KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- GIÁO DỤC CÔNG DÂN

18 216 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 01:17

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 01 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu Phạm vi lãnh thổ vùng đất nước ta bao gồm toàn A phần đất liền hải đảo B phần đất liền thềm lục địa C khu vực đồng thềm lục địa D khu vực đồng đồi núi Câu Phát biểu sau không với đặc điểm chung địa hình nước ta? A Hướng núi đông bắc - tây nam B Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam C Đồi núi chiếm phần lớn diện tích D Chịu tác động mạnh mẽ người Câu Khu vực ven biển vùng sau nước ta chịu ảnh hưởng nhiều bão? A Đồng sông Hồng B Bắc Trung Bộ C Đông Nam Bộ D Đồng sông Cửu Long Câu Dân cư nước ta phân bố A hợp lí vùng C tập trung khu vực đồng B chủ yếu thành thị D đồng vùng Câu Vùng sau có suất lúa cao nước ta nay? A Đồng sông Hồng B Bắc Trung Bộ C Duyên hải Nam Trung Bộ D Đồng sông Cửu Long Câu Huyện đảo Hoàng Sa huyện đảo Trường Sa thuộc vùng kinh tế sau nước ta? A Bắc Trung Bộ B Duyên hải Nam Trung Bộ C Đông Nam Bộ D Đồng sông Cửu Long Câu Cơ sở nhiên liệu chủ yếu cho nhà máy nhiệt điện miền Bắc nước ta A than bùn B than đá C dầu mỏ D khí tự nhiên Câu Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu vấn đề tiêu biểu phát triển kinh tế vùng sau đây? A Đồng sông Hồng B Bắc Trung Bộ C Đông Nam Bộ D Đồng sông Cửu Long Câu Vùng kinh tế sau nước ta không giáp biển? A Đồng sông Hồng C Đông Nam Bộ Footer Page of 145 B Tây Nguyên D Đồng sông Cửu Long Trang 1/6 - Mã đề thi 01 Header Page of 145 Câu 10 Giá trị nhập nước ta tăng nhanh nguyên nhân chủ yếu sau đây? A Sự phát triển sản xuất nhu cầu tiêu dùng B Nguồn lao động dồi dào, thiên nhiên ưu đãi C Vị trí địa lí điều kiện tự nhiên thuận lợi D Thị trường buôn bán mở rộng đa dạng hóa Câu 11 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm sau có quy mô lớn? A Hà Nội, Hải Phòng B Hà Nội, TP Hồ Chí Minh C Đà nẵng, Nha Trang D TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa Câu 12 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết Việt Nam có giá trị xuất hàng hóa tỉ đô la Mĩ với quốc gia sau đây? A Hoa Kì C Ôxtrâylia B Trung Quốc D Liên bang Nga Câu 13 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế sau Đồng sông Hồng có quy mô từ 15 đến 100 nghìn tỉ đồng? A Nam Định B Hải Dương C Hà Nội D Hải Phòng Câu 14 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết lưu lượng nước trung bình sông Hồng (trạm Hà Nội) lớn vào tháng năm? A Tháng VI C Tháng VIII B Tháng VII D Tháng IX Câu 15 Về mùa đông, từ Đà Nẵng trở vào Nam loại gió sau chiếm ưu thế? A Gió mùa Đông Bắc B Gió phơn Tây Nam C Tín phong bán cầu Bắc D Tín phong bán cầu Nam Câu 16 Ý sau trạng tài nguyên rừng nước ta nay? A Chất lượng rừng chưa thể phục hồi B Diện tích rừng chiếm 70% lãnh thổ C Diện tích rừng trồng lớn rừng tự nhiên D Rừng nghèo rừng phục hồi chiếm tỉ lệ nhỏ Câu 17 Ý sau cấu dân số phân theo thành thị nông thôn nước ta nay? A Tỉ lệ dân nông thôn tăng nhanh B Tỉ lệ dân nông thôn thành thị chênh lệch C Tỉ lệ dân thành thị lớn nông thôn D Tỉ lệ dân thành thị tăng thấp Câu 18 Sản lượng lúa nước ta tăng năm gần chủ yếu A tăng diện tích lúa mùa B đa dạng hóa nông nghiệp C đẩy mạnh công nghiệp chế biến D đẩy mạnh thâm canh tăng suất Footer Page of 145 Trang 2/6 - Mã đề thi 01 Header Page of 145 Câu 19 Khó khăn lớn tự nhiên hoạt động khai thác thủy sản nước ta A hoạt động gió mùa Tây Nam B hoạt động Tín phong C hoạt động gió phơn Tây Nam D hoạt động bão hàng năm Câu 20 Đông Nam Bộ trở thành vùng có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nước ta A khai thác hiệu mạnh vốn có B dân số nguồn lao động lớn nước C tiềm thủy điện lớn nước D giàu tài nguyên khoáng sản nước Câu 21 Nhận định sau không với đặc điểm chăn nuôi gia súc Trung du miền núi Bắc Bộ nay? A Đàn trâu lớn nước B Bò nuôi nhiều trâu C Trâu, bò thịt nuôi rộng rãi D Bò sữa nuôi tập trung Mộc Châu Câu 22 Cho bảng số liệu: SỐ LƯỢT HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 (Đơn vị: triệu lượt người) Năm Đường sắt Đường Đường thủy Đường hàng không 2005 12,8 173,4 156,9 6,5 2010 11,2 132,3 157,5 14,2 2014 12,0 863,5 156,9 24,4 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, 2015, Nhà xuất Thống kê, 2016) Nhận xét sau thay đổi số lượt hành khách vận chuyển phân theo ngành vận tải nước ta giai đoạn 2005 - 2014? A Đường sắt tăng liên tục B Đường có xu hướng giảm C Đường thủy giảm liên tục D Đường hàng không tăng liên tục Câu 23 Ý sau không với điều kiện phát triển công nghiệp Bắc Trung Bộ? A Hạn chế điều kiện kĩ thuật, vốn B Nguồn lao động dồi dào, tương đối rẻ C Một số tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn D Hạn chế nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản Câu 24 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, tỉnh thuộc Trung du miền núi Bắc Bộ có mỏ đồng A Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ B Cao Bằng, Hòa Bình, Tuyên Quang C Lai Châu, Lạng Sơn, Hà Giang D Lào Cai, Sơn La, Bắc Giang Câu 25 Sông ngòi khu vực sau thường có mùa lũ vào thời kì thu đông? A Đông Bắc B Đông Trường Sơn C Đồng Bắc Bộ D Đồng Nam Bộ Footer Page of 145 Trang 3/6 - Mã đề thi 01 Header Page of 145 Câu 26 Sự phân hóa thiên nhiên vùng núi Đông Bắc với vùng núi Tây Bắc chủ yếu A tác động Tín Phong với độ cao địa hình B tác động vĩ độ địa lí hướng dãy núi C tác động gió mùa với hướng dãy núi D hoạt động gió mùa mùa hạ dải hội tụ nhiệt đới Câu 27 Ý sau không chất lượng nguồn lao động nước ta? A Công nhân kĩ thuật lành nghề thiếu nhiều B Lực lượng lao động có trình độ cao C Lao động qua đào tạo chiếm tỉ lệ cao D Trình độ lao động nâng cao Câu 28 Chăn nuôi lợn tập trung nhiều Đồng sông Hồng chủ yếu vùng có A sở vật chất đại B nguồn vốn đầu tư lớn C sở thức ăn dồi D lao động có trình độ cao Câu 29 Ý sau mạnh tự nhiên để xây dựng nhà máy thủy điện vùng Trung du miền núi Bắc Bộ? A Các cao nguyên có mặt rộng B Sông lớn chảy địa hình dốc C Lượng mưa phân bố năm D Chế độ nước sông theo mùa Câu 30 Giao thông đường biển nước ta ngày phát triển chủ yếu A thu hút nhiều khách du lịch quốc tế B chịu ảnh hưởng thiên tai C nâng cao chất lượng lao động D mở rộng buôn bán với nước Câu 31 Ngành sau góp phần làm thay đổi mạnh mẽ cấu kinh tế Đông Nam Bộ? A Du lịch biển B Công nghiệp dầu khí C Công nghiệp đóng tàu D Công nghiệp chế biến thủy sản Câu 32 Nguyên nhân tự nhiên sau làm tăng độ chua chua mặn đất Đồng sông Cửu Long? A Mùa khô sâu sắc, kéo dài B Địa hình cao dần biển C Diện tích rừng ngập mặn tăng D Đồng mở rộng phía tây nam Câu 33 Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 (Đơn vị: nghìn tấn) Năm 2005 2009 2010 2014 Khai thác 987,9 280,5 414,4 920,4 Nuôi trồng 478,9 589,8 728,3 412,8 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, 2015, Nhà xuất Thống kê, 2016) Nhận xét sau sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2005 - 2014? Footer Page of 145 Trang 4/6 - Mã đề thi 01 Header Page of 145 A Khai thác tăng, nuôi trồng giảm B Nuôi trồng tăng, khai thác giảm C Nuôi trồng tăng nhanh khai thác D Khai thác tăng nhanh nuôi trồng Câu 34 Nhận định sau không ý nghĩa việc phát triển đánh bắt hải sản xa bờ nước ta? A Khẳng định chủ quyền biển đảo B Góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ C Phòng tránh thiên tai D Bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ Câu 35 Tiềm bật để phát triển kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc A tài nguyên sinh vật tương đối đa dạng B khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh C diện tích lớn so với vùng khác D lao động có chất lượng cao hàng đầu nước Câu 36 Cho biểu đồ: NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH THÁNG Ở HÀ NỘI Hãy cho biết nhận xét sau không nhiệt độ, lượng mưa Hà Nội? A Chế độ mưa có phân mùa B Tháng XII có nhiệt độ 150C C Lượng mưa lớn vào tháng VIII D Nhiệt độ tháng năm không Câu 37 Với vị trí tiếp giáp vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng sông Hồng A cung cấp nguyên, nhiên liệu B bổ sung nguồn lao động kĩ thuật cao C bổ sung nguồn lợi thủy hải sản D cung cấp nguồn lương thực Footer Page of 145 Trang 5/6 - Mã đề thi 01 Header Page of 145 Câu 38 Mục đích sau quan trọng nông nghiệp hàng hóa nước ta? A Tạo nhiều lợi nhuận B Sản xuất nhiều loại sản phẩm C Nâng cao chất lượng nguồn lao động D Đáp ứng nhu cầu chỗ Câu 39 Cho biểu đồ: SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 Nhận xét sau không sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2005 - 2014? A Lúa hè thu tăng liên tục B Sản lượng lúa vụ không đồng C Lúa đông xuân tăng liên tục D Lúa mùa có sản lượng cao Câu 40 Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 Năm Diện tích (nghìn ha) Sản lượng (nghìn tấn) 2005 2009 2011 2014 329,2 437,2 655,4 816,2 35 832,9 38 950,2 42 398,5 44 974,6 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, 2015, Nhà xuất Thống kê, 2016) Để thể tốc độ tăng trưởng diện tích sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2005 - 2014, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Biểu đồ kết hợp B Biểu đồ miền C Biểu đồ đường D Biểu đồ cột HẾT -Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam Nhà xuất Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến năm 2016 Footer Page of 145 Trang 6/6 - Mã đề thi 01 Header Page of 145 data error !!! can't not read Footer Page of 145 Header Page of 145 data error !!! can't not read Footer Page of 145 Header Page of 145 data error !!! can't not read Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 data error !!! can't not read Footer Page 10 of 145 Header Page 11 of 145 data error !!! can't not read Footer Page 11 of 145 Header Page 12 of 145 Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 data error !!! can't not read Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 data error !!! can't not read Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 data error !!! can't not read Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 data error !!! can't not read Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 data error !!! can't not read Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 Footer Page 18 of 145 ... trị xuất hàng hóa tỉ đô la Mĩ với quốc gia sau đây? A Hoa Kì C Ôxtrâylia B Trung Quốc D Liên bang Nga Câu 13 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế sau Đồng sông Hồng... Ý sau cấu dân số phân theo thành thị nông thôn nước ta nay? A Tỉ lệ dân nông thôn tăng nhanh B Tỉ lệ dân nông thôn thành thị chênh lệch C Tỉ lệ dân thành thị lớn nông thôn D Tỉ lệ dân thành thị... nhà máy thủy điện vùng Trung du miền núi Bắc Bộ? A Các cao nguyên có mặt rộng B Sông lớn chảy địa hình dốc C Lượng mưa phân bố năm D Chế độ nước sông theo mùa Câu 30 Giao thông đường biển nước
- Xem thêm -

Xem thêm: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- GIÁO DỤC CÔNG DÂN, KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- GIÁO DỤC CÔNG DÂN, KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay