Ngày 1 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH

57 35 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 11:00

HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ SỐ 1/80 Câu 1: Tính nguyên hàm  cos 3xdx 1 A  sin x  C B 3sin 3x  C C sin 3x  C 3 Câu 2: Cho hàm số y  x  3x  x  2017 Mệnh đề ? D 3sin 3x  C A Hàm số nghịch biến khoảng  ; 3 B Hàm số đồng biến khoảng  3;1 C Hàm số nghịch biến khoảng  3;1 D Hàm số nghịch biến khoảng 1;   Câu 3: Cho x, y, z ba số thực khác thỏa mãn 2x  y  10 z Giá trị biểu thức A  xy  yz  zx bằng? A B C D Câu 4: Cho hình chóp S ABC có SA   ABC  Tam giác ABC vuông cân B SA  a 6, SB  a Tính góc SC mặt phẳng  ABC  B 300 A 600 Câu 5: Giá trị lớn hàm số y  A  D 450 C 120   sin x B R bằng? D  C Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A 1; 2;0  , B  3; 4;1 , D  1;3;  Tìm tọa độ điểm C cho ABCD hình thang có hai cạnh đáy AB, CD có góc C 450 A C  5;9;5  B C 1;5;3  D C  3;7;  C C  3;1;1 Câu 7: Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hai hàm số y  x3  x2 y  x2  3x  m cắt nhiều điểm A 2  m  B 2  m  C m  D  m  Câu 8: Cho hình thang cân có độ dài đáy nhỏ hai cạnh bên mét Khi hình thang cho có diện tích lớn ? 3 3 m2  C  Câu 9: Tập nghiệm bất phương trình log  x  1  là: A 3  m  B m  D  m  2 B 1; 2 A 1;  Câu 10: y Gọi  x  1 x   S t  D  2;   C  ; 2 diện tích hình phẳng giới hạn đường ; y  0; x  0; x  t (t  0) Tìm lim S  t  t  Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang 1 1 B ln  C  ln D ln  2 2 Câu 11: Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' có cạnh a Tính thể tích khối chóp D ABC ' D ' A  ln  a3 a3 a3 a3 B C D Câu 12: Cho hàm số f  x  thỏa mãn f ''  x   12 x  x  f    1, f 1  Tính f  1 A A f  1  5 C f  1  3 B f  1  D f  1  1 Câu 13: Tìm tất m cho điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x3  x2  mx  nằm bên phải trục tung 1 A Không tồn m B  m  C m  D m  3 Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M 1; 2;3 Tìm tọa độ điểm A hình chiếu M mặt phẳng  Oxy  D A  0;0;3 B A  0; 2;3 A A 1; 2;0  C A 1; 0;3 Câu 15: Đường cong hình bên đồ thị hàm số nào? A y   x4  B y   x4  x2  C y  x4  D y  x4  x2  Câu 16: Cho a, b hai số thực dương Mệnh đề đúng? A ln  ab   ln a   ln b  B ln  ab   ln a.ln b  a  ln a D ln     b  ln b C ln  ab   ln a  ln b Câu 17: Tìm nghiệm phương trình x   3 x A x  B x  1 C x  D x  Câu 18: Cho a, b hai số thực dương, khác Đặt log a b  m , tính theo m giá trị P  log a2 b  log b a3 4m  m  12 m  12 B C 2m 2m m Câu 19: Giá trị nhỏ hàm số y  x  cos x đoạn  0;1 bằng? A A B  C 1 D m2  2m D  f  u  du  F  u   C Mệnh đề đúng? A  f  x  1 dx  F  x  1  C B  f  x  1 dx  F  x    C Câu 20: Biết C  f  x  1 dx  F  x  1  C D  f  x  1 dx  F  x  1  C Câu 21: Cho hình chóp S ABC có SA   ABC  , AB  1, AC  BAC  600 Gọi M , N hình chiếu A SB, SC Tính bán kính R mặt cầu qua điểm A, B, C, M , N A R  B R  3 C R  Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT D R  Trang Câu 22: Biết dx  x   ln T Giá trị T A T  B T  C T  D T  81 Câu 23: Cho hình lăng trụ đứng ABC A1 B1C1 có AB  a, AC  2a, AA1  2a BAC  1200 Gọi K, I trung điểm cạnh CC1 , BB1 Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng  A1 BK  a 15 a a B a 15 C D 3 Câu 24: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  mx  sin x đồng biến A B m  1 A m  Câu 25: Xét tích phân A   C m  dx Giá trị e A ? x  x2 C x  2017 (1) Mệnh đề đúng? Câu 26: Cho hàm số y  x 1 A 12 D m  B D A Đồ thị hàm số (1) tiệm cận ngang có tiệm cận đứng đường thẳng x  1 B Đồ thị hàm số (1) có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  2, y  tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số (1) có tiệm cận ngang đường thẳng y  tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số (1) tiệm cận ngang có hai tiệm cận đứng đường thẳng x  1, x  Câu 27: Cho a  a  Giá trị a A log a bằng? B C D Câu 28: Cho hình phẳng (H) giới hạn đường y  x ; y  0; x  Tính thể tích V khối tròn xoay tạo thành quay (H) quanh trục Ox 32 8 32 A V  B V  C V  D V  5 Câu 29: Cho hàm số y  x  2017 Mệnh đề đường tiệm cận đồ thị hàm số? A Có tiệm cận ngang tiệm cận đứng B Không có tiệm cận ngang có tiệm cận đứng C Có tiệm cận ngang tiệm cận đứng D Không có tiệm cận Câu 30: Tìm tất khoảng đồng biến hàm số y  x  x  2017 1  C  ;   4   1 B  0;   4 A  0;1 D 1;   Câu 31: Cho hình chóp S ABC có SA   ABC  , tam giác ABC vuông cân B, AC  2a SA  a Gọi M trung điểm cạnh SB Tính thể tích khối chóp S AMC a3 a3 B Câu 32: Đạo hàm hàm số y  log a3 C A A y '  3x  ln B y '  D a3 12 x  là:  3x  1 ln C y '  Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT  3x  1 ln D y '  3x  ln Trang Câu 33: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A ' B ' C ' D ' có AB  a, AD  a Tính khoảng cách hai đường thẳng BB ' AC ' a a a B a C D Câu 34: Một hình trụ có diện tích xung quanh 4 có thiết diện qua trục hình vuông Tính thể tích khối trụ A 3 B 2 D  C 4 Câu 35: Tìm giá trị cực đại yCD hàm số y  x3  12 x  20 A A yCD  2 C yCD  52 B yCD  D yCD  36 a3 Tìm góc mặt bên Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a thể tích mặt đáy hình chóp cho A 450 B 600 D 1350 C 30  x  t1 x  x     Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba đường thẳng d1 :  y  0, d :  y  t2 , d3 :  y  z  z  z  t    Viết phương trình mặt phẳng qua điểm H  3; 2;1 cắt ba đường thẳng d1 , d2 , d3 A, B, C cho H trực tâm tam giác ABC A x  y  z 11  B x  y  z   D 3x  y  z  14  C x  y  z   Câu 38: Cho tứ diện ABCD có cạnh a Tính diện tích xung quanh hình trụ có đáy đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD có chiều cao chiều cao tứ diện  2.a  3.a 2 2.a 2  3.a B D C 3 Câu 39: Cho hình trụ có hai đáy hai đường tròn  O; r   O '; r  Một hình nón có đỉnh O có đáy A hình tròn  O '; r  Mặt xung quanh hình nón chia khối trụ thành hai phần Gọi V1 thể tích khối nón, V2 thể tích phần lại Tính tỉ số A V1 1 V2 B V1 V2 V1  V2 C V1  V2 D V1  V2 Câu 40: Cắt hình nón mặt phẳng qua trục nó, ta thiết diện tam giác vuông với cạnh huyền 2a Tính thể tích khối nón  a 4 2.a3 C 3 Câu 41: Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục nửa A B  2.a D 2 a 3 khoảng  ; 2  2;   , có bảng biến thiên hình bên Tìm tập hợp giá trị m để phương trình f  x   m có hai nghiệm phân biệt 7  A  ;  4  7  C  ;   4   22;   B  22;   7  D  ;  4   22;   Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A 1; 2;0  B 1;0;  Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A I 1;1;  B I  0;1; 2  C I  0; 1;  D I  0;1;  Câu 43: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x đường thẳng y  x A  B C D  x   2t  Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y    m  1 t Tìm tất giá z   t  trị tham số m để d viết dạng tắc ? A m  C m  D m  B m  1 Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Viết phương trình mặt cầu  S  có tâm I  2;1; 1 tiếp xúc với  P  2 B  S  :  x     y  1   z  1  3 2 2 2 D  S  :  x     y  1   z  1  C  S  :  x     y  1   z  1  Câu 46: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z   mặt phẳng A  S  :  x     y  1   z  1  2  P  : x  y  3z  m   Tìm tất m để  P  cắt  S  A m  B m  7 theo giao tuyến đường tròn có bán kính lớn C m  Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : D m  x 1 y  z   Viết phương trình 1 mặt phẳng  P  qua điểm M  2;0; 1 vuông góc với d C  P  : x  y  z  D  P  : x  y  z  Câu 48: Số sản phẩm hãng đầu DVD sản xuất ngày giá trị hàm số: A  P  : x  y  z  B  P  : x  y   f  m, n   m n , m số lượng nhân viên n số lượng lao động Mỗi ngày hãng phải sản xuất 40 sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng Biết ngày hãng phải trả lương cho nhân viên USD cho lao động 24 USD Tìm giá trị nhỏ chi phí ngày hãng sản xuất A 1720 USD B 720 USD C 560 USD D 600 USD Câu 49: Cho hàm số y  x  mx  , m tham số Hỏi hàm số cho có nhiều điểm cực trị A B C D Câu 50: Cho khối tứ diện ABCD tích V điểm M cạnh AB cho AB  4MB Tính thể tích khối tứ diện B.MCD V V V V A B D C HẾT Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN TOÁN – ĐỀ 01 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Đáp án C C B A A D B C B B D C D A B C C B A D D C C C B Câu 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án B C A A D A C C B D A A A D A D A D C D B A B B A HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER khóa cung cấp đề thi DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG CẬP NHẬT MỚI – Bám sát cấu trúc 2017 từ Trường Chuyên nước Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài ra, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY Kỹ Sư Hư Hỏng mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút ĐỀ SỐ 1/80 Phần I Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc văn sau thực yêu cầu từ câu đến câu : Trong đời sống chúng ta, thứ tài sản thường bị hủy hoại, lãng phí nhiều nước Trong ý thức nhiều người, nước thứ trời sinh, sử dụng “vô tư”, “xả láng”, không cần giữ gìn hết! Nhưng nhầm lẫn lớn tầm mắt hạn hẹp Các nhà khoa học cho biết nước trái đất có hạn Tổng số nước trái đất ước tính có chưa đến tỉ ki - lô - mét khối Số nước coi đủ đến năm 1990 nhân loại có ba tỉ người Dự kiến đến năm 2025 nhân loại thêm ba tỉ người nữa, thành sáu tỉ người nguồn nước lấy đâu cho đủ? Trên giới nước may mắn trời cho đủ nước để dùng Nước Xin-gapo hoàn toàn nước ngọt, phải mua nước Ma-lai-xi-a chế biến Một số nước Cận Đông xảy tranh chấp nguồn nước Trong đó, công nghiệp phát triển lượng nước dùng công nghiệp nhiều, nước thải công nghiệp làm cho sông ngòi, ao hồ bị ô nhiễm làm giảm lượng nước ăn, chăn nuôi trồng trọt Liên hợp quốc lời kêu gọi bảo vệ nguồn nước ngọt, chống ô nhiễm… Chúng ta tiết kiệm nước, giữ gìn nước cho cho mai sau (Dẫn theo SGK Ngữ văn 11 tập 2, NXB Giáo dục 2014, tr.119) Câu Xác định phương thức biểu đạt văn (0,5 điểm) Câu Tóm tắt văn ba câu (1,0 điểm) Câu Trong văn trên, câu “Nhưng nhầm lẫn lớn tầm mắt hạn hẹp” để nói vấn đề ? (0,5 điểm) Câu Anh/ chị viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 từ bày tỏ suy nghĩ lời kêu gọi bảo vệ nguồn nước ngọt, chống ô nhiễm Liên hợp quốc? (1,0 điểm) Phần II Làm văn (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 từ mối quan hệ phát triển công nghiệp môi trường sống tự nhiên người (khí hậu, nguồn nước, không khí, ánh sáng …) Câu (5,0 điểm) Cảm nhận anh/chị hai đoạn thơ sau: Làm tan Thành trăm sóng nhỏ Giữa biển lớn tình yêu Để ngàn năm vỗ (Trích Sóng, Xuân Quỳnh, SGK Ngữ văn 12, Tập 1) Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Em em Đất Nước máu xương Phải biết gắn bó san sẻ Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở Làm nên Đất Nước muôn đời … (Trích Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm - SGK Ngữ văn 12, Tập 1) ………………… Hết …………………… Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN NGỮ VĂN ĐỀ 01 Phần I Đọc hiểu (3,0 điểm) Câu Phương thức biểu đạt văn nghị luận - Điểm 0,5: Trả lời đủ ý - Điểm 0: Trả lời sai không trả lời Câu Có thể tóm tắt văn ba câu sau: Nước thường tài sản bị hủy hoại, lãng phí nhiều Nguồn nước có hạn, sử dụng lãng phí, dân số tăng, nguồn nước ngày bị ô nhiễm, nhân loại bị thiếu nước trầm trọng Hãy sử dụng tiết kiệm bảo vệ nguồn nước cho cho mai sau: - Điểm 1,0: Tóm tắt đúng, đủ nội dung ba câu - Điểm 0,75: Tóm tắt hai câu - Điểm 0,25: Tóm tắt câu - Điểm 0: Không tóm tắt Câu Trong văn trên, câu “Nhưng nhầm lẫn lớn tầm mắt hạn hẹp?” để nói việc nhiều người cho nước thứ trời sinh, sử dụng “vô tư”,“xả láng”, không cần giữ gìn - Điểm 0,5: Trả lời ý - Điểm 0: Trả lời sai, không trả lời Câu Học sinh cần thể nhận thức cần thiết, cấp bách phải tiết kiệm nước, giữ gìn bảo vệ nguồn nước; Đề xuất số việc làm cần thiết chống lãng phí, giữ gìn nước, thời điểm - Điểm 1,0: Trả lời đúng, đầy đủ ý có ý khác phải hợp lí, thuyết phục - Điểm 0,5: Trả lời 1/2 số ý - Điểm 0: Trả lời không hợp lí không trả lời Phần II Làm văn (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) a) Về hình thức - Thí sinh biết kết hợp kiến thức kĩ đoạn văn nghị luận xã hội để tạo lập đoạn văn có kết cấu chặt chẽ, thể rõ ràng, thuyết phục kiến người viết - Không mắc lỗi tả, từ ngữ, ngữ pháp, diễn đạt - Dung lượng: khoảng 200 từ b) Về nội dung * Giải thích vấn đề: - Môi trường sống: Môi trường sống bao gồm yếu tố tự nhiên yếu tố xã hội quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, tồn phát triển người thiên nhiên - Môi trường tự nhiên ánh sáng mặt trời, núi sông, biển cả, không khí, động, thực vật, đất, nước * Bàn luận vấn đề - Vai trò môi trường sống công nghiệp thời đại ngày nay? + Môi trường tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để xây dựng nhà cửa, trồng cấy, chăn nuôi, cung cấp cho người loại tài nguyên khoáng sản cần cho sản xuất, tiêu thụ nơi chứa đựng, đồng hoá chất thải, cung cấp cho ta cảnh đẹp để giải trí làm cho người sống người thêm phong phú + Công nghiệp có vai trò quan trọng lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, đời sống toàn xã hội Đặc biệt nước phát triển nước ta, công nghiệp đóng vai trò đầu tàu kinh tế, phát triển công nghiệp yếu tố then chốt xây dựng phát triển đất nước - Mối quan hệ phát triển công nghiệp môi trường sống người? Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang + Cả hai hướng đến mục đích phục vụ, nâng cao đời sống người Đó mối quan hệ qua lại, gắn bó hai mặt vấn đề, đánh đổi, loại trừ + Vì phát triển công nghiệp phải song song với bảo vệ môi trường sống an toàn, sạch, thân thiện + Thực tế: Phát triển công nghiệp nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, tác động tiêu cực đến khí hậu, nguồn nước, đất đai … Con người trả giá đắt cho phát triển công nghiệp nóng vội, thiếu tầm nhìn * Bài học nhận thức hành động: + Phát triển công nghiệp cần thiết bảo vệ môi trường tự nhiên vấn đề sống Vì đánh đổi môi trường sống để phát triển công nghiệp hủy diệt môi trường, nhanh chóng không bền vững + Cần có tầm nhìn xa, chiến lược, hướng đến xây dựng công nghiệp sạch, thân thiện bảo vệ môi trường Câu (5,0 điểm) Yêu cầu chung : Thí sinh biết kết hợp kiến thức kĩ dạng nghị luận văn học để tạo lập văn Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng ; văn viết có cảm xúc ; thể khả cảm thụ văn học tốt ; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết ; không mắc lỗi tả, từ ngữ, ngữ pháp Yêu cầu cụ thể : 2.1 Đảm bảo cấu trúc nghị luận (0,5 điểm) - Điểm 0,5 điểm : Trình bày đầy đủ phần mở bài, thân bài, kết luận Phần mở biết dẫn dắt hợp lí nêu vấn đề ; Thân biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với làm sáng tỏ vấn đề ; Kết khái quát vấn đề thể ấn tượng, cảm xúc sâu đậm cá nhân - Điểm 0,25 : Trình bày đầy đủ ba phần mở bài, thân bài, kết luận, phần chưa thể đầy đủ yêu cầu ; phần Thân có đoạn văn - Điểm : Thiếu mở kết bài, thân có đoạn văn viết có đoạn 2.2 Xác định vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm) - Điểm 0,5 : Xác định vấn đề cần nghị luận : Cảm nhận điểm chung đặc sắc nội dung nghệ thuật hai đoạn thơ Sóng (Xuân Quỳnh) Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm) - Điểm 0,25 : Xác định chưa rõ vấn đề cần nghị luận, nêu chung chung - Điểm : Xác định sai luận đề, lạc đề 2.3 Chia vấn đề cần nghị luận thành luận điểm phù hợp; luận điểm triển khai theo trình tự hợp lí, có liên kết chặt chẽ; sử dụng tốt thao tác lập luận để triển khai luận điểm (trong phải có thao tác phân tích, so sánh); biết kết hợp nêu lí lẽ đưa dẫn chứng (3,0 điểm) Có thể trình bày theo định hướng sau : a Giới thiệu tác giả, tác phẩm - Xuân Quỳnh nhà thơ tiêu biểu hệ nhà thơ thời chống Mĩ Thơ Xuân Quỳnh tiếng lòng người phụ nữ yêu, nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên, tươi tắn vừa đằm thắm, chân thành Sóng thi phẩm tiêu biểu cho phong cách thơ Xuân Quỳnh Bài thơ trích tập Hoa dọc chiến hào - Nguyễn Khoa Điềm thuộc hệ nhà thơ trưởng thành thời kì kháng chiến chống Mĩ Thơ NKĐ giàu chất suy tư, cảm xúc lắng đọng dồn nén, hài hòa chất trữ tình luận, mang tâm tư người trí thức tham gia đấu tranh thống đất nước Đoạn trích Đất nước trích chương V, chương hay trường ca “Mặt đường khát vọng”, viết 1971 chiến khu Trị -Thiên ngày nóng bỏng Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang C bọn Pháp phản động tay sai D thực dân Pháp phong kiến tay sai Câu 30 Hội nghị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941 chủ trươn thành lập mặt trận A Liên Việt B Tổ quốc Việt Nam C Việt Minh D Phản đế Đông Dương Câu 31 Địa phương giành quyền muộn Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 Việt Nam A Quảng Ngãi Bắc Giang B Bắc Giang Hải Dương C Hải Dương Quảng Nam D Hà Tiên Đồng Nai Thượng Câu 32 Năm 1945, Đội Việt Nam giải phóng quân đời sở hợp tổ chức A Cứu quốc quân với du kích Thái Nguyên B Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn C Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân D Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với du kích Ba Tơ Câu 33 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập A số nhà 48, phố Hàng Ngang – Hà Nội B số nhà 48, phố Hàng Quạt – Hà Nội C số nhà 48, phố Hàng Buồm – Hà Nội D số nhà 48, phố Hàng Đào – Hà Nội Câu 34 Chọn câu trả lời số câu từ A đến D để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói ý nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 “Cách mạng tháng Tám mở bước ngoặt lớn lịch sử dân tộc ta Nó phá tan xiềng xích nô lệ (1) 80 năm ách thống trị (2) gần năm, lật nhào ngai vàng phong kiến ngự trị ngót chục kỉ nước ta, lập nên nước (3).” A Thực dân Pháp – phát xít Nhật – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa B Phát xít Nhật – thực dân Pháp - Việt Nam Dân chủ Cộng hòa C Đế quốc Mĩ - phát xít Nhật – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa D Thực dân Pháp - đế quốc Mĩ – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Câu 35 Sau Cách mạng tháng Tám 1945, kẻ thù nguy hiểm nhân dân Việt Nam A Trung Hoa Dân Quốc B phát xít Nhật C thực dân Anh D thực dân Pháp Câu 36 Sau thời kì đấu tranh bảo vệ quyền cách mạng từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946, đất nước ta bước vào thời kì nào? A Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh B Đấu tranh chống lực thù địch C Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược D Tiếp tục đấu tranh chống Pháp Tưởng Câu 37 Trận chiến đấu ác liệt Chiến dịch Biên giới thu đông 1950 A Thất Khê B Cao Bằng C Đông Khê D Đình Lập Câu 38 Ý nghĩa lớn chiến dịch Biên giới thu đông 1950 A ta loại khỏi vòng chiến đấu 8000 địch B đội ta trưởng thành chiến đấu C ta giành chủ động chiến trường Bắc Bộ D ta giải phóng đường biên giới Việt Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 39 “Không! hi sinh tất định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ.” Câu văn trích văn nào? A Hịch Việt Minh B Tuyên ngôn độc lập C Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến D Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng Câu 40 Nguyên tắc quan trọng Việt Nam việc kí Hiệp định sơ (6-3-1946) Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954) A phân hóa cô lập cao độ kẻ thù B đảm bảo giành thắng lợi bước C giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng D không vi phạm chủ quyền dân tộc -Hết - Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ – ĐỀ 01 B 11 D 21 B 31 D D 12 A 22 A 32 C B 13 B 23 A 33 A B 14 D 24 A 34 A C 15 B 25 D 35 D C 16 B 26 B 36 C C 17 A 27 B 37 C B 18 B 28 D 38 C B 19 D 29 C 39 C 10 C 20 D 30 C 40 D HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER LÀ KHÓA CUNG CẤP ĐỀ THI DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG Đề thi kiểm duyệt sở GD&ĐT Tỉnh nước Cập nhật - đầy đủ đáp án - bám sát nội dung thi 2017 Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài khóa cung cấp đề thi, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu từ trước đến KỸ SƯ HƯ HỎNG mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 50 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ SỐ 1/80 Câu 1: Gió mùa Đông Bắc xuất phát từ xuất phát từ cao áp Xia bia xâm nhập vào nước ta từ tháng A – 10 B 11 – C 11 – D – Câu 2: Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho hai miền Nam, Bắc mưa vào tháng Trung Bộ A gió Tây Nam với dải hội tụ nhiệt đới B gió Tây Nam với bão C gió Đông Bắc với dải hội tụ nhiệt đới D gió Tây Nam với Biển Đông Câu Lượng mưa trung bình năm nước ta dao động khoảng: A 1800 – 2000mm B 1700 – 2000mm C 1600 – 2000mm D 1500 – 2000mm Câu 4: Cho biểu đồ sau: Hà Nội Huế Nhận xét sau với biểu đồ trên? A Hà Nội có nhiệt độ lượng mưa cao so với Huế B Hà Nội có nhiệt độ lượng mưa thấp so với Huế C Hà Nội có nhiệt độ cao lượng mưa thấp so với Huế D Hà Nội có nhiệt độ thấp lượng mưa cao so với Huế Câu 5: Nét bật địa hình vùng núi Tây Bắc A có địa hình cao nước ta B gồm dãy núi cao nguyên C đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích D có mạch núi lớn hướng Tây Bắc - Đông Nam Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 6: Đây khu vực chiếm tỉ trọng nhỏ lại tăng nhanh cấu sử dụng lao động nước ta A Ngư nghiệp B Xây dựng C Quốc doanh D Có vốn đầu tư nước Câu : Ranh giới phân chia khí hậu miền Bắc miền Nam A dãy Hoành Sơn B dãy Hoàng Liên Sơn C dãy Bạch Mã D dãy Trường Sơn Nam Câu Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú nhờ : A Lãnh thổ kéo dài từ 8º34’B đến 23º23’B nên thiên nhiên có phân hoá đa dạng B Nằm hoàn toàn miền nhiệt đới Bắc bán cầu thuộc khu vực châu Á gió mùa C Nằm vị trí tiếp giáp lục địa hải dương vành đai sinh khoáng giới D Nằm vị trí tiếp giáp lục địa hải dương đường di lưu loài sinh vật Câu 9: Cho bảng số liệu: Nhiệt độ địa điểm (Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh) Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ Biên độ Biên độ Địa điểm trung bình trung bình trung bình nhiệt trung nhiệt độ Nhiệt năm tháng lạnh tháng nóng bình năm tuyệt đối (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) Hà Nội 23,5 16,4 (T1) 28,9 (T7) 12,5 40,1 21°01'B Huế 25,2 19,7 (T1) 20,4 (T7) 9,7 32,5 16°24' B TP HCM 27,1 28,5 (T12) 28,9 (T4) 3,1 26,2 10°49'B Theo bảng trên, biên độ nhiệt trung bình năm theo thứ tự tăng dần từ: A Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh B TP Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội C Huế, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh D Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế Câu 10: Đất đai đồng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát, phù sa, A hình thành đồng bằng, biển đóng vai trò chủ yếu B bị xói mòn, rửa trôi mạnh điều kiện mưa nhiều C đồng nằm chân núi, nhận nhiều sỏi, cát trôi xuống D sông miền Trung ngắn, hẹp nghèo phù sa Câu 11: Ở ven biển, dạng địa hình thuận lợi cho việc nuôi trồng thuỷ hải sản? A Các đảo ven bờ B Vịnh cửa sông C Các tam giác châu với bãi triều rộng lớn D Các rạn san hô Câu 12: Đất nông nghiệp nước ta bao gồm : A Đất trồng năm, lâu năm, đất đồng cỏ diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản B Đất trồng năm, đất vườn tạp, lâu năm, đồng cỏ diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản C Đất trồng lúa, công nghiệp, đất lâm nghiệp, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản D Đất trồng lương thực, công nghiệp, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản Câu 13: Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc điểm nào? A Mùa đông bớt lạnh, khô Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang B Mùa đông lạnh đến sớm vùng núi thấp C Mùa hạ đến sớm, có gió tây, lượng mưa giảm D Khí hậu lạnh chủ yếu độ cao địa hình Câu 14: Đây đặc điểm quan trọng địa hình đồi núi nước ta, có ảnh hưởng lớn đến yếu tố kháC A Chạy dài suốt lãnh thổ từ bắc đến nam B Đồi núi thấp chiếm ưu tuyệt đối C Núi nước ta có địa hình hiểm trở D Núi nước ta có phân bậc rõ ràng Câu 15: Căn vào Atlat trang 13, vùng núi Đông Bắc, cánh cung núi A Đông Triều, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Sông Gâm B Sông Gâm, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Đông Triều C Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm D Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều Câu 16: Sông ngòi nhiều nước giàu phù sa A diện tích đồi núi thấp chủ yếu mưa nhiều B mưa nhiều địa hình đồi núi có độ dốc lớn C khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa D năm có hai mùa khô, mưa đắp đổi Câu 17: Hàng nhập chiếm tỉ trọng cao nước ta : A Lương thực, thực phẩm B Nguyên, nhiên vật liệu C Máy móc thiết bị D Hàng tiêu dùng Câu 18: Hướng chuyên môn hóa vận tải hàng hóa hành khách giao thông vận tải đường thủy nước ta thể rõ vùng : A Đồng sông Hồng B Bắc Trung Bộ C Đông Nam Bộ D Đồng sông Cửu Long Câu 19: Cho biểu đồ sau: Tổng diện tích rừng Nhận xét sau với biểu đồ trên? A Diện tích rừng trồng tăng nhanh, diện tích rừng tự nhiên giảm Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang B Diện tích rừng trồng giảm, diện tích rừng tự nhiên tăng C Diện tích rừng trồng, diện tích rừng tự nhiên có xu hướng tăng D Diện tích rừng trồng, diện tích rừng tự nhiên có xu hướng giảm Câu 20: Điểm sau không với hệ sinh thái rừng ngập mặn? A Cho suất sinh vật cao B Giàu tài nguyên động vật C Có nhiều loài gỗ quý D Phân bố ven biển Câu 21: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu tác động mạnh mẽ yếu tố : A Nguồn nguyên liệu thị trường tiêu thụ B Nguồn nguyên liệu tiến kĩ thuật C Nguồn lao động thị trường tiêu thụ D Nguồn nguyên liệu nguồn lao động Câu 22: Đây cửa nằm biên giới Lào - Việt A Cầu Treo B Xà Xía C Mộc Bài D Lào Cai Câu 23: Đặc điểm chung vùng núi Trường Sơn Bắc A gồm khối núi cao nguyên xếp tầng đất đỏ ba dan B gồm dãy núi song song so le theo hướng Tây Bắc – Đông Nam C có cánh cung lớn mở phía Bắc Đông D địa hình cao nước ta với dãy núi lớn hướng Tây Bắc – Đông Nam Câu 24: Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2000-2014 (Đơn vị: %) Ngoài nhà Khu vực có vốn đầu Năm Tổng số Nhà nước nước tư nước 2000 100,0 11,7 87,3 1,0 2005 100,0 11,6 85,8 2,6 2010 100,0 10,4 86,1 3,5 2012 100,0 10,4 86,3 3,3 2014 100,0 10,4 85,7 3,9 Nhận xét sau với bảng số liệu trên? A Tỉ trọng lao động khu vực nhà nước giảm, nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước tăng B Tỉ trọng lao động khu vực nhà nước giảm, nhà nước tăng, khu vực có vốn đầu tư nước tăng C Tỉ trọng lao động khu vực nhà nước giảm, nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước giảm D Tỉ trọng lao động khu vực nhà nước tăng, nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước tăng Câu 25 Ở nước ta, khai thác tổng hợp giá trị kinh tế mạng lưới sông ngòi dày đặc với lượng nước phong phú mạnh : A Ngành công nghiệp lượng; ngành nông nghiệp giao thông vận tải, du lịch B Ngành khai thác, nuôi trồng chế biển thủy sản nước C Ngành giao thông vận tải du lịch, ngành nông nghiệp D Ngành trồng lương thực - thực phẩm, ngành công nghiệp lượng Câu 26: Cho bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Tổng số Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang 1995 85507,6 66793,8 16168,2 2545,6 2000 129140,5 101043,7 24960,2 3136,6 2005 183342,4 134754,5 45225,6 3362,3 2009 430221,6 306648,4 116576,7 6996,5 2010 540163,0 396734,0 135137,0 8292,0 Nhận xét sau không với bảng số liệu trên? A Tỉ trọng sản xuất ngành trồng trọt, dịch vụ giảm B Tỉ trọng trồng trọt, chăn nuôi chiếm tỉ trọng cao năm C Tỉ trọng dịch vụ giảm mạnh, trồng trọt chăn nuôi tăng nhanh D Chăn nuôi tăng mạnh, giảm trồng trọt dịch vụ Câu 27: Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, trình phong hóa diễn với cường độ mạnh, tạo nên lớp đất dày Mưa nhiều rửa trôi chất badơ dễ tan làm đất chua, đồng thời có tích tụ oxit sắt oxit nhôm Đó trình hình thành đất vùng có khí hậu A ôn đới hải dương B ôn đới lục địa C nhiệt đới khô D nhiệt đới ẩm Câu 28: Biển Đông vùng biển lớn nằm phía : A Nam Trung Quốc Đông Bắc Đài Loan B Phía đông Phi-líp-pin phía tây Việt Nam C Phía đông Việt Nam tây Phi-líp-pin D Phía bắc Xin-ga-po phía nam Ma-lai-xi-A Câu 29: Đây đặc điểm hoạt động nội thương nước ta thời kì sau Đổi A Đã hình thành hệ thống chợ có quy mô lớn bên cạnh hệ thống chợ quê B Cả nước có thị trường thống nhất, tự lưu thông hàng hoá C Hàng hoá ngày đa dạng, chất lượng ngày nâng lên D Đáp ứng ngày cao nhu cầu hàng hoá cho người dân Câu 30: Hướng địa hình nước ta là: A Tây Bắc – Đông Nam, Vòng cung B Vòng cung- Đông Nam C Tây Bắc, Vòng Đông D Đông Nam- Tây đông Câu 31: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, từ Bắc vào Nam theo biên giới Việt - Lào, ta qua cửa A Bờ Y, Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang B Tây Trang, Cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y C Cầu Treo, Tây Trang, Lao Bảo, Bờ Y D Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang, Bờ Y Câu 32: Thiên tai bất thường, khó phòng tránh, thường xuyên hàng năm đe doạ, gây hậu nặng nề cho vùng đồng ven biển nước ta là: A Bão B Sạt, lở bờ biển C Cát bay, cát chảy D Động đất Câu 33: Ý sau không với đặc trưng nông nghiệp hàng hóa? A Sử dụng ngày nhiều máy móc B Năng xuất lao động cao C Mục đích sản xuất tự cấp, tự túc Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang D Quy mô sản xuất lớn Câu 34: Để khai thác hiệu nông nghiệp nhiệt đới cần A đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất B đẩy mạnh phát triển chăn nuôi C đẩy mạnh phát triển trông trọt D đẩy mạnh sản xuất công nghiệp Câu 35: Tỉnh Tây Nguyên có diện tích trồng chè lớn nước? A Kon Tum B Lâm Đồng C Gia Lai D Đăk Lăk Câu 36: Ở Tây Nguyên trồng có nguồn gốc cận nhiệt đới (chè) thuận lợi nhờ vào A Đấy đỏ badan thích hợp B Khí hậu cao nguyên 1000 m mát mẻ C Độ cao cao nguyên thích hợp D Có mùa đông nhiệt độ giảm thấp Câu 37: Đây điểm khác nhà máy nhiệt điện miền Bắc nhà máy nhiệt điện miền Nam A Các nhà máy miền Nam thường có quy mô lớn B Miền Bắc chạy than, miền Nam chạy dầu khí C Miền Bắc nằm gần vùng nguyên liệu, miền Nam gần thành phố D Các nhà máy miền Bắc xây dựng sớm nhà máy miền Nam Câu 38: Công nghiệp dệt thường tập trung thành phố lớn : A Thuận lợi để nhập nguyên liệu xuất sản phẩm sang nước B Thường có nguồn lao động dồi thị trường tiêu thụ lớn C Có nguồn lao động dồi với trình độ tay nghề cao D Có điều kiện tốt sở hạ tầng, thu hút đầu tư nước Câu 39: Chiếm tỉ trọng cao cấu hàng xuất nước ta A Khoáng sản B Hàng công nghiệp nặng C Hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công D Hàng nông, lâm, thuỷ sản Câu 40: Đặc điểm sau không với đồng sông Cửu Long? A Địa hình cao phẳng đồng sông Hồng B Không có đê, mạng lưới kênh rạch chằng chịt C Mùa lũ, nước ngập diện rộng Mùa cạn, thuỷ triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bị nhiễm mặn D Có vùng trũng lớn Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên -Hết - Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ – ĐỀ 01 B 11 C 21 C 31 B A 12 A 22 A 32 A D 13 B 23 B 33 C B 14 B 24 A 34 A D 15 D 25 A 35 B D 16 B 26 C 36 B C 17 B 27 D 37 B D 18 D 28 C 38 B B 19 A 29 A 39 C 10 A 20 C 30 A 40 A HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER LÀ KHÓA CUNG CẤP ĐỀ THI DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG Đề thi kiểm duyệt sở GD&ĐT Tỉnh nước Cập nhật - đầy đủ đáp án - bám sát nội dung thi 2017 Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài khóa cung cấp đề thi, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu từ trước đến KỸ SƯ HƯ HỎNG mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ SỐ 1/80 Câu 1: Phương tiện hữu hiệu để Nhà nước quản lí xã hội A kế hoạch B pháp luật C tổ chức D giáo dục Câu 2: Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, thành viên xã hội thực hiện, phát triển xã hội nên pháp luật mang chất A công dân B giai cấp C xã hội D tập thể Câu 3: Trường hợp sau có đủ lực trách nhiệm pháp lí? A Người đủ 16 tuổi trở lên gây tổn hại sức khoẻ người khác mắc bệnh tâm thần B Người 18 tuổi phòng vệ đáng nên gây thương tích cho người khác C Người 17 tuổi đánh chuột điện, làm người hàng xóm bị chết điện giật D Người 14 tuổi cố ý phạm tội gây hậu nghiêm trọng cho xã hội Câu 4: Sau tốt nghiệp THPT, H lên đường nhập ngũ Trong trường hợp H thực pháp luật theo hình thức nào? A Áp dụng pháp luật B Sử dụng pháp luật C Thi hành pháp luật D Tuân thủ pháp luật Câu 5: Bạn L học lớp 12A thường xuyên học muộn, vài lần bắt nạt bạn lớp Hành vi bạn L A vi phạm hình B vi phạm hành C vi phạm dân D vi phạm kỉ luật Câu 6: Trường hợp không áp dụng hình thức phạt chung thân tử hình với người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự? A Người từ 14 tuổi đến 18 tuổi B Người từ 14 tuổi đến 16 tuổi C Người từ 16 tuổi đến 18 tuổi D Người 18 tuổi Câu Theo quy định pháp luật, người đủ 14 tuổi cố y vượt đèn đỏ phải A chịu trách nhiệm hình B chịu trách nhiệm hành C chịu trách nhiệm dân D chịu trách nhiệm pháp lí Câu 8: Hành vi sau dấu hiệu vi phạm pháp luật? A Giao hàng không hẹn mưa lũ B Điều khiển xe máy chưa đủ tuổi C Xả chất thải công nghiệp chưa qua xử lí môi trường D Cố ý làm thất thoát tài sản nhà nước Câu 9: M 15 tuổi, đứng đầu đường dây chuyên bắt cóc buôn bán trẻ e Khi bị bắt, M khai thực thành công vụ Hành vi M bị xử lí cho pháp luật? A Không phải chịu trách nhiệm pháp lí chưa đủ tuổi B Phải chịu trách nhiệm hình C Phải chịu trách nhiệm hành D Phải chịu trách nhiệm dân Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 10: Do mâu thuẫn vợ chồng, anh H xông vào đánh đập vợ, khiến vợ anh phải vào viện cấp cứu với tỉ lệ thương tật 11% Theo quy định pháp luật, anh H phải chịu trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật sau đây? A Vi phạm hình B Vi phạm hành C Vi phạm dân D Vi phạm kỉ luật Câu 11: Nội dung không thuộc quyền bình đẳng vợ chồng quan hệ nhân thân? A Quyền nghĩa vụ ngang lựa chọn nơi cư trú B Tôn trọng giữ gìn danh dự nhân phẩm, uy tín C Cùng bàn bạc, định lựa chọn sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình D Cùng đứng tên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Câu 12: Con hành vi cha mẹ? A Yêu quý, kính trọng cha mẹ B Chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ C Ngược đãi, xúc phạm cha mẹ D Lắng nghe lời khuyên bảo đắn cha mẹ Câu 13: Giả sử em bị cha mẹ xúi giục, ép buộc làm việc trái đạo đức, trái pháp luật, trước tiên em làm gì? A Vâng lời cha mẹ, làm việc miễn cha mẹ vui B Không làm hết dù có bị đánh, mắng C Tố cáo với công an sẵn sàng cung cấp chứng cho họ D Nhất không làm, nhờ ông bà khuyên bảo cha mẹ Câu 14: Theo quy định Bộ luật Lao động, người đủ tuổi lao động tuổi? A Từ 15 tuổi B Từ đủ 15 tuổi C Từ 18 tuổi D.Từ đủ 18 tuổi Câu 15: Bộ luật Lao động quy định: Không sử dụng lao động nữ vào công việc nặng nhọc, nguy hiểm tiếp xúc với hoá chất độc hại ảnh hưởng tới chức người phụ nữ Điều thể A bất bình đẳng người lao động B bất bình đẳng lao động nam lao động nữ C bình đẳng giao kết hợp đồng lao động D bình đẳng lao động nam lao động nữ Câu 16: Mọi doanh nghiệp trình sản xuất kinh, doanh thực nghĩa vụ sau đây? A Kinh doanh ngành nghề đăng kí; nộp thuế thực nghĩa vụ tài với Nhà nước B Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp người lao động doanh nghiệp theo quy định pháp luật lao động C Đổi tên doanh nghiệp thường xuyên để tránh bị doanh nghiệp khác làm giả, làm nhái sản phẩm D Tuân thủ pháp luật bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử Câu 17: Hợp đồng lao động thoả thuận người lao động người sử dụng lao động A việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ bên B công việc phải làm, mức lương hưởng C thời hạn hợp đồng lao động D thời gian làm việc, mức lương loại bảo hiểm hưởng Câu 18: Hiện nước ta có tôn giáo lớn Nhà nước công nhận cấp phép hoạt động? A B C D Câu 19: Trách nhiệm sau sai nói trách nhiệm đồng bào theo đạo chức sắc tôn giáo? A Sống tốt đời, đẹp đạo, giáo dục cho tín đồ lòng yêu nước B Thực quyền, nghĩa vụ công dân ý thức chấp hành pháp luật Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang C Trung thành với tôn giáo theo, không bỏ để theo tôn giáo khác D Tôn trọng lẫn tôn trọng người không theo tôn giáo Câu 20: Hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm công dân vi phạm A Đạo đức B pháp luật C đạo đức pháp luật D sách nhà nước Câu 21: Ý kiến sau khám chỗ người khác? A Không khám chỗ người khác chủ nhà vắng mặt B Không khám chỗ người khác vào ngày nghỉ cuối tuần C Không khám chỗ người khác từ 11h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau D Không khám chỗ người khác vào ban đêm, trừ trường hợp trì hoãn Câu 22: Khi nhận đề nghị xét phê chuẩn việc bắt người khẩn cấp, thời gian lâu Viện Kiểm sát phải định phê chuẩn không phê chuẩn? A 12 B 15 C 20 D 25giờ Câu 23: Trường hợp người bị bắt khẩn cấp phải trả tự ngay? A Người bị oan B Người bị ốm, phải đưa cấp cứu C Quyết định bắt người không phê chuẩn D Để cứu tin bị đe doạ Câu 24: Hình thức sau không thuộc quyền tự ngôn luận công dân? A Phát biểu trực tiếp họp nhằm xây dựng quan, trường học, địa phương B Viết gửi đăng báo bày tỏ kiến ủng hộ đúng, tốt phản đối sai, xấu xã hội C Viết thư cho đại biểu Quốc hội trình bày, đề đạt nguyện vọng vấn đề quan tâm D.Chia sẻ đăng tải hình ảnh cá nhân trang mạng xã hội Câu 25.Ông A bị khởi tố tội chở tôn cồng kềnh đường, khiến người đâm vào tử vong Lúc này, pháp luật gọi ông A gì? A Bị can B Bị cáo C Tội phạm D Phạm tội Câu 26: Ở Việt Nam, quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân ghi nhận A Điều 18 Hiến pháp 2013 B Điều 19 Hiến pháp 2013 C Điều 20 Hiến pháp 2013 D Điều 21 Hiến pháp 2013 Câu 27: Điều kiện cần có để nhân dân thực thi dân chủ trực tiếp dân chủ gián tiếp A Nhà nước ghi nhận Hiến pháp quyền dân chủ công dân B người có đủ lực trách nhiệm pháp lí C Nhà nước tổ chức họp để nhân dân phát biểu kiến D Nhà nước tổ chức tổng tuyển cử để nhân dân bầu người đại diện cho Câu 28: Thông qua quyền bầu cử, nhân dân thực thi hình thức dân chủ A trực tiếp B đại diện C tập trung D hình thức Câu 29: Trước lập danh sách ứng cử viên thức, ứng cử viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu sở công tác hay cư trú để làm gì? A Lấy ý kiến Hội nghị cử tri B Vận động tranh cử C Hướng dẫn cử tri thức bầu cử D Thông báo kế hoạch hành động trúng cử Câu 30: Trước bầu cử, Mặt trận Tổ quốc tổ chức để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, báo cáo với cử tri vấn đề gì? A Dự kiến kế hoạch hành động để thực trách nhiệm người đại biểu trúng cử B Lí lịch ứng cử viên đóng góp mà ứng viên thực C Cơ quan hoạt động quan nơi ứng cử viên công tác D Tình hình kinh tế − xã hội địa phương nơi ứng cử viên sinh sống Câu 31: Nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm hình quan giải quyết? A Cơ quan tố tụng B Cơ quan quản lí người bị tố cáo Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang C Cơ quan nơi người tố cáo làm việc D Cơ quan hành pháp Câu 32: Thời hiệu công dân khiếu nại kể từ ngày nhận định hành hay biết định hành chính, hành vi hành A 60 ngày B 70 ngày C 80 ngày D 90 ngày Câu 33: Theo quy định pháp luật, người phát triển sớm trí tuệ quyền sau đây? A Học trước tuổi B Học vượt lớp C Học tài tử D Học rút ngắn thời gian so với quy định Câu 34: Quyền sau không thuộc nội dung pháp luật với phát triển công dân? A Quyền học tập công dân B Quyền sáng tạo công dân C Quyền tự kinh doanh công dân D Quyền phát triển công dân Câu 35: Quyền sau thuộc quyền phát triển công dân? A Công dân có quyền sống xã hội có lợi cho tồn phát triển toàn diện B Công dân có quyền sống môi trường tự nhiên có lợi cho tồn phát triển toàn diện C Công dân có quyền khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài D Công dân có quyền tham gia vào hoạt động sáng tạo khoa học − kĩ thuật Câu 36: Nông dân Nguyên tự chế tạo số máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gia đình, ông có quyền với máy móc đó? A Quyền sở hữu công nghiệp B Quyền tác giả C Quyền phát minh, sáng chế D Quyền khám phá khoa học Câu 37: Ý kiến sau thể bình đẳng quyền học tập công dân? A Có học tập trình độ dân trí nâng lên, kinh tế − xã hội phát triển B Quyền học tập công dân quy định Hiến pháp Luật Giáo dục C Nhà nước mở rộng hệ thống giáo dục từ trung ương đến địa phương để đáp ứng yêu cầu người học D Nhà nước quy định điểm ưu tiên cho thí sinh người dân tộc thiểu số, thương binh, liệt sĩ tuyển sinh đại học, cao đẳng Câu 38: Theo quy định pháp luật, nghĩa vụ sau người kinh doanh không đúng? A Nộp thuế đầy đủ theo quy định pháp luật B Bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng C Mở rộng quy mô ngành, nghề đăng kí kinh doanh D Tuân thủ quy định quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội Câu 39: Thuế tính khoản thu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (gọi chung sở kinh doanh) từ toàn tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, gọi A thuế giá trị gia tăng B thuế thu nhập doanh nghiệp C thuế tiêu thụ đặc biệt D thuế thu nhập cá nhân Câu 40.Theo Luật Nghĩa vụ quân năm 2015, độ tuổi bắt buộc tham gia nghĩa vụ quân A từ 18 tuổi đến 25 tuổi B từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi C từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi D từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN GDCD – ĐỀ 01 B 11 B 21 D 31 A C 12 C 22 A 32 D C 13 D 23 C 33 C C 14 B 24 D 34 C D 15 D 25 A 35 C D 16 C 26 C 36 A B 17 A 27 A 37 D A 18 A 28 B 38 C B 19 C 29 A 39 B 10 A 20 C 30 A 40 B HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER LÀ KHÓA CUNG CẤP ĐỀ THI DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG Đề thi kiểm duyệt sở GD&ĐT Tỉnh nước Cập nhật - đầy đủ đáp án - bám sát nội dung thi 2017 Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài khóa cung cấp đề thi, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu từ trước đến KỸ SƯ HƯ HỎNG mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ... tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN TOÁN – ĐỀ 01 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Đáp án C C B A A D B C B B D C D A B C C B A D D C C C B Câu 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35... liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH – ĐỀ 01 C 11 A 21 C 31 A 41 A C 12 B 22 C 32 D 42 B D 13 A 23 B 33 C 43 A A 14 B 24 A 34 A 44 C A 15 B 25 C 35 B 45 D A 16 A 26 D 36 A 46 D D 17 A 27... Cho hàm số f  x  thỏa mãn f ''  x   12 x  x  f    1, f 1  Tính f  1 A A f  1  5 C f  1  3 B f  1  D f  1  1 Câu 13 : Tìm tất m cho điểm cực tiểu đồ thị hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngày 1 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH , Ngày 1 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH , Ngày 1 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay