Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại việt nam (tt)

6 36 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 11:57

24 Những dự án có tham gia khu vực tư nhân thuộc lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam hạn chế, nhu cầu đầu tư lĩnh vực cấp nước đô thị lớn Điều đặt vấn đề cho việc tìm kiếm giải pháp huy động tham gia khu vực tư nhân dự án cấp nước đô thị Việt Nam Huy động tham gia khu vực tư nhân vào dự án cấp PPP nước định đến việc thực thành công mục tiêu cấp nước đô thị Chương trình mục tiêu quốc gia, chiến lược phát triển ngành nước quy hoạch cấp nước đô thị cho đô thị Việt Nam MỞ ĐẦU Sự cần thiết luận án Nhu cầu đầu tư cho lĩnh vực cấp nước Việt Nam lớn nguồn lực nhà nước cho lĩnh vực hạn chế Cấp nước lĩnh vực ưu tiên Nhà nước lựa chọn thực thí điểm cho hình thức PPP Trên thực tế thu hút nguồn lực tư nhân lĩnh vực cấp nước triển khai, chưa có hình thức hiệu chung cho dự án Mỗi ngành/lĩnh vực có đặc điểm cách thức vận hành riêng Thêm vào đó, “mức độ trưởng thành” kỹ thuật thể chế ngành ngành nước khác nên hình thức áp dụng PPP nước khác biệt Nghị định 15 PPP Chính phủ quy định hành chưa xác định điều kiện tiên thực có hiệu hình thức PPP lĩnh vực cấp nước sạch, chưa có tiêu chí lựa chọn thiết lập danh mục sơ dự án thực theo hình thức PPP chưa có khung phân chia rủi ro, hình thức hợp tác (hợp đồng) nhà nước tư nhân phù hợp với điều kiện Việt Nam cụ thể dự án Tổng quan công trình nghiên cứu 2.1 Tổng quan nghiên cứu hợp tác công tư Hợp tác công tư nghiên cứu nhiều góc độ khác nhau, tổng hợp lại ba dạng chính: - PPP nghiên cứu góc độ sách công - PPP nghiên cứu góc độ tổ chức tài - PPP nghiên cứu góc độ chia sẻ rủi ro yếu tố thành công 23 2.2 Các nội dung chủ yếu công trình khoa học nghiên cứu dự án hợp tác công tư,… vấn đề liên quan tới đấu thầu dự án, nội dung liên quan tới quản lý chia sẻ rủi ro bên PPP phổ biến giới Việt Nam tiềm ẩn nhiều thách thức Để áp dụng hình thức cách hiệu việc hấp dẫn dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị, cần tiến hành phân tích cụ thể thực dự án thí điểm để có điều chỉnh thích hợp Vì khác biệt sách, điều kiện kinh tế - xã hội, đặc biệt kinh nghiệm mức độ trưởng thành kinh tế thị trường nước ta thấp nên phủ cần có hỗ trợ phù hợp để hướng ĐTTN tham gia dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Hợp tác công tư lựa chọn hàng đầu Việt Nam cung cấp dịch vụ công tới người dân Thông qua PPP, tạo điều kiện cạnh tranh minh bạch, công cho nhà đầu tư, đồng thời hấp dẫn vốn đáp ứng mục tiêu vừa xây dựng phát triển dịch vụ công cách có chất lượng mà không làm tăng nợ công Phát triển thành công hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam hội nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội đất nước Luận án đề xuất sáu nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy sử dụng dự án hợp tác công tư cấp nước đô thị đô thị Các nhóm giải pháp vào: (i) Nân cao nhận thức hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị; (ii) Nhóm giải pháp bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý cho dự án hợp tác công tư cấp nước đô thị; (iii) Nhóm giải pháp đảm bảo điều kiện thuận lợi để triển khai thực dự án hợp tác công tư cấp nước đô thị; (iv) nhóm giải pháp đẩy mạnh thu hút tư nhân tham gia lĩnh vực cấp nước sạch; (v) nhóm giải pháp nâng cao lực quan nhà nước quản lý hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước (vi) nâng cao lực mức độ sẵn sàng tư nhân tham gia hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước điều kiện hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị 2.2.1 Điều kiện tiên thực PPP Các nghiên cứu điều kiện tiên thực công trình Sader(2000), Neslund (2004) ,Young cộng (2009), Vickram (2009) Tuy nhiên nghiên cứu chưa đánh giá mức độ quan trọng ảnh hưởng điều kiện 2.2.2 Đánh giá phù hợp dự án PPP Trên sở rút kinh nghiệm phương pháp đánh giá trước đây, Cheung Chan (2011) đề xuất áp dụng phương thức đánh giá phù hợp cách “tương đối định lượng” Burger Hawkesworth (2011) khảo sát 22 nước, nghiên cứu sâu dự án PPP nước (Pháp, Hàn Quốc, Anh, Đức) điều kiện để dự án PPP mang lại “giá trị cho đồng tiền đầu tư” (value for money) Các tác giả rõ tiêu chí “giá trị cho đồng tiền đầu tư”, dự PPP phải tính tới yếu tố khác Đây gợi ý hữu ích cho việc nghiên cứu phù hợp dự án PPP Tuy nhiên việc áp dụng tiêu chí cần cụ thể hóa chuẩn hóa cho bối cảnh khác 2.2.3 Chia sẻ rủi ro dự án PPPa Các mô hình phân bổ rủi ro dự án PPP nghiên cứu sâu rộng khóa học PPP (Chiu and Bosher, 2006; Wang Dai, 2009; Wibowo Mohamed, 2010; Karim, 2011; Bank of Tokyo-Mitsubishi, 2013) Theo nghiên cứu này, rủi ro dự án PPP thường phân bổ theo loại rủi ro bên liên quan tới triển khai PPP giai đoạn dự án, dự án PPP lĩnh vực cụ thể Việc phân bổ rủi ro bên đảm bảo đối tác kiểm soát rủi ro hiệu chịu rủi ro đó, chế chia sẻ rủi ro đề cập hợp đồng 22 mẫu nghiên cứu có tới khoảng 10% tổng số người tham gia khảo sát trực tiếp tham gia, xây dựng, quản lý hợp tác công tư dự án cấp nước đô thị chuyên gia có thâm niên công tác lĩnh vực nước 20 năm Đây nói đối tượng am hiểu nội tình lĩnh vực ý kiến họ sở tốt cho việc xác định yếu tố tác động tới khả hấp dẫn tư nhân tham gia dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị, yếu tố định tới thành công thất bại dự án, ý kiến chia sẻ rủi ro yếu tố định tới phù hợp dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Kết nghiên cứu cho thấy, có nhiều yếu tố tác động tới tham gia khu vực tư nhân vào dự án cấp nước đô thị hợp tác công tư Các yếu tố bối cảnh Việt Nam tương đồng với nghiên cứu trước số quốc gia Các yếu tố thành công thất bại hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị nghiên cứu Trong yếu tố tác động tới thành công dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam, chuyên gia nhấn mạnh tới vấn đề: Việc chia sẻ rủi ro bên liên quan tham gia dự án hợp tác công tư, xây dựng khung giá nước phù hợp đảm bảo lợi nhuận khu vực tư nhân dự án hợp tác công tư, cam kết nhà nước dự án hợp tác công tư nước (như vấn đề hoạt động, đảm bảo doanh thu, đảm bảo giá bán ) Đây yếu tố định tới thành công dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam Ba nội dung quan trọng dẫn tới thất bại dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam bao gồm: (i) Mức giá nước dự kiến bán tới người tiêu dùng cao; (ii) mức giá bán thấp để bù đắp chi phí; (iii) chậm trễ kéo dài tranh luận trị Ngoài ra, yếu tố khác dẫn tới thất bại dự án bao gồm vấn đề bên tư nhân lực tài chính, kinh nghiệm Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu luận án 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận hợp tác công tư thực trạng lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam, luận án đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước cho đô thị Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục tiêu trên, luận án có nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu lý luận hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị; - Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị rút học cho Việt Nam; - Nghiên cứu thực trạng triển khai hợp tác công tư dự án cấp nước đô thị Việt Nam: rút kết luận đánh giá qua phân tích thực trạng; - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm thúc đẩy hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án lý luận hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị thực tế Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Hình thức hợp tác công tư, yếu tố tác động điều kiện đảm bảo thành công hợp tác công tư dự án cấp nước đô thị - Phạm vi không gian: nghiên cứu dự án cấp nước đô thị Việt Nam Phù hợp với chuyên ngành kinh tế quốc tế, luận án nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế đối tác tư nhân bao gồm nước nước - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng từ 2001 đến 2015, khảo sát thực năm 2015 Giải pháp kiến nghị luận án 21 năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp chung: 5.2 Phương pháp nghiên cứu bàn 5.3 Phương pháp vấn chuyên gia Được sử dụng nhằm tiến hành cán Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Xây dựng, số cán quản lý dự án cấp nước đô thị thực theo hình thức hợp tác công tư tập trung vào vấn đề thực tiễn dự án để phát chủ trương, nhu cầu phát triển PPP chuyên gia quản lý nhà nước lĩnh vực cấp nước đô thị Đối với chuyên gia số dự án cấp nước đô thị, vấn thu thập thêm thông tin liên quan tới điều kiện thành công, thất bại, đề xuất 5.4 Phương pháp khảo sát Bao gồm khảo sát sử dụng tiến hành khảo sát dự án cấp nước đô thị Việt Nam nhằm: - Kiểm định củng cố thêm điều kiện tiên cho dự án hợp tác công tư nước sạch; - Kiểm định đánh giá công cụ lựa chọn dự án hợp tác công tư lĩnh vực nước Việt Nam; - Đánh giá hình thức chia sẻ rủi ro khuôn khổ PPP dự án cấp nước đô thị Việt Nam - Đề xuất áp dụng hợp tác công tư thích hợp giải pháp thực Những điểm luận án - Về mặt lý luận: Xây dựng khung lý luận chung sử dụng việc nghiên cứu lý luận kinh nghiệm quốc tế áp dụng cho dự án hợp tác công tư bối cảnh Việt Nam; - Về thực tiễn Dựa nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, luận án xác định điều kiện thành công thất bại dự án hợp tác công tư lĩnh vực nước Việt Nam Ba yếu tố quan trọng KẾT LUẬN Luận án tiến hành nghiên cứu hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị theo lý luận kinh nghiệm quốc tế với tập trung vào nội dung yếu tố ảnh hưởng điều kiện bảo đảm hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị (cách thức lựa chọn dự án hợp tác công tư phù hợp, hình thức chia sẻ rủi ro diều kiện triển khai thực thi dự án) Dựa kết nghiên cứu, luận án đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác công tư cho dự án cấp nước đô thị Việt Nam Cụ thể, dự án hợp tác công tư tiềm đánh giá phù hợp thông qua phân tích yếu tố tác động tới hấp dẫn tư nhân tham gia dự án; Phân tích yếu tố tác động tới thành công thất bại dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị; Phân tích yếu tố tác động tới việc lựa chọn hợp tác công tư cho dự án cụ thể; Phân tích phù hợp chế chia sẻ rủi ro phạm vi dự án Luận án tổng hợp lý luận kinh nghiệm quốc tế việc đánh giá phù hợp dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Cụ thể, nghiên cứu nghiên cứu trường hợp Singapore, Trung Quốc Ấn Độ Đây trường hợp nghiên cứu có đầy đủ thông tin quốc gia có phát triển PPP lĩnh vực cấp nước đô thị đa dạng có kinh nghiệm sàng lọc kinh nghiệm sàng lọc chưa thực xác Các học kinh nghiệm học hỏi chương thực cung cấp nhiều thông tin tốt cho việc triển khai nội dung phân tích đánh giá phù hợp hợp tác công tư lĩnh vực nước đô thị Việt Nam Để tiến hành đánh giá phù hợp, luận án triển khai khảo sát chuyên gia lĩnh vực cấp nước đô thị, nhà quản lý lĩnh vực cấp nước đô thị, chủ doanh nghiệp dự án cấp nước chuyên gia tư vấn cấp nước Việt Nam Tổng cộng có 54 chuyên gia vấn thông qua khảo sát Một điểm mạnh 20 sách hướng dẫn PPP thuộc chức nhiệm vụ ngành theo quy định Nghị định 15 Ngoài ra, để tạo điều kiện tối đa sở pháp lý sách huy động nguồn lực tư nhân lĩnh vực cấp nước đô thị, nhà nước cần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao tính minh bạch cho thị trường giảm thiểu thủ tục hành 3.3.3 Đảm bảo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Trên sở đánh giá thực trạng, ý kiến chuyên gia kết khảo sát đánh giá thông qua hệ thống bảng hỏi phân tích mô hình rút giải pháp bảo đảm điều kiện thuận lợi để triển khai dự án hợp tác đối tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị gồm: Công khai minh bạch dự án PPP tiềm năng; Chủ động định sớm việc lựa chọn hình thức hợp tác công tư dự án cấp nước đô thị; Xây dựng khung phương pháp chia sẻ rủi ro hợp lý; Bổ sung điều kiện ưu đãi cho dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị: 3.3.4 Đẩy mạnh thu hút tư nhân tham gia lĩnh vực cấp nước đô thị: Giải pháp thực thông qua tăng cường truyền thông, thành lập quan chuyên trách hỗ trợ PPP, xây dựng sở liệu dự án 3.3.5 Nâng cao lực quan nhà nước có thẩm quyền Nâng cao lực đội ngũ quản lý hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước sạch;Xây dựng chế quản lý dự án hợp tác công tư 3.3.6 Nâng cao lực mức độ sẵn sàng khu vực tư nhân tham gia dự án cấp nước đô thị Giải pháp tập trung vào vấn đề nâng cao lực tài chính, quản trị, khoa học công nghệ mức độ sẵn sàng khu vực tư nhân hợp tác công tư dự án cấp nước đô thị định tới thành công dự án hợp tác công tư nước bao gồm: việc chia sẻ rủi ro, xác định khung giá nước cam kết nhà nước Luận án nghiên cứu xác định loại rủi ro gặp phải đề xuất hình thức chia sẻ rủi ro đối tác nhà nước tư nhân khuôn khổ PPP lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam Luận án nghiên cứu xây dựng hệ thống sàng lọc phù hợp PPP cấp nước đô thị kiểm định dự án hợp tác công tư nước đô thị Việt Nam Từ đó, luận án đề xuất chế xác định hình thức triển khai hợp tác công tư phù hợp lĩnh vực cấp nước đô thị phù hợp với bối cảnh Việt Nam - Về quản lý nhà nước: Kết nghiên cứu góp phần tăng cường quản lý nhà nước xây dựng chế, văn quy phạm pháp luật tạo điều kiện cho việc thực dự án cấp nước đô thị theo hợp tác công tư Cụ thể: Hoàn thiện chế sách để tạo điều kiện áp dụng, lựa chọn, triển khai PPP lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam; Xây dựng quy trình lựa chọn, cách thức tổ chức triển khai dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam; Xây dựng khung hợp đồng PPP lĩnh vực cấp nước đô thị; làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến giai đoạn (giai đoạn lựa chọn) dự án cấp nước đô thị PPP Việt Nam, đề giải pháp hữu hiệu để triển khai PPP thực tế Kết cấu luận án Ngoài mở đầu, kết luận phụ lục, luận án kết cấu thành chương Cụ thể, chương sau: - Chương Một số vấn đề lý luận kinh nghiệm quốc tế hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước - Chương 2.Thực trạng hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam - Chương Phương hướng giải pháp thúc đẩy hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam 19 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM CHƯƠNG QUỐC TẾ VỀ HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC CẤP NƯỚC SẠCH CÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM 1.1 Những vấn đề chung hợp tác công tư 1.1.1 Khái niệm đặc điểm hợp tác công tư 1.1.1.1 Khái niệm “Hợp tác công tư thỏa thuận mà khu vực công ký hợp đồng dài hạn với tổ chức thuộc khu vực tư nhân để tổ chức tư xây dựng quản lý sở hạ tầng công, thay mặt khu vực công cung cấp dịch vụ (sử dụng hạ tầng kỹ thuật xã hội) cho cộng đồng công chúng” 1.1.1.2 Các hình thức hợp tác công tư 1.1.2 Đặc điểm hợp tác công tư Một là, PPP có tham gia đồng thời hai bên công- tư Hai là, khu vực công tư có mối quan hệ ngang hàng dự án hợp tác công tư Ba là, mối quan hệ khu vực công tư dự án hợp tác công tư thông qua chế hợp đồng Bốn là, hợp tác sở hai bên có lợi, đáp ứng mục tiêu hai khu vực 1.1.3 Vai trò hợp tác công tư Tăng khả đầu tư hạ tầng;Phân bổ quản lý rủi ro tốt hiệu hơn;Tiết kiệm chi phí; Nâng cao chất lượng dịch vụ công 1.1.4 Đặc điểm lĩnh vực cấp nước có liên quan đến hợp tác công tư Đặc điểm trị, xã hội môi trường; Đặc điểm kinh tếCấp nước đô thị quan trọng đô thị phát triển kinh tế; Đầu tư lớn thu hồi vốn chậm rủi ro cao; Vấn đề giá nước vừa mang tính xã hội vừa mang tính thị trường 3.1 Phương hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2025 3.1.1 Dự báo nhu cầu nước đô thị Việt Nam đến 2025 3.1.2 Mục tiêu phát triển cấp nước đô thị đến năm 2025 3.2 Quan điểm định hướng hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đến 2025 tầm nhìn đến năm 2030 3.2.1 Quan điểm hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước Việt Nam 3.2.2 Định hướng hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước Việt Nam 3.3 Giải pháp thúc đẩy hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam 3.3.1 Giải pháp nâng cao nhận thức bổ sung quan điểm hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Cần có chiến lược riêng có quan điểm hỗ trợ cho lĩnh vực cấp nước đô thị Hệ thống quan điểm cần hướng tới giải nút thắt điều phối thị trường, thiết lập tính thị trường giá nước ý đến đặc điểm xã hội trị Cần thiết lập quan điều phối đủ mạnh có vị giải hài hòa mục tiêu lợi ích nhà nước, nhà đầu tư người dân; xây dựng yếu tố thị trường cho lĩnh vực cấp nước đô thị để tạo điều kiện cho tư nhân tham gia với hỗ trợ can thiệp nhà nước 3.3.2 Giải pháp bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý cho hợp tác công tư Về tổng thể, cần nghiên cứu ban hành luật hợp tác công tư sở nâng cấp Nghị định 15 bổ sung điều kiện thực tiễn, thông lệ quốc tế Trước mắt, ngành cần sớm triển khai ban hành chế 18 2.3.2 Những hạn chế hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước 1.2 Yếu tố ảnh hưởng điều kiện đảm bảo hợp tác công tư 1.2.1 Yếu tố ảnh hưởng đến hợp tác công tư Một dự án hợp tác công tư thành công cần thoả mãn kì vọng tất bên liên quan, mà chủ yếu nhà đầu tư tư nhân Nhà nước Đối với nhà đầu tư tư nhân, kì vọng bao gồm: (i) lợi nhuận đầu tư kì vọng; (ii) chia sẻ rủi ro hợp lý (những rủi ro mà tư nhân muốn chia sẻ chủ yếu bao gồm rủi ro mặt sách, rủi ro môi trường kinh tế vĩ mô số rủi ro bất khả kháng); (iii) môi trường vĩ mô, ổn định kinh tế thúc đẩy lợi nhuận kì vọng tư nhân; (iv) khung pháp lý liên quan Còn nhà nước, kì vọng bao gồm: (i) hoàn thành dự án trước thời hạn, nhằm đảm bảo lợi ích dự án xã hội tối đa; (ii) chia sẻ rủi ro, rủi ro mà nhà nước muốn chia sẻ bao gồm rủi ro xây dựng, vận hành dự án; (iii) ngoại ứng dự án đem lại xã hội 1.2.1.1 Yếu tố thuộc nhà nước: bao gồm nội dung liên quan đến luật pháp, chế sách, vấn đề quản lý nhà nước Mặt khác, nhà nước với vai trò bên tham gia vào dự án hợp tác công tư Nhà nước đầu mối chủ trì xây dựng đặt hàng cung cấp dịch vụ công bên xây dựng, đàm phán ký kết hợp đồng hợp tác công tư 1.2.1.2 Yếu tố thuộc khu vực tư nhân Các yếu tố chủ yếu khu vực tham gia dự án hợp tác công tư bao gồm: Tiềm lực tài chính; Kỹ thuật, công nghệ; Mức độ sẵn sàng tư nhân: 1.2.2 Điều kiện đảm bảo hợp tác công tư 1.2.2.1Về vấn đề sàng lọc, lựa chọn dự án hợp tác công tư phù hợp Lý cần sàng lọc đánh giá phù hợp dự án PPP Tiêu chuẩn sàng lọc dự án PPP cấp nước - Dựa hiệu dự án - Đánh giá dự giá trị tiền (VFM) đô thị Việt Nam Thứ nhất, hệ thống pháp lý thiếu đồng nhiều khoảng trống Trên thực tế, sách khuyến khích ưu đãi tính thực tế thấp, chưa thống nhất, thiếu đồng chưa hấp dẫn Thứ hai, nhiều điều kiện cản trở tham gia khu vực tư nhân dự án cấp nước đô thị Việt Nam Thứ ba, hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước chủ yếu tập trung đô thị lớn Thứ tư, thiếu công cụ công khai, minh bạch dự án cấp nước đô thị thu hút tư nhân tham gia Thứ năm, dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị hạn chế, quy mô nhỏ, hình thức đơn điệu Thứ sáu, tham gia tư nhân nước 2.3.3 Nguyên nhân vấn đề tồn Thứ nhất, nhận thức vai trò khu vực tư nhân chưa đầy đủ cấp Thứ hai, thiếu chiến lược hợp tác công tư Việt Nam Thứ ba, điều kiện bảo đảm cho hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị thiếu chưa khả thi Thứ tư, lực chủ thể tham gia hợp tác công tư yếu 17 - Dựa phân tích lợi ích - Cách thức dựa phân tích nhân tố - Ma trận sàng lọc tính phù hợp PPP Phương pháp sàng lọc đánh giá Cách đánh giá thứ dùng yếu tố xây dựng sẵn thành hai nhóm yếu tố thúc đẩy/hấp dẫn PPP nhóm yếu tố kìm chế (cản trở) thực dự án PPP Tiếp theo, người ta tiến hành lấy ý kiến chuyên gia trọng số cho yếu tố (chỉ tiêu) Sau đó, người ta tiến hành so sánh yếu tố đẩy yếu tố kiềm chế Trong trường hợp yếu tố đẩy lớn triển khai dự án PPP hay dự án phù hợp với hình thức PPP Cách đánh giá thứ hai sử dụng Ma trận sàng lọc phù hợp PPP lĩnh vực cấp nước (PPP Canada, 2012) Ma trận sàng lọc sử dụng tiêu xây dựng, sau lấy ý kiến chuyên gia trọng số tiêu sử dụng chuyên gia cho điểm cho thành phần Các thành phần tổng hợp sở điểm số thành phần để xác định tổng điểm Căn vào tổng điểm, chuyên gia đánh giá dự án phù hợp với PPP hay không đề xuất hướng triển khai 1.2.2.2 Điều kiện chia sẻ rủi ro Phương pháp phân bổ rủi ro Bảng 1.1: Nguyên tắc phân bổ rủi ro dự án PPP 2.2.4.3 Thực trạng điều kiện chia sẻ rủi ro Dựa Nghị định 15 thực tế dự án triển khai, thấy chưa có khung chia sẻ rủi ro cụ thể khoa học cho dự án cấp nước đô thị Theo kết khảo sát, Trong bối cảnh Việt Nam, dự án hợp tác công tư lĩnh vực nước gặp nhiều dạng rủi ro khác nhau, chi tiết liệt kê thành 31 rủi ro xảy 2.3 Thực trạng hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam qua kết khảo sát 2.3.1 Những kết tích cực hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam Một là, sau thời gian nghiên cứu triển khai sách thực số dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị cho thấy chủ trương đắn Hai là, bước đầu xây dựng sở pháp lý cho việc thực dự án hợp tác công tư Ba là, số lượng chất lượng dự án triển khai thực theo hình thức hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị có phát triển đáng kể Rủi ro Rủi ro giá trị tiền Rủi ro quản lý Khả chịu rủi ro Năng lực tài trợ Nguyên tắc phân bổ Phân bổ nhiệm vụ rủi ro cho bên có khả quản lý tốt nhiệm vụ rủi ro Duy trì tính đơn giản minh bạch bảo đảm quản lý rủi ro Phân bổ rủi ro cho bên tư nhân bảo hiểm với mức giá phù hợp Tư nhân yêu cầu bù đắp cho rủi ro chuyển giao Mức độ bù đặp phụ thuộc vào chi phí tài trợ Nguồn: SMEC (2011) Bốn là, mức độ sẵn sàng tham gia khu vực tư nhân dự án cấp nước ngày tăng Năm là, số điều kiện bảo đảm cho hợp tác công tư bước đầu phù hợp với thông lệ quốc tế thực tiễn Việt Nam Theo kết khảo sát, yếu tố tác động tới hấp dẫn tham gia khu vực tư nhân vào dự án hợp tác công tư lĩnh vực nước Việt Nam đa dạng, tương đồng với kinh nghiệm quốc tế Các yếu tố định tới thành công dự án hợp tác công tư lĩnh vực nước tương đồng với lý luận chung kinh nghiệm quốc tế 16 nước Việt Nam quan trọng trường hợp BOT Sông Đuống rõ ràng lựa chọn hình thức dự án PPP không thực phù hợp 2.2.4.2 Thực trạng điều kiện triểu khai, thực dự án Trong văn quy phạm pháp luật hành, đặc biệt Nghị định 15/2015/TTg hướng dẫn hành Chính phủ ngành, chưa có nội dung xác định yếu tố định đến hình thành triển khai thành công (hoặc thất bại) dự án hợp tác công tư nói chung dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Khác với dự án PPP lĩnh vực nước nước khu vực giới, vấn đề dẫn tới thất bại dự án PPP nước Việt Nam tập trung vào nhóm yếu tố liên quan tới vấn đề đảm bảo doanh thu cho nhà đầu tư tư nhân vào dự án lực khu vực tư nhân Như vậy, uy tín khu vực tư nhân tham gia vào dự án PPP lĩnh vực nước Việt Nam vấn đề cần quan tâm Trong đó, vấn đề mà dự án PPP quốc tế quan tâm đánh giá quan trọng Việt Nam, chúng lại bị cho ảnh hưởng lớn tới thất bại dự án Chẳng hạn, thời gian đàm phán, trách nhiệm giải trình hay khác biệt mục tiêu nhà nước tư nhân, Đây đặc điểm khác biệt đặt dự án PPP lĩnh vực nước bối cảnh Việt Nam Ba nội dung quan trọng dẫn tới thất bại dự án PPP lĩnh vực nước Việt Nam bao gồm: (i) Mức giá nước dự kiến bán tới người tiêu dùng cao; (ii) mức giá bán thấp để bù đắp chi phí; (iii) chậm trễ kéo dài tranh luận trị Như vậy, bối cảnh Việt Nam, yếu tố liên quan tới đầu yếu tố định tới thất bại thành công dự án PPP lĩnh vực nước Kết đánh giá quán với nghiên cứu tương tự giới Đây sở cho việc sử dụng kết việc đề xuất giải pháp kiến nghị phần sau Bảng 1.2: Phân chia rủi ro tài trợ rủi ro trị dạng hợp đồng PPP lĩnh vực cấp nước Dạng hợp đồng PPP Chủ sở hữu Rủi ro tài trợ Hợp đồng dịch vụ Hợp đồng quản lý Khu vực công Khu vực công Thấp Thấp Hợp đồng thuê mướn Nhượng quyền Đồng sở hữu BOOT Bán trực tiếp Khu vực công Trung bình Khu vực công Công tư Công tư Tư nhân Trung bình cao Trung bình cao Cao Cao Rủi ro trị can thiệp nhà nước Rủi ro can thiệp cao Rủi ro can thiệp quản lý cao Rủi ro tranh chấp tiềm tàng cao Trung bình-cao Trung bình Trung bình Thấp Nguồn:IdelovitchandRingskog(1995)WorldBank(1997) 1.2.2.3 Điều kiện triển khai thực dự án Yếu tố thành công dự án PPP - Lựa chọn loại hợp đồng PPP cấp nước cho dự án cụ thể; - Sự cam kết nhà nước (chủ trương, mức giá, doanh thu…); - Có điều chỉnh thiết kế phù hợp điều kiện cụ thể dự án; - Phối hợp bên thông qua việc chia sẻ hài hòa lợi ích kinh tế; - Có đơn vị tư nhân đủ mạnh đứng đằng sau thúc đẩy hợp đồng PPP hoạt động; - Sự hỗ trợ tài nhà tài trợ dự án PPP; - Quy định khung giá bán nước phải đảm bảo chi phí vận hành khai thác; - Phân chia lợi ích rủi ro bên quyền địa phương, đơn vị vận hành, nhà nước phù hợp; - Các cam kết khác nhà nước (giải phóng mặt bằng, sở hạ tầng, bảo lãnh nhà nước,….) Các yếu tố làm cản trở tới việc triển khai dự án PPP thông thường bao gồm: - Tính giải trình dự án không cao; - Quá nhiều rủi ro đẩy sang khu vực tư nhân; - Thời gian chậm trễ kéo dài tranh cãi trị liên quan đến 10 15 dự án; - Giá nước cao cho người tiêu dùng; - Mức giá không đủ bù đắp chi chí; - Doanh thu không đảm bảo mức hòa vốn; - Tổng chi phí dự án cao; - Chi phí tham gia dự án cao; - Đấu thầu dự án thiếu tính cạnh tranh; - Đấu thầu mua sắm không minh bạch; - Tư nhân thiếu kinh nghiệm kỹ quản lý dự án; - Tư nhân tham gia dự án không đủ lực thiếu sáng tạo thiết kế dự án; - Thiếu lực tài huy động tài cho dự án; - Mục tiêu nhà nước tiêu thức đánh giá mục tiêu không thích hợp; - Hạn chế tham gia tư nhân; - Thời gian đàm phán bị kéo dài 1.3 Kinh nghiệm quốc tế hợp tác công tư cấp nước 1.3.1 Kinh nghiệm thực hợp tác công tư lĩnh vực nước số nước 1.3.1.1 Các dự án hợp tác công tư nước Singapore 1.3.1.2 Dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước Ấn Độ 1.3.1.3 PPP lĩnh vực nước Trung Quốc 1.3.2 Bài học rút cho Việt Nam 1.3.2.1 Bài học lựa chọn dự án PPP 1.3.2.2 Bài học liên quan tới chia sẻ rủi ro dự án PPP 1.3.2.3 Liên quan tới điều kiện triển khai dự án PPP dứt hoạt động theo hình thức PPP Kết sàng lọc sử dụng phương pháp ma trận Bảng 2.12: Kết kiểm định dựa ma trận sàng lọc tính phù hợp hình thức PPP lĩnh vực cấp nước Việt Nam Câu hỏi Hạng mục Trọng số tiêu chí BOO Thủ Đức BOT Sông Đuống BOT Bình An BOT Sông Đà-Hà Nội Q 7.1 Vốn đầu tư 0,10 0,30 0,30 0,40 0,50 Q 7.2 Số công ty tư nhân có lực 0,10 0,20 0,30 0,40 0,10 Q 7.3 Đã có dự án tương tự 0,05 0,25 0,05 0,25 0,25 Q 7.4 Tài sản hình thành 0,05 0,20 0,20 0,25 0,25 Q 7.5 Kết hoạt động dự án 0,10 0,50 0,30 0,30 0,50 Q 7.6 Yêu cầu an ninh 0,05 0,20 0,20 0,25 0,20 Q 7.7 Có thể tích hợp cấu phần dự án 0,10 0,30 0,10 0,50 0,50 Q 7.8 Thời gian hoạt động dự án 0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 Q 7.9 Có thể chuyển giao 0,10 0,40 0,10 0,40 0,10 Q 7.10 Thông số dự án sẵn có 0,05 0,20 0,05 0,20 0,25 Q 7.11 Nhu cầu bảo trì, bảo hành 0,05 0,25 0,10 0,25 0,25 Q 7.12 Bảo trì bảo hành sẵn có 0,05 0,25 0,05 0,10 0,10 Q 7.13 Lượng hóa chi phí 0,10 0,40 0,30 0,30 0,30 Q 7.14 Đảm bảo doanh thu 0,05 0,25 0,10 0,20 0,20 Tổng Chỉ số điểm đạt 1,00 3,95 2,40 4,05 3,75 79,0 48,0 81,0 75,0 Kết đánh giá ma trận sàng lọc đối chiếu với tiêu chuẩn lựa chọn phương pháp ma trận cho thấy dự án BOT An Bình, BOO Thủ Đức BOT Sông Đà-Hà Nội dự án phù hợp với hình thức PPP dự án BOT Sông Đuống tỏ không phù hợp với hình thức dự án PPP Kết tương đồng với kết sử dụng Phương pháp phân tích nhân tố đặc biệt phản ánh thực tế diễn dự án Kết kiểm định lần khẳng định việc lựa chọn hình thức PPP phù hợp dự án cấp 14 11 Bảng 2.10: Tiêu chí đánh giá phù hợp hình thức PPP dự án cấp nước sử dụng ma trận sàng lọc CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC CẤP NƯỚC SẠCH ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM Khoảng điểm Quyết định phù hợp 1-50 Hình thức PPP không phù hợp Cần lựa chọn hình thức đầu tư khác 51-75 Dự án có pha trộn dẫn phù hợp không phù hợp theo hình thức PPP Cần bàn bạc thêm tính phù hợp với bên 76-100 Hình thức PPP phù hợp Các bên bàn bạc thống sử dụng dạng hợp đồng tốt Bảng 2.11: Kết kiểm định tính phù hợp dự án PPP cấp nước Việt Nam Hình thức PPP Tổng điểm thúc đẩy Tổng điểm cản trở Điểm khác khác biệt Tỷ lệ khác biệt (%) Thủ Đức BOO 4,46 Sông Đuống BOT 3,35 3,70 0,76 17,01 3,47 -0,13 Bình An BOT -3,74 4,43 2,45 1,98 44,68 Sông Đà-Hà Nội BOT 3,79 2,85 0,94 24,72 Nguồn: Tính toán tổng hợp từ kết kiểm định luận án Kết sàng lọc sử dụng phương pháp phân tích nhân tố Kết đánh giá cho thấy, dự án BOT Bình An BOT Sông Đà-Hà Nội có tổng điểm khác biệt lớn tỷ lệ đạt 44,7% 24,7% Như vậy, theo phương pháp luận tiến hành đánh giá hai dự án nên lựa chọn theo hình thức PPP phù hợp Trên thực tế, hai dự án PPP cấp nước hoạt động tốt Ngược lại, dự án Sông Đuống, theo kết đánh giá dự án có tổng điểm yếu tố cản trở lớn điểm thúc đẩy Như vậy, dự án không phù hợp với hình thức dự án PPP cấp nước Thực tế, dự án BOT Sông Đuống phải dừng lại năm 2013 Còn dự án BOO Thủ Đức có điểm thúc đẩy lớn điểm cản trở hình thức PPP, lớn chưa đảm bảo lớn 20% tiêu chuẩn yêu cầu Đây dấu hiệu cần xem xét kỹ tính phù hợp dự án với hình thức PPP Điều phần minh chứng cho việc dự án BOO Thủ Đức giai đoạn cuối chấm 2.1 Thực trạng đầu tư nhà nước lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam 2.1.1 Thực trạng sách, chương trình mục tiêu quốc gia cấp nước Việt Nam 2.1.2 Thực trạng cấp nước đô thị Việt Nam 2.1.2 Đầu tư nhà nước cho cấp nước đô thị Việt Nam 2.2 Phân tích thực trạng số yếu tố điều kiện đảm bảo hợp tác công tư cấp nước đô thị Việt Nam 2.2.1 Thực trạng hệ thống pháp luật chế sách 2.2.1.1 Chính sách chung Luật đầu tư Nghị định 15 bước đầu tạo hành lang pháp lý cho hợp tác công tư Tuy nhiên, sách chung hỗ trợ thiếu chưa phù hợp với đặc điểm cấp nước đô thị 2.2.1.2 Chính sách lĩnh vực cấp nước đô thị Cơ chế sách lĩnh vực cấp nước đô thị có tương đối đầy đủ Tuy nhiên, mức độ phù hợp, tính khả thi khả tiếp cận khu vực yếu 2.2.2 Năng lực mức độ sẵn sàng tham gia tư nhân hợp tác công tư Việt Nam Vai trò khu vực tư nhân dự án cấp nước hạn chế, tương đương với khoảng 25% so với khu vực nhà nước Về mức độ sẵn sàng, kết khảo sát tầm quan trọng năm nhóm yếu tố tác động tới tham gia khu vực tư nhân vào dự án cấp nước đô thị thể hình sau 12 Mua sắm đấu thầu 13 Kinh tế vĩ mô 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 Môi trường trị việc xây dựng khuôn khổ pháp lý cho PPP nói chung tham gia tư nhân vào PPP lĩnh vực nước Việt Nam quan trọng 2.2.3 Kết hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam Nếu xem xét tham gia khu vực tư nhân vào dự án PPP cấp nước dự án đầu tư tư nhân lĩnh vực dự án cấp Cam kết nhà nước Chia sẻ trách nhiệm TN-NN nước đô thị, Bộ Xây dựng (2015) cho biết có 11 dự án theo dạng kết hợp PPP dự án nước tư nhân, với quy mô vốn đầu tư nhà nước 881,5 triệu đô la Mỹ đầu tư khu vực tư nhân Hình 2.1: Các yếu tố tác động tới tham gia khu vực tư nhân 1.433,5 triệu USD Các dự án đầu tư theo hình thức PPP chủ yếu diễn dự án hợp tác công tư lĩnh vực nước Việt Nam Thành phố lớn cung cấp nước tới thành phố lớn, địa bàn có nhiều khu công nghiệp 2.2.2.1 Yếu tố cam kết nhà nước dự án Môi trường kinh tế vĩ mô môi trường trị quan trọng, vấn đề quan trọng việc định tham gia tư nhân vào dự án PPP nói chung 2.2.2.2 Yếu tố chia sẻ trách nhiệm nhà nước tư nhân Nhóm yếu tố quan trọng thứ hai định tới tham gia tư nhân vào dự án PPP lĩnh vực cấp nước chia sẻ trách nhiệm nhà nước tư nhân tham gia dự án 2.2.2.3 Yếu tố mua sắm đấu thầu Nhóm yếu tố quan trọng thứ ba định tới tham gia tư nhân vào dự án PPP lĩnh vực nước Việt Nam vấn đề liên quan tới mua sắm đấu thầu 2.2.2.4 Yếu tố thuộc môi trường kinh tế vĩ mô môi trường trị Trong nhóm yếu tố thuộc môi trường xã hội, phối hợp khu vực tư nhân nhà nước quan trọng Sự phối hợp sở chia sẻ trách nhiệm nhà nước tư nhân phân rõ ràng quyền, trách nhiệm, phối hợp bên phải minh bạch rõ ràng Đối với môi trường vĩ mô, Việt Nam tiến hành số dự án PPP thuộc lĩnh vực cấp nước như: Dự án BOT nhà máy nước sông Đà, BOT Thủ Đức, BOT Bình An, BOO Đồng Tâm… Có thể thấy, số lượng dự án không nhiều, chủ yếu dạng BOO, BOT thực tế có nhiều vấn đề phát sinh thực dự án 2.2.4 Phân tích điều kiện bảo đảm hợp tác công tư số dự án cấp nước đô thị Việt Nam 2.2.4.1 Thực trạng điều kiện lựa chọn dự án hợp tác công tư lĩnh vực nước đô thị Nghị định 15/2015 có nêu phương pháp lựa chọn dự án Tuy nhiên, phương pháp đánh giá chủ yếu dựa phân tích hiệu lợi ích, không chủ động giúp phát dự án phù hợp với PPP để chủ động phân nhánh chủ trương đầu tư Mặt khác, ngành có mức độ trưởng thành khác nhau, dự án hợp tác công tư cấp nước dựa vào tiêu chí chung chung Luận án nghiên cứu khảo sát cách thức lựa chọn sau: ... tế hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước - Chương 2.Thực trạng hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam - Chương Phương hướng giải pháp thúc đẩy hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt. .. hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước Việt Nam 3.3 Giải pháp thúc đẩy hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam 3.3.1 Giải pháp nâng cao nhận thức bổ sung quan điểm hợp tác công tư lĩnh vực. .. thành công dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam Ba nội dung quan trọng dẫn tới thất bại dự án hợp tác công tư lĩnh vực cấp nước đô thị Việt Nam bao gồm: (i) Mức giá nước dự
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại việt nam (tt) , Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại việt nam (tt) , Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại việt nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay