Hành vi xâm phạm quyền tác giả, thực trạng và giải pháp

21 137 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 12:33

Đề tài: Hành vi xâm phạm quyền tác giả, thực trạng giải pháp hành vi xâm phạm quyền tác giả MỞ ĐẦU: Trong xu hướng phát triển xã hội nay, để phát triển sánh vai với nước bạn; bên cạnh đột phá, đời sản phẩm khoa học, thông minh xã hội cần trau dồi phát triển văn hóa dân tộc (các tác phẩm, công trình kiến trúc, ) đời Song song với đời tác phẩm vấn đề quyền tác giả quan tâm, đề cao trọng hết Có thể nói, hệ thống pháp luật Việt Nam tạo hành lang pháp lý an toàn khuyến khích hoạt động sáng tạo bảo hộ thành lao động Hệ thống phương tiện để chủ thể quyền tác giả sử dụng nhằm bảo vệ quyền lợi đồng thời công cụ quản lý quan nhà nước có thẩm quyền Tuy nhiên, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt xâm phạm quyền tác giả không giảm mà có chiều hướng gia tăng, có tính phức tạp ngày nghiêm trọng Việc nhận thức thực trạng xâm phạm quyền tác giả Việt Nam có ý nghĩa quan trọng việc tìm nguyên nhân đề xuất giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng Nhóm em xin trình bày làm rõ vấn đề: “Hành vi xâm phạm quyền tác giả, thực trạng giải pháp hành vi xâm phạm quyền tác giả” I) KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN TÁC GIẢ 1.1 Chủ thể quyền tác giả Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ tổ chức, cá nhân chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ Quyền tác giả quyền tổ chức, cá nhân tác phẩm sáng tạo sở hữu (khoản Điều LSHTT) =>Như vậy, chủ thể quyền tác giả tác giả (đồng tác giả), chủ sở hữu quyền tác giả tổ chức, cá nhân chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền tác giả - Tác giả : Là cá nhân trực tiếp sáng tạo phần toàn tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học từ lao động trí óc (Điều Nghị định 100/2006/NĐCP) + Theo Điều 37 Luật SHTT : “Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, sở vật chất- kỹ thuật để sáng tạo tác phẩm có quyền nhân thân quy định Điều 19 quyền tài sản quy định Điều 20 Luật này” + Đồng tác giả : Là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm Họ sử dụng thời gian, tài chính, sở vật chất- kỹ thuật để sáng tạo tác phẩm họ có chung quyền Điều 19 Điều 20 Luật SHTT tác phẩm - Chủ sở hữu quyền tác giả : cá nhân, tổ chức nắm giữ một, số toàn quyền tài sản quy định Luật SHTT (Căn pháp lí Điều 27 Nghị định 100/2006/NĐ- CP) +Chủ sở hữu quyền tác giả đồng thời tác giả : Có toàn quyền nhân thân quyền tài sản theo quy định pháp luật shtt + Chủ sở hữu quyền tác giả không đồng thời tác giả :  Tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả giao kết hợp đồng với tác giả.( Điều 39 luật hhtt)  Tổ chức, cá nhân thừa kế quyền tác giả.( Điều 40 luật Shtt)  Tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền.( Điều 41 luật shtt)  Nhà nước chủ sở hữu quyền tác giả ( Điều 42 luật shtt) 1.2 Đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả Đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả tác phẩm sáng tạo lĩnh vực văn học, nghệ thuật khoa học thể phương tiện hay hình thức nào, không phân biệt nội dung, giá trị không phụ thuộc vào thủ tục Tác phẩm văn học, nghệ thuật khoa học bảo hộ phải tác giả trực tiếp sáng tạo lao động trí tuệ mà không chép từ tác phẩm người khác (Được qui định chi tiết Điều 14 luật shtt nghị định 100/2006/NDCP.) Ngoài luật SHTT liệt kê đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả Điều 15 gồm : - Tin tức thời tuý đưa tin - Văn quy phạm pháp luật, văn hành chính, văn khác thuộc lĩnh vực tư pháp dịch thức văn - Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu 1.3 Căn phát sinh quyền tác giả Theo khoản Điều Luật SHTT, quyền tác giả phát sinh kể từ tác phẩm sáng tạo thể hình thức vật chất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, công bố hay chưa công bố, đăng ký hay chưa đăng ký Riêng tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian điểm a, b, c khoản Điều 23 Luật SHTT, bao gồm: truyện, thơ, câu đố, điệu hát, điệu âm nhạc, điệu múa, diễn, nghi lễ trò chơi, bảo hộ không phụ thuộc vào việc định hình 1.4 Nội dung quyền tác giả Theo Điều 18 Luật SHTT, nội dung quyền tác giả tác phẩm bao gồm quyền nhân thân quyền tài sản * Quyền nhân thân Theo Điều 19 Luật SHTT, quyền nhân thân tác giả gồm quyền: - Quyền đặt tên cho tác phẩm (khoản 1) Quyền đặt tên cho tác phẩm tồn độc lập với quyền tài sản, thuộc tác giả- người trực tiếp sáng tạo tác phẩm, cho dù tác giả có đồng thời chủ sở hữu quyền tác giả hay không Quyền đặt tên cho tác phẩm không áp dụng tác phẩm dịch từ ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác - Quyền đứng tên: Được nêu tên thật bút danh tác phẩm công bố, sử dụng (khoản 2) - Quyền công bố tác phẩm cho phép người khác công bố tác phẩm (khoản 3): Quyền dành cho chủ sở hữu quyền tác giả Nếu tác giả đồng thời chủ sở hữu quyền tác giả quyền thuộc tác giả Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng quyền phải xin phép trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả - Quyền bảo vệ toàn vẹn tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén xuyên tạc tác phẩm hình thức gây phương hại đến danh dự uy tín tác giả, trừ trường hợp có thỏa thuận với tác giả (khoản 4) * Quyền tài sản - Theo khoản Điều 20 Luật SHTT, quyền tài sản bao gồm: + Làm tác phẩm phái sinh Quyền làm tác phẩm phái sinh bao gồm quyền dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, tuyển tập, giải Quyền làm tác phẩm phái sinh thuộc chủ sở hữu quyền tác giả Khi người muốn làm tác phẩm phái sinh phải đồng ý chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm gốc + Biểu diễn tác phẩm trước công chúng Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực cho phép người khác thực biểu diễn tác phẩm cách trực tiếp thông qua chương trình ghi âm, ghi hình phương tiện kỹ thuật mà công chúng tiếp cận + Sao chép tác phẩm: Quyền chép quyền tài sản độc quyền thuộc quyền tác giả, chủ sở hữu thực cho phép người khác thực việc tạo tác phẩm phương tiện hay hình thức nào, bao gồm việc tạo hình thức điện tử + Phân phối, nhập gốc tác phẩm; Quyền phân phối gốc tác phẩm quyền chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực cho phép người khác thực hình thức, phương tiện kỹ thuật mà công chúng tiếp cận để bán, cho thuê hình thức chuyển nhượng khác gốc tác phẩm Đối với tác phẩm tạo hình, tác phẩm nhiếp ảnh quyền phân phối bao gồm việc trưng bày, triển lãm trước công chúng + Truyền đạt tác phẩm đến công chúng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử phương tiện kỹ thuật khác; + Cho thuê gốc tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính Quyền cho thuê gốc tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực cho phép người khác thực việc cho thuê để sử dụng có thời hạn - Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có độc quyền thực cho phép người khác thực quyền khoản Điều 20 Luật SHTT theo quy định Luật SHTT Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng một, số toàn quyền phải xin phép trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả - Riêng việc sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian phải tuân theo Điều 23 Luật SHTT Điều 20 Nghị định 100/2006/NĐ-CP Cụ thể: 1.5 Giới hạn quyền tác giả Theo Điều Luật SHTT, giới hạn quyền tác giả quy định sau: - Chủ thể quyền tác giả thực quyền phạm vi thời hạn bảo hộ theo quy định Luật SHTT - Việc thực quyền tác giả không xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân khác không vi phạm quy định khác pháp luật có liên quan - Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh lợi ích khác Nhà nước, xã hội quy định Luật SHTT, Nhà nước có quyền cấm hạn chế chủ thể quyền tác giả thực quyền buộc chủ thể quyền tác giả phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng quyền với điều kiện phù hợp; 1.6 Thời hạn bảo hộ quyền tác giả Điều 27 Luật SHTT quy định thời hạn bảo hộ quyền tác giả Theo đó: - Các quyền nhân thân quy định khoản 1, Điều 19 Luật SHTT bảo hộ vô thời hạn: • Quyền đặt tên cho tác phẩm ; • Quyền đứng tên • Quyền bảo vệ toàn vẹn tác phẩm - Còn quyền nhân thân khoản Điều 19 Luật SHTT quyền tài sản Điều 20 Luật SHTT, bao gồm: • Quyền công bố tác phẩm cho phép người khác công bố tác phẩm ; • Quyền làm tác phẩm phái sinh ; • Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng ; • Quyền chép tác phẩm ; • Quyền phân phối, nhập gốc tác phẩm ; • Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử phương tiện kỹ thuật khác ; • Quyền cho thuê gốc tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính =>Các quyền bảo hộ theo thời hạn pháp luật quy định, cụ thể là: + Tác phẩm điện ảnh, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ 75 năm, kể từ tác phẩm công bố lần Đối với tác phẩm điện ảnh chưa công bố thời hạn 25 năm, kể từ tác phẩm định hình thời hạn bảo hộ 100 năm, kể từ tác phẩm định hình Đối với tác phẩm khuyết danh, thông tin tác giả xuất có thời hạn bảo hộ suốt đời tác giả 50 năm năm tác giả chết; tác phẩm có đồng tác giả thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối chết; + Đối với tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, thời hạn bảo hộ 50 năm, kể từ tác phẩm công bố lần Trong thời hạn 50 năm, tác phẩm chưa công bố thời hạn bảo hộ 50 năm, kể từ tác phẩm định hình + Tác phẩm không thuộc loại hình quy định có thời hạn bảo hộ suốt đời tác giả 50 năm năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối chết;  Thời hạn bảo hộ theo quy định chấm dứt vào thời điểm 24 ngày 31 tháng 12 năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả + Đối với tác phẩm di cảo (tác phẩm công bố lần đầu sau tác giả chết), thời hạn bảo hộ quyền tài sản quyền nhân thân gắn với tài sản 50 năm, kể từ tác phẩm công bố lần II) XÁC ĐỊNH HÀNH VI VÀ THỰC TRẠNG XÂM PHẠM QUYỀN NHÂN THÂN CỦA TÁC GIẢ 2.1 Xác định hành vi xâm phạm quyền nhân thân tác giả Theo Điều Nghị định 105/2006/NĐ- CP, hành vi bị coi xâm phạm quyền SHTT nói chung, xâm phạm quyền nhân thân tác giả nói riêng phải có đủ bốn cứ: *Thứ nhất, đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi đối tượng bảo hộ quyền tác giả +Đối tượng bị xem xét hiểu đối tượng bị nghi ngờ bị xem xét nhằm đưa kết luận có phải đối tượng xâm phạm hay không.( khoản7 Điều nghị định 105/2006/NĐ- CP) Mặt khác, Điều 28 Luật SHTT quy định hành vi xâm phạm quyền nhân thân tác sau: Chiếm đoạt quyền tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học Mạo danh tác giả Công bố tác phẩm mà không phép tác giả Công bố tác phẩm có đồng tác giả mà không phép đồng tác giả Sửa chữa, cắt xén xuyên tạc tác phẩm hình thức gây phương hại đến danh dự uy tín tác giả.” Theo điều Nghị định 105/2006/NĐ-CP, việc xác định đối tượng bảo hộ thực cách xem xét tài liệu, chứng chứng minh phát sinh, xác lập quyền theo Điều Luật SHTT - Đối với quyền tác giả không đăng ký bảo hộ quan có thẩm quyền (Cục quyền tác giả), quyền xác định sở gốc tác phẩm tài liệu liên quan (nếu có) Nếu gốc tác phẩm tài liệu liên quan không tồn tại, quyền tác giả xem có thực dựa sở thông tin tác giả thể thông thường công bố hợp pháp - Đối với quyền tác giả đăng ký bảo hộ quan có thẩm quyền, việc xác định đối tượng bảo hộ dựa vào Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả tài liệu kèm theo *Thứ hai, có yếu tố xâm phạm đối tượng bị xem xét Yếu tố xâm phạm quyền nhân thân tác giả là: Tác phẩm giả mạo tên, chữ ký tác giả, mạo danh chiếm đoạt quyền tác giả Theo Điều 28 Luật SHTT, hành vi sau hành vi xâm phạm quyền nhân thân tác giả: • Chiếm đoạt quyền tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (khoản 1) • Mạo danh tác giả (khoản 2) • Công bố tác phẩm mà không phép tác giả (khoản 3) • Công bố tác phẩm có đồng tác giả mà không phép đồng tác giả (khoản 4) • Sửa chữa, cắt xén xuyên tạc tác phẩm hình thức gây phương hại đến danh dự uy tín tác giả (khoản 5) *Thứ ba, người thực hành vi bị xem xét chủ thể quyền tác giả người pháp luật quan có thẩm quyền cho phép theo quy định Điều 25, 26 Luật SHTT Thứ tư, hành vi bị xem xét xảy Việt Nam Hành vi xem xét bị coi xảy Việt Nam khi: + Hành vi bắt đầu thực Việt Nam + Hành vi kết thúc Việt Nam + Hành vi bắt đầu kết thúc nước ngoài, có giai đoạn thực Việt Nam 2.2 Thực trạng hành vi xâm phạm quyền nhân thân tác giả: Vấn đề xâm phạm quyền tác giả Việt Nam, đặc biệt xâm phạm quyền nhân thân tác giả, xảy nhiều, gây xúc không nhỏ cho người sáng tạo tác phẩm, chủ sở hữu tác phẩm, người thưởng thức tác phẩm Những người làm công tác sáng tạo tác phẩm ngần ngại thực ý đồ sáng tạo mình, điều tác động không tốt đến đời sống văn hóa tinh thần cộng đồng Ngoài ra, vấn đề quyền tác giả bị xâm phạm gây thiệt hại lớn tới kinh tế quốc dân *Trong lĩnh vực âm nhạc: Trong lĩnh vực âm nhạc, điển hình vụ việc Album “Chat với Mozart” Ngày 10/9/2005, album “Chat với Mozart” phát hành, gồm tác phẩm nhạc không lời nhạc sĩ cổ điển nước Bach, Tchaikovsky, Borodine, Elgar, Mozart, Schumann, Vivaldi, Gounod, Saint-Saens nhạc sỹ Dương Thụ viết lời Việt, nhạc sĩ Anh Quân- Huy Tuấn hòa âm ca sỹ Mỹ Linh kiêm nhà sản xuất trình bày Theo tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, album “Chat với Mozart” xâm phạm đến quyền nhân thân tác giả Điều 19 Luật SHTT, bao gồm quyền đặt tên cho tác phẩm (khoản 1) quyền bảo vệ toàn vẹn tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén xuyên tạc tác phẩm hình thức gây phương hại đến danh dự uy tín tác giả (khoản 4) *Trong lĩnh vực văn học: Trong lĩnh vực văn học, điển hình truyện ngắn “Máu lá” Phạm Minh Phong đăng báo Văn nghệ số 26 ngày 25/6/2005 có nội dung giống với truyện ngắn “Máu lá” nhà văn Võ Thị Hảo tập "Người sót lại rừng cười" (NXB Phụ Nữ, 2005), khác tên nhân vật Đây coi hành vi chiếm đoạt quyền tác giả tác phẩm văn học quy định khoản Điều 28 Luật SHTT, lẽ: + Bản thân tác phẩm “Máu lá” nhà văn Võ Thị Hảo Tác phẩm in tập truyện ngắn đầu tay bà từ năm 1993, trao giải thi Truyện ngắn Tiểu thuyết NXB Hà Nội Sau xuất truyện ngắn “Máu lá” Phạm Minh Phong đăng báo Văn nghệ số 26 ngày 25/6/2005 Như vậy, tác phẩm “Máu lá” nhà văn Võ Thị Hảo có trước, sau có truyện ngắn “Máu lá” Phạm Minh Phong Toàn nội dung truyện ngắn “Máu lá” Phạm Minh Phong hoàn toàn trùng khớp với nội dung phần tác phẩm “Máu lá” nhà văn Võ Thị Hảo, chí tên truyện ngắn trùng khớp với tên tác phẩm Chỉ khác điều tên nhân vật truyện ngắn “Máu lá” Phạm Minh Phong thay đổi Điều cho thấy, tác phẩm “Máu lá” Phạm Minh Phong sáng tạo, mà kết hành vi sửa chữa lại tác phẩm có trước cách vụng mà *Trong lĩnh vực nhiếp ảnh: Hai tác phẩm nhiếp ảnh Em bé H’Mong Anh em H’Mong tác giả Vũ Thế Long chụp dịp sáng tác làng Sa Lình, huyện Mai Châu, Hòa Bình ngày 09/12/2007 tác giả đưa lên trang web photo.vn bút danh longcocanh ghi địa danh tác phẩm ảnh Ngày 14/12/2007, tác giả Vũ Thế Long phát số đường phố Hà Nội có băng rôn banner quảng cáo cho chương trình “Nối vòng tay lớn 2007” sử dụng 02 tác phẩm vào phần giới thiệu chương trình mà không xin phép tác giả Ngoài ra, băng rôn banner quảng cáo không đề tên tác giả, ảnh bị cắt xén, biên tập lại làm thay đổi bố cục tác phẩm gốc, làm thay đổi ý tưởng nội dung làm tính nghệ thuật tác phẩm Ngày 15/12/2007, tác giả gửi đơn đến Đài Truyền hình Việt Nam Công ty cổ phần Giải trí truyền thông Việt Nam (VEC), đơn vị phối hợp thực chương trình, yêu cầu gỡ bỏ toàn băng rôn có sử dụng hình ảnh, bồi thường danh dự cho ông số tiền 10 triệu đồng, xin lỗi công khai ba số báo liên tiếp Sau lời qua tiếng lại đời mặt báo, Công ty VEC có văn xin lỗi ông thành viên trang web III) HÀNH VI VÀ THỰC TRẠNG XÂM PHẠM QUYỀN TÀI SẢN CỦA TÁC GIẢ 3.1 Các hành vi xâm phạm quyền tài sản tác giả Việc xác định hành vi xâm phạm quyền tài sản tác giả tuân theo quy định Điều Nghị định 105/2006/NĐ- CP Theo đó, hành vi bị coi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định Điều 28 Luật SHTT có đủ bốn cứ: + Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi đối tượng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ +Có yếu tố xâm phạm đối tượng bị xem xét +Người thực hành vi bị xem xét chủ thể quyền sở hữu trí tuệ người pháp luật quan có thẩm quyền cho phép theo quy định Điều 25, 26 Luật SHTT +Hành vi bị xem xét xảy Việt Nam Theo khoản Điều Nghị định 105/2006/NĐ- CP, yếu tố xâm phạm quyền tài sản tác giả thuộc dạng sau: +Bản tác phẩm tạo cách trái phép; +Tác phẩm phái sinh tạo cách trái phép; + Phần tác phẩm bị trích đoạn, chép, lắp ghép trái phép; + Sản phẩm có gắn thiết bị kỹ thuật bảo vệ quyền tác giả bị vô hiệu hoá trái phép Sản phẩm có yếu tố xâm phạm quy định khoản bị coi sản phẩm xâm phạm quyền tác giả =>Căn xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả phạm vi bảo hộ quyền tác giả xác định theo hình thức thể gốc tác phẩm Trong trường hợp xác định yếu tố xâm phạm tác phẩm phái sinh, xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả xác định theo nhân vật, hình tượng, cách thể tính cách nhân vật, hình tượng, tình tiết tác phẩm gốc Theo Điều 28 Luật SHTT, hành vi xâm phạm quyền tài sản tác giả bao gồm: + Phân phối tác phẩm mà không phép tác giả (khoản 3), +Phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không phép đồng tác giả (khoản 4) Về yếu tố xâm phạm quyền tác giả hành vi trên, đối chiếu với khoản Điều Nghị định 105/2006/NĐ-CP, pháp luật quy định yếu tố xâm phạm tương ứng với hành vi + Sao chép tác phẩm mà không phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định điểm a điểm đ khoản Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ (khoản 6) Theo khoản Điều Nghị định 85/2011/NĐ-CP, quyền chép thuộc chủ sở hữu quyền tác giả người khác chủ sở hữu quyền tác giả cho phép thực Tác giả có quyền chép tác phẩm tác giả đồng thời chủ sở hữu quyền tác giả người chủ sở hữu quyền tác giả cho phép thực + Các hành vi: -Làm tác phẩm phái sinh mà không phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định điểm i khoản Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ (khoản 7) - Sử dụng tác phẩm mà không phép chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định khoản Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ (khoản 8) - Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao quyền lợi vật chất khác cho tác giả chủ sở hữu quyền tác giả (khoản 9) - Nhân bản, sản xuất sao, phân phối, trưng bày truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông phương tiện kỹ thuật số mà không phép chủ sở hữu quyền tác giả (khoản 10) - Xuất tác phẩm mà không phép chủ sở hữu quyền tác giả (khoản 11) - Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối tác phẩm mà không phép chủ sở hữu quyền tác giả (khoản 16) Có nhiều hành vi sử dụng tác phẩm, bao gồm: làm tác phẩm phái sinh; biểu diễn tác phẩm trước công chúng; nhân bản, sản xuất sao, chép tác phẩm; xuất bản, phân phối, nhập gốc tác phẩm; truyền đạt tác phẩm đến công chúng phương tiện kỹ thuật; cho thuê tác phẩm Sử dụng tác phẩm hành vi khai thác giá trị tác phẩm nhằm mục đích lợi nhuận, người có hành vi phải cho phép chủ sở hữu quyền tác giả, phải trả tiền nhuận bút, thù lao quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả Đối với trường hợp khoản Điều 25 Luật SHTT, hành vi sử dụng tác phẩm không nhằm thu lợi nhuận, không cần phải xin phép trả khoản lợi ích vật chất cho chủ sở hữu quyền tác giả + Các hành vi: - Cố ý huỷ bỏ làm vô hiệu biện pháp kỹ thuật chủ sở hữu quyền tác giả thực để bảo vệ quyền tác giả tác phẩm (khoản 12) - Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán cho thuê thiết bị biết có sở để biết thiết bị làm vô hiệu biện pháp kỹ thuật chủ sở hữu quyền tác giả thực để bảo vệ quyền tác giả tác phẩm (khoản 14) Các biện pháp kỹ thuật sử dụng để bảo vệ quyền tác giả tác phẩm đa dạng, ví dụ như: biện pháp bảo vệ chống chép đĩa CD, DVD ghi âm thanh… Các biện pháp kỹ thuật bị vô hiệu hóa số thiết bị chuyên dụng +Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền hình thức điện tử có tác phẩm (khoản 13) + Làm bán tác phẩm mà chữ ký tác giả bị giả mạo (khoản 15) 3.2 Thực trạng xâm phạm quyền tài sản tác giả Trong năm qua, sách bảo hộ quyền tác giả phát huy tác dụng tích cực có tiến thực thi bảo hộ quyền tác giả Tuy nhiên, nay, thực trạng xâm phạm quyền tài sản tác giả xảy thường xuyên, phổ biến nhiều lĩnh vực Trong đề tài chúng em đề cập đến số lĩnh vực tiêu biểu như: xuất bản, dịch thuật, sản xuất kinh doanh băng đĩa, phần mềm máy tính *Trong lĩnh vực xuất Tình trạng sách, giáo trình bị in ấn trái phép (in lậu) diễn tràn lan khó kiểm soát Tình trạng trì nhiều năm qua, gây thiệt hại lớn kinh tế cho nhiều đơn vị xuất chưa giải triệt để Trước đây, sách in lậu dễ dàng nhận biết chữ in bị nhòe, mực bị mờ Nhưng nay, sách in lậu ngày tinh vi, phức tạp, khó nhận biết, dễ nhầm với sách thật Ví dụ: - “Ngày 12-11-2011, Phòng CSĐT tội phạm TTQLKT&CV Đội Quản lý thị trường số 15, tổ chức kiểm tra khẩn cấp hệ thống sở gia công sau in Huy Thi (chủ kinh doanh Nguyễn Văn Thi) khu tập thể Bộ Tổng tham mưu- Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi, Hà Nội Tại đây, lực lượng chức thu giữ gần 10.000 sách lậu, sách giả số lượng lớn trang bìa ruột số sách chưa thành phẩm Học sinh, sinh viên đối tượng phải chịu hậu nghiêm trọng Hầu hết sách giáo khoa, giáo trình in lậu sách photocopy có chất lượng kém, in sai nội dung, in mờ Ngoài ra, tượng vi phạm xảy nhà xuất Một số nhà xuất không cho phép tác giả xuất * Về việc dịch tác phẩm sang ngôn ngữ khác Tình trạng dịch tác phẩm sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang ngôn ngữ khác mà không xin phép trả tiền thù lao cho tác giả vấn đề đáng quan tâm + Trong lĩnh vực âm nhạc Các nhạc sỹ thường có tâm lý dễ dàng bỏ qua mà đòi hỏi phát tác phẩm dịch sang ngôn ngữ khác mà không xin phép, họ mong muốn tác phẩm yêu thích, phổ biến nước cho nhiều người biết đến Điều khiến quan chức khó can thiệp + Trong lĩnh vực văn học Tình trạng dịch tác phẩm mà không cho phép tác giả diễn phổ biến, đặc biệt trường hợp diễn mạng internet Hiện nay, có nhiều tác phẩm tiểu thuyết, truyện ngắn tác giả tiếng dịch đăng trang web hay blog cá nhân Hầu hết trường hợp dịch không cho phép tác giả, không thẩm định chất lượng dịch, chí có trường hợp tác giả tác phẩm dịch sang ngôn ngữ khác *Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh băng, đĩa Hiện tình trạng chép bán băng, đĩa lậu diễn phổ biến Nhiều vụ việc quan chức phát hiện, nhiều sở sản xuất tiêu thụ băng, đĩa lậu bị xử lý, nhiên việc sản xuất bán băng, đĩa lậu vấn đề nan giải Một thực trạng diễn việc nhà sản xuất băng, đĩa âm thanh, băng đĩa hình không xin phép tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có tác phẩm mà họ sử dụng băng, đĩa sản xuất “Theo thống kê, 1/3 số đĩa nhạc sản xuất năm 2004 nhạc ngoại lời Việt (chủ yếu nhạc Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản) Khi sản xuất đĩa này, nhà sản xuất không xin phép tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.” *Trong lĩnh vực phần mềm máy tính Thực tế cho thấy tình trạng vi phạm quyền tác giả lĩnh vực ngày gia tăng “Trong năm 2010, lực lượng tra liên ngành tổ chức tra 60 doanh nghiệp, kiểm tra 2.361 máy tính Hầu hết doanh nghiệp vi phạm sử dụng phần mềm máy tính không hợp pháp bị xử phạt vi phạm hành yêu cầu dừng sử dụng phần mềm bất hợp pháp Việc xâm phạm quyền tác giả phần mềm máy tính gây hậu nghiêm trọng, làm hạn chế sáng tạo công nghệ thông tin, mối đe dọa lớn kinh tế toàn cầu nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng =>Thực trạng xâm phạm quyền tài sản tác giả diễn đa dạng lĩnh vực khác Có thể nói, tình trạng vi phạm quyền tài sản tác giả gây thiệt hại lớn cho chủ thể quyền tác động tiêu cực đến hoạt động sáng tạo, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, hợp tác kinh tế - văn hóa với nước giới IV) Nguyên nhân dẫn đến thực trạng xâm phạm quyền tác giả Nguyên nhân nói chung: -Thứ nhất, tính pháp lí liên quan, cụ thể văn pháp luật: Trong năm qua, nước ta bước hoàn thiện hệ thống văn pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả nói riêng Tuy nhiên, quy định quyền tác giả hành vi xâm phạm quyền tác giả thiếu hệ thống, chưa thực đầy đủ đồng bộ, tản mạn nhiều văn Ngoài ra, quy định biện pháp chế tài xử lý vi phạm chủ yếu dừng lại hình thức xử lý hành chính, chế tài hình áp dụng cá nhân vi phạm, mà áp dụng pháp nhân có hành vi vi phạm Điều chưa phù hợp với tình hình thực tế, chưa đủ sức răn đe đối tượng có hành vi vi phạm -Thứ hai, quản lí, giám sát quan nhà nước quan hệ chủ thể cho luật sỡ hữu trí tuệ điều chỉnh: Cơ quan quản lý gặp nhiều khó khăn khăn trình tra, kiểm tra , xử lý vi phạm, công tác đấu tranh phòng chống tội xâm phạm sở hữu trí tuệ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu bảo quyền sở hữu trí tuệ cách hiệu Đồng thời “cơ chế bảo đảm thực thi chưa hoàn thiện chưa phát huy mức, biểu vụ việc giải tòa án ỏi, mà chủ yếu giải quan hành chính, với quy định có dừng nguyên tắc chưa đủ chi tiết, nên việc áp dụng chế tài bị lẫn lộn thiếu hiệu Ngoài ra, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phần lớn đội ngũ cán làm công tác bảo vệ pháp luật hạn chế, đặc biệt lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả nói riêng - Thứ ba, phía người có hành vi xâm phạm: Những người thường mang tâm lý tham lam, ích kỷ, tham lợi trước mắt, bỏ qua lợi chung cộng đồng mà không ngần ngại thực hành vi xâm phạm đến quyền lợi ích chủ thể khác Có số trường hợp chủ thể có hành vi vi phạm người có chức vụ, quyền hạn định - Thứ tư, góc độ chủ thể quyền tác giả: Phần lớn chủ thể quyền tác giả nước ta chưa thực chủ động ý đến việc bảo vệ quyền lợi mà họ mang nặng tâm lý ỷ lại vào nhà nước Điểu thể việc chủ thể quyền tác giả chưa có ý thức cao việc đăng ký bảo hộ tác phẩm - Thứ năm,về phía cộng đồng dân cư: Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm phạm quyền tác giả trình độ nhận thức, hiểu biết đại đa số người dân quyền tác giả hạn chế, đồng thời ý thức chấp hành pháp luật kém, chưa nghiêm túc, chưa hình thành tập quán tôn trọng quyền tác giả cộng đồng, dẫn đến việc “biết hành vi vi phạm pháp luật mà thực hiện”, chí lặp lại hành vi vi phạm nhiều lần, tạo thành phong trào có ảnh hưởng xấu đời sống xã hội Nhiều cá nhân, tổ chức ý thức việc phát ngăn ngừa hành vi xâm phạm tác phẩm mình, chưa chủ động phối hợp với quan chức việc kiểm tra, kiểm soát V Giải pháp 5.1 Hoàn thiện quy định chung quyền tác giả - Các văn pháp luật quyền tác giả cần xây dựng đầy đủ, đồng bộ, có tính hệ thống cao để người dân dễ hiểu dễ thực hiện, chủ thể có thẩm quyền dễ áp dụng vào thực tế Đồng thời, quy định Luật SHTT cần cập nhật văn pháp luật khác, ví dụ BLHS, BLDS… Quyền nhân thân thuộc tác giả bảo hộ vô thời hạn theo quy định pháp luật Đây quyền quan trọng lại hay bị xâm phạm thực tiễn Do đó, hành vi sửa chữa, cắt xén hay xuyên tạc tác phẩm phải bị coi hành vi xâm phạm quyền tác giả mà không phụ thuộc vào việc hành vi có gây phương hại đến danh dự, uy tín tác giả hay không 5.2 Hoàn thiện quy định xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả Theo đó, tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả nói riêng tổ chức, cá nhân khác tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm, bị xử lý biện pháp dân sự, hành chính, hình - Biện pháp dân sự: hoàn thiện qui định pháp luật việc bồi thường thiệt - Biện pháp hành chính: biện pháp áp dụng chủ yếu để xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả Hành vi xâm phạm quyền tác giả xâm phạm quyền lợi chủ thể quyền mà xâm phạm đến lợi ích hợp pháp bên thứ ba xã hội Vì vậy, mục đích biện pháp hành thực thi quyền tác giả bảo vệ quyền tác giả chủ thể quyền, đồng thời bảo vệ lợi ích người thứ ba xã hội - Biện pháp hình sự: Các hành vi xâm phạm quyền nhân thân tác giả cần quy định xử lý biện pháp hình nhằm xử lý nghiêm khắc, răn đe đối tượng vi phạm, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể quyền tác người dân Có khiến tác giả yên tâm sáng tạo tác phẩm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, góp phần làm giàu đẹp văn hóa dân tộc 5.3 Hoàn thiện chế bảo vệ quyền tác giả Cần tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán làm công tác bảo vệ pháp luật theo hướng chuyên sâu lĩnh vực quyền tác giả Tiếp tục hoàn thiện pháp luật tố tụng việc giải vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nói riêng tranh chấp quyền tác giả nói chung, nhằm tạo chế giải thuận lợi, nhanh chóng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể quyền sở hữu trí tuệ Đồng thời, cần nâng cao vai trò việc giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ biện pháp dân sự, quyền sở hữu trí tuệ chế định pháp luật dân sự, thuộc quan hệ pháp luật dân Cần tiếp tục nâng cao trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật người dân cách tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật quyền tác giả qua phương tiện truyền thông, phương tiện thông tin đại chúng 5.4 Giải pháp công nghệ để bảo vệ quyền tác giả Bên cạnh giải pháp pháp lý đề cập, nên sử dụng số phương tiện công nghệ sau để phòng ngừa, ngăn chặn nội dung đăng tải website khỏi hành vi chép, cắt xén: Dùng Javascript - ngôn ngữ lập trình ngăn chặn không cho người dùng bôi đen nội dung viết cấm click chuột phải đọc viết Sử dụng công cụ Tynt Publisher Tools: Tự động thêm link nguồn vào viết copy Sử dụng DMCA Protected: yều cầu nhà cung cấp dịch vụ ISP (Internet Service Provider) Viettel, FPT, VNPT can thiệp bảo vệ quyền lợi bạn PHẦN Kết: )) Trên phần trình bày nhóm 7, với vốn kiến thức hạn chế hẳn làm nhóm nhiều thiếu sót Nhóm mong nhận góp ý từ giảng viên tất bạn Nhóm em xin chân thành cảm ơn! ... Phạm Minh Phong đăng báo Văn nghệ số 26 ngày 25/6/2005 Như vậy, tác phẩm “Máu lá” nhà văn Võ Thị Hảo có trước, sau có truyện ngắn “Máu lá” Phạm Minh Phong Toàn nội dung truyện ngắn “Máu lá” Phạm. .. TRẠNG XÂM PHẠM QUYỀN NHÂN THÂN CỦA TÁC GIẢ 2.1 Xác định hành vi xâm phạm quyền nhân thân tác giả Theo Điều Nghị định 105/2006/NĐ- CP, hành vi bị coi xâm phạm quyền SHTT nói chung, xâm phạm quyền... vô hiệu hoá trái phép Sản phẩm có yếu tố xâm phạm quy định khoản bị coi sản phẩm xâm phạm quyền tác giả =>Căn xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả phạm vi bảo hộ quyền tác giả xác định theo hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hành vi xâm phạm quyền tác giả, thực trạng và giải pháp, Hành vi xâm phạm quyền tác giả, thực trạng và giải pháp, Hành vi xâm phạm quyền tác giả, thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay