Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty cổ phần thương mại vật tư thiết bị thăng long

111 20 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:48

Trường ĐH Công nghiệp HN Khoa kế toán - Kiểm toán MỤC LỤC Sơ đồ 1.1: Sơ đồ khối máy quản lý Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Thiết bị Thăng Long 19 Sơ đồ 1.2 : Quy trình bán hàng kho 21 Sơ đồ 1.3: Quy trình mua hàng .22 Sơ đồ 1.4: Quy trình bán hàng 23 Bảng 1.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại vật tư thiết bị Thăng Long 24 Bảng 2.1: Chứng từ kế toán thu , chi toán 27 Bảng 2.2: Chứng từ kế toán bán hàng 27 Bảng 2.3: Chứng từ kế toán hoạt động đầu tư, sử dụng, lý, nhượng bán tài sản cố định 28 Bảng 2.4: Chứng từ kế toán chi phí, tính giá thành đơn vị 28 Bảng 2.5:Chứng từ kế toán mua bán, sử dụng , dự trữ, vật tư, hàng hóa 28 Bảng 2.6: Chứng từ kế toán quản lý lao động, tiền lương, khoản trích theo lương đơn vị 28 Bảng 2.7: Chứng từ kế toán thuế 29 Bảng 2.8 :Các tài khoản sử dụng chủ yếu Công ty 29 Sơ đồ 2.1: Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Thiết bị Thăng Long 32 SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN Khoa kế toán - Kiểm toán Sơ đồ 2.2 : Bộ máy kế toán Công ty Cổ phần thương mại vật tư thiết bị Thăng Long 33 Sơ đồ 2.3: Kế toán chi tiền mặt .37 Sơ đồ 2.4 : Kế toán thu tiền mặt 38 Sơ đồ 2.5 : Sơ đồ thu tiền gửi ngân hàng 38 Sơ đồ 2.6 : Sơ đồ chi tiền gửi ngân hàng 39 Sơ đồ 2.7 : Quy trình ghi sổ nhật ký chung 40 Biểu 2.1: Sổ quỹ tiền mặt 44 Biểu 2.2 : Sổ nhật ký thu tiền 45 Biểu 2.3: Sổ nhật ký chi tiền 46 Biểu 2.4 :Sổ chi tiết TK 111 46 Biểu 2.5 : Trích sổ nhật ký chung 48 Số 18, Ngách 35/260 P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 48 Mẫu số: S03a-DNN .48 (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) 48 Từ ngày 01/09 đến ngày 17/09/2015 .48 Đơn vị tính: VND 48 Biểu 2.6 : Trích sổ TK 111 49 Biểu 2.7 :Sổ tiền gửi ngân hàng 53 SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN Khoa kế toán - Kiểm toán Biểu 2.8 : Sổ chi tiết TK 112 53 Số 18, Ngách 35/260 P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 53 Biểu 2.9: Trích sổ nhật ký chung 55 Biểu 2.10 : Trích sổ TK 112 55 Bảng 2.9: Mức trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 58 Sơ đồ 2.8 : Quy trình lưu chuyển chứng từ kế toán tiền lương .60 Sơ đồ 2.9 : Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương khoản bảo hiểm .61 Biểu 2.11 : Sổ chi tiết TK 334 .65 Biểu 2.12 : Sổ chi tiết TK 338 .66 Biểu 2.13: Trích sổ nhật ký chung 66 Biểu 2.14 : Trích sổ TK 334 69 Biểu 2.15 : Trích sổ TK 338 69 Sơ đồ 2.10 : Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh 73 Sơ đồ 2.11 : Quy trình ghi sổ kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh 74 Biểu 2.16 :Sổ chi tiết hàng hóa (Máy tính xách tay) .81 Biểu 2.17 : Sổ chi tiết hàng hóa (Máy chiếu) 82 Tên hàng hóa : Máy chiếu .82 Biểu 2.18: Sổ nhật kí mua hàng 83 SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN Khoa kế toán - Kiểm toán Biểu 2.19: Sổ nhật ký bán hàng .84 Biểu 2.20 :Sổ chi tiết TK 511 84 Biểu 2.21: Trích sổ nhật ký chung 86 Biểu 2.22: Sổ TK 511 87 Biểu 2.23 : Sổ chi tiết TK 632( theo hàng hóa) 90 Biểu 2.24: Sổ chi tiết TK 632 (theo hàng hóa) 91 Biểu 2.26: Sổ TK 632 93 Biểu 2.28: Trích sổ nhật ký chung 98 Biểu 2.31 : Trích sổ nhật ký chung .102 Biểu 2.32 :Trích sổ TK 911 103 Biểu 2.33 : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh .104 SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN Khoa kế toán - Kiểm toán BẢNG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Cổ phần thương mại Doanh nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Kinh phí công đoàn Chi phí Báo cáo kết kinh doanh Giảm trừ doanh thu Chiết khấu thương mại Hàng bán bị trả lại Giảm giá hàng bán Chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản Giá trị gia tăng Kết kinh doanh Bán hàng Quản lý doanh nghiệp Doanh thu SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 CPTM DN BHXH BHYT BHTN KPCĐ CP BCKQKD GTDT CKTM HBBTL GGHB CPQLDN TK GTGT KQKD BH QLDN DT Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN Khoa kế toán - Kiểm toán DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại vật tư thiết bị Thăng Long 24 Bảng 2.1: Chứng từ kế toán thu , chi toán 27 Bảng 2.2: Chứng từ kế toán bán hàng 27 Bảng 2.3: Chứng từ kế toán hoạt động đầu tư, sử dụng, lý, nhượng bán tài sản cố định 28 Bảng 2.4: Chứng từ kế toán chi phí, tính giá thành đơn vị 28 Bảng 2.5:Chứng từ kế toán mua bán, sử dụng , dự trữ, vật tư, hàng hóa 28 Bảng 2.6: Chứng từ kế toán quản lý lao động, tiền lương, khoản trích theo lương đơn vị 28 Bảng 2.7: Chứng từ kế toán thuế 29 Bảng 2.8 :Các tài khoản sử dụng chủ yếu Công ty 29 Biểu 2.1: Sổ quỹ tiền mặt 44 Biểu 2.2 : Sổ nhật ký thu tiền 45 Biểu 2.3: Sổ nhật ký chi tiền 46 Biểu 2.4 :Sổ chi tiết TK 111 46 Biểu 2.5 : Trích sổ nhật ký chung 48 Số 18, Ngách 35/260 P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 48 Mẫu số: S03a-DNN .48 SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN Khoa kế toán - Kiểm toán (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) 48 Từ ngày 01/09 đến ngày 17/09/2015 .48 Đơn vị tính: VND 48 Biểu 2.6 : Trích sổ TK 111 49 Biểu 2.7 :Sổ tiền gửi ngân hàng 53 Biểu 2.8 : Sổ chi tiết TK 112 53 Số 18, Ngách 35/260 P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 53 Biểu 2.9: Trích sổ nhật ký chung 55 Biểu 2.10 : Trích sổ TK 112 55 Bảng 2.9: Mức trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 58 Biểu 2.11 : Sổ chi tiết TK 334 .65 Biểu 2.12 : Sổ chi tiết TK 338 .66 Biểu 2.13: Trích sổ nhật ký chung 66 Biểu 2.14 : Trích sổ TK 334 69 Biểu 2.15 : Trích sổ TK 338 69 Biểu 2.16 :Sổ chi tiết hàng hóa (Máy tính xách tay) .81 Biểu 2.17 : Sổ chi tiết hàng hóa (Máy chiếu) 82 Tên hàng hóa : Máy chiếu .82 Biểu 2.18: Sổ nhật kí mua hàng 83 SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN Khoa kế toán - Kiểm toán Biểu 2.19: Sổ nhật ký bán hàng .84 Biểu 2.20 :Sổ chi tiết TK 511 84 Biểu 2.21: Trích sổ nhật ký chung 86 Biểu 2.22: Sổ TK 511 87 Biểu 2.23 : Sổ chi tiết TK 632( theo hàng hóa) 90 Biểu 2.24: Sổ chi tiết TK 632 (theo hàng hóa) 91 Biểu 2.26: Sổ TK 632 93 Biểu 2.28: Trích sổ nhật ký chung 98 Biểu 2.31 : Trích sổ nhật ký chung .102 Biểu 2.32 :Trích sổ TK 911 103 Biểu 2.33 : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh .104 SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN Khoa kế toán - Kiểm toán DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ khối máy quản lý Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Thiết bị Thăng Long 19 Sơ đồ 1.2 : Quy trình bán hàng kho 21 Sơ đồ 1.3: Quy trình mua hàng .22 Sơ đồ 1.4: Quy trình bán hàng 23 Sơ đồ 2.1: Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Thiết bị Thăng Long 32 Sơ đồ 2.2 : Bộ máy kế toán Công ty Cổ phần thương mại vật tư thiết bị Thăng Long 33 Sơ đồ 2.3: Kế toán chi tiền mặt .37 Sơ đồ 2.4 : Kế toán thu tiền mặt 38 Sơ đồ 2.5 : Sơ đồ thu tiền gửi ngân hàng 38 Sơ đồ 2.6 : Sơ đồ chi tiền gửi ngân hàng 39 Sơ đồ 2.7 : Quy trình ghi sổ nhật ký chung 40 Sơ đồ 2.8 : Quy trình lưu chuyển chứng từ kế toán tiền lương .60 Sơ đồ 2.9 : Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương khoản bảo hiểm .61 Sơ đồ 2.10 : Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh 73 Sơ đồ 2.11 : Quy trình ghi sổ kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh 74 SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 10 Khoa kế toán - Kiểm toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 97 Khoa kế toán - Kiểm toán Biểu 2.27 : Sổ chi tiết TK 6422 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 18, Ngách 35/260 P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tháng năm 2015 Tài khoản: 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Ngày, tháng Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng A B C Diễn giải D TK đối Số phát sinh Số dư ứng Nợ Có Nợ Có E Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Thanh toán tiền cước 03/09/2015 PC000 257 03/09/2015 06/09/2015 PC000 258 06/09/2015 1111 chuyển phát nhanh Thanh toán tiền tiếp khách 1111 335.565 335.565 3.322.000 4.642.565 11/09/2015 UNC00 387 11/09/2015 Phí chuyển tiền 52.000 4.694.565 13/09/2015 PC000 259 13/09/2015 Thanh toán tiền tiếp khách 1111 2.160.000 6.854.565 20/09/2015 UNC00 360 20/09/2015 Phí BSMS tháng 8/2014 110.000 6.964.565 30/09/2015 HĐ0456740 30/09/2015 Thanh toán tiền điện thoại 1111 270.294 7.234.859 30/09/2015 HĐ0456852 30/09/2015 Thanh toán tiền điện thoại 1111 Phân bổ khấu hao TSCĐ 2141 tháng Hạch toán chi phí lương 3341 tháng năm 2014 482.277 7.717.136 30/09/2015 835 30/09/2015 823.333 8.540.469 30/09/2015 HTCPL000 111 30/09/2015 67.333.333 75.873.802 30/09/2015 850 30/09/2015 11217 11211 75.873.80 Kết chuyển chi phí QLDN 911 Cộng số phát sinh 75.873.802 75.873.802 Số dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang đến trang - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Vũ Kim Ngọc Trần Thị Hiền SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 98 Khoa kế toán - Kiểm toán Biểu 2.28: Trích sổ nhật ký chung CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 18, Ngách 35/260 P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội Mẫu số: S03a-DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 09 năm 2015 Đơn vị tính: VND Ngày, tháng Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng A B C 03/09/2015 PC000 257 03/09/2015 03/09/2015 PC000 257 03/09/2015 Diễn giải Đã ghi STT Số hiệu sổ dòng TKĐƯ Nợ Có E G H D Thanh toán tiền cước chuyển phát nhanh Thanh toán tiền cước  6422  1111  6422 Số phát sinh 335.565 335.565 06/09/2015 PC000 258 chuyển phát nhanh 06/09/2015 Thanh toán tiền tiếp khách 06/09/2015 PC000 258 06/09/2015 Thanh toán tiền tiếp khách  1111 ………… … …… ………… 752.571 ……… ………… ……………………… 30/09/2015 PC000 263 30/09/2015 Thanh toán tiền điện thoại  6422 30/09/2015 PC000 263 30/09/2015 Thanh toán tiền điện thoại Phân bổ khấu hao TSCĐ 30/09/2015 tháng 9/2015 Phân bổ khấu hao TSCĐ 30/09/2015 tháng 9/2015 ……… …………………  1111  6422  2141 … …… 30/09/2015 850 30/09/2015 Kết chuyển chi phí QLDN  911 30/09/2015 850 30/09/2015 Kết chuyển chi phí QLDN  6422 30/09/2015 835 30/09/2015 835 …… ………… Cộng số phát sinh 3.322.000 3.322.000 ………… 752.571 823.333 823.333 ………… ………… 75.873.802 75.873.802 ………… ………… Số lũy kế chuyển kỳ sau - Sổ có 60 trang, đánh số từ trang đến trang 60 - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Vũ Kim Ngọc Trần Thị Hiền Đặng Minh Hải Biểu 2.29: Sổ TK 6422 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ THĂNG LONG SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Mẫu số: S03b-DNN Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 99 Khoa kế toán - Kiểm toán Số 18, Ngách 35/260 P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Tháng năm 2015 Tài khoản: 6422 - Chi phí quản lý kinh doanh Chứng từ Nhật ký chung Ngày, tháng ghi sổ A Số Số tiền hiệu Ngày, Số hiệu B Diễn giải Trang STT TK sổ dòng đối tháng C D E G ứng H Nợ Có Số dư đầu kỳ 03/09/2015 PC000 257 03/09/2015 Số phát sinh kỳ Thanh toán tiền cước chuyển 1111 335.565 1111 3.322.000 06/09/2015 PC000 258 06/09/2015 phát nhanh Thanh toán tiền tiếp khách ……… ………………………… …… …………… Thanh toán tiền điện thoại Phân bổ khấu hao TSCĐ 1111 752.571 2141 823.333 ……… …… 30/09/2015 PC000 263 39/09/2015 30/09/2015 835 30/09/2015 30/09/2015 850 30/09/2015 tháng Kết chuyển CP QLDN Cộng số phát sinh 911 ………… 176.825.980 176.825.980 176.825.980 Số dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang đến trang - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Vũ Kim Ngọc Trần Thị Hiền Đặng Minh Hải 2.2.3.4 Kế toán xác định kết kinh doanh SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 100 Khoa kế toán - Kiểm toán Kết kinh doanh bao (KQKD) kết hoạt đông sản xuất kinh doanh, kết hoạt động tài hoạt động khác KQKD kết cuối doanh nghiệp sau thời kỳ định biểu tiền lỗ, lãi hay hòa vốn Kế toán tổng hợp kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh + Căn vào chứng từ phát sinh kỳ kế toán vào sổ Nhật ký chung Biểu 2.30: Sổ chi tiết TK 911 SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 101 Khoa kế toán - Kiểm toán CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 18, Ngách 35/260 P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tháng năm 2015 Tài khoản: 911 - Xác định kết kinh doanh Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Số Ngày, hiệu B TK Diễn giải đối D ứng E tháng C Số phát sinh Số dư Nợ Có Nợ Có Số dư đầu kỳ 30/09/2015 849 30/09/2015 851 5111 hàng cung cấp dịch vụ 30/09/2015 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 Kết chuyển chi phí quản lý 30/09/2015 6422 doanh nghiệp 30/09/2015 Thuế TNDN phải nộp 8211 30/09/2015 852 30/09/2015 Kết chuyển lỗ 30/09/2015 850 30/09/2015 850 30/09/2015 Số phát sinh kỳ Kết chuyển doanh thu bán Cộng số phát sinh 4212 1.892.356.000 1.892.356.000 1.467.982.750 424.373.250 176.825.980 247.547.270 54.460.399 193.086.871 193.086.871 1.892.356.000 1.892.356.000 Số dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang đến trang - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 102 Khoa kế toán - Kiểm toán Biểu 2.31 : Trích sổ nhật ký chung CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 18, Ngách 35/260 P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội Mẫu số: S03b-DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng năm 2015 Đơn vị tính: VNĐ Đã Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng C Diễn giải D Số phát sinh ghi STT Số hiệu sổ dòng TKĐƯ Nợ Có E G H A B 03/09/2015 STM000097 03/09/2015 Rút tiền mặt nhập quỹ x 1111 03/09/2015 STM000097 03/09/2015 Rút tiền mặt nhập quỹ x 11217 03/09/2015 STM000098 03/09/2015 Rút tiền mặt nhập quỹ x 1111 03/09/2015 STM000098 03/09/2015 Rút tiền mặt nhập quỹ x 11217 06/09/2015 PC000 694 06/09/2015 Thanh toán tiền tiếp khách x 64222 06/09/2015 PC000 694 x 1111 06/09/2015 PC000 694 x 1331 06/09/2015 PC000 694 x 1111 ……… ……… 06/09/2015 Thanh toán tiền tiếp khách Thanh toán tiền tiếp khách 06/09/2015 VAT Thanh toán tiền tiếp khách 06/09/2015 VAT ……… ……………… 13/09/2015 PC000 699 13/09/2015 Thanh toán tiền tiếp khách 13/09/2015 PC000 699 13/09/2015 Thanh toán tiền tiếp khách 17/09/2015 17/09/2015 3.020.000 3.020.000 302.000 302.000 64222 2.160.000 x 1111 STM000101 17/09/2015 Rút tiền mặt nhập quỹ x 1111 STM000101 17/09/2015 Rút tiền mặt nhập quỹ x 11217 ……………………… … …… STM000102 29/09/2015 Rút tiền mặt nhập quỹ x 1111 29/09/2015 x 11217 x 64222 x 2141 ……… STM000102 29/09/2015 Rút tiền mặt nhập quỹ Phân bổ khấu hao TSCĐ 835 30/09/2015 tháng Phân bổ khấu hao TSCĐ 835 30/09/2015 tháng ……… ……… ……………… 30/09/2015 849 30/09/2015 Kết chuyển doanh thu x 511 30/09/2015 849 30/09/2015 Kết chuyển doanh thu x 911 30/09/2015 850 30/09/2015 Két chuyển giá vốn x 911 30/09/2015 850 30/09/2015 Kết chuyển giá vốn x 632 30/09/2015 45.000.000 x 29/09/2015 30/09/2015 45.000.000 ………… ……… … 15.000.000 ………… … … 15.000.000 SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 … …… … ………… 2.160.000 1.500.000 1.500.000 …………… …………… 256.000.000 256.000.000 823.333 823.333 ………… ………… 1.892.365.000 1.892.365.000 1.467.982.750 1.467.982.750 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 103 Khoa kế toán - Kiểm toán 30/09/2015 850 30/09/2015 Kết chuyển CP QLDN x 911 30/09/2015 850 30/09/2015 Kết chuyển CP QLDN x 6422 30/09/2015 851 30/09/2015 Thuế TNDN phải nộp x 911 30/092015 851 30/092015 Thuế TNDN phải nộp x 8211 30/09/2015 852 30/09/2015 Kết chuyển lãi x 911 30/09/2015 852 30/09/2015 Kết chuyển lãi x 421 Cộng số phát sinh 176.825.980 176.825.980 54.460.399 54.460.399 193.086.871 193.086.871 ……… ……… - Sổ có 60 trang, đánh số từ trang đến trang 60 - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Vũ Kim Ngọc Trần Thị Hiền Đặng Minh Hải Biểu 2.32 :Trích sổ TK 911 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ THĂNG LONG SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Mẫu số: S03b-DNN Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 104 Khoa kế toán - Kiểm toán Số 18, Ngách 35/260 P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Tháng Năm 2015 Tài khoản: 911 - Xác định kết kinh doanh Nhật Chứng từ chung Ngày, tháng Số ghi sổ hiệu A B ký Số Diễn giải Tran Ngày, tháng C g sổ D E hiệu STT TK dòn đối g G ứng H Số tiền Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Kết chuyển doanh thu bán 30/09/2015 849 30/09/2015 30/09/2015 850 30/092015 hàng cung cấp dịch vụ Kết chuyển giá vốn hàng bán 30/09/2015 850 30/09/2015 Kết chuyển chi phí QLDN 6422 176.825.980 30/09/2015 851 30/09/2015 Thuế TNDN phải nộp 8211 54.460.399 30/09/2015 852 30/09/2015 Kết chuyển lãi (lỗ) 4212 193.086.871 Cộng số phát sinh 5111 632 1.892.356.000 1.467.982.750 1.892.356.000 1.892.356.000 Số dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang đến trang - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Vũ Kim Ngọc Trần Thị Hiền Đặng Minh Hải Biểu 2.33 : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CÔNG TY CPTM VẬT TƯ THIẾT BỊ THĂNG LONG Số 18, ngách 35/260, P Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 105 Khoa kế toán - Kiểm toán BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị báo cáo: Công ty CPTM vật tư thiết bị Thăng Long Từ ngày: 01/09/2015 Đến ngày 30/09/2015 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 3.Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ 4.Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp từ bán hàng cung cấp dịch vụ 6.Doanh thu hoạt động tài 7.Chi phí hoạt động tài 8.Chi phí bán hàng 9.Chi phí quản lí doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Lợi nhuận sau thuế TNDN Số tiền 1.892.365.000 1.892.365.000 1.467.982.750 424.382.250 3.209.301 176.825.980 250.765.571 250.765.571 55.168.426 195.597.145 PHẦN III MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CPTM VẬT TƯ THIẾT BỊ THĂNG LONG Qua thời gian thực tập tìm hiểu khảo sát thực tế công ty CPTM vật tư thiết bị Thăng Long em xin có vài nhận xét sau: 3.1 Đánh giá tình hình tổ chức quản lý kinh doanh doanh nghiệp Mặc dù công ty CPTM vật tư thiết bị Thăng Long lúc thành lập gặp không khó khăn với nỗ lức tập thể lãnh đạo công ty toàn thể nhân viên công ty vượt qua khó khăn ban đầu, khẳng định chỗ đứng thị trường, lớn mạnh quy mô lẫn chất lượng sản SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 106 Khoa kế toán - Kiểm toán phẩm Công ty không ngừng tìm kiếm thêm khách hàng mới, mở rộng quy mô thị trường tiêu thụ, tạo dựng niềm tin người tiêu dung Công ty xây dựng mô hình quản lý tương đối khoa học, hợp lý, phù hợp với việc điều hành công ty chế thị trường Các phòng ban chức phối hợp chặt chẽ với nhau, phục vụ có hiệu giúp cho ban lãnh đạo doanh nghiệp quản lý kinh tế, có tác dụng thiết thực kinh doanh 3.2 Đánh giá tình hình tổ chức, hạch toán kế toán doanh nghiệp 3.2.1 Ưu điểm Thứ nhất: Về tổ chức máy kế toán Có thể nói, máy kế toán doanh nghiệp xây dựng tương đối gọn nhẹ Góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán, giúp phản ánh đầy đủ nội dung cần hạch toán, phục vụ cho nhu cầu cần cung cấp thông tin ban quản trị doanh nghiệp Thứ hai: Về tình hình vận dụng chế độ kế toán - Về tổ chức vận dụng chứng từ: Doanh nghiệp áp dụng hệ thống chứng từ theo định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ tài ban hành Hệ thống chứng từ phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp, đảm bảo ghi nhận kịp thời, đúng, đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, dễ dàng cho việc ghi sổ, kiểm tra nghiệp vụ phát sinh, nội dung ghi chứng từ Quy định lập, luân chuyển, bảo quản, kiểm tra chứng từ doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc, chặt chẽ theo trình tự quy định thống - Việc luân chuyển chứng từ + Chứng từ mua, bán, nhập, xuất kỳ thủ kho kiểm tra chặt chẽ, kịp thời chuyển chứng từ lên phòng kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh, giúp cho kế toán tập hợp chi phí kỳ cách xác, kịp thời hàng tồn kho theo dõi thường xuyên + Với việc tính lương, cuối tháng nhân viên kịp thời chuyển bảng chấm công cho phòng kế toán để thực công tác tính lương - Về hệ thống tài khoản: Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 BTC ban hành, quy định hệ thống tài khoản chung dùng cho doanh nghiệp sở để doanh nghiệp xây dựng hệ thống tài khoản riêng Ngoài ra, doanh nghiệp mở số tài khoản chi tiết không phù hợp với đặc SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 107 Khoa kế toán - Kiểm toán điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà phù hợp với mục đích, yêu cầu công tác quản lý công tác kế toán - Về hệ thống sổ sách: Doanh nghiệp sử dụng hình thức sổ Nhật ký chung, phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh phù hợp với hệ thống tài khoản kế toán Với mẫu sổ tương đối đơn giản, khoa học, lập đặn, đảm bảo cho việc theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo tính thống xác - Về hệ thống báo cáo: Hệ thống báo cáo doanh nghiệp lập theo mẫu quy định Bộ tài chính, tuân thủ thời gian lập nộp báo cáo cho cấp hữu quan quan thuế Ngoài ra, doanh nghiệp lập thêm số mẫu báo cáo khác để phục vụ công tác quản lý - Về sách kế toán + Phương pháp kế toán kê khai thường xuyên mà doanh nghiệp sử dụng tương đối phù hợp với đặc điểm haọt động kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp, cho phép phản ánh cách thường xuyên kịp thời tình hình sản xuất doanh nghiệp, cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà quản lý doanh nghiệp 3.2.2 Nhược điểm Bên cạnh mặt tích cực công ty tồn hạn chế công tác tổ chức quản lý hạch toán kế toán Thứ nhất: Về tổ chức máy kế toán Tuy máy kế toán doanh nghiệp gọn nhẹ thiếu phân công, phân nhiệm rõ ràng, nhiều nhân viên kế toán kiêm nghiệm nhiều công việc khác Vì vậy, công tác kế toán thiếu xác kịp thời Thứ hai:Về tình hình vận dụng chế độ kế toán - Về tổ chức vận dụng chứng từ Các chứng từ sử dụng việc hạch toán thiếu dẫn đến thiếu sót mặt chứng từ hồ sơ lý, có kiểm soát quan cấp Nhiều chứng từ chưa theo quy định Một số phiếu thu, phiếu chi thiếu chữ ký kế toán trưởng, người nhận tiền… - Chính sách kế toán Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, phương pháp đơn giản song không phản ánh chi phí khấu hao bỏ thời gian sử SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 108 Khoa kế toán - Kiểm toán dụng TSCĐ doanh nghiệp chưa biết cách kết hợp cách linh hoạt phương pháp khấu hao TSCĐ cho phù hợp với loại TSCĐ Doanh nghiệp 3.3 Kiến nghị Để nâng cao hiệu tổ chức hệ thống kế toán công ty, thân đưa số kiến nghị sau: Xây dựng máy kế toán phù hợp với cấu quản lý công ty, tìm kiếm nhân viên kế toán có trình độ phù hợp với quy mô phát triển công ty để tiết kiệm chi phí Củng cố nâng cao chất lượng công tác hạch toán phận sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đi sâu vào công tác kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin cách xác, kịp thời cho ban quản lý để từ tìm tồn công ty có biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Nâng cấp hệ thống mạng nội công ty để đảm bảo phục vụ tốt công tác kế toán, phục vụ kịp thời yêu cầu từ phía đối tác yêu cầu cấp Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng hoạt động công ty nên thường xuyên mở lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán công nhân viên công ty cho cán công nhân viên phòng kế toán Năng cao chuyên môn, tác phong làm việc cho phận bán hàng tiếp cận thị trường SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 109 Khoa kế toán - Kiểm toán KẾT LUẬN Hiện nay, chế quản lý Nhà nước đổi với sách mở cửa mang lại hội thách thức cho phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Với chức quản lý, hoạt động công tác kế toán liên quan trực tiếp đến việc hoạch định chiến lược phát triển hiệu kinh doanh doanh nghiệp Công ty cổ phần thương mại vật tư thiết bị Thăng Long thực tốt phần hành kế toán với sách, chiến lược sản xuất kinh doanh để đứng vững thị trường cạnh tranh khốc liệt kinh tế thị trường Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần thương mại vật tư thiết bị Thăng Long, việc vận dụng kiến thức lý thuyết em học trường vào thực hành thực tế công ty giúp em hiểu kỹ có thêm kiến thức phần hành kế toán công ty mà chủ yếu kế toán tiền lương, kế toán vốn tiền kế toán bán hàng xác đinh kết kinh doanh Trong trình thực tập, trình độ thời gian có hạn nên báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận nhận xét góp ý cô giáo hướng dẫn để báo cáo hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn, giúp đỡ Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan, ban lãnh đạo công ty anh chị phòng Kế toán công ty CPTM vật tư thiết bị Thăng Long giúp em hoàn thiện báo cáo SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 110 Khoa kế toán - Kiểm toán Em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO [1].Giáo trình Kế toán tài – Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội [2].Giáo trình Kế toán thương mại- Dịch vụ - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội [3].Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán - Trường ĐHKTQD [4].Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam( NXB Tài chính) [5].Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp - PGS.TS Ngỗ Thế Chi, TS Chương Thị Thuỳ [6].Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán - PGS.TS Nguyễn Hữu Ba [7].Giáo trình lý thuyết thực hành Kế toán tài trường ĐH KTQD [8] QĐ số 48 Bộ tài chính, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa [9].Tạp chí kế toán [10].Báo cáo, chuyên đề khoá [11].Các trang web kế toán o http://tailieu.vn/ o http://www.webketoan.vn/ o http://danketoan.com/ o http://giaiphapthue.vn/ SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN SV Nguyễn Thị Huệ - ĐHKT6-K7 111 Khoa kế toán - Kiểm toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp ... ngành gồm phần: Phần I: Tổng quan Công ty Cổ phần Thương mại Thiết bị Thăng Long Phần II: Thực trạng số phần hành kế toán chủ yếu Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Thiết bị Thăng Long Phần III: Nhận... ký chung Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Thiết bị Thăng Long 32 Sơ đồ 2.2 : Bộ máy kế toán Công ty Cổ phần thương mại vật tư thiết bị Thăng Long 33 Sơ đồ 2.3: Kế toán chi... ĐHKT6-K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp HN 27 Khoa kế toán - Kiểm toán PHẦN II : THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ THĂNG LONG 2.1 Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty cổ phần thương mại vật tư thiết bị thăng long , Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty cổ phần thương mại vật tư thiết bị thăng long , Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty cổ phần thương mại vật tư thiết bị thăng long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay