Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵn

24 51 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 13:22

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG THAM VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƢỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Mã số: Đ2015-03-71 Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Đà Nẵng, 9/2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG THAM VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƢỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Mã số: Đ2015-03-71 Đà Nẵng, 9/2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Cá nhân – Đơn vị STT Đơn vị công tác Khoa Tâm lý – Giáo dục, Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Trâm Anh Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng Thành viên: TS Nguyễn Thị Hằng Phương ThS Tô Thị Quyên Khoa Tâm lý – Giáo dục, Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng ThS Phạm Thị Mơ Đơn vị phối hợp: Khoa Tâm lý – Giáo dục, Đại học Sư Phạm – ĐHĐN Footer Page of 145 Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài: Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng - Mã số: Đ2015-03-71 - Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Trâm Anh - Cơ quan chủ trì: Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng - Thời gian thực hiện: Tháng 10/2015 – 9/2016 Mục tiêu: Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn vấn đề, nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động tham vấn tâm lý học đường trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng Tính sáng tạo: - Về mặt lý luận, kết nghiên cứu đề tài cho phép hệ thống hóa lý thuyết nghiên cứu khó khăn tâm lý học sinh nhu cầu tham vấn học đường, nội dung hoạt động tham vấn học đường mô hình hoạt động tham vấn học đường giới Việt Nam - Về mặt thực tiễn, kết đề tài cho thấy thực trạng khó khăn tâm lý học sinh đánh giá mặt: sức khỏe, nhận thức, xúc cảm, hành vi; nhu cầu tham vấn học đường học sinh; hoạt động tham vấn học đường trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng với thuận lợi hạn chế như: từ đề tài đề xuất mô hình hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường Kết nghiên cứu Đề tài hệ thống hóa lý thuyết nghiên cứu mô hình tham vấn học đường, sở xây dựng phương pháp nghiên cứu nhằm nghiên cứu thực trạng khó khăn tâm lý học sinh, nhu cầu tham vấn học sinh thực trạng hoạt động tham vấn học đường từ đề xuất mô hình tham vấn học đường trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng Sản phẩm: - Báo cáo toàn văn công trình - 03 báo [1] Nguyễn Thị Trâm Anh (2015) Thực trạng hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hỗ trợ sức Footer Page of 145 Header Page of 145 khỏe tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn” Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng [2] Nguyễn Thị Trâm Anh (2016) Nghiên cứu đề xuất chương trình hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng Tạp chí KHCN ĐHĐN, số (105).2016 ISSN 1859-1531 [3] Nguyễn Thị Hằng Phương (2016) Nhận thức nhu cầu phụ huynh hoạt động tham vấn tâm lý học đường (Nghiên cứu địa bàn thành phố Đà Nẵng) Kỷ yếu Hội thảo quốc tế tâm lý học đường “Phát triển tâm lý học học đường giới Việt Nam” NXB Thông tin truyền thông - 01 mô hình đề xuất hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường trường THCS Hiệu quả, phƣơng thức chuyển giao kết nghiên cứu khả ứng dụng Kết nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực tâm lý học đường việc xây dựng hoạt động thực hành tâm lý trường học, hướng dẫn sinh viên NCKH Khoa Tâm lý – Giáo dục, trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN Kết đề tài sở cho nghiên cứu chương trình hỗ trợ tâm lý học đường chương trình đào tạo thạc sĩ tâm lý học (theo hướng tâm lý học đường) Đại học Đà Nẵng Ngày Cơ quan chủ trì tháng năm 2016 Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Thị Trâm Anh Footer Page of 145 Header Page of 145 INFORMATION ON RESEARCH RESULT General information - Project title: Research school counseling at the secondary school in the city of Da Nang - Code number: Đ2015-03-71 - Coordinator: Nguyen Thi Tram Anh, PhD - Implementing institution: The University of Education – The University of Danang (The Danang University of Education) - Duration: from 10/2015 – 9/2016 Objectives: Based on the theoretical research and practical issues, build the model activities psychological counseling for school Secondary School of Da Nang Creativeness and innovativeness - From the theoretical site, the result of research give a chance to systematize the existing theories of research activities psychological counseling for school Secondary School: psychological difficulties of pupils, them needs of psychological counseling and real of astivities psychological counseling in the Secondary School - From the practical site, the result of the research showed that real psychological difficulties of pupils, needs of psychological counseling and real of astivities psychological counseling in the Secondary school in the city of Danang From that the subject was proposed model of activities psychological counseling Research result The research has systematized the existing theories of research on school psychological counseling, based on which the construction of research methods to study the psychological difficulties of pupils, psychological activities of counseling, from that proposed model activities school psychological counseling Products - A complete report of the research - 03 scientific papers [1] Nguyen Thi Tram Anh (2015) Reality of support for school psychology at the secondary school in the city Da Nang Proceedings of the Workshop on Science (Support metal health from research, educate to real) The University of Education- The Danang University Footer Page of 145 Header Page of 145 [2] Nguyen Thi Tram Anh (2016) The proposalto develop a program for activities supporting school psychology insecondary school in Danang city Journal of Sience and technology The university of Danang, N.8 (105) ISSN1859-1531 [3] Nguyen Thi Hang Phuong (2016) Awareness and needs of parents on activities school counseling (Research in the area of Da Nang) Proceedings of the International Workshop on Science Psychology 5rd (Deverloping school psychology word wide) Publishing company: Information and communication - 01 Model school counseling at the Secondary school in the city of Da Nang Effect, transfer alternatives of research result and applicability The results of research have been using in the field of school psychology and building activities practices in school psychology, in scientific research in guiding the students of the Faculty of Psychology and Education, University of Education Footer Page of 145 Header Page of 145 PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Lứa tuổi học sinh trung học sở (THCS) bao gồm em từ 11 đến 15 tuổi (tương đương với em theo học từ lớp đến lớp trường THCS) Lứa tuổi gọi lứa tuổi thiếu niên có vị trí đặc biệt thời kỳ phát triển trẻ em Nhiều công trình nghiên cứu lứa tuổi THCS giai đoạn độ; giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn Điều tạo nên nội dung khác biệt lứa tuổi với lứa tuổi khác Đó xuất yếu tố trưởng thành kết biến đổi mạnh mẽ ý thức tự ý thức; nội dung hình thức hoạt động học tập em Từ làm nảy sinh em cảm giác lạ, độc đáo, cảm giác trở thành người lớn Học sinh THCS muốn tò mà, khám phá giới, muốn độc lập bình đẳng với người lớn, muốn đứng ngang hàng với người lớn, muốn người lớn tôn trọng công nhận vị xã hội Nhưng thực tế em học sinh chưa thực người lớn phụ thuộc vào ba mẹ, thầy cô Các em người thiếu kinh nghiệm mặt đời sống xã hội Thế kỷ XXI, kỷ công nghệ mới, bùng bổ thông tin mạng, kỷ mở cửa hội nhập, giao thoa văn hóa quốc gia, dân tộc vùng lãnh thổ giới Sự giao thoa, du nhập tất lối sống, hoạt động, tích cực lẫn tiêu cực diễn mạnh mẽ toàn giới Trước xu phát triển thời đại kéo theo biến đổi sâu sắc xã hội đặt người nói chung học sinh THCS nói riêng hội phát triển mới, đồng thời phải đối mặt, phải chịu sức ép thách thức, khó khăn Điều đòi hỏi người có trách nhiệm giao dục hệ trẻ, đặc biệt hệ thống giáo dục nhà trường phải có biện pháp trợ giúp, giải tỏa, tác động tích cực nhằm giúp học sinh THCS giải tỏa khó khăn tâm lý sống, học tập giúp em ý thức phát triển thân, tự tin hoạt động để tự tin bước vào đời Do học sinh THCS cần có trợ giúp, hướng dẫn người lớn, thầy cô giáo nhà trường – người trực tiếp giáo dục em vượt qua khó khăn tâm lý Hoạt động tham vấn tâm lý Việt Nam phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt loại hình tham vấn đa dạng phong phú khác nhằm giúp cho người có khả tốt việc tự giải khó khăn tâm lý tự cân sống Tuy nhiên tham vấn chuyên biệt cho học sinh, đặc biệt học sinh THCS để giúp em có khả tốt việc giải khó khăn tâm lý gặp phải sống Footer Page of 145 Header Page of 145 học tập lĩnh mực mẻ cần nghiên cứu phát triển Nhiều Hội thảo tham vấn học đường, nhiều công trình nghiên cứu đời, nhiên phần lớn nghiên cứu, thảo luận chuyên gia xoay quanh mô hình cho tham vấn học đường, hoạt động thực chất tham vấn học đường gì? Vấn đề đạo đức, kỹ người làm công tác tham vấn học đường Tuy nhiên vấn đề nhiều tranh cãi, chưa có thống cách làm, mô hình tham vấn vận dụng theo nhiều cách khác Dù nữa, việc mang lại lợi ích cho nhà trường từ hoạt động tham vấn học đường thời gian qua đáng ghi nhận, làm xuất nhu cầu xây dựng hoạt động tham vấn hiệu nhà trường nhằm phòng ngừa can thiệp rối nhiễu tâm trí, xây dựng chương trình phát triển tâm lý nhân cách người học Xuất phát từ lý trên, đề lựa chọn nghiên cứu là: “Nghiên cứu hoạt động tham vấ t s tạ trườ g THCS trê địa bàn thành phố Đà Nẵng” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu xây dựng mô hình tham vấn tâm lý học đường trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng ĐỐI TƢỢNG, KHÁCH THỂ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Hoạt động tham vấn trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2 Khách thể nghiên cứu Công tác tổ chức triển khai hoạt động tham vấn trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài hướng đến nghiên cứu mục tiêu hoạt động, nội dung, hình thức hoạt động tham vấn; người điều kiện tổ chức, triển khai hoạt động tham vấn, công tác giám sát hoạt động tham vấn học đường Thời gian thực phạm vi từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2016 trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng Khách thể khảo sát: Đội ngũ CBQL GV làm công tác tham vấn học đường (64); học sinh (200 HS); sinh viên thực tập trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng (20SV) GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: Hoạt động tham vấn học đường trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng có quan tâm triển khai đến đơn vị trường học, nhiên hoạt động rời rạc, chưa theo mô hình chương trình cụ thể Nếu đề xuất mô hình có tính khoa học khả thi góp phần giúp nhà quản lý trường học triển khai hoạt động cách Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu tham vấn tâm lý nhà trường, giải vấn đề tâm lý học đường NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Hình thành sở lý luận vấn đề nghiên cứu 5.2 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu xây dựng tài liệu nghiên cứu 5.3 Khảo sát đánh giá hoạt động tham vấn tâm lý học đường trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng 5.4 Đề xuất chương mô hình tham vấn tâm lý 5.6 Đánh giá mô hình từ góc độ chuyên gia tính khoa học khả thi CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Cách tiếp cận: Tiếp cận hệ thống tiếp cận phát triển 6.2 Phương pháp nghiên cứu - Các phương pháp nghiên cứu lý luận: phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết - Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phỏng vấn, điều tra phiếu hỏi, trắc nghiệm tâm lý, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia - Các phương pháp thống kê toán học CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO Báo cáo tổng kết công trình nghiên cứu bao gồm phần: - Phần mở đầu - Phần nội dung - Kết luận - Tài liệu tham khảo - Phụ lục Phần nội dung có cấu trúc bao gồm chương: Chương Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu Chương Phương pháp nghiên cứu Chương Kết nghiên cứu Chương Xây dựng mô hình tham vấn tâm lý Footer Page 10 of 145 Header Page 11 of 145 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THAM VẤN TÂM LÝ TẠI CÁC TRƢỜNG THCS 1.1 Tổng quan nghiên cứu tham vấn hoạt động tham vấn học đƣờng 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Các khái niệm 1.2.1 Khái niệm Tham vấn (counseling) 1.2.2 Khái niệm tham vấn tâm lý h đường Tham vấn học đường tất hoạt động liên quan đến công tác trợ giúp nhà tham vấn học đường với học sinh, sinh viên, phụ huynh Nhằm mục đích giúp cho học sinh có điều kiện, hội phát triển tốt nhất, hay giúp phụ huynh có nhìn nhận, dạy dỗ, quản lý cón hoạt động như: Học hành, vui chơi giải trí cách khoa học hiệu School Counseling – Là trợ giúp tâm lý cách chuyên nghiệp nhà tham vấn tâm lý học đường với thân chủ (ban quản lý, lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo, cha mẹ phụ huynh học sinh) nhằm giải vấn đề trường học phát triển lành mạnh học sinh (R Clark, 2011) 1.2.3 Khái niệm hoạt động tham vấn học đƣờng Hoạt động tham vấn học đường tiến trình tổ chức triển khai nội dung tham vấn học đường theo mục tiêu, kế hoạch cán tham vấn học đường đặt phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ than hoạt động Hoạt động tham vấn học đường hoạt động đặc biệt, đòi hỏi người làm tham vấn học đường nhà trường phải vạch kế hoạch hành động chung, có tham gia phối hợp, hỗ trợ giáo viên, nhân viên ban đại diện phụ huynh Hội đồng giáo dục lãnh đạo trực tiếp hiệu trưởng giúp đỡ quan chức cộng đồng liên quan đến công tác giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục học đường 1.3 Đặc điểm học sinh THCS khó khăn tâm lý 1.3.1 Khái niệm học sinh THCS 1.3.2 Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS 1.3.3 Khó khăn tâm lý nhu cầu tham vấn tâm lý học sinh THCS a Khó khăn tâm lý học sinh THCS Xuất phát từ quan điểm trên, khó khăn tâm lý đề tài hiểu sau: Khó k ă t gây cản trở, ả Footer Page 11 of 145 ững nét tâm lý cá nhân, nảy sinh trình hoạt động chủ thể, ưởng tiêu cự đến trình hiệu hoạt động chủ thể Header Page 12 of 145 Các khó khăn tâm lý học sinh THCS thể qua mặt gồm: + Những khó khăn nhận thức cản trở em hoạt động mình, tư duy, trí nhớ, + Những khó khăn cảm xúc cảm xúc tiêu cực cản trở hoạt động em lo lắng, buồn rầu, căng thẳng, + Những khó khăn hành vi cản trở hoạt động em như: gây gỗ, chống đối, + Và khó khăn sinh lý có liên quan đến giấc ngủ, ăn uống, hô hấp, nội tiết, Đặc điểm khó khăn tâm lý học sinh THCS bao gồm: Tâm lý chứa đựng nhiều mâu thuẫn - Mâu thuẫn nhận thức nhu cầu nội trẻ trình phát triển; mâu thuẫn trẻ em với người lớn quan niệm cách hành xử người lớn trẻ; Khó khăn xây dựng mối quan hệ với người lớn - Học sinh THCS mong muốn thừa nhận “sự người lớn” Nhu cầu tự khẳng định người có quyền bình đẳng với người lớn, muốn độc lập, tự Tâm lý tự ti, mặc cảm lứa tuổi học sinh THCS - Ở giai đoạn này, em có tự đánh giá thân Sự ảnh hưởng lớn từ mối quan hệ bạn bè - Lứa tuổi hoạt động giao tiếp với bạn bè chiếm ưu Giúp em thỏa mãn nhiều nhu cầu, có nhu cầu tự khẳng định thân Khó khăn học tập - Chương trình học bậc học THCS khác yêu cầu kiến thức nặng nhiều so với học bậc tiểu học Sự cô đơn tính chất đặc trưng trẻ vị thành niên Trẻ vị thành niên cô đơn khao khát cần mối thân tình chưa có đủ kỹ xã hội mối quan hệ trưởng thành để đáp ứng nhu cầu Những vấn đề khác trẻ vị thành niên thường thấy là: hành vi bất thường (Guliver, 1990; Alan Sroufe, 1999) Vấn đề rối loạn trẻ vị thành niên b Nhu cầu tham vấn tâm lý học sinh THCS Nhu cầu tham vấn tâm lý học sinh THCS động lực thúc đẩy học sinh tìm kiếm đến nhà tham vấn học đường/giáo viên tham vấn trò chuyện, chia sẻ, thấu cảm trợ giúp trước khó khăn tâm lý mà em không tự giải được.Những khó khăn vấn đề không giải hướng ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng học tập sống học sinh Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 Tham vấn tâm lý cần đáp ứng đòi hỏi sau người: Được có thông tin; Được tháo gỡ khó khăn; Được tôn trọng; Được giải tỏa; Được chăm sóc sức khỏe tinh thần 1.4 Hoạt động tham vấn học đƣờng trƣờng THCS 1.4.1 Cơ sở thực hoạt động tham vấn trƣờng THCS Bộ giáo dục Đào tạo công văn số: 4436/BGDĐT-CTHSSV việc hướng dẫn thực công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất y tế trường học năm học 20162017 Hà Nội, 9/9/2016 Tại công văn với hướng dẫn thực công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất y tế học đường năm học 2016-2017, Bộ nội dung quan trọng cho công tác tham vấn học đường: Thành lập phận tư vấn tâm lý cho học sinh trường tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông; bố trí cán bộ, giáo viên chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) làm công tác tư vấn tâm lý Tiếp tục đa dạng hóa nội dung, xây dựng nhân rộng mô hình tư vấn tâm lý nhằm triển khai có hiệu công tác tư vấn tâm lý nhà trường; Các sở giáo dục đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đạo, bố trí nguồn lực để thực tốt công tác tư vấn tâm lý trường phổ thông, đồng thời đẩy mạng xã hội hóa hoạt động nguồn lực cho công tác tư vấn tâm lý; Các sở giáo dục tổ chức hiệu hoạt động đối thoại người học với thầy giáo, cô giáo lãnh đạo nhà trường để nắm bắt xử lý kịp thời tâm tư, nguyện vọng người học 1.4.2 Mục tiêu, nội dung, hình thức quy trình tham vấn học đƣờng a Mục tiêu tham vấn học đƣờng Tham vấn học đường hỗ trợ HS có vướng mắc, khó khăn chưa giải tâm lý, tình cảm khó khăn lứa tuổi Mục tiêu hướng tới tham vấn học đường: Trợ giúp đồng hành HS gặp khó khăn tâm lý; Tham vấn học đường giúp em lựa chọn cách xử lý góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm, giúp em đạt nguyện vọng mình; Tạo môi trường thuận lợi, tích cưc, thân thiện cho phát triển nhân cách HS b Nguyên tắc tham vấn học đƣờng - Tôn trọng quyền nhân phẩm tất người - Tự chủ tự (chấp thuận đồng ý) - Riêng tư bảo mật - Công thẳng - Khả chuyên môn trách nhiệm (Năng lực; Nhận trách nhiệm hành động; Trách nhiệm lưu giữ hồ sơ trường học) - Trách nhiệm trường học, gia đình, cộng đồng nghề nghiệp xã hội Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 - Chuyên môn nhà tham vấn học đường c Nội dung tham vấn học đƣờng Trong triển khai thực tế, nội dung tham vấn đa dạng tập trung thành nhóm vấn đề: Vấn đề học tập (khó khăn học tập, phương pháp học tập, mối quan hệ với thầy cô giáo ); Mối quan hệ với gia đình (xung đột gia đình, vai trò vị gia đình ); Mối quan hệ bạn bè; Mối quan hệ thân mật (Tình yêu tuổi học trò); Vấn đề hướng nghiệp; Định hướng giá trị (lý tưởng, đam mê, lựa chọn giá trị sống ); Vấn đề giới tính sức khỏe d Các hình thức quy trình tham vấn tâm lý học đƣờng Các hình thức tham vấn tâm lý học đường tương tự hình thức tham vấn tâm lý nói chung chia thành hai hình thức: tham vấn trực tiếp tham vấn gián tiếp Quy trình tham vấn học đường Mô hình tham vấn sáu giai đoạn nhiều ngành trợ giúp giới sử dụng tổng hợp từ mô hình tham vấn khác nhau: Giai đoạn l: Xây dựng quan hệ tin tưởng nhà tham vấn thân chủ Giai đoạn Thu thập thông tin xác định vấn đề Giai đoạn 3: Lựa chọn giải pháp xây dựng kế hoạch thực Giai đoạn 4: Triển khai thực giải vấn đề Giai đoạn 5: Lượng giá kết thúc Giai đoạn Theo dõi sau kết thúc 1.4.3 Đội ngũ Nhà tham vấn học đường hành nghề theo tổ chức hành nghề cách độc lập Họ làm việc trường công lập tư thục, bao gồm trường đại học cao đẳng Ngoài ra, trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, tổ chức từ thiện, bệnh viện nhi khoa, hệ thống quản lý tội phạm, nới họ tiến hành trợ giúp Vai trò nhà tham vấn học đƣờng cấp học: Đánh giá; Tham vấn cá nhân; tham vấn nhóm; Phòng ngừa; Can thiệp Nhà tham vấn học đường cần có phẩm chất, kỹ chuyên biệt tạo nên chân dung khác biệt với vị trí, vai trò giáo viên dạy học nhà trường1 1.4.4 Điều kiện hỗ trợ tham vấn học đƣờng: phòng tham vấn học đường quy chuẩn xây dựng phòng tham vấn Tiểu kết chƣơng 1 Lê Quang Sơn (2016) Sự khác biệt vai trò nhà tâm lý học đường với nhà giáo vấn đề đặt cho công tác tâm lý học đường Kỷ yếu Hội thảo quốc tế tâm lý học học đường Phát triển tâm lý học học đường giới Việt Nam NXB Thông tin truyền thông Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 Vài nét khách thể nghiên cứu tổ chức nghiên cứu 2.1.1 K quát địa bàn nghiên cứu 2.1.2 Vài nét khách thể nghiên cứu a 64 CBQL, GV làm công tác hỗ trợ tâm lý học đường trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng Số lượng tham gia vấn: cán QLGD (1 – Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng; Cán QLGD cấp phòng GD&ĐT quận: Hải Châu, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Cẩm Lệ) cán thuộc Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội b Mẫu khảo sát khó khăn tâm lý học sinh lựa chọn ngẫu nhiên theo khối lớp thuộc trường trường THCS: THCS Tây Sơn (quận Hải Châu), THCS Nguyễn Thiện Thuật (quận Cẩm Lệ), THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Liên Chiểu) Số lượng học sinh tham gia khảo sát là: 1110 học sinh, có 45 phiếu thu không hợp lệ Như vậy, tổng số phiếu hợp lệ cho trình nghiên cứu 1065 học sinh c Mẫu khảo sát phụ huynh học sinh THCS: 78 phụ huynh 2.1.3 Tổ chức nghiên cứu 2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu thực trạng hoạt động tham vấn học đƣờng trƣờng THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng 2.3.1 Nguyên tắc p ươ g p áp g ê 2.3.2 Cá p ươ g p áp g ê ứu ứu đề xuất mô hình hoạt động hỗ trợ tâm lý cho h c sinh trường THCS a Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận b Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 1) Phƣơng pháp điều tra phiếu hỏi: Đề tài nghiên cứu thiết kế hai phiếu hỏi, 01 phiếu hỏi dành cho GV CBQL, 01 phiếu hỏi dành cho học sinh 2) Phƣơng pháp trắc nghiệm: Thang đánh giá trầm cảm thiếu niên 3) Phƣơng pháp vấn 4) Phƣơng pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động Tiểu kết chƣơng Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THAM VẤN HỌC ĐƢỜNG TẠI CÁC TRƢỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Khó khăn tâm lý nhu cầu đƣợc tham vấn tâm lý học sinh THCS thành phố Đà Nẵng 3.1.1 K ó k ă t h c sinh THCS a Mức độ hài lòng với sống Biểu đồ 3.1: Mức độ hài lòng với sống học sinh trường THCS b Sức khỏe thể chất Kết thu cho thấy, khoảng tháng trở lại đây, vấn đề sức khỏe học sinh trường THCS bình thường (có 68.2% cho đau ốm), tỉ lệ cho có đau ốm chiếm 31.8% cho thấy có số lượng không học sinh tình trạng có liên quan đến vấn đề sức khỏe Hầu hết học sinh THCS có vấn đề sức khỏe biểu thể (chiếm trung bình từ 0.68 đến 1.57) Gần nửa số học sinh khảo sát có biểu đau đầu, đau bụng mức độ thường xuyên (xếp vị trí thứ nhất, ĐTB =1.57); c Khó khăn liên quan đến suy nghĩ, cảm xúc, hành vi d Khó khăn học tập e Khó khăn liên quan đến mối quan hệ xã hội Để xem xét khó khăn học sinh mối quan hệ xã hội, bảng 3.2.3 cho thấy, học sinh trường THCS có mối quan hệ tốt đẹp bình thường với người khác, mức độ khó khăn mối quan hệ đạt điểm trung bình mức độ thấp (ĐTB=0.49 đến 0.69) Mối quan hệ tốt đẹp học sinh chủ yếu tập trung mối quan hệ với anh chị em, bạn bè mối quan hệ có va chạm hàng ngày – mối quan hệ hàng xóm g Vấn đề trầm cảm lo âu Mức độ trầm cảm học sinh THCS nói lên khó khăn tâm lý học sinh cần hỗ trợ tâm lý chừng mực Kết khảo sát mức độ trầm cảm thang RADS dành cho thiếu niên trường THCS cho thấy, mức độ trầm cảm học sinh THCS có 24% học sinh rải rác mức độ trầm cảm nhẹ (13%), trầm cảm (7%) trầm cảm nặng (4%) Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 3.1.2 Cách ứng phó h s trước nhữ g k ó k ă Kết khảo sát thể biểu đồ sau: Biểu đồ 3.5 Các ứng phó học sinh THCS trước khó khăn Kết mức độ lựa chọn cách giải với tính hiệu phương pháp có tương quan với (r=0.56) Mức độ lựa chọn cách giải vấn đề tương ứng với tính hiệu lựa chọn 3.1.3 Nhu cầu tham vấn tâm lý h c sinh THCS a Nhu cầu học sinh nội dung đƣợc tham vấn tâm lý học đƣờng Biểu đồ 3.6 Nội dung mong muốn tham vấn học sinh trường THCS b Nhu cầu học sinh hình thức tham vấn học đƣờng Có 94.1% học sinh mong muốn người tham vấn cho chuyên gia tham vấn học đường đào tạo quy có chuyên môn HS mong muốn gặp gỡ trực tiếp nhà tham vấn tâm lý học đường mong muốn chia sẻ giải vấn đề cặn kẽ Chỉ có 24% em học sinh lựa chọn hình thức tham vấn gián tiếp chát qua internet, em cho em giữ bí mật cá nhân, dễ dàng bộc lộ suy nghĩ Kết khảo sát mức độ cần thiết phòng tham vấn học đường cho thấy, có đến Footer Page 17 of 145 10 Header Page 18 of 145 91,7% học sinh nói cần thiết có phòng tham vấn trường Chỉ có 7,7% cho cần thiết 0,6% nói không cần thiết Qua ta thấy hiểu biết thái độ tích cực học sinh phòng tham vấn học đường c Trở ngại khiến học sinh đến phòng tham vấn Kết khảo sát cho thấy học sinh THCS có nhận thức chưa đắn hoạt động tham vấn học đường, dẫn đến trở ngại việc tiếp cận tới công tác hỗ trợ tâm lý học đường gặp khó khăn: sợ bị tiết lộ bí mật, sợ bị đánh giá, cho tự giải 3.2 Thực trạng tổ chức thực hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh trƣờng THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2.1 Đá gá ận thức hoạt động tham vấn h đường cán giáo viên, cán QLGD tạ trườ g THCS trê địa bàn thành phố Đà Nẵng Có 88,9% cho hoạt động hiệu có 11,1% cho hoạt động thiếu hiệu 100% CBQL trường cho hoạt động cần thiết, hiểu rõ chất công việc cần có dẫn khoa học đường hướng đắn để tổ chức hoạt động đạt hiệu cao 3.2.2 Độ gũ g v ê t ực hoạt động tham vấn tâm lý cho h c sinh trường THCS trê địa bàn thành phố Đà Nẵng Về phẩm chất, phần lớn đánh giá mức độ cao (XTB = 2.09) Trong đó, phẩm chất tôn trọng học sinh, đảm bảo tính bí mật đánh giá cao; nhiên tự tin vào thân không định kiến đánh giá thấp Phần lớn kỹ tham vấn đánh giá mức độ trung bình cho thấy thực tế cán tham vấn học đường chưa tự tin vào kỹ tham vấn 3.2.3 Nội dung hoạt động tham vấn h đường a Chƣơng trình, kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho hoạt động tham vấn học đƣờng Chương trình, kế hoạch cho hoạt động tham vấn học đường dẫn chi tiết cho hoạt động đạt mục tiêu, kết đặt Từ kết vấn CBQL giáo dục cho thấy, nay, chương trình, kế hoạch tham vấn học đường chưa quan tâm trường THCS b Nội dung tham vấn học đƣờng Đánh giá thực trạng nội dung tham vấn trường THCS cho thấy mức độ thực mức độ cao (ĐTB = 2.34), mức độ hiệu mức độ trung bình (ĐTB = 1.96) Footer Page 18 of 145 11 Header Page 19 of 145 Trong nội dung nội dung tham vấn nhiều vấn đề học tập; tình bạn vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản tình dục Giữa vấn việc thực hiệu có mức độ tương quan 65% cho thấy việc thực có hiệu định Mặc dù hiệu mức độ trung bình, song điều phù hợp với kết đạt nhận định qua vấn CBQLGD trường THCS c Cách tiếp cận học sinh tham vấn học đƣờng Cán tâm lý học đường trường THCS thành phố Đà Nẵng chủ yếu lựa chọn cách tiếp cận chủ động tìm đến học sinh học sinh đưa đến giáo viên môn/GVCN Tuy nhiên, mức độ hiệu lại không cao (ở mức độ trung bình) Mức độ hiệu cao lại tập trung cách tiếp cận Học sinh tự tìm đến Kết khảo sát cho thấy mối quan hệ việc thực kết không tương xứng (r=0,03) d Công tác phối hợp hoạt động tham vấn học đƣờng Kết khảo sát công tác phối hợp hoạt động tham vấn cán tham vấn học đường trường THCS cho thấy, có phối hợp tốt GV tham vấn với GVCN, GV môn giáo viên khác, cán tham vấn với ban giám hiệu nhà trường; mức độ hiệu cho phối hợp có kết tương ứng Do vậy, mối tương quan mức độ thực hiệu thực chặt chẽ (r=0,84) Tuy nhiên kết cuối cho thấy, mức độ hiệu công tác phối hợp dừng lại mức độ trung bình Trong công tác phối hợp thấy có hạn chế, khó khăn phối hợp với phụ huynh học sinh phối hợp với chuyên gia sở chuyên nghiệp khác, đặc biệt với phụ huynh học sinh e Không gian thời gian thực hoạt động tham vấn học đƣờng Về địa điểm tham vấn, phòng tư vấn học đường lựa chọn cho hoạt động tham vấn cao nhất, hiệu tham vấn phòng tham vấn học đường tương ứng; tương quan mức độ thực mức độ hiệu đạt chặt chẽ (r=0,98) Về thời gian thực tham vấn, kết cho thấy phần lớn cán tâm lý học đường lựa chọn học chơi hiệu tham vấn tương ứng, điều cho thấy có tương quan chặt chẽ mức độ thực mức độ hiệu (r=0,99) g.Khó khăn/trở ngại trình tham vấn đề xuất biện pháp Tiểu kết chƣơng Footer Page 19 of 145 12 Header Page 20 of 145 CHƢƠNG 4: MÔ HÌNH THAM VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 4.1 Mô hình hoạt động tham vấn học đƣờng 4.1.1 Bản chất mô hình tham vấn h đường Mô hình tham vấn học đường – mô cấu trúc trọng tâm, dựa cách tiếp cận hệ thống lý luận phương pháp luận hoạt động tham vấn học đường nhằm đưa cách thức quy trình thực thi vấn đề Theo nhà tâm lý học đường Mỹ (B.Ducan, 2011), mô hình cung cấp quan điểm chung việc xác định nhà tâm lý trường học Mô hình cung cấp khung tổ chức với cấu kết chặt chẽ để vận động truyền thông dịch vụ tâm lý trường học, đặc biệt với người quản lý, lãnh đạo trường học người sách cấp nhà nước, tiểu bang khu vực; Nó cung cấp công cụ cụ thể cho việc vận động cho vai trò trì nghề nghiệp; Nó thúc đẩy tính thường xuyên việc thực hành thông qua việc mô tả dịch vụ mong đợi đáp ứng nhà tâm lý trường học; Nó dẫn cho việc cung cấp dịch vụ hoàn hảo 4.1.2 Các mô hình tham vấn tâm lý h đường giới 4.1.3 Các mô hình tham vấn tâm lý h đường Việt Nam 4.2 Xây dựng mô hình hoạt động tham vấn học đƣờng trƣờng THCS thành phố Đà Nẵng 4.2.1 Thờ t t ức cho việc xây dựng mô hình tham vấn h 4.2.2 Đề xuất mô hình hoạt động tham vấn h đường đường tạ trường THCS thành phố Đà Nẵng a Mục tiêu mô hình hoạt động tham vấn học đƣờng: Chỉ cách thức triển khai hoạt động tham vấn học đường trường THCS đạt hiệu quả, chất lượng phù hợp với xu xã hội, đápp ứng nhu cầu tham vấn học sinh toàn trường, góp phần đảm bảo sức khỏe tâm thần học đường phát triển lành mạnh, toàn diện nhân cách học sinh b Xây dựng nội dung mô hình tham vấn học đƣờng trƣờng THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng - Xác định thành phần tham gia vào hoạt động tham vấn học đường - Xác định quan quản lý, giám sát cung ứng hoạt động tham vấn học đường + Sở giáo dục đào tạo, Phòng giáo dục đào tạo: Xác định nội dung hoạt động tham vấn học đường trường học; Xác định chương trình thực hoạt động tham vấn học đường; Xác định chế phối hợp quan, đoàn thể, tổ chức, lực lượng tham gia hoạt động tham vấn học đường + Khoa Tâm lý-Giáo dục trường ĐHSP – Đại học Đà Nẵng: Thiết kế tổ chức chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao lực tham vấn học đường cho cán tâm lý Footer Page 20 of 145 13 Header Page 21 of 145 học trường học; Tham gia tư vấn giám sát hoạt động tham vấn học đường trường THCS; Đào tạo cán tâm lý học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chỗ cho trường THCS + Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng: quan phối hợp cung ứng hỗ trợ điều trị triệu chứng rối nhiễu tâm trí học đường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng liệu pháp hỗ trợ tâm lý học đường + Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH thành phố Đà Nẵng: quan phối hợp cung ứng dịch vụ hỗ trợ xã hội cho học sinh nhà trường, đồng thời sở tổ chức khóa bồi dưỡng, tập huấn nâng cao lực kết nối nguồn lực hỗ trợ xã hội cho cán tham vấn học đường Cụ thể mô hình biểu thị theo sơ đồ sau: Hình 4.2 Mô hình hoạt động tham vấn học đường trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng: - Thời gian không gian cho hoạt động tham vấn học đường + Phòng tham vấn học đường: Cần phòng độc lập thực chức năng, nhiệm vụ chuyên biệt bày trí từ góc độ khoa học Tham vấn đảm bảo tiến trình tham vấn đạt hiệu quả; + Thời lượng tham vấn học đường: Cần 1h đồng hồ cho case tham vấn trường học, thời gian tham vấn không chồng lấn lên hoạt động khác cần nhà tham vấn lựa chọn phù hợp cho thân nhà tham vấn học sinh nhà trường để lộ vấn đề tham vấn đạt hiệu tham vấn Footer Page 21 of 145 14 Header Page 22 of 145 - Tiến trình cho hoạt động tham vấn + Lập kế hoạch tham vấn học đường cho học sinh, phụ huynh giáo viên trường theo năm học, học kỳ, tháng dựa sở nghiên cứu sàng lọc phát vấn đề tình học đường, tâm lý lứa tuổi; + Xây dựng/lựa chọn công cụ đánh giá nhằm chẩn đoán khía cạnh khác hỗ trợ cho việc xác định đắn vấn đề học sinh; + Tìm hiểu tiếp cận học sinh: Thông tin tìm hiểu học sinh qua nhiều kênh thông tin khác nhau, nhiên cần tránh bị nhiễu thông tin định kiến thông tin mang lại, việc lấy thông tin từ học sinh thông tin tốt Việc tiếp cận học sinh có nhu cầu tham vấn cần tiếp cận tự nhiên thông qua hoạt động nhà trường nhà trường cần có phương pháp thúc đẩy nhu cầu tham vấn từ phía học sinh; + Tham vấn cá nhân/nhóm/gia đình: Lựa chọn hình thức tham vấn phù hợp với vấn đề, đặc điểm tâm lý thân chủ học sinh; + Lượng giá thường xuyên lượng giá kết thúc cho hoạt động tham vấn + Công tác lưu trữ hồ sơ theo mã số theo dõi học sinh sau kết thúc tham vấn - Quy tắc làm việc thiết lập môi trường làm việc + Xây dựng nội quy làm việc, dựa quy chuẩn đạo đức nghề tham vấn tâm lý Bảng nội quy cần treo/đặt để phòng tham vấn để nhắc nhở nhà tham vấn người tham dự hoạt động tham vấn; + Thiết lập môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, an toàn đầy tôn trọng, nơi mà học sinh muốn ghé đến sau học căng thẳng, áp lực, sau biến cố gây rối nhiễu tâm trí Việc thiết lập môi trường làm việc không bao gồm điều kiện sở vật chất mà thái độ làm việc nhà tham vấn học đường; + Xây dựng công tác phối hợp nhịp nhàng, khoa học tổ tư vấn tâm lý với lực lượng giáo dục khác nhà trường - Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động tham vấn học đường trường THCS + Cần thiết lập tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá dựa sở khoa học nhiệm vụ cụ thể hoạt động tham vấn địa phương công bố tiêu chuẩn, tiêu chí; hướng dẫn việc thực để đạt tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá hoạt động tham vấn + Cần có kế hoạch định kỳ kiểm tra, đánh giá hoạt động tham vấn học đường với nội dung: kế hoạch, chương trình; nội dung, hình thức; quy trình tham vấn; điều kiện tổ chức tham vấn (không gian, thời gian, phối hợp), kiến thức, phẩm chất, kỹ nhà tham vấn Đồng thời, qua công tác giám sát hội thúc đẩy phát triển lực nghề nghiệp cho cán tham vấn học đường Footer Page 22 of 145 15 Header Page 23 of 145 4.2.3 Đá gá ô ì t a vấn h đường áp dụ g trườ g THCS trê địa bàn thành phố Đà Nẵng Nhằm xem xét mô hình tham vấn học đường trường THCS địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhóm tác giả lấy ý kiến đánh giá 64 CBQL GV, kết nhận tính cấp thiết khả thi mô hình đề xuất cao (từ 65% đến 80%) Vẫn khoảng 15% đến 20% e ngại tính khả thi mô vấn đề sách, hành lang pháp lý điều kiện đội ngũ Điều vấn đề mà trình triển khai nghiên cứu sâu nghiên cứu cải thiện vấn đề đặt Tiểu kết chƣơng Footer Page 23 of 145 16 Header Page 24 of 145 KẾT LUẬN Ngày tham vấn xem dịch vụ xã hội có vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng sống tinh thần cho cá nhân nói riêng cho nhân loại nói chung, đặc biệt trường học tham vấn hoạt động tâm lý thiếu Có thể nói rằng, người trung tâm hoạt động hoạt động tạo nên người, toán người toán khó Do vậy, nghiên cứu, đề xuất mô hình hoạt động tham vấn học đường thiết phải quan tâm đến người- trước hết nhà tham vấn học đường từ công tác đào tạo, bồi dưỡng đến công tác hỗ trợ, tư vấn giám sát thực thi đạt nhiều chất lượng cho hoạt động Đề tài mở rộng nghiên cứu cho hoạt động khác tâm lý học học đường cho trường không bậc học THCS mà áp dụng cho bậc học khác nhau, tùy vào điều kiện quản lý thực tiễn trường học Footer Page 24 of 145 17 ... học sinh THCS khó khăn tâm lý 1.3.1 Khái niệm học sinh THCS 1.3.2 Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS 1.3.3 Khó khăn tâm lý nhu cầu tham vấn tâm lý học sinh THCS a Khó khăn tâm lý học sinh THCS. .. trẻ vị thành niên b Nhu cầu tham vấn tâm lý học sinh THCS Nhu cầu tham vấn tâm lý học sinh THCS động lực thúc đẩy học sinh tìm kiếm đến nhà tham vấn học đường/giáo viên tham vấn trò chuyện, chia... cầu tham vấn tâm lý h c sinh THCS a Nhu cầu học sinh nội dung đƣợc tham vấn tâm lý học đƣờng Biểu đồ 3.6 Nội dung mong muốn tham vấn học sinh trường THCS b Nhu cầu học sinh hình thức tham vấn học
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵn, Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵn, Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay