Thực trạng kế toán của công ty cổ phần dịch vụ và thương mại việt phát

143 64 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:47

Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU PHẦN 1_ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁT 14 1.1.Sự hình thành phát triển Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Việt Phát 14 1.1.1_ Khái quát hình thành Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Việt Phát 14 1.1.2_Khái quát phát triển công ty 15 1.1.2.1 Các thành tựu đạt 15 1.1.2.2 Phương hướng hoạt động Công ty thời gian 16 1.2.Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Việt Phát 17 1.2.1 Sơ đồ khối cấu tổ chức máy quản lý mối quan hệ phận 17 1.2.2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phận 19 1.2.3.Mối quan hệ phận công ty 19 1.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh đơn vị 20 1.3.2.Một số hình ảnh sản phẩm Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Việt Phát 21 1.4.Một số tiêu kinh tế hoạt đông sản xuất king doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Việt Phát .22 1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Việt Phát 24 1.5.1 Chính sách kế toán áp dụng 24 1.5.2.Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng 25 1.5.3.Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng 26 1.5.4.Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng 26 1.5.5.Hệ thống báo cáo kế toán sử dụng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Việt Pháp 29 1.5.6 Bộ máy kê toán Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Việt Pháp .30 PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁT TẠI THÁNG 10 NĂM 2016 34 2.1 Kế toán vốn tiền 34 2.1.1 Kế toán tiền mặt .34 2.1.1.1 Quy định quản lý tiền mặt 34 2.1.1.2 Quy trình luân chuyển chứng từ .35 2.1.1.3 Quy trình ghi sổ kế toán công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Việt Phát 37 2.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng .51 2.1.2.1 Quy định quản lý tiền gửi .51 SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán 2.1.2.2 Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng 52 2.1.2.3 Kế toán chi tiết kế toán tiền gửi ngân hàng 53 2.2 Kế toán công nợ 59 2.2.1 Kế toán công nợ phải thu khách hàng 59 2.2.1.1 Quy trình hạch toán kế toán công nợ phải thu 59 2.2.1.2 Kế toán chi tiết công nợ phải thu khách hàng 61 .63 .64 .65 2.2.2 Kế toán công nợ phải trả người bán 68 2.2.2.1 Quy trình hạch toán kế toán công nợ phải trả 68 2.2.2.2 Kế toán chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp 70 2.3: Kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh .77 2.3.1 Đặc điểm chung kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Việt Phát .77 2.3.1.1: Đặc điểm thành phẩm quản lý thành phẩm công ty 77 2.3.1.2.Quá trình tiêu thụ .78 2.3.2: Kế toán chi tiết doanh thu .97 2.3.3 Kế toán tổng hợp doanh thu .99 2.3.4 Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 103 2.3.5 Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 113 2.3.5.1 Kế toán chi phí bán hàng 113 2.3.5.2: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 118 2.3.6:Kế toán xác định kết kinh doanh 122 2.4 Nhận xét chung tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Việt Phát 127 2.4.1.Về ưu điểm: .128 2.4.2 Về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ: .129 2.4.3.Về hạn chế: 130 Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁT .132 3.1.Yêu cầu nguyên tắc đề xuất giải pháp cho kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty cổ phần Thương mại Dịch Vụ Việt Phát 132 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty cổ phần Thương mại Dịch Vụ Việt Phát .134 3.3.Điều kiện thực giải pháp 142 KẾT LUẬN 143 SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1.1: cấu tổ chức máy quản lý doanh nghiệp .18 Sơ đồ 1.1.2: Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung theo nguồn phòng tài kế toán .28 Sơ đồ 1.1.3: Sơ đồ khối máy kế toán 30 SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2.1 : Sơ đồ quy trình thu tiền mặt 36 Biểu 2.2: Sơ đồ quy trình chi tiền mặt 36 Biểu 2.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán- kế toán tiền mặt theo hình thức nhật ký chung 37 Biểu2.4: Hóa đơn GTGT 39 Biểu 2.5: Phiếu chi 40 Biểu2.6: Hóa đơn GTGT 41 Biểu 2.7: Phiếu chi 42 Biểu 2.8: Hóa dơn GTGT 43 Biểu 2.9: Phiếu chi 44 Biểu 2.10: Phiếu chi 46 Biểu 2.11: Sổ quỹ tiền mặt 47 Biểu 2.12: Sổ chi tiết TM 48 Biểu 2.13: Sổ NKC tiền mặt 49 Biểu 2.14: Sổ TM 50 Biểu 2.15: Sơ đồ quy trình thu tiền gửi ngân hàng 52 Biểu 2.16: Sơ đồ quy trình chi tiền tiền gửi ngân hàng 52 Biểu 2.17: Phiếu báo có 53 Biểu 2.18: Phiếu báo nợ 54 Biểu 2.19: Phiếu báo có 55 Biểu 2.20: Sổ chi tiết TM 56 Biểu 2.21: Sổ NKC 57 Biểu 2.22: Sổ tiền gửi 58 Biểu 2.23: Quy trình ghi sổ kế toán công nợ phải thu .60 Biểu 2.24: Sổ NKC tài khoản phải thu 66 Biểu 2.25: Sổ tài khoản phải thu 66 SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán Biểu 2.26:Quy trình ghi sổ kế toán công nợ phải trả 68 Biểu 2.27: Phiếu báo nợ 74 Biểu 2.28: Sổ NKC tài khoản phải trả 75 Biểu 2.29: Sổ tài khoản phải trả 76 Biểu 2.30: Phiếu Xuất kho 81 Biểu:2.31 Giấy báo có 90 Biểu 2.32: Phiêu xuất kho 91 92 Biểu 2.33: Giấy báo có 93 Biểu 2.34: Phiêu xuất kho 94 Biểu: 2.35: Giấy báo có 96 Biểu 2.36:Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán chi tiết doanh thu 97 Biểu số 2.37: Sổ tổng hợp chi tiết bán hàng 99 Biểu 2.38: Sơ đồ trình tự ghi sổ tổng hợp doanh thu 100 Biểu 2.39 : Nhật ký chung 101 Biểu 2.40: Sổ 511 101 Biểu 2.41: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 103 Biểu 2.42: Phiêu nhập kho 106 Biểu 2.43: Phiêu nhập kho 108 Biểu 2.44: Phiêu nhập kho 110 Biểu 2.45: Sổ chi tiết 632 111 Biểu 2.46: Sổ 632 112 Biểu 2.47: Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ 114 Biểu 2.48: Bảng phân bổ lương BHXH .115 Biểu 2.49: Sổ chi phí bán hàng 116 Biểu 2.50: Sổ chi phí bán hàng 117 Biểu 2.51: Sổ chi phí quản lý doanh nghiệp 119 SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán Biểu 2.52: Sổ chi phí quản lý 121 Biểu 2.53: Sổ 911 124 Biểu 2.54: Sổ 421 125 Biểu 2.55: Báo cáo KQKD T10 126 SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán LỜI NÓI ĐẦU Hiện kinh tế nước ta dần phát triển theo xu hướng hội nhập với kinh tế tronh khu vực giới, tình trạng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngày đa dạng phong phú sôi động đòi hỏi pháp luật biện pháp kinh tế nhà nước phải đổi để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội Kế toán công việc quản lý kinh tế quan trọng phục vụ cho công tác quản lý kinh tế ngày hoàn thiện.Để phục vụ cho doanh nghiệp kế toán chi phí sản xuất, bán hàng cung cấp dịch vụ thiếu việc xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Trong điều kiện kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải cạnh tranh cách khốc liệt mục đích cuối lợi nhuận Do doanh nghiệp tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp chi phí bỏ xác định đắn kết kinh doanh có điều kiện tồn phát triển Ngược lại, doanh nghiệp không tiêu thụ hàng hoá mình, xác định không xác kết bán hàng dẫn đến tình trạng “ lãi giả, lỗ thật” sớm muộn đến chỗ phá sản Thực tế kinh tế thị trường cho thấy rõ điều Để quản lý tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá kế toán với tư cách công cụ quản lý kinh tế phải thay đổi hoàn thiện cho phù hợp với tình hình Nhận thức vấn đề quan trọng trên, trình thực tập công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Việt Phát, hướng dẫn nhiệt tình cô giáo hướng dẫn HÀ THU HUYỀN với giúp đỡ công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Việt Phát nói chung, giúp đỡ phòng kế SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán toán công ty nói riêng Để em hoàn thiện tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài: Xác định kết kinh doanh Bán hàng Thành phẩm Báo cáo tốt nghiệp em gồm phần: Phần 1_ Tổng quan công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Việt Phát Phần 2_ Thực trạng kế toán công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Việt Phát Do thời gian thực tập công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Việt Phát có hạn nên báo cáo thực tập tốt nghiệp em nhiều thiếu sót, mong bảo đóng góp ý kiến cô giáo HÀ THU HUYỀN để báo cáo thực tập tốt nghiệp em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội SV: Vũ Thị Hương Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội SV: Vũ Thị Hương 10 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 129 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán công việc nhân viên kế toán việc trang bị phương tiện kỹ thuật, tính toán, xử lý thông tin 2.4.2 Về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ: Mặc dù thay đổi sách Nhà nước nhằm thích ứng với biến động kinh tế thị trường gây không khó khăn cho công ty việc nắm bắt vận dụng sách vào hoạt động kinh doanh hạch toán, nhìn chung công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm Công ty có hiệu Kế toán tiêu thụ thành phẩm công ty ghi chép đầy đủ xác tình hình tiêu thụ thành phẩm giám sát chặt chẽ tình hình toán tiền hàng khách, công nợ phải thu, cung cấp đầy đủ số liệu giúp công tác quản lí vốn kinh doanh đạt kết định Sự phối hợp phận kế toán kho, quầy hàng phòng kế toán công ty hợp lý, ăn khớp giúp cho việc tiêu thụ hàng hoá thuận lợi, nhịp nhàng Trong phạm vi hoạt động mình, kế toán tiêu thụ công ty trở thành công cụ sắc bén để đánh giá thực trạng tài chính, kết tiêu thụ kết hoạt động kinh doanh toàn công ty Việc vận dụng hệ thống tài khoản linh hoạt, đầy đủ đảm bảo việc cung cấp thông tin tổng quát tình hình tiêu thụ thành phẩm, đáp ứng nhiệm vụ đặt cho kế toán tiêu thụ Với lượng tài khoản hợp lý giúp thuận tiện cho việc hạch toán hàng ngày toán định kỳ Thêm vào việc sử dụng máy vi tính công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm giúp công ty đưa tài khoản chi tiết, tạo điều kiện gọn nhẹ việc hạch toán mà cung cấp thông tin thiết thực có ích cho quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 130 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán Hệ thống sổ sách nói chung lập đầy đủ, chi tiết khoa học, đảm bảo cung cấp thông tin cách dễ hiểu nhanh nhất, từ giúp cho ban quản trị công ty có đầy đủ thông tin để hoạch định đường lối kinh doanh cho kỳ sau Bên cạnh ưu điểm trên, công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm Công ty có số nhược điểm sau: 2.4.3.Về hạn chế: Mặc dù công tác kế toán Công ty đáp ứng yêu cầu phù hợp với tình hình quản lý thực tế công ty số tồn tại, đặc biệt công tác kế toán tiêu thụ * Về hình thức sổ kế toán: Theo chế độ kế tóan hành, công ty sử dụng năm hình thức sổ kế toán là: Nhật ký chung, nhật ký-sổ cái, chứng từ ghi sổ, nhật ký-chứng từ, kế toán máy Mỗi hình thức có ưu điểm riêng điều kiện áp dụng thích hợp Hiện công ty sử dụng loại sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Qua nghiên cứu tình hình thực tế, em nhận thấy hình thức Nhật ký chung mà công ty áp dụng có số ưu điểm, quy mô công ty ngày mở rộng nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày nhiều mà hình thức kế toán không phù hợp cho Bởi công ty nên chuyển sang sử dụng phần mềm kế toán máy nhanh chóng thuận tiện * Về chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: Việc tập hợp chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty không phân bổ cho loại thành phẩm cho thành phẩm lại kỳ Do tính kết tiêu thụ kỳ Công ty tính SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 131 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán lãi, lỗ không tính xác kết tiêu thụ mặt hàng để từ có kế hoạch kinh doanh phù hợp * Về công tác lập dự phòng: Các khoản nợ phải thu khách hàng công ty ý chấp nhận cho nợ trường hợp có tin cậy, khoản thu sổ lại có xu hướng ngày tăng Hoạt động kinh doanh ngày lại chứa đựng bất trắc, thân doanh nghiệp nói riêng bạn hàng tham gia thị trường lường trước tình trạng phá sản Các khoản phải thu doanh nghiệp phải đối mặt với tỷ lệ rủi ro định, công ty nên lập dự phòng cho khoản phải thu khách hàng, mức lập tuỳ theo đánh giá công ty tuỳ vào mức nợ khả thu hồi nợ SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 132 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁT 3.1.Yêu cầu nguyên tắc đề xuất giải pháp cho kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty cổ phần Thương mại Dịch Vụ Việt Phát Công ty cổ phần Thương mại Dịch Vụ Việt Phát em thấy rằng: Trong thời gian tới công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm gia tăng thị phần công ty thị trường Đồng thời, nhà quản trị công ty cần có hoạt động làm tăng cường kết hợp, trao đổi thông tin phòng kinh doanh với phận kế toán nhằm tăng cường quản lý tốt hoạt động bán hàng Thực kế toán quản trị bán hàng, giúp phòng kinh doanh chiến lược kinh doanh cách thiết thực xác giúp nhà quản trị có định hướng tốt cho công tác bán hàng công ty Từ đó, phòng kinh doanh công ty tìm kiếm thị trường tiêu thụ tiềm Trong hệ thống kế toán công ty kế toán tiêu thụ thành phẩm có vị trí quan trọng Để thực tốt nhiệm vụ tối đa hóa lợi nhuận tối thiểu hóa chi phí công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm phải tổ chức cách khoa học hợp lý, luôn cập nhật với thực tế ngày hoàn thiện Xuất phát từ lý luận nhu cầu thực tiễn công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty cổ phần Thương mại Dịch Vụ Việt Phát, em nhận thấy để đổi hoàn thiện kế toán thành phẩm, SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 133 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm cách hiệu cần yêu cầu sau: Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm phải phù hợp với chuẩn mực kế toán công bố chế độ kế toán hành, với Luật kế toán, thông tư hướng dẫn Đối với nhà nước, ngày có sách nhằm hoàn thiện công tác kế toán đưa kế toán Việt Nam gần với kế toán giới kế toán Pháp, Mỹ… Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm phải đảm bảo yêu cầu trình bày cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp với người sử dụng thông tin Hoàn thiện việc cung cấp thông tin nhằm giúp đối tượng sử dụng thông tin cách dễ hiểu, người công ty biết xác tình hình hoạt động công ty nào, đối tượng công ty đánh giá vị thế, tình hình tài công ty Như vậy, hoàn thiện kế toán bán hàng phải đáp ứng yêu cầu trình bày cung cấp thông tin cho người sử dụng hai góc độ, kế toán quản trị kế toán tài Đồng thời hoạt động kế toán toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm phải phù hợp với tình hình đặc điểm kinh doanh công ty Tổ chức công tác kế toán toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm phải phù hợp với yêu cầu trình độ chuyên môn đội ngũ cán quản lý, cán kế toán, trình độ khả nhân viên kế toán Song giải pháp hoàn thiện kế toán toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm phải quán triệt nguyên tắc tiết kiệm Một giải pháp tăng lợi nhuận kinh doanh tiết kiệm chi phí Tổ chức kế toán công ty cần máy gọn nhẹ, giảm bớt thời gian chi phí SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 134 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty cổ phần Thương mại Dịch Vụ Việt Phát Ý kiến 1: Nâng cao trình độ đội ngũ kế toán Để hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm công tác kế toán Công ty việc hạch toán cách xác, cụ thể theo chế độ kế toán hành điều quan trọng mang tính toàn diện phải nâng cao trình độ chuyên môn khả vận dụng chế độ vào thực tế kế toán viên Có nhiều lý Công ty cần phải nâng cao trình độ đội ngũ kế toán Chế độ kế toán nước ta chưa ổn định, thay đổi cách thường xuyên Do hạch toán sau thời gian chế độ kế toán thay đổi trỏ nên không phù hợp Điều đòi hỏi người kế toán phải có khả chuyên môn vững vàng nhanh chóng cập nhật thay đổi chế độ vận dụng cách linh hoạt cho phù hợp với điều kiện công ty Khi công việc kinh doanh ngày phát triển ngày đòi hỏi nhiều tham gia đội ngũ kế toán vào trình kinh doanh Việc Việt Nam tham gia vào nhiều tổ chức thương mại giới mở khả cạnh tranh nhiều hội to lớn để doanh nghiệp thâm nhập tiếp cận thị trường nước Trong hoàn cảnh phòng kế toán cần phải thực nhà quân chiến lược giúp cho công ty nắm bắt thời phát triển không bị thua thiệt kinh doanh Khi kế toán viên đặc biệt kế toán quản trị không người ghi chép, tính toán cách đơn mà phải cung cấp thông tin hữu ích Hệ thống kế toán quản trị cung cấp thông tin cho lãnh đạo định quản lý lĩnh vực sau đây: SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 135 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán - Hoạch định chương trình sản xuất sản phẩm lựa chọn chủng loại sản phẩm - Định giá sản phẩm - Lựa chọn phương án tổ chức tiêu thụ sản phẩm - Lựa chọn phương án tự sản xuất mua - Đánh giá lợi ích từ định trì hay tạm ngưng phận hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ - Lựa chọn phương án đầu tư, phân tích hiệu mang lại từ việc đổi máy móc thiết bị - Đảm bảo lợi nhuận ổn định cho doanh nghiệp Cách tốt để nâng cao trình độ đội ngũ kế toán công ty cử họ học thêm khóa đào tạo chuyên ngành trường đại học khối kinh nước tùy theo điều kiện Những khóa đào tạo không củng cố nâng cao lực chuyên môn học viên mà trang bị cho họ trình độ tổng hợp lĩnh vực: phân tích kinh doanh, quản trị kinh doanh, nghiệp vụ tin học, thống kê, Từ giúp học viên trở thành nhân viên hữu dụng cho công ty Hơn nữa, kế toán viên phải thường xuyên nghiên cứu tài liệu, chế độ kế toán tài liệu kinh tế Đồng thời tích cực học hỏi tranh thủ hướng dẫn người thông thạo có kinh nghiệm nghề * Ý kiến 2: Về công tác áp dụng phần mềm kế toán máy hạch toán Hiện nay, Công ty sử dụng Excel để hỗ trợ việc tính toán, việc ghi chép sổ sách, xây dựng bảng biểu thực thủ công Việc làm cho khối lượng công việc tính toán ghi chép kế toán nhiều, SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 136 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán lượng hàng tiêu thụ Công ty hàng tháng nhỏ, khối lượng công việc kế toán đa dạng.Hơn nữa, Phòng kế toán công ty trang bị hệ thống máy tính máy in đồng bộ, có đầy đủ điều kiện để xây dựng áp dụng kế toán máy hạch toán kế toán Hiện thị trường có nhiều phần mềm kế toán tiện lợi dễ sử dụng Thậm chí, có Công ty phần mềm kế toán thiết kế phần mềm cho phù hợp với đặc điểm cách thức phương pháp hạch toán Công ty Với ưu điểm vượt trội phần mềm kế toán: nhanh gọn, tiện lợi độ xác cao, việc áp dụng kế toán máy hạch toán kế toán xu tất yếu trình hội nhập phát triển Công ty kinh tế mở cửa Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống kế toán, đảm bảo tính xác công tác kế toán, giúp cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ phục vụ cho yêu cầu quản lý giảm khối lượng công việc kế toán Công ty nên nhanh chóng áp dụng phần mềm kế toán quản lý kế toán nói cung quản lý công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh nói riêng *Ý kiến 3: Phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng tiêu thụ để tính xác kết tiêu thụ mặt hàng Công ty kinh doanh nhiều loại sản phẩm, sản phẩm bán chạy Mỗi loại sản phẩm người tiêu dùng ưa chuộng khác Có sản phẩm tiêu thụ kỳ có doanh thu lớn, tốc độ bán hàng cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt có loại sản phẩm ngược lại Một biện pháp tăng lợi nhuận phải trọng nâng cao doanh thu mặt hàng cho mức lãi cao Vì vậy, công ty cần phải có tiêu thức phân bổ hợp lý chi phí bán hàng, chi phí quản lý cho SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 137 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán mặt hàng để phản ánh xác kết hoạt động tiêu thụ mặt hàng từ xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu cao Để thực điều ta sử dụng tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng tiêu thụ sau kỳ báo cáo Mặt hàng bán chạy hơn, thu lợi nhuận nhiều ta tăng cường sản xuất loại sản phẩm Ngược lại, mặt hàng tiêu thụ giảm việc sản xuất mặt hàng nhằm giảm thiểu chi phí tồn động lưu kho Một vấn đề quan trọng để tổ chức kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp việc lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý, khoa học Bởi vì, mặt hàng có tính thương phẩm khác nhau,dung lượng chi phí quản lý doanh nghiệp có tính chất khác nhau, công dụng nhóm hàng khác nên sử dụng chung tiêu thức phân bổ mà phải tuỳ thuộc vào tính chất khoản mục chi phí để lựa chọn tiêu thức phân bổ thích hợp - Đối với khoản chi phí bán hàng phân bổ theo doanh số bán • Ý kiến 4: Về việc lập dự phòng khoản phải thu khó đòi Thực tế công ty nhiều khách hàng thường sử dụng hình thức toán nợ chấp nhận toán, mặt khác khách hàng công ty thường tỉnh khác có khoảng cách địa lý xa, nhiều trường hợp khách hàng lí mà chậm khả toán Vậy mà công ty không lập dự phòng khoản phải thu khó đòi mà khoản phát sinh trích lập Để tôn trọng nguyên tắc “thận trọng” kinh doanh, công ty nên lập dự phòng cho khoản nợ có khả khó đòi Căn để ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi: SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 138 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán - Nợ phải thu hạn toán từ tháng trở lên, kể từ ngày đến hạn thu nợ ghi hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ, công ty đòi nhiều lần chưa thu nợ - Trong trường hợp đặc biệt, thời gian hạn chưa tới tháng khách hàng nợ thời gian xem xét giải thể, phá sản, có dấu hiệu khác bỏ trốn bị quan pháp luật giam giữ, xét xử ghi nhận khoản nợ khó đòi Phương pháp lập dự phòng: - Trên sở đối tượng điều kiện lập dự phòng nợ phải thu khó đòi trình bầy trên, công ty phải lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, dự kiến mức tổn thất xảy năm kế hoạch, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó đòi - Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, công ty tổng hợp toàn khoản dự phòng vào bảng kê chi tiết làm để hạch toán vào chi phí quản lí doanh nghiệp - Mức lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi tuân thủ theo thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cụ thể sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ 06 tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến đưới năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu qua hạn từ năm đến năm + 100% Giá trị khoản nợ hạn từ năm trở lên SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 139 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán Đối với khoản nợ khó đòi sau xoá khỏi bảng cân đối kế toán, kế toán phải mặt tiến hành biện pháp đòi nợ, mặt khác phải theo dõi tài khoản 004- “Nợ khó đòi xử lý” thời gian 15 năm Các khoản dự phòng phải thu khó đòi theo dõi tài khoản 139 “Dự phòng phải thu khó đòi”, tài khoản dùng để phản ánh việc lập dự phòng khoản phải thu khó đòi có khả không đòi vào cuối niên độ kế toán Nội dung tài khoản sau: + Bên nợ: Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi + Bên có: Số dự phòng phải thu khó đòi lập tính vào chi phí sản xuất kinh doanh + Số dư bên có: Số dự phòng khoản phải thu khó đòi có cuối kỳ Quá trình hạch toán sau: - Cuối kỳ kế toán năm, doanh nghiệp vào khoản nợ phải thu xác định không chắn thu (nợ phải thu khó đòi), kế toán tính xác định số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm lớn số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi trích lập cuối niên độ trước chưa sử dụng hết, số chênh lệch lớn hạch toán vào chi phí, ghi: Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi - Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm nhỏ số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi trích lập cuối niên độ trước chưa sử dụng hết, số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi: SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 140 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán Nợ TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi Có TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (chi tiết hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi) Có TK : 711: Thu nhập hoạt động khác( Theo TT 200/2014) - Các khoản nợ phải thu khó đòi xác định thực không đòi được phép xoá nợ Việc xoá nợ khoản phải thu khó đòi phải theo chế độ kế toán hành Căn vào định xoá nợ khoản nợ phải thu khó đòi, ghi: Nợ TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi (nếu lập dự phòng) Nợ TK 642: CP quản lý doanh nghiệp (nếu chưa lập dự phòng) Có TK 131: Phải thu khách hàng Có TK 138: Phải thu khác Đồng thời ghi vào bên Nợ TK 004 “Nợ khó đòi xử lý” - Đối với khoản phải thu khó đòi xử lý xoá nợ, sau lại thu hồi nợ, kế toán vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi được, ghi: Nợ TK 111,112: Tiền mặt, tiển gửi ngân hàng Có TK 711: Thu nhập khác *Ý kiến 5:Tổ chức điều tra, nghiên cứu thị trường Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, thị trường định phương hướng kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp Dựa vào tình hình thị trường mà công ty sản xuất, tiêu thụ mặt hàng mà thị trường cần bán thứ mà có Chính việc nghiên cứu thị trường có ý nghĩa quan trọng, giúp công ty nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, sức mua thị trường, tình hình cạnh tranh SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 141 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán thị trường, giúp công ty đưa định kinh doanh phù hợp với vận động thị trường Thực tế công tác nghiên cứu thị trường công ty chưa thực hợp lý công ty cần phải có hướng điều tra nghiên cứu thị trường cụ thể để trở thành hoạt động thường xuyên công ty Nghiên cứu thị trường bao gồm việc nghiên cứu yếu tố cung - cầu tức phải nắm thông tin nhu cầu tự nhiên: Nhu cầu thực tế, nhu cầu có khả toán mà cụ thể trình độ kinh tế, xã hội, trình độ văn minh, sức tiêu thụ, phong tục tập quán người tiêu dùng Bên cạnh việc nghiên cứu thị trường phải nắm bắt yếu tố môi trường vấn đề thuộc điều kiện chào hàng tiêu thụ sản phẩm như: giá cả, ký kết hợp đồng kinh tế, phương thức toán, vận chuyển Để tổ chức tốt việc nghiên cứu thị trường đòi hỏi công ty phải tổ chức đội ngũ cán nắm vững nghiệp vụ kinh doanh, thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, tiếp cận khách hàng Trước hết để tránh cồng kềnh cho máy quản lý công ty cử thêm số nhân viên phận kinh doanh tuyển thêm nhân viên có nghiệp vụ phù hợp nằm quản lý phòng kinh doanh để làm công tác Hiện công ty trang bị hệ thống công nghệ thông tin tương đối đầy đủ, vấn đề đặt công ty cần tổ chức cao khả phân tích, đánh giá tình hình thị trường để nhà quản lý có thông tin quan trọng từ có phương hướng kinh doanh đắn Tất thông tin tổng hợp lại phận marketting tiến hành phân loại, xử lý, quan trọng cho việc định SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 142 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán Việc nghiên cứu thị trường tiến hành thị trường mà phải tiến hành với thị trường tiềm năng, tương lai sản phẩm công ty 3.3.Điều kiện thực giải pháp Về phía Nhà nước: - Nhà nước cần ban hành sách kế toán phù hợp với loại hình doanh nghiệp sách mà doanh nghiệp áp dụng cách linh hoạt - Lược bớt sách không cần thiết hưởng ứng sách thông thoáng để doanh nghiệp mở rộng đầu tư tạo tiền đề cho phát triển đất nước - Nhà nước cần quan tâm đến việc ban hành luật chế độ, chuẩn mực kế toán, bước phù hợp với thông lệ quốc tế phù hợp với tình hình thực tế đất nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế Về phía Công ty - Cập nhật liên tục thông tin chế độ, văn quy phạm pháp luật đảm bảo cho công tác kế toán vận dụng cách đắn, hợp lý - Công ty cần tạo điều kiện cho cán công nhân viên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ xử lý thông tin máy, nhằm phát huy tối đa khả nhân viên kế toán phục vụ cho công tác kế toán quản lý Công ty đạt hiệu - Cần có sách đãi ngộ với nhân viên giúp họ yên tâm công tác góp phần nâng cáo hiệu kinh doanh, biện pháp giữ chân nhân tài cho Công ty SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 143 Khoa:Kế Toán –Kiểm Toán KẾT LUẬN Kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm phần hành kế toán quan trọng công tác quản lý, đặc biệt hạch toán kế toán doanh nghiệp sản xuất Kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết qủa tiêu thụ thành phẩm phản ánh đầy đủ kịp thời đắn biện pháp tích cực có hiệu việc góp phần thúc đẩy trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng đó, Công ty cổ phần Thương mại Dịch Vụ Việt Phát tổ chức xếp ngày góp phần hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm Tuy nhiên để công tác kế toán nói chung công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm nói riêng thực trở thành công cụ quản ký kế toán đắc lực đòi hỏi công ty phải tìm biện pháp hữu hiệu nhằm toàn kịên tổ chức công tác kế toán cách khoa học hơn, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp vừa đảm bảo theo chế độ, chuẩn mức kế toán Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài em nhận bảo giúp đỡ tận tình anh chị phòng kế toán Công ty cổ phần Thương mại Dịch Vụ Việt Phát giáo viên hướng dẫn Thạc sỹ Hà Thu Huyền để em hoàn thành khóa luận Tuy nhiên hạn chế mặt lý luận kinh nghiệm thực tiễn nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo thầy cô để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Vũ Thị Hương SV: Vũ Thị Hương Báo Cáo Thực Tập ... gồm phần: Phần 1_ Tổng quan công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Việt Phát Phần 2_ Thực trạng kế toán công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Việt Phát Do thời gian thực tập công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương. .. DỊCH VỤ VIỆT PHÁT 1.1.Sự hình thành phát triển Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Việt Phát 1.1.1_ Khái quát hình thành Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Việt Phát - Tên đơn vị: Công ty Cổ Phần. .. Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Việt Phát 1.2.1 Sơ đồ khối cấu tổ chức máy quản lý mối quan hệ phận Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Việt Phát công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, hạch toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kế toán của công ty cổ phần dịch vụ và thương mại việt phát , Thực trạng kế toán của công ty cổ phần dịch vụ và thương mại việt phát , Thực trạng kế toán của công ty cổ phần dịch vụ và thương mại việt phát

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay