Đồ án điều khiển hệ thống tự động đóng nắp chai bằng PLC

19 209 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 12:25

Hiện nay, trong công cuộc xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp phát triển, cuộc sống ngày càng hiện đại, yêu cầu ứng dụng tự động hoá ngày càng cao vào đời sống sinh hoạt, sản xuất. Mặt khác, với phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, công nghệ điện tử đã làm xuất hiện một loại thiết bị, thiết bị này đã đáp ứng được yêu cầu nói trên, đó là thiết bị điều khiển khả trình “ PLC ”. Ngày nay với sự tự động hóa ngày càng cao, các nhà máy hầu hết đều áp dụng những tiến bộ khoa học tân tiến nhất để cho ra những sảm phẩm chất lượng cao mà giá thành phù hợp với người tiêu dùng. D6 an mon h9c PLC Khoa Di�n DHSPKT Vinh TRUONG D�I HQC SU P�M KY THU�T VINH KHOA DI�N •••••••ro01••••••• DOAN MON HQC DIEU KHIEN L�P TRINH Ten aJ tai: DIEU KHIENTHONG TV DQNG DONG NAP CHAI BANG PLC Giang vien hu6ng dan : Sinh vien thµc hi�n : Ma s6 sinh vien: Lap : Ha Nội, thang nam 2017 Giang vien hu6ng dan : Nguy�n Anh Tu�n Sinh vien: H6 Dinh Hll'Dg
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án điều khiển hệ thống tự động đóng nắp chai bằng PLC, Đồ án điều khiển hệ thống tự động đóng nắp chai bằng PLC, Đồ án điều khiển hệ thống tự động đóng nắp chai bằng PLC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay