Nghiên cứu chế tạo bộ hiệu chỉnh góc đánh lửa cho động cơ ô tô sử dụng xăng truyền thống sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn Ethanol cao

20 27 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 13:17

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TĨM TẮT BÁO CÁO TĨM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ HIỆU CHỈNH GĨC ĐÁNH LỬA CHO ĐỘNG CƠ Ơ TƠ SỬ DỤNG XĂNG TRUYỀN THỐNG SANG SỬ DỤNG XĂNG SINH HỌC CĨ TỶ LỆ PHỐI TRỘN ETHANOL CAO Mã số: Đ2015-02- 139 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ HIỆU CHỈNH GĨC ĐÁNH LỬA CHO ĐỘNG CƠ Ơ TƠ SỬ DỤNG XĂNG TRUYỀN THỐNG SANG SỬ DỤNG XĂNG SINH HỌC CĨ TỶ LỆ PHỐI TRỘN ETHANOL CAO Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Quang Trung Mã số: Đ2015-02- 139 Xác nhận quan chủ trì đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) Đà Nẵng, 9/2016 (ký, họ tên) Đà Nẵng, 9/2016 Footer Page of 145 -i- Chủ nhiệm đề tài -ii- Header Page of 145 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ iii 2.2.2 QUY LUẬT ĐỘNG HỌC VÀ 2.2.3 NHIỆT ĐỘNG HỌC MƠI CHẤT 2.2.4 NHIỆT ĐỘNG PHẢN ỨNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ iv 2.3 TÍNH TỐN Q TRÌNH CHÁY THƠNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU v 2.4.1 DIỄN BIẾN THÀNH PHẦN MƠI MỞ ĐẦU 2.4.2 QUY LUẬT DIỄN BIẾN ÁP TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH 2.4.3 QUY LUẬT THAY ĐỔI GĨC 12 TÍNH CẤP THIẾT 3.2.3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÁNH 20 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3.2.4.CHẾ TẠO HỘP ĐIỀU KHIỂN 25 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN KẾT LUẬN 26 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP CHƯƠNG NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 1.1 TÍNH CHẤT LÝ HĨA CỦA ETHA 1.3 VẤN ĐỀ XĂNG SINH HỌC CHO 1.4 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CHƯƠNG NGHIÊN CỨU Q TRÌNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM Q TRÌNH CHÁY Footer Page TÍNH of 145 2.2 MƠ HÌNH TỐN Q -i- -ii- DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Header Page of 145 Ký hiệu A/F CO HC NOx CO2 RON MON   Diễn giải Đơn vị Tỷ lệ khơng khí/ nhiên liệu Mơnơxit cácbon Hyđrơ cácbon Ơxit nitơ Cácboníc Research Octane Number Motor Octane Number Hệ số dư lượng khơng khí Hệ số tương đương hỗn hợp DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình 2.1 Mơ hình kích thước đường nạp Hình 2.2 Diễn biến thành phần mơi chất Hình 2.3 So sánh áp suất buồng cháy động Rato R420 sử dụng nhiên liệu E0, E10, E20 10 Hình 2.4 So sánh áp suất buồng cháy động Rato R420 sử dụng nhiên liệu E0, E10, E20 11 Hình 2.5 So sánh nhiệt phản ứng nhiệt độ 12 Hình 2.6 Diễn biến mơ men thị theo góc 12 Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống đánh lửa với cấu điều khiển góc đánh lửa sớm điện tử 15 Hình 3.2 Sơ đồ chung hệ thống đánh lửa 17 Hình 3.3 Diễn biến tia lửa điện dung điện 18 Hình 3.4 Sơ đồ hệ thống đánh lửa DC-CDI 19 Hình 3.5 Sơ đồ hệ thống đánh lửa DC-CDI sử 22 Hình 3.10 Kết cấu cảm biến Hall 23 Hình 3.11 Sơ đồ ngun lý mạch khối xử lý 24 Hình 3.15 Hộp điều khiển hồn thiện 25 Footer Page of 145 -iii- -iv- ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Header Page of 145 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THƠNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thơng tin chung: - Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo hiệu chỉnh góc đánh lửa cho động tơ sử dụng xăng truyền thống sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn ethanol cao - Mã số: Đ2015-02-139 - Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Trung - Thành viên tham gia: Huỳnh Tấn Tiến Vũ Văn Thanh Võ Anh Vũ - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng - Thời gian thực hiện: Từ 01 tháng 10 năm 2015 đến 30 tháng năm 2016 Mục tiêu: - Đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn ethanol tới q trình cháy tính động đánh lửa cưỡng bức; - Xác định khoảng thay đổi góc đánh lửa theo tỷ lệ phối Footer trộn ethanol Pagetrong of xăng 145 sinh học; -v- - Thiết kế chế tạo điều khiển đánh lửa có khả thay đổi góc đánh lửa sớm phục vụ cho nghiên cứu thực nghiệm Tính sáng tạo: Xác định qui luật thay đổi góc đánh lửa để làm sở chế tạo hiệu chỉnh góc đánh lửa cho hệ thống đánh lửa động theo tỷ lệ phối trộn ethanol xăng sinh học, nhằm góp phần cải thiện cơng suất, nhiễm mơi trường tiêu hao nhiên liệu cho động sử dụng xăng sinh học tỷ lệ phối trộn ethanol cao Tóm tắt kết nghiên cứu: Từ nghiên cứu tính tốn, thực nghiệm q trình cháy xăng sinh học động Rato R420 đề tài xác định qui luật thay đổi góc đánh lửa giảm khoảng 34 độ theo góc quay trục khuỷu tỷ lệ phối trộn ethanol tăng thêm 10% Trên sở phân tích lựa chọn hệ thống đánh lửa DC-CDI cho động Rato R420; đồng thời thiết kế, chế tạo điều khiển đánh lửa có góc đánh lửa sớm 30 độ có khả giảm góc đánh lửa với bước thay đổi 3,3 độ phù hợp với động thực nghiệm Tên sản phẩm: Stt Tên sản phẩm Số lượng Kết đạt -vi- Báo khoa học 01 tập cơng trình nghiên cứu KH, Hội học thủy khí tồn quốc, 2016 - Xây dựng mơ hình buồng cháy 3D, Header Page of 145 đăng Tuyển xác lập thống số làm việc động Bộ điều khiển góc đánh lửa cho động Rato R420 - Xác lập điều kiện biên q trình nạp, cấu trúc thơng số vòi phun nhiên liệu tính tốn hỗn hợp động sử dụng xăng sinh học - Xây dựng sở nhiệt động học xăng sinh học tính tốn q trình cháy động đánh lửa cưỡng sử dụng xăng sinh học 01 - Có khả thay đổi góc đánh lửa động theo tốc độ u cầu thực nghiệm lực nghiên cứu thực nghiệm lĩnh vực nhiên liệu sinh học Hình ảnh, sơ đồ minh họa Vcc Cảm biến Hall + Ngắt cảm biến Hall Vcc +12V R1 100k VI ĐIỀU KHIỂN KHỐI XỬ LÝ TÍN HIỆU CẢM BIẾN HALL +12V D1 1N4007 Trasistor Bugi IC đánh lửa C1 0.1UF Cảm Biế n đ iệ n từ R3 1k Vcc D1 1N4007 + Ngắt cảm biế n đ iện từ - MẠC H KHU ẾCH ĐẠI TÍN HI ỆU ĐÁNH L ỬA Vcc R2 100k KHỐI X Ử LÝ TÍN HIỆU CẢM BIẾN ĐIỆN TỪ Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết nghiên cứu khả áp dụng: - Cơ sở lý thuyết, liệu kỹ thuật ban đầu sản phẩm mẫu góp phần thay đổi góc đánh lửa theo u cầu thực nghiệm theo tỷ lệ ethanol phối trộn xăng sinh học - Góp phần thực chiến lược phát triển nhiên liệu sinh học theo “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” Chính phủ - Bộ hiệu chỉnh góc đánh lửa sau chế tạo sử dụng Trung tâm Ứng dụng lượng thay thế, phòng thí nghiệm Động đốt - Trường đại học of 145 BáchFooter Khoa –Page Đại 5học Đà Nẵng góp phần tăng -vii- Ngày 15 tháng năm 2016 Cơ quan Chủ trì Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ tên) -viii- INFORMATION ON RESEARCH RESULTS Header Page of 145 General information: Project title: Research and manufacturing the ignition angle controller to change gasoline engine to use the gasohol with high ratio of ethanol mixing Code number: D2015-02-139 Project Leader: Nguyen Quang Trung Coordinator: Huynh Tan Tien Vu Van Thanh Vo Anh Vu Implementing institution: The University of Science and Technology Duration: From October 1st, 2015 to September th 30 , 2016 Objective(s): - Assessing the effect of ethanol mixing ratio for combustion and feature of ignition engine - Determine about value of ignition angle in proportion of ethanol in gasohol - Design and manufacturing the ignition controller to serve the empirical research Creativeness and innovativeness: Determine the rules change of ignition angle as a Footer basic toPage make the145 ignition angle controller for of -ix- engine ignition system, which is according to the mixing rate of ethanol in biofuel To contribute to improve the capacity, the environment and fuel efficiency for biofuel engine at high mixing rate of ethanol Research results: From the computation research, the experimental combustion of biofuel on Rato R420 Engine, it determines the rules change of ignition angle is decreased about 34 degrees follow the crankshaft angle at the ethanol mixing ratio is increased 10% Base on that, we analyze to select the DC-CDI ignition system for Rato R420 engine However, we are design and manufacturing the ignition controller with basic ignition angle is 30 degrees before top dead centre Addition, it can reduce the ignition angle with 3.3 degrees for every step in line with the experimental engine Products: Number Name Quantify Result Research 01 - Build the report model of 3D combustion chamber, Establishing the working parameter of -x- Header Page of 145 Ignition controller of Rato R420 engine 01 Footer Page of 145 -xi- engine - Establishing the boundary condition of intake processing, the structure and parameter of injector, and calculation for the mixes of biofuel - Construct the facility of thermodynamic of biofuel and calculate the combustion of ignition engine, when it uses the biofuel Effects, transfer alternatives of reserach results and applicability: - Theory basic, engineering data and model product to contribute to change the ignition angle follow the experimental requirement and mixing ratio of ethanol in biofuel - Contribute to the strategic to develop the biofuel under the “The project to develop the biofuel by 2015, vision 2025” of Vietnam Government - The ignition controller after fabrication is used at Center of applied alternative energy, Combustion engine laboratory, The University of Science and Technology, Danang University Contribute to improve the ability of experimental research in biofuel field - Change the ignition angle follow the speed and experimental requirement -xii- MỞ ĐẦU Header Page of 145 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG XĂNG SINH HỌC Ơxy chiếm khoảng 30% khối lượng lý khiến cho ethanol có nhiệt trí thấp xăng khoảng 1,5 lần Tuy nhiên có mặt ơxy giảm lượng khơng khí hỗn hợp tăng lượng nhiên liệu cung cấp kết nhiệt trị hỗn hợp ethanol-khơng khí tương đương so với xăng-khơng khí, kết hợp với nhiệt hóa ethanol lớn làm giảm nhiệt độ khí nạp, tăng hệ số nạp dẫn tới tăng mơmen sử dụng xăng sinh học TÍNH CẤP THIẾT Nhiên liệu sử dụng nước ta chủ yếu nhập nên để đảm bảo an ninh lượng Đảng, Nhà nước Chính phủ quan tâm đến chiến lược phát triển nhiên liệu sinh học trọng vào sản xuất biodiesel, ethanol nghiên cứu ứng dụng sản phẩm xăng sinh học diesel sinh học cho phương tiện giới phục vụ sản xuất giao thơng vận tải MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định qui luật thay đổi góc đánh lửa theo tỷ lệ phối trộn ethanol; sở đề xuất chế hiệu chỉnh góc đánh lửa cho hệ thống đánh lửa động Footer Page of 145 -1- thiết kế, chế tạo hiệu chỉnh góc đánh lửa có phạm vi làm việc phù hợp với động tơ có khả điều chỉnh theo tỷ lệ phối trộn ethanol xăng sinh học ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Động đánh lửa cưỡng Phạm vi nghiên cứu: Chu trình nhiệt động động Hệ thống nhiên liệu Hệ thống đánh lửa CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cách tiếp cận: Tính tốn mơ phỏng, thiết kế cải tiến cơng nghệ sẵn có, chế tạo tiến hành kiểm nghiệm thiết bị sau chế tạo Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu lý thuyết lựa chọn mơ hình tính tốn; - Nghiên cứu thiết kế với trợ giúp phần mềm CAD/CAE/CFD Matlab Simulink; - Nghiên cứu thực nghiệm xác định giá trị tối ưu phạm vị điều chỉnh hệ thống -2- Chương NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT Header Page of 145 1.1 TÍNH CHẤT LÝ HĨA CỦA ETHANOL VÀ XĂNG SINH HỌC Ethanol chất lỏng khơng màu, mùi thơm dễ chịu, vị cay, nhẹ nước (khối lượng riêng 0,7936 g/ml 15oC), sơi 78,39oC, hóa rắn -114,15oC, tan vơ hạn nước Sở dĩ ethanol tan tốt nước có nhiệt độ sơi cao nhiều so với este hay aldehit có số cacbon tạo thành liên kết hydro phân tử với với nước Ở Việt Nam, ethanol nhiên liệu biến tính dùng để pha xăng khơng chì quy định quy chuẩn Việt Nam So với xăng, trị số Octan ethanol cao (RON=106 120) nên xăng pha ethanol có trị số Octan cao so với xăng gốc, giúp hạn chế tượng cháy kích nổ động Tuy nhiên nhiệt trị ethanol khoảng 0,6 lần so với nhiệt trị xăng nên để sinh lượng nhiệt phải cần lượng ethanol gấp khoảng 1,67 lần so với xăng 1.2 ẢNH HƯỞNG XĂNG SINH HỌC ĐẾN TÍNH NĂNG ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC Footer Page of 145 -3- Về ethanol phù hợp để sử dụng làm nhiên liệu cho động đánh lửa cưỡng bức, đặc biệt có nhiều tính tương tự xăng ứng dụng ethanol phối trộn với xăng truyền thống làm xăng sinh học cho động hướng nghiên cứu phổ biến 1.3 VẤN ĐỀ XĂNG SINH HỌC CHO ĐỘNG CƠ CĨ TỶ LỆ PHỐI TRỘN ETHANOL LỚN Để tăng khả thay nhiên liệu truyền thống sử dụng ethanol với tỷ lệ E20, chí tiến tới E100 động xăng thơng thường nghiên cứu điều chỉnh động trường hợp rõ nét Một số vấn đề đặt sử dụng xăng E20 trình bày Ethanol có trị số Octan cao, tăng khả chống kích nổ, cải tiến tăng tỷ số nén để tăng hiệu suất động cơ, giảm tiêu hao nhiên liệu, qua giảm phát thải CO2 Lượng ơxy có ethanol chiếm khoảng 33% khối lượng nên nhiệt trị ethanol thấp so với xăng Để đảm bảo trì lượng cung cấp cho động cần phải tăng lượng nhiên liệu cho chu trình Tuy nhiên bên cạnh đó, hàm lượng ơxy lớn ethanol có ảnh hưởng tích cực giúp cải thiện -4- q trình cháy, nâng cao hiệu suất động cơ, đặc biệt Header Page 10 of 145 giảm phát thải độc hại HC CO động Chương NGHIÊN CỨU Q TRÌNH CHÁY XĂNG SINH HỌC 1.4 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI XĂNG SINH HỌC CĨ TỶ LỆ PHỐI TRỘN ETHANOL CAO 2.1 ĐẶC ĐIỂM Q TRÌNH CHÁY ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC 2.2 MƠ HÌNH TÍNH TỐN Q TRÌNH CHÁY ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC - Kết cấu thời điểm phối khí hệ thống phân phối khí, kết cấu đường nạp động nhằm cải thiện hệ số nạp, tăng khả bay tăng thể tích nhiên liệu cung cấp sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn ethanol lớn - Thời điểm đánh lửa hệ thống đánh lửa tính chống kích nổ nhiên liệu tốt hệ số dư lượng khơng khí giảm xuống - Vật liệu chế tạo hệ thống nhiên liệu nhằm giảm ăn mòn, lão hóa, trương nở tác động ethanol Kết luận chương 1: - Nếu điều chỉnh góc đánh lửa động đạt góc đánh lửa tối ưu cải thiện mơ men suất tiêu hao nhiên liệu động sử dụng xăng sinh học so với động sử dụng xăng truyền thống 2.2.1 Hệ nhiệt động động đốt Từ định luật nhiệt động học I phương trình trạng thái xác định được: dQi dmi dU dV (2.1)  p   h dt dt dt  i dt (2.2) pV  mRT p   ρ   ρ  V ρ m   T    ρ  V ρ T ρ  m p  R   u    u C p u   V p u  m T   B   /       D p  m V  R      T D T p  (2.3) (2.4) 2.2.2 Quy luật động học động lực học động πD2 (2.5) Vh  s Vh Vc  ε 1 Vx  Footer Page 10 of 145.-5-  (2.6) πD x (2.7) -6- 2.2.3 Nhiệt động học mơi chất cơng tác Header Page 11 of 145 a) Nhiệt dung riêng: CPo  a1  a2T  a3T  a4T  a5T Ru (2.10) 2.3 TÍNH TỐN Q TRÌNH CHÁY ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC SỬ DỤNG XĂNG SINH HỌC BẰNG PHẦN MỀM ANSYS-FLUENT b) Entropy: STo a T2 a T3 a T4  a1 ln T  a2T     a7 (2.11) Ru c) Tỷ nhiệt hỗn hợp:  CP ,mix CV,mix  CP ,mix (2.12) CP ,mix  Rmix 2.2.4 Nhiệt động phản ứng 1         O2  3.76 N  (2.12)  2   n1CO2  n2 H 2O  n3 N  n4O2  n5CO C  x  y H  O  Footer Page 11 of 145.-7- Hình 2.1 Mơ hình buồng cháy động Rato R420 2.4.1 Diễn biến thành phần mơi chất buồng cháy động Trên hình 2.2 thể diễn biến thành phần mơi chất hai chu trình ứng với nhiên liệu E20, thay đổi lớn thành phần mơi chất diễn q trình cháy từ bugi đánh lửa đến sau điểm chết khoảng 10o theo góc quay trục khuỷu -8- Header Page 12 of 145 Hình 2.2 Diễn biến thành phần mơi chất buồng cháy động ứng với E20 2.4.2 Quy luật diễn biến áp suất nhiệt độ mơi chất buồng cháy động Trên hình 2.3 thể diễn biến áp suất buồng cháy động Rato R420 sử dụng nhiên liệu E0, E10, E20 E30 góc đánh lửa sớm thay đổi khoảng 5.5 ÷ 27.5deg theo góc quay trục khuỷu Tăng góc đánh lửa sớm làm tăng đáng kể tốc độ tăng áp suất (p) giá trị áp suất cực đại (pmax) q trình cháy, cụ thể pE0max=18÷40bar, pE10max=19÷41bar, pE20max=21÷42.5bar, pE30max=20÷41.5bar Kết Footer Page 12 of 145.-9- cho thấy phối trộn ethanol vào xăng làm thay đổi tốc độ tăng áp suất áp suất cực đại, cụ thể tốc độ tăng p pmax lớn tăng từ E0 đến E20 giảm tăng từ E20 đến E30 (xem hình 2.4) Nhiên liệu E0 Nhiên liệu E10 Nhiên liệu E20 Nhiên liệu E30 Hình 2.3 So sánh áp suất buồng cháy động Rato R420 sử dụng nhiên liệu E0, E10, E20 E30 theo góc đánh lửa sớm -10- Header Page 13 of 145 Hình 2.4 So sánh áp suất buồng cháy động Rato R420 sử dụng nhiên liệu E0, E10, E20 E30 theo góc đánh lửa sớm Yếu tố làm tăng áp suất nhiệt phản ứng sinh điều thể rõ hình 2.5 Diễn biến nhiệt phản ứng nhiệt độ buồng cháy cho thấy có mặt ethanol nhiên liệu làm tăng tốc độ phản ứng, nhiệt phản ứng cháy sinh tăng nhanh làm tăng nhiệt độ cháy giai đoạn cháy nhiệt phản ứng dần khơng lúc -11Footer Page 13 of 145 nhiệt độ đạt cực đại Quy luật làm rõ cho quy luật diễn biến áp suất trình bày đồng thời tỷ lệ phối trộn E30 ưu khơng Hình 2.5 So sánh nhiệt phản ứng nhiệt độ mơi chất buồng cháy 2.4.3 Quy luật thay đổi góc đánh lửa sớm theo tỷ lệ phối trộn ethanol Trên hình 2.6 thể diễn biến mơ men thị (Torque Mi) động Rato R420 theo góc đánh sớm (Timing spark BTDC) ứng với nhiên liệu Hình 2.6 Diễn biến mơ men E0, E10, E20 E30 thị theo góc đánh lửa sớm tốc độ -12- động 3000 vòng/phút Kết cho thấy góc đánh Header Page 14 of 145 lửa sớm tối ưu nhiên liệu khác có khác rõ rệt, giảm dần tăng tỷ lệ phối trộn ethanol xăng, cụ thể góc đánh lửa sớm tối ưu E0 từ 15÷17deg, E10 từ12÷14deg, E20 từ 8÷10deg E30 từ 5÷7deg Như cần giảm góc đánh lửa sớm tăng tỷ lệ phối trộn ethanol xăng, cụ thể góc đánh lửa sớm nên giảm khoảng 3÷4deg theo góc quay trục khuỷu tăng tỷ lệ phối trộn ethanol lên 10% điều kiện tải lớn tốc độ cao Kết luận chương 2: Phương pháp mơ xác định diễn biến áp suất, nhiệt độ mơi chất cơng tác chu trình theo điều kiện khác Với nhiên liệu E0, E10, E20 E30 cho mơ men thị khác giảm dần giữ góc đánh lửa sớm khơng đổi khoảng 17deg trước điểm chết Mơ men thị động sử dụng xăng sinh học cải thiện giảm góc đánh lửa sớm theo quy luật khoảng 3÷4deg theo góc quay trục khuỷu tăng tỷ lệ phối trộn ethanol thêm 10% -13Footer Page 14 of 145 Chương THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH ĐIỀU KHIỂN THỜI ĐIỂM ĐÁNH LỬA CHO HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA DC-CDI 3.1 CÁC PHƯƠNG ÁN ĐIỀU KHIỂN THAY ĐỔI GĨC ĐÁNH LỬA SỚM 3.1.1 Cơ cấu điều khiển góc đánh lửa sớm khí a Bộ điều chỉnh góc đánh lửa sớm ly tâm b Bộ điều chỉnh góc đánh lửa sớm chân khơng 3.1.2 Điều khiển góc đánh lửa sớm theo chương trình (ESA-electronic spark advance) Trên động đại, kỹ thuật số áp dụng vào hệ thống đánh lửa từ nhiều năm Việc điều khiển góc đánh lửa sớm góc ngậm điện máy tính đảm nhận Các thơng số tốc độ động cơ, tải, nhiệt độ cảm biến mã hóa tín hiệu đưa vào ECU xử lý tính tốn để đưa góc đánh lửa sớm tối ưu theo chế độ hoạt động động Các phận đánh lửa sớm kiểu khí (ly tâm, chân khơng) loại bỏ hồn tồn -14- Header Page 15 of 145 Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống đánh lửa với cấu điều khiển góc đánh lửa sớm điện tử 4.1.3 So sánh phương án điều khiển góc đánh lửa sớm So với hệ thống điều khiển đánh lửa khí hệ thống đánh lửa điều khiển góc đánh lửa sớm điện tử có ưu điểm với góc đánh lửa điều chỉnh tối ưu cho chế độ hoạt động động Động khởi động dễ dàng, cầm chừng êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu giảm khí thải độc hại Cơng suất đặc tính động học động cải thiện rõ rệt Có khả điều khiển chống kích nổ cho động Ít hư hỏng, tuổi thọ cao khơng cần bảo dưỡng Việc điều chỉnh góc đánh lửa sớm phương pháp khí với cấu ly tâm chân khơng đường đặc -15Footer Page 15 of 145 tính đánh lửa sớm tối ưu đơn giản khơng xác Trong đó, đường đặc tính đánh lửa lý tưởng xác định thực nghiệm phức tạp phụ thuộc vào nhiều thơng số Đối với hệ thống đánh lửa điều khiển góc đánh lửa sớm điện tử, góc đánh lửa sớm hiệu chỉnh gần sát với đặc tính lý tưởng Kết hợp hai đặc tính đánh lửa sớm theo tốc độ theo tải có đồ góc đánh lửa sớm lý tưởng với khoảng 1000 đến 4000 điểm đánh lửa sớm lựa chọn đưa vào nhớ 3.2 THIẾT KẾ-CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA TRÊN ĐỘNG CƠ RATO R420 3.2.1 u cầu hệ thống đánh lửa cho động Rato R420 3.2.2 Phương án thiết kế hệ thống đánh lửa cho động Rato R420 Hiện hệ thống đánh lửa trang bị động cỡ nhỏ động xe gắn máy loại phương tiện phổ biến thị trường Việt Nam hầu hết hệ thống đánh lửa CDI hệ thống đánh lửa điện dung Dó để thuận tiện cho việc thiết kế, sửa chữa thay q trình sử dụng, hạ thấp chi phí thiết kế tác giả chọn hệ thống đánh lửa CDI để thiết kế cho động Rato R420 -16- a Hệ thống đánh lửa CDI: Header Page 16 of 145 Một hệ thống đánh lửa CDI đặc trưng bao gồm nguồn cung cấp điện áp cao máy phát điện xoay chiều AC mạch khuếch đại điện áp từ ắc quy, tụ C có gía trị từ 0,47÷2µF để tích lũy lượng nhận từ nguồn cao áp, khóa Thysitor đóng ngắt mạch có nhiệm vụ xả lượng tích lũy từ tụ vào cuộn sơ cấp biến áp, biến áp đánh lửa loại biến áp xung biến điện áp sơ cấp có giá trị vài trăm Volt thành điện áp thứ cấp có giá trị 15÷30 kV nhờ phóng điện qua khe hở bugi tạo tia lửa điện, cảm biến dùng để nhận biết vị trí pittong điều khiển thời điểm đánh lửa tín hiệu góc so với vị trí nhận tín hiệu (phụ thuộc vào tốc độ mức tải động cơ) xuất xung mở khóa Thysistor Lúc điện áp nạp sẵn tụ C xả nhanh qua cuộn sơ cấp biến áp đánh lửa nhân lên vài trăm lần cuộn thứ cấp Điện áp cao phóng qua điện cực bugi tạo nên tia lửa điện đốt cháy hỗn hợp hòa khí Hệ thống đánh lửa điện dung CDI có thời gian nạp ngắn, điện áp tăng nhanh (khoảng 3÷10 kV/μs) so với hệ thống đánh lửa điện cảm (300÷500 V/μs), thời gian tia lửa ngắn giới hạn từ 50÷80μs lượng tia lửa lớn hệ thống đánh lửa điện cảm Phù hợp cho động hoạt động tốc độ cao Hình 3.2 Sơ đồ chung hệ thống đánh lửa CDI Điện áp cao từ nguồn cung cấp chỉnh lưu nạp vào tụ C Khi cảm biến nhận tín hiệu vị trí pittong, xung tín hiệu phát đến điều khiển đánh lửa Bộ điều khiển đánh lửa làm trễ xung Hình 3.3 Diễn biến tia lửa điện dung điện cảm Có dạng đánh lửa CDI phổ biến AC-CDI (hệ thống đánh lửa dùng nguồn điện xoay chiều) -17Footer Page 16 of 145 -18- DC-CDI (hệ thống đánh lửa dùng nguồn điện Header Page 17 of 145 chiều) b Hệ thống đánh lửa xoay chiều AC-CDI: c Hệ thống đánh lửa chiều CD-CDI: Hệ thống đánh lửa khơng có nguồn điện xoay chiều phát từ cuộn vơ lăng, mà nguồn cung cấp cho CDI đánh lửa từ ắc qui( dòng điện xoay chiều nắn thành chiều sạc ắc quy) Dòng điện cấp cho CDI ổn định, sau vào CDI qua khuếch đại điện áp tích vào tụ điện Các tiến trình lại q trình đánh lửa hồn tồn giống hệ thống đánh lửa AC-CDI Hình 3.4 Sơ đồ hệ thống đánh lửa DC-CDI d So sánh hệ thống đánh lửa chiều xoay chiều -19Footer Page 17 of 145 Do nguồn điện cung cấp hệ thống đánh lửa DCCDI ổn định (từ ắc quy), khơng phụ thuộc vào tốc độ động hệ thống đánh lửa AC-CDI Như vậy, khả khởi động động nhạy hơn, hiệu đánh lửa ổn định hơn, đồng thời giúp tăng tuổi thọ linh kiện điện tử CDI Nhờ có ưu điểm hơn, nên hệ thống đánh lửa DC-CDI dần thay cho hệ thống đánh lửa AC-CDI loại xe gắn máy hãng sản suất thị trường Vì hệ thống đánh lửa DC-CDI phương án phù hợp để thiết kế cho động Rato R420 Ngồi ưu điểm hệ thống đánh lửa DC-CDI nêu trên, nhờ khơng sử dụng đến máy phát AC nên chọn phương án thiết kế hệ thống hạn chế tác động đến việc thay đổi kết cấu động ngun thủy 3.2.3 Thiết kế hệ thống đánh lửa DC-CDI sử dụng vi điều khiển Hiện thị trường Việt Nam có nhiều dòng vi điều khiển sản suất hãng nêu 8051, Motorola 68HC, AVR, ARM… để sử dụng loại vi điều khiển nói ta cần có mạch kết nối vi điều khiển thiết bị ngoại vi, phần mềm lập trình, mạch nạp chương trình vào chíp , với -20- khó khăn mạch Arduino đáp ứng đươc Header Page 18 of 145 u cầu nên ta sử dụng bo mạch Arduino để lập trình điều khiển cho hệ thống đánh lửa động Rato R420 Để nhận tín hiệu từ cảm biến đưa vào vi điều khiển Arduino Due tín hiệu phải tín hiệu điện chiều điện áp đưa vào khơng q 3,3 V Nếu điện áp lớn 3,3V làm hỏng chân board mạch đồng thời hỏng board mạch Tín hiệu từ cảm biến điện từ điện xoay chiều điện áp thấp, khơng ổn định cảm biến Hall tín hiệu điện chiều giá trị điện áp đầu 5V khơng kích từ 0V kích từ, ta cần thiết kế mạch chuyển đổi đưa tín hiệu vào vi điều khiển trước xử lý -21Footer Page 18 of 145 Vcc Cảm biến Hall - + Ngắt cảm biến Hall Vcc +12V R1 100k VI ĐIỀU KHIỂN KHỐI XỬ LÝ TÍN HIỆU CẢM BIẾN HALL +12V D1 1N4007 Trasistor Bugi IC đánh lửa C1 0.1UF Cảm Biến điện từ R3 1k Vcc D1 1N4007 + Ngắt cảm biến điện từ - MẠCH KHU ẾCH ĐẠI TÍN HIỆU ĐÁNH LỬA Vcc R2 100k KHỐI XỬ LÝ TÍN HIỆU CẢM BIẾN ĐIỆN T Ừ Hình 3.5 Sơ đồ hệ thống đánh lửa DC-CDI sử dụng vi điều khiển IC LM 358 sử dụng Vcc =4,4 V, điện áp lớn chân là: Vout = 2/3Vcc = 4,4x2/3 = 2,9 V < 3,3 V, đảm bảo điện áp đưa vào vi điều khiển Khi tín hiệu từ cảm biến đưa vào mạch xử lý, tín hiệu sau xử lý đưa vào chân ngắt vi điều khiển để xử lý a Vi điều khiển Arduino Arduino thật board mạch vi xử lý dùng để lập trình tương tác với thiết bị phần cứng cảm biến, động cơ, đèn thiết bị khác Đặc điểm bật Arduino mơi trường phát triển ứng -22- dụng dễ sử dụng, với ngơn ngữ lập trình Header Page 19 of 145 học cách nhanh chóng với người am hiểu điện tử lập trình Và điều làm nên tượng Arduino mức giá thấp tính chất nguồn mở từ phần cứng tới phần mềm b Cảm biến Hall (cảm biến xác định diểm chết trên) Cảm biến Hall ứng dụng để phát từ trường mơi trường xung quanh Nó ứng dụng đo tốc độ, dùng làm mạch đếm dùng để phát vị trí vật, ±0,5 10 Hình 3.6 Kết cấu cảm biến Hall Khi chưa có tín hiệu (khơng phát nam châm) mạch cảm biến Hall xuất mức 5V chân OUTPUT, có tín hiệu (phát có nam châm) chân OUTPUT xuất mức 0V, đồng thời LED mạch phát sáng giúp ta dễ nhận biết, mạch có biến trở 10K dùng để chỉnh độ nhạy cảm biến Hall Khối xử lý tín hiệu cảm biến -23Footer Page 19 of 145 Hall biến đổi điện áp 0V thành 3,3V phụ thuộc vào điện áp cung cấp Vcc điện trở R1 Hình 3.7 Sơ đồ ngun lý mạch cảm biến Hall Khi nam châm bánh đà qt qua cảm biến Hall, tín hiệu vi điều khiển ghi nhận lúc biết trước điểm chết độ tùy thuộc vào vị trí lắp cảm biến (vị trí cảm biến xa động Rato R420 điều chỉnh cách điểm chết 30 độ) c Cảm biến điện từ (cảm biến góc quay trục khuỷu) Cấu tạo cảm biến điện từ gồm cuộn dây có lõi sắt từ chịu tác động nam châm vĩnh cửu đặt đối diện với đĩa quay làm vật liệu sắt từ có khía Khi đĩa quay, từ trở mạch từ biến thiên cách tuần hồn làm cho từ thơng qua cuộn dây biên thiên, cuộn dây xuất suất điện động cảm ứng có tần số tỉ lệ với tốc độ quay -24- d Mạch khuyếch đại tín hiệu đánh lửa Header Page 20 of 145 Vì điện áp chân vi điều khiển có 3,3V, để kích IC đánh lửa cho tia lửa điện điện áp kích phải 12V, ta cần thiết kế mạch chuyển đổi 3,3V từ chân vi điều khiển thành 12V 3.2.4 Chế tạo hộp điều khiển Hình 3.8 Hộp điều khiển hồn thiện Kết luận chương 3: - Board mạch Arduino DUE có tốc độ xử lí cao, khả chống nhiễu tốt, lập trình dễ dàng, phần mềm hỗ trợ từ nhà sản xuất nên phù hợp với việc điều khiển hệ thống đánh lửa - Hệ thống sau chế tạo đáp ứng u cầu độ ổn định đánh lửa điều khiển góc đánh lửa theo tham số vận hành thí nghiệm -25Footer Page 20 of 145 KẾT LUẬN - Nhiên liệu E10, E20 góp phần cải thiện hệ số nạp làm giảm nhiệt độ khí nạp, mơ men động cải thiện giảm góc đánh lửa 2, độ theo góc quay trục khuỷu so với nhiên liệu E0 - Nhiên liệu E30 làm giảm hệ số nạp làm tăng nhiệt độ khí nạp, đồng thời làm giảm đáng kể nhiệt trị hỗn hợp, mơ men động cải thiện góc đánh lửa sơm giảm khoảng độ theo góc quay trục khuỷu so với nhiên liệu E0 - Hệ thống đánh lửa DC-CDI sử dụng tốt cho động thí nghiệm cơng suất nhỏ có từ đến xilanh, giúp dễ dàng điều chỉnh góc đánh lửa sớm mạch điều khiển điện tử - Hệ thống bao gồm board mạch Arduino DUE, cảm biến Hall, cảm biến điện từ mạch chuyển đổi tín hiệu đầu vào đầu sau chế tạo đáp ứng u cầu độ ổn định đánh lửa điều khiển góc đánh lửa theo tham số vận hành thí nghiệm -26- ... liệu cho động đánh lửa cưỡng bức, đặc biệt có nhiều tính tương tự xăng ứng dụng ethanol phối trộn với xăng truyền thống làm xăng sinh học cho động hướng nghiên cứu phổ biến 1.3 VẤN ĐỀ XĂNG SINH. .. cho hệ thống đánh lửa động theo tỷ lệ phối trộn ethanol xăng sinh học, nhằm góp phần cải thiện cơng suất, nhiễm mơi trường tiêu hao nhiên liệu cho động sử dụng xăng sinh học tỷ lệ phối trộn ethanol. .. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thơng tin chung: - Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo hiệu chỉnh góc đánh lửa cho động tơ sử dụng xăng truyền thống sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn ethanol cao - Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế tạo bộ hiệu chỉnh góc đánh lửa cho động cơ ô tô sử dụng xăng truyền thống sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn Ethanol cao, Nghiên cứu chế tạo bộ hiệu chỉnh góc đánh lửa cho động cơ ô tô sử dụng xăng truyền thống sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn Ethanol cao, Nghiên cứu chế tạo bộ hiệu chỉnh góc đánh lửa cho động cơ ô tô sử dụng xăng truyền thống sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn Ethanol cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay