Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵn

26 22 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 13:16

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ANH TUẤN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HÒA VANG – TP ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 1: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 2: TS TRẦN NGỌC SƠN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài Ngân hàng Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 10 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT) ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước, truyền thống có thương hiệu, cung cấp đa dạng nhiều dịch vụ tài cho khách hàng Chi nhánh NHNo PTNT Huyện Hòa Vang, trực thuộc Chi nhánh NHNo PTNT Thành phố Đà Nẵng có nhiều nỗ lực hoạt động, đặc biệt lĩnh vực cho vay hộ kinh doanh (HKD) nói chung hộ sản xuất nông nghiệp nói riêng Song hoạt động Chi nhánh tồn nhiều bất cập Từ thành lập, Chi nhánh đạt nhiều kết khả quan hoạt động cho vay hộ kinh doanh như: số hộ giao dịch với ngân hàng ngày nhiều, dư nợ qua năm liên tục tăng, tỷ lệ nợ xấu giảm Tuy nhiên, nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc hoạt động cho vay Chi nhánh cản trở việc tiếp cận vốn ngân hàng người dân để phát triển sản xuất kinh doanh Vì vậy, chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng” nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHNo&PTNT – huyện Hòa Vang - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHNo&PTNT huyện Hòa Vang Footer Page of 145 Header Page of 145 Câu hỏi nghiên cứu Để đáp ứng mục tiêu nghiên cứu, luận văn cần trả lời câu hỏi sau: - Nội dung hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM bao gồm vấn đề gì? - Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng hộ kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2013 – 2015 nào? Có thành công hạn chế nguyên nhân gì? - Chi nhánh NHNo& PTNT huyện Hòa Vang cần phải làm để hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh ? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lý luận cho vay HKD NHTM thực tiễn hoạt động cho vay HKD NHNo& PTNT huyện Hòa Vang Phạm vi nghiên cứu luận văn: - Về nội dung: luận văn nghiên cứu hoạt động cho vay hộ kinh doanh - Về không gian: nghiên cứu Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng - Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng năm, 2013 đến 2015 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh, phương pháp diễn giải, dựa sở lý luận kinh tế học, lý thuyết tài tiền tệ, tín dụng ngân hàng, kết hợp với tảng phương pháp luận chủ nghĩa vật lịch sử chủ nghĩa vật biện chứng, phương pháp sử dụng trình thực luận văn gồm: phương pháp Footer Page of 145 Header Page of 145 hệ thống hóa, phương pháp thống kê mô tả, so sánh, phân tích; phương pháp lô-gic – lịch sử; phương pháp quy nạp - diễn giải; phương pháp biểu đồ đồ thị, phương pháp khảo sát thực tiễn phương pháp quan sát để làm rõ sở khoa học tính thực tiễn đề tài Ý nghĩa lý luận thực tiễn - Góp phần hệ thống hóa lý luận cho vay HKD NHTM - Trên sở phân tích, đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay HKD Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Hòa Vang Kết cấu luận văn Luận văn phần mở đầu kết luận gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay HKD NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay HKD NHNo&PTNT Huyện Hòa Vang giai đoạn 2013 – 2015 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay HKD NHNo&PTNT Huyện Hòa Vang Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình hoàn thành luận văn “Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện Hòa Vang- Thành phố Đà Nẵng”, tác giả tham khảo nhiều vấn đề lý luận cho vay HKD NHTM, cách tiếp cận logic phân tích, số đề xuất nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hộ kinh doanh a Khái niệm Hộ sản xuất kinh doanh đơn vị kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề, với qui mô nhỏ vừa, Nhà nước tạo điều kiện để phát triển đơn vị kinh tế tự chủ b Đặc điểm hộ kinh doanh Hộ kinh doanh có đặc điểm sau: - Chủ hộ kinh doanh cá nhân hộ gia đình - Phải thực kinh doanh địa điểm - Sử dụng không 10 lao động - Không có tư cách pháp nhân, dấu riêng, -… 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm cho vay HKD NHTM a Khái niệm cho vay HKD Cho vay HKD hình thức cấp tín dụng, theo NH cho vay giao cam kết giao cho khách hàng hộ kinh doanh khoản tiền để sử dụng với mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả gốc lãi b Đặc điểm cho vay HKD Hoạt động cho vay HKD NHTM có số đặc điểm: Footer Page of 145 Header Page of 145 - Cho vay hộ kinh doanh để sản xuất kinh doanh lĩnh vực có tiềm lớn - Nhu cầu vay kinh doanh co giãn nhiều với lãi suất - Phân tán rủi ro số lượng khách hàng đông - Chi phí quản lý cao nhiều khách hàng 1.1.3 Phân loại cho vay HKD Có thể phân loại cho vay HKD theo số tiêu chí: - Theo thời hạn cho vay - Theo phương thức cho vay - Theo ngành nghề SXKD - Theo hình thức đảm bảo 1.1.4 Vai trò cho vay HKD NHTM a Đối với NHTM cho vay b Đối với hộ kinh doanh c Đối với kinh tế 1.1.5 Rủi ro cho vay HKD RRTD NHTM cho vay HKD xuất phát từ nhiều nguyên nhân từ phía khách hàng HKD, từ thân NH cho vay từ nguyên nhân bên ngoài: chế sách Nhà nước, thị trường có biến động không thuận lợi, nghuyên nhân bất khả kháng v.v… 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD CỦA NH THƯƠNG MẠI 1.2.1 Mục tiêu cho vay HKD - Phát triển qui mô cho vay HKD - Chiếm lĩnh tăng trưởng thị phần cho vay HKD - Hợp lý hóa cấu cho vay HKD - Kiểm soát tốt RRTD cho vay HKD - Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay Footer Page of 145 Header Page of 145 - Tăng trưởng thu nhập lợi nhuận kinh doanh 1.2.2 Các hoạt động NHTM triển khai cho vay HKD a Củng cố phát triển khách hàng HKD - Nghiên cứu thị trường để có sở lựa chọn phát triển KH - Nghiên cứu nhu cầu, phân loại KH HKD để có sở lựa chọn, trì phát triển quan hệ b Hoạch định thực thi giải pháp marketing phù hợp + Giải pháp sản phẩm cho vay + Giải pháp lãi suất cho vay phí liên quan (giá) + Giải pháp kênh phân phối c Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD Mục tiêu kiểm soát RRTD NHTM xác định mối quan hệ với tăng trưởng tín dụng mục tiêu lợi ích kinh doanh NH 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh kết hoạt động cho vay HKD - Qui mô cho vay - Thị phần cho vay HKD - Cơ cấu dư nợ cho vay - Mức độ RRTD cho vay HKD - Chất lượng dịch vụ - Kết tài 1.2.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay HKD NH a Các nhân tố bên NH - Chiến lược kinh doanh NH - Chính sách cho vay HKD NH Footer Page of 145 Header Page of 145 - Uy tín NH - Nguồn vốn kinh doanh NH - Năng lực quản trị điều hành lãnh đạo NH - Đội ngũ nhân NH - Công nghệ, sở vật chất v.v… b Các nhân tố bên NH - Điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế, trị, xã hội - Các sách Nhà nước có liên quan - Những yếu tố thuộc thân KH HKD vay vốn: - Mức độ cạnh tranh cho vay HKD v.v… KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 1, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận hoạt động cho vay HKD NHTM Luận văn cố gắng làm rõ đặc điểm HKD, đặc điểm cho vay HKD NHTM, xác định hoạt động mà NHTM thường triển khai vay HKD, từ việc nghiên cứu thị trường để có sở trì phát triển khách hàng, hoạch định thực thi giải pháp marketing phù hợp, kiểm soát RRTD Luận văn xác định tiêu chí phản ánh kết cho vay HKD phương diện: quy mô cho vay, thị phần cho vay, cấu cho vay, mức độ RRTD, chất lượng dịch vụ cho vay, kết tài hoạt động cho vay HKD Luận văn làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Những vấn đề lý luận hệ thống hóa chương sở để luận văn nghiên cứu thực trạng chương đề xuất giải pháp chương Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD TẠI NHNo&PTNT HUYỆN HÒA VANG GIAI ĐOẠN 2013-2015 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HÒA VANG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện Hòa Vang 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức quản lý a Chức - Trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ NH hoạt động kinh doanh khác có liên quan - Tổ chức điều hành kinh doanh, kiểm tra kiểm soát nội theo ủy quyền Hội đồng quản trị tổng giám đốc - Thực nhiệm vụ khác hội đồng quản trị, tổng giám đốc giao b Nhiệm vụ - Khai thác nhận tiền gởi tổ chức, cá nhân - Phát hành chứng tiền gởi, trái phiếu, kỳ phiếu, giấy tờ có giá - Các hình thức huy động vốn khác theo quy định ngân hàng Nông nghiệp - c Cơ cấu tổ chức quản lý Chi nhánh Cơ cấu tổ chức Ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang sau: Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 cho vay đạt 345.655 triệu đồng Năm 2014 tăng thêm 11,57%, đạt mức 385.658 triệu đồng Năm 2015 425.125 triệu đồng, tăng 10,23% so với năm 2014 c Kết tài NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện Hòa Vang từ năm 2013-2015 Qua năm 2013, 2014, 2015, tổng thu nhập NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện Hòa Vang tăng Năm 2013 mức tổng thu nhập 75.194 triệu đồng Năm 2014 tổng thu nhập đạt mức 78.800 triệu đồng, tăng 4,8% so với năm trước Năm 2015 tổng thu nhập tăng thêm 4,6%, đạt mức 82.421 triệu đồng Bảng 2.3: Kết tài năm 2013-2015 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Chỉ tiêu Số tiền Số tiền Số tiền Chênh lệch năm 2014 so với 2013 Mức Số tăng tiền (%) ĐVT: Triệu đồng Chênh lệch năm 2015 so với 2014 Số tiền Mức tăng (%) Tổng thu nhập 75.194 78.800 82.421 3.606 4,80 3.621 4,60 Tổng chi phí 58.503 60.740 62.716 2.237 3,82 1.976 3,25 Chênh lệch thu chi 16.691 18.060 19.705 1.369 8,20 1.645 9,11 (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Agribank Hòa Vang từ 2013-2015) 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY HKD TẠI NH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HÒA VANG 2.2.1 Tình hình đặc điểm khách hàng HKD NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện Hòa Vang a Điều kiện tự nhiên Huyện Hòa Vang b Tình hình kinh tế - xã hội Huyện Hòa Vang c Đặc điểm HKD vay vốn Chi nhánh - Số HKD vay vốn Chi nhánh khoảng 2700 KH (cuối Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 năm 2015), tập trung chủ yếu xã đồng trung du - Các HKD vay vốn Chi nhánh đa số có quy mô nhỏ - HKD huyện Hòa Vang có dịch chuyển cấu mạnh mẽ theo hướng sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ 2.2.2 Tổ chức máy quản lý hoạt động cho vay HKD Chi nhánh Quy trình cho vay HKD Agribank Hòa Vang tuân theo quy trình tín dụng chung Agribank theo theo định 149/QĐHĐTV-TCKT ngày 28/02/2014 (sơ đồ 2.5) Hình 2.5: Quy trình tín dụng Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Hình 2.7: Sơ đồ Quy trình thủ tục cho vay tổ chức thực 2.2.3 Mục tiêu cho vay HKD Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Hòa Vang - Về dư nợ cho vay HKD: năm tăng 10% - Về tỷ trọng: dư nợ cho vay HKD lên 40% tổng dư nợ - Về cấu cho vay HKD: Đặt mục tiêu tăng cho vay hạn mức tín dụng cho vay trung dài hạn - Về tỷ lệ nợ xấu: tăng trưởng kèm kiểm soát RRTD, tỷ lệ nợ xấu HKD 0,5% Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 2.2.4 Các biện pháp cho vay HKD Chi nhánh NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện Hòa Vang triển khai thời gian qua a Phát triển củng cố khách hàng Chi nhánh thực phân nhóm khách hàng HKD vay vốn hữu, tiến hành xếp hạng tín dụng nội định kỳ, để phục vụ cho việc phân loại nợ trích lập dự phòng xử lý rủi ro; v.v… Chi nhánh chưa thực nghiên cứu thị trường, khảo sát tìm hiểu nhu cầu khách hàng HKD, chưa có định hướng rõ ràng khách hàng HKD tiềm b Thực thi giải pháp marketing - Về sản phẩm cho vay Chi nhánh triển khai nhiều sản phẩm, hình thức cho vay HKD khác như: cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ; cho vay lưu vụ hộ nông dân; cho vay theo hạn mức tín dụng; cho vay đầu tư vốn cố định cho phương án đầu tư… - Về lãi suất cho vay phí liên quan Bên cạnh áp dụng sách lãi suất theo Hội sở quy định chi nhánh linh động mặt lãi suất cho vay khách hàng HKD Qua năm, lãi suất cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh thay đổi đáng kể Lãi suất áp dụng theo quy định hội sở chính, với mức lãi suất cho vay ngắn hạn trung – dài hạn Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Bảng 2.4: Lãi suất cho vay HKD Chi nhánh cuối năm 2015 Loại tiền VND Ngoại tệ CV ngắn hạn 8,0-9,0 3,0-4,5 ĐVT: %- năm CV trung, dài hạn 11,0-12,0 5,5-6,5 (Nguồn: Thông báo lãi suất Chi nhánh) - Về kênh phân phối Các HKD vay vốn Chi nhánh chủ yếu qua giao dịch trực tiếp với cán nhân viên trụ sở Chi nhánh phòng giao dịch trực thuộc - Về cổ động, truyền thông Chi nhánh tổ chức nhiều chương trình quảng bá thương hiệu thông qua treo băng rôn thôn dân cư, phát tờ rơi trực tiếp cho khách hàng, tài trợ cho số hoạt động địa phương để nâng cao hình ảnh thương hiệu Song hoạt động không thường xuyên, tác dụng hạn chế, hiệu mang lại không cao - Về quy trình cho vay Chi nhánh thực quy trình cho vay HKD theo quy trình tín dụng chung hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam - Về nhân Số lượng nhân viên cho công việc ít, phải kiêm nhiệm nhiều công việc lúc, dẫn tới tải mặt nhân sự, nguyên nhân chủ yếu làm cho chi nhánh chưa phát triển tương xứng so với tiềm - Về sở vật chất, công nghệ Cơ sở vật chất khang trang đáp ứng yêu cầu làm việc người lao động Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng tài khoản, tính lãi định kỳ theo dõi biến động, đảm bảo độ xác an toàn cao Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 c Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD - Trên sở quy định cho vay Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-HĐTV-TDHo ngày 22/01/2014 thay cho Quyết định số 666/2010/HĐQT-TDHo ngày 15/06/2010 - Việc giao khoán tiêu dư nợ gắn liền với tiêu giới hạn nợ xấu - Thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định, phản ánh thực trạng chất lượng tín dụng Song công tác xếp hạng tín dụng nội KH HKD chưa tốt, công tác thu thập thông tin hạn chế xem xét cấp tín dụng Công tác kiểm tra, kiểm soát khách hàng, nợ vay sau cho vay thực chưa đầy đủ không thực chất Công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên Hoạt động cho vay Chi nhánh phụ thuộc vào tài sản bảo đảm, thêm vào giá thị trường tài sản bảo đảm giá Nhà nước ban hành có khoảng cách lớn Kể tài sản chấp có định thi hành án quan pháp luật không dễ bán, dẫn đến lâu ngày tài sản xuống cấp, nợ xấu Chi nhánh dây dưa kéo dài 2.2.5 Kết cho vay HKD NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Huyện Hòa Vang giai đoạn 2013 - 2015 a Quy mô cho vay - Dư nợ cho vay HKD Dư nợ cho vay HKD chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ, mức 30% Cụ thể, năm 2013 dư nợ CVHKD đạt 115.650 triệu đồng, chiếm 33,5% tổng dư nợ Năm 2014, dư nợ CVHKD tiếp tục tăng lên, đạt mức 125.560 triệu đồng, tăng 8,57% so với năm 2013, tỷ trọng tổng dư nợ có giảm xuống Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 mức cao, 32,56% Năm 2015, CVHKD tăng lên dư nợ tỷ trọng, 145.750 triệu đồng, tăng 16,8% so với năm trước chiếm 34,3% tổng dư nợ cho vay Chi nhánh - Số lượng khách hàng HKD vay vốn Số lượng khách hàng HKD chi nhánh tăng lên năm từ 2013 đến 2015 Năm 2013 số lượng KH HKD 2.345 hộ, năm 2014 tăng lên 2.465 hộ, năm 2015 tăng mạnh, 2.756 hộ - Dư nợ cho vay bình quân HKD Dư nợ cho vay HKD tăng chưa tương xứng với tiềm nên số lượng HKD tăng dư nợ tăng không đáng kể, đạt xoay quanh mức 50 triệu đồng Cụ thể, năm 2013 49,34 triệu đồng, năm 2014 50,94 triệu đồng, 52,88 triệu đồng vào năm 2015 b Cơ cấu dư nợ cho vay HKD - Trong cấu dư nợ cho vay HKD, dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu, mức 87% năm vừa qua Năm 2013, dư nợ ngắn hạn 101.200 triệu đồng, chiếm 87,51% tổng dư nợ, năm 2014 110.310 triệu đồng, chiếm 87,85%, năm 2015 130.595 triệu đồng, tương đương 88,39% tổng dư nợ Trong cấu dư nợ, dư nợ trung dài hạn điều chỉnh theo hướng tăng dần chiếm tỷ lệ phù hợp với kế hoạch cấp giao, nhiên chiếm phần nhỏ so với dư nợ ngắn hạn chi nhánh, 11-12% - Dư nợ cho vay HKD chi nhánh lĩnh vực ngành nghề tăng, dư nợ cho vay HKD ngành thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất, 59 - 65%, tỷ trọng có dấu hiệu giảm xuống qua năm Các ngành khác chiếm từ 13% ngành tổng dư nợ cho vay HKD chi nhánh - Trong hoạt động cho vay NHNo & PTNT Huyện Hòa Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Vang cho vay lần chủ yếu chiếm 75% tỷ trọng dư nợ cho vay toàn chi nhánh, cho vay hạn mức năm gần trọng phát triển chiếm tỷ trọng thấp tổng dư nợ cho vay - Tại NHNo&PTNT Huyện Hòa Vang tài sản đảm bảo vấn đề trọng công tác cho vay Tỷ trọng dư nợ có bảo đảm tài sản chiếm 70% dư nợ CVHKD Năm 2013, dư nợ có bảo đảm tài sản 75,91%, năm 2014 73,63%, năm 2015 71,26% Dư nợ không bảo đảm tài sản chiếm 24 28%, cụ thể 24,09%, 26,37%, 28,74% năm 2013, 2014 2015 c Chất lượng dịch vụ cho vay HKD NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Huyện Hòa Vang Từng bước lãnh đạo Chi nhánh quan tâm đến chất lượng dịch vụ cho vay HKD, nhân viên NH nhiệt tình tư vấn cho KHHKD trình lập hồ sơ vay vốn,… Song nhìn chung thời gian xử lý hồ sơ vay vốn chậm, thủ tục vay vốn phức tạp HKD d Rủi ro tín dụng cho vay HKD Tỷ lệ nợ xấu cho vay HKD mức thấp, xấp xỉ 1% Tỷ lệ DPXLRR thấp, mức 0,19 – 0,22% Điều cho thấy rủi ro cho vay HKD thấp, NH tăng cường cho vay HKD cách an toàn e Thu nhập từ cho vay HKD Tổng thu nhập ngân hàng từ cho vay theo xu hướng tăng trưởng qua năm, tổng thu từ lãi cho vay HKD chiếm tỷ trọng bình quân dao động từ 24 - 28%, cho thấy thu nhập từ cho vay HKD chiếm tỷ trọng cao thu nhập ngân hàng Tốc Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 độ tăng trưởng thu lãi từ CVHKD tăng mạnh, năm 2014 tăng 10,53% so với năm 2013, năm 2015 tăng 15,49 so với năm 2014 Thu nhập cho vay HKD tăng qua năm chiếm tỷ trọng gần 30% Mặc dù tỷ trọng dư nợ cho vay HKD chiếm 30% tỷ trọng thu nhập từ hoạt động thấp lãi suất cho vay HKD thấp lãi suất cho vay tiêu dùng lãi suất cho vay đối tượng khác 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CHO VAY HKD TẠI NH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HÒA VANG 2.3.1 Những kết đạt - Cho vay HKD hoạt động - Số lượng khách hàng HKD tăng trưởng năm qua - Dư nợ cho vay HKD tăng trưởng số tuyệt đối lẫn tương đối - Quy trình cho vay thực theo quy định - Việc kiểm soát rủi ro tín dụng đặt lên hàng đầu 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng tới hoạt động cho vay HKD NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện Hòa Vang - Việc nghiên cứu thị trường chưa thực hiện, hệ thống thông tin khách hàng yếu - Các sản phẩm cho vay HKD đơn điệu - Dư nợ cho vay tăng chưa tương xứng với tiềm kinh tế Huyện - Cơ cấu cho vay HKD chưa thật hợp lý - Quy trình cho vay NH nặng nề, phức tạp -… Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, luận văn nghiên cứu nội dung chủ yếu sau: (i) Khái quát NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện Hòa Vang (ii) Trên sở phân tích thực trạng cho vay, với trọng tâm phân tích hoạt động kết cho vay HKD NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện Hòa Vang, luận văn đánh giá thành công bước đầu tồn nguyên nhân hoạt động cho vay HKD NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện Hòa Vang CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD TẠI NHNo&PTNT HUYỆN HÒA VANG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế-xã hội Huyện Hòa Vang a Mục tiêu - Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2011-2020 đạt 11,5-12% năm - GDP ngành công nghiệp, xây dựng tăng trung bình 1515,5%/năm, Thương mại - Dịch vụ tăng 13-14%, GDP nông lâm ngư nghiệp tăng bình quân 5,0-5,2%/năm - Phấn đấu đến năm 2020 cấu kinh tế có tỷ trọng công nghiệp xây dựng đạt khoảng 45%; dịch vụ đạt khoảng 38%; nông - lâm- ngư nghiệp đạt khoảng 17% - b Định hướng phát triển ngành lĩnh vực Phát triển nông lâm ngư nghiệp - Giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp & PTNT tăng bình Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 quân theo giai đoạn: + Giai đoạn (2011-2015) tốc độ tăng bình quân/năm 3,26% + Giai đoạn (2016-2020) tốc độ tăng bình quân/năm 3,76% Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ưu tiên phát triển số ngành công nghiệp có lợi cạnh tranh sản phẩm chủ lực theo quy hoạch chung thành phố mạnh huyện Ngành dịch vụ Xây dựng ngành thương mại-dịch vụ phát triển văn minh, đại, gắn với phát triển chung Thành phố Phát triển Thương mại - Dịch vụ mối gắn kết với sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp nông nghiệp, thực cầu nối sản xuất tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất phát triển; góp phần chuyển dịch cấu kinh tế lao động 3.1.2 Định hướng hoạt động NHNo&PTNT Huyện Hòa Vang - Bám sát định hướng đạo ngành chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương - Tiếp tục đẩy mạnh phát triển khách hàng - Mở rộng nâng cao hoạt động dịch vụ - Điều chỉnh cấu tín dụng hợp lý, nâng cao chất lượng tín dụng -… 3.1.3 Định hướng hoạt động cho vay HKD NHNo&PTNT Huyện Hòa Vang - Tập trung phát triển mạnh hoạt động cho vay HKD - Tiếp tục tăng trưởng quy mô cho vay HKD - Gia tăng tỷ trọng cho vay HKD Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 - Phấn đấu hạ tỷ lệ nợ xấu HKD - Đổi cấu cho vay HKD 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD TẠI NHNo&PTNT HUYỆN HÒA VANG 3.2.1 Tăng cường mối quan hệ với khách hàng truyền thống đôi với việc khai thác khách hàng tiềm - Tổ chức nghiên cứu thị trường, khách hàng HKD địa bàn Huyện - Tiến hành phân loại khách hàng, đánh giá, chấm điểm, xếp loại khách hàng - Đảm bảo cân đối nguồn vốn huy động cho vay - Xây dựng sách sản phẩm huy động cho vay đa dạng với lãi suất linh hoạt, phù hợp với thị trường, với khách hàng HKD 3.2.2 Chú trọng cho vay HMTD, cho vay trung dài hạn cho vay TSĐB - NH cần xây dựng sách khách hàng hợp lý nhằm tìm kiếm nguồn khách hàng trì mối quan hệ với hàng truyền thông - Chú trọng cho vay trung dài hạn, đặc biệt cho vay theo phương án, dự án đầu tư nhằm mở rộng cho vay theo chương trình, dự án kinh tế lớn - Tăng cường khả cho vay bảo đảm tài sản điều cần thiết trình hoàn thiện nghiệp vụ tín dụng Việt Nam Nhưng phải kèm với hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng HKD phù hợp 3.2.3 Tiếp tục quan tâm mức công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD Công tác kiểm soát rủi ro phải tiến hành trước, Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 sau vay vốn thu hồi toàn nợ vay Triển khai kết hợp bảo an tín dụng tất khoản vay HKD Khi khoản vay có dấu hiệu xấu, NH cần phải phân tích thực trạng khoản vay, thu thập thông tin cần thiết 3.2.4 Chú trọng công tác cổ động truyền thông, công tác chăm sóc khách hàng Chi nhánh cần tổ chức nhiều chương trình quảng bá thương hiệu Quảng bá sách cho vay HKD Chi nhánh qua phương tiện truyền thông Làm phát tờ rơi giới thiệu tính dịch vụ sản phẩm Quan tâm công tác chăm sóc khách hàng Thiết lập kênh thông tin để khách hàng góp ý 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Rà soát lại trình độ cán có tính đến xu hướng phát triển dài hạn Chi nhánh bối cảnh hội nhập để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm hoàn thiện kiến thức chuyên môn Cần phải đào tạo đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ, chế tín dụng, sách pháp luật, nghiệp vụ thẩm định dự án, phân tích hoạt động kinh doanh…cho cán NH nói chung cán tín dụng nói riêng để cán tiếp cận vấn đề cần phải thực Việc nâng cao trình độ cán phải thực từ khâu tuyển dụng, bố trí, đề bạt cán cần phải tuân thủ quy trình, quy chế 3.2.6 Ứng dụng khai thác tốt công nghệ ngân hàng Cần phải bố trí cán có đủ lực để đảm nhận công việc giao dịch, khai thác, phân tích xử lý thông tin Đưa dự Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 báo giúp ban lãnh đạo định phù hợp 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ NHNN Việt Nam - Về quản lý nhà nước cần có chế sách việc vay vốn HKD, cụ thể tốt - Hỗ trợ mặt sản xuất, có sách trợ giúp tài để Uỷ ban nhân dân huyện có điều kiện miễn giảm thuế thuê đất cho HKD địa phương - Có sách để trợ giúp, khuyến khích HKD đầu tư đổi công nghệ, đổi trang thiết bị sản xuất - Giao cho quan quản lý nhà nước trợ giúp kinh tế HKD - Đề nghị Bộ, ngành địa phương cần lồng ghép chương trình trợ giúp phát triển kinh tế HKD với chương trình mục tiêu quốc gia - Tạo điều kiện phát triển ổn định bình đẳng cho tất HKD thuộc thành phần lĩnh vực kinh doanh - Hoàn thiện chế giải tranh chấp liên quan đến bảo đảm tiền vay, chế xử lý tài sản đảm bảo - 3.3.2 Kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam - Tăng mức phán cho vay khách hàng Phòng Giao dịch - Cần đẩy mạnh quảng cáo, tiếp thị toàn hệ thống - Tiếp tục hoàn thiện qui trình cấp tín dụng HKD - Giao trung tâm đào tạo Agribank ban hành, chuẩn hoá chương trình đào tạo liên quan đến qui trình tín dụng, phân tích tài khách hàng, xếp hạng tín dụng,… -… Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 3.3.3 Kiến nghị UBND Huyện Hòa Vang - Chính quyền địa phương cần có sách đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh nhằm mục đích giải việc làm tăng thu nhập cho người dân - Hỗ trợ HKD việc đào tạo nguồn nhân lực - Giúp đỡ HKD việc phân công công việc hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý - KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở vận dụng lý luận kinh nghiệm thực tế trình bày chương 1; sau phân tích, đánh giá thực trạng chương 2, luận văn đề xuất định hướng giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Hòa Vang Bên cạnh đó, luận văn đưa kiến nghị quan hữu quan nhằm hoàn thiện hoạt động thời gian tới KẾT LUẬN Từ việc nghiên cứu sở lý luận phân tích tình hình thực tế luận văn đề cập giải số vấn đề sau: Hệ thống cách trình tự sở lý luận kinh tế HKD, luận văn nêu khẳng định cần thiết, vai trò, đặc trưng kinh tế HKD, đặc điểm cho vay HKD NHTM Phân tích thực trạng cho vay HKD Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Hòa Vang Qua kết nghiên cứu sở lý luận tình hình thực tế cho vay HKD Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Hòa Vang, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay HKD năm Footer Page 26 of 145 ... lợi ích kinh doanh NH 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh kết hoạt động cho vay HKD - Qui mô cho vay - Thị phần cho vay HKD - Cơ cấu dư nợ cho vay - Mức độ RRTD cho vay HKD - Chất lượng dịch vụ - Kết tài... ĐỘNG CHO VAY HKD CỦA NH THƯƠNG MẠI 1.2.1 Mục tiêu cho vay HKD - Phát triển qui mô cho vay HKD - Chi m lĩnh tăng trưởng thị phần cho vay HKD - Hợp lý hóa cấu cho vay HKD - Kiểm soát tốt RRTD cho vay. .. xấu Chi nhánh dây dưa kéo dài 2.2.5 Kết cho vay HKD NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Huyện Hòa Vang giai đoạn 2013 - 2015 a Quy mô cho vay - Dư nợ cho vay HKD Dư nợ cho vay HKD chi m
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵn, Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵn, Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay