Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng theo mô hình Camel

26 24 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 09:55

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ MINH THẢO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG THEO MÔ HÌNH CAMELS Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: TS Đặng Tùng Lâm Phản biện 2: TS Trần Ngọc Sơn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 10 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sức khỏe kinh tế quốc gia phần lớn phụ thuộc vào hệ thống tài Một hệ thống ngân hàng hiệu điều cần thiết xã hội Công tác đánh giá, dự báo sức khỏe NHTM việc làm không không cũ, thời điểm khác nhau, tình hình biến động kinh tế giới Việt Nam khác nhau, chu kỳ kinh tế khác nhau,…các bước NHTM khác Vì để có nhìn tổng quan nhất, việc đánh giá hiệu hoạt động NHTM cần thiết để thấy phù hợp hay không sách Ban quản trị đưa ra, từ đưa kiến nghị, giải pháp phù hợp kịp thời nhằm giúp NHTM hoạt động an toàn, lành mạnh Những năm vừa qua, kinh tế Việt Nam có bước chuyển rõ rệt , với nổ lực phấn đấu hệ thống trị, ngành, tầng lớp nhân dân lao động, hệ thông ngân hàng nói chung, ngân hàng MB nói riêng, có đóng góp quan trọng Ngân hàng MB thực tốt chủ trương, sách Đảng Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực tốt công tác an sinh xã hội,… Xuất phát từ nội dung trên, kết hợp với trình học tập, tác giả chọn đề tài: “ Đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng theo mô hình CAMELS ” làm đề tài tốt nghiệp cho luận văn thạc sĩ kinh tế Footer Page of 145 Header Page of 145 2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài nhằm đạt vấn đề sau: + Hệ thống hóa sở lý luận hiệu hoạt động sử dụng mô hình CAMELS nghiên cứu hiệu hoạt động + Phân tích, đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam theo mô hình CAMELS + Trên sở lý luận với phân tích hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam theo mô hình CAMELS, đưa ưu, nhược điểm đồng thời đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam điều kiện thực tiễn hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam + Phạm vi nghiên cứu: Bao gồm Về mặt nội dung: nghiên cứu hiệu hoạt động ngân hàng Về mặt không gian: Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu Để nắm cách đầy đủ thực trạng, tác giả tiến hành sử dụng phương pháp sau đây: + Tổng hợp viết, báo cáo từ tạp chí việc ứng dụng mô hình CAMELS công tác đánh giá hoạt động ngân hàng + Tổng hợp nghị định, thông tư, quy chế, thị, ngân hàng nhà nước phủ ban hành có hiệu lực thi hành, thị, quy chế ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam Footer Page of 145 Header Page of 145 + Thống kê, so sánh, phân tích số liệu thu thập từ báo cáo tài giai đoạn 2012 – 2014 hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Hệ thống hóa sở lý luận việc áp dụng mô hình CAMELS phân tích hiệu hoạt động ngân hàng Phân tích, đánh giá, tìm tiêu tài yếu trình hoạt động ngân hàng, đưa nguyên nhân, để từ có hướng khắc phục, hạn chế rủi ro trình hoạt động ngân hàng hay nói cách khác, ngân hàng an toàn khung CAMELS Bố cục luận văn Luận văn gồm ba chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại theo mô hình CAMELS Chương 2: Đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Quân đội Viêt Nam theo mô hình CAMELS Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam Tổng quan tài liệu Trong trình nghiên cứu, tác giả tham khảo số đề tài, tài liệu liên quan bao gồm công trình nghiên cứu việc ứng dụng mô hình CAMELS quản trị rủi ro ngân hàng Hay tạp chí, báo số tác giả có đề cập đến việc ứng dụng mô hình CAMELS Cụ thể sau: Bài thảo luận: “ Đánh giá hoạt động kinh doạt ngân hàng Eximbank qua mô hình CAMELS” nhóm tác giả thuộc Footer Page of 145 Header Page of 145 trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 Bài viết: “Thanh tra giám sát theo mô hình CAMELS: Có thể áp dụng đầy đủ từ năm 2015” tác giả Nguyễn Trí Hiếu đăng tạp chí ngân hàng online Bài viết nêu sáu điều kiện cần đủ như: nâng cao tính minh bạch, xác báo cáo tài tổ chức tín dụng; Cần cho phép nhiều tổ chức tư vấn nước nước đánh giá xếp hạng tín nhiệm tổ chức tín dụng Việt Nam bên cạnh kết tra Ngân hàng nhà nước;….từ đưa lộ trình áp dụng cho ngân hàng Việt Nam thời gian tới Bài viết: “Một số vấn đề ứng dụng mô hình CAMELS” tác giả Nguyễn Lê Thành đăng tạp chí ngân hàng online Trong viết này, tác giả nêu ưu điểm việc áp dụng mô hình CAMELS để đánh giá tình hình sức khỏe ngân hàng, nhiên bên cạnh đó, tác giả rõ việc áp dụng mô hình CAMELS thường cho kết chưa đầy đủ không kịp thời việc đưa dự báo kịp thời theo báo cáo tài TCTD Việt Nam việc không đơn giản Từ nội dung nghiên cứu đề tài, viết đăng tải tạp chí trước đây, tác giả nhận thấy rằng, việc áp dụng mô hình CAMELS công tác đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng vấn đề quan trọng cần thiết Xuất phát từ hạn chế đề tài nghiên cứu trước mang tính chất lý luận, thiếu tính chất thực tế, nên thân tác giả chọn vấn đề nghiên cứu với mong muốn tìm hạn chế, mặt chưa đạt để từ đưa kiến nghị để hoàn thiện vấn đề ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI THEO MÔ HÌNH CAMELS 1.1 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm chất hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Theo định nghĩa “Từ điển Toán kinh tế, Thống kê, kinh tế lượng Anh - Việt” trang 255 PGS.TS Nguyễn Khắc Minh “Hiệu - efficiency” kinh tế định nghĩa “mối tương quan đầu vào yếu tố khan với đầu hàng hoá dịch vụ” “khái niệm hiệu dùng để xem xét tài nguyên thị trường phân phối tốt nào” Theo Peter S.Rose giáo sư kinh tế học tài trường đại học Yale chất NHTM coi tập đoàn kinh doanh hoạt động với mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận với mức độ rủi ro cho phép Trong hoạt động NHTM, theo lý thuyết hệ thống hiệu hiểu hai khía cạnh sau: (i) Khả biến đổi đầu vào thành đầu hay khả sinh lời giảm thiểu chi phí để tăng khả cạnh tranh với định chế tài khác (ii) Xác suất hoạt động an toàn ngân hàng Sự lành mạnh hệ thống NHTM quan hệ chặt chẽ với ổn định phát triển kinh tế NHTM tổ chức trung gian Footer Page of 145 Header Page of 145 tài kết nối khu vực tiết kiệm với khu vực đầu tư kinh tế Do đó, biến động ảnh hưởng mạnh đến ngành kinh tế quốc dân khác Tóm lại, quan điểm hiệu đa dạng, tuỳ theo mục đích nghiên cứu xét hiệu theo khía cạnh khác Nhưng luận văn này, tác giả tiếp cận hiệu hoạt động NHTM mối quan hệ tối ưu kết kinh tế đạt so với chi phí bỏ để đạt kết xác suất hoạt động an toàn ngân hàng 1.1.2 Chỉ tiêu phản ánh hiệu hoạt động NHTM Bao gồm nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời nhóm tiêu phản ánh mức độ hoạt động an toàn ngân hàng a Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời bao gồm tiêu ROA ROE + Tỷ lệ ROA (Return on Assets) + Tỷ lệ ROE ( Return on Equity) + Mối quan hệ ROA ROE ROE = = x = ROA x b Nhóm tiêu đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh NHTM Nhóm bao gồm tiêu đánh giá mức độ hoạt động an toàn NHTM + Chỉ tiêu vốn an toàn tối thiểu Đây tiêu quan trọng nhằm đánh giá mức độ an toàn vốn NHTM Tỷ số giúp xác định khả bù Footer Page of 145 Header Page of 145 đắp rủi ro nguồn vốn tự có ngân hàng CAR = + Giới hạn tín dụng khách hàng Quy định cụ thể giới hạn tín dụng khách hàng thể Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 + Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn để sử dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng mặt tối đa hóa lợi nhuận, mặt khác phải đảm bảo an toàn theo Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn TCTD để sử dụng cho vay trung dài hạn NHTM 60% + Phân loại cho vay mức trích lập dự phòng rủi ro Để đảm bảo chất lượng tín dụng theo dõi kiểm soát nợ vay NHTM tiến hành phân chia nhóm nợ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động NHTM Các nhân tố chia làm hai nhóm: nhóm nhân tố khách quan nhóm nhân tố chủ quan, tuỳ theo điều kiện cụ thể ngân hàng mà hai nhóm nhân tố có ảnh hưởng khác đến hiệu hoạt động NHTM a Nhóm nhân tố khách quan Bao gồm yếu tố bên ngân hàng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng mà ngân hàng kiểm soát Môi trƣờng vĩ mô + Môi trường kinh tế, trị xã hội nước + Môi trường pháp lý Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 + Các yếu tố khoa học công nghệ Môi trƣờng vi mô + Đối thủ cạnh tranh + Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn + Khách hàng b Nhóm nhân tố chủ quan Nhóm nhân tố chủ quan nhân tốt bên nội NHTM + Năng lực tài + Cơ cấu tố chức điều hành + Chính sách phát triển nguồn nhân lực + Marketing + Chủ trương đầu tư để phát triển công nghệ ngân hàng 1.1.4 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTM - Tăng cường khả trung gian tài - Cung ứng vốn tín dụng dịch vụ khác với chi phí thấp - Tăng tích lũy, đại hóa công nghệ, nâng cao lực cạnh tranh 1.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM THEO MÔ HÌNH CAMELS 1.2.1 Giới thiệu mô hình CAMELS CAMEL phương pháp phân tích ngân hàng xây dựng Mỹ vào ngày 13 tháng 11 năm 1979 Ủy ban giám sát Ngân hàng Thanh toán quốc tế CAMEL chữ viết tắt tiếng Anh yếu tố mà theo nhận định cộng đồng ngân hàng giới, muốn trì tính Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Xếp hạng từ đến theo mức độ rủi ro tăng dần b Phân tích chất lượng tài sản Theo Drier (2007) “Tài sản có chất lượng nguyên nhân dẫn đến thất bại hầu hết ngân hàng” Khi xem xét đánh giá chất lượng tài sản khoản mục quan trọng cho vay, rủi ro lớn mà ngân hàng phải đối mặt rủi ro vốn xuất phát từ khoản cho vay không hoàn trả thời hạn Frost (2004) công cụ sử dụng để đánh giá chất lượng tài sản làm bật lên tính hữu hiệu số nợ xấu Xếp hạng từ đến theo mức độ rủi ro tăng dần c Phân tích khả quản lý Đây yếu tố nhằm đánh giá khả quản lý nhà quản trị, quản lý định quản lý yếu tố tiên nhằm xác định, đo lường kiểm soát rủi ro trình hoạt động ngân hàng, nhằm đảm bảo ngân hàng hoạt động an toàn hiệu quy định Pháp luật Xếp hạng từ đến theo mức độ rủi ro tăng dần d Phân tích khả sinh lời Khả sinh lời phản ánh tổng quát kết hoạt động kinh doanh Lợi nhuận dẫn tối cao thành công hay thất bại quản trị thông qua hoạt động mang tính chiến lược lãnh đạo Hầu hết nhà phân tích nghi ngờ tầm quan trọng khả sinh lời Xếp hạng từ đến theo mức độ rủi ro tăng dần e Phân tích khả khoản Do chất kinh doanh tiền tệ ngân hàng, khoản vào liên tục nói làm khoản ngân hàng biến động, quản lý không tốt, ngân hàng rơi vào tình trạng phá sản, Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 tình hình tài dài hạn tốt Xếp hạng từ đến theo mức độ rủi ro tăng dần f Đo lường mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường Rủi ro thị trường hoạt động ngân hàng rủi ro tiềm ẩn gây tác động tiêu cực thu nhập vốn NHTM biến động bất lợi yếu tố thị trường như: lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán, giá hàng hóa Ngân hàng tác động làm thay đổi yếu tố này, mà dự báo xu hướng, tính toán mức độ ảnh hưởng để từ đưa biện pháp chủ động điều chỉnh quy mô, cấu tài sản có, cho hạn chế thấp tổn thất xảy Đo lường rủi ro thị trường, tác giả sử dụng công cụ đo lường rủi ro lãi suất đo lường rủi ro ngoại hối Xếp hạng từ đến theo mức độ rủi ro tăng dần 1.2.3 Ƣu, nhƣợc điểm mô hình CAMELS a Ưu điểm + CAMELS mô hình tổng hợp yếu tố đo lường sức mạnh độ an toàn hoạt động tài tổ chức tín dụng + Mô hình CAMELS bao gồm nhiều tiêu phân tích có tầm quan trọng + Ứng dụng mô hình CAMELS dự đoán tình trạng phá sản hệ thống ngân hàng dẫn đến khủng hoảng tài b Nhược điểm + Phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan phân tích, nhà quản lý giám sát + Thông tin minh bạch khả cung cấp thông tin yêu Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 cầu khó đạt KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương đưa lý luận hiệu hoạt động NHTM bao gồm khái niệm, ý nghĩa, tiêu phản ánh, nhân tố ảnh hưởng để từ có nhìn tổng thể hiệu hoạt động NHTM Chương đưa nội dung mô hình CAMELS, từ hình thành phát triển mô hình, đến nội dung cấu phần mô hình, cách xếp loại NHTM cấu phần Các lý thuyết làm sở để phân tích chương sau Từ đánh giá, xác định ngân hàng nằm tình trạng nào, biết điểm đạt điểm chưa đạt NHTM theo mô hình CAMELS để đưa đề xuất, kiến nghị nhằm cải thiện tiêu tài chưa đạt tiêu chuẩn NHTM, nhằm giúp NHTM hoạt động an toàn hiệu thực tiễn hoạt động hệ thống Ngân hàng Việt Nam Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM THEO MÔ HÌNH CAMELS 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Chức hoạt động ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam 2.1.3 Cơ cấu tổ chức a Cơ cấu tổ chức trụ sở b Cơ cấu tổ chức Sở giao dịch 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2014 a Tình hình huy động vốn b Tình hình cho vay c Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2014 Bên cạnh thành công công tác huy động tín dụng, kết kinh doanh ngân hàng MB đạt kết tốt Với vị ngân hàng lớn, uy tín thị trường, với công tác huy động vốn tốt kết hợp với tăng trưởng tín dụng vượt tiêu đề ra, thu nhập ngân hàng MB đạt kết cao, thu nhập trung bình 7,8 nghìn tỷ đồng 2.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM THEO MÔ HÌNH CAMELS 2.2.1 Phân tích mức độ an toàn vốn (C-Capital adequacy) a Chỉ tiêu an toàn vốn tối thiểu (CAR) Xét cách tổng quát, ngân hàng MB trì ổn định yêu Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 cầu đảm bảo an toàn vốn cho hoạt động Hệ số CAR đảm bảo theo quy định tối thiểu hệ số an toàn vốn, giao động quanh số 10%, lớn quy định tối thiểu NHNN 9% theo thông tư 13 Tuy nhiên, dễ dàng nhận tỷ lệ giảm qua năm, vốn điều lệ (chiếm tỷ trọng cao nhóm vốn tự có Ngân hàng) tăng đều, điều chứng tỏ Tổng tài sản có rủi ro Ngân hàng có tỷ lệ tăng cao Vốn tự có cấp vốn tự có cấp b Hệ số tự tài trợ Thực tế cho thấy ngân hàng MB tốc độ tăng trưởng VCSH Tổng tài sản biến động lớn chênh tốc độ Nhìn chung, hệ số tự tài trợ qua năm có biến động lên xuống Ngân hàng chủ động giữ mức an toàn 6% b Hệ số tạo vốn nội (ICG) Hệ số tạo vốn nội tiêu quan trọng phản ánh 100 đồng vốn chủ sở hữu có đồng từ lợi nhuận giữ lại Hệ số ICG đánh giá tốt mức độ lớn 12%, theo phân tích thấy ICG ngân hàng MB chưa tốt vào năm 2012, sau có xu hướng tăng nhanh qua năm đat 14,06% năm 2013 16,84% năm 2014 Xếp hạng: xếp hạng 2.2.2 Phân tích chất lƣợng tài sản a Nợ xấu Năm 2012, thể mạnh NHTM top đầu ngành, MB thành công việc kiểm soát nợ xấu mức 2% Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Cuối năm 2013, với việc áp dụng sách phân loai nợ xấu theo thông tư 02 HĐQT, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng quân đội Việt Nam tăng vọt đến 2,43% Tình hình tiếp tục trì vào năm 2014, tỷ lệ nợ xấu có tăng nhẹ (0,4%) nằm phạm vi cho phép NHNN mức tăng trưởng tín dụng 14% Nhìn chung, tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng Quân đội qua năm có dấu hiệu tăng nằm ngưỡng cho phép NHNN Việt Nam b Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng đáp ứng khoảng 80% yêu cầu Con số dự phòng rủi ro tín dụng thực tế ngân hàng chưa đáp ứng số phải trích lập theo quy định, dẫn đến khả thiếu tính chủ động việc bù đắp tổn thất xảy khách hàng không thực nghĩa vụ cam kết b Tỷ lệ vốn ngắn hạn vay trung dài hạn Trong giai đoạn 2012 – 2014, tỷ lệ cho vay trung dài hạn vốn huy động ngắn hạn 20% - tỷ lệ an toàn so với yêu cầu đặt NHTM (dưới 40%) Xếp hạng: xếp hạng 2.2.3 Phân tích chất lƣợng quản lý a Chính sách quản lý nhân Ngân hàng MB khẳng định rằng, Giá trị cốt lõi họ không nằm tài sản mà giá trị tinh thần Ngân hàng MB hoàn thiện tổ chức, tạo niềm tin cho cán công nhân viên khách hàng, vươn trở thành NHTM lớn có tầm ảnh hưởng đến thị trường tài ngân hàng Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bố trí nhân hợp lý mục tiêu quan trọng ngân hàng MB c Mức độ phù hợp hoạt động ngân hàng MB so với quy mô, chiến lược quy định pháp luật Ngân hàng MB thuộc nhóm NHTMCP hàng đầu Việt Nam xét qui mô hoạt động, tài sản vốn điều lệ Mạng lưới hoạt động ngân hàng MB tính đến thời điểm 31/12/2014 có 224 điểm giao dịch, có 01 hội sở chính, 02 chi nhánh nước (01 chi nhánh Lào Và 01 chi nhánh campuchia), 71 chi nhánh nước, 148 phòng giao dịch 02 Quỹ tiết kiệm d Phân tích số định lượng Tốc độ tăng trưởng tài sản chậm năm 2013 tăng nhanh năm 2014 Với việc đưa gói lãi suất ưu đãi cho lĩnh vực ưu tiên, với công tác thúc đẩy tín dụng, tiêu tăng trưởng tín dụng ngân hàng năm 2013 2014 đạt mức cao, cao so với trung bình ngành năm Lợi nhuận sau thuế năm 2013 giảm đáng kể so với năm 2012, phục hồi năm 2014 với mức tăng trưởng 9,5% Xếp hạng: xếp hạng 2.2.4 Phân tích khả sinh lời a Phân tích ROA ROA có xu hướng biến động qua năm, giảm từ 1,5% 1,28% năm 2013 tăng nhẹ đến số 1,31% năm 2014 Nguyên nhân sụt giảm tiêu ROA năm 2013 lợi nhuận sau thuế năm 2013 giảm so với năm 2012 với số tuyệt đối 34 tỷ Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Theo số liệu NHNN chênh lệch lãi suất đầu vào đầu trung bình năm 2013 3,5% giảm nhiều so với năm trước, lợi nhuận ngân hàng Quân Đội không năm xu biến động giảm chung kinh tế b Phân tích ROE Theo bảng số liệu, ROE giảm mạnh từ 27,46% 16,3% năm 2013, tức giảm gần nửa, nguyên nhân tương tự suy giảm tiêu ROE lợi nhuận sau thuế năm 2013 giảm mạnh với 34 tỷ, VCSH lại tăng nhanh với 2,3 nghìn tỷ làm ROE năm giảm mạnh Năm 2014, ROE lại tiếp tục suy giảm 15,8% tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế 9,5% chậm tốc độ tăng VCSH bình quân 13,2% c Thu nhập lãi cận biên Qua năm 2012-2014, NIM ngân hàng Quân đội giảm dần từ 3,81% 3,31% Với mặt lãi suất giảm, cạnh tranh lãi suất ngân hàng ngày gay gắt để tìm kiếm khách hàng làm cho thu nhập từ lãi ngân hàng giảm, dẫn đến số NIM giảm Xếp hạng: xếp hạng 2.2.5 Phân tích khả khoản a Thanh khoản tài sản Nhận thấy, tài sản có tính khoản cao có biến động tăng giảm qua năm Trong tài sản khoản cao giảm mạnh tổng tài sản ngân hàng tăng nhanh dẫn đến sụt giảm tiêu khoản tài sản b Đảm bảo tiền gửi Nhìn chung, tiêu đảm bảo tiền gửi ngân hàng có xu Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 hướng giảm qua năm, đặc biệt giảm mạnh năm 2013 với độ lớn 13% Tìm hiểu nguyên nhân thấy đuợc năm 2013, tài sản khoản cao ngân hàng giảm mạnh nghìn tỷ Với mức chất lượng tiêu tối thiểu 45%, thấy rằng, ngân hàng MB đạt tiêu chuẩn đảm bảo khoản tiền gửi c Thanh khoản ngắn hạn Chỉ tiêu khoản ngắn hạn cho thấy khả toán khoản nợ ngắn hạn đến hạn ngân hàng Với chất lượng tiêu đưa tối thiểu 45%, thấy ngân hàng trì tỷ lệ khoản ngắn hạn tốt, đảm bảo khả toán cho khoản nợ ngắn hạn đến hạn Trong giai đoạn 2012-2014, tiêu có biến động tăng giảm, cụ thể năm 2014, số khoản ngắn hạn tăng 12% so với năm 2013 giảm 21% so với năm 2012 c Dư nợ cho vay tổng tiền gửi (LDR) Theo thông tư 36/2014/TT-NHNN, NHTM cổ phần phải trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi với tỷ lệ 80% Qua bảng số liệu thấy ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam trì tỷ lệ LDR quanh số 60%, thực tốt theo thông tư NHNN, chứng tỏ ngân hàng không phụ thuộc nhiều vào tiền gửi việc tăng trưởng dư nợ Xếp hạng: xếp hạng 2.2.6 Phân tích độ nhạy cảm với rủi ro thị trƣờng Đánh giá độ nhạy cảm với rủi ro thị trường ngân hàng MB qua công tác đo lường rủi ro lãi suất rủi ro ngoại hối sau a Rủi ro lãi suất Qua bảng số liệu thấy được, năm 2012 ngân hàng Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 TMCP trạng thái nhạy cảm với tài sản Đến năm 2013, 2014 với mặt lãi suất giảm mạnh, dễ dàng nhận thấy trạng thái nhạy cảm với tài sản không phù hợp, thực tế ngân hàng bị tổn thất thu nhập gặp rủi ro lãi suất việc chuyển đổi trạng thái nhạy cảm với nguồn vốn đắn thời điểm b Rủi ro ngoại hối Kể từ năm 2011 tới nay, tỷ giá đối tượng trọng tâm định hướng sách tiền tệ NHNN việc kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá,… Nhìn chung, Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam không dự đoán xác xu hướng biến động đồng USD giai đoạn 2012-2014, dẫn đến làm giảm thu nhập ngân hàng trì sai trạng thái ngoại tệ 2.2.7 Tổng kết xếp hạng ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam theo mô hình CAMELS 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Những thành tựu đạt đƣợc Qua phân tích cho thấy, ngân hàng MB đạt kết tốt góc độ khác - Thành tựu bật ngân hàng MB việc đảm bảo mức độ an toàn vốn quy mô VCSH ngân hàng không ngừng tăng qua năm, làm tiền đề cho việc phát triển, mở rộng kinh doanh ngân hàng - Ngân hàng hoạt động hiệu với tỷ lệ sinh lời tương đối cao - Khả khoản cao - Với sách hoạt động linh hoạt phù hợp với xu hướng biến động giảm lãi suất Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Bên cạnh thành tựu nêu trên, ngân hàng MB tồn số hạn chế công tác đảm bảo mức độ hoạt động an toàn hiệu - Mặc dù khả đảm bảo an toàn vốn ngân hàng MB đánh giá cao, nhiên mức độ qua năm lại giảm dần biểu rõ qua xu hướng hệ số đảm bảo an toàn vốn tối thiểu CAR - Nợ xấu ngân hàng vấn đề đáng quan tâm hàng đầu Tỷ lệ nợ xấu không ngừng gia tăng qua năm - Bên cạnh mặt tiêu phản ánh khả sinh lời ngân hàng MB tương đối cao so với trung bình ngành, nhận thấy tiêu có xu hướng giảm mạnh qua năm ROE - Ngân hàng MB đối mặt với rủi ro ngoại hối không dự báo xác xu hướng biến động tỷ giá USD KẾT LUẬN CHƢƠNG Phân tích đánh giá tiêu tài cấu phần mô hình CAMELS, tổng quan nhìn đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng MB giai đoạn 2012-2014 Trên sở kết thu từ phân tích trên, tác giả bên cạnh thành công thời gian qua, ngân hàng MB tồn hạn chế, cần khẩn trương có biện pháp khắc phục để giúp ngân hàng hoạt động có hiệu quả, an toàn lành mạnh Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 3.1 KẾT LUẬN CHUNG Với sức ép cạnh tranh gay gắt lĩnh vực tài nay, để phần thực tốt phương châm tăng trưởng đề ngân hàng, vừa đảm bảo an toàn trình hoạt động, tác giả xin đưa kiến nghị nhằm hướng ngân hàng có giải pháp khắc phục điểm chưa đạt theo tiêu chuẩn mô hình CAMELS để đưa ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam có bước vững trình hoạt động 3.2 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 3.2.1 Nâng cao mức độ an toàn vốn a Tăng vốn điều lệ Vốn điều lệ có vai trò đặc biệt quan trọng định đến phạm vi, quy mô hoạt động ngân hàng, đồng thời tạo nên uy tín ban đầu ngân hàng Để tăng vốn điều lệ, ngân hàng lựa chọn phương thức sau: - Phát hành cổ phiếu - Phát hành trái phiếu chuyển đổi b Áp dụng hiệp ước tiêu chuẩn vốn Basel nhằm quản lý an toàn vốn theo thông lệ quốc tế Trước xu hội nhập mở cửa thị trường dịch vụ tài ngân hàng với nhiều loại hình dịch vụ ngân hàng mới, việc Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 bước áp dụng chuẩn mực Basel Việt Nam yêu cầu cấp thiết nhằm tăng cường lực hoạt động, giảm thiểu rủi ro NHTM nâng cao lực cạnh tranh thị trường tài quốc tế, tạo điều kiện cho ngân hàng Việt Nam mở rộng thị trường thời gian tới Để bắt kịp xu đó, ngân hàng MB cần có kế hoạch cụ thể để dần hoàn thiện đạt tiêu chuẩn hiệp ước vốn Basel, tạo uy tín lợi riêng cho 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng tài sản * Xử lý triệt để nợ xấu Ngân hàng lựa chọn nhiều giải pháp khác để xử lý cách triệt để khoản nợ xấu tồn đọng như: - Chủ động tăng trích lập dự phòng khoản nợ xấu, chấp nhận giảm lợi nhuận; - Chuyển nợ hạn, nợ xấu thành cổ phần, theo đó, chuyển vị ngân hàng chủ nợ thành cổ đông lớn nắm đa số cổ phần nhận thấy sau tái cấu trúc doanh nghiệp có khả tồn phát triển * Nâng cao hiệu công tác thẩm định vay vốn Để nâng cao hiệu hoạt động nâng cao chất lượng tài sản ngân hàng, cần thiết phải tập trung vào quy trình thẩm định vay vốn, từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến khâu định 3.2.3 Nâng cao hiệu quản trị rủi ro ngoại hối Bằng cách sử dụng phương pháp dự báo tỷ giá cách xác biện pháp hữu hiệu quản lý ngoại hối Các phương pháp bao gồm - Phân tích - Phân tích kỹ thuật Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 3.2.4 Giải pháp bổ sung nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam a Phát triển, nâng cao nguồn nhân lực b Tăng cường hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát nội c Giải pháp kiểm soát rủi ro khoản, rủi ro lãi suất KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở nội dung phân tích đánh giá tiêu tài cấu phần mô hình CAMELS, dựa tồn đọng nêu, chương đưa giải pháp ngân hàng phải thực giai đoạn đến Trong trình triển khai giải pháp, đòi hỏi ban điều hành có nhận thức đắn hoạt động ngân hàng có dự báo xác diễn biến thị trường tài để vận dụng giải pháp cách tối ưu, nhằm đưa ngân hàng MB trở thành ngân hàng vững mạnh, đủ sức cạnh tranh với NHTM khu vực Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Trong trình phát triển kinh tế theo xu hướng toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế hội nhập lĩnh vực tài chính, ngân hàng phận tách rời Hội nhập kinh tế quốc tế vừa hội vừa thách thức hệ thống ngân hàng Việt Nam Cơ hội ngân hàng có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động, tiếp cận với trình độ công nghệ đại, khả quản lý, điều hành tiên tiến Thách thức ngân hàng phải đương đầu với cạnh tranh mang tính quốc tế, biến động kinh tế, tài giới,…sẽ trở thành nguy thường xuyên đe dọa ổn định hoạt động hệ thống ngân hàng Để hạn chế tác động tiêu cực đó, đòi hỏi hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung, ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam nói riêng phải không ngừng nâng cao hiệu hoạt động, không tốt mặt sinh lời đảm bảo mặt quản lý rủi ro Footer Page 26 of 145 ... ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM THEO MÔ HÌNH CAMELS 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Chức hoạt động ngân hàng TMCP Quân đội... hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại theo mô hình CAMELS Chương 2: Đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Quân đội Viêt Nam theo mô hình CAMELS Chương... dụng mô hình CAMELS nghiên cứu hiệu hoạt động + Phân tích, đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam theo mô hình CAMELS + Trên sở lý luận với phân tích hiệu hoạt động ngân hàng TMCP
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng theo mô hình Camel, Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng theo mô hình Camel, Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng theo mô hình Camel

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay