bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 36 giáo dục giá trị sống cho hs THCS

12 161 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 01:08

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE 36: GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HSTHCS Họ tên: Chức vụ: Giáo viên Tổ: KHXH Giảng dạy môn: Ngữ văn 8A,B; T.C Văn A,B Sau tự học tự bồi dưỡng module 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS, tiếp thu kiến vai trò mục tiêu giáo dục giá trị sống cho học sinh giáo dục phổ thông, phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh qua môn học từ áp dụng kiến thức lí thuyết vào công tác giảng dạy, công tác quản lí giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm, học sinh bán trú, để từ giáo dục, bồi đắp thêm cho học sinh giá trị sống mà người cần hướng tới I Về tiếp thu kiến thức lí thuyết tài liệu BDTX - Nội dung module gồm vấn đề sau: + Quan niệm giá trị sống phân loại giá trị sống + Vai trò mục tiêu giáo dục giá trị sống cho học sinh giáo dục phổ thông + Nội dung giáo dục giá trị sống cho học sinh + Phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS qua môn học hoạt động giáo dục Khái niệm giá trị sống phân loại giá trị sống - Khái niệm: Giá trị sống (Living values) vốn chủ đề thảo từ sớm lịch sử Trong thảo đó, nhiều nội dung khoa học xã hội nhân văn Triết học, Đạo đức học, Xã hội học, Tôn giáo học, Tâm lí học, Giáo dục học đuợc đề cập đển để làm rõ nội hàm Chẳng hạn: Cuộc sống gì? Ý nghĩa sống gì? Những làm cho sống trở nên có ý nghĩa? Làm thể người chung sống với mà không xung đột? Con người có quyền nào? Điều làm nên phẩm giá người? Vậy giá trị sống gì: Giá trị sống (hay gọi “giá trị sống", “giá trị sống") điều mà người cho tốt, quan trọng, phải có cho Vi thể, giá trị sống sở hành động sống Nó chi phối hành vi hướng thìện người Thuật ngữ giá trị sống quy chiểu vào mối quan tâm, thích thú, ưa thích, sở thích, bốn phận, trách nhiệm đòi thần, ước muốn, đòi hỏi, nhu cầu, ác cảm, lôi nhiều hình thái khác định hướng lựa chọn Nói cách khác, giá trị sống có mặt thể giới rộng lớn đa dạng hành vi lựa chọn Hành vi theo phản xạ không biểu giá trị sống hay đánh giá: từ nháy mắt bất thần tới phản xạ xương bánh chè hay bắt trình sinh hoá thể không tạo hành vi giá trị Theo nghĩa hẹp, giá trị sống quan niệm đáng mong muốn (desirable) ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn Theo định nghĩa này, có phân biệt mong muốn đáng mong muốn Định nghĩa đuợc ngành khoa học xã hội đánh giá cao, loại trừ, chẳng hạn, giá trị tuý mang tính hướng lạc Theo nghĩa rộng, giá trị sống xem tốt hay xấu; Hoặc giá trị điều quan tâm chủ thể Con người không lãnh đạm với thể giới Dù công khai hay ngán ngẩm, họ xem vật, tượng tốt hay xấu, thật hay giả, Dường như, giá trị sống chứa đựng số nhận thức, chứng tỏ tính chất lựa chọn hay hướng dẫn chúng bao gồm số yếu tổ tình cảm Các giá trị sống sử dựng tiêu chuẩn cho lựa chọn hành động Khi đuợc nhận thức công khai đầy đủ nhất, giá trị sống trở thành tiêu chuẩn cho phán xét, ưa thích lựa chọn Trong trường hợp dạng tiềm ẩn hay chưa nhận thức, giá trị sống đuợc thực chúng cấu thành sở cho định hành vi Trong nhiều trường hợp, người ta thưởng thích điều ổn định điều mối khác, người ta thưởng lựa chọn hướng hành động hướng hành động khác, người ta thưởng phán xét hành vi cưa người khác Các giá trị sống động Nhiều động đặc thù thưởng tăng cưởng sức mạnh cho giá trị định Các giá trị sống không đồng với chuẩn mục ứng xử Các chuẩn mục quy tấc hành vi chúng nói vê nên làm hay không em làm loại nhân vật đặc thù tình định Các giá trị sống tiêu chuẩn điều đáng mong muốn mang tính độc lập hoàn cảnh riêng biệt Giá trị sống có thê điểm quay chiểu cho nhiều chuẩn mực riêng biệt Trong khi, chuẩn mực thể lúc nhiều giá trị riêng lẻ chẳng hạn, giá trị "bình đẳng" thâm nhâp vào chuẩn mực quan hệ vợ - chồng, anh - em mặt khác, chuẩn mục "giáo viên không thìên vị cho điểm" trường hợp đặc thù bao gồm giá trị bình đẳng, trung thực, yêu thương Các giá trị sống với tư cách tiêu chuẩn để xác định đáng mong muốn đưa sở cho chấp nhận hay từ chổi chuẩn mực riêng biệt Chuẩn mực xã hội quan hệ chuẩn mực xã hội với giá trị sống Chuẩn mực quy tắc chung ứng xử xã hội chấp nhận không chấp nhận đuợc Tất xã hội có chuẩn mực, chuẩn mục mối xã hội có khác nhau, chẳng hạn, số vùng nổng thổn Tây Phi, người lạ gõ vào lúc nủa đêm chuẩn mục phải mởi người lạ vào nhà mởi người ăn, dọn cho cho người ngủ (cho dù có phải ngủ sàn nhà) Nhưng khu buổn bán LosAngeles, đáp lại lởi gõ lúc đêm lại hành động bực tức, không tiếp, không niềm nở Chuẩn mực đề nguyên tắc đạo "chấp nhận được" ứng xủ thích đáng tình làm Nó chứa đựng khía cạnh người nên làm Các chuẩn mực không áp dựng vào hành vi ứng xử Ngay xúc cảm bị kiềm chế chuẩn mực chẳng hạn, ta tự nhủ "Ta không nên tức giận vậy", cho thấy rằng, so sánh cảm xúc Mình với chuẩn mực ví dụ cho thấy, chuẩn mực đặc trưng khác văn hoá, vào nhận thức đưởng tinh vi Các chuẩn mực có sức đan kết xã hội chặt chẽ, nhận bốn loại chuẩn mực, phụ thuộc vào mức độ tuân thủ mà chúng đòi hỏi; tập quán; hai phong tực; ba luật pháp; bốn kiêng kị Từ thấy, chuẩn mực có nguồn gổc ăn sâu vào giá trị xã hội Chuẩn mực áp dựng cụ thể giá trị vào đòi sống ngày (giá trị sống) Giá trị sống tư tưởng bao quát chung cho người tốt, xấu, đáng mong muốn, không đáng mong muốn Giá trị sống có tính chất khái quát chuẩn mục chỗ, không quy định ứng xử cụ thể cho tình cụ thể Trên thực tế, có giá trị hỗ trợ cho số chuẩn mực khác nhau, chí xung đột nhau, ví dụ, người phụ nữ coi trọng gia đình bị giằng xé việc tích cực quan với việc dành nhiều thời gian nhà chăm sóc gia đình, hai cách ứng xử biểu chuẩn mực giá trị Phân loại giá trị sống Các giá trị sống cốt lõi nhân loại bao gồm: Hoà bình, tôn trọng, yêu thương, khoan dung, hạnh phức, trách nhiệm, hợp tác, khiêm tôn, trung thực, giản dị, tự do, đoàn kết Trong đó, hoà bình, tự hai giá trị sống chung; khoan dung, khiêm tôn, giản dị, trung thực, yêu thương, hạnh phức sáu giá trị thuộc phẩm cách mối cá nhân; tôn trọng, hợp tác, đoàn kết, trách nhiệm bốn giá trị quan hệ nên nhân cách GS Phạm Minh Học đề xuất phuơng án xây dựng hệ giá trị chung cho người Việt Nam bao gồm: + Các giá trị chung loài người: Chân, thìện, mĩ + Các giá trị toàn cầu: Hoà bình, an ninh, hữu nghị, hợp tác, độc lập dân tộc, không xâm phạm chủ quyền + Các giá trị dân tộc: Tinh thần dân tộc, yêu nước, Trách nhiệm cộng đồng +Các giá trị gia đình: Hoà thuận, hiểu thảo, coi trọng giáo dục gia đình + Các giá trị thân: Trên tảng giá trị chung này, quan, đơn vị hành chính, trường học dựng cho riêng thang giá trị riêng, vận dựng vào việc định hướng giá trị, giáo dục giá trị cho đơn vị Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học sở cần chủ trọng tới giá trị hướng tới quan hệ tập thể, thân Cũng cần lưu ý rằng, Điều Bác Hồ dạy thiểu niên thầm chứa giá trị sống dành cho thanh, thiểu niên nay: yêu Tổ quổc, yêu đồng bào, học tập, lao động, đoàn kết, kĩ luật, vệ sinh Ý nghĩa giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS a.Tìm hiểu nội dung biểu hoà bình Hoà bình trạng thái yên tĩnh chiến tranh Hoà bình không vắng bóng chiến tranh Hoà bình cần phải bắt nguồn từ mối người Thống qua việc suy ngẫm lặng lẽ nghiêm túc ý nghĩa hoà bình, cách thức mẻ sáng tạo đuợc phát để nuôi dưỡng hiểu biết tình bạn đòi thần hợp tác dân tộc Hoà bình thể giới có mối cá nhân thể giới có bình yên tâm hồn Bình yên trạng thái đòi thần điềm tĩnh, thư giãn, thản với sức mạnh chân lí Bình yên có động tư tưởng, tình cảm, ước muốn sáng Để sống bình yên cần có lòng trắc ẩn sức mạnh từ nội tâm Nên hoà bình thể giới trì bầu không khí phi bạo lực, biết lắng nghe, có công đối thoại sở tôn trọng lẫn b.Tìm hiểu nội dung biểu tôn trọng Tôn trọng coi trọng, quý mến, việc tuân thủ, không coi thưởng Tôn trọng nói phẩm chất cá nhân Bẩm sinh người vổn quý giá Tôn trọng hìểu theo hai mối quan hệ Quan hệ thứ thân Đó nhận biết phẩm chất vốn có mình, biết giá trị thân, từ xây dựng tự tin, sống có nhân phẩm Quan hệ thứ hai người khác, biết giá trị thân biết giá trị người khác, tôn trọng phẩm chất vốn có thân phải tôn trọng người khác Ngược lại, thân biết tôn trọng người khác cần tôn trọng giá trị, phẩm chất Nếu thiểu tôn trọng thân dễ nhận thiểu tôn trọng người khác Tự trọng phải gắn liền với trí tuệ công bằng, trực, người biết đối xử tốt với người khác c Tìm hiểu nội dung biểu trách nhiệm Trách nhiệm điều phải làm, phải gánh vác phải nhận lấy Trách nhiệm nói lên đặc trưng nhân cách việc thực nghĩa vụ xã hội đề Nếu nghĩa vụ đặt cho người vấn đề nhận thức thực yêu cầu xã hội, vấn đề trách nhiệm chỗ người hoàn thành hoàn thành đển mức không hoàn thành yêu cầu Trách nhiệm tương xửng hoạt động với nghĩa vụ, hệ tự ý chí người, đặc trưng cho hoạt động có ý thức người Con người ngày nhận thức đuợc quy luật khách quan tự nhiên, xã hội Khi lực chi phối tự nhiên, xã hội người lớn lên trách nhiệm người hành vi lớn lên Về mặt pháp lí, việc xem xét trách nhiệm cá nhân phải xuất phát từ thống quyền nghĩa vụ: Quyền lợi thưởng đôi với trách nhiệm, quyền rộng trách nhiệm lớn Trách nhiệm chấp nhận đòi hỏi thực nhiệm vụ với khả tốt Người có trách nhiệm người thực bốn phận đuợc giao đứng theo mục tiêu đề tiến hành nhiệm vụ với lòng trực, thiện chí ý thức việc làm Trách nhiệm điều buộc với chúng ta, tạo điều kiện để ta đạt đuợc ta mong muốn, người thể đòi thần trách nhiệm toàn cầu cách tôn trọng toàn thể nhân loại Nếu muốn hoà bình trách nhiệm phải sống bình yên Nếu muốn có môi trường sống lành, phải có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ thìên nhiên d Tìm hiểu nội dung hợp tác Hợp tác chung sức, trợ giúp qua lại với Hợp tác làm việc mục đích chung Hợp tác chia sẻ, ta đưa ý tưởng, có lúc ta phải gác qua bên ý tưởng Lúc này, ta giữ vai trở lãnh đạo, lúc khác, ta cần tuăn theo Để hợp tác, cần có trăn trọng giá trị đóng góp mối thành viên Người có đòi thần hợp tác nhận hợp tác Hợp tác sẵn sàng mang đển điều tốt đẹp đển với người công việc Hợp tác đối lập với bắt hợp tác e Tìm hiểu nội dung tự Tự quyền sống hoạt động xã hội theo ý nguyện mình, không bị cấm đoán ràng buộc, xâm phạm Tự khả biểu ý chí, làm theo ý muốn người, sở nhận thức quy luật phát triển tự nhiên xã hội Tự trạng thái dân tộc, xã hội thành viên không bị cấm đoán, hạn chế vô lí hoạt động xã hội - trị chế độ thực dân, chuyên chế, độc tài: đấu tranh cho độc lập tự dân tộc, quyền tự dân chủ Con người thực tự quyền với trách nhiệm, cho nên, tự nghĩa giới hạn Tự nội tâm giải phóng khói nhầm lẫn phức tạp trí tuệ trải nghiệm tự nội tâm có suy nghĩ tích cực tất người g Tìm hiểu nội dung biểu đoàn kết Đoàn kết thống ý chí, không mâu thuẫn, chống đối Đoàn kết kết thành khỏi thống nhất, hoạt động mục đích chung Đoàn kết hài hoà bên người cá nhân nhóm Tình đoàn kết đuợc xây dựng từ thái độ vô vị lợi, bình đẳng tôn trọng lẫn Đoàn kết mang đến tinh thần hợp tác, nâng cao lòng nhiệt tình công việc làm cho bầu không khí trở nên ấm áp, tập thể gắn bó bền chặt, theo hiệu công việc nâng cao 4.Vận dụng phuơng pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học sở a Các cấp tiếp cận giá trị: Theo lí luận giáo dục, tiếp cận giá trị trải qua các bước, cấp độ sau đây: - Cấp độ nhận thức, thể hai mức độ: + Mức độ biết: Thể mức độ giới hạn khái niệm, kiện thuật ngữ Nên cần phải chuyển sang mức độ hiểu sâu chất bên khái niệm, kiện ý nghĩa việc nắm khái niệm, chuẩn mực, quy tắc thể giá trị + Mức độ hiểu: Mức độ thể hiểu sâu chất giá trị để thể hành vi phù hợp - Trong trình thảo luận cần đảm bảo rằng: Học sinh giá trị mà cần hiểu chất giá trị hình thái thể sống, hoạt động nghề nghiệp người giáo viên, đồng thời cần hiểu sở khoa học hệ thống giá trị + Cấp độ tình cảm: Nếu có biết hiểu chứa đảm bảo giá trị, yêu cầu, chuẩn mực nội tâm hoá tích hợp với hệ thống vốn kinh nghiệm có để trở thành tài sản riêng mối cá nhân Bước đảm bảo giá trị cá nhân lựa chọn qua kinh nghiệm, suy ngẫm khẳng định, đuợc nuôi dưỡng trở thành động hành vi, mục tiêu lí tưởng sống Giá trị nội tâm hoá giá trị lựa chọn cách tự nguyện thống qua cách lựa chọn, đánh giá khác nhở cọ sát ý kiến trình thảo luận trải nghiệm thực tiễn từ gương thầy cô giáo + Cấp độ hành động: Các giá trị nội tâm hoá dẫn tới định hướng cho hành vi cá nhân Trên sở nội tâm hoá giá trị, yêu cầu đạo đức mối học sinh nên có tình cảm tích cực, ý thức trách nhiệm sống tu dưỡng để trở thành công dân tương lai có hành vi phù hợp sống Điều diễn cách tự nhiên, cần thìết phải trải nghiệm giá trị rèn luyện qua hoạt động thực tiễn - Các cấp độ theo cách tiếp cận giá trị tuân theo logic trên, thay đối trật tự đan xen cách biện chúng, hệ thống chuẩn mục hành vi vừa có tình cảm niềm tin vào cần thìết ý nghĩa Từ đó, học sinh có niềm tin vào giá trị sống, có định hướng, kiểm soát đuợc hành vi tương lai - Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học sở cần có kết hợp nhiều hình thức phương pháp truyền đạt, tạo sinh động, hấp dẫn em học sinh tham gia Do vậy, giáo viên cần có đầu tư thời gian, công sức, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để tạo giảng, hoạt động giáo dục giá trị sống cho phù hợp với tâm lí lứa tuổi b.Giáo dục giá trị sống thống phương pháp dạy học tích cực kĩ thuật dạy học: - Trong hoạt động giáo dục giá trị sống, phuơng pháp dạy học kĩ thuật dạy học có ưu thể việc phát huy tính tích cực học tập cho học sinh Dưới số phương pháp dạy học kĩ thuật dạy học tích cực tiêu biểu, có ưu thể cao việc phát huy tính tích cực học sinh giáo dục giá trị sống: + Phương pháp dạy học nhóm + Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình + Phương pháp giải vấn đề + Phương pháp đóng vai + Phương pháp trò chơi + Dạy học theo dự án (Phuơng pháp dụ án) + Kĩ thuật chia nhóm + Kĩ thuật giao nhiệm vụ + Kĩ thuật đặt câu hỏi + Kĩ thuật “khăn trải bản" + Kĩ thuật “phòng tranh" + Kĩ thuật “công đoạn" + Kĩ thuật “các mảnh ghép" + Kĩ thuật động não + Kĩ thuật “trình bày phút" + Kĩ thuật “chúng em biết 3" + Kĩ thuật “hỏi trả lời" + Kĩ thuật “hỏi chuyên gia" + Kĩ thuật “lược đồ tư duy" + Kĩ thuật “hoàn tất nhiệm vụ" + Kĩ thuật “viết tích cực" + Kĩ thuật “đọc hợp tác" (còn gọi đọc tích cực) + Kĩ thuật “nói cách khác" + Phân tích phim + Tóm tắt nội dung tài liệu theo nhóm - Kĩ thuật dạy học phuơng pháp dạy học thay thể cho nội dung, hoạt động giáo dục giá trị, giáo viên cần lưu ý số điểm sau: + Một là, chuẩn bị nội dung hình thức trình bày trước mối học giá trị Về nội dung giáo viên cần có hiểu biết, trải nghiệm giá trị đó, từ đó, nhắc đển yếu tố tâm lí lứa tuổi, yếu tố nhận thức để đưa mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ cho phù hợp hình thức, cần nghiên cứu cách thể hiện, truyền đạt nội dung giá trị phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học phương tiện dạy học cho phù hợp, kết hợp, lồng ghép phẩm học + Hai là, chuẩn bị tâm thể cho học sinh giáo viên Trong kết hợp, lồng ghép, giáo viên cần dành khoảng thời gian định chuẩn bị tâm thể cho học sinh trước giảng dạy nội dung giá trị cho phù hợp Chẳng hạn, dạy hoà bình, giáo viên cho em nghe hát có nội dung hoà bình, dành cho em vài phút để suy ngẫm, để tập trung, thư giãn , dành thời gian cho em chia sẻ suy nghĩ thân tham khảo phương pháp LVEP việc xây dựng bầu không khí dựa tảng giá trị + Ba là, tự khuyến khích học sinh trải nghiệm thực hành lớp nhà Giáo viên cần gương cho em noi theo cách ứng em, đồng thời, khuyến khích em thực hành nhà lắng nghe phản hồi từ phía học sinh sau em trải nghiệm qua giá trị Kết luận: Giáo dục giá trị sống thành phẩm quan trọng chương trình giáo dục phố thông, bên cạnh kiến thức, kĩ năng, thái độ Giữa giá trị nhân cách có mối quan hệ biện chúng, định hình giá trị góp phẩm hoàn thìện nhân cách nhân cách hoàn thìện góp phẩm ổn định giá trị thân Nhà trường đóng vai trở định hướng, điều chỉnh hành vi học sinh theo giá trị chuẩn mực chung xã hội Việc định hướng giá trị, xây dựng hệ thống giá trị ổn định cho học sinh trung học sở cần thìết bổi cánh II Vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực tế Qua học tập module “Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS”, hiểu sâu thêm kiến thức giá trị sống như: Giáo dục giá trị sống giúp người khám phá thân phát triển giá trị truyền thống dân tộc 12 giá trị toàn cầu Có giá trị sống đích thực, trở thành giá trị chung cho nhiều người toàn xã hội lòng trung thực, hoà bình, tôn trọng, yêu thương, công bằng, tình hữu, lòng vị tha Không phải nhận giá trị sống Vì vậy, học tập để nhận diện đâu giá trị đích thực sống điều cần thiết với tất người hệ tương lai đất nước Trong nhà trường tổ chức thực giáo dục giá trị sống, kĩ sống cho học sinh thông qua buổi sinh hoạt ngoại khóa hay giáo dục lồng ghép vào môn học, hoạt động lên lớp để em tham gia vào hoạt động thực tiễn sống, tạo hội cho em bộc lộ suy nghĩ, tình cảm, hành vi công việc, chia sẻ khó khăn niềm vui hoàn thiện kỹ thực hành cách tự nhiên.Trong giá trị sống tảng để hình thành kĩ sống Ngược lại, kĩ sống công cụ hình thành thể giá trị sống( Kỹ sống khả chuyển đổi kiến thức (phải làm gì) thái độ (ta nghĩ gì, cảm xúc nào, hay tin tưởng vào giá trị nào) thành hành động (làm gì, làm nào)) Bản thân GVCN lớp áp dụng kiến thức lí thuyết modunle 23 vào giảng dạy thiết kế, tổ chức buổi HĐGGLL để giáo dục giá trị sống cho học sinh cụ thể sau: Ví dụ thiết kế tiết HĐGGLL lớp có giáo dục giá trị sống, kĩ sống : CHỦ ĐIỂM THÁNG 11: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO HOẠT ĐỘNG 2: THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ “ TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ” ( kết hợp tiết sinh hoạt lớp) Mục tiêu a Kiến thức - Khắc sâu tình nghĩa thầy trò công ơn thầy cô giáo - Yêu quí tin tưởng thầy cô giáo - Nhận thức ý nghĩa tuần học tốt, tháng học tốt để lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 b Kĩ - Rèn kĩ giao tiếp Biết cách ứng xử , giao tiếp với thầy, cô giáo c Thái độ - Kính trọng lễ phép với thầy cô giáo Các giá trị sống, kĩ sống sử dụng - KN lắng nghe, phản hồi tích cực ý kiến bạn tình nghĩa thầy trò - KN trình bày suy nghĩ tình nghĩa thầy trò - KN kiểm soát cảm xúc tiếp xúc với thầy, cô giáo - Kỹ ứng xử với thầy cô giáo - Giá trị sống Lòng yêu thương, tôn trọng Các PP/KTDH tích cực sử dụng - Biểu đạt sáng tạo - Thảo luận - Kể chuyện Tài liệu, phương tiện - Các tư liệu HS sưu tầm : Những sách, báo, thơ, hát, câu chuyện, ca dao, tục ngữ, tranh ảnh thầy cô giáo, tình nghĩa thầy trò - Những câu hỏi dành cho thảo luận - Một số tiết mục văn nghệ thầy, cô giáo, tình nghĩa thầy trò - Bảng cho điểm ban giám khảo giấy Ao Tiến hành hoạt động ( 30’) a/ Khám phá ( 7’) - Mở đầu cho hoạt động, người điều khiển cho lớp thể hát: + Giới thiệu HS nữ hát đơn ca “Bụi phấn” + Cả lớp hát “Khi tóc thầy bạc trắng” - Sau lớp thể hát, người điều khiển vấn nhanh số học sinh : + Nội dung “Bụi phấn” nói điều gì? + Nội dung “ Khi tóc thầy bạc trắng”nói điều gì? + Cảm nghĩ bạn nghe hát trên? + Những hình ảnh người thầy hát mà bạn ghi nhớ ? Vì sao? - Người điều khiển cho -2 HS ghi tóm tắt ý kiến lên bảng - Người điều khiển cho HS đọc to ý kiến bạn - Người điều khiển kết luận để dẫn nhập vào hoạt động “ Thảo luận chủ đề tình nghĩa thầy trò” Ông cha ta có câu “ Không thầy đố mày làm nên” để nói lên công lao to lớn thầy cô giáo dạy cho hôm qua, hôm mãi hành trang cho học sinh bước vào đời cách tự tin Trong buổi sinh hoạt này, ôn lại kỉ niệm, bày tỏ tình cảm thầy cô giáo b Kết nối ( 13’) * Hoạt động 1: Các nhóm trưng bày giới thiệu kết sưu tầm - Người điều khiển yêu cầu nhóm trưng bày kết sưu tầm vào vị trí phân công; quy định th gian cho nhóm trưng bày - Các nhóm bàn bạc thể trang trí, trưng bày, theo cách sáng tạo nhóm mình, phân công 1,2 người đại diện nhóm trình bày giới thiệu kết sưu tầm - Kết thúc thời gian cho nhóm trưng bày, người điều khiển yêu cầu lớp vòng quanh xem - Lần lượt nhóm báo cáo kết sưu tầm ,các nhóm trình bày nội dung ý tưởng trưng bày nhóm nói lên tình nghĩa thầy trò, lòng biết ơn với thầy ,cô giáo Các nhóm biểu đạt sáng tạo báo cáo nhóm cách minh họa ca hát, ngâm thơ, kể chuyện tình nghĩa thầy trò, lòng biết ơn với thầy, cô giáo… - Người điều khiển mời ban giám khảo cho ý kiến đánh giá kết sưu tầm, trưng bày nhóm Ban giám khảo cho điểm nhóm công khai viết lên bảng *Hoạt động 2: Thảo luận theo lớp tình nghĩa thầy trò - Thảo luận thể hình thức hái hoa - Người điều khiển động viên bạn xung phong lên hái hoa - HS lên hái hoa, mở đọc to câu hỏi phát biểu ý kiến - Nếu gặp câu hỏi khó tranh luận người điều khiển mời GVPT trợ giúp c Thực hành (5’) * Hoạt động 3: Trình bày phút - Người điều khiển nêu câu hỏi yêu cầu trình bày phút + Sau hoạt động , bạn thu hoạch bổ ích tình nghĩa thầy trò? + Trong hoạt động này, bạn tâm đắt điều nhất? Điều bạn thấy chưa hài lòng? + Bạn ghi nhớ điều tình nghĩa thầy trò? ( Giáo dục giá trị sống yêu thương, tôn trọng) + Là học sinh em cần làm để ghi nhớ công ơn thầy cô giáo? ( Giáo dục giá trị sống lòng biết ơn, KNS học sinh tự nhận thức) - Cho vài HS trình bày, HS lựa chon câu hỏi để trình bày lưu ý không trùng ý kiến với bạn - Người điều khiển mời GVPT cho ý kiến kết luận d Vận dụng (5’) GV yêu cầu HS nhà viết thu hoạch liên hệ thực tế thân tình nghĩa thầy trò, biểu lòng biết ơn hành động thực tế GVCN phát biểu ý kiến ( nhấn mạnh giá trị yêu thương, tôn trọng) Tư liệu tham khảo * Một số câu ca dao, tục ngữ nói tình nghĩa thầy, trò  Muốn sang bắc cầu Kiều  Cơm cha áo mẹ chữ thầy Nghĩ cho bõ ngày ước ao Muốn hay chữ yêu lấy thầy Trọng thầy làm thầy  Không thầy đố làm nên Nhất tự vi sư, bán tự vi sư Ăn nhớ kẻ trồng Mấy kẻ không thầy Có danh có vọng nhớ thầy xưa Thế gian thường nói: đố mày làm Mồng ăn tết nhà cha nên !  Ở gần bạn gần thầy Mồng hai nhà mẹ Có công mài sắt có ngày nên kim Mồng ba tết thầy Dốt phải cậy thầy Cơm cha áo mẹ chữ thầy Vụng cậy thợ mày làm nên Gắng công mà học có ngày thành danh Con ghi nhớ lời Công cha, nghĩa mẹ, công thầy quên III Kết việc áp dụng kiến thực tự học vào thực tế Sau tự học tự bồi dưỡng module 36 áp dụng giảng dạy, thiết kế nội dung hình thức hoạt động lớp đặc biệt thực buổi sinh hoạt ngoại khóa, HĐGGLL, giảng dạy môn Ngữ văn có nhiều có nội dung giáo dục giá trị sống kĩ sống Tôi thu kết từ việc em vận dụng kiến thức, kĩ vào tiết học đời sống thực tế sau: - Từ việc giáo dục giúp em hiểu sâu giá trị sống em bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, đoàn kết giúp đỡ bạn học tập lao động : trực nhật, tưới rau… - Trong học em biết hợp tác, thảo luận nội dung học Trong học em trung thực làm kiểm tra… - Trong đời sống sinh hoạt em có khoan dung, thông cảm, tha lỗi cho bạn có lỗi với - Trong sinh hoạt khu bán trú: em học sinh bán trú em sống xa gia đình, người thân nên em biết yêu thương, tôn trọng nhau… Sống với vui vẻ, thân thiết… tạo môi trường yêu thương, gần gũi nhà trường Bên cạnh số học sinh nhà trường chưa có nhận thức đắn giá trị sống nên ý thức thấp hành nội quy nhà trường, nội quy khu bán trú chưa cao chưa biết chia sẻ công việc với bạn, gây gổ cãi nhau, chưa tôn trọng bạn, kiểm tra mở sách vở… GV cần nắm bắt tình hình để định hướng, giáo dục học sinh hướng tới giá trị sống tốt đẹp qua nhiều hình thức hoạt động nữa, phải khuyên bảo, động viên em nhẹ nhàng tránh trách phạt hay nói gay gắt nặng nề… Trên thu hoạch BDTX nội dung tự học module 36 cá nhân tráng 01 tháng 02 năm 2016 Người viết thu hoạch Vũ Thị Mơ ... trường học dựng cho riêng thang giá trị riêng, vận dựng vào việc định hướng giá trị, giáo dục giá trị cho đơn vị Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học sở cần chủ trọng tới giá trị hướng tới... kiến thức giá trị sống như: Giáo dục giá trị sống giúp người khám phá thân phát triển giá trị truyền thống dân tộc 12 giá trị toàn cầu Có giá trị sống đích thực, trở thành giá trị chung cho nhiều... Do vậy, giáo viên cần có đầu tư thời gian, công sức, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để tạo giảng, hoạt động giáo dục giá trị sống cho phù hợp với tâm lí lứa tuổi b .Giáo dục giá trị sống thống
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 36 giáo dục giá trị sống cho hs THCS , bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 36 giáo dục giá trị sống cho hs THCS , bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 36 giáo dục giá trị sống cho hs THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay