Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt nam

169 29 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 11:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNBÔH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY Học viên: Email: NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN SỮA Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2017 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN SỮA Ở VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN (KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN VÀ PHÂN TÍCH) MÃ SỐ: 60.34.30.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2017 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh Hà Thị Việt Châu GS.TS Nguyễn Văn Công i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Các công trình nghiên cứu nước 1.2 Các công trình nghiên cứu nước 14 1.3 Xác lập vấn đề nghiên cứu 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 24 KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 24 2.1 Hiệu kinh doanh ý nghĩa phân tích hiệu kinh doanh 24 2.1.1 Hiệu kinh doanh 24 2.1.2 Ý nghĩa phân tích hiệu kinh doanh 29 2.2 Hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp 30 ii 2.2.1 Vai trò nguyên tắc thiết lập hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh 30 2.2.2 Hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh 36 2.3 Hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh số nước giới kinh nghiệm cho Việt Nam 44 2.3.1 Tại Singapore 44 Mức tăng trưởng doanh thu 45 2.3.2 Tại Anh 46 2.3.3 Tại Mỹ 47 2.3.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51 3.1 Khái quát chung 51 3.2 Phương pháp thu thập thông tin, liệu 52 3.3 Phương pháp xử lý, phân tích liệu 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG 63 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 63 KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN SỮA Ở VIỆT NAM 63 4.1 Tổng quan doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam 63 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 63 4.1.2 Đặc điểm kinh doanh tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh 67 4.1.3 Tiềm định hướng phát triển doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam 74 4.2 Thực trạng hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam 76 4.2.1 Hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh theo quy định pháp luật hành 76 iii 4.2.2 Thực trạng hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam 77 4.3 Đánh giá thực trạng hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam 100 4.3.1 Về số lượng, nội dung cách thức đánh giá 100 4.3.2 Về vai trò quản trị doanh nghiệp 104 4.3.4 Nguyên nhân hạn chế 106 KẾT LUẬN CHƯƠNG 110 CHƯƠNG 5: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 111 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 111 KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN SỮA Ở VIỆT NAM 111 5.1 Quan điểm hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam 111 5.1.1 Quan điểm đầy đủ, toàn diện chuẩn xác 111 5.1.2 Quan điểm gắn với mục tiêu phát triển doanh nghiệp 113 5.1.3 Quan điểm thể hiệu tài phi tài 113 5.1.4 Quan điểm phản ánh rõ nét hiệu kinh doanh 114 5.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam 115 5.2.1 Hoàn thiện số lượng, nội dung, phương pháp tính tiêu 115 5.2.2 Hoàn thiện hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh doanh phận 118 5.2.3 Hoàn thiện quy trình xây dựng thước đo, tiêu phân tích 124 5.2.4 Hoàn thiện phương pháp phân tích tiêu 124 5.3 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam 125 5.3.1 Về phía Nhà nước, chủ quản Hiệp hội Sữa Việt Nam 125 5.3.2 Về phía doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa 127 KẾT LUẬN CHƯƠNG 131 iv KẾT LUẬN CHUNG 132 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 134 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 135 PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN SỮA Ở VIỆT NAM ĐƯỢC TÁC GIẢ KHẢO SÁT 140 PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT 142 PHỤ LỤC 3a: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT 154 PHỤ LỤC 3b: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT 156 v DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Hình 3.1: Qui trình tiếp cận nghiên cứu luận án 51 Hình 3.2: Kết thống kê mẫu khảo sát phân theo đối tượng khảo sát 57 Hình 3.3: Kết thống kê mẫu khảo sát phân theo quy mô doanh nghiệp 57 Hình 3.4: Kết thống kê mẫu khảo sát phân theo loại hình doanh nghiệp 58 Hình 3.5: Kết thống kê mẫu khảo sát phân theo sở hữu vốn Nhà nước 58 Hình 4.1: Thị phần hãng sữa Việt Nam năm 2012 65 Hình 4.2: Tỷ trọng chi tiêu cho sữa ngân sách FMCG hộ gia đình 67 Hình 4.3: Tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 73 Hình 4.4: Tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk) 74 Hình 4.5: Lý không sử dụng thông tin phân tích HQKD 85 Hình 4.6: Mức độ đóng góp thông tin phân tích việc hỗ trợ định lãnh đạo DN nhà đầu tư 95 Hình 4.7: Tần suất sử dụng HTCT phân tích HQKD lãnh đạo DN nhà đầu tư định 96 Hình 4.8: Sự cần thiết phải xây dựng HTCT phân tích HQKD giúp đo lường mục tiêu DN 100 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh công ty đại chúng thị trường chứng khoán Singapore 45 Bảng 2.2: Hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh công ty đại chúng 46 thị trường chứng khoán Anh 46 Bảng 2.3: Hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh công ty đại chúng thị trường chứng khoán Mỹ 47 Bảng 4.1: Tình hình thực báo cáo theo quy định công ty sản xuất chế biến sữa niêm yết 78 Bảng 4.2: Tình hình sử dụng tiêu tài phân tích HQKD phục vụ quản trị DN nhà đầu tư DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam 80 Bảng 4.3: Tình hình sử dụng tiêu phi tài phân tích HQKD phục vụ quản trị DN nhà đầu tư DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam 81 Bảng 4.4: Kết thống kê mô tả đánh giá mức độ sử dụng tiêu tài 83 Bảng 4.5: Kết thống kê mô tả đánh giá mức độ sử dụng tiêu phi tài 83 Bảng 4.6: Kết thống kê mô tả đánh giá mức độ sử dụng tiêu tài phi tài phân theo đối tượng khảo sát 86 Bảng 3.7: Kết thống kê mô tả đánh giá mức độ sử dụng tiêu tài phi tài phân theo loại hình doanh nghiệp 88 Bảng 4.8: Kết thống kê mô tả đánh giá mức độ sử dụng tiêu tài phi tài phân theo quy mô doanh nghiệp 90 Bảng 4.9: Kết thống kê mô tả đánh giá mức độ quan trọng tiêu tài phi tài quản trị nhà đầu tư 92 Bảng 4.10: Kết thống kê mô tả đánh giá mức độ quan trọng HTCT phân tích hiệu phận quản trị doanh nghiệp 97 Bảng 5.1: HTCT phân tích HQKD đề xuất áp dụng cho DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam 116 vii Bảng 5.2: Hệ thống tiêu phân tích hiệu phận đề xuất áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam 122 viii Chỉ tiêu Sử dụng Có Không Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lợi -Tỷ suất sinh lợi/TS -Tỷ suất sinh lợi DTT (ROS) -Tỷ suất sinh lợi VCSH (ROE) -Tỷ suất sinh lợi vốn đầu tư (ROI) Nhóm tiêu phản ánh lực hoạt động -Số vòng quay TS -Sức sx TSCĐ -Số vòng quay TSNH -Số vòng quay HTK -Số vòng khoản phải thu -Kỳ thu tiền bình quân Nhóm tiêu sử dụng cho nhà đầu tư -Tỷ suất LN/vốn CP -Thu nhập/CPPT -Hệ số giá/Thu nhập CP -Hệ số chi trả cổ tức -Tỷ lệ cổ tức/thị giá DN Ông/Bà có sử dụng tiêu phi tài phân tích HQKD phục vụ quản trị DN nhà đầu tư không? Chỉ tiêu Sử dụng Có Nhóm tiêu đánh giá khách hàng, thị trường -Tỷ lệ KH hài lòng chất lượng sản phẩm sữa -Tỷ lệ KH hài lòng giá sản phẩm sữa -Tỷ lệ KH hài lòng dịch vụ bán hàng 144 Không -Tỷ lệ KH khiếu nại sản phẩm, dịch vụ -Mức biến động thị phần loại sản phẩm -Đánh giá KH SP -Đánh giá KH SP DN so với SP khác loại -Tỷ lệ KH tăng thêm -Tỷ lệ KH cũ giảm Nhóm tiêu đánh giá lao động -Số đào tạo nâng cao chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật -Số đào tạo nâng cao trình độ quản lý cho cán -Số cán tham gia lớp đào tạo kỹ quản lý -Chính sách lao động nhằm đảm bảo an toàn, phúc lợi cho lao động -Số đào tạo trung bình cho nhân viên -Các sách phát triển kỹ để hỗ trợ người lao động -Sự hài lòng NV với môi trường làm việc -Sự hài lòng NV thu nhập -Sự hài lòng NV sách đãi ngộ DN -Số ca tai nạn lao động năm -Lương bình quân -Mức biến động lao động Nhóm tiêu đánh giá hiệu xã hội -Tổng số lần bị xử phạt vi phạm pháp luật môi trường -Tổng số tiền bị xử phạt -Mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước -Các khoản chi hoạt động xã hội -Chi phí xử lý chất thải, chi phí môi trường -Các hoạt động đầu tư cộng đồng Xin Ông/Bà cho biết mức độ sử dụng mức độ quan trọng tiêu tài phi tài quản trị DN nhà đầu tư? 145 MỨC ĐỘ SỬ DỤNG Không Ít sử Định sử dụng kỳ quý dụng Định MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG Thườn Không CHỈ TIÊU Ít Bình Quan thường trọng kỳ g quan quan tháng xuyên trọng trọng Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lợi -Tỷ suất sinh lợi/TS -Tỷ suất sinh lợi DTT (ROS) -Tỷ suất sinh lợi VCSH (ROE) -Tỷ suất sinh lợi vốn đầu tư (ROI) Nhóm tiêu phản ánh lực hoạt động -Số vòng quay TS -Sức sx TSCĐ -Số vòng quay TSNH -Số vòng quay HTK -Số vòng khoản phải thu -Kỳ thu tiền bình quân Nhóm tiêu sử dụng cho nhà đầu tư -Tỷ suất LN/vốn CP -Thu nhập/CPPT -Hệ số giá/Thu nhập CP -Hệ số chi trả cổ tức -Tỷ lệ cổ tức/thị giá 146 Rất quan trọng MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG Không Ít quan Bình Quan quan trọng thường trọng trọng MỨC ĐỘ SỬ DỤNG Rất CHỈ TIÊU quan Không Ít sử Định sử dụng kỳ quý trọng dụng Nhóm tiêu đánh giá khách hàng, thị trường -Tỷ lệ KH hài lòng chất lượng sản phẩm sữa -Tỷ lệ KH hài lòng giá sản phẩm sữa -Tỷ lệ KH hài lòng dịch vụ bán hàng -Tỷ lệ KH khiếu nại sản phẩm, dịch vụ -Mức biến động thị phần loại sản phẩm -Đánh giá KH SP -Đánh giá KH SP DN so với SP khác loại -Tỷ lệ KH tăng thêm -Tỷ lệ KH cũ giảm Nhóm tiêu đánh giá lao động -Số đào tạo nâng cao chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật -Số đào tạo nâng cao trình độ quản lý cho cán -Số cán tham gia lớp đào tạo kỹ quản lý -Chính sách lao động nhằm đảm 147 Định Thườ kỳ ng tháng xuyên bảo an toàn, phúc lợi cho lao động -Số đào tạo trung bình cho nhân viên -Các sách phát triển kỹ để hỗ trợ người lao động -Sự hài lòng NV với môi trường làm việc -Sự hài lòng NV thu nhập -Sự hài lòng NV sách đãi ngộ DN -Số ca tai nạn lao động năm -Lương bình quân -Mức biến động lao động Nhóm tiêu đánh giá hiệu xã hội -Tổng số lần bị xử phạt vi phạm pháp luật môi trường -Tổng số tiền bị xử phạt -Mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước -Các khoản chi hoạt động xã hội -Chi phí xử lý chất thải, chi phí môi trường -Các hoạt động đầu tư cộng đồng Ông/Bà vui lòng cho biết lý Ông/Bà không sử dụng tiêu phân tích HQKD DN? Thông tin không kịp thời 148 Thông tin không đầy đủ, xác Lý khác 10 Theo đánh giá Ông/Bà, mức độ đóng góp HTCT phân tích HQKD DN việc hỗ trợ định Ông/Bà? Không đóng góp Đóng góp Đóng góp nhiều 11.Tần suất sử dụng HTCT phân tích HQKD Ông/Bà? Không sử dụng Ít sử dụng Sử dụng nhiều 12 Theo Ông/Bà, HTCT phân tích HQKD mà DN sử dụng phản ánh đầy đủ, toàn diện mặt HQKD chưa? Rất sơ sài Sơ sài Bình thường Đầy đủ Rất đầy đủ 13 Đánh giá Ông/Bà mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ quản trị, điều hành DN HTCT phân tích HQKD tại? Chưa đáp ứng Đáp ứng phần Bình thường Đáp ứng đầy đủ Rất tốt 149 14 Xin Ông/Bà cho biết nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng thông tin phân tích HQKD DN? (Có thể chọn nhiều phương án) Số lượng tiêu phân tích Nội dung phân tích Phương pháp phân tích Trình độ chuyên môn cán phân tích Điều kiện sở vật chất phục vụ hoạt động phân tích Các nguyên nhân khác 15 Theo Ông/Bà có cần thiết đánh giá HQKD DN theo mục tiêu không? DN xây dựng mục tiêu hoạt động cho DN chưa? Không biết Khôngcần thiết Cần thiết 16 Theo Ông/Bà, có cần thiết bổ sung tiêu đánh giá hiệu phận để phục vụ quản trị DN không? Mức độ quan trọng tiêu phận nào? Chỉ tiêu Rất Không không quan Bình Quan quan quan trọng thường trọng trọng trọng Số cán quản lý đào tạo kỹ quản lý Số cán quản lý đào tạo phong cách lãnh đạo Số cán quản lý đào tạo văn hóa DN Số LĐ đào tạo an toàn LĐ Số lần tập huấn nâng cao nhận thức người LĐ an toàn 150 Rất Số hộ dân tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa theo quy chuẩn Số hộ dân tập huấn quy trình vắt sữa đảm bảo an toàn VSTP Số LĐ tuyển dụng năm Số LĐ nhảy việc năm Số lượng hợp đồng ký kết năm Số lượng KH tăng thêm Số lượng KH sử dụng sản phẩm sữa thay Doanh thu sản phẩm Thị phần tăng thêm nước phát triển Mức độ hài lòng KH chất lượng dịch vụ DN Mức độ hài lòng KH SP sữa cung cấp thị trường Đánh giá nhu cầu thị trường loại SP sữa bột công ty Đánh giá nhu cầu thị trường loại SP sữa tươi công ty Phản ứng thị trường sản phẩm công ty Khả chi trả người dân sản phẩm sữa công ty thị trường Số ngày tồn kho bình quân sữa nguyên liệu nhập Số ngày tồn kho bình quân sữa nguyên liệu thu mua từ hộ nông dân Tỷ lệ sữa nguyên liệu thu mua nước bị phẩm chất 151 Tỷ lệ sữa nguyên liệu bị hỏng bảo quản không quy định ATTP Tỷ lệ sữa nguyên liệu thu mua thiếu so với kế hoạch Chi phí thu mua, bảo quản sữa nguyên liệu so với định mức Mức độ đáp ứng kế hoạch sản xuất nguồn nguyên liệu sữa nước Tỷ lệ nguồn NVL sữa nước so với nguồn nhập Vòng quay khoản phải thu Vòng quay khoản phải trả Tỷ trọng công nợ phải thu hạn Chất lượng báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên Khả đáp ứng kịp thời cung cấp thông tin tài Tỷ lệ SP sữa hỏng không đạt chất lượng Số lượng đơn hàng chậm tiến độ Số lượng đơn hàng bị trả lại sp chất lượng Chi phí tiết kiệm lượng Số loại SP sữa Số loại SP sữa cải tiến mẫu mã Chi phí SX SP tiết kiệm áp dụng công nghệ kỹ thuật Số lượng sáng kiến cải tiến kỹ thuật Chi phí tiết kiệm NVL sữa nguyên liệu áp dụng cải tiến kỹ thuật Chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ Ông/Bà! 152 153 PHỤ LỤC 3a: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT (Kết khảo sát từ câu hỏi 01 đến câu hỏi 04; từ câu 09 đến câu 15) Câu hỏi khảo sát 1.Nguồn vốn DN Từ 20 tỷ đồng trở xuống Từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng Từ 100 tỷ đồng Kết khảo sát Số DN/Số phiếu khảo sát Tỷ lệ % 11 26 41 33 13 11 11 48 41 19 0 70 30 0 Số lao động DN Từ 10 người trở xuống Từ 10 người đến 50 người Từ 51 người đến 100 người Từ 100 người Loại hình DN Công ty cổ phần Công ty TNHH Doanh nghiệp tư nhân Các loại hình khác DN có vốn Nhà nước Có Không 3,7 26 96,3 9.Ông/Bà vui lòng cho biết lý Ông/Bà không sử dụng tiêu phân tích HQKD DN Thông tin không kịp thời 14 19 Thông tin không đầy đủ, xác Lý khác 48 67 14 10.Theo đánh giá Ông/Bà, mức độ đóng góp HTCT phân tích HQKD DN việc hỗ trợ định Ông/Bà Không đóng góp 24 34 Đóng góp 37 52 Đóng góp nhiều 10 11.Tần suất sử dụng HTCT phân tích HQKD Ông/Bà? 14 Không sử dụng Ít sử dụng Thường xuyên sử dụng 26 41 33 18 29 23 12 Theo Ông/Bà, HTCT phân tích HQKD mà DN sử dụng phản ánh đầy đủ, toàn diện mặt HQKD chưa? Rất sơ sài Sơ sài 17 24 Bình thường Đầy đủ 34 11 48 15 Rất đầy đủ 13 Đánh giá Ông/Bà mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ quản trị, điều hành DN HTCT phân tích HQKD tại? 154 Chưa đáp ứng Đáp ứng phần Bình thường Đáp ứng đầy đủ 16 27 20 23 38 28 Rất tốt 14 Xin Ông/Bà cho biết nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng thông tin phân tích HQKD DN? (Có thể chọn nhiều phương án) Số lượng tiêu phân tích 57 80 Nội dung phân tích Phương pháp phân tích 51 44 72 62 Trình độ chuyên môn cán 30 42 phân tích Điều kiện sở vật chất phục vụ 28 39 hoạt động phân tích Các nguyên nhân khác 10 15 Theo Ông/Bà có cần thiết đánh giá HQKD theo mục tiêu xây dựng mục tiêu DN không? Không biết 11 Không cần thiết 18 25 Cần thiết 45 64 155 PHỤ LỤC 3b: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT (Từ câu hỏi 05 đến câu hỏi 07) Kết khảo sát Có sử dụng Không sử dụng Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Câu hỏi khảo sát DN có sử dụng tiêu phân tích HQKD theo quy định hành Các tiêu tài Chỉ tiêu lực hoạt động -Vòng quay HTK 100 0 Chỉ tiêu khả sinh lợi -LNST/DTT (ROS) 100 0 -LNST/TS (ROA) 100 0 -LNST/VCSH (ROE) 100 0 -Hệ số LN từ HĐKD/DTT 100 0 Các tiêu phi tài Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường -Tổng số lần bị xử phạt không tuân thủ pháp luật môi 100 0 -Tổng số tiền bị xử phạt 100 0 Chính sách liên quan đến người lao động -Số lượng lao động 100 0 -Mức lương trung bình 100 0 - Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn 50 50 - Số đào tạo trung bình năm 50 50 - Các sách phát triển kỹ học tập để hỗ trợ 100 0 -Tỷ suất sinh lợi/TS 33,33 18 66,67 -Tỷ suất sinh lợi DTT (ROS) 33,33 18 66,67 -Tỷ suất sinh lợi VCSH (ROE) 33,33 18 66,67 -Tỷ suất sinh lợi vốn đầu tư (ROI) 33,33 18 66,67 -Số vòng quay TS 29,62 19 70,38 -Sức sx TSCĐ 22,22 21 77,78 -Số vòng quay TSNH 29,62 19 70,38 -Số vòng quay HTK 29,62 19 70 trường phúc lợi người lao động DN có sử dụng tiêu tài phân tích HQKD phục vụ quản trị DN nhà đầu tư Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lợi Nhóm tiêu phản ánh lực hoạt động 156 -Số vòng khoản phải thu 29,62 19 70 -Kỳ thu tiền bình quân 25,92 20 74,08 -Tỷ suất LN/vốn CP 7,4 25 92,6 -Thu nhập/CPPT 7,4 25 92,6 -Hệ số giá/Thu nhập CP 7,4 25 92,6 -Hệ số chi trả cổ tức 3,7 26 96,3 -Tỷ lệ cổ tức/thị giá 3,7 26 96,3 DN có sử dụng tiêu phi tài phân tích HQKD phục vụ quản trị DN nhà đầu tư Nhóm tiêu đánh giá khách hàng, thị trường -Tỷ lệ KH hài lòng chất lượng sản phẩm sữa 18,5 22 81,15 -Tỷ lệ KH hài lòng giá sản phẩm sữa 14,8 23 85,2 -Tỷ lệ KH hài lòng dịch vụ bán hàng 18,5 22 81,15 -Tỷ lệ KH khiếu nại sản phẩm, dịch vụ 11,11 24 88,89 -Mức biến động thị phần loại sản phẩm 14,8 23 85,2 -Đánh giá KH SP 18,5 22 81,15 loại 7,4 25 92,6 -Tỷ lệ KH tăng thêm 18,5 22 81,15 -Tỷ lệ KH cũ giảm 18,5 22 81,15 thuật 3,7 26 96,3 -Số đào tạo nâng cao trình độ quản lý cho cán 3,7 26 96,3 -Số cán tham gia lớp đào tạo kỹ quản lý 3,7 26 96,3 lao động 22,22 21 77,78 -Số đào tạo trung bình cho nhân viên 3,7 26 96,3 -Các sách phát triển kỹ để hỗ trợ người lao động 7,4 25 92,6 -Sự hài lòng NV với môi trường làm việc 7,4 25 92,6 -Sự hài lòng NV thu nhập 7,4 25 92,6 -Sự hài lòng NV sách đãi ngộ DN 3,7 26 96,3 Nhóm tiêu sử dụng cho nhà đầu tư -Đánh giá KH SP DN so với SP khác Nhóm tiêu đánh giá lao động -Số đào tạo nâng cao chuyên môn cho nhân viên kỹ -Chính sách lao động nhằm đảm bảo an toàn, phúc lợi cho -Số ca tai nạn lao động năm 22 18,5 -Lương bình quân 22 81,15 18,5 -Mức biến động lao động 22 81,15 18,5 157 81,5 Nhóm tiêu đánh giá hiệu xã hội -Tổng số lần bị xử phạt vi phạm pháp luật môi trường 14,8 23 85,2 -Tổng số tiền bị xử phạt 14,8 23 85,2 22 81,15 18,5 -Các khoản chi hoạt động xã hội 22,22 21 77,78 -Chi phí xử lý chất thải, chi phí môi trường 14,8 23 85,2 -Các hoạt động đầu tư cộng đồng 11,11 24 88,89 -Mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước 158 ... sản xuất chế biến sữa Việt Nam 74 4.2 Thực trạng hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam 76 4.2.1 Hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh. .. nghiên cứu thực trạng hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam Chương 5: Giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản. .. QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG 63 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 63 KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN SỮA Ở VIỆT NAM 63 4.1 Tổng quan doanh nghiệp sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt nam, Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt nam, Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt nam

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay