Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

36 21 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 13:16

Header Page of 145 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU TRONG CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT ĐẾN SỰ ĐỒNG BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY: NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Mã số: Đ2015-04-56 Chủ nhiệm đề tài: TS ĐẶNG TÙNG LÂM Đà Nẵng, Tháng 09 năm 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU VÀ CẤU TRÚC SỞ HỮU TRONG CÁC CÔNG TY 1.1 KHÁI QUÁT BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU 1.1.1 Biến động đồng giá cổ phiếu (Synchronicity) 1.1.2 Biến động đồng tính thông tin giá cổ phiếu (Informativeness) 1.1.3 Ý nghĩa kinh tế biến động đồng giá cổ phiếu 1.2 CẤU TRÚC SỞ HỮU TRONG CÔNG TY 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU 1.3.1 Các nghiên cứu góc độ vĩ mô 1.3.2 Các nghiên cứu góc độ công ty 1.3.3 Khoảng trống nghiên cứu 12 1.4 GIẢ THUYẾT VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU 12 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 14 2.1 MẪU NGHIÊN CỨU 14 2.2 XÂY DỰNG CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU 14 2.2.1 Đồng biến động giá cổ phiếu 14 2.2.2 Đo lường biến sở hữu 15 2.2.3 Biến kiểm soát 15 2.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 15 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 16 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU VÀ CẤU TRÚC SỞ HỮU TRONG CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 16 3.1.1 Thống kê mô tả 16 Footer Page of 145 Header Page of 145 3.1.2 Ma trận tương quan 16 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU 18 3.2.1 Cổ đông lớn biến động đồng giá cổ phiếu 18 3.2.2 Nhà đầu tư nước biến động đồng giá cổ phiếu 19 3.2.3 Sở hữu nhà nước biến động đồng giá cổ phiếu 20 3.3 KIỂM ĐỊNH TÍNH BỀN VỮNG CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (ROBUSTNESS CHECKS) 21 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 4.1 KẾT LUẬN 27 4.2 CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN TRỊ 27 Footer Page of 145 Header Page of 145 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài: Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu công ty niêm yết đến đồng biến động giá cổ phiếu công ty: Nghiên cứu thị trường chứng khoán Việt Nam - Mã số: Đ2015-04-56 - Chủ nhiệm: TS Đặng Tùng Lâm - Thành viên tham gia: ThS Trần Nguyễn Trâm Anh - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - Thời gian thực hiện:Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng năm 2016 Mục tiêu Đánh giá ảnh hưởng cấu trúc sở hữu công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam đến đồng biến động giá cổ phiếu công ty Tính sáng tạo Thứ nhất, mặt học thuật, nghiên cứu làm rõ thêm mối quan hệ cấu trúc sở hữu đồng biến động giá cổ phiếu công ty nước phát triển Thứ hai, mặt thực tiễn, nghiên cứu có ý nghĩa nhà đầu tư việc phân tích xây dựng danh mục đầu tư, quan quản lý nhà nước hoạt động thị trường chứng khoán việc ổn định gia tăng hiệu thị trường, giảm rủi ro hệ thống thị trường, cuối để thị trường chứng khoán thật kênh dẫn vốn hiệu cho kinh tế Tóm tắt kết nghiên cứu Sử dụng liệu công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khoảng thời gian từ 2007 đến 2014 phân tích hồi quy dựa liệu bảng, kết từ nghiên cứu cho thấy cổ đông lớn Footer Page of 145 Header Page of 145 nhà đầu tư nước có ảnh hưởng nghịch chiều đến biến động đồng giá cổ phiếu Ngược lại, sở hữu nhà nước có tác động thuận chiều đến biến động đồng giá cổ phiếu Kết phù hợp với lập luận cổ đông lớn nhà đầu tư nước góp phần cải thiện tính thông tin giá cổ phiếu, giảm mức độ theo giá cổ phiếu đồng biến động với Tên sản phẩm - Sản phẩm khoa học: Hai báo, đăng Tạp chí Phát triển Kinh tế, chấp nhận đăng Tạp chí Kinh tế Phát triển năm 2016 (Có xác nhận Tổng Biên tập Tạp chí) - Sản phẩm đào tạo: Hướng dẫn học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ; Tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết nghiên cứu khả áp dụng Kết nghiên cứu sử dụng làm: - Tài liệu nghiên cứu phục vụ cho hoạt động giảng dạy đại học sau đại học lĩnh vực tài - Tài liệu tham khảo cho nhà quản lý thị trường để có xây dựng sách quản lý, đảm bảo cho thị trường hoạt động hiệu - Tài liệu tham khảo cho nhà quản trị công ty người có lợi ích công ty để có xây dựng chế quản trị công ty hiệu nhằm tăng giá trị công ty - Tài liệu tham khảo cho nhà đầu tư để có sở đưa định đầu tư phù hợp Báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu chuyển giao cho Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Kinh tế Báo cáo chuyển giao cho quan quản lý (Ủy ban Chứng khoán), công ty chứng khoán Footer Page of 145 Header Page of 145 INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information Project title: The effects of ownership structure in listed firms on stock price synchronicity: An empirical study on the Vietnam stock exchange Code number: Đ2015-04-56 Project Leader: Dr Dang Tung Lam Implementing institution: University of Economics, The University of Danang Duration: from 10/2015 to 09/2016 Objective(s) To evaluate the impact of the ownership structure of firms listing on the Vietnam stock exchange on their stock price synchronicity Creativeness and innovativeness This study is significant on both academic and practical aspects First, the study advances our understanding of the relation between ownership structure and stock price synchronicity in a developing country Second, on practical aspect, findings from the research should help investors to be able to make informed decisions in analysing and constructing their portfolios, and regulators to be able to make appropriate policies in promoting the sustainable development of the market, reducing systematic risk, and ensuring the stock market is functionally efficient in facilitating the allocation of capital to productive use in the economy Research results Using a comprehensive data set for all stocks listed in HOCHIMINH Stock Exchange and HANOI Stock Exchange from 2007 to 2014 and panel regression analyses, we find that large Footer Page of 145 Header Page of 145 shareholders and foreign investors have negative effect on stock price synchronicity In contrast, state ownership is positively associated with stock price synchronicity These results are consistent with the argument that large shareholders and foreign investors contribute to improving the informativeness of stock prices, and thus reduce the extent to which stock prices co-move Products - Publications: article published at Tạp chí Phát triển Kinh tế, and accepted for publication in 2016 at Tạp chí Kinh tế Phát triển (Confirmed by Editor) - Training: Supervising a Master student (Completed) and a PhD student (In progress) Effects, transfer alternatives of research results and applicability The results from this study can be used as: - Materials for teaching and learning activities for both undergraduate and postgraduate level in finance - Materials for regulators to be able to make appropriate policies in promoting the sustainable development of the market, and ensuring the market efficiency - Materials for firm management and stakeholders Appropriate corporate governance mechanisms can then be constructed based on this research’s results to maximize firm value - Materials for investors to be able to make informed investment decisions The property right of this report will be transferred to the University of Economics, The University of Danang The report is also transferred to regulatory bodies (State Securities Commission of Vietnam), securities companies Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tổng quan tình hình nghiên cứu Nghiên cứu đồng biến động giá cổ phiếu thu hút quan tâm đáng kể nhà nghiên cứu học thuật giới nhiều khía cạnh khác Ở góc độ vĩ mô, nghiên cứu thực nghiệm cho thấy giá cổ phiếu có xu hướng đồng biến động cao nước phát triển, nước có môi trường thể chế yếu, thiếu bảo vệ cho lợi ích cổ đông, nước có môi trường thông tin không minh bạch, nước có hội nhập thấp mặt kinh tế, tài vào kinh tế giới Ở góc độ công ty niêm yết, nghiên cứu thực nghiệm cung cấp minh chứng yếu tố liên quan đến vấn đề quản trị công ty, môi trường thông tin đóng vai trò quan trọng việc gia tăng hay giảm đồng biến động giá cổ phiếu công ty so với biến động chung thị trường Cấu trúc sở hữu công ty niêm yết có ảnh hưởng đến xu hướng đồng biến động giá cổ phiếu công ty thông qua việc tác động đến vấn đề quản trị công ty, môi trường thông tin công ty, lợi thông tin số nhà đầu tư với đặc điểm sở hữu định Cho đến nay, nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc sở hữu đến đồng biến động giá cổ phiếu phần lớn tập trung vào nước phát triển Khác với nước phát triển, cấu trúc sở hữu công ty nước phát triển thường có đặc điểm cấu trúc sở hữu tập trung theo sở hữu tập trung vào thành viên sáng lập, định chế tài chính, sở hữu nhà nước, thường hình thức cổ đông lớn Đặc điểm cấu trúc sở hữu thường có lợi cho cổ đông kiểm soát, tạo nhiều điều kiện cho cổ đông kiểm soát thực việc thao túng trục lợi người trả giá cổ đông khác Với đặc điểm sở hữu này, cổ đông kiểm soát có động để Footer Page of 145 Header Page of 145 che đậy thông tin bất lợi công ty công bố thông tin cách có chọn lọc, làm cho môi trường thông tin công ty trở nên minh bạch Trong môi trường thế, giá cổ phiếu có xu hướng đồng biến động lớn chứng minh nghiên cứu góc độ vĩ mô trước Tính cấp thiết đề tài Cấu trúc sở hữu nói chung công ty niêm yết Việt Nam có đặc điểm tương đồng với cấu trúc sở hữu công ty nước phát triển khác, sở hữu tập trung chiếm phần lớn công ty niêm yết Do vậy, góc độ thị trường nói chung, biến động đồng giá cổ phiếu lớn Tuy nhiên, góc độ công ty, tác động cấu trúc sở hữu, cụ thể nhóm sở hữu công ty niêm yết đồng biến động giá cổ phiếu công ty vấn đề cần nghiên cứu Cho đến nay, chưa có nghiên cứu vấn đề ghi nhận Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá ảnh hưởng cấu trúc sở hữu công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam đến đồng biến động giá cổ phiếu công ty Cụ thể, đề tài tập trung nghiên cứu ảnh hưởng cổ đông lớn, nhà đầu tư nước ngoài, sở hữu nhà nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Biến động đồng giá cổ phiếu công ty niêm yết cấu trúc sở hữu công ty - Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu công ty đến biến động đồng giá cổ phiếu 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian thời gian: Đề tài nghiên cứu mẫu Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 công ty niêm yết hai Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khoảng thời gian từ 2007 đến 2014 - Phạm vi nội dung: Đề tài giới hạn nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc sở hữu công ty niêm yết đến đồng biến động giá cổ phiếu công ty Đề tài không phân tích chế qua cấu trúc sở hữu tác động, có, đến biến động đồng giá cổ phiếu Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 5.1 Cách tiếp cận Tác giả sử dụng cách tiếp cận Morck, Yeung & Yu (2000) Jin & Myers (2006) để đo lường đồng biến động giá cổ phiếu; dựa vào nghiên cứu Brockman & Yan (2009), He & cộng (2013), He & Shen (2014) để xác định biến biến kiểm soát phù hợp 5.2 Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp phân tích thống kê kinh tế lượng để giải câu hỏi nghiên cứu đặt Footer Page 10 of 145 Header Page 22 of 145 15 2.2.2 Đo lường biến sở hữu Dựa nghiên cứu trước (ví dụ, Brockman & Yan, 2009; He & cộng sự, 2013; He & Shen, 2014), sở hữu nhóm cổ đông cụ thể công ty năm tính xác định tỷ lệ số lượng cổ phiếu nắm giữ nhóm cổ đông so với tổng số cổ phiếu lưu hành công ty năm 2.2.3 Biến kiểm soát Các nghiên cứu trước giới cho thấy số nhân tố đặc thù công ty có khả ảnh hưởng đến đồng biến động giá cổ phiếu có quan hệ tương quan tiềm tàng với biến sở hữu (ví dụ, Piotroski & Roulstone, 2004; Chan & Hameed, 2006; Fernandes & Ferreira, 2008; He & Shen, 2014; Ben-Nasr & Cosset, 2014) Để loại bỏ tác động chi phối biến đặc thù công ty đến quan hệ cấu trúc sở hữu đồng biến động giá cổ phiếu, tác giả kiểm soát mô hình hồi quy biến đặc thù công ty nhằm tách rời ảnh hưởng ròng biến sở hữu đến đồng biến động giá cổ phiếu 2.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Tác giả thực phân tích dựa mô hình hồi quy với liệu bảng với dạng tổng quát sau: (3) Footer Page 22 of 145 16 Header Page 23 of 145 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU VÀ CẤU TRÚC SỞ HỮU TRONG CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 3.1.1 Thống kê mô tả Bảng trình bày thống kê mô tả biến động đồng giá cổ phiếu Bảng Thống kê mô tả biến nghiên cứu Biến Ψ β CĐL CĐN NĐTNN NĐTTN SHNN MV MB LEV ROA Turnover StdRet ARet Số quan sát 3620 3620 5416 5416 5416 4134 5416 4735 4734 4115 4624 3304 3139 2883 Giá trị trung bình -1.990 0.972 0.095 0.269 0.051 0.664 0.211 -2.000 -0.175 0.115 0.067 0.083 0.153 -0.027 Độ lệch chuẩn 2.259 0.710 0.179 0.287 0.110 0.265 0.247 1.753 0.755 0.149 0.085 0.113 0.076 0.475 Phân vị 90% 0.258 1.894 0.350 0.677 0.178 1.000 0.548 0.196 0.777 0.339 0.160 0.224 0.249 0.566 Phân vị 75% -0.386 1.361 0.111 0.490 0.038 0.940 0.490 -1.006 0.312 0.169 0.100 0.106 0.192 0.273 Giá trị trung vị -1.429 0.919 0.000 0.222 0.001 0.655 0.060 -2.060 -0.147 0.050 0.052 0.040 0.139 -0.032 Phân vị 25% -3.056 0.502 0.000 0.000 0.000 0.468 0.000 -3.089 -0.674 0.007 0.021 0.012 0.099 -0.338 Phân vị 10% -4.930 0.146 0.000 0.000 0.000 0.314 0.000 -4.216 -1.178 0.001 0.003 0.004 0.072 -0.667 3.1.2 Ma trận tương quan Bảng trình bày ma trận hệ số tương quan Pearson biến sử dụng nghiên cứu Footer Page 23 of 145 Biến Ψ β CĐL CĐN NĐTNN NĐTTN SHNN MV MB LEV ROA Turnover StdRet ARet Ψ 1.000 0.669 -0.071 0.121 0.015 -0.015 -0.008 0.085 -0.174 0.054 -0.027 0.348 0.271 0.011 1.000 -0.063 0.085 -0.074 0.131 -0.090 -0.024 -0.287 0.062 -0.248 0.411 0.240 -0.034 β CĐN NĐTNN NĐTTN SHNN MV MB LEV 1.000 0.334 0.141 1.000 0.177 ROA Turnover StdRet 1.000 0.225 1.000 0.277 0.147 1.000 0.144 -0.107 -0.357 1.000 -0.093 0.304 0.019 -0.886 1.000 0.211 0.093 0.360 -0.317 0.101 1.000 0.021 -0.054 0.102 -0.221 0.116 0.515 1.000 0.026 0.005 -0.029 -0.121 0.126 0.171 0.032 1.000 -0.046 -0.048 0.108 -0.155 0.068 0.174 0.296 -0.216 1.000 -0.137 0.109 -0.100 0.293 -0.208 -0.134 -0.239 -0.085 -0.069 -0.054 0.054 -0.086 0.106 -0.045 -0.229 -0.176 -0.017 -0.070 -0.014 0.000 0.034 -0.066 0.022 -0.004 0.060 -0.029 0.132 CĐL Bảng Ma trận hệ số tương quan biến nghiên cứu 1.000 ARet Header Page 24 of 145 Footer Page 24 of 145 17 18 Header Page 25 of 145 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU 3.2.1 Cổ đông lớn biến động đồng giá cổ phiếu Mô hình hồi quy sử dụng phân tích có dạng sau: (4) Bảng trình bày kết hồi quy mô hình (4) Kết cho thấy sở hữu cổ đông lớn có ảnh hưởng nghịch đến biến động đồng giá cổ phiếu với mức ý nghĩa 1% Bảng Cổ đông lớn biến động đồng giá cổ phiếu Biến CĐL CĐN MV MB LEV ROA Turnover StdRet ARet Hằng số Ảnh hưởng cố định Số quan sát Adj R2 Footer Page 25 of 145 Ψ =log(R2/(1-R2)) Mô hình Mô hình (1) (2) Hệ số β Mô hình Mô hình (3) (4) -1.015*** -1.084*** (-3.34) (-3.62) 0.543*** (3.22) 0.536*** 0.524*** (15.61) (15.02) -0.876*** -0.866*** (-9.96) (-9.85) -0.043 -0.031 (-0.13) (-0.09) -0.181 -0.143 (-0.25) (-0.20) 6.066*** 5.911*** (11.80) (11.72) 1.133* 1.167* (1.83) (1.90) -0.409*** -0.408*** (-4.12) (-4.13) -0.840*** -0.837*** (-2.71) (-2.73) -0.269*** -0.284*** (-3.24) (-3.44) 0.112** (2.14) 0.109*** 0.107*** (8.43) (8.18) -0.250*** -0.248*** (-8.79) (-8.72) 0.015 0.017 (0.13) (0.15) -0.876*** -0.868*** (-3.76) (-3.72) 2.303*** 2.271*** (13.84) (13.59) 1.162*** 1.170*** (5.57) (5.61) -0.152*** -0.151*** (-4.81) (-4.81) 0.823*** 0.824*** (6.81) (6.86) IY 2,410 39.0% IY 2,410 39.4% IY 2,410 31.8% IY 2,410 32.0% 19 Header Page 26 of 145 3.2.2 Nhà đầu tư nước biến động đồng giá cổ phiếu Mô hình hồi quy sử dụng phân tích có dạng sau: (5) Bảng trình bày kết hồi quy ảnh hưởng nhà đầu tư nước đến biến động đồng giá cổ phiếu Nhất quán với giả thuyết, sở hữu nhà đầu tư nước có tác động nghịch đến biến động đồng giá cổ phiếu Bảng Nhà đầu tư nước biến động đồng giá cổ phiếu Biến NĐTNN Ψ =log(R2/(1-R2)) Mô hình Mô hình (1) (2) -0.876** (-2.39) 0.538*** (14.16) -0.875*** (-9.93) -0.095 (-0.27) 0.159 (0.22) 6.240*** (12.61) 0.938 (1.53) -0.424*** (-4.32) -0.856*** (-2.64) -1.332*** (-3.22) -0.577** (-2.43) 0.560*** (13.80) -0.912*** (-10.34) -0.193 (-0.54) 0.098 (0.13) 6.554*** (11.75) 1.120* (1.79) -0.446*** (-4.38) -0.427 (-1.23) IY 2,410 38.6% IY 2,280 39.9% NĐTTN MV MB LEV ROA Turnover StdRet ARet Hằng số Ảnh hưởng cố định Số quan sát Adj R2 Footer Page 26 of 145 Hệ số β Mô hình Mô hình (3) (4) -0.327*** -0.489*** (-3.09) (-4.06) -0.174** (-2.37) 0.114*** 0.122*** (7.89) (8.33) -0.253*** -0.267*** (-8.62) (-8.96) -0.007 -0.028 (-0.06) (-0.23) -0.767*** -0.752*** (-3.33) (-3.18) 2.339*** 2.365*** (14.08) (13.57) 1.106*** 1.227*** (5.35) (5.94) -0.155*** -0.141*** (-4.93) (-4.34) 0.826*** 0.755*** (6.73) (7.08) IY 2,410 31.6% IY 2,280 32.6% Header Page 27 of 145 20 3.2.3 Sở hữu nhà nước biến động đồng giá cổ phiếu Phân tích ảnh hưởng sở hữu nhà nước đến biến động đồng giá cổ phiếu dựa mô hình hồi quy sau: (6) Kết hồi quy tác động sở hữu nhà nước đến biến động đồng giá cổ phiếu trình bày Bảng Kết cho thấy sở hữu nhà nước có ảnh hưởng dương ý nghĩa thống kê đến biến động đồng giá cổ phiếu Bảng Sở hữu nhà nước biến động đồng giá cổ phiếu Biến SHNN MV MB LEV ROA Turnover StdRet ARet Hằng số Ảnh hưởng cố định Số quan sát Adj R2 Footer Page 27 of 145 Ψ =log(R2/(1-R2)) Mô hình (1) Hệ số β Mô hình (2) 0.584** (2.53) 0.497*** (14.57) -0.857*** (-9.87) -0.123 (-0.35) -0.106 (-0.15) 6.612*** (12.30) 1.022* (1.67) -0.444*** (-4.44) -0.923*** (-2.95) 0.210*** (2.99) 0.099*** (7.91) -0.246*** (-8.62) -0.016 (-0.14) -0.865*** (-3.73) 2.474*** (14.20) 1.136*** (5.48) -0.163*** (-5.09) 0.801*** (6.65) IY 2,410 38.8% IY 2,410 31.8% 21 Header Page 28 of 145 3.3 KIỂM ĐỊNH TÍNH BỀN VỮNG CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (ROBUSTNESS CHECKS) Phần thực số phân tích thêm nhằm đánh độ tin cậy kết ghi nhận phần trước Bảng 6, Bảng 7, Bảng trình bày kết kiểm soát thêm biến trễ biến động đồng giá cổ phiếu (LagSynch) mô hình hồi quy tương ứng cho ảnh hưởng cổ đông lớn cổ đông nhỏ, nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước, sở hữu nhà nước Kết cho thấy ước lượng hệ số biến sở hữu không thay đổi mặt định tính giá trị hệ số ý nghĩa thống kê Bảng Cổ đông lớn biến động đồng giá cổ phiếu (Kiểm soát biến trễ phụ thuộc mô hình) Biến CĐL CĐN MV MB LEV ROA Turnover StdRet ARet LagSynch Hằng số Ảnh hưởng cố định Số quan sát Adj R2 Footer Page 28 of 145 Ψ =log(R2/(1-R2)) Mô hình Mô hình (1) (2) -0.708** (-2.56) -0.759*** (-2.78) 0.361** (2.54) 0.422*** 0.417*** (11.85) (11.54) -0.711*** -0.709*** (-8.45) (-8.44) -0.016 -0.007 (-0.06) (-0.03) 0.774 0.788 (1.28) (1.30) 4.635*** 4.547*** (11.34) (10.97) 1.817*** 1.837*** (2.90) (2.93) -0.378*** -0.376*** (-3.55) (-3.53) 0.311*** 0.306*** (7.39) (7.39) -0.968*** -1.082*** (-3.59) (-3.96) IY 2,272 44.6% IY 2,272 44.8% Hệ số β Mô hình Mô hình (3) (4) -0.209*** -0.219*** (-2.93) (-3.10) 0.080* (1.66) 0.090*** 0.089*** (8.32) (8.13) -0.213*** -0.213*** (-9.17) (-9.12) 0.038 0.040 (0.39) (0.42) -0.393** -0.390** (-2.06) (-2.04) 1.704*** 1.683*** (11.88) (11.59) 0.690*** 0.700*** (3.11) (3.15) -0.158*** -0.157*** (-4.75) (-4.73) 0.320*** 0.318*** (11.71) (11.56) 0.366*** 0.341*** (4.05) (3.70) IY 2,272 39.6% IY 2,272 39.7% 22 Header Page 29 of 145 Bảng Nhà đầu tư nước biến động đồng giá cổ phiếu (Kiểm soát biến trễ phụ thuộc mô hình) Biến NĐTNN Ψ =log(R2/(1-R2)) Mô hình Mô hình (1) (2) Hệ số β Mô hình Mô hình (3) (4) -0.737** (-2.44) -0.228** (-2.54) 0.429*** (12.13) -0.712*** (-8.78) -0.063 (-0.23) 1.061* (1.75) 4.716*** (11.65) 1.659*** (2.69) -0.389*** (-3.69) 0.317*** (7.93) -0.981*** (-3.46) -1.021*** (-3.16) -0.420** (-2.30) 0.433*** (12.17) -0.708*** (-8.69) -0.181 (-0.62) 0.935 (1.52) 5.012*** (11.23) 1.717*** (2.71) -0.442*** (-4.13) 0.314*** (7.75) 0.857*** (3.41) 0.093*** (7.58) -0.215*** (-8.87) 0.023 (0.23) -0.309 (-1.64) 1.731*** (11.93) 0.636*** (2.91) -0.161*** (-4.84) 0.322*** (11.68) 0.364*** (3.94) -0.325*** (-3.21) -0.117* (-1.94) 0.092*** (7.47) -0.212*** (-8.59) 0.021 (0.21) -0.297 (-1.50) 1.762*** (11.60) 0.683*** (3.12) -0.161*** (-4.75) 0.325*** (11.90) 0.650*** (7.84) IY 2,272 44.5% IY 2,190 45.1% IY 2,272 39.5% IY 2,190 39.3% NĐTTN MV MB LEV ROA Turnover StdRet ARet LagSynch Hằng số Ảnh hưởng cố định Số quan sát Adj R2 Footer Page 29 of 145 Header Page 30 of 145 23 Bảng Sở hữu nhà nước biến động đồng giá cổ phiếu (Kiểm soát biến trễ phụ thuộc mô hình) Biến SHNN MV MB LEV ROA Turnover StdRet ARet LagSynch Hằng số Ảnh hưởng cố định Số quan sát Adj R2 Ψ =log(R2/(1-R2)) Mô hình (1) Hệ số β Mô hình (2) 0.419** (2.36) 0.393*** (12.32) -0.694*** (-8.72) -0.071 (-0.25) 0.836 (1.37) 5.011*** (11.59) 1.700*** (2.73) -0.405*** (-3.78) 0.316*** (7.97) -1.278*** (-4.54) 0.141** (2.49) 0.082*** (7.87) -0.210*** (-8.95) 0.018 (0.19) -0.381** (-2.02) 1.828*** (12.02) 0.652*** (2.97) -0.166*** (-4.96) 0.321*** (11.72) 0.268*** (2.95) IY 2,272 44.5% IY 2,272 39.5% Bảng 9, Bảng 10, Bảng 11 trình bày kết kiểm soát thêm mô hình hồi quy ảnh hưởng cố định Sở Giao dịch tương ứng cho ảnh hưởng cổ đông lớn cổ đông nhỏ, nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước, sở hữu nhà nước Như thấy, kết quán với phát phần phân tích Mục 3.2 Footer Page 30 of 145 24 Header Page 31 of 145 Bảng Cổ đông lớn biến động đồng giá cổ phiếu (Kiểm soát ảnh hưởng cố định sở giao dịch) Biến CĐL CĐN MV MB LEV ROA Turnover StdRet ARet Hằng số Ảnh hưởng cố định Số quan sát Adj R2 Footer Page 31 of 145 Ψ =log(R2/(1-R2)) Mô hình Mô hình (1) (2) Hệ số β Mô hình Mô hình (3) (4) -1.004*** -1.075*** (-3.26) (-3.54) 0.542*** (3.22) 0.546*** 0.532*** (13.14) (12.87) -0.885*** -0.874*** (-10.39) (-10.27) -0.049 -0.037 (-0.14) (-0.11) -0.173 -0.137 (-0.24) (-0.19) 6.064*** 5.909*** (11.83) (11.74) 1.112* 1.150* (1.77) (1.84) -0.409*** -0.409*** (-4.12) (-4.13) -0.778** -0.783** (-2.09) (-2.13) -0.239*** -0.253*** (-2.93) (-3.12) 0.108** (2.08) 0.137*** 0.135*** (8.99) (8.79) -0.276*** -0.274*** (-9.72) (-9.64) -0.003 -0.001 (-0.03) (-0.00) -0.854*** -0.846*** (-3.70) (-3.67) 2.297*** 2.267*** (14.14) (13.90) 1.103*** 1.111*** (5.34) (5.38) -0.153*** -0.153*** (-4.85) (-4.85) 1.006*** 1.005*** (7.59) (7.63) IYL 2,410 39.0% IYL 2,410 39.4% IYL 2,410 32.5% IYL 2,410 32.6% 25 Header Page 32 of 145 Bảng 10 Nhà đầu tư nước biến động đồng giá cổ phiếu (Kiểm soát ảnh hưởng cố định sở giao dịch) Biến NĐTNN NĐTTN MV MB LEV ROA Turnover StdRet ARet Hằng số Ảnh hưởng cố định Số quan sát Adj R2 Footer Page 32 of 145 Ψ =log(R2/(1-R2)) Mô hình Mô hình (1) (2) Hệ số β Mô hình Mô hình (3) (4) -0.854** -1.297*** (-2.35) (-3.17) -0.554** (-2.36) 0.550*** 0.574*** (12.00) (12.14) -0.886*** -0.924*** (-10.33) (-10.74) -0.102 -0.197 (-0.29) (-0.55) 0.163 0.106 (0.23) (0.14) 6.236*** 6.539*** (12.64) (11.78) 0.915 1.090* (1.48) (1.72) -0.424*** -0.446*** (-4.32) (-4.38) -0.773** -0.378 (-2.01) (-1.01) -0.278*** -0.415*** (-2.67) (-3.47) -0.126* (-1.69) 0.142*** 0.151*** (8.72) (9.18) -0.279*** -0.292*** (-9.59) (-9.92) -0.022 -0.035 (-0.19) (-0.30) -0.760*** -0.735*** (-3.31) (-3.12) 2.330*** 2.335*** (14.40) (13.71) 1.053*** 1.164*** (5.15) (5.73) -0.157*** -0.143*** (-4.95) (-4.36) 1.010*** 0.857*** (7.55) (7.79) IYL 2,410 38.6% IYL 2,280 39.9% IYL 2,410 32.4% IYL 2,280 33.3% Header Page 33 of 145 26 Bảng 11 Sở hữu nhà nước biến động đồng giá cổ phiếu (Kiểm soát ảnh hưởng cố định sở giao dịch) Biến SHNN MV MB LEV ROA Turnover StdRet ARet Hằng số Ảnh hưởng cố định Số quan sát Adj R2 Footer Page 33 of 145 Ψ =log(R2/(1-R2)) Mô hình (1) Hệ số β Mô hình (2) 0.573** (2.51) 0.504*** (12.02) -0.863*** (-10.22) -0.126 (-0.36) -0.100 (-0.14) 6.603*** (12.34) 1.008 (1.63) -0.444*** (-4.43) -0.879** (-2.36) 0.163** (2.32) 0.127*** (8.51) -0.271*** (-9.53) -0.026 (-0.22) -0.841*** (-3.65) 2.439*** (14.35) 1.081*** (5.26) -0.162*** (-5.08) 0.978*** (7.35) IYL 2,410 38.7% IYL 2,410 32.4% Header Page 34 of 145 27 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 KẾT LUẬN Sử dụng liệu toàn công ty niêm yết hai Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khoảng thời gian từ 2007-2014, kết phân tích cho thấy sở hữu cổ đông lớn nhà đầu tư nước có ảnh hưởng nghịch đến biến động đồng giá cổ phiếu Các kết phù hợp với giả thuyết cổ đông lớn nhà đầu tư nước có nhiều ưu việc thu thập xử lý thông tin liên quan đến giá trị công ty, cổ đông lớn nhà đâu tư nước góp phần cải thiện vấn đề quản trị công ty tính minh bạch công ty mà họ đầu tư, sở hữu nhóm cổ đông góp phần làm gia tăng tính thông tin giá cổ phiếu, giảm biến động đồng giá cổ phiếu với thị trường Kết nghiên cứu cho thấy giá cổ phiếu công ty với sở hữu nhà nước cao có xu hướng đồng biến động cao với thị trường Kết phù hợp với giả thuyết sở hữu nhà nước cao công ty thường dẫn đến minh bạch công ty thấp Điều làm cho thông tin cung cấp cho nhà đầu tư ít, nhà đầu tư khó tiếp cận với thông tin liên quan đến giá trị công ty Do vậy, giá cổ phiếu công ty không mang tính thông tin cao có xu hướng đồng biến động cao với thị trường 4.2 CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN TRỊ Nghiên cứu tác giả có hàm ý nhà hoạch định sách, công ty nhà đầu tư + Đối với nhà hoạch định sách Kết từ nghiên cứu tác giả cho thấy việc giảm biến động đồng giá cổ phiếu thực tốt Footer Page 34 of 145 Header Page 35 of 145 28 gia tăng mức độ tập trung sở hữu công ty niêm yết thông qua hình thức sở hữu cổ đông lớn, cho phép gia tăng sở hữu nhà đầu tư nước công ty Ngoài ra, kết từ nghiên cứu cho thấy cần phải tăng tính minh bạch doanh nghiệp có sở hữu nhà nước nói riêng công ty niêm yết nói chung Sự minh bạch thị trường tạo niềm tin cho nhà đầu tư, giúp cho nhà đầu tư có đầy đủ thông tin để định đầu tư Khi đó, thị trường chứng khoán thật kênh thu hút dẫn vốn hiệu kinh tế + Đối với công ty Kết từ nghiên cứu tác giả hàm ý gia tăng mức độ tập trung sở hữu công ty thông qua hình thức sở hữu cổ đông lớn, gia tăng sở hữu nhà đầu tư nước góp phần cải thiện tính thông tin giá cổ phiếu, giảm biến động đồng giá + Đối với nhà đầu tư Kết từ nghiên cứu tác giả hàm ý mức độ tập trung sở hữu công ty hình thức cổ đông lớn tỷ lệ sở hữu cao nhà đầu tư nước công ty nhân tố giúp nhà đầu tư đánh giá tính thông tin giá cổ phiếu, từ đó, cho phép có phân tích xác việc đầu tư 4.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU Do hạn chế liệu, số vấn đề liên quan đến ảnh hưởng cấu trúc sở hữu không giải đề tài Cụ thể, chế thông qua cấu trúc sở hữu tác động đến biến động đồng giá cổ phiếu không phân tích Ngoài ra, nghiên cứu trước giới cho thấy sở hữu vượt qua ngưỡng đó, ảnh hưởng cấu trúc sở hữu đến biến động đồng giá cổ phiếu theo quan hệ phi tuyến tính Để nghiên Footer Page 35 of 145 Header Page 36 of 145 29 cứu vấn đề mặt thực nghiệm, đòi hỏi phải có liệu chi tiết nhóm cổ đông lớn công ty Cuối cùng, nhóm cổ đông quan trọng tác động đáng kể đến biến động đồng giá cổ phiếu sở hữu nhà quản trị công ty Những vấn đề nên giải nghiên cứu tương lai điều kiện liệu cho phép Footer Page 36 of 145 ... góc độ công ty, tác động cấu trúc sở hữu, cụ thể nhóm sở hữu công ty niêm yết đồng biến động giá cổ phiếu công ty vấn đề cần nghiên cứu Cho đến nay, chưa có nghiên cứu vấn đề ghi nhận Việt Nam Mục... vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Biến động đồng giá cổ phiếu công ty niêm yết cấu trúc sở hữu công ty - Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu công ty đến biến động đồng giá cổ phiếu 4.2 Phạm vi nghiên. .. Cấu trúc sở hữu nói chung công ty niêm yết Việt Nam có đặc điểm tương đồng với cấu trúc sở hữu công ty nước phát triển khác, sở hữu tập trung chiếm phần lớn công ty niêm yết Do vậy, góc độ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay