Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của phép tu từ phóng đại trong các tác phẩm văn học tiếng Phá

26 18 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 13:17

Header Page of 145 I HC NNG TRNG I HC NGOI NG BO CO TểM TT TI KHOA HC V CễNG NGH CP I HC NNG NM 2015 NGHIấN CU C IM NGễN NG CA PHẫP TU T PHểNG I TRONG CC TC PHM VN HC TING PHP Mó s : 2015-05-40 Ch nhim ti : ThS NGUYN TH THU THY Nng, / 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 I HC NNG TRNG I HC NGOI NG BO CO TểM TT TI KHOA HC V CễNG NGH CP I HC NNG NM 2015 NGHIấN CU C IM NGễN NG CA PHẫP TU T PHểNG I TRONG CC TC PHM VN HC TING PHP Mó s : 2015-05-40 Xỏc nhn ca c quan ch trỡ ti Ch nhim ti Nguyn Th Thu Thy Nng, / 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 PHN M U Lý chn ti Trong hc, phúng i c xem nh mt hin tng t nhiờn ú tỏc gi s dng t ng hoc cỏch din t lm cho tỏc phm tr nờn hiu dng hn v ụi nhn mnh ý ngha mun chuyn ti Trờn th gii, ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v lnh vc ô Phong cỏch hc ằ, ô Tu t hc ằ ca nhiu tỏc gi tờn tui nh Catherine Fromilhague, Fontanier Pierre, Kibedi Varga Aron Trong nc, nhiu nh ngụn ng hc ni ting ó gúp phn ln vo s phỏt trin lnh vc nghiờn cu ny : inh Trng Lc, Hong Tt Thng, Cự ỡnh Tỳ Tuy nhiờn, cha tỡm thy nhng nghiờn cu sõu v c im ngụn ng ca bin phỏp tu t phúng i cỏc tỏc phm hc ting Phỏp Trong ting Phỏp, phúng i cú nhiu chc nng a dng : miờu t cỏi p, th hin tỡnh yờu, nhn mnh mt ý kin hay cm xỳc bun, vui, s hói, to hiu qu gõy ci sng khoỏi, hay din t s chõm chc sõu cay, Vỡ vy, vic nhn dng, phõn tớch v din gii nhng t ng phúng i tht s khụng d dng i vi ngi hc ting Phỏp bi phúng i luụn mang m phong cỏch v du n ca cỏ nhõn hoc cng ng s dng ngụn ng Qua thc t ging dy, chỳng tụi nhn thy rng mun t c hiu qu giao tip vi cỏch din t tt nht, ngi hc cn phi c trang b kin thc v phộp tu t phúng i Xut phỏt t nhng lý lun cng nh thc tin trờn, chỳng tụi mun thc hin ti cú tờn Nghiờn cu c im ngụn ng ca phộp tu t phúng i cỏc tỏc phm hc ting Phỏp Mc tiờu nghiờn cu ti t mc tiờu lm rừ nhng c im v cu trỳc, ng ngha v ng dng ca ph p tu t phúng i, qua kho sỏt nhng mu cõu cha ng t ng phúng i tr ch t nhng tỏc phm hc ting Phỏp, nhm giỳp ngi dy - hc ting Phỏp hiu rừ hn nhng ý tng ca tỏc gi qua s dng t ng phúng i t ú h cú th tỡm hiu ỳng giỏ tr c sc ca ngh thut v dng cú hiu qu phộp tu t ny din t núi v din t vit, cng c thờm kin thc v hc, d dng tip cn v lnh hi ngụn ng th ca ny Footer Page of 145 Header Page of 145 i tng, phm vi nghiờn cu Chỳng tụi nghiờn cu phộp tu t phúng i cỏc tỏc phm hc ting Phỏp nh Lettres choisies (Mme De Sộvignộ), Les Misộrables I, Notre-Dame de Paris (Victor Hugo), Eugộnie Grandet (Honorộ de Balzac), ERNESTINE ou La Naissance de lAmour (Stendhal), Et si cộtait vrai , Mes amis Mes amours (Marc Levy) Chỳng tụi chn c liu nghiờn cu nhng tỏc phm ny bi phn ln u cú bn dch bng ting Vit v cú th thu thp mt cỏch d dng kho sỏch th vin ca Vin Phỏp ti nng Nhng tỏc gi k trờn u l nhng nh tiờu biu cho cỏc dũng hc Phỏp Cỏch tip cn, phng phỏp nghiờn cu thc hin nghiờn cu, trc ht chỳng tụi tin hnh tng quan lý thuyt liờn quan n ti t nhng sỏch, tỏc phm lý lun v nghiờn cu v ngụn ng hc, phong cỏch hc bng ting Vit v ting Phỏp Ngun d liu ca chỳng tụi bao gm 230 mu cõu cha t ng phúng i trớch t tỏc phm hc ca cỏc nh tiờu biu cho cỏc dũng hc Chỳng tụi ó chn phng phỏp thng kờ, mụ t v phõn tớch tng hp tin hnh nghiờn cu, v s dng cỏch tip cn nh tớnh thụng qua vic phõn tớch din ngụn lm rừ cỏc c im ngụn ng ca phộp tu t phúng i ngun d liu thu thp c Cu trỳc ca bỏo cỏo Ngoi phn m u, kt lun, bỏo cỏo gm hai chng ch nh sau : Chng cp n c s lý lun ca ti da trờn mt s khỏi nim c bn liờn quan n nghiờn cu ; Chng l phn phõn tớch nhng c im ngụn ng ca t ng phúng i nh c im cu trỳc , c im ng ngha v c im ng dng í ngha thc tin ca ti ti giỳp ngi dy cú c s hng n nhng ng dng s phm thớch hp nht vic dy - hc ting Phỏp nh mt ngoi ng trng i hc ; ti giỳp ngi hc nhn dng, hiu sõu hn giỏ tr ngh thut ca phộp tu t phúng i, t ú cú th dng linh hot t ng phúng i giao tip v cm th c cỏc tỏc phm hc mt cỏch sõu sc hn ; Footer Page of 145 Header Page of 145 ti s gúp phn vo s phỏt trin chung ca lnh vc ngụn ng hc v hc CHNG C S L LUN 1.1 Lch s nghiờn cu ca ti Phúng i, mt phộp chuyn ngha tiờu biu lnh vc phong cỏch hc, ó c nghiờn cu nhiu trờn th gii cng nh nc Khi phong cỏch hc cha c xem nh l mt ngnh khoa hc ngụn ng, cỏc trit gia Hy Lp nh Platon, Aristote, D mocrite ó a mt s khỏi nim c bn v phúng i Hin nay, cỏc nghiờn cu v so sỏnh i chiu v phúng i gia cỏc ngụn ng thc s phỏt trin mnh 1.1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ngoi nc Phúng i, mt bin phỏp tu t c s dng nhiu hc cng nh qung cỏo, ngụn ng bỏo ch v i sng hng ngy Trong hc, th loi bin phỏp tu t ny xut hin nhiu cỏc tỏc phm hc ca i ho Victor Hugo Phúng i c cp n tỏc phm ca cỏc tỏc gi P Fontanier, M Pougeoise, C Stolz, A Albou v F Rio, gúp phn vo s phong phỳ ca ph p m t ny P Fontanier [17] nh ngha phúng i l mt bin phỏp tu t ú ô ngi ta tng hay gim mt cỏch thỏi quỏ s vic cp n ằ Cng theo tỏc gi ny, phúng i khụng c ph p vt khuụn kh cho phộp v ch c dựng mc ch mun thuyt phc ú N Albou v F Rio cho rng ô thut ng núi quỏ, phúng i to mt cỏch núi cng iu v thng hng n to hiu qu ch nho ằ [1] Tỏc gi C Stolz nh ngha phúng i nh ô mt s cng iu ca chiu vt : lm cho thy ln hn (hoc nh hn) cỏi mỡnh núi n ; õy l bin phỏp tu t ph bin s thi, v cng úng vai trũ quan trng th tro phỳng, tr tỡnh hay bỳt chin ằ [45] Footer Page of 145 Header Page of 145 Nhỡn chung, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc tỏc gi nờu trờn cung cp cho chỳng tụi cỏc cụng c cn thit cho vic phõn tớch ph p phúng i nhiu phng din (cỳ phỏp, ng ngha v ng dng) v nhiu th loi (vn chng, qung cỏo, bỏo ch , ) 1.1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc Nhiu nh ngụn ng hc ni ting ca Vit Nam nh inh Trng Lc, Cự ỡnh Tỳ, Hong Tt Thng, Hu t, úng gúp nhiu cho ngnh khoa hc ny, c bit l lnh vc phúng i Trong cỏc tỏc phm ô 99 phng tin v bin phỏp tu t ting Vit ằ v ô Phong cỏch hc ting Vit ằ, inh Trng Lc [11]-[12] nhn mnh rng mc ch ch nh ca ph p phúng i l lm rừ tớnh cht ca s vt hin tng c cp n v to n tng mnh ngi c hoc ngi nghe Trong mt tỏc phm khỏc liờn quan n phúng i xut bn nm 1993 ô Phong cỏch hc ting Vit hin i ằ, Hong Tt Thng [25] a nh ngha v hai chc nng ch nh ca phúng i : chc nng nhn thc v chc nng biu cm Tỏc gi ny cng khng nh rng phúng i c s dng to cm xỳc mnh v ph bin ngụn ng hng ngy, cỏc bỡnh lun v mt chớnh tr cng nh hc Sỏu nm sau, nm 1999, ô Phong cỏch hc ting Vit hin i ằ, Hu t [26] din gii phúng i l hin tng ỏnh giỏ cao mụ t s vt hin tng theo hng ma mai, hi hc hay lc quan Nhỡn chung, cỏc khỏi nim v phúng i nờu trờn u cú ớch vi chỳng tụi phõn t ch so sỏnh i chiu vic s dng bin phỏp tu t phúng i vi ng liu xuụi ting Phỏp v ting Vit Cỏc khỏi nim ny cng dn dt chỳng tụi nghiờn cu mt cỏch cú h thng v k lng v c im ngụn ng ca phúng i ting Phỏp v ting Vit khuụn kh ti nghiờn cu ny 1.2 Phong cỏch hc v bin phỏp tu t Phúng i l mt bin phỏp tu t thuc phong cỏch hc Vỡ vy hiu rừ khỏi nim ca ph p phúng i, chỳng ta cn tỡm hiu mt vi khỏi nim c bn v phong cỏch hc v bin phỏp tu t Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.1 Phong cỏch hc Phong cỏch hc l mt ngnh hc b phn thuc ngụn ng hc phỏt trin mnh m vo na sau ca th k XX cựng vi s phỏt trin ca cỏc lớ thuyt v chc nng ngụn ng, cỏc lớ thuyt i sõu v mt ng dng ngụn ng giao tip xó hi v lớ thuyt hng vo ging dy ngụn ng nh trng Charles Bally [3] ó nh ngha phong cỏch hc nh mt ngnh hc ô nghiờn cu tớnh biu cm gi cm cỏc yu t ca h thng ngụn ng, ng thi nghiờn cu s phi hp cỏc s kin li núi cú kh nng to nờn h thng cỏc phng tin biu cm gi cm ca mt ngụn ng ằ Cự ỡnh Tỳ [8] nờu mt nh ngha ch rừ i tng ca phong cỏch hc nh sau : ô Phong cỏch hc l mt b phn ca ngụn ng hc nghiờn cu quy tc, quy lut la chn v hiu qu la chn, s dng ton b cỏc phng tin ngụn ng nhm biu hin mt ni dung t tng tỡnh cm nht nh nhng phong cỏch chc nng ngụn ng nht nh ằ 1.2.2 Bin phỏp tu t Bin phỏp tu t l cỏch thc s dng cỏc yu t biu cm ngụn ng thuyt phc, thu hỳt, gõy n tng, v.v Cỏc nh ngụn ng hc trc õy cho rng ú l ngh thut núi vit cú hiu lc, l tng hp cỏc phng tin to hiu qu cho ngụn ng v cỏc bin phỏp tu t thuc t hp cỏc phng tin ngụn ng ny Vic s dng cỏc bin phỏp tu t din t bng ngụn ng úng mt vai trũ quan trng cỏc tỏc phm hc Nh ngụn ng La Mesnardiốre cng ó vit tỏc phm La Poộtique (1639) : ô Ngh thut núi hiu qu m ngi ta gi l bin phỏp tu t l tht s cn thit cho ngi núi cng nh ngi nghe ằ (B Nguyn Th Thỳy Loan [37] ó tr ch dn) Tỏc giM Meyer cho rng ô Bin phỏp tu t l thng thuyt v mi liờn h gia cỏ th i vi i tng s vic ằ [31] 1.3 Phúng i 1.3.1 nh ngha Phúng i hay cũn gi l ngoa d, khoa trng l bin phỏp tu t dựng cng iu húa mt phỏt ngụn nhm to n tng mnh Footer Page of 145 Header Page of 145 Phúng i ting Phỏp l t ô Hyperbole ằ, thut ng ny cú ngun gc t ting Hy Lp ô Hyperballein ằ S hin din ca phúng i danh mc cỏc bin phỏp tu t gúp phn dy s sỏng to vic phỏt trin ngụn ng hiu rừ phúng i hot ng nh th no ngụn ng, chỳng ta cn tỡm hiu mt s khỏi nim ting Phỏp v ting Vit Trong T in bin phỏp tu t (Dictionnaire de rhộtorique) [39], M Pougeoise nh ngha Phúng i l ô mt bin phỏp tu t / mt phộp m t dựng ngụn ng thi phng mt ý tng hay mt thc t no ú nhm mc ớch nhn mnh ý ú ằ Theo La Bruyốre (c trớch bi M Pougeoise [39]), ô Phúng i din t nhiu hn thc t s vic giỳp nhn thc rừ hn v s vic ú ằ Trong th ca, cỏc ph p so sỏnh, ph p n d, hoỏn d thng c phúng i, nht l cỏc nh thi kỡ lóng mn nh Victor Hugo Trong T in ting Vit (Hong Phờ, [24]), ô Ngoa d (phúng i) l cỏch núi so sỏnh phúng i nhm din t ý mt cỏch mnh m ằ Theo inh Trng Lc [11], ô Phúng i (cũn gi l khoa trng, thm xng, ngoa ng, cng iu) l dựng t ng hoc cỏch din t nõng lờn gp nhiu ln nhng thuc tớnh ca khỏch th hoc hin tng nhm mc ớch lm ni bt bn cht ca i tng cn miờu t, gõy m tng c bit mnh m Khỏc hn vi núi iờu, núi khoỏc v tớnh cht, ng c v mc ớch, phúng i khụng phi l thi phng s tht hay xuyờn tc s tht la di Nú khụng lm cho ngi ta tin vo iu núi ra, m ch ct hng cho ta hiu c iu núi lờn ằ Trong quỏ trỡnh xem xột cỏc khỏi nim c hai ngụn ng ting Phỏp v ting Vit, chỳng tụi ó mt phn no ú cú kin thc c bn v phúng i T ú chỳng tụi cng nhn thy rng vic nghiờn cu so sỏnh i chiu v phúng i gia hai ngụn ng ting Phỏp v ting Vit l khỏ phc vỡ tn ti nhiu khỏc bit v cu trỳc, ng ngha cng nh ng dng ca phúng i gia hai ngụn ng ny Cỏc ny s c cp n cỏc chng tip theo Footer Page of 145 Header Page of 145 1.3.2 c im chung Cỏc cỏch tu t hot ng da trờn hai quan h : quan h liờn tng v quan h t hp Do quan h liờn tng v quan h t hp l c im chung v mt nhn thc ca ngi cho nờn nú cng c th hin tt c cỏc ngụn ng Phúng i l phng thc dựng t theo hng tng v ch yu da trờn quan h liờn tng v cú chc nng nhn thc v chc nng biu cm Khi din t ngụn ng bng phng thc tu t phúng i, cỏc tỏc gi s dng cỏc t v ng cú kh nng cng iu v tõng bc tớnh cht hay c im c bn ca i tng miờu t nhm lm ni rừ bn cht ú ca i tng Phúng i ngụn ng ting Phỏp c thc hin trờn c s nhng c im v cu trỳc, v ng ngha v v ng dng a c im cu trỳc V mt cu trỳc, phúng i ngụn ng ting Phỏp c th hin qua cỏc cu trỳc, cỏc loi t sau õy : - S dng tớnh t tng : gộnial, sublime, fantastique, ignoble, exộcrable, criminel Trong ngụn ng thõn mt thng ch cú cỏc tip u ng (apocopes) nh super, extra, (1) Elle cependant lui souriait avec ce sublime sourire auquel il manquait deux dents (B, tr.229) [Cũn Phngtin thỡ nhỡn vo ụng mm ci mt n ci huyn diu, cú khuyt hai chic rng.] (tr.297) - Cỏc tớnh t cú th cú trng t i kốm tng cng : complốtement, totalement, absolument, sauvagement, v.v - Cỏc s, cỏc nh lng thng rt ln : un million de baisers, souffrir mille morts, peser une tonne, v.v (2) Pour lui, pour lui, se disait-elle, je souffrirais mille morts (A, tr.146) [Nng t nh: Vỡ Sỏcl, thỡ dự trm cay nghỡn ng ta cng chu c] (tr.251) - Cỏc cu trỳc so sỏnh thng khụng th cú thc : fort comme un buf, rapide comme lộclair, qui tire plus vite que son ombre, un nouvel Einstein, une mộmoire dộlộphant, v.v (3) Elle se leva prompte comme un ộclair, et mit le pied sur la terre (G, tr.40) Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 [Nng bng chm dy nhanh nh mt tia chp, v dm chõn lờn bc th.] (tr.41) - Cỏc cp so sỏnh nht thỡ phong phỳ v cỏ bit húa : le plus grand roman de tous les temps, le marchộ du siốcle, le couple de lannộe, v.v (4) Faner est la plus jolie chose du monde, cest retourner du foin en batifolant dans une prairie ; (F, tr.120) [Tr c phi khụ l vic d thng nht trờn i, ú l va tr c va ựa nghch ngoi ng c.] b c im ng ngha Trong khuụn kh ti ny chỳng tụi ch nờu hai tớnh cht ch nh liờn quan n nghiờn cu ca chỳng tụi - Phúng i cú th mang n t ngha m rng tớch cc din t s tỏn thng ca ngi nghe, s ngng m hay s khen ngi Cỏc nột ngha m rng tớch cc ny liờn quan n cỏc trng ngha sau õy : v p, s hnh phỳc, nim vui, tỡnh yờu, v.v (5) Cette remarque redoubla le bonheur dErnestine, si lon peut se servir de ce mot en parlant dune fộlicitộ qui dộj ộtait au comble (G, tr.34) [Nhn x t ny nhõn ụi nim hnh phỳc ca Ec-ne-xtin, nu nh ngi ta cú th s dng t ny núi ti nim hnh phỳc ó lờn ti tt nh.] (tr.35) - Phúng i cú th mang n t ngha m rng tiờu cc din t s khụng ng tỡnh, s phờ bỡnh liờn quan n ni s hói, s xu xớ, ni bun hay s au n, v.v (6) , et ces deux femmes demeurốrent dans un effroi mortel pendant la moitiộ de la matinộe (A, tr.141) [ , v cho n tra, hai m sng cnh kinh hói rng ri.] (tr.243) c c im ng dng V mt ng dng, ph p phúng i c tỏc gi hay ngi núi s dng phỏt ngụn ca mỡnh thng lm tng thờm t nh cht ca i tng liờn quan v nhm n mc ch to mt cm xỳc mnh c gi v ngi nghe Cỏc cu trỳc phúng i ch yu to Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 1.4 Ngha hm n 1.4.1 Khỏi nim Vn ngha ca t l phc vỡ hiu c ngha ca t cn phi chỳ ý n nhiu yu t xung quanh t í ngha ca t va l cỏi riờng cho tng t va l cỏi chung cho nhng t cựng loi Ngha ca t tn ti t v h thng ngụn ng Qua ú ngha ca t liờn quan n bn yu t sau õy : - Tỡnh : cỏc yu t ngoi vi ny sinh phỏt ngụn - H quy chiu : ngi hay s vt hin tng, c th hay tru tng l t cp n - Quan h ngụn bn : cỏc yu t ngụn ng xung quanh t giỳp xỏc nh ngha ca t - Quan h ngụn ng : ngha ca t khụng tn ti t m h thng ngụn ng liờn quan nh t vng, ng õm, cỳ phỏp 1.4.2 Ngha gc v ngha phỏi sinh Trong vic nghiờn cu phõn t ch ngha ca t, vic tỡm hiu cỏc khỏi nim v ngha gc (sens d notatif) v ngha phỏi sinh (sens connotatif), cũn c gi bng cp thut ng ngha thng trc ngha khụng thng trc Ngha gc : Mt ngha c coi l thng trc nu nú ó i vo c cu chung n nh ca ngha t v c nhn thc mt cỏch n nh, nh cỏc hon cnh khỏc Ngha thng trc thng c th hin n nh t in v c tt c ngi s dng ngụn ng ú hiu Vớ d : t ô rouge ằ th hin ngha thng trc ting Phỏp ca mt ba mu sc c bn Ngha phỏi sinh : l mt ngha bt cht c sinh ti mt hon cnh no ú quỏ trỡnh s dng, sỏng to ngụn ng Ngha phỏi sinh cú th c gn cho bn, din ngụn hoc hỡnh nh v.v V ngha phỏi sinh cng cũn c gi l ngha ng cnh hay ngha hm n ca t Vớ d : T ô rouge ằ (mu ), tựy theo tng hon cnh, ng cnh v cỏc yu t liờn quan ngi phỏt v ngi nghe, cú th cú ngha l s cm oỏn, s gin d, s ni lon, mỏu hay nim am mờ v.v Trong khuụn kh ti ny, chỳng tụi ch yu tỡm hiu cỏch phỏi sinh ngha v cỏch tỏn thng (connotations apprộciatives) Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 1.4.3 Ng cnh Trong giao tip bng ngụn ng, ngi tham gia giao tip a nhng phỏt ngụn c th ch khụng phi núi tng t riờng l Cho nờn, t cn phi c s dng mt cõu hoc mt phỏt ngụn c th mi bc l c n t ngha no s cỏc n t ngha ca nú Núi cỏch khỏc, t phi c s dng mt ng cnh c th no ú thỡ mi cú ngha Ng cnh bao hm : - tỡnh din giao tip, cú hin din ca nhiu ngi tham gia giao tip, ngi phỏt v ngi nhn, - cỏc bn trc v sau phỏt ngụn cn nghiờn cu (cũn gi l ngụn bn - cotexte), - ch m phỏt ngụn cp n Ngi ta gi ng cnh l cỏc t v ng cõu, phỏt ngụn Ng cnh mang ngha n cho t Theo L Wittgenstein, t thc s cú ngha nú c s dng tỡnh c th, t ú theo tỏc gi ny ô Ch cú mnh mi mang ngha ; v ch cú nm ng cnh ca mnh thỡ t mi mang ngha ằ [49] L Wittgenstein cng khng nh rng ô T khụng cú ngha, ch cú cỏc ng dng ca t ằ [49] Núi cỏch khỏc, t ch cú ngha c s dng mt phỏt ngụn c th hoc cú liờn quan n mt phỏt ngụn Trong vớ d sau : (9) Tenez, cette petite nous coỷte les yeux de la tờte (B, tr.450) [y, nh cỏi b y, tht n rúc ty rúc xng vi nú.] (tr.589) Chc chn chỳng ta cn phõn t ch k ng cnh hiu rng cm t ô coỷter les yeux de la tờte ằ (ỏng giỏ bng c ụi mt) khụng phi l mt ng phúng i nhng ng cnh ny tr thnh mt cm t cú s dng bin phỏp tu t phúng i 1.4.4 Ngha hm n Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc nh ng dng hc Anh v ca Oswald Ducrot v ngha hm n v hm n hi thoi ó ch rừ rng thụng tin chớnh ca mt thụng ip khụng nm chớnh phỏt ngụn m tựy thuc vo cỏc im c trng ca phỏt ngụn v tựy thuc vo cỏch din gii ca cỏc ch th giao tip Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Hm ý l thnh t c bn ca mi giao tip v c th hin bng nhiu cỏch khỏc qua vic ngi nhn suy lun ý ngha hi thoi nhiu hn cỏi c th hin ngụn bn Vớ d : ô J coute ằ (Tụi nghe õy) Tựy thuc vo cỏc tỡnh khỏc nhau, phỏt ngụn ny cú th l : (1) thụng tin : ô Je suis l ằ (Tụi cú mt õy ri.) (2) cõu hi : ô Que voulez-vous ? ằ (Bn mun gỡ ?) (3) mnh lnh : ô Parlez donc ! ằ (Vy thỡ núi i !) (4) ý cho phộp : ô Vous pouvez parler ằ (Bn cú th núi ri ú.) Trong phn ln trng hp, cỏc hi thoi thng nm nhng ng cnh rt riờng bit Hm ý cú th th hin ton b hay mt phn thụng tin c truyn ti, phỏt ngụn dựng mụ t s vt hin tng hay cung cp cỏc thụng tin v chiu vt, nhng tt c u c th hin qua hnh vi ngụn ng, qua ý nh giao tip Vy ngi tham gia giao tip cn tuõn th cỏc quy lut hon thnh mc tiờu giao tip Cỏc quy lut ny c H Paul Grice [22] gi tờn l nguyờn lớ cng tỏc (principe de coopộration) bao gm: (1) Phng chõm v lng (maxime de quantitộ) (2) Phng chõm v cht (maxime de qualitộ) (3) Phng chõm v quan h (maxime de relation ou de pertinence) (4) Phng chõm v cỏch thc (maxime de maniốre ou de modalitộ) Vy s dng ph p phúng i giao tip, ngi núi khụng tuõn th phng chõm v lng v truyn ti hm ý vỡ phộp phúng i thng cung cp mt thang cao hn v nm ngoi tỡnh trng thc ca s vt hin tng c miờu t Vớ d: (10) Les cris, les cris, le trộpignement de ces mille pieds faisaient un grand bruit et une grande clameur (C, tr.39) Ting thột , ting ci, ting gim ca hng nghỡn bn chõn lm thnh ting n o v nỏo ng m (tr.19) vớ d ny, tỏc gi s dng cm t ô ces mille pieds ằ (ngn chõn) nh mt yu t phúng i din t s lng ln ngi chen ln trờn ng Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 1.5 Hnh vi ngụn ng hay hnh ng ngụn ng 1.5.1 Khỏi nim Ngụn ng l mt cụng c chỳng ta hnh ng Khi chỳng ta núi hay vit u cú mc ch cung cp thụng tin hay cú thụng tin, khuyờn nh hay lm hi lũng ai, thuyt phc, lụi cun hay to n tng trờn mt ngi no ú, ngi ny cú th cú mt hay khụng cuc hi thoi, l mt ngi thc hay ngi ta tng tng Cung cp thụng tin, ha, hi, lnh, thụng bỏo, khuyờn, v.v l cỏc cỏch thc hnh ng ca mt ngi vi i tỏc giao tip thụng qua ngụn ng, cỏc cỏch thc ny c gi l hnh ng ngụn ng (actes de langage) Hnh ng ngụn ng thit lp mt mi quan h ng gia nhng ngi tham gia giao tip Vớ d : Bonjour, monsieur Je voudrais ( Cho ụng Tụi mun ) Mt hnh ng ngụn ng ũi hi phi cú s tham gia ca ngi nghe, ca i tỏc giao tip Hnh ng ngụn ng (vớ d nh t cõu hi, cho li khuyờn, lnh, v.v) ch cú hiu qu ngi nghe nhn bit ỳng th loi cõu v chp nhn nú Vớ d : - Je voudrais que vous me fassiez la clef du bonheur - Volontiers, mon petit (- Chỏu mun ụng lm cho chỏu mt chic chỡa khúa m ca hnh phỳc - Sn sng thụi, cu bộ.) Trong tỡnh ny, nu ngi nghe khụng tr li yờu cõu t ra, hnh ng ngụn ng dn nhp s b tht bi 1.5.2 Tớnh a dng ca hnh vi ngụn ng Chỳng ta cú th sp xp cỏc hnh vi ngụn ng theo nhúm th loi sau õy : - Hnh vi theo phộp lch s : ú l cỏc hnh ng cho, tm bit, cm n, xin li, khen, tỏn thng, an i, tha th, kt ti, thỳ ti, chp nhn, khoan th, v.v - Hnh vi cam kt ca ngi phỏt : ha, th hin s tỏn thnh, cho phộp, t chi, phỏn oỏn, ỏnh giỏ, v.v - Hnh vi ngi nhn cung cp thụng tin : t cõu hi, ngh xỏc nhn, mi, ng viờn khớch l, v.v Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 - Hnh vi yờu cu ngi nghe thc hin : lnh, khuyờn, cu xin, thuyt phc, ni n, nờu lớ l, cn tr, bt buc, e da, v.v cp n ny, Austin [2] ó xõy dng lớ thuyt v cỏc hnh vi ngụn ng (hnh ng núi) thớch ng vi mi phỏt ngụn Theo tỏc gi ny, a mt phỏt ngụn, ta thc hin ng thi ba hnh vi sau : - Hnh vi to li (acte locutoire) : l hnh ng núi mt iu gỡ ú bng cỏch to mt chui õm lm nờn phỏt ngụn ú, kt hp lp t vng v ng phỏp theo mt cu trỳc ngụn ng nht nh mang mt ngha xỏc nh ca mt quy chiu xỏc nh - Hnh vi ti li (acte illocutoire) : Khi núi mt iu gỡ ú cú ngha l thc hin mt hnh ng, th hin mi quan h qua li gia nhng ngi tham gia giao tip Trong giao tip, chỳng ta cú nhng hnh vi ti li khỏc nh hi, tr li, rn e, chỳc tng, thụng bỏo, kt ti, lnh, yờu cu, ngh, khng nh, cam kt, khuyờn bo, v.v m mun th hin chỳng li núi, ta cn phi núi mt iu gỡ ú Cỏc hnh vi ti li luụn c chi phi v quy c bi nhng quy tc xó hi, cú ngha l giỏ tr ca hnh vi ti li c hỡnh thnh da trờn mt s quy c xó hi ỏp ch cho tng tỡnh phỏt ngụn c th, tựy tng cỏ nhõn c th Vỡ vy, cú nhng iu kin dựng cho mi loi hnh vi ti li - Hnh vi mn li (acte perlocutoire) : Hnh vi mn li l hnh ng mn li núi thc hin mt hnh ng c th no ú Ngi núi mn ngụn ng nhm to mt s hiu qu no ú trờn ngi nghe theo ch ý ca mỡnh, vỡ chỳng ta u bit rng ngụn ng mang thng mang mt giỏ tr no ú sõu xa hn v nm ngoi ý ngha thc ca t ng hnh vi to li v hnh vi ti li Tuy nhiờn, hnh vi mn li khỏc vi hnh vi ti li ch hnh vi mn li thng n, ngi nghe cú th ban u khụng nhn mt hnh vi mn li mc dự hiu hon ton hnh vi ti li Mt hnh vi ti li cú th cú nhiu hnh vi mn li khỏc v ngi nghe hiu v suy lun tựy theo hiu bit ca mỡnh 1.5.3 Phõn loi cỏc hnh vi ti li Theo Austin [2], mi phỏt ngụn i sng hng ngy u l hnh vi ngụn ng, tng ng vi mt hnh vi ti li Hnh vi ny Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 cú th mang nhng giỏ tr khỏc tựy theo th loi hnh ng c thc hin Austin phõn bit cỏc hnh vi ti li thnh nhúm: - Hnh vi phỏn xột (actes verdictifs) - Hnh vi hnh x (actes exercitifs) - Hnh vi cam kt (actes commissifs) - Hnh vi by t (actes expositifs) - Hnh vi ng x (actes comportatifs) Hnh vi phỏn xột : l nhng iu ỏnh giỏ v mt s kin hoc mt giỏ tr da trờn nhng chng c hoc lớ l xỏc ỏng Hnh vi phỏn xột cú th din gii bng cỏc ng t ng vi sau : acquitter, considộrer comme, calculer, dộcrire, analyser, estimer, classer, ộvaluer, caractộriser Hnh vi hnh x : l nhng hnh vi nhm n hỡnh thnh mt quyt nh liờn quan chui hnh ng no ú, quyt nh ny cú th theo hng tớch cc hoc tiờu cc v th hin hot ng quyn lc, lut l hay th lc : ordonner, commander, plaider pour supplier, recommander, implorer, conseiller, nommer, dộclarer, avertir, proclamer Hnh vi cam kt : bao gm nhng hnh vi rng buc ngi núi vo nhng trỏch nhim, ngha v nht nh nh cỏc ng t ng vi sau : promettre, faire le vu de, sengager par contrat, garantir, jurer, passer une convention, embrasser un parti Hnh vi by t : gm nhng hnh vi dựng trỡnh by cỏc quan nim, dn vo mt lp lun, lm rừ cỏch s dng t ng, m bo s quy dn nh : affirmer, nier, rộpondre, objecter, concộder, exemplifier, paraphraser, rapporter des propos Hnh vi ng x : l nhúm hnh vi i ỏp hay phn ng li nhng ng x ca ngi khỏc, hay cỏc s kin hin tng liờn quan ngi khỏc Cỏc ng t ng vi thuc nhúm hnh vi ng x ny cú th l : sexcuser, remercier, fộliciter, souhaiter la bienvenue, critiquer, exprimer des dolộances, bộnir, maudire, porter un toast, boire la santộ, protester, dộfier, mettre au dộfi de Vy theo s phõn loi trờn õy, chỳng ta thy cú mt mi tng quan cn gia hnh vi ngụn ng v ph p phúng i Mi hnh ng ngụn ng c thc hin da trờn s kt hp ca hnh vi ti li v hnh vi mn li Tuy nhiờn hnh vi mn li c th hin ph p phúng i thng xuyờn v th ch ỏng hn hnh vi ti li Cng Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 chớnh vỡ lớ ny chỳng tụi trung nghiờn cu cỏc phỏt ngụn mn li bi vỡ cỏc phỏt ngụn cú s dng ph p phúng i thng cha hnh vi mn li, hnh vi ti li thỡ khụng thy ph p phúng i xut hin Cựng xem xột cỏc vớ d di õy : (11) Les mains, les tờtes de cette foule, noires sur le fond lumineux, y dộcoupaient mille gestes bizarres (C, tr.106) [Bn tay, mỏi u ca ỏm ụng sm en ct trờn nn ỏnh sỏng thnh muụn nghỡn c ch l lựng.] (tr.84) (12) Il avait, disait-on goỷtộ successivement toutes les pommes de larbre de lintelligence, et faim ou dộgoỷt, il avait fini par mordre au fruit dộfendu (C, tr.180) [H núi ụng ln lt nm ht mi qu tỏo trờn cõy trớ tu, ri cui cựng cn c vo trỏi cm, chng hiu vỡ hay vỡ chỏn ngỏn.] (tr.149) Nu ng dng lớ thuyt v hnh vi ngụn ng ó nờu trờn, chỳng ta thy rng ngi c phi s dng cỏc k thut quy chiu hiu rừ iu m tỏc gi mun mụ t, cũn tỏc gi thỡ dựng n cỏc k thut dn n vic cung cp ý ngha rừ rng cho phỏt ngụn 1.5.4 Vic din gii cỏc hnh vi ngụn ng Ngụn ng khụng phi l mt chui kớ hiu bt bin v khụng th din t ngụn ng mt cỏch cng nhc S a dng sc thỏi ngụn ng lm vic din gii ý ngha ca mt phỏt ngụn ụi tr nờn phc Tht vy, giỏ tr ca mt hnh vi ngụn ng cú th tng minh hoc hm n Trong mt tỡnh giao tip no ú, cỏc phỏt ngụn c thc hin nhm truyn ti ý nh giao tip ca ngi núi v ngi nghe Cỏc phỏt ngụn ny cú th liờn quan n mt thụng tin, mt cõu hi, mt li khuyờn, li e da, mt cu trỳc lch s hay mt li v.v Khi núi hay vit, ngi phỏt (l metteur) ó thc hin mt hnh vi ngụn ng 1.6 Phõn tớch cỏc thnh t ca cõu Mt thnh t ca cõu l mt yu t nm cu trỳc rng ca cõu Theo T in Lớ lun dy hc ngoi ng (Dictionnaire de didactique des langues), ô thnh t ca cõu l mt hai yu t chớnh trc tip tham gia to cõu cp hon chnh ằ [18] Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Phõn tớch cỏc thnh t cu thnh cõu thc cht l mt phõn tớch cu trỳc cõu, quy lut t chc v sp xp cỏc yu t s tng quan vi yu t khỏc thnh lp cõu CHNG PHN TCH D LIU 2.1 c im cu trỳc ca phộp phúng i Trong chng ny, chỳng tụi ch trỡnh by mt s c im th hin ngun d liu thu thp c Chỳng tụi s dng phng phỏp phõn t ch cu trỳc cõu theo thnh t thc hin nghiờn cu Cõu (Phrase) Cm danh t Cm ng t Cm gii t (Syntagme nominal) (Syntagme verbal) (Syntagme prộpositionnel) Danh t (Nom) ng t (Verbe) Gii t (Prộposition) Nhng cõu s dng t ng phúng i c th hin qua nhng cm t (syntagme) ú cú cm danh t (syntagme nominal), cm tớnh t (syntagme adjectival) v cm ng t (syntagme verbal) Theo cỏch phõn tớch phõn b (analyse distributionnelle), mi cm t th hin mt nhúm thnh t 2.1.1 Cm danh t (Syntagme nominal : SN) Theo tỏc gi Dip Quang Ban [9], ô Cm danh t l t hp t t khụng cú kt t ng u, cú quan h chớnh ph gia thnh t chớnh vi thnh t ph, v thnh t chớnh l danh t ằ Nhng cm danh t c phõn tớch cú nhng cu trỳc sau : a Syntagme nominal (SN) Dộterminant (Dột)+Adjectif (Adj)+Nom (N) Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 b Syntagme nominal (SN) Dộterminant (Dột)+Nom (N)+Syntagme prộpositionnel (SP) c Syntagme nominal (SN) Dộterminant(Dột)+Adjectif(adj)+Nom(N)+Syntagme prộp.(SP) d Syntagme nominal (SN) Dộterminant (Dột)+Nom (N)+Syntagme prộpositionnel (SP) 2.1.2 Cm tớnh t (Syntagme adjectival : SA) Cm tớnh t c tỏc gi Dip Quang Ban nh ngha nh sau : ô Cm tớnh t l t hp t t khụng cú kt t ng u, cú quan h chớnh ph gia thnh t chớnh vi thnh t ph, v thnh t chớnh l tớnh t ằ[9] a Syntagme adjectival (SA) Adjectif (Adj)+Syntagme prộpositionnel (SP) b Syntagme adjectival (SA) Modificateur (Modif)+ Adjectif (Adj)+Syntagme prộp (SP) c Syntagme adjectival(SA) Adjectif(Adj)+Syntagme prộp.(SP) + et + Syntagme prộp.(SP) 2.1.3 Cm ng t (Syntagme verbal : SV) ô Cm ng t l t hp t t khụng cú kt t ng u, cú quan h chớnh ph gia thnh t chớnh vi thnh t ph, v thnh t chớnh l ng t ằ[9] Chỳng tụi s cp, phn ny, nhng cỏch dựng phúng i da vo cm ng t th hin ting Phỏp theo nhiu cu trỳc Ba trng hp cn xem xột : a Syntagme verbal (SV) Verbe (V) + Syntagme nominal (SN) b Syntagme verbal (SV) Verbe (V) + Syntagme prộp (SP) c Syntagme verbal (SV) Verbe (V) + Syntagme prộp (SP) 2.1.4 Cu trỳc so sỏnh (Structures de comparaison) Vic s dng nhng cu trỳc so sỏnh thay vỡ nhng cõu bỡnh thng ng cnh l mt cỏch thc hiu qu hn nhn mnh hoc lm rừ tỏc dng ng dng m tỏc gi mong mun truyn ti a Cp so sỏnh hn bc nht (Superlatif de supộrioritộ) SA Adverbe de degrộ (AdvDegrộ) + Adj + N + SP b Cp so sỏnh hn (Comparatif de supộrioritộ) SA Adverbe de degrộ (AdvDegrộ) + Adj + SN Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 2.2 c im ng ngha ca phộp phúng i Trong phn ny, chỳng tụi sp xp nhng yu t phúng i theo trng ng ngha sau 2.2.1 í nim v cỏi p 2.2.2 í nim v nim vui / hnh phỳc 2.2.3 í nim v tỡnh yờu 2.2.4 í nim v s mong mun 2.2.5 í nim v s nhanh nhn 2.2.6 í nim v ni s hói 2.2.7 í nim v s xu xớ 2.2.8 í nim v s au bun 2.2.9 í nim v s gin d 2.2.10 í nim v s lng 2.3 c im ng dng ca phộp phúng i 2.3.1 Din t li khen 2.3.2 Biu th thỏi ma mai 2.3.3 To hiu qu gõy ci 2.3.4 Th hin cm xỳc mnh PHN KT LUN V XUT Kt lun Nhng nghiờn cu v lý lun liờn quan v kt qu thu c t vic phõn tớch d liu cho ph p chỳng tụi a kt lun sau : V c im cu trỳc : - Phn ln s phúng i hc Phỏp c th hin qua cỏc cm t (cm danh t, cm tớnh t, cm ng t ), nhiu nht l cỏc cm danh t ; - Nhng t ng phúng i cú dng cõu tng thut (phrases dộclaratives) ; - Nh Phỏp s dng khỏ nhiu nhng cu trỳc so sỏnh (structures de comparaison) din t bng cỏch phúng to thc t v lm tng nhiu ln bn cht ca i tng c cp V c im ng ngha : - Trong ngun d liu thu thp c, nh s dng t ng phúng i din t nhng ti rt gn gi nhm lm cho tỏc Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 phm tr nờn hp dn hn, n tng hn H thng dựng : fou de joie , fou de bonheur (sng iờn lờn hoc ht sc vui sng) thay cho heureux (hnh phỳc), mourir denvie (khỏt khao, thốm mun) cú ngha avoir trốs envie (rt mun), th hin tỡnh yờu, hoc mourir de peur (s cht khip) thay vỡ avoir peur (s hói) ; - í nim v v p ca mt ngi gỏi cú l b nh hng bi o C c (le christianisme), cú ngha l tỏc gi thng s dng yu t so sỏnh l Dieu (Thng ), ng Ti Cao, y quyn lc vi s hon ho tuyt i ; - Trong phn ln cỏc trng hp phúng i, chỳng tụi nhn thy mt yu t ỏng chỳ ý v cú tn sut xut hin cao: yu t phi lý (l'absurdit ) ó sỏng to nờn nhng hỡnh nh c sc, to c s nhp cm v sc lan truyn i vi ngi c V c im ng dng : - Nh - xut phỏt t s thụi thỳc ca cm hng di do, s chõn tht ti a i vi i tng miờu t - cú khuynh hng s dng nhng t ng phúng i, ụi phúng to n mc cc i nhm gõy hng thỳ cho ngi c, nhn mnh mt ý tng no ú ; - Trong khuụn kh d liu thu thp c, chỳng tụi nhn thy rng ting Phỏp, nh s dng s lng ln t ng phúng i khen ngi cỏi p hay th hin cm xỳc mnh Túm li, tỏc phm hc, chớnh nhng t ng phúng i c s dng lm cho tỏc phm tr nờn n tng hn, hp dn hn, t c hiu qu biu cm - cm xỳc cao hn qua tỏc ng n tõm lý v cm xỳc ca ngi c bng hiu ng nhn mnh, lm ni bt mt bn cht no ú ca i tng miờu t v to cm xỳc mnh m cho ngi c xut 2.1 Thc t vic dy - hc ting Phỏp Trờn thc t, ngi hc ting Phỏp hc cỏch s dng t ng phúng i din t iu mun núi vi ngi khỏc tht s khụng d dng Vỡ vy, ngi hc phi c trang b mt kin thc thu ỏo v cỏch thc din t cng nh v nhng phộp tu t, ú cú phúng i, cú th hiu ỳng giỏ tr ngh thut, dng cú hiu qu nhng t ng phúng i giao tip v cm th c tỏc phm hc mt cỏch sõu sc hn Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 2.2 xut i vi vic dy - hc ting Phỏp h tr, mt chng mc no ú, ngi hc ting Phỏp hiu rừ v s dng linh hot t ng phúng i, chỳng tụi trỡnh by mt s xut i vi vic dy - hc ting Phỏp nh sau : Trc tiờn, ngi dy nờn hng dn bc u cho ngi hc v nhng phộp tu t núi chung v v phúng i núi riờng, trc cung cp mt lng ln kin thc c bn v húa, phong tc, xó hi ca nhng cng ng s dng ngụn ng ch (ting Phỏp) v ngụn ng ngun (ting Vit) Tip n, giỳp ngi hc luyn c cỏch vit li trau chut, cú hỡnh nh, cú tớnh biu cm cao v giao tip cú hiu qu, ngi dy nờn gõy hng thỳ bng nhng ti gn gi vi t duy, nhn thc ca ngi hc, liờn quan n cuc sng hng ngy v cung cp mt s trng hp thng gp cú s dng t ng phúng i Ngoi ra, ngi dy cng cú th a vo nhng t ng phúng i phự hp c s dng ng cnh c bit ngi hc tng bc quen dn vi phộp tu t ny, t ú cú th s dng li mt cỏch th ch ỏng Hn na, ngi dy cú th d kin nhiu loi hỡnh bi thc hnh phong phỳ v a dng, liờn quan n cỏc phộp tu t, phự hp vi trỡnh ngi hc, vi giai on hc nht nh Nh vy, ngi hc s dn thớch nghi vi nhng t ng phúng i giao tip vi nhng mc ch ó c cp, s cú nhiu tin b din t núi, din t vit Hng phỏt trin ti Trong quỏ trỡnh phõn tớch d liu, chỳng tụi nghim thy ti cú th phỏt trin theo hng nghiờn cu sõu v hng nghiờn cu rng Trong hng nghiờn cu sõu, ti cú th phỏt trin vi ngun d liu (corpus) rng hn khng nh li nhng kt qu nghiờn cu khuụn kh ti ny v nghiờn cu bin phỏp tu t Tim tin (Accumulation), bin phỏp tu t ng ngha ct vic sp xp cỏc thnh t ca phỏt ngụn cựng núi v mt vt quy chiu, theo trỡnh t tng dn cng biu cm, cm xỳc [11] Theo hng nghiờn cu rng, ti cú th c nghiờn cu sang cỏc bn qung cỏo (textes publicitaires) Chỳng tụi mun bit liu loi hỡnh bn ny, t ng phúng i c s dng cú c im gỡ cn phi lu ý Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 TI LIU THAM KHO [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] Albou, N & Rio, F., Lectures mộthodiques, Ellipses, Paris, 1995 Austin, J-L, Quand dire, cest faire, Paris, Seuil (traduction par G Lane), 1970 Bally, Ch., Traitộ de stylistique franỗaise, Librairie C Klincksieck, Paris, et Librairie Georg&Cie S.A., Genốve, 3ố ộd., 1951 Baylon, C., Sộmantique du langage, Nathan, 1995 Bracops, M., Introduction la pragmatique, De Boeck, 2006 Catherine, F., Les figures de style, Armand Colin, Paris, coll ô 128 lettres ằ, 2007 Charaudeau, P., Grammaire du sens et de lexpression, Hachette, 1992 Cự ỡnh Tỳ, Phong cỏch hc v c im tu t ting Vit, NXB Giỏo dc, H ni, 2001 Dip Quang Ban, Ng phỏp ting Vit, hai, NXB Giỏo dc, H ni, 1996 inh Trng Lc, Phong cỏch hc bn, NXB Giỏo dc, H Ni, 1994 inh Trng Lc, 99 Phng tin v bin phỏp tu t ting Vit, NXB Giỏo dc, H ni, 1995 inh Trng Lc, Phong cỏch hc ting Vit, NXB Giỏo dc, H ni, 1999 inh Trng Lc, Nguyn Thỏi Ho, Phong cỏch hc ting Vit, NXB Giỏo dc, H ni, 1997 Hu Chõu, C s ng ngha hc t vng, NXB Giỏo dc, H ni, 1998 Dubois, J et al., Dictionnaire De Linguistique, Larousse, Paris, 1973 Ducrot, O., Dire et ne pas dire Principes de sộmantique linguistique, Paris, Hermann (2ố ộdition 1980), 1972 Fontanier, P., Les figures de discours, Flammarion, Paris, 1968 Galisson, R et Coste, D., Dictionnaire de didactique des langues, Hachette, 1976 Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 23 Gardes-Tamine, J., La stylistique, Armand Colin, Paris, 1992 Georges Yule, Dng hc, NXB i hc Quc Gia, H ni, 2003 Gouvard, J-M., La pragmatique Outils pour lanalyse littộraire, Armand Colin, Paris, 2011 Grice, H.P., "Logic and Conversation", Academic Press, 1975 Halliday, M.A.K., An Introduction to Functional Grammar, London:Arnold, 1985 Hong Phờ, T in ting Vit, NXB Nng Trung tõm t in hc, 1996 Hong Tt Thng, Phong cỏch hc ting Vit hin i, NXB Trng i hc tng hp Hu, 1993 Hu t, Phong cỏch hc ting Vit hin i, NXB Khoa hc xó hi, H ni, 1999 Kerbrat- Orecchioni, C., Les actes de langage dans le discours, Armand Colin, Paris, 2008 Kibedi Varga, A., Rhộtorique et littộrature, Didier, 1970 Maingueneau, D., Syntaxe du franỗais, Hachette, Paris, 1999 Marchand, F et al., Manuel de linguistique appliquộe - tome - Les analyses de la langue, Delagrave, ẫvreux, 1979 Meyer, M., Histoire de la rhộtorique des grecs nos jours, Livre de Poche, coll ô biblio essais ằ, Librairie gộnộrale franỗaise, Paris, 1999 Meyer, M., La rhộtorique, PUF, Paris, 2004 Moliniộ, G., ẫlộments de stylistique franỗaise, PUF, Paris, 1986 Nguyn c Dõn, Ng dng hc, NXB Giỏo dc, H ni, 1988 Nguyn Lõn Trung, Mt s v Ngụn ng hc i chiu Vit-phỏp, NXB i hc Quc Gia H Ni, 2006 Nguyn Th Thỳy Loan, Le journal intime dans le cadre institutionnel ẫtude dun cas vietnamien, thốse de doctorat en sciences du langage, volumes, Universitộ de Rouen, France, 2004 Nguyn Th Thỳy Loan, Introduction la stylistique - Cours Master II de FLE, 2009 Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] 24 Nguyn Thin Giỏp, Dng hc Vit ng, NXB i hc Quc Gia H Ni, 2000 Pougeoise, M., Dictionnaire de rhộtorique, Paris, Armand Colin, 2004 Pourchot, N-R., Dictionnaire des figures de style, Paris, Armand, Colin, 2003 Riegel M et al., Grammaire mộthodique du franỗais, PUF, Paris, 2006 Riffaterre, M., Essais de stylistique structurale, Flammarion, Paris, 1972 Robrieux, J-J, Rhộtorique et argumentation, coll ô Lettres Sup ằ Nathan Universitộ, 2000 Spitzer, L., ẫtudes de style, Gallimard, Paris, 1970 Stolz, C., Initiation la stylistique, Ellipses, Paris, 1999 Vừ Th Kiu Loan, The syntactic, Semantic and Pragmatic features of Hyperbole in English and Vietnamese Literature, Master Thesis, University of Danang, 2008 Wells, Rulon S., "Constituants immộdiats", (original:1947), in: Langages, 1970 Wells, Rulon S., "Immediat constituents", in: Language 23, 1947 Wittgenstein L., Tractacus Logico-Philosophicus, Kegan Paul, 1922 http://yassinekasmi.e-monsite.com/pages/1ere-anneebac/figures-de-style-exercices.html http://www.profiletcie.com/fiche_exo.php?id_exo=24&id_ouv rage=1115&titre_theme=Les%20figures%20de%20style http://www.info-metaphore.com http://www.oasisfle.com/documents/rhetorique.htm http://www.espacefrancais.com/style.html Footer Page 26 of 145 ... cụng trỡnh nghiờn cu v lnh vc ô Phong cỏch hc ằ, ô Tu t hc ằ ca nhiu tỏc gi tờn tui nh Catherine Fromilhague, Fontanier Pierre, Kibedi Varga Aron Trong nc, nhiu nh ngụn ng hc ni ting ó gúp phn ln... ny : inh Trng Lc, Hong Tt Thng, Cự ỡnh Tỳ Tuy nhiờn, cha tỡm thy nhng nghiờn cu sõu v c im ngụn ng ca bin phỏp tu t phúng i cỏc tỏc phm hc ting Phỏp Trong ting Phỏp, phúng i cú nhiu chc nng a... Tỡnh hỡnh nghiờn cu ngoi nc Phúng i, mt bin phỏp tu t c s dng nhiu hc cng nh qung cỏo, ngụn ng bỏo ch v i sng hng ngy Trong hc, th loi bin phỏp tu t ny xut hin nhiu cỏc tỏc phm hc ca i ho Victor
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của phép tu từ phóng đại trong các tác phẩm văn học tiếng Phá, Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của phép tu từ phóng đại trong các tác phẩm văn học tiếng Phá, Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của phép tu từ phóng đại trong các tác phẩm văn học tiếng Phá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay