Ngày 3 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH

54 25 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 11:00

HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ SỐ 3/80 2 x  Chọn phát biểu đúng? x 1 A Hàm số nghịch biến khoảng (;  1) vµ (  1;  ) B Hàm số đồng biến R C Hàm số đồng biến khoảng (;1) vµ (1;  ) Câu 1: Cho hàm số y  D Hàm số đồng biến khoảng (;  1) vµ (  1;  ) Câu 2: Hàm số y = x3 có điểm cực trị? A B C x2 Câu 3: Phương trình đường tiệm cận đồ thị hàm số y  x 1 A y  x  2 B y  x  x  C y  x  D D y  2 x  Câu 4: Số giao điể m của đồ thi ̣hàm số y  ( x  3)( x  x  4) với tru ̣c hoành là: A B C D Câu 5: Đường cong hình đồ thị bốn hàm số cho, hàm số nào? A y  x  x  B y  x  x  D y  x  x  C y   x  x  y -1 x O -2 x3 Câu 6: Cho hàm số y   x  x  Tọa độ điểm cực đại đồ thị hàm số 3 A (-1; 2) B (1; 2) C (3; ) D (1; -2) Câu 7: Giá tri ̣lớn nhấ t của hàm số y  x  x  đoa ̣n 1;4 A B C D 21 Câu 8: Tất giá trị m để hàm số y   x  x  3mx  nghịch biến R A m-1 Câu 9: Giá trị lớn hàm số y   x  x A B C D Câu 10: Tất giá trị m để đường thẳng d: y = m cắt đồ thị (C) hàm số y  x  x  ba điểm phân biệt là: Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang A m=2 B m  C m  2 D 2  m  Câu 11: Có hai cột dựng mặt đất cao 1m 4m, đỉnh hai cột cách 5m Người ta cần chọn vị trí mặt đất (nằm hai chân cột) giăng dây nối đến hai đỉnh cột để trang trí mô hình bên 5m 4m 1m Mặt đất Độ dài dây ngắn là: A 41m B 37m C 29m Câu 12: Điều kiện x để biểu thức log2 ( x  1) có nghĩa A x > B x > Câu 13: Hàm số y  x2 B [0; ) Câu 15: Nếu a7  a5 x D  x  C (0; ) D R \ {0}  có nghiệm ? B C D 1  log b B a  1; b  D  a  1;  b  log b A  a  1; b  Câu 16: Hàm số y = log A R \ 1 C  x  có tập xác định A R Câu 14: Phương trình A D 5m C a  1;  b  x 2 có tập xác định 1 x B R \ 1;2 C (1; 2) D (-; 1)  (2; +) Câu 17: Bất phương trình log ( x  1)  2 có nghiệm A x  B  x  10 Câu 18: Cho khẳng định: C x  10 D  x  10 (I): x  ln( x  1)  ln x (II): x  x2  x (III): Với  a  0; x  0; y   x loga y  y loga x Trong khẳng định có khẳng định đúng? A B C Câu 19: Xét hàm số y  ln , x  ta có 1 x A y ' y  B y ' e y  C yy '  D D y ' e y  Câu 20: Tất giá trị m để phương trình : x  x  m  có nghiệm là: 1 A m  B m  C m  D m< 4 Câu 21: Cường độ trận động đất M cho công thức: M = log A  log A0 , với A biên độ rung chấn tối đa A biên độ chuẩn (hằng số) Đầu kỷ XX, trận động đất San Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Francisco có cường độ độ Richter Trong năm đó, trận động đất khác gần đo độ Richter Trận động đất San Francisco có biên độ gấp lần biên độ trận động đất ? A B C 20 D 100 Câu 22: Nếu  x dx  f ( x ) f(0) = 1 C f ( x )  x D f ( x )  x 3 Câu 23: Nếu u = u(x), v = v(x) hai hàm số có đạo hàm liên tục đoạn  a; b Khẳng định sau B f ( x )  2 x A f ( x )  x khẳng định ? b A  u.dv  u.v b a C  u.dv  u.v b a a a b b A F( x )  ln x   v.dv   v.du b ln x dx F(1) = 1, khẳng định sau đúng? x B F( x )  ln ( x  1)  b a  u.v |ba a a Câu 24: Cho F( x )   b a a D  u.dv   u.du a Câu 25: Cho B  u.dv  u.v   v.du a b b b  D F( x )   ln x 2 f ( x )dx  , C F( x )   ln( x ) f ( x )dx  ,  f (2 x )dx A B C D Câu 26: Diện tích hình phẳng giới hạn hai đồ thị hàm số y = – x y = x 19 9 A B C D 12 Câu 27: Cho (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  x2 ,trục Ox đường thẳng x  Thể tích khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox bằng:   4 A ln B ln C ln D  ln 3 Câu 28: Một ô tô với vận tốc lớn 72km/h, phía trước đoạn đường cho phép chạy với tốc độ tối đa 72km/h, người lái xe đạp phanh để ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v(t )  30  2t (m/s), t khoảng thời gian tính giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Từ lúc bắt đầu đạp phanh đến lúc đạt tốc độ 72km/h ô tô di chuyển quãng đường dài A 100m B 125m C 150m D 175m Câu 29: Mô đun số phức z  12  5i A B 17 C 169 D 13 Câu 30: Số phức z = -2+ 5i có phần ảo A -5 B C 5i D -2 Câu 31: Số phức z = + 7i có điểm biểu diễn A (6; -7) B (6; 7) C (-6; 7) D (-6; -7) Câu 32: Cho hai số phức : z1   3i, z2   i Giá trị z1  3z2 A 10 B 61 C 61 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT D 10 Trang Câu 33: Gọi z1 nghiệm phức phương trình z2  2z   Biết z1 có phần ảo dương, z1 B 1  2i A 1  2i C  2i D  2i Câu 34: Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn: z  i  1  i  z A đường tròn tâm I(2, –1), bán kính R= B đường tròn tâm I(0, 1), bán kính R= C đường tròn tâm I(0, –1), bán kính R= D đường tròn tâm I(0, –1), bán kính R= Câu 35: Thể tích khối lập phương cạnh 2a bằng: A a3 B 4a3 C 6a3 D 8a3 Câu 36: Khối chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA=a tích a3 3a3 a3 a3 A B C D 4 Câu 37: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC tam giác vuông cân B với BA = BC = a ,biết A'B hợp với mặt phẳng (ABC) góc 600 Thể tích lăng trụ a3 a3 a3 B C D a3 Câu 38: Người ta xây bể đựng nước nắp hình lập phương với cạnh đo phía 2m Bề dày đáy bề dày mặt bên 5cm (hình vẽ) Bể chứa tối đa số lít nước là: A 8000 lít B 7220 lít C 6859 lít D 7039,5 lít A dày 5cm 2m Câu 39: Một khối cầu có bán kính 2R tích 32 R 24 R 4 R B 4 R C D 3 Câu 40: Cắt hình nón mặt phẳng qua trục thiết diện tam giác cạnh a, thể tích khối nón A A  a3 12 B  a3 24 C  a3 D  a3 Câu 41: Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, AC = a Diện tích toàn phần hình trụ nhận quay hình chữ nhật quanh trục AD là: A 4 a2 B 5 a2 C 6 a2 D 2 a2 (1  5) Câu 42: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông, BD = 2a Tam giác SAC vuông cân S nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang A 4 a 3 4 a3 B C  a3 D 4 a3 Câu 43: Trong hệ tọa độ Oxyz ,cho mặt cầu (S) có phương trình: ( x  3)2  ( y  2)2  ( z  1)2  Tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu là: A I (3;2;1) R  C I (3;2;1) R  B I (3; 2; 1) R  D I (3; 2; 1) R  Câu 44: Trong hệ tọa độ Oxyz ,điều kiện m để hai mặt phẳng (P): 2x+2y-z=0 (Q): x + y + mz + 1= cắt 1 A m   B m  C m  1 D m   2 Câu 45: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 3; 1) B(4; 1;2) Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB 15 0 C x  y  z  D x  y  6z   Câu 46: Trong hệ tọa độ Oxyz ,phương trình sau phương trình đường thẳng chứa trục Ox? x  t2 x   t  x  t x  t     A  y  B  y  C  y  D  y  z  z  z  z      Câu 47: Trong hệ tọa độ Oxyz ,cho A(2;0;0); B(0;3;1); C(-3;6;4) Gọi M điểm nằm đoạn thẳng BC cho MC = 2MB Độ dài đoạn AM A x  y  3z   B x  y  z  A B 29 C D 29 Câu 48: Trong hệ tọa độ Oxyz cho I(1;1;1) mặt phẳng (P): 2x +y +2z + = Mặt cầu (S) tâm I cắt (P) theo đường tròn bán kính r = Phương trình (S) A ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  1)2  16 B ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  1)2  C ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  1)2  D ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  1)2  25 Câu 49: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng song song (P): x  y  2z  11  (Q): x  y  2z   Khoảng cách (P) (Q) A B C D 13 Câu 50: Trong hệ tọa độ Oxyz, Cho điểm A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(0;0;0) Hỏi có điểm cách mặt phẳng (ABC), (BCD), (CDA), (DAB)? A B C D - - HẾT Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN TOÁN – ĐỀ 03 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Đáp án D A C D D B D C B D A B C C A C B C B D D C A D C Câu 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án C A B D B B C A D D B A D C B C B A A D B B D B A HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER khóa cung cấp đề thi DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG CẬP NHẬT MỚI – Bám sát cấu trúc 2017 từ Trường Chuyên nước Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài ra, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY Kỹ Sư Hư Hỏng mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG CAO Câu 11: Có hai cột dựng mặt đất cao 1m 4m, đỉnh hai cột cách 5m Người ta cần chọn vị trí mặt đất (nằm hai chân cột) giăng dây nối đến hai đỉnh cột để trang trí mô hình bên Độ dài dây ngắn là: 41m A B 37m C D 5m 29m HD: C 5m B 3m 4m H 1m 1m M x A N Giả sử đoạn dây đường gấp khúc BAC, gọi MA = x yếu tố hình vẽ Tính AB  AC  x   (4  x )2  16  f ( x ), x  [0;4]  f ( x )  41 , chọn A [0;4] Câu 21: Cường độ trận động đất M cho công thức: M = log A  log A0 , với A biên độ rung chấn tối đa A biên độ chuẩn (hằng số) Đầu kỷ XX, trận động đất San Francisco có cường độ độ Richter Trong năm đó, trận động đất khác gần đo độ Richter Trận động đất San Francisco có biên độ gấp lần biên độ trận động đất ? A B C 20 D 100 HD: Gọi cường độ biên độ trận động đất San Francisco M A, trận động đất lại M1 A1 ta có:    M  M1  lg A  lg A0  (lg A1  lg A0 )  lg A A   102  100 Chọn D A1 A1 Câu 28: Một ô tô với vận tốc lớn 72km/h, phía trước đoạn đường cho phép chạy với tốc độ tối đa 72km/h, người lái xe đạp phanh để ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v(t )  30  2t (m/s), t khoảng thời gian tính giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Từ lúc bắt đầu đạp phanh đến lúc đạt tốc độ 72km/h ô tô di chuyển quãng đường dài A 100m B 125m C 150m D 175m HD: 72km / h  20m / s, 30  2t  20  t   S   (30  2t )dt  125 , chọn B Câu 38: Người ta xây bể đựng nước nắp hình lập phương với cạnh đo phía 2m Bề dày đáy bề dày mặt bên 5cm (hình vẽ) Bể chứa tối đa số lít nước là: A 8000 lít B 7220 lít C 6859 lít D 7039,5 lít Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang dày 5cm 2m HD: Thể tích thực chứa nước 190 x 190 x 195 = 7039500 cm3 , chọn D Câu 50: Trong hệ tọa độ Oxyz, Cho điểm A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(0;0;0) Hỏi có điểm cách mặt phẳng (ABC), (BCD), (CDA), (DAB)? A B C D HD: Gọi I(x;y;z) cách mặt ta có x  y  z  x  y  z 1 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT , phương trình có nghiệm, chọn A Trang HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút ĐỀ SỐ 3/80 I Phần I: Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu từ câu đến câu 4: HÁT QUỐC CA Quốc kì cờ nước, quốc ca hát thức nước Nước có quốc kì quốc ca Ghi nhận vinh quang vận động viên nước giải thi đấu quốc tế, người ta kéo cờ cử quốc ca nước Đàm phán đoàn đại biểu hai hay nhiều quốc gia, người ta đặt cờ nước trước đoàn đại biểu nước Mỗi người dân chào cờ hát quốc ca để luôn nhớ tới đất nước Trước đây, doanh trại quân đội, trước học, ngày buổi sáng ngày đầu tuần, anh chị em tập hợp lại chào cờ hát quốc ca Nhưng không hiểu nhiều trường học lại nhãng Rồi bước vào thời đạ,i có dàn nhạc thay buổi lễ trọng thể, phát băng cát xét ghi quốc ca; có nơi nhầm lẫn định bấm băng quốc ca mà lại phát làm vẻ trang nghiêm Đi thăm số nước, thấy nước người ta quan tâm đến chào quốc kì hát quốc ca buổi sáng, mà hát mở băng nhạc Ở nhiều buổi lễ trang trọng, có quân nhạc cử quốc thiều, có ông tổng thống mấp máy môi hát quốc ca nước theo tiếng nhạc, có nơi cử danh ca cỡ nước hát quốc ca lúc chào cờ, vận động viên nghiêm chỉnh chào cờ nước lần đạt giải cung thấy họ hát quốc ca nước họ theo dàn nhạc nước chủ nhà Những lúc đó, thấy yêu thêm bạn bè, sống với cộng đồng nhân loại người có Tổ quốc, quê hương nhớ, mà yêu, mà xây dựng, mà bảo vệ Chúng biết số nơi định khôi phục thực nghiêm chỉnh lễ chào cờ, trước hết trường học, công sở, đơn vị quân đội Mà hát không mở băng Chúng hoan nghênh định Không phải chuyện hình thức đâu Mỗi lần, đứng trước cờ Tổ quốc, hát ca Tổ quốc, người nhớ người nước để hết lòng Tổ quốc, quê hương (Theo Bình luận báo chí thời kì đổi – Hữu Thọ, NXB Giáo dục, 2000) Câu 1: (0,5 điểm) Phương thức biểu đạt sử dụng đoạn trích trên.? Câu 2(0,75 điểm) Nêu nội dung văn Câu 3(1,0 điểm).Anh/ chị có đồng tình với quan điểm sau tác giả không ? Vì ? “Không phải chuyện hình thức đâu Mỗi lần, đứng trước cờ Tổ quốc, hát ca tổ quốc, người nhớ người nước để hết lòng Tổ quốc, quê hương.” Câu 4(0,75 điểm) Từ văn trên, anh/chị có suy nghĩa đọc mẩu tin dau: “… Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kể lại, lần đến thăm quốc gia Bắc Âu, người ta cử quốc ca hai nước Khi quốc thiều nước ta vang lên, không thấy đoàn Việt Nam hát, nước chủ nhà họ Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang hát nghiêm túc Nhà vua nước bạn hỏi nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “Quốc ca nước bạn lời à?” (Trích “Câu hỏi nhà vua “Quốc ca nước bạn lời à?” – Hồ Quang Lợi, Dẫn theo http://vietnamnet.vn, ngày 07/06/2015) Phần II Làm văn Câu (2 điểm) Chúng ta sống giới số, nơi hoạt động từ sinh hoạt thường ngày đến kiện đặc biệt, từ công việc đến vui chơi giải trí gắn liền với số (Trích Hãy gập máy tính, tắt điện thoại để nói cười Dẫn theo http://giaoducthoidai.vn, ngày 23.06.2014) Viết đoạn văn khoảng 200 chữ nêu suy nghĩ anh chị tượng Câu (5 điểm) Cảm nhận em đoạn thơ sau “Sóng” Xuân Quỳnh “Con sóng dưới lòng sâu Con sóng mặt nước Ôi sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đế n anh Cả mơ còn thức Dẫu xuôi về phương Bắ c Dẫu ngược về phương Nam Nơi nào em cũng nghi ̃ Hướng về anh một phương” (Ngữ văn 12 bản, tâ ̣p 1, NXB Giáo dục, 2008, tr.155-156) Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 29 Nguyên tắc quan trọng Việt Nam kí Hiệp định sơ 6/3/1946 Hiệp định Giơ-ne-vơ 21/7/1954 A phân hóa cô lập cao độ kẻ thù B đảm bảo giành thắng lợi bước C giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng D không vi phạm chủ quyền dân tộc Câu 30 Hỡi quốc dân đồng bào ! Phát xít Nhật đầu hàng Đống minh, quân Nhật bị tan rã khắp mặt trận, kẻ thù ngã gục ” Câu nói thể điều Cách mạng tháng Tám năm 1945? A thời chủ quan thuận lợi B thời khách quan thuận lợi C thời kì tiền khởi nghĩa bắt đầu D cách mạng tháng Tám thành công Câu 31 Đặc điểm bật tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ -ne-vơ năm 1954 vấn đề Đông Dương kí kết A Pháp chấm dứt chiến tranh hành động quân với nước Đông Dương B đất nước tạm thời bị chia cắt làm miền với hai chế độ trị khác C Ngô Đình Diệm lên nắm quyền, Mĩ âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam D Pháp rút khỏi miền Bắc, miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng Câu 32 Điểm giống chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) A trận chiến chiến lược B tiến công chiến lược C tổng tiến công dậy D tiến công quân lực lượng vũ trang Câu 33 Bài học kinh nghiệm kháng chiến chống Mĩ cứu nước vận dụng xây dựng Mặt trận Tổ quốc nay? A Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân B Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại C Sự lãnh đạo Đảng với đường lối đắn D Nắm vững cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Câu 34 Hiện Việt Nam vân dụng nguyên tắc Liên Hợp quốc để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo? A.Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ độc lập trị nước B.Không can thiệp vào công việc nội nước C.Giải tranh chấp quốc tế biện pháp hòa bình D.Bình đẳng chủ quyền quốc gia quyền tự dân tộc Câu 35 Nội dung khẳng định độc lập chủ quyền dân tộc ta phương diện pháp lý thực tiễn? A Một dân tộc gan góc chống ách nô lệ Thực dân Pháp 80 năm… dân tộc phải tự do,dân tộc phải độc lập B Nước Việt Nam có quyền tự do, độc lập thật trở thành nước tự do, độc lập C Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập D Chúng ta hi sinh tất định không chịu nước định không chịu làm nô lệ Câu 36 Kết kết lớn phong trào “Đồng Khởi”? A Phá vỡ mảng lớn máy cai trị địch 600 xã Nam Bộ, 904 thôn Trung Bộ… B Lực lượng vũ trang hình thành phát triển, lực lượng trị tập hợp đông đảo Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang C Uỷ ban nhân dân tự quản ,tịch thu ruộng đất bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo D Sự đời Mặt trận Dân Tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12- 1960) Câu 37 Ý nghĩa lớn thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước nhân dân ta ? A Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị chủ nghĩa đế quốc đất nước ta B Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng giới C Khẳng định chân lí dân tộc nhỏ bé với tinh thần tâm chiến thắng kẻ thù mạnh D Mở kỷ nguyên cho lịch sử Viêt Nam: độc lập, thống lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Câu 38 Đường lối thể sáng tạo độc đáo Đảng thời kì chống Mĩ cứu nước A.tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc B.tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam C.tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ miền Nam cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc D tiến hành kgôi phục kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh miền Bắc Câu 39 Trong công đổi đất nước không làm thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà phải làm gì? A.Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày tốt đẹp B.Làm cho mục tiêu thực có hiệu C Làm cho mục tiêu đề nhanh chóng thực D Làm cho mục tiêu đề phù hợp với thực tiễn đất nước Câu 40 Yếu tố sau định phát triển phong trào giải phóng dân tộc nước châu Á sau chiến tranh giới thứ hai? A Sự suy yếu nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây B Ý thức độc lập lớn mạnh lực lượng dân tộc C Thắng lợi phe Đồng minh chiến tranh chống phát xít D Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành ngày phát triển Hết Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ – ĐỀ 03 B 11 D 21 B 31 B B 12 A 22 C 32 A C 13 A 23 A 33 A D 14 D 24 A 34 C A 15 B 25 B 35 B A 16 C 26 C 36 D D 17 A 27 B 37 D A 18 A 28 C 38 C C 19 A 29 D 39 B 10 B 20 B 30 B 40 B HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER LÀ KHÓA CUNG CẤP ĐỀ THI DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG Đề thi kiểm duyệt sở GD&ĐT Tỉnh nước Cập nhật - đầy đủ đáp án - bám sát nội dung thi 2017 Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài khóa cung cấp đề thi, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu từ trước đến KỸ SƯ HƯ HỎNG mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ SỐ 3/80 Câu 1: Điểm cực Nam – xã Đất Mũi nước ta thuộc tỉnh A Bạc Liêu B Cà Mau C Sóc Trăng D Kiên Giang Câu 2: Nước ta nằm hệ tọa độ địa lí A 23023' B - 8030' B 102009' Đ - 109024' Đ B 23020' B - 8030' B 102009' Đ 109024' Đ C 23023' B - 8034' B 102009' Đ - 109024' Đ D 23023' B - 8030' B 102009' Đ 109020' Đ Câu Đặc điểm đặc điểm chung khí hậu Việt Nam? A Có mùa đông lạnh kéo dài - tháng toàn lãnh thổ B Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm C Có phân hóa đa dạng D Mang tính chất thất thường Câu Việc phân bố lại dân cư lao động vùng phạm vi nước cần thiết A nguồn lao động nước ta thiếu tác phong công nghiệp B dân cư nước ta tập trung chủ yếu đồng C phân bố dân cư nước ta không chưa hợp lý D tỉ lệ thiếu việc làm thất nghiệp nước ta cao Câu Nhận định chưa xác đặc điểm chất lượng nguồn lao động nước ta? A Cần cù, sáng tạo B Có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp C Có nhiều kinh nghiệm sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp D Chất lượng nguồn lao động ngày nâng cao Câu 6: Tác động lớn trình đô thị hóa nước ta tới kinh tế A tạo việc làm cho người lao động B làm chuyển dịch cấu kinh tế C tăng thu nhập cho người dân D tạo thị trường có sứa mua lớn Câu Trong cấu ngành trồng trọt, tỉ trọng công nghiệp có xu hướng tăng nhanh thời gian gần A nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển B tác dụng bảo vệ môi trường C mang lại hiệu kinh tế cao D dân cư có truyền thống sản xuất Câu Để sản xuất nhiều nông sản hàng hóa, phương thức canh tác áp dụng phổ biến nước ta A quảng canh, giới hóa B thâm canh, chuyên môn hóa C đa canh xen canh D luân canh xen canh Câu Trong vùng sau, vùng có suất lúa cao nước ta là? A Đồng sông Hồng B Đồng sông Cửu Long Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang C Đồng Thanh- Nghệ -Tĩnh D Đồng Phú- Khánh Câu 10 Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngành chăn nuôi nước ta ngày phát triển mạnh A sở thức ăn cho chăn nuôi đảm bảo B ngành công nghiệp chế biến phát triển C dịch vụ (giống, thú y) có nhiều tiến D.thị trường tiêu thụ sản phẩm mở rộng Câu 11 Biểu rõ nét trình chuyển dịch cấu ngành công nghiệp nước ta thời gian gần A giá trị ngành công nghiệp chế biến tăng, ngành công nghiệp khai thác giảm B ngành công nghiệp chế biến có tỉ trọng cao ngành công nghiệp khai thác C tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến tăng, ngành công nghiệp khai thác giảm D đẩy mạnh sản xuất hàng hóa công nghiệp xuất Câu 12 Khó Khăn lớn việc khai thác tiềm thủy điện nước ta A sông ngòi ngắn dốc B lượng mưa phân bố không năm C trình độ khoa học - kĩ thuật thấp D thiếu kinh nghiệm việc khai thác Câu 13 Cà Ná đồng muối tiếng nước ta thuộc tỉnh A Nam Định B Quảng Ngãi C Ninh Thuận D Bình Thuận Câu 14 Các sở sản xuất hàng tiêu dùng thường phân bố khu vực đô thị lớn nhằm tận dụng lợi A Lực lượng lao động dồi sở vật chất - kĩ thuật đại B Lực lượng lao động dồi thị trường tiêu thụ rộng lớn C Thị trường tiêu thụ rộng lớn có số lượng lớn lao động có trình độ cao D Tiện lợi giao thông vận chuyển nguyên liệu sản phẩm Câu 15 Căn vào Atlat Địa lí Việt nam trang 23 cho biết tuyến đường sau, tuyến đường sắt? A Hà Nội - Hải Phòng B Hà Nội - Quảng Bình C Hà Nội - Lao Cai D Hà Nội - Lạng Sơn Câu 16 Hoạt động có vai trò quan trong kinh tế đối ngoại nước ta A Hợp tác quốc tế vốn đầu tư B Hợp tác quốc tế lao động C Ngoai thương D Du lịch quốc tế Câu 17 Lễ hội kéo dài năm nước ta A Yên Tử B Đền Hùng C Chùa Hương D Bà Chúa Kho Câu 18 Nguyên nhân làm dẫn tới tăng trưởng xuất nước ta thời gian vừa qua là? A Bình thường hóa quan hệ ngoại giao kí kết hiệp định thương mại với Hoa Kỳ B Hàng hóa nước ta nhiều nước ưa dùng C Giá thành sản phẩm xuất nhập thấp D Chính sách hậu tăng cường cho kết tốt Câu 19 Trung du miền núi phía Bắc mạnh công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản thể A có nhiều mỏ khoáng sản lớn, có giá trị kinh tế cao khai thác B khoáng sản khai thác từ Trung du miền núi phía Bắc mặt hàng chiếm tỉ trọng cao cấu hàng xuất nước C nơi có nhà máy luyện kim lớn nước Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang D nơi thu hút nhiều vốn đầu tư nước công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản Câu 20 Nhận định chưa xác? A Đất tài nguyên có giá trị hàng đầu đồng sông Hồng B Toàn diện tích đồng đất phù sa màu mỡ thích hợp để phát triển nông nghiệp C Diện tích đất chua phèn, nhiễm mặn đồng sông Hồng nhiều so với đồng sông Cửu Long D Do canh tác chưa hợp lý nên nhiều nơi xuất đất bạc màu Câu 21 Ở Bắc Trung Bộ việc trồng rừng ven biển có tác dụng A điều hòa nguồn nước B hạn chế tác hại lũ C chắn gió bão di chuyển cồn cát D chống xói mòn, rửa trôi Câu 22 Số nắng trung bình đồng sông Cửu Long A 1400 - 2000 B 2000 - 2200 C 2200 - 2700 D Trên 3000 Câu 23 Khó khăn lớn việc phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long vào mùa khô A thiếu nước B xâm nhập mặn phèm C thủy triều tác động mạnh lên phía thượng nguồn D nạn cháy rừng Câu 24 Điểm khác biệt quan trọng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với hai vùng kinh tế trọng điểm lại A Nguồn lao động có số lượng lớn B Đóng góp vào GDP nước cao C Tài nguyên đa dạng D Nhiều trung tâm công nghiệp Câu 25 Điểm sau không việc khai thác tài nguyên sinh vật biển hải đảo? A Tránh khai thác mức nguồn lợi ven bờ B Tránh khai thác mức đối tượng đánh bắt có giá trị kinh tế cao C Hạn chế việc đánh bắt xa bờ để tránh thiệt hại bão gây D Cấm sử dụng phương tiện đánh bắt có tính chất hủy diệt nguồn lợi Câu 26 Cho bảng số liệu: Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm nước ta giai đoạn 1990 - 2010 ( Đơn vị :%) Gia cầm Năm Trâu Bò Lợn (triệu con) 1990 100,0 100,0 100,0 100,0 1995 103,8 116,7 133,0 132,3 2000 101,5 132,4 164,7 182,6 2005 102,4 177,8 223,8 204,7 2010 100,8 186,3 223,3 279,8 Theo bảng trên, cho biết nhận xét sau không vế tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm nước ta giai đoạn 1990 - 2010 ? A Đàn gia súc, gia cầm nước ta giai đoạn 1990 - 2010 tăng B Đàn trâu tăng chậm, chí có giai đoạn giảm C Đàn lợn tăng nhanh,đàn gia cầm tăng nhanh ổn định D Đàn bò tăng nhanh không ổn định Câu 27 Cho bảng số liệu: Tốc độ tăng trưởng số sản phẩm công nghiệp chủ yếu nước ta giai đoạn 1995 - 2010 (đơn vị: %) Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Năm Than Dầu mỏ Điện 1995 2000 2005 2010 100,0 138,1 405,9 533,3 100,0 214,5 243,4 197,4 100,0 181,6 354,4 623,8 Phân hóa học 100,0 129,5 235,2 259,0 Nhận xét sau không với bảng số liệu trên? A Các sản phẩm công nghiệp nhìn chung tăng mạnh qua năm B Điện tăng liên tục tăng nhanh C Than có tốc độ tăng nhanh thứ D Phân hóa học dầu mỏ tăng chậm, dầu mỏ tăng chậm Câu 28 Cho biểu đồ: Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Sự chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành Đồng sông Hồng giai đoạn 1990 - 2010 B Tốc độ tăng trưởng kinh tế theo ngành đồng sông Hồng giai đoạn 1990 – 2010 C Quy mô cấu kinh tế theo ngành đồng sông Hồng giai đoạn 1990 – 2010 D Quy mô kinh tế theo ngành đồng sông Hồng giai đoạn 1990 – 2010 Câu 29 Cho bảng số liệu: Sử dụng đất đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long năm 2012 (đơn vị: nghìn ha) Các loại đất ĐBSH ĐBSCL Đất sản xuất nông nghiệp 724,8 2.600,2 Đất lâm nghiệp 129,4 304,7 Đất chuyên dùng đất 389,2 379.7 Đất khác đất chưa sử dụng 242,4 770,7 Tổng số 1.494,8 4,055,3 Để thể quy mô, cấu sử dụng đất đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long năm 2012, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Biểu đồ miền B Biểu đồ cột C Biểu đồ đường D Biểu đồ tròn Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 30 Tác dụng đánh bắt xa bờ ngành thủy sản A giúp bảo vệ vùng biển B giúp khai thác tốt nguồn lợi thủy sản C bảo vệ vùng trời D bảo vệ vùng thềm lục địa Câu 31: Căn vào Atlat Địa lí Việt nam trang – cho biết Việt Nam có chung biên giới đất liền biển với nước sau đây? A Trung Quốc B Lào C Thái Lan D Mianma Câu 32 Căn vào Atlat Địa lí Việt nam trang – cho biết Phú Quý đảo thuộc tỉnh (thành phố) sau đây? A Quảng Ninh B Quảng Ngãi C TP Đà Nẵng D Bình Thuận Câu 33 Căn vào Atlat Địa lí Việt nam trang – cho biết Vùng núi có độ cao lớn nước ta A vùng núi Tây Bắc B vùng núi Trường Sơn Bắc C vùng núi Trường Sơn Nam D vùng núi Đông Bắc Câu 34 Vùng núi Tây Bắc nước ta nằm kẹp hai hệ thống sông lớn A sông Hồng Sông Mã B sông Mã sông Cả C sông Hồng sông Chu D Sông Hồng sông Cả Câu 35 Cho biểu đồ: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng suất lúa nước ta giai đoạn 1990 2010 Căn vào biểu đồ cho biết nhận xét sau không với tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng suất lúa? A Tốc độ tăng trưởng khác nhau: tăng nhanh suất, tăng chậm diện tích B Diện tích tăng không ổn định, có biến động C Sản lượng suất tăng liên tục qua năm D Từ năm 1990 - 2010 diện tích, sản lượng, suất nhìn chung giảm Câu 36 Căn vào Atlat Địa lí Việt nam trang 23 cho biết quốc lộ 1A nước ta tính cửa sau đây? A Đồng Đăng B Hữu Nghị C Móng Cái D Tân Thanh Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 37 Trong tương lai ngành kinh tế có vai trò ngày lớn việc giải vấn đề thực phẩm vùng Bắc Trung Bộ A chăn nuôi gia súc B phát triển gia cầm C Thủy sản D phát triển hoa màu ven biển Câu 38 Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng thể chỗ A Có nhiều cửa quốc tế thông thương với nước B Tiếp giáp với hai nước Lào Campuchia C Khối cao nguyên xếp tầng có quan hệ chặt chẽ với khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ D Tuyến đường Hồ Chí Minh xuyên qua toàn vùng Câu 39 Khó khăn lớn khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên A Sự phân hóa theo độ cao khí hậu B Sự phân hóa theo mùa khí hậu C Hiện tượng khô nóng quanh năm D Khí hậu diễn biến thất thường Câu 40 Tác động ngành công nghiệp dầu khí đến kinh tế Đông Nam Bộ thể qua A chuyển dịch cấu kinh tế phân hóa lãnh thổ vùng B tạo việc làm thu nhập cao cho người lao động C đảm bảo an ninh quốc phòng D đa dạng hóa sản phẩm vùng …………………… HẾT……………… Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam Nhà xuất Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đên năm 2016 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ – ĐỀ 03 B 11 C 21 C 31 A C 12 B 22 C 32 D A 13 C 23 A 33 A C 14 B 24 B 34 D C 15 B 25 C 35 D B 16 C 26 D 36 B C 17 C 27 A 37 C D 18 A 28 A 38 B A 19 A 29 D 39 B 10 A 20 B 30 B 40 A HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER khóa cung cấp đề thi DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG CẬP NHẬT MỚI – Bám sát cấu trúc 2017 từ Trường Chuyên nước Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài ra, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY Kỹ Sư Hư Hỏng mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ SỐ 3/80 Câu Tính quy phạm phổ biến pháp luật thể A khuôn mẫu chung C phong tục, tập quán B chuẩn mực đạo đức D ràng buộc, chặt chẽ Câu Bản chất xã hội pháp luật thể A pháp luật ban hành phát triển xã hội B pháp luật phản ánh nhu cầu, lợi ích xã hội C pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động D pháp luật bắt nguồn từ xã hội, thành viên xã hội thực Câu Hình thức thực pháp luật mà chủ thể khác với chủ thể lại? A Sử dụng pháp luật C Tuân thủ pháp luật B Thi hành pháp luật D Áp dụng pháp luật Câu Cảnh sát giao thông xử phạt chị H xe máy không đội mũ bảo hiểm Việc làm cảnh sát giao thông sử dụng hình thức thực pháp luật đây? A Sử dụng pháp luật C Tuân thủ pháp luật B Thi hành pháp luật D Áp dụng pháp luật Câu Trong hợp đồng mua bán nhà anh A ký kết với anh B đến ngày bàn giao nhà anh A không bàn giao cho anh B Hành vi anh A hành vi vi phạm A hình B dân C hành D Kỷ luật Câu Công dân A không tham gia buôn bán, tàng trữ sử dụng chất ma túy Việc làm công dân A A sử dụng pháp luật C không tuân thủ pháp luật B tuân thủ pháp luật D áp dụng pháp luật Câu Công dân bình đẳng quyền nghĩa vụ hiểu A có quyền ngang B có quyền nghĩa vụ giống C có quyền nghĩa vụ D bình đẳng quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Câu Bất kỳ công dân vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm hành vi vi phạm Thể công dân bình đẳng A trách nhiệm pháp lý C trách nhiệm trị B trách nhiệm đạo đức D trách nhiệm xã hội Câu Bình đẳng vợ chồng thể quan hệ đây? A Quan hệ gia đình quan hệ xã hội B Quan hệ hôn nhân quan hệ huyết thống C Quan hệ nhân thân quan hệ tài sản D Quan hệ vợ chồng quan hệ nội ngoại Câu 10 Pháp luật thừa nhận vợ chồng có quyền có tài riêng trường hợp đây? A Tài sản có trước kết hôn C Tài sản trao tặng sau kết hôn B Tài sản có sau kết hôn D Tài sản thừa kế sau kết hôn Câu 11 Nội dung thể bình đẳng anh chị em gia đình? A Đùm bọc nuôi dưỡng trường hợp không cha mẹ B Không biệt đối xử anh, chị, em C Yêu quý, kính trọng, nuôi dưỡng cha mẹ D Sống mẫu mực noi gương tốt cho Câu 12 Nội dung thể công dân bình đẳng thực quyền lao động? A Tự sử dụng sức lao động B Tự sử dụng thời gian C Tự lựa chọn việc làm nghề nghiệp phù hợp D Có hội mối quan hệ Câu 13 Nội dung không quyền bình đẳng kinh doanh công dân? A Được lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh B Được lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh C Thực quyền nghĩa vụ kinh doanh D Mọi cá nhân, tổ chức kinh danh ưu tiên miễn giảm thuế Câu 14 Chị H cần vào nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động? A Tích cực, tận tâm, tự C Tự do, tự nguyện, bình đẳng B Tự giác, chủ động, trách nhiệm D Tiến bộ, dân chủ, kỷ cương Câu 15 Quyền bình dửng dân tộc quốc gia hiểu A không phân biệt kinh tế C không phân biệt tiếng nói chữ viết B Không phân biệt trị D không phân biệt số hay thiểu số Câu 16 Quyền bình đẳng dân tộc thể nội dung đây? A Các dân tộc Việt Nam bình đẳng đạo đức B Các dân tộc Việt nam bình đẳng trị C Các dân tộc Việt Nam bình đẳng đời sống vật chất D Các dân tộc Việt Nam bình đẳng đời sống tinh thần Câu 17 Nội dung thể dân tộc Việt Nam bình đẳng trị? A Quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội B Quyền khiếu nại, tố cáo C Quyền tự ngôn luận D Quyền tự thông tin Câu 18 Nội dung thể việc khám chỗ quy định pháp luật? A Không có lệnh người có thẩm quyền B Khẳng định có tội phạm C Nghị ngờ có tội phạm D Có lệnh người có thẩm quyền thực theo trình tự, thủ tục pháp luật Câu 19 Do nghi ngờ anh H lấy trộm xe đạp, anh B tự ý vào nhà anh H khám xét Hành vi xâm phạm đến quyền công dân? A Quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân B Quyền bảo đảm bí mật thư tín, điện tín công dân C Quyền sở hữu tài sản công dân D Quyền pháp luật bảo hộ nhân phẩm, danh dự công dân Câu 20 Hành vi xâm phạm đến quyền pháp luật bảo hộ nhân phẩm, danh dự công dân? A Tự ý bóc mở thư người khác B Bắt giữ người lý Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang C Vu khống, bịa đặt người khác D Tự tiện vào chỗ người khác Câu 21 Đặt điều nói xấu người khác vi phạm quyền công dân? A Quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân B Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe công dân C Quyền pháp luật bảo hộ nhân phẩm, danh dự công dân D Quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân Câu 22 Hành vi xâm phạm đến sức khỏe công dân? A Tự ý giam giữ người C Đánh người gây thương tích B Tự ý vào chỗ người khác D Đặt điều, xúc phạm người khác Câu 23 Hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác? A Bất khả xâm phạm thân thể C Xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm B Bất khả xâm phạm chỗ D Làm chế người Câu 24 Ý kiến với quy định pháp luật quyền bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín? A Người có thẩm quyền phép kiểm tra thư để phục vụ điều tra B Thư người thân phép mở đọc C Thư nhặt phép xem D Đã vợ chồng tự ý xem thư Câu 25 H D yêu Q Nhưng Q yêu D mà không để ý đến H H giằng xé, đánh đập D trọng thương phải vào viện Trong trường hợp H nên chọn cách ứng xử phù hợp với quy định pháp luật? A Chửi mắng, xúc phạm D tệ C Nhường nhịn, vị tha, bao dung, rút lui B Chửi rủa, đặt điều xấu D Tìm cách trả thù D Câu 26 Quyền bầu cử công dân thực theo nguyên tắc đây? A Dân chủ, bình đẳng, trực tiếp B Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín C Dân chủ, tự do, tự nguyện D Trực tiếp, thẳng thắn, tự Câu 27 Trường hợp không thực quyền bầu cử theo quy định pháp luật? A Đang chấp hành hình phạt tù C Đang công tác hải đảo B Đang điều trị bệnh viện D Đang nghi ngờ vi phạm pháp luật Câu 28 Theo quy định pháp luật, người có quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội A công dân đủ 21 tuổi trở lên B cán công chức nhà nước C công dân đủ 18 tuổi trở lên D người đứng đầu quan máy nhà nước Câu 29 Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật nhà nước trưng cầu ý dân, công dân A thực quyền dân chủ nào? A Quyền ứng cử B Quyền kiểm tra, giám sát C Quyền dân chủ D Quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội Câu 30 Để nhân dân thực thi hình thức dân chủ trực tiếp dân chủ gián tiếp, nhà nước ghi nhận quyền dân chủ công dân hình thức đây? A Hiến pháp luật C Quy tắc Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang B Quy định D Chỉ thị, Nghị Câu 31 Khi phát người lạ đột nhập vào nhà hàng xóm M báo cáo cho quan công an Việc làm M thực quyền công dân? A Quyền khiếu nại C Quyền tự ngôn luận B Quyền tố cáo D Quyền sở hữu Câu 32 Nội dung tự ứng cử Đại biểu Quốc hội Hội động nhân dân cấp? A Mọi công dân Việt Nam B Mọi công dân đủ 20 tuổi trở lên C Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên D Mọi công dân đủ 21 tuổi trở lên, có lực, tín nhiệm với cử tri Câu 33 Quyền hưởng đời sống vật chất tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện thuộc nhóm quyền đây? A Quyền sáng tạo C Quyền học tập B Quyền phát triển D Quyền sở hữu Câu 34 Quyền tự nghiên cứu khoa học, tự tìm tòi để đưa phát minh, sáng chế thuộc nhóm quyền đây? A Quyền sáng tạo C Quyền phát triển B Quyền nhân thân D Quyền hưởng đời sống tinh thần Câu 35 Bạn N muốn học ngành y để sau trở thành Bác sĩ Bạn N thực A quyền học không hạn chế C quyền học thường xuyên, học suốt đời B quyền học ngành nghề D quyền học từ thấp đến cao Câu 36 Anh T 25 tuổi, buổi tối anh tham gia khóa học chức trường Đại học kinh tế quốc dân Anh T thực A quyền học ngành nghề B quyền học không hạn chế C quyền học thường xuyên, học suốt đời D công dân bình đẳng hội học tập Câu 37 Quan điểm không nói quyền học tập công dân? A Quyền học tập có đồng ý quan có thẩm quyền B Công xã hội giáo dục C Quyền học thường xuyên, học suốt đời D Quyền học ngành, nghề Câu 38 Quyền tự kinh doanh công dân hiểu? A Công dân tự tuyết đối kinh doanh B Công dân có quyền thành lập doanh nghiệp C Không phân biệt độ tuổi, vị trí công tác có quyền thành lập doanh nghiệp D Khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật có quyền hoạt động kinh doanh Câu 39 Công dân cần có nghĩa vụ thực hoạt động kinh doanh? A Bảo vệ môi trường C Bảo vệ tài sản công dân B Bảo vệ uy tín thương hiệu D Cải tiến kỹ thuật sản xuất Câu 40 Bảo vệ môi trường trách nhiệm A cán bộ, công chức nhà nước B tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh C nhà nước công dân D tổ chức trị, xã hội Hết Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN GDCD – ĐỀ 03 A 11 A 21 B 31 B D 12 C 22 C 32 D A 13 B 23 D 33 B D 14 C 24 A 34 A B 15 D 25 C 35 B B 16 B 26 B 36 C D 17 A 27 A 37 A A 18 D 28 C 38 D C 19 A 29 D 39 A 10 A 20 C 30 A 40 C HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER LÀ KHÓA CUNG CẤP ĐỀ THI DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG Đề thi kiểm duyệt sở GD&ĐT Tỉnh nước Cập nhật - đầy đủ đáp án - bám sát nội dung thi 2017 Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài khóa cung cấp đề thi, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu từ trước đến KỸ SƯ HƯ HỎNG mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ... ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN TOÁN – ĐỀ 03 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Đáp án D A C D D B D C B D A B C C A C B C B D D C A D C Câu 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH – ĐỀ 03 B 11 A 21 B 31 C 41 A D 12 D 22 C 32 D 42 B A 13 C 23 C 33 C 43 C C 14 B 24 A 34 D 44 D B 15 A 25 B 35 B 45 C B 16 B 26 A 36 C 46 D D 17 C 27 A 37 ... ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ – ĐỀ 03 D 11 C 21 A 31 A A 12 A 22 A 32 D D 13 B 23 B 33 D B 14 D 24 D 34 A C 15 D 25 B 35 A D 16 B 26 C 36 A D 17 D 27 B 37 B A 18 C 28 A 38 D C 19 C 29 A 39
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngày 3 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH , Ngày 3 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH , Ngày 3 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay