tri nhận (Agentive verbs) (Experiencer verbs) (Percept verbs) Look/A See Look/P Listen Hear Sound Feel/A Feel/E Feel/P Smell/A Smell/E Smell/P Taste/A Taste/E Taste/P 2.5.2 Phân loại mặt ngữ nghĩa động từ tri giác giác quan tiếng Việt Bảng 2.2: Phân loại động từ tri giác tiếng Việt CÁC PHƯƠNG THỨC TRI GIÁC CÁC LOẠI VỊ TỪ Thị Xúc Khứu Vị Thính TRI GIÁC giác giác giác giác giác Hành Nhìn Sờ Ngửi Nếm Nghe Phương thức động tri giác Nhìn/ Sờ Ngửi Nếm Nghe Miêu tả Trông Nội dung Thấy/ Thấy/ Thấy/ Thấy/ Thấy (tri giác) Nghe Nghe Nghe Nghe 2.6 Khung tri nhận động từ tri giác giác quan Khung tri nhận (frame), theo Fillmore 1985 - thuật ngữ phổ biến rộng rãi không nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, mà xã hội học, tâm lí học ngôn ngữ học Dưới dạng chung khung phương thức lưu trữ biểu tượng nhớ Nó tương ứng với khái niệm sơ đồ tâm lí học tri nhận, mối liên hệ liên tưởng, trường ngữ nghĩa, cảnh, mô hình tri nhận (Trần Văn Cơ, 2011) Ông nhấn mạnh “Khung đơn vị tri thức tổ chức xung quanh khái niệm chứa đựng liệu bản, điển hình khái niệm đó” 2.7 Đặc tính động từ tri giác giác quan Footer Page of 145 Header Page of 145 14 15 2.7.1 Các đặc tính xuất phát từ mối quan hệ chủ thể tri nhận thực thể tri nhận - Tính tiếp xúc - Tính chặt chẽ - Tính tiếp xúc bên - Tính giới hạn - Tính gần gũi - Tính vị trí 2.7.2 Các đặc tính xuất phát từ mối quan hệ thực thể tri nhận nhận thức - Tính tác động - Tính xúc tích - Tính đánh giá CHƯƠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỘNG TỪ CHỈ SỰ TRI GIÁC BẰNG GIÁC QUAN TRONG TIẾNG ANH (ĐỐI CHIẾU TIẾNG VIỆT) 3.1 Đặc điểm ngữ nghĩa động từ chỈ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt 3.1.1 Tính hữu đích - Nhóm động từ tri giác hành động Nhóm động từ tri giác hành động cần có hai tham tố, tham tố thứ đóng vai trò làm tác thể (Agent), tham tố thứ hai đóng vai trò đích Ví dụ: Everybody stared at him, so strange… (Mọi người nhìn chằm chằm vào hắn, lạ quá…) Trong tiếng Việt có động từ tri giác hành động có khả biểu đạt tính hữu đích Ví dụ: Tôi ngước mặt nhìn lên trời Tuy nhiên, việc sử dụng giới từ sau động từ tri giác có lúc không cần thiết Ví dụ: Tôi ngước mặt nhìn trời - Nhóm động từ tri giác trải nghiệm Nhóm động từ tri giác trải nghiệm cần có tham thể “trừu tượng”, hình ảnh (image) phản chiếu vào óc người Ví dụ: Jane saw into the room (Gisborne, 2011) (Jane nhìn thấy bên phòng) Trong tiếng Việt, động từ tri giác trải nghiệm phải có đích hay hướng để thực trình “trải nghiệm” Ví dụ: Tôi nhìn thấy sau khe cửa người đàn bà lạ, mặc áo tứ thân, quấn vải đen, yếm trắng, tay bế đứa trẻ nhỏ (Con ve sầu, Nguyễn Tường Hùng) - Nhóm động từ tri giác tri nhận Nhóm động từ tri giác tri nhận động từ mang đặc trưng tiêu biểu lớp ĐTTG Ví dụ: The one thing he felt really good at is Quidditch (Harry Potter, J.K.Rowling) Footer Page of 145 Header Page of 145 16 17 Trong tiếng Việt, tham tố thứ kèm phần có cách gọi khác nhau: Nguyễn Văn Hiệp (2006) gọi “cụm từ miêu tả”; Nguyễn Thị Quy (1995) gọi “trạng ngữ” 3.1.2 Tính trải nghiệm - Nhóm động từ tri giác hành động Dik (1989: 98) cho rằng, tính trải nghiệm đạt “chủ thể nhận thức (perceive), cảm nhận (feel), mong muốn (want), tưởng tượng (conceive) họ trải qua (experience),…” Ví dụ: Harry couldn’t feel too excited about this (Harry cảm thấy hào hứng điều này) Trong tiếng Việt, tính trải nghiệm động từ tri giác hành động tiếng Việt thể Ví dụ: Xời ơi! – Tài Khôn nguýt Thường dài số Mắc nợ mà lại không muốn trả! Bộ anh tưởng em khoái quỵt anh hả! (Bong bóng lên trời, Nguyễn Nhật Ánh) - Nhóm động từ tri giác trải nghiệm Tính trải nghiệm đặc điểm không trội mà điển hình cho nhóm biểu đạt trạng thái trình trải nghiệm hoàn tất hay hoàn thành Ví dụ: He saw the carriage waiting in the open street (A Tales of Cities) (Anh nhìn thấy xe kéo đứng chờ phố) Vì vậy, đặc trưng trải nghiệm nhóm động từ thể quán tính hoàn thiện trình tiếp xúc với đối tượng để tiến hành thu lượm thông tin Trong tiếng Việt, động từ tri giác trải nghiệm tiếng Việt mang tính quán tới mức nhiều người ta không quan tâm đến việc thông tin hay tình trải nghiệm qua giác quan mà trọng đến việc có Ví dụ: Cô bé hoảng hốt (sờ) thấy sâu Tuy nhiên, có lúc ngửi không thấy, nhìn không thấy, sờ không thấy, (cũng tìm không thấy, nghĩ không ra) trông không thấy, nghe không thấy - Nhóm động từ tri giác tri nhận Trong phát ngôn có tính tri nhận, tính trải nghiệm bị “mờ” đi, kể chủ thể tri nhận xuất Nói cách khác, động từ tri giác tri nhận tiếng Anh tiếng Việt tính trải nghiệm 3.1.3 Tính tri nhận - Nhóm động từ tri giác hành động Trong tiếng Anh, động từ tri giác hành động thể tính tri nhận Nó thể chủ ý chủ thể tri nhận mong muốn tiến hành trình tri nhận, thể cụ thể nội dung thông tin tri nhận Ví dụ: Ron had gone a nasty greenish color, his eyes fixed on the house (Harry Potter, J.K.Rowling) Tuy nhiên, động từ tri giác hành động tiếng Việt tính tri nhận Chủ thể tri nhận thông báo nội dung qua hành động tri giác Ví dụ: Trong không khí hân hoan náo nhiệt đó, không để ý biến đột ngột Thường, ngoại trừ Đạt Thủy Tiên Hai anh em đưa mắt nhìn hai đểu băn khoăn tự hỏi: Tại sao? (Bong bóng lên trời, Nguyễn Nhật Ánh) - Nhóm động từ tri giác trải nghiệm Các động từ tri giác trải nghiệm tiếng Anh tiếng Việt tính tri nhận - Nhóm động từ tri giác tri nhận Tính tri nhận trước hết thể nội dung tri nhận đối tượng Ví dụ: Peter looks a nice man (Gisborne, 2011) (Peter trông anh chàng dễ thương) Nhưng nói: Peter looks a man (Gisborne, 2011) (Peter trông người đàn ông) Trong tiếng Việt, động từ tri giác tri nhận có khả kết hợp với phụ từ “có vẻ” Ví dụ: Hợp đồng nghe thơm Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 18 19 3.1.4 Đặc trưng ngữ nghĩa “Nhìn”, “Trông”, “Xem”, “Thấy” tiếng Việt - Nhìn Nhìn hành động để mắt vào người, vật (hay ví von theo cách Cao Xuân Hạo: phóng thứ tia đấy) hướng mắt phía định (không có hay chưa có đối tượng cụ thể) a Con Hà nhà bà Hai nhìn giàu có b Cái mặt thằng nhỏ nhìn giống thiên thần - Trông Trông phân tích nghĩa liên quan đến trình tri giác, khả kết hợp với diễn tố thứ hai Nó thay “giữ”, “bảo vệ”, “canh (chừng)” mà ý nghĩa không thay đổi).Ví dụ: Nó trông đàn bò gặm cỏ Sau trông có diễn tố Hướng, đặc trưng quan trọng hành động thị giác Ví dụ: Trông quê mẹ ruột đau chín chiều - Xem Xem hoạt động mắt, khung diễn tố xem Mục tiêu (là thực thể) Hướng nhìn Ví dụ: Nam xem báo - Thấy Khác với nhìn, thấy vị từ, biểu thị nội dung nhận biết chủ thể qua đường thị giác Do vậy, gọi vị từ trải nghiệm (experience, Viberg 1983: 123), vị từ (tri giác) nhận thức (cognitive perception), vị từ trạng thái (state), v.v Ví dụ: Tôi thấy chuột (I saw the mouse) Trong tiếng Anh, bổ ngữ thấy cấu trúc vô định (ở hình thức -ing (danh động từ) infinitive – to) cấu trúc hữu định (ở hình thức tiểu cú, có that liên kết), dù cấu trúc hữu định phổ biến 3.2 Nghĩa mở rộng động từ tri giác giác quan tiếng Anh (liên hệ tiếng Việt) 3.2.1 Thị giác Từ quan điểm thị giác, sống ngày, người sử dụng từ có nghĩa để nới đến ý khác tri nhận nghiệm than Trong trường hợp này, thấy động từ “see” có nghĩa “understand, foresee, consider, to imagine/visualize, to consider/regard/judge, to revise/study” Chúng ta có thêm ví dụ: “Harry couldn’t see any way out of his situation”(Harry Potter, 1999) Trong tiếng Việt thấy trường hợp tương tự: “Tôi thấy cô nói chim hót” (Cánh đồng bất tận, Nguyễn Ngọc Tư, 2010:102) Tuy nhiên, “see” nghĩa “study” tìm thấy tiếng Anh: “I see how to use these documentaries”, nghĩa không tìm thấy tiếng Việt Bên cạnh đó, tìm thấy nghĩa từ “see” mối quan hệ xã hội “to meet, to visit, to receive, to go out with, to get on badly” Ví dụ: “Malfoy, …sour each time he saw them at it”(Harry Potter, 1999:210) Trong tiếng Việt, thấy tương đồng với tiếng Anh nét nghĩa Ví dụ:“Sau chia tay, họ nhìn không tốt đẹp” 3.2.2 Thính giác Trong tiếng Anh, nghĩa tìm thấy gồm “to understand, to heed, to pay attention, to obey, to be told, informed” Ví dụ: “Listen to what I’m telling you” “I told you to listen to your mother” Trong tiếng Việt, xem xét ví dụ: “Nghe đây, ngày mai nghỉ làm” Có thể tóm tắt bảng sau: 3.2.3 Xúc giác Trong tiếng Anh, nghĩa khảo sát thấy “to partake, to check, to reach, to deal with” Ví dụ: “I wouldn’t touch that work” Footer Page 10 of 145 Header Page 11 of 145 20 21 Trong tiếng Việt, động từ “sờ” sử dụng “to pay”, “to partake”, “to check”, “to reach”, experience verbs Ví dụ:“Tôi không sờ vào đồng anh 3.2.4 Khứu giác Các nghĩa “to trail, to disdain, to guess” tìm thấy tiếng Anh Ví dụ:“The dog was smelling the ground looking for the hare” Tuy nhiên chúng không tìm thấy tiếng Việt, ngoại trừ “to guess” Ví dụ:“Tên trộm ngửi mùi tiền túi bà ấy” 3.2.5 Vị giác Trong tiếng Anh, sử dụng để biểu đạt ý nghĩa “to experience something” “to produce a feeling (enjoy/ dislike)” Ví dụ: “They started to taste the other team’s defeat” Trong tiếng Việt tìm thấy nghĩa “to experience something” Ví dụ:“Họ nếm đủ mùi khủng khiếp” Tóm lại, năm giác quan cung cấp cho thông tin giới sống, cách thông tin cảm nhận, xử lý, hiểu người khác Những khác biệt hạn chế sinh học văn hóa Về mặt văn hóa, dựa vào số giác quan giác quan khác Đối với xã hội phương Tây, thị giác giác quan đáng tin cậy 3.3 Ẩn dụ ý niệm động từ tri giác giác quan tiếng Anh ( liên hệ tiếng Việt) Nhóm "trải nghiệm" mô tả cách truyền thống "việc tiếp nhận diễn giải giác quan cách độc lập với ý chí người có liên quan" (Poutsma 1926: 341) chẳng hạn như: “He saw Fred and George look at each other” (Harry Potter, 2000)(Anh thấy Fred George nhìn nhau) Cách phân loại tìm thấy Việt Nam “Họ thấy với nhau” Nhóm “hành động” đề cập đến "quá trình vô biên mà kiểm soát có ý thức hành động người" (Viberg, 1984: 123) Những động từ gọi "động từ nhận thức hành động' (Poutsma, 1926: 341; Leech, 1971: 23; Rogers, 1971: 206, 1972: 304) Ví dụ: “Jane was deliberately listening to the music” (từ Gisborne, 1996: 1) Tình chấp nhận trạng từ deliberately, phân loại động từ hành động; Trong câu “Jane deliberately heard the music”, không thích hợp trạng từ với hear thể hear từ từ trải nghiệm Trong tiếng Việt, có câu: “Tôi nhìn ông, thấy phía sau lưng, roi xuống hình dung gương mặt ông se lại nào” (Tôi Beto, Nguyễn Nhật Ánh, 2012: 45) Nhóm “tri nhận” hình thành động từ mà chủ ngữ chúng tác nhân việc tri nhận Ví dụ: “Harry, trying to say “Shh!” and look comforting at the same time” (Harry Potter, 2000) Chúng tiến hành để áp dụng vào tiếng Việt: "Tôi nhìn Bino, tiếp tục thấy lạ lẵm" (Tôi Beto, Nguyễn Nhật Ánh, 2012: 158 ) Rõ ràng văn hóa sử dụng miền nguồn cụ thể cho ý niệm hóa miền đích khác Trong đó, phận ẩn dụ ý niệm miền đích cụ thể tương đối giống tiếng Anh tiếng Việt, nhiên tiếng Anh lẫn tiếng Việt thể tham chiếu rõ nét ẩn dụ ý niệm sử dụng, phản ánh đặc trưng văn hóa đất nước 3.4 Một số đặc trưng ẩn dụ ý niệm động từ tri giác giác quan tiếng Việt từ quan niệm tính nghiệm thân Một đặc trưng tiếng Việt tính từ xem động từ câu Ví dụ: “Cô ngon nhỉ” Do đó, tiếng Việt có nhiều cách để diễn đạt suy nghĩ thông qua trải nghiệm thân giác quan - Sử dụng nghĩa thị giác : ngắn, dài, thấp, cao, dẹp, xáu, Footer Page 11 of 145 Header Page 12 of 145 22 23 hình tròn, vuông, tam giác, to, nhỏ… Ví dụ:“Câu nói tròn vành rõ chữ” “Giọng to thế, dài thế” - Sử dụng nghĩa vị giác như: chua, ngọt, mặn, cay, đắng, chua chát, ấm Ví dụ:“Giọng nói cô chua quá” “Chị vào phòng, không khí nhạt quá, chị lại ngoài” - Sử dụng nghĩa thính giác như: ồn, ồn ào, ran rản, to, nhỏ… dung để nói tính cách hay việc Ví dụ:“Cô bé ồn ngày” - Sử dụng nghĩa xúc giác như: mềm, cứng, ghồ ghề, trơn tru, mướt, gợn sóng Ví dụ:“Thanh niên cứng!” - Sử dụng nghĩa khứu giác như: thơm, nồng (cay), tanh, khét Ví dụ: “Hợp đồng thơm phức” Trong thực tế, kết phép ẩn dụ, có giá trị đặc biệt đáng ý, ẩn ý, sử dụng tên giác quan để gọi tên giác quan khác (Đỗ Hữu Châu, Từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt) Trong tiếng Việt, tượng phổ biến 3.5 Tiểu kết Trước hết, nói ngôn ngữ học tri nhận muốn đưa lại tranh sáng tỏ sâu sắc mối quan hệ tư ngôn ngữ - phạm trù vốn nằm chất nhận thức ngôn ngữ Với tham vọng đáng trên, dù nào, ngôn ngữ học tri nhận thoát li xa lánh chế ba mặt từ chiều sâu vốn quen thuộc trình nghiên cứu theo hướng kinh điển từ trước Đó hoạt động giao tiếp nhận thức người định hướng vào đời sống thực tiễn thông qua ngôn ngữ Chỗ khác ngôn ngữ học tri nhận dễ dàng trước hết có lẽ tầm nhìn mở cách tạo nghĩa Cụ thể, tầm nhìn cách tạo nghĩa xác lập dựa mối liên hệ trực tiếp với trình giao chế tự nhiên thông thoáng môi trường hoạt động xã hội Số liệu khảo sát cho thấy ẩn dụ thường sử dụng phổ biến với động từ tri giác giác quan, đặc biệt qua trải nghiệm thể Dựa kết nghiên cứu phần trên, phần ba, trình bày số đề xuất ứng dụng sư phạm dạy tiếng Anh tiếng Việt thông qua sở tri nhận động từ tri giác giác quan Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 24 25 PHẦN BA: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Trên sở kết nghiên cứu lý luận, khảo sát trình bày chương, mục đề tài, rút số kết luận sau: - Việc phân tích đối chiếu động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt mặt ngữ nghĩa - ngữ dụng cho thấy rõ đặc điểm chúng Nó phụ thuộc trực tiếp vào thể, vào nhân tố xã hội Những người sử dụng ngôn ngữ đóng vai định quy định ý nghĩa ngôn ngữ - Dưới góc nhìn ngôn ngữ tri nhận, việc chuyển nghĩa động từ tri giác giác quan tiếng Anh có nhiều diễn biến thú vị, đa dạng, linh hoạt phát triển vượt bậc góc độ ngữ nghĩa, chúng tích cực việc chuyển loại từ mở rộng nghĩa Trong tiếng Anh tiếng Việt, động từ nói chung động từ tri giác nói riêng có vị quan trọng Đây thực từ nhiệm vụ làm thành phần câu vị ngữ, mà làm thành phần phụ khác bổ ngữ, trạng ngữ Các động từ tri giác lớp động từ đóng vai trò đặc biệt có nhiều đặc điểm tiêu biểu tương quan so sánh với động từ thuộc lớp khác Đặc biệt, nhìn nhận chúng góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận Trong tiếng Việt, việc bắt buộc phải sử dụng giới từ kèm không chặt chẽ tiếng Anh Trong tiếng Việt thường hay lược bỏ phần giới từ Mặt khác, gốc động từ tiếng Việt hay kèm với phụ từ để tạo sắc thái biểu cảm cho chúng Do đặc điểm loại hình ngôn ngữ khác đặc trưng ngôn ngữ, tư khác nhau, trải qua trình phát triển, tiếng Việt số động từ tri giác đôi lúc không tìm thấy Trong đó, động từ tri giác tiếng Anh thể tích cực việc chuyển loại từ mở rộng nghĩa Khuyến nghị Đề xuất định hướng xây dựng giáo trình giảng dạy tiếng Anh, đổi cách tiếp cận ngôn ngữ phương pháp dạy học tiếng Anh theo trường nghĩa tri nhận - Kết khảo sát động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt góc nhìn ngôn ngữ học tri nhân thông qua tác phẩm văn phòng sống thường nhật thể đa dạng nghĩa động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt Vì gây khó khăn cho người dạy học tiếng Anh ngoại ngữ dạy tiếng Việt cho người nước Việc hiểu rõ nghĩa động từ tri giác giác quan mang lại chuyển nghĩa rõ ràng, xác thú vị - Hướng dẫn người học để có liên tưởng sử dụng động từ đòi hỏi người sử dụng phải có trải nghiệm thực tế, phải có khả tri nhận thành thạo cảm nhận sử dụng chúng Nói theo cách ngôn ngữ học tri nhận, tính nghiệm thân Chỉ rút từ trải nghiệm thân người ta có phát ngôn kiểu như: “Đắng lòng!” Chính điều gây không khó khăn cho việc chuyển dịch đủ ý hai ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Việt - Người học gặp khó khăn việc xác định nghĩa động từ tri giác giác quan chuyển dịch nghĩa sang tiếng Việt ngược lại nên nên dễ dàng mắc số lỗi trình sử dụng tiếng Anh đặc biệt phiên dịch biên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt ngược lại Vì vậy, giảng viên cần có hiểu biết đầy đủ xác các động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt nhằm giúp nâng cao hiệu giảng dạy ngữ pháp, đặc biệt các động từ tri giác giác quan Từ đó, sinh viên hiểu biết sâu sắc thuộc tính phổ quát ngôn ngữ, sử dụng tiếng Anh để truyền báo sắc thái tình cảm tới đối tượng giao tiếp - Bổ sung nội dung ngôn ngữ học tri nhận nói chung động từ tri giác giác quan nói riêng vào nội dung giảng dạy ngữ pháp sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh để sinh viên có Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 26 hội hiểu rõ sử dụng thành thạo các động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt cách xác hiệu Tiếp theo, người học nên tạo động lực việc học ngôn ngữ học tri nhận Bây giả sử xem xét dấu hiệu không việc diễn bình thường mà kinh nghiệm học tập đầy tiềm Hầu hết dấu hiệu ngôn ngữ không đáng kể, giả định sống chúng mạng thực ngắn - hai giây trước chúng phân rã hiệu biến khỏi nhớ Tuy nhiên, số dấu hiệu đáng ý nhớ lại chúng nhiều ngày chí nhiều năm sau này, phần tiếp cận ngôn ngữ học tri nhận vào việc dạy học ngôn ngữ Footer Page 14 of 145 ... lý luận tri nhận ngữ nghĩa động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt - Các nét nghĩa động từ tri giác giác quan bình diện ngôn ngữ học tri nhận, mở rộng nghĩa chúng, tri nhận nghĩa quan niệm... từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt quan điểm tính nghiệm thân - Trên sở lý luận kết khảo sát nghĩa động từ tri giác giác quan tiếng Anh tiếng Việt, đề xuất biện pháp dạy học tiếng Anh, ... thấy - Nhóm động từ tri giác tri nhận Trong phát ngôn có tính tri nhận, tính trải nghiệm bị “mờ” đi, kể chủ thể tri nhận xuất Nói cách khác, động từ tri giác tri nhận tiếng Anh tiếng Việt tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ngữ nghĩa của các động từ chỉ sự tri giác bằng giác quan trong tiếng Anh trên bình diện ngôn ngữ học tri nhận (Đối chiếu tiếng Việt), Nghiên cứu ngữ nghĩa của các động từ chỉ sự tri giác bằng giác quan trong tiếng Anh trên bình diện ngôn ngữ học tri nhận (Đối chiếu tiếng Việt), Nghiên cứu ngữ nghĩa của các động từ chỉ sự tri giác bằng giác quan trong tiếng Anh trên bình diện ngôn ngữ học tri nhận (Đối chiếu tiếng Việt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay