Bài thu hoạch nghị quyết TW4 khoá XII (Rất Hay)

8 254 6
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 08:24

ĐẢNG BỘ XÃ NGUYÊN HOÀ CHI BỘ TRƯỜNG THCS * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Nguyên Hoà, ngày 10 tháng năm 2017 BÀI THU HOẠCH Kết học tập nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) Họ tên: Đặng Hùng Cường Chức vụ: Bí thư chi Sinh hoạt Đảng tại: Chi trường THCS Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyên Hoà Sau học tập, quán triệt Nghị TW4 khóa XII, thân nhận thức vấn đề sau: I Nhận thức thân Nghị Quyết TW4 khóa XII Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị kết luận: (1)- Nghị số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" nội bộ; (2)- Nghị số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 số chủ trương, sách lớn nhằm tiếp tục đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, suất lao động, sức cạnh tranh kinh tế; (3)- Nghị số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 thực có hiệu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định trị - xã hội bối cảnh nước ta tham gia hiệp định thương mại tự hệ mới) (4)- Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Thực trạng, điểm mới, thời thách thức, mục tiêu, giải pháp nêu Nghị số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" nội Về thực trạng 1.1 Nhìn cách tổng thể: - Trong suốt trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành lãnh đạo cách mạng, 86 năm qua Đảng ta giữ vững lĩnh trị, chất cách mạng khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn ngày lớn mạnh - Dưới lãnh đạo đắn, sáng suốt Đảng, nhân dân ta giành hết thắng lợi đến thắng lợi khác, lập nên kỳ tích kỷ XX 1.2 Trong thời kỳ đổi mới: - Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc; - Giữ vững ổn định trị; - Phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước; - Tăng cường quốc phòng - an ninh; - Mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị nước ta trường quốc tế; - Củng cố niềm tin nhân dân Đảng 1.3 Đảng ta xứng đáng lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội Đất nước ta chưa có đồ vị ngày Đó kết nỗ lực phấn đấu không ngừng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, có hy sinh quên đóng góp quan trọng đội ngũ cán bộ, đảng viên Chúng ta có quyền tự hào chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng lịch sử vẻ vang Đảng ta - Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại biểu dân tộc Việt Nam anh hùng 1.4 Việc thực Nghị Trung ương khoá XI xây dựng Đảng tạo chuyển biến tích cực hệ thống trị (03 nội dung): - Quá trình tự phê bình phê bình góp phần đấu tranh với suy nghĩ hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực - Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp phát tập trung đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, nhân dân đồng tình, ủng hộ - Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" đạt số kết quả; tích cực đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình" lực thù địch Những kết góp phần quan trọng vào thành công đại hội đảng cấp, Đại hội XII Đảng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 1.5- Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng không hạn chế, khuyết điểm (06 nội dung) - Công tác giáo dục trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu - Nội dung sinh hoạt đảng nhiều nơi đơn điệu, hình thức, hiệu chưa cao - Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu không tổ chức đảng thấp, chí có nơi sức chiến đấu - Công tác tổ chức, cán quản lý cán bộ, đảng viên yếu - Nhiều cán bộ, đảng viên, có người đứng đầu chưa thể tính tiên phong, gương mẫu; biểu quan liêu, cửa quyền, chưa thực sâu sát thực tế, sở - Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái 1.6 Thực Nghị Trung ương khoá XI, số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề (05 nội dung) - Tự phê bình phê bình nhiều nơi mang tính hình thức; - Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác người đứng đầu với tập thể cấp uỷ, lãnh đạo quan, đơn vị chưa rõ ràng - Tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có phận diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ máy nhà nước - Tình hình mâu thuẫn, đoàn kết nội không cấp sở mà số quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty - Nhiều tổ chức đảng, đảng viên hạn chế nhận thức, lơ là, cảnh giác, lúng túng nhận diện đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" Nguyên nhân 2.1 Nguyên nhân khách quan: (03 nội dung) - Tác động từ khủng hoảng chủ nghĩa xã hội giới; từ mặt trái kinh tế thị trường, hoạt động lợi dụng phát triển khoa học công nghệ thông tin, toàn cầu hoá hội nhập quốc tế - Những khó khăn, thách thức nước theo đường xã hội chủ nghĩa; nhiều vấn đề mới, phức tạp phát sinh từ thực tiễn - Các lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực chiến lược "diễn biến hoà bình", yếu kém, sơ hở, cảnh giác ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình; cổ suý cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa; đồng thời, cấu kết với phần tử hội bất mãn trị hoạt động 2.2- Nguyên nhân chủ quan: (08 nội dung) - Nguyên nhân sâu xa, chủ yếu tình trạng suy thoái phận cán bộ, đảng viên: Trước hết thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân - Công tác giáo dục trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy học tập nghị Đảng chưa coi trọng mức, hiệu quả, nội dung phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới; chưa tạo thống cao nhận thức tình trạng suy thoái, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" hậu gây Sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi nhiều nơi hình thức, đơn điệu Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa có chiều sâu, không theo kịp tình hình thực tế Chưa trọng xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiến, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực - Một số nghị xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nội dung chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi thiếu chế tài xử lý Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp chưa có tâm trị cao; việc cụ thể hoá nghị quyết, thị, kết luận Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực số địa phương, đơn vị chung chung, đạo thiếu liệt, trông chờ, ỷ lại cấp trên; số cán lãnh đạo, quản lý cấp, có cán cấp cao thiếu tiên phong, gương mẫu Việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm nương nhẹ, nể nang, thiếu cương Chưa có chế khen thưởng tập thể, cá nhân tổ chức thực nghị sáng tạo, có hiệu xử lý nghiêm tập thể, cá nhân không thực thực không nghiêm túc - Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành chế, sách, luật pháp thích ứng với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời Tổ chức máy cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động hiệu lực, hiệu Cơ chế kiểm soát quyền lực chậm hoàn thiện, nhiều sơ hở Thiếu chế để xử lý, thay kịp thời cán lãnh đạo, quản lý yếu lực, giảm sút uy tín, trì trệ công tác, hiệu phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực Chậm ban hành quy định xử lý tổ chức, cá nhân có biểu suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" - Đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ: Còn nể nang, cục Một số chế, sách đề bạt, bổ nhiệm cán chưa công bằng; sách tiền lương, nhà chưa tạo động lực cống hiến cho cán bộ, công chức - Việc thực kỷ cương, kỷ luật Đảng: Chưa nghiêm, có biểu "nhẹ trên, nặng dưới" Công tác quản lý cán bộ, đảng viên thiếu chặt chẽ Nguyên tắc tập trung dân chủ nhiều nơi bị buông lỏng; nguyên tắc tự phê bình phê bình thực không nghiêm, chưa có chế để bảo vệ người đấu tranh phê bình Sự phối hợp công tác kiểm tra, giám sát Đảng với công tác tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử chưa chặt chẽ, xử lý chưa đủ nghiêm minh Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu; việc kê khai tài sản, thu nhập hình thức - Chưa chủ động thiếu giải pháp phù hợp để định hướng thông tin: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ Việc quản lý thông tin lỏng lẻo, thiếu giải pháp đủ mạnh để đấu tranh có hiệu với thông tin sai lệch, phản bác lại luận điệu xuyên tạc lực thù địch, phản động, phần tử hội bất mãn trị - Việc phát huy vai trò, trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội, quan truyền thông nhân dân: Trong đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" cán bộ, đảng viên hạn chế, hiệu chưa cao Những điểm mới: 3.1 Nhận diện rõ biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Trong văn kiện Đại hội XI (2011), lần Đảng ta nhận định: “Trong nội bộ, biểu xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có diễn biến phức tạp” Nghị Trung ương khóa XI nhận định lực thù địch thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Đến Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục nhận định: “những biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp Điểm Đại hội XII so với Đại hội XI rõ địa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Đại hội XII chưa rõ biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Chính thế, việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị Trung ương chưa rõ phận “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Điểm Hội nghị Trung ương khóa XII biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Đó là: (1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực “đa nguyên trị, đa đảng” (2) Phản bác, phủ nhận dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự” Phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân đất đai (3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Hạ thấp, phủ nhận thành cách mạng Việt Nam; thổi phồng khuyết điểm Đảng, Nhà nước Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo lãnh tụ tiền bối lãnh đạo Đảng, Nhà nước (4) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng kiến, chống đối nội Lợi dụng sử dụng phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ cán bộ, đảng viên nhân dân (5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt Đảng lực lượng vũ trang; đòi “phi hóa” quân đội công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội công an (6) Móc nối, cấu kết với lực thù địch, phản động phần tử hội, bất mãn trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng Nhà nước (7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, sách đối ngoại Đảng Nhà nước, thông tin phiến diện, chiều tình hình quốc tế, gây bất lợi quan hệ Việt Nam với nước (8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng báo chí, văn học - nghệ thuật Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối Đảng; cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái xã hội Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín Đảng (9) Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo, dân tộc tôn giáo, dân tộc, tôn giáo với Đảng Nhà nước 3.2 Chỉ rõ mối quan hệ suy thoái tư tưởng trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hậu Nghị biểu suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Trong đó, nguy hiểm phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối Đảng; sa sút ý chí chiến đấu; không ý thức hết lòng nước, dân, không làm tròn bổn phận, chức trách giao; không thực nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; sống ích kỷ, thực dụng, hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực, bè phái cục bộ, đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, xúc nhân dân Từ suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống tất yếu dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Quá trình diễn nhanh chóng, Nghị rõ bước ngắn, chí ngắn, nguy hiểm khôn lường, dẫn tới tiếp tay kết cấu với lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng nghiệp cách mạng Đảng dân tộc “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có quan hệ chặt chẽ với “diễn biến hòa bình” “Diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Đến lượt “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhân tố bên quan trọng Những suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm giảm sút vai trò lãnh đạo Đảng; làm tổn thương tình cảm suy giảm niềm tin nhân dân Đảng, nguy trực tiếp đe dọa tồn vong Đảng chế độ Những nhiệm vụ, giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Nghị đề mục tiêu, quan điểm, có quan điểm: Kiên quyết, kiên trì thực với tâm trị cao, nỗ lực lớn; phát huy chủ động, sáng tạo sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, nhân dân, cán lãnh đạo, quản lý, trước hết cán cấp cao, cán chủ chốt, người đứng đầu cấp nòng cốt; thực liệt, đồng giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, vụ việc gây xúc dư luận xã hội để củng cố niềm tin nhân dân Đảng Nghị đề nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Trong có nhiệm vụ, giải pháp sau: Một là, hàng năm, người đứng đầu cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực cam kết cán bộ, đảng viên địa phương, quan, đơn vị Hai là, phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm quan báo chí, quan chủ quản báo chí công tác đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Ba là, hàng năm, lấy kết thực nhiệm vụ giao; tự phê bình phê bình; nêu gương cán lãnh đạo, quản lý; hiệu đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức cán bộ, đảng viên Bốn là, hoàn thiện quy định công tác bảo vệ trị nội bộ; bảo đảm trị nội bộ, trước hết cán lãnh đạo cấp chiến lược Chú trọng nắm tình hình giải tốt vấn đề trị nay; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời xử lý nghiêm đối tượng chống đối, phần tử hội, bất mãn trị Phát huy vai trò, trách nhiệm Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương đấu tranh, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Năm là, cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công khai công tác kiểm tra, giám sát công khai kết để góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Sáu là, xây dựng quy định xử lý tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng tư tưởng trị, đạo đức, lối sống; có lời nói việc làm thể “tự diễn biến” nghiêm trọng Người đứng đầu quan, tổ chức Đảng phải chịu trách nhiệm không kịp thời phát phát mà chậm xử lý biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Bảy là, tăng cường công tác dân vận Đảng quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cán bộ, đảng viên Tám là, người đứng đầu cấp ủy, quyền cấp phải thực nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp xử lý phản ánh, kiến nghị nhân dân, biểu suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cán bộ, đảng viên Chín là, xây dựng thực chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” II Liên hệ thực tế: Quan điểm trách nhiệm cá nhân việc thực nghị * Về tư tưởng trị: - Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh - Luôn chấp hành nghiêm chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, đồng thời vận động gia đình người thân thực tốt qui định địa phương nơi cư trú - Nghiêm túc học tập nghiên cứu chuyên đề gương đạo đức Hồ Chí Minh + Bản thân không phai nhạt lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mục tiêu độc lập dân tộc Nhận thức đắn tầm quan trọng lý luận học tập lý luận trị, học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối, nghị Đảng, sách pháp luật nhà nước + Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức Đảng, gương mẫu công tác, không né tránh trách nhiệm, tận tâm tận tụy công việc * Phẩm chất đạo đức lối sống: + Sống nhân dân, người nghèo, không thực dụng, hội, vụ lợi + Không bệnh thành tích, không háo danh, phô trương + Không: tham ô, tham nhũng, vụ lợi, không lợi dụng chức vụ tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực + Không chạy chức, không lợi dụng quyền lực để trục lợi + Không đánh bạc, rượu chè, không mê tín, không tham gia tổ chức tôn giáo… - Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực Luôn giữ gìn đoàn kết trong quan nơi cư trú - Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng CB, GV, NV Đề xuất, kến nghị giải pháp để tổ chức thực Nghị Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII thời gian tới: Để tổ chức, thực tốt nội dung Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ tư XII BCH TW Đảng khóa XII thời gian tới, đề xuất số nhiệm vụ giải pháp sau: - Một là: Bản thân cán bộ, đảng viên phải tập trung làm rõ nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình phê bình, nói đôi với làm, nêu gương đạo đức, lối sống Lãnh đạo phải người nhận nhiệm vụ khó khăn, không né tránh trách nhiệm, không đẩy việc khó, đẩy trách nhiệm cho cấp giành việc dễ, giành quyền lợi cho Từng cá nhân phải tự nâng cao kỹ lãnh đạo quản lý, tự nâng cao lực quản lý hành nhà nước cho phù hợp với lực chuyên môn, phải trọng phát triển lực quản lý nhà nước để từ đề hoạt động thực công tác chuyên môn phù hợp với sách Đảng, Nhà nước có liên quan, ảnh hưởng lớn đến người - Hai là: Tự phê bình phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành Thực nghiêm túc Quy định điều Đảng viên không làm Làm tốt việc kiểm điểm hàng năm cho công bằng, dân chủ, không trù dập, để có xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên chi nhằm nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng - Ba là: Tôn trọng, lắng nghe giải tâm tư, nguyện vọng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan trọng để tổ chức xem xét cán - Bốn là: Thực tốt việc thực Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị “tiếp tục học tập làm theo tư tưởng, gương, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh” Thực tốt nguyên tắc sinh hoạt Đảng Với truyền thống, chất tốt đẹp Đảng, nhân dân, cán bộ, công chức đồng tình, ủng hộ, định thực thắng lợi nghị này, tạo bước chuyển biến công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày sạch, vững mạnh, đưa đất nước thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập phát triển toàn diện đất nước với mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Người viết thu hoạch ... kến nghị giải pháp để tổ chức thực Nghị Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII thời gian tới: Để tổ chức, thực tốt nội dung Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ tư XII BCH TW Đảng khóa XII. .. hóa” nội Chính thế, việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị Trung ương chưa rõ phận “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Điểm Hội nghị Trung ương khóa XII biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Đó là:... nghị xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nội dung chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi thiếu chế tài xử lý Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp chưa có tâm trị cao; việc cụ thể hoá nghị quyết,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch nghị quyết TW4 khoá XII (Rất Hay), Bài thu hoạch nghị quyết TW4 khoá XII (Rất Hay), Bài thu hoạch nghị quyết TW4 khoá XII (Rất Hay)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay