Ngày 5 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH

50 37 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 11:00

HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ SỐ 5/80 Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y   x4  x2  B y  x  x  y   x  x  D y  x4  x2  B y x Câu Tập tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  2mx  có cực trị là: A m  B m  C m  Câu Hàm số y  x  3x  đồng biến tập sau đây: A R C 1;   B  ; 1 D m  D  ; 1  1;   Câu Số điểm cực trị hàm số y  x4  x3  là: A B Câu Giá trị lớn hàm số y  A 2 C D: 2x 1 đoạn [0;2] là: 1 x C 1 B D 2x  Câu Đồ thị hàm số y  có tiệm cận đứng tiệm cận ngang là: 1 x A x  2; y  1 B x  3; y  1 C x  2; y  D x  1; y  Câu Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị hình bên Tập tất giá trị tham số m để phương trình f ( x)  m   có bốn nghiệm phân biệt là: A  m  B  m  C  m  D  m  O Câu Hàm số : y   x4  2mx2  đa ̣t cực tiể u ta ̣i x = : A m  1 B 1  m  C m  mx  Câu Hàm số y  có giá tri ̣ lớn nhấ t  0;1 bằ ng : xm 1 A m   B m  3 C m  2 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT D m  D m  Trang Câu 10 Tập giá trị m để đồ thị hàm số y  3x  m (Cm) và đường thẳ ng y = 2x + có điể m chung là: x 1 A m  3 B m  3 C m  3 D m  3 Câu 11 Từ tôn hình tròn có đường kính 60 cm Người ta cắt bỏ hình quạt S tôn đó, gắn mép vừa cắt lại với để nón nắp (như hình vẽ) Hỏi cách làm người ta tạo nón tích lớn bao nhiêu? A 1800 3. (cm3 ) S B 2480 3. (cm3 ) C 2000 3. (cm3 ) D 1125 3. (cm3 ) Câu 12 Trong khẳng định sau khẳng định sai ? A ln x   x  B log3 x    x  C log a  log b  a  b  D ln a  ln b  a  b  Câu13 Nghiệm phương trình log   x   là: A x  6 B x  21 C x  28 D x  1 C  ln D 6ln log Câu 14 Giá trị A  2  ln(2e) : A  ln B 13  ln  x  1  là: C T  1 Câu 15 Tập tất nghiệm bất phương trình log A T  1;   B T   :   Câu 16 Tập xác định hàm số y  A D  R | 1 D T   ;1 2017 là: log  x  x   C D   0;   B D  R D D  1;   Câu 17 Cho số thực  a  Khẳng định sau đúng?    B a  a      A a  a    2 C   a  a  2    D a  a    2 Câu 18 Phương trình 52 x 8.5x A B 8 có tổng nghiệm là: C D 1 Câu 19 Nếu log x  8log ab  2log a b giá trị x A a 4b6 B a 2b14 C a6b12 D a8b14 Câu 20 Tập tất giá trị m để phương trình x  x  log m  có nghiệm phân biệt là: C.1  m  D  m  m4 Câu 21 Năm 1982 người ta biết số p  2756839  số nguyên tố ( số nguyên tố lớn biết vào A  m  B thời điểm đó) Khi viết số hệ thập phân số nguyên tố có số chữ số là: A 227834 B 227843 C 227824 D 227842 Câu 22 Nguyên hàm hàm số f ( x)  là: x2 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang A ln  x    C B ln x   C D ln  x    C C ln x   C Câu 23 Kết tích phân I   ( x  1)10 dx là: 211  11   Câu 24 Nguyên hàm   x3   x dx là: x   A 29  B C 211  10 D 211  11 x  ln x  x  C 3 D x  ln x  x  C 4 x  ln x  x  C 3 C x  ln x  x  C A B  Câu 25 Kết tích phân I   cos x.sin xdx là: B C D 3 Câu 26 Thể tích khối tròn xoay tạo nên hình phẳng giới hạn đường y  (1  x) , y  , x  A  x  quay xung quanh trục Ox bằng: 5 2 8 B C D 2 Câu 27 Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y  x2  2x y   x2  4x là: A B C D 10 A Câu 28 Gọi h t  cm  mức nước bồn chứa sau bơm nước t giây Biết h ' t   13 t 8 lúc đầu bồn nước Mức nước bồn sau bơm nước giây (làm tròn kết đến hàng trăm) là: A 2,66 B 5,34 C 3, 42 D 7,12 Câu 29 Cho số phức z   4i giá trị z là: A B C 25 D Câu 30 Cho hai số phức thỏa z1   3i, z2   i Tọa độ điểm biểu diễn z1  3z2 là: A  1;  C  5;6  B 1;  D  1;  Câu 31 Cho hai số phức thỏa z1   2i, z2  i Phần thực phần ảo z1  z2 là: A B C (1  i)(2  i) Câu32 Môđun số phức z  bằng:  2i A D C 2 B D Câu 33 Gọi z1 z nghiệm phức phương trình z  z  10  Giá trị z1 z là: A 8 C 2 B 10 Câu 34 Rút gọn z   i  i  i   i A z  B z  99 D kết quả: C z  Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT 1 i 1 i D z  1 Trang Câu 35 Khối hộp chữ nhật có cạnh xuất phát từ đỉnh có độ dài a, b, c Thể tích khối hộp chữ nhật là: 1 A V  abc B V  abc C V  abc D V  abc 3 Câu 36 Cho hình chóp tam giác S ABC , có đáy ABC vuông A , AB  a , AC  a Tam giác SBC tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với đáy ABC Khi thể tích khối chóp là: A V  3a3 B V  3a C V  a3 D V  2a Câu 37 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a , góc BAD  600 , SA   ABCD  , SA  a Gọi C ' trung điểm SC, mặt phẳng  P  qua AC ' song song BD, cắt cạnh SB,SD B ' D’ Thể tích khối chóp SAB ' C ' D ' là: a3 a3 a3 a3 B V  C V  D V  12 18 Câu 38 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác ABC cân A , AB  AC  5, BC  , mặt bên A V  hợp với đáy góc 450 hình chiếu S mặt phẳng ( ABC ) nằm ABC Khi thể tích khối chóp ABC là: A V  B V  C V  Câu 39 Công thức thể tích khối cầu có bán kính R là: A V   R B V  4 R2 C V  4 R3 D V  12 D V   R3 Câu 40 Cho tam giác ABC cân A, có cạnh AB  a 5; BC  2a Gọi M trung điểm BC Khi tam giác quay quanh trục MA ta hình nón khối nón tạo hình nón tích là: A V   a B V  2 a3 C V  a D V   a Câu 41 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a mặt bên SAB tam giác vuông cân S nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp SABCD 3 C a D a 3 a  3 Câu 42 Từ 37,26  cm thủy tinh Người ta làm cốc hình trụ có đường kính 8cm với đáy cốc dày 1,5cm, thành xung quanh cốc dày 0,2 cm Khi hoàn thành cốc có chiều cao là: A 10cm B cm C 15 cm D 12 cm A a3 B Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu tâm I(1;2-3), bán kính R= 14 có phương trình là: A ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  3)  14 B ( x  1)  ( y  2)  ( z  3)  14 C ( x 1)2  ( y  2)2  ( z  3)  14 D ( x  1)  ( y  2)  ( z  3)  14  x   2t '  x  1 t   Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho hai đường thẳng: d1 :  y   2t d :  y  4t '  z   2t '  z  3t   Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A d1  d2 B d1  d C d1 //d Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT D d1 , d chéo Trang Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M 1; 2;3 gọi A, B, C hình chiếu M trục Ox, Oy, Oz phương trình mặt phẳng  ABC  là: A x  y  z   B x  y  3z   C x  y  3z   D 3x  y  z   Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình tắc đường thẳng qua A(1;1; 2) song song với mặt phẳng  P  : x  y  z   vuông góc với đường thẳng x 1 y 1 z  là:   x 1 y 1 z  x 1 y 1 z  A B     5 x 1 y 1 z  x 1 y 1 z  C D     2 5 3 3 Bài 47 Trong không gian Oxyz, tọa độ hình chiếu H điểm M  3; 2; 1 đường thẳng d có phương d: trình d : x 1  y  z  là: 1 A  0; 2;0  C  2;6; 6  B  3;5;  D  3; 3;  Bài 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d mặt cầu  S  có phương trình là: d : x  y z  ; S : x  y  z  x  y  z 18  Biết d cắt S hai điểm M , N       1 2 độ dài đoạn MN là: 16 20 30 B MN  C MN  D MN  3 Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  6;0;0  , B  0; 4;0  , C  0;0;  tọa độ trực A MN  tâm tam giác ABC là:  12 16 16   18 12 12  A H  ; ;  B H  ; ;   11 11 11   11 11 11   16 12 12   12 18 18  C H  ; ;  D H  ; ;   11 11 11   11 11 11  x 4 y 5 z   mặt phẳng   chứa Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : đường thẳng d cho khoảng cách từ O đến   đạt giá trị lớn Khi giao điểm   trục Ox có tọa độ là: A M  3;0;0  B M  6;0;0  9  C M  ;0;0  2  -Hết Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT D M  9;0;0  Trang ĐÁP ÁN MÔN TOÁN – ĐỀ 05 Câu Đ.Án D D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A B B D A D B C C C B A A A A C B B C C B D B Câu 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đ.Án B A A B A B D B A A C B B D D D A C C A C A D HƯỚNG DẪN CÁC CÂU VẬN DỤNG CAO Câu 11 HD: Gọi x độ dài dây cung phần lại tôn, < x < 2π, gọi V thể tích nón đó, ta có 1 1 x  x  2 30   x   x  V  Bh   r 2  R  r     302      x     3  2   12    24        2 2   x   R   x  V '( x)  ; f '( x)   x   2 R   20 6. 24   2 R 2  x    x 20 6. V’(x) + Câu 2000 3. (cm3 ) 42V(x)   60   x2 60   756839  log p   756839 log  227823, 68 Câu 21: Ta có: p    p   10227823,68  10227823  p   10227824 Vậy viết p hệ thập phân có 227824 số Vậy đáp C Câu 28 Giả thiết suy ra: h t    13 t  8dt  t8 20     12 Nên h 2, 66 Câu 42 Thể tích đáy V   16.1,5  24 cm3 Phần thủy tinh làm thành cốc là: 37, 26 cm3  24 cm3  13, 26 cm3 Gọi chiều cao thành cốc không kể đáy x ta có x  13, 26 16   3,8   8,5 Vậy chiều cao cốc là: 8,5  1,5  10cm Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang D D Câu 50 Gọi   mặt phẳng thỏa mãn yêu cầu toán:   Tọa độ hình chiếu O đường thẳng M Ta có tọa độ M là: M (3;3; 3) Gọi H hình chiếu M mặt phẳng cần lập ta có: d  O,     OH  OM Vậy khoảng lớn băng OM    : x  y  z   Vậy tọa độ giao điểm   với Ox N (9;0;0) Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ SỐ 5/80 I ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích thực yêu cầu từ câu đến câu 4: “… Nhìn vào lối sống, quan niệm sống, ta nói người Việt Nam sống có văn hoá, người Việt Nam có văn hoá Những thô dã, bạo bị xoá bỏ để có nhân Tinh thần chung văn hoá Việt Nam thiết thực, linh hoạt, dung hoà Không có khát vọng để hướng đến sáng tạo lớn mà nhạy cảm, tinh nhanh, khôn khéo gỡ khó khăn để tìm bình ổn ’’ ( Trích “Nhìn vốn văn hóa dân tộc” – Trần Đình Hượu) Câu Đoạn văn thuộc phong cách ngôn ngữ nào? Câu Nội dung đoạn văn gì? Câu Phương thức biểu đạt đoạn văn trên? Câu Viết đoạn văn ngắn (khoảng đến 10 dòng ) làm sáng tỏ nhận định: Tinh thần chung văn hoá Việt Nam thiết thực, linh hoạt, dung hoà II LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu (2.0 điểm) Anh (chị) viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ vấn đề : Biết tự khẳng định đòi hỏi thiết người sống hôm Câu (5,0 điểm) Cảm nhận anh (chị) vẻ đẹp người Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước qua nhân vật Tnú tác phẩm “Rừng xà nu”- Nguyễn Trung Thành? Hết Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN NGỮ VĂN ĐỀ 05 I ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Trả lời: Câu 1: Đoạn văn thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học Điểm 0,5: Trả lời câu hỏi Điểm 0: Trả lời sai không trả lời   Câu 2: Nội dung đoạn văn: nhận định khái quát tinh thần chung Văn hoá Việt Nam, nhìn khoa học, khách quan nhà nghiên cứu văn hoá Trần Đình Hượu Điểm 1,0: Trả lời câu hỏi Điểm 0: Trả lời sai không trả lời   Câu Phương thức biểu đạt đoạn văn : Nghị luận Điểm 0,5: Trả lời câu hỏi Điểm 0: Trả lời sai không trả lời   Câu 4: Đoạn văn ngắn làm sáng tỏ nhận định: Tinh thần chung văn hoá Việt Nam thiết thực, linh hoạt, dung hoà cần đảm bảo ý: Đặc điểm vừa nêu lên mặt tích cực, vừa tàng ẩn hạn chế văn hoá Việt Nam - Đây điểm tích cực : + Tính thiết thực khiến cho văn hoá Việt gắn bó sâu sắc với đời sống cộng đồng + Tính linh hoạt thể rõ khả tiếp nhận biến đổi giá trị văn hoá thuộc nhiều nguồn khác cho phù hợp với đời sống địa người Việt +Tính dung hoà hệ tất yếu hai thuộc tính văn hoá người Việt Các giá trị văn hoá thuộc nhiều nguồn khác không loại trừ mà người Việt tiếp thu có chọn lọc để tạo nên hài hoà bình ổn đời sống văn hoá - Tàng ẩn hạn chế : dung hoà nên thiếu sáng tạo lớn, không đạt đến giá trị phi phàm, kì vĩ Điểm 1,0: Trả lời theo cách Điểm 0: Trả lời sai không trả lời II LÀM VĂN (7,0 điểm)   Câu (2.0 điểm) a Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận - Hình thức đoạn văn có đầy đủ: câu mở đoạn, câu phát triển ý câu kết đoạn Đặc biệt, đoạn văn, học sinh cần làm bật câu chủ đề b Xác định vấn đề nghị luận “Biết tự khẳng định đòi hỏi thiết người sống hôm nay” Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang * Triển khai vấn đề nghị luận thành luận điểm, vận dụng tốt thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ lí lẽ dẫn chứng, rút học nhận thức hành động * Giải thích ý kiến (0,5 điểm) - Khẳng định phát huy cao lực, in dấu ấn cá nhân không gian thời gian, cụ thể môi trường lĩnh vực hoạt động riêng Ở thời đại xã hội khác nhau, việc tự khẳng định người vươn theo tiêu chuẩn lí tưởng không giống (0,5 điểm) * Bàn luận ý kiến (1.0 điểm) - Trong thời đại ngày nay, việc khẳng định mang ý nghĩa đặc biệt, phát triển mạnh mẽ văn minh vật chất đưa tới nguy làm tha hoá người, khiến người dễ sống buông thả, phó mặc cho lôi dòng đời Sự bi quan trước nhiều chiều hướng phát triển đa tạp sống, suy giảm lòng tin vào lí tưởng dẫn đường nguyên nhân quan trọng khiến ý thức khẳng định cá nhân có biểu lệch lạc - Khẳng định thân biết đặt kế hoạch rèn luyện để có phẩm chất xứng đáng, đáp ứng tốt yêu cầu lĩnh vực hoạt động mà tham gia, khiến cộng đồng phải tôn trọng Tất cả, trước hết chủ yếu, phải phụ thuộc vào lực Bởi thế, rèn luyện lực, bồi đắp lực cá nhân đường tự khẳng định phù hợp đắn Mọi chủ quan, ngộ nhận, thiếu tự khẳng định nghĩa -Khi khẳng định thân thực thúc đẩy phát triển bền vững sống, xã hội Sự khẳng định bước đầu không thiết phải gắn liền với kế hoạch đầy tham vọng Nó việc làm nhỏ tinh thần trung thực, trọng thực chất hiệu * Bài học nhận thức (0,5 điểm) -Trong sống không khẳng định thân - Cần phải có suy nghĩ đắn, có trình rèn luyện nỗ lực ý chí nghị lực khẳng định thân Câu (5,0 điểm) a Đảm bảo cấu trúc nghị luận : Có đủ phần mở , thân , kết (0,25 điểm) b Xác định vấn đề cần nghị luận : vẻ đẹp người Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước qua nhân vật Tnú (0,25 điểm) c Triển khai vấn đề nghị luận thành luận điểm ; vận dụng tốt thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ lí lẽ dẫn chứng * Giới thiệu chung: (0,25 điểm) - Mỗi nhà văn thường có vùng đất riêng, với Nguyễn Trung Thành Tây Nguyên Ông có nhiều tác phẩm viết mảng đề tài này, đặc biệt hình ảnh người kiên cường bất khuất nơi núi rừng Tây Nguyên -“Rừng xà nu” Nguyễn Trung Thành tác phẩm thành công khắc họa hình tượng nhân vật tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao đẹp, cho lòng yêu nước căm thù giặc sâu sắc, sức mạnh chiến đấu dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm.” Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang C bùng nổ lĩnh vực khoa học - công nghệ D phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ sản xuất Câu 22 Sự thất bại khởi nghĩa Yên Bái đánh dấu A chấm dứt vai trò cách mạng giai cấp tư sản B chấm dứt vai trò lịch sử Việt Nam Quốc dân đảng C giai cấp tư sản trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng D khuynh hướng dân chủ tư sản bước đầu thất bại Câu 23 Sau chiến tranh giới thứ nhất, nắm quyền huy kinh tế Đông Dương A Bộ thuộc địa Pháp B Toàn quyền Đông Dương C kho bạc nhà nước D Ngân hàng Đông Dương Câu 24 Sau “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập trật tự giới A đa cực B đơn cực C cực nhiều trung tâm D đa cực nhiều trung tâm Câu 25 Chọn câu trả lời số câu từ A đến D để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu đánh giá Cương lĩnh trị Đảng: “ Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Ái Quốc soạn thảo cương lĩnh cách mạng …(1) sáng tạo, kết hợp đắn vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp …(2) tư tưởng cốt lõi cương lĩnh này” A giải phóng dân tộc – Độc lập tự B giải phóng nhân dân – Độc lập tự C giải phóng dân tộc – Độc lập hạnh phúc D giải phóng nhân dân – Độc lập sáng tạo Câu 26 Mâu thuẫn Đông - Tây lại hình thành sau chiến tranh giới thứ hai kết thúc A đối lập mục tiêu chiến lược B lớn mạnh Nhật Bản, Tây Âu C hình thành phát triển EU D hình thành trật tự hai cực Ianta Câu 27 Nội dung sau ý nghĩa thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? A Là bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam B Chấm dứt khủng hoảng đường lối, giai cấp lãnh đạo C Là chuẩn bị tất yếu có tính định thắng lợi sau D Phong trào công nhân bước đầu chuyển thành phong trào tự giác Câu 28 Nước khởi đầu cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai A Anh B Pháp C Mĩ D Nhật Câu 29 Điểm giống Luận cương trị Đảng Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Luận cương trị (tháng 10-1930) Trần Phú soạn thảo xác định A mục tiêu chiến lược cách mạng tới xã hội chủ nghĩa B lực lượng tham gia cách mạng giai cấp công nhân, nông dân C nhiệm vụ cách mạng Việt Nam đánh đổ đế quốc, phong kiến D nhiệm vụ trước mắt cách mạng Đông Dương đánh đổ đế quốc, giải phóng dân tộc Câu 30 Nhật Bản có chi phí quốc phòng thấp sau Chiến tranh giới thứ hai A quốc phòng Nhật Bản Mĩ bảo trợ B Nhật Bản không tiến hành chiến tranh với quốc gia C Nhật Bản đại dương bao bọc nên hòa bình D Nhật Bản tập trung phát triển kinh tế nên không đầu tư cho quốc phòng Câu 31 Nguyên nhân bản quyế t đinh ̣ sự phát triể n nhảy vo ̣t của nề n kinh tế Mi ̃ sau chiế n tranh thế giới thứ hai là: A tâ ̣p trung sản xuấ t và tâ ̣p trung tư bản cao B điề u kiê ̣n tự nhiên và xã hô ̣i thuâ ̣n lơ ̣i C dựa vào thành tựu cách ma ̣ng khoa ho ̣c - ki ̃ thuâ ̣t D quân sự hoá nề n kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiê ̣n chiế n tranh Câu 32 Thành tựu nổ i bâ ̣t nhấ t của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đế n A trở thành các nước đô ̣c lâ ̣p B trở thành mô ̣t khu vực hòa bình, hơ ̣p tác, hữu nghi.̣ C có nhiề u thành tựu to lớn phát triể n kinh tế D trở thành khu vực đô ̣ng và phát triể n nhấ t thế giới Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 33 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng Cộng sản Đông Dương (9/1960) đổi tên Đảng ta thành A Đảng Cộng sản Việt Nam B Đảng Lao động Việt Nam C Đảng Cộng sản Đông Dương D Đảng Dân chủ Việt Nam Câu 34 Tình hình thực dân Pháp sau năm tiến hành chiến tranh Việt Nam? A Bước đầu gặp khó khăn B Thiệt hại ngày lớn, lâm vào phòng ngự bị động C Đang giành thắng lợi định D Phụ thuộc giúp đỡ quân đội Mĩ Câu 35 Hội nghị Hiệp thương trị thống đất nước Sài Gòn (11/1975) trí A lấy tên nước nước Cộng hòa chủ nghĩa xã hội Việt Nam B Quốc kì cờ đỏ vàng, Quốc ca Tiến quân ca C đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành phố Hồ Chí Minh D chủ trương, biện pháp thống đất nước mặt Nhà nước Câu 36 Trọng tâm đường lối đổi Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1986) A trị B kinh tế C tổ chức, tư tưởng D văn hóa Câu 37 Sự kiê ̣n đánh dấ u chủ nghiã xã hô ̣i đã vươ ̣t khỏi pha ̣m vi mô ̣t nước (Liên Xô) và bước đầ u trở thành ̣ thố ng thế giới A sự đời của nước Cô ̣ng hòa Cuba B sự đời của nước Cô ̣ng hòa Ấn Đô ̣ C sự đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu D sự đời nước Cô ̣ng hòa nhân dân Trung Hoa Câu 38 Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập năm 1945 A Inđônêxia, Việt Nam, Lào B Campuchia, Malaixia, Brunây C Inđônêxia, Xingapo, Malaixia D Miến Điện, Việt Nam, Philippin Câu 39 Trong phong trào cách mạng 1936 – 1939 lực lượng tham gia đông đảo hăng hái mít tinh biểu tình, đưa “dân nguyện”? A Công nhân nông dân B Công nhân nông dân, trí thức dân nghèo thành thị C Tư sản dân tộc, học sinh sinh viên thợ thủ công D Trung tiểu địa chủ, nông dân, trí thức tiểu tư sản Câu 40 Tháng 8-1945, điều kiện khách quan bên thuận lợi, tạo thời cho nhân dân Việt Nam khởi nghĩa giành độc lập A Sự thất bại phe phát xít châu Âu B Sự thất bại phe phát xít châu Phi C Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện D Phát xít Đức, Italia tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ – ĐỀ 05 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B A B D D D C C C D B D D B C A B D B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B D B A D D C A A C A B B D B C A B C HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER LÀ KHÓA CUNG CẤP ĐỀ THI DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG Đề thi kiểm duyệt sở GD&ĐT Tỉnh nước Cập nhật - đầy đủ đáp án - bám sát nội dung thi 2017 Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài khóa cung cấp đề thi, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu từ trước đến KỸ SƯ HƯ HỎNG mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 50 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ SỐ 5/80 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Hệ sinh thái ven biển có diện tích lớn giá trị quan nước ta là: A Hệ sinh thái bán đảo B Hệ sinh thái đầm lầy C Hệ sinh thái đất phèn D hệ sinh thái rừng ngập mặn Câu 2: Biểu để chứng tỏ nước ta có lượng mưa độ ẩm lớn là: A Sông ngòi nhiều nước, giầu phù sa B Lượng mưa trung bình năm từ 1500 đến 2000mm; độ ẩm cao, 80%, cân âm dương C Trong năm có mùa mưa, mùa khô D Lượng mưa nhiều, độ ẩm không cao Câu 3: Đồng châu thổ soogn nước ta hình thành nguyên nhân chủ yếu nào? A Do tác động chu kỳ tạo núi B Do tác động biển C Do kết trình xâm thực D Do phù sa soogn bồi tụ dần vịnh biển nông, thềm lục địa mở rộng Câu 4: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết diện tích lưu vực hệ thống sông nước ta lớn nhất? A Sông Mê Công (Việt Nam) B Sông Hồng C Các sông khác D Sông Đồng Nai Câu 5: Vùng núi Trường Sơn Bắc thuộc vùng nước ta? A Vùng Bắc Trung Bộ C Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ B Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ D Sông Đồng Nai Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho hai miền Nam, Bắc mưa vào tháng IX cho Trung Bộ nước ta là? A Hoạt động gió mùa Tây Nam B.Hoạt động dải hội tụ nhiệt dới C Hoạt động gió mùa D Hoạt động gió mùa Tây Nam đai hội tụ nhiệt đới Câu 7: Núi cao nước ta xác định từ độ cao nào? A 3000m B 1500m C 2000m D 2500m Câu 8: Ranh giới tự nhiên vùng núi Đông Bắc vùng núi Tây Bắc là: Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang A Sông Hồng B Sông Chảy C Dãy núi Hoàng Liên Sơn D Dãy núi Sông Gâm Câu 9: Hai vịnh biển lớn nước ta nằm biển Đông là: A Vịnh Bắc Bộ vịnh Hạ Long B Vịnh Bắc Bộ vịnh Vân Phong C Vịnh Bắc Bộ vịnh Thái Lan D Vịnh Thái Lan vịnh Vân Phong Câu 10: Với 3260km đường bờ biển, nước ta có số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giáp biển là: A 29 B 26 C 28 D 27 Câu 11: Vùng tiếp liền với lãnh hải hợp với lãnh hải thành vùng biển rộng 200 hải lí tính từ đường sở, phận vùng biển nào? A Vùng nội thủy B Vũng lãnh hải C Vùng đặc quyền kinh tế D Vùng tiếp giáp lãnh hải Câu 12: Vùng núi Đông Bắc có cánh cung núi lớn là: A Sông Gâm, Ngân Sơn, Hoàng Liên Sơn, yên Tử B Sông Gâm, Tam Đảo, Ngân Sơn, Bắc Sơn C Sông Gâm, Sông Chảy, Sông Hồng, Sông Thao D Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Chiều Câu 13: Cho bảng số liệu : Lượng mưa, lượng bốc cân ẩm số địa điểm Địa điểm Hà Nội Lượng mưa (mm) 1676 Lượng bốc (mm) 989 Cân ẩm (mm) +687 Huế 2868 1000 +1868 TP Hồ Chí Minh 1931 1686 +245 Để thể lượng mưa, lượng bốc cân ẩm địa điểm theo bảng số liệu cho, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Biểu đồ cột B Biểu đồ miền C Biểu đồ tròn D Biểu đồ đường Câu 14: Hiện tượng sạt lở bờ biển đe dọa nhiều đoạn bờ biển nước ta, khu vực: A Dải bờ biển trung C Ven biển Đông Nam Bộ B Khu vực Đồng sông Cửu Long D Ven biển đồng Bắc Bộ Câu 15: Đặc điểm hoạt động gió Tín Phong nước ta là: A Gây tượng mưa ngâu đồng Bắc Bộ B Thổi xen kẽ với gió mùa có tác động rõ rệt vào thời kì chuyển tiếp hai mùa gió C Gây thời tiết lạnh khô nước ta D Gây mưa cho vùng ven biển Trung Bộ Câu 16: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, đất Feralit đá badan có diện tích lớn vùng: A Trung du miền núi Bắc Bộ B Đông Nam Bộ Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang D Bắc Trung Bộ C Tây Nguyên Câu 17: Nhiệt độ trung bình năm nước ta là: A Trên 180C B Trên 200C C Trên 250C D Trên 15oC Câu 18: Thiên tai lớn Biển Đông, gây thiệt hại nặng nề cho nước ta người tài sản là? B Cát bay, cát chảy A Bão C Sóng thần, sóng lửng D Sạt lở bờ biển Câu 19: Thời gian hoạt động chủ yếu gió mùa Đông Bắc nước ta là: A.Từ tháng XII đến tháng IV năm sau B Từ tháng V đến tháng XII C Từ tháng XI đến tháng IV năm sau D Từ tháng IV đến tháng XI Câu 20: Ngoài gió mùa, nước ta chịu tác động loại gió hoạt động quanh năm là: A Gió Tín Phong B Gió Phơn Tây Nam C Gió Tây Ôn đới D Gió biển Câu 21: Phần đất liền nước ta nằm hệ tọa độ lí là: A 8o30’ B – 23023’ B 102009’Đ – 1090 20’ Đ B 8o 34’ B – 23o23’ B 102009’Đ – 1090 24’ Đ C 8o 34’ N – 23o23’ B 102009’Đ – 1090 20’ T D 8o 34’ B – 23o23’ B 102009’Đ – 1090 24’ Đ Câu 22: Quốc gia khu vực Đông Nam Á vùng biển tiếp giáp với vùng biển nước ta? A Singapo B Campuchia C.Mianma D Thai Lan Câu 23: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết cửa sông sau không thuộc đồng sông Cửu Long? A Cửa Soi Rạp B Cửa Ba Lai C Cửa Đại D.Cửa Tiểu Câu 24: Địa hình núi nước ta chia thành vùng núi là: A Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ B Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Trường Sơn Tây, Trường Sơn Đông C Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam D Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn nam, Trường Sơn Tây Câu 25: Sự khác biệt thời tiết đầu mùa cuối mùa miền Bắc nước ta là: A Đầu mùa lạnh, cuối mùa ấm B Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm C Đầu mùa lạnh ẩm, cuối mùa lạnh khô D Đầu mùa mưa,cuối mùa khô Câu 26: Phát triển du lịch giao thông vận tải biển do: A Địa hình ven biển B Khoáng sản biển C Thiên nhiên ven biển D Hệ sinh thái ven biển Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 27: Nhân tố quy định tinh chất nhiệt đới khí hậu nước ta là? A Nằm vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc B Gần xích đạo C Giáp biển Đông D Nằm vùng chịu tác động gió mùa Câu 28: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, phép biết cao nguyên không thuộc miền Nam Trung Bộ Nam Bộ? A PleiKu B Sin Chai D Đắc Lắc C Kon Tum Câu 29: Ý không nói khả thể loại biểu đồ? A Biểu đồ đường thể tốc độ tăng trưởng đối tượng theo thời gian B Biểu đồ kết hợp thể qui mô cấu đối tượng theo thời gian C Biểu đồ miền thể thay đổi cấu đối tượng theo thời gian D Biểu đồ tròn thể qui mô cấu đối tượng Câu 30: Khi di chuyển xuống phía nam, gió mùa Đông Băc suy yếu dần, bớt lạnh bị chặn lại ở: A Dãy núi Hoàng Sơn B Dãy núi Hoàn Liên Sơn C Dãy núi Trường Sơn D.Dãy núi Bạch Mã Câu 31: Cho bảng số liệu Nhiệt độ trung bình tháng năm cảu số địa điểm (0C) Địa điểm TP Hạ Long TP Vũng Tầu 10 11 12 17 18 19 24 27 29 29 27 27 27 24 19 26 27 28 30 29 29 28 28 28 28 28 27 Để thể diễn biến nhiệt độ trung bình tháng năm Hạ Long Vũng Tầu theo bảng số cho, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Biểu đồ đường B Biểu đồ tròn C Biểu đồ miền D Biểu đồ cột Câu 32: Tỉ lệ diện tích đồi núi thấp sơ với diện tích tự nhiên nước ta chiếm khoảng: A Hơn 50% B Gần 90% C.Tới 85% D Hơn 60% Câu 33: Đặc điểm sau, đặc điểm chung sông ngòi nước ta? A Chế độ nước theo mùa B Mạng lưới sông ngòi dày đặc C Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa D Nhiều sông lớn, sông chảy theo hướng tây bắc – đông nam Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 34: Vùng nội thủy nước ta xác định vùng: A Ở phía đường sở B Tiếp giáp với đất liền C Ở phía đường sở D Tiếp giáp với đất liền phía đường sở Câu 35: Đặc điểm sau đặc điểm tự nhiên Biển Đông? A Là biển rộng, có diện tích gần 3.5 triệu km2 B Có vị trí địa – trị quan trọng giới C Là biển tương đối kín, phía đông đông nam bao bọc vong cung đảo D Nằm vùng nhiệt đới ẩm gió mùa Câu 36: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 14, cho biết Đà Lạt nằm cao nguyên sau đây? A Cao Nguyên Đắc Lắc B Cao nguyên Kon Tum C Cao Nguyên Dị Linh D Cao nguyên Lâm Viên Câu 37: Cho bảng số liệu đây: Nhiệt độ trung bình số địa điểm: Địa điểm Nhiệt độ trung bình tháng 13.3 Nhiệt độ trung bình tháng 27.0 Nhiệt độ trung bình năm (0C) 21.2 Hà Nội 16.4 28.9 23.5 Huế 19.7 29.4 25.1 Đà Nẵng 21.3 29.1 25.7 Qui Nhơn 32.0 29.7 26.8 TP Hồ Chí Minh 25.8 27.1 27.1 Lạng Sơn Nhận xét không với bảng số liệu trên? A Nhiệt độ trung bình địa điểm tháng thấp tháng B Nhiệt độ trung bình địa điểm tháng cao C Nhiệt độ trung bình năm địa điểm nước ta thấp D Nhiệt độ trung bình năm địa điểm tăng dần từ Bắc vào Nam Câu 38: Nơi có thểm lục địa hẹp nước ta là: A Nam Bộ B Bắc Trung Bộ C Nam Trung Bộ D Bắc Bộ Câu 39: Đỉnh núi Phanxi păng (cao 314.3m) thuộc vùng núi cao nước ta? A Đông Bắc B Tây Bắc C Trường Sơn Bắc D Trường Sơn Nam Câu 40: Địa hình núi cao 2000m vùng núi Đông Bắc tập trung chủ yếu khu vực nào? A Khu vực trung tâm B Giáp biên với Việt – Trung C Khu vực phía Nam vùng D Vùng thượng nguồn sông Chảy Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang -HẾT Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam nhà xuất giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến năm 2016 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ – ĐỀ 05 Câu A B C D 21 D B A D C A B A 23 25 C 26 A 27 A 28 B B 29 10 C 30 11 C 31 D A C C D C 24 12 C B 22 Câu B D D A 32 D 13 A 33 D 14 A 34 D 35 D 36 D B 15 C 16 B 17 18 A C 19 20 C 37 C 38 C 39 B 40 D HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER khóa cung cấp đề thi DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG CẬP NHẬT MỚI – Bám sát cấu trúc 2017 từ Trường Chuyên nước Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài ra, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY Kỹ Sư Hư Hỏng mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ SỐ 5/80 Câu 1: Pháp luật hệ thống quy tắc xử chung ban hành đảm bảo thực quyền lực Nhà nước A Nhà nước B Quốc hội C Chính Phủ D Các quan nhà nước Câu 2: Pháp luật xã hội chủ nghĩa mang chất của: A Nhân dân lao động B Giai cấp cầm quyền C Giai cấp tiến D Giai cấp công nhân Câu 3: Chỉ đâu văn quy phạm pháp luật: A Nội quy nhà trường B Luật hình C Điều lệ hội nông dân Việt Nam D Điều lệ đoàn niên cộng sản HCM Câu 4: Anh M bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Trong trường hợp anh M đã: A Sử dụng pháp luật B Thi hành pháp luật C Tuân thủ pháp luật D Áp dụng pháp luật Câu 5: Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức làm mà pháp luật: A Cho phép làm B Không cho phép làm C Quy định D Quy định phải làm Câu 6: Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm xe máy 150.000 đồng Trong trường hợp này, cảnh sát giao thông đã: A Sử du ̣ng pháp luâ ̣t B Thi hành pháp luâ ̣t C Tuân thủ pháp luâ ̣t D Áp du ̣ng pháp luâ ̣t Câu 7: Đối tượng chịu trách nhiệm hình tội phạm người: A Từ đủ 14 tuổi trở lên B Từ đủ 15 tuổi trở lên C Từ đủ 16 tuổi trở lên D Từ đủ 18 tuổi trở lên Câu 8: Công dân bình đẳng ……… bình đẳng hưởng quyền làm nghĩa vụ trước nhà nước xã hội theo qui định pháp luật Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân A Quyền trách nhiệm B Trách nhiệm nghĩa vụ C Quyền nghĩa vụ D Nghĩa vụ pháp lí Câu 9: Ông A người có thu nhập cao hàng năm ông A chủ động đến quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân.Trông trường hợp ông A thực hiện: A Quyền công dân B Nghĩa vụ công dân C Quyền nghĩa vụ công dân D Trách nhiệm công dân Câu 10 : Theo hiến pháp nước ta, công dân, lao động là: A Nghĩa vụ B Bổn phận C Quyền lợi D Quyền nghĩa vụ Câu 11: Công dân bình đẳng trách nhiệm pháp lý là: A Công dân độ tuổi vi phạm pháp luật bị xử lý B Công dân vi phạm quy định quan, đơn vị, phải chịu trách nhiệm kỷ luật C Công dân vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định pháp luật D Công dân thiếu hiểu biết pháp luật mà vi phạm pháp luật chịu trách nhiệm pháp lý Câu 12: Bình đẳng người lao động người sử dụng lao động thể rõ nét qua A Tiền lương B Chế độ làm việc C Hợp đồng lao động D Điều kiện lao động Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 13: Pháp luật nước ta quy định quyền bình đẳng hôn nhân tạo sở để vợ, chồng củng cố , đảm bảo bền vững hạnh phúc gia đình A Tình yêu B Gia đình C Hôn nhân D Hạnh phúc Câu 14: Nội dung sau thể quyền bình đẳng lĩnh vực hôn nhân gia đình? A Cùng đóng góp công sức để trì đời sống phù hợp với khả B Tự lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với điều kiện C Thực giao kết hợp đồng lao động D Bảo đảm quyền lợi hợp pháp người lao động doanh nghiệp theo quy định pháp luật Câu 15: Mọi doanh nghiệp có quyền tự chủ kinh doanh ngành nghề có đủ điều kiện theo quy định pháp luật A Mà lựa chọn B Phù hợp C Mà pháp luật không cấm D Khác Câu16: Người lao động người đủ tuổi, có khả lao động có giao kết hợp đồng lao động A 15 B 16 C.17 D.18 Câu 17: Quyền bình đẳng dân tộc hiểu là: A Các dân tộc Nhà nước pháp luật tôn trọng B Các dân tộc Nhà nước pháp luật bảo vệ C Các dân tộc Nhà nước tôn trọng, bảo vệ pháp luật tạo điều kiện phát triển D Các dân tộc Nhà nước pháp luật tôn trọng, bảo vệ Câu 18: Trong lĩnh vực trị, quyền bình đẳng dân tộc thể ở: A Quyền tham gia vào máy nhà nước B Quy ước, hương ước thôn, C Phong tục, tập quán địa phương D Sử dụng tiếng nói, chữ viết dân tộc Câu 19: Sau học lớp, Bình (người dân tộc Kinh) giảng cho H’Rê (người dân tộc Ê Đê) Hành vi Bình thể hiện: A Quyền bình đẳng dân tộc B Quyền tự do, dân chủ Bình C Sự tương thân tương Bình D Sự bình đẳng tôn giáo Câu 20: Để thể bình đẳng tôn giáo, công dân có tôn giáo công dân tôn giáo khác phải có thái độ với nhau? A Độc lập B Tôn trọng C Công kích D Ngang hàng Câu 21: Trong Hiến pháp luật nước ta, quyền có vị trí quan trọng không tách rời công dân là: A Quyền tự B Quyền bình đẳng C Quyền sống D Quyền dân chủ Câu 22: Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác vi phạm quyền: A Bất khả xâm phạm thân thể công dân B Được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ công dân C Được pháp luật bảo hộ danh dự công dân D Được pháp luật bảo hộ nhân phẩm công dân Câu 23: Đâu hành vi xâm phạm đến tính mạng người khác? A Chửi, mắng người khác cách tệ B Đặt điều, vu khống, bôi nhọ người khác C Đi đâu rêu rao chuyện riêng gia đình người khác D Rào dây cắm điện để chống trộm xung quanh nhà Câu 24: Chỉ khám xét nhà công dân trường hợp sau đây? A Lấy lại đồ cho mượn người vắng B Nghi ngờ nhà lấy trộm đồ C Cần bắt người bị truy nã trốn D Bắt người không rõ lí Câu 25: Thư tín, điện thoại, điện tín công dân dùng để thăm hỏi, trao đổi tin tức bàn bạc công việc sản xuất kinh doanh Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang A Động lực B Cơ sở C Phương tiện D Mục tiêu Câu 26: Để thực quyền tự ., công dân viết thư cho đại biểu Quốc hội để đề đạt nguyện vọng A.Thân thể B Ngôn luận C Tín ngưỡng D Hội họp Câu 27: Ngoài việc tự ứng cử quyền ứng cử công dân thực đường: A Tự đề cử B.Tự bầu cử C Được giới thiệu D Được đề cử Câu 28: Trong trình bầu cử, việc phiếu có giá trị thể nguyên tắc bầu cử? A Phổ thông B Bình đẳng C Trực tiếp D Bỏ phiếu kín Câu 29: Trong quy định pháp luật quyền tố cáo, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật mà công dân tố cáo là: A Cá nhân B Cơ quan nhà nước có thẩm quyền C Tổ chức D Bất quan, tổ chức, cá nhân Câu 30: Việc nhờ người thân gia đình bỏ phiếu hộ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội vi phạm nguyên tắc theo luật bầu cử? A Phổ thông B Bình đẳng C Trực tiếp D Bỏ phiếu kín Câu 31: Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật Nhà nước trưng cầu dân ý Như công dân A thực quyền dân chủ nào? A Quyền ứng cử B Quyền đóng góp ý kiến C Quyền kiểm tra, giám sát D Quyền tham gia quản lí nhà nước xã hội Câu 32: Quan điểm sai nói quyền bầu cử công dân? A Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử không vi phạm trường hợp bị cấm theo quy định pháp luật B.Tham gia ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân địa phương thực quyền tham gia quản lí Nhà nước xã hội C Cử tri phải tự bầu, không bầu cách gửi thư nhằm bảo đảm nguyên tắc trực tiếp bầu cử D Các đại biểu dân bầu thường xuyên báo cáo trách nhiệm trả lời yêu cầu kiến nghị cử tri Câu 33: Việc thu hút nhà khoa học, công nghệ giỏi nước Việt Nam làm việc thể trình thực quyền Nhà nước ta A Quyền học tập B Quyền phát triển C Quyền sáng tạo D Quyền tham gia Câu 34: Đối với nước ta, để phục vụ cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá việc tạo điều kiện để người phát triển toàn diện xem là: A Cơ sở động lực B Động lực phương hướng C Phương hướng mục tiêu D Mục tiêu động lực Câu 35: Quyền học tập công dân quy định : A Hiến pháp pháp luật B Các văn quy phạm pháp luật C Hiến pháp luật giáo dục D Luật giáo dục Câu 36: Anh B đưa sáng kiến, cải tiến kĩ thuật sản xuất nông nghiệp thuộc nhóm quyền đây? A Quyền sáng tạo B Quyền tham gia C Quyền phát triển D Quyền tác giả Câu 37: Những vi phạm pháp luật nghiêm trọng bảo vệ môi trường bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của: A Bộ luật hình B Luật hành C Luật môi trường D Luật dân Câu 38: Hiến pháp nước ta quy định, công dân, bảo vệ Tổ Quốc là: A Nghĩa vụ B Trách nhiệm nghĩa vụ C Quyền cao quý D Nghĩa vụ thiêng liêng quyền cao quý Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 39: Hiện nay, việc bảo vệ môi trường, việc khắc phục ô nhiễm suy thoái, cần quan tâm đến vấn đề: A Ngăn chặn tốc độ suy thoái B Cải thiện chất lượng môi trường C Đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền D Tăng cường tốc độ khai thác Câu 40: Pháp luật quy định mức thuế khác doanh nghiệp, vào: A Uy tín người đứng đầu doanh nghiệp B Ngành, nghề, lĩnh vực địa bàn kinh doanh C.Thời gian kinh doanh doanh nghiệp D Khả kinh doanh doanh nghiệp ………… Hết………… Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN GDCD – ĐỀ 05 Câu Đáp án Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D B A A D C C B D C C A A C A C A A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B D C C B C B D C D D B A C C A D B B HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER LÀ KHÓA CUNG CẤP ĐỀ THI DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG Đề thi kiểm duyệt sở GD&ĐT Tỉnh nước Cập nhật - đầy đủ đáp án - bám sát nội dung thi 2017 Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài khóa cung cấp đề thi, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu từ trước đến KỸ SƯ HƯ HỎNG mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ... thi THPT Trang HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ SỐ 5/ 80 Họ tên thí sinh: Số Báo Danh:... tổ hợp quần thể C tăng tỉ lệ thể đồng hợp, giảm tỉ lệ thể dị hợp D tăng đa dạng kiểu gen kiểu hình Câu 25: Quần thể sau có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng? A 2, 25% AA: 25, 5%Aa: 72, 25% aa... HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ SỐ 5/ 80 Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngày 5 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH, Ngày 5 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH, Ngày 5 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay