HOÀN THIỆN hệ THỐNG KIỂM SOÁT nội bộ CHU kỳ bán HÀNG THU TIỀN TRONG các đơn vị vận tải THUỘC TAXI GROUP

94 60 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:45

LỜI CAM ĐOAN II DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT III DANH MỤC CÁC HÌNH IV MỞ ĐẦU V CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ .1 1.1 Khái quát hệ thống kiểm soát nội (“HTKSNB”) .1 1.1.1 Khái niệm mục tiêu HTKSNB 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới việc thiết kế vận hành HTKSNB 1.1.2.1 Nhận thức nhà quản trị đơn vị HTKSNB .2 1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị 1.1.2.3 Đặc điểm hoạt động quản lý .5 1.1.2.4 Môi trường bên .5 1.2 Các mục tiêu của việc thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ 1.3 Cơ cấu HTKSNB 10 1.3.1 Môi trường kiểm soát 11 1.3.2 Hệ thống kế toán 15 1.3.3 Các nguyên tắc thủ tục KSNB 20 1.3.3.1 Các nguyên tắc kiểm soát 21 1.3.3.2 Các thủ tục kiểm soát 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HTKSNB TRONG CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI THUỘC TAXI GROUP 25 2.1 Khái quát đặc điểm hoạt động tổ chức quản lý ảnh hưởng tới quy trình KSNB chu kỳ bán hàng thu tiền đơn vị vận tải thuộc Taxi Group 25 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển đơn vị vận tải thuộc Taxi Group 25 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh đơn vị vận tải thuộc Taxi Group 30 2.1.2.1 Khái niệm .30 2.1.2.2 Đặc điểm dịch vụ 30 2.2 Thực trạng HTKSNB chu kỳ bán hàng thu tiền đơn vị vận tải thuộc Taxi Group 33 2.2.1 Thực trạng môi trường kiểm soát ảnh hưởng tới chu kỳ bán hàng thu tiền đơn vị vận tải thuộc Taxi Group 33 2.2.1.1 Về cấu tổ chức 33 2.2.1.2 Về sách nhân 41 2.2.1.3 Về Ban KSNB (Bộ phận kiểm toán nội bộ) 43 2.2.2 Thực trạng hệ thống kế toán đơn vị vận tải thuộc Taxi Group ảnh hưởng tới chu kỳ bán hàng thu tiền đơn vị vận tải thuộc Taxi Group 44 2.2.2.1 Về máy kế toán (Mô hình, chức năng, nhiệm vụ nhân P.KT) 44 2.2.2.2 Hệ thống tài khoản, chứng từ sổ kế toán (QĐ 15 & phần mềm kế toán) 45 2.2.3 Thực trạng thủ tục kiểm soát chu kỳ bán hàng thu tiền đơn vị vận tải thuộc Taxi Group 48 2.2.3.1 Mô tả quy trình doanh thu 48 2.3.3.2 Các thủ tục kiểm soát hành quy trình bán hàng thu tiền đơn vị vận tải thuộc Taxi Group 53 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HTKSNB CHU KỲ BÁN HÀNG THU TIỀN CỦA CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI THUỘC TAXI GROUP 55 3.1 Đánh giá thực trạng HTKSNB đơn vị vận tải thuộc Taxi Group 55 3.1.1 Những ưu điểm 55 3.1.1.1 Về môi trường kiểm soát 55 3.1.1.2 Về hệ thống kế toán 56 3.1.1.3 Về thủ tục kiểm soát .57 3.1.2 Những nhược điểm 58 3.1.2.1 Về môi trường kiểm soát 58 3.1.2.2 Về hệ thống kế toán 60 3.1.2.3 Về thủ tục kiểm soát .61 3.1.3 Nguyên nhân nhược điểm 63 3.2 Hoàn thiện HTKSNB chu kỳ bán hàng thu tiền 64 3.2.1 Những yêu cầu bản, nguyên tắc mục tiêu hoàn thiện HTKSNB đơn vị vận tải thuộc Taxi Group 64 3.2.1.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện HTKSNB chu kỳ bán hàng thu tiền đơn vị vận tải thuộc Taxi Group 64 3.2.1.2 Những yêu cầu hoàn thiện HTKSNB đơn vị vận tải thuộc Taxi Group 65 3.2.1.3 Những nguyên tắc hoàn thiện HTKSNB đơn vị vận tải thuộc Taxi Group .66 3.2.1.4 Mục tiêu hoàn thiện HTKSNB đơn vị vận tải thuộc Taxi Group 68 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện HTKSNB 69 3.2.2.1 Giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát 69 3.2.2.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán 69 3.2.2.3 Giải pháp hoàn thiện thủ tục chu trình bán hàng thu tiền 70 3.2.3 Điều kiện thực hoàn thiện HTKSNB 72 BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐẶNG MINH THU LỚP: CQ48/22.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU KỲ BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI THUỘC TAXI GROUP Chuyên ngành : KIỂM TOÁN Mã số : 22 Người hướng dẫn : TS PHẠM TIẾN HƯNG HÀ NỘI – 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Đặng Minh Thu ii DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCTC Báo cáo tài BDSC Bảo dưỡng sửa chữa ĐHTT Đồng hồ tính tiền HĐQT Hội đồng quản trị KSNB Kiểm soát nội KTV Kiểm toán viên KTVNB Kiểm toán viên nội PX Phiếu xăng DANH MỤC CÁC HÌNH SỐ HIỆU TÊN HÌNH TRANG 2.1 Cơ cấu tổ chức nhân Taxi Group 38 2.2 Bộ máy kế toán đơn vị thuộc Taxi Group 49 2.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung 52 2.4 Quy trình kiểm soát doanh thu tiền mặt thẻ ngân hàng 54 2.5 Quy trình kiểm soát doanh thu thẻ Taxi Group 56 3.1 Hoàn thiện quy trình kiểm soát doanh thu tiền mặt thẻ ngân 75 hàng MỞ ĐẦU SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Thứ nhất, nay, kinh tế Việt Nam trình đổi mới, hướng tới thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới hội nhập khu vực quốc tế theo cam kết WTO Hiệp định khác có liên quan Do đó, ngày, quy luật thị trường khắc nghiệt bình đẳng môi trường pháp luật, đòi hỏi doanh nghiệp vận tải taxi phải có nội lực cạnh tranh thực để đảm bảo phát triển bền vững cho đơn vị Thực trạng cho thấy, việc xây dựng trì liên tục hệ thống kiểm soát nội (“HTKSNB”) có hiệu lực, hiệu chưa doanh nghiệp quan tâm mức, hoạt động doanh nghiệp tồn nhiều thiếu sót, sai phạm xác định nguyên nhân quy trách nhiệm cho cá nhân, phận cụ thể, chi tiết Do đó, việc tái cấu cách thức quản lý, củng cố HTKSNB để HTKSNB phát huy tác dụng đem lại hiệu cao vấn đề cấp thiết Thực tế qua kiểm toán cho thấy: đa phần tổ chức kiểm toán độc lập tập trung vào việc xác nhận tính trung thực hợp lý Báo cáo Tài (BCTC); tính tuân thủ pháp luật tính kinh tế, hiệu lực hiệu hoạt động, nên tất thủ tục kiểm toán hướng đến để đạt mục tiêu Do kiểm toán viên thường không trọng thực đầy đủ thủ tục để đánh giá tính hiệu lực HTKSNB, khả tồn phát triển đơn vị kiểm toán Cũng lẽ Kiểm toán viên (KTV) không đạt mức độ hiểu biết định đơn vị kiểm toán dẫn đến: Việc đánh giá chưa đầy đủ tính hiệu HTKSNB đơn vị; không phát tượng tiêu cực, sai phạm; xác định phạm vi thủ tục kiểm toán chưa thích hợp nên việc đưa ý kiến xác nhận không phù hợp; tư vấn cho đơn vị giải pháp hữu hiệu trình kiểm toán KTVNB thực vừa mang ý nghĩa lý luận, vừa đảm bảo tính ứng dụng công tác kiểm toán Nguyên tắc đòi hỏi, việc nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu đánh giá HTKSNB đơn vị vận tải trình kiểm toán Kiểm toán nội thực phải dựa cứ, sở khoa học lý luận kiểm toán Đồng thời hoàn thiện cần phải dựa thực trạng nghiên cứu đánh giá HTKSNB đơn vị vận tải trình kiểm toán Kiểm toán nội thực Như vậy, công tác kiểm toán hoàn thiện cần phải vừa có tính lý luận khoa học có ý nghĩa thực tiễn cao Nguyên tắc thứ tư (4): Tuân thủ Luật, thông lệ, chuẩn mực, quy định kiểm toán: Việc nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu đánh giá HTKSNB đơn vị vận tải trình kiểm toán Kiểm toán nội thực nói chung quy trình, phương pháp kiểm toán nói riêng phải dựa luật kiểm toán, sở thông lệ chuẩn mực kiểm toán BCTC ban hành thừa nhận Việt Nam Nguyên tắc nhằm đảm bảo tính thống trình kiểm toán, nhận thức hoạt động kiểm toán Nếu thống ảnh hưởng công tác quản lý kiểm toán tầm vĩ mô lẫn vi mô Như vậy, công việc kết kiểm toán không đảm bảo tính kiểm soát, đánh giá kết so sánh Đồng thời không đảm bảo mục đích kiểm toán cung cấp thông tin cậy, kịp thời điều kiện nay, xu hướng hội nhập khu vực giới Nguyên tắc thứ năm (5): Đảm bảo tính đầy đủ, toàn diện: Việc nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu đánh giá HTKSNB đơn vị vận tải trình kiểm toán Kiểm toán nội thực phải phản ánh tổng quát, đầy đủ, toàn diện vấn đề kiểm toán BCTC nói chung kiểm toán BCTC hợp đơn vị vận tải nói riêng 80 Nguyên tắc đòi hỏi việc xây dựng hoàn thiện đối tượng, mục tiêu, nội dung, trình tự phương pháp kiểm toán phải đảm bảo đầy đủ vấn đề bản, cần thiết thiếu kiểm toán, tránh trường hợp thiên lệch sâu vào lĩnh vực cụ thể Điều đòi hỏi việc nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu đánh giá HTKSNB đơn vị vận tải trình kiểm toán Kiểm toán nội thực KTVNB phải có trình độ tối thiểu kiểm toán kiến thức chuyên môn kinh nghiệm nghề nghiệp Nguyên tắc thứ sáu (6): Đảm bảo tính khả thi, dễ áp dụng: Việc nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu đánh giá HTKSNB đơn vị vận tải trình kiểm toán Kiểm toán nội thực phải đảm bảo tính ứng dụng, dễ đào tạo chuyển giao Muốn hoàn thiện phải đảm bảo tính đầy đủ, chi tiết xắp xếp theo trình tự khoa học, dễ hiểu, dễ làm, dễ vận dụng Nguyên tắc giúp KTVNB vận dụng quy trình vào thực tế thuận lợi, dễ hiểu, dễ làm, tránh hiểu sai, trùng lặp vận dụng không phù hợp 3.2.1.4 Mục tiêu hoàn thiện HTKSNB đơn vị vận tải thuộc Taxi Group Hoàn thiện HTKSNB phải đạt mục đích sau: Thứ nhất, giải pháp phải có tính thực tiễn cao (có khả áp dụng) toàn đơn vị Taxi Group Thứ hai, giải pháp phải có khả thích ứng tương lai Trong thời gian vừa qua, ngành vận tải nói chung ngành vận tải taxi nói riêng, phát triển nhanh chóng, đặc biệt thị trường Hà Nội với đời hàng trăm thương hiệu taxi lớn nhỏ, tạo áp lực cạnh tranh ngày cao Xu hướng phát triển mạnh thực tế tiếp tục thời gian tới 81 Do đó, việc hoàn thiện HTKSNB phải tính đến xu hướng tất yếu Hơn nữa, Việt Nam nói chung thành phố Hà Nội nói riêng thời kỳ đổi chế quản lý, mà HTKSNB bao gồm nhiều thành phần, liên quan tới môi trường bên (vĩ mô), vậy, việc hoàn thiện HTKSNB phải đón đầu chủ trương đổi nhằm đẳm bảo khả thích ứng tương lai 3.2.2 Giải pháp HTKSNB hoàn thiện 3.2.2.1 Giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát: Nâng cao nhận thức nhà quản trị cấp cao khái niệm, mục đích nhân tố HTKSNB Bên cạnh đó, nhà quản trị cấp cao Taxi Group nói chung nhà quản trị cấp cao đơn vị vận tải thuộc Taxi Group nói riêng nên tham khảo mô hình quản lý doanh nghiệp ngành có HTKSNB tương đối hoàn thiện Mai Linh Vinasun Các đơn vị vận tải thuộc Taxi Group cần thành lập phận kiểm toán nội giải vấn đề kiểm toán nội với phận khác quy định cụ thể,quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn kiểm toán nội bộ, nhằm tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hiệu thực thủ tục KSNB 3.2.2.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán: Đơn vị nên sử dụng thống phần mềm kế toán để phản ánh nghiệp vụ Danh mục tài khoản cần chi tiết để phục vụ mục tiêu lập Báo cáo quản trị Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục mở lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán, nâng cao trình độ chuyên môn kế toán viên để nghiệp vụ phản ánh xác, chất 82 3.2.2.3 Giải pháp hoàn thiện thủ tục chu trình bán hàng thu tiền: a) Đối với quy trình kiểm soát doanh thu tiền mặt thẻ ngân hàng: Xuất phát từ nhược điểm quy trình kiểm soát doanh thu đơn vị vận tải taxi thuộc Taxi Group, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình sau: Đặt in giấy chốt PX Cấp phát giấy in chốt PX Lái xe kinh doanh N hâ n vi ên kỹ th uậ t ki ể m tra xe Nghiệm thu chốt PX Kế toán tổng hợp doanh thu HÌNH 3.1 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT DOANH THU TIỀN MẶT VÀ THẺ NGÂN HÀNG Bước 1: Đặt in giấy chốt phiếu xăng - Đơn vị nên thực hoạt động đặt mua giấy in chốt in phiếu xăng theo tháng - Kế toán phải phận chịu trách nhiệm toán với nhà cung cấp - Khi bàn giao vật tư, Gara phải lập phiếu nhập kho để quản lý - Hàng tháng, Gara phải thực kiểm kê lập biên kiểm kê kho với chứng kiến kế toán trưởng, trưởng Gara đội trưởng Bước 2: Cấp phát giấy in chốt phiếu xăng - Đơn vị nên thực cấp phát giấy in chốt phiếu xăng theo ngày để giảm thiểu việc hủy phiếu xăng xe thông ca phiếu xăng - Đội trưởng phải phân quyền truy cập phần mềm kế toán để cập nhật tình hình sử dụng phiếu xăng lái xe, số phiếu hủy lý hủy Bước 3: Lái xe kinh doanh - Trong trình kinh doanh, để ngăn ngừa rủi ro quản lý doanh thu từ lái xe, đơn vị nên lắp đặt hệ thống GPS cho toàn xe Taxi Group Bước 4: Nhân viên kỹ thuật kiểm tra xe - Nhân viên kỹ thuật phải thực kiểm tra tình trạng xe lái xe bàn giao phương tiện thông tin chốt - Sau kiểm tra, nhân viên kỹ thuật phải ký xác nhận chốt thông số kỹ thuật thời điểm giao xe - Chốt hợp lý, hợp lệ đủ điều kiện nghiệm thu có chữ kỹ nhân viên kỹ thuật Bước 5: Nghiệm thu chốt phiếu xăng - Để tăng cường công tác kiểm soát doanh thu, đơn vị nên cân nhắc phân quyền cho thu ngân truy cập vào phần mềm kế toán để cập nhật số liệu ban đầu thông tin chốt - Thu ngân nghiệm thu chốt phải ký xác nhận chốt để tránh việc bỏ sót ghi trùng số liệu doanh thu chốt Bước 6: Kế toán tổng hợp doanh thu lxxvii - Đơn vị nên bố trí nhân viên tổng hợp trực thuộc phòng kế toán để rà soát lại doanh thu chốt phân loại doanh thu xác trước chuyển số liệu cuối cho phận kế toán doanh thu b) Đối với quy trình kiểm soát doanh thu thẻ Taxi Group, - Các bước kiểm soát phòng kinh doanh phải trì thường xuyên, liên tục - Các bước kiểm soát Gara cần hoàn thiện tương tự kiểm soát doanh thu tiền mặt thẻ ngân hàng, nhiên, việc đối chiếu số liệu kế toán phận kinh doanh phải diễn thường xuyên, có chênh lệch hai phận, phải có giải trình giám đốc phê duyệt 3.2.3 Điều kiện thực hoàn thiện HTKSNB Để HTKSNB trở thành công cụ quản lý hiệu quả, giúp đơn vị đạt mục tiêu kiểm soát đề ra, HTKSNB đơn vị vận tải taxi thuộc Taxi Group cần phải hoàn thiện nhiều nội dung khía cạnh khác Muốn thực tốt nội dung đó, phải chuẩn bị điều kiện cần thiết, đồng vĩ mô vi mô sau: a) Về phía Nhà nước quan chức Thứ nhất, Nhà nước cần nghiên cứu, ban hành văn hướng dẫn chi tiết việc thiết kế vận hành HTKSNB đơn vị, giúp đơn vị nhận thức tầm quan trọng nội dung đầy đủ HTKSNB, từ đó, thực cách hệ thống có hiệu HTKSNB thiết lập nhằm thực nhiệm vụ kiểm soát tất giai đoạn chu tình quản lý Do vậy, việc thiết kế vận hành HTKSNB thuộc trách nhiệm nhà quản lý cấp cao đơn vị không 86 thuộc trách nhiệm Nhà nước.vì vậy, để đơn vị nói chung nhân thúc đầu đủ tầm quan trọng của, khái niệm, mục tiêu HTKSNB; yếu tố cấu thành HTKSNB bao gồm môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán, thủ tục kiểm soát, hệ thống kiểm toán nội bộ…; mô hình xây dựng hoàn HTKSNB dựa sở dánh giá rủi ro Các văn giúp cho đơn vị nhận thức đầy đủ HTKSNB mà giúp đơn vị tổ chức thực thiết kế vận hành HTKSNB, để Hiệp hội nghề nghiệp đơn vị đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy sớm đưa HTKSNB vào đời sống thực tế đơn vị Thứ hai, thành lập Hội kiểm toán viên nội để tổ chức nghiên cứ, ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ, quy định chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nội nộ làm sở để đào tạo tổ chức thực kiểm toán nội đơn vị Kiểm toán nội nhân tố t KSNB, công cụ để kiểm tra đánh giá thường xuyên toàn hoạt động đơn vị, tính hiệu lực, hiệu việc thiết kế vận hành sách, bước thủ tục KSNB, từ phát cải tiến yếu hoạt động quản lý, HTKSNB giúp đơn vị đạt mục tiêu đặt Nhận thức tầm quan trọng kiểm toán nội HTKSNB hoạt động quản lý đơn vị, Bộ Tài nghiên cứu ban hành văn liên quan đến việc tổ chức hoạt động đơn vị đặc thù đơn vị bảo hiểm (Nghị định 45, Điều 36 Thông tư số 124/2012/TT-BTC) hay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước (Thông tư 44/2011/TT-NHNN).Tuy nhiên, Bộ tài chưa ban hành quy định kiểm toán nội cho đơn vị khác, không định hướng cụ thể 87 văn Vì vậy, đơn vị khó triển khai thực Để HTKSNB vào đời sống thực tế đơn vị nói chung đơn vị vận tải thuộc Taxi Group nói riêng, Nhà nước cần thành lập Hội kiểm toán nội tổ chức nghiên cứu, ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ, quy định chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nội đồng thời tổ chức đào tạo đội ngũ Kiểm toán viên nội cho đơn vị Việc ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội nên dựa sở hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội Viện kiểm toán viên nội ban hành có tính đến đặc thù loại hình đơn vị Việt Nam kinh tế thị trường, phù hợp với hệ thống pháp luật, trình độ, kinh nghiệm quản lý Việt Nam Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội Viện kiểm toán viên nội ban hành bao gồm: - Các chuẩn mực chung kiểm toán nội hay gọi chuẩn mực tính chất kiểm toán nội đề cập đến đặc điểm tổ chức người thực hoạt động kiểm toán nội Các chuẩn mực thực hành kiểm toán nội trình bày nội dung hoạt động kiểm toán nội tiêu chuẩn chất lượng để đánh giá hoạt động thực - Các chuẩn mực hướng dẫn cách vận dụng chuẩn mực chung chuẩn mực thi hành thực loại hình kiểm toán nội đặc thù Thứ ba, trình nghiên cứu, sửa đổi ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý kinh tế, tài chính, kế toán Nhà nước phải tính đến mục tiêu kiểm soát tính đồng HTKSNB Nhà nước với vai trò quản lý thống toàn kinh tế quốc dân ban hành hệ thống văn pháp luật ban hành đề cập đến số 88 nhân tố cấu thành HTKSNB cấu tổ chức, sách nhân sự, hệ thống kế toán, HTKSNB, công tác kế hoạch, thủ tục kiểm soát… văn để cập đến lĩnh vực chuyên môn cụ thể mà chưa tính đến mục tiêu chung HTKSNB, chưa tính đến việc phối hợp nhân tố đó, phục vụ cho trình quản lý đơn vị Do đó, nghiên cứu, sửa đổi ban hành văn pháp luật quản lý tài kế toán, quan chịu trách nhiệm ban hành cần tính đến việc kết hợp nhân tố để đạt mục tiêu chung HTKSNB Thứ tư, sở đào tạo nghiên cứu phải tăng cường việc giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức HTKSNB giúp đơn vị nhà quản lý nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, lợi ích mang lại từ HTKSNB vững mạnh nội dung HTKSNB nghiên cứu ban hành nhiều tài liệu, sách hướng dẫn tham khảo hướng dẫn cụ thể chi tiết việc thiết kế vận hành HTKSNB đơn vị b) Về phía Taxi Group đơn vị vận tải taxi thuộc Taxi Group Thứ nhất, nhà quản lý cấp cao Taxi Group cad nhà quản trị cấp cao đơn vị vận tải thuộc Taxi Group phải nhận thức tầm quan trọng lợi ích mà HTKSNB vững mạnh đem lại cho đơn vị phải xác định việc hoàn thiện HTKSNB cần thiết đơn vị Một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến HTKSNB đơn vị chưa hoàn thiện nhà quản lý cấp cao chưa nhận thức vai trò yếu tố HTKSNB, chưa xây dựng mô hình hoàn thiện HTKSNB sở đánh giá rủi ro Các nhà quản lý quan tâm dến việc nâng cao hiệu công tác quản lý lại họ tìm cách họ tìm cách hoàn thiện HTKSNB Không nhận thức đầy đủ yếu tố HTKSNB nên sách, bước thủ tục kiểm soát thiếu có thủ tục kiểm soát xây dựng lại không phù hợp không giám sát, thực triệt để, dẫn đến rủi ro xảy ra, ảnh hưởng tới mục tiêu đơn vị Do vậy, nhà quản lý cấp cao cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao hiểu biết HTKSNB đồng thời phải có tâm cao việc hoàn thiện HTKSNB đơn vị Thứ hai, tổ chức đào tạo, tuyên truyền kiến thức HTKSNB toàn thẻ cán công nhân viên đơn vị, đưa biện pháp khuyến khích họ tham gia thiết kế vận hành cách có hiệu HTKSNB Thứ ba, định nội dung hoàn thiện HTKSNB phù hợp với đặc điểm đặc thù đơn vị cụ thể Tổ chức xếp, điều chỉnh nhân tố hệ thống kiểm soát cách phù hợp có hiệu Các đơn vị khác có đặc điểm tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý không giống Thứ tư, quan tâm đầu tư trang thiết bị thiết bị tính toán, xử lý thông tin phù hợp với dịch vụ vận tải taxi thời gian tới tạo điều kiện chuẩn hóa quy trình quản lý, tăng cường phối hợp phận, nâng cao hiệu hỏa động cải thiện đáng kể HTKSNB đơn vị Nhận thức ưu việt công nghệ thông tin công tác quản lý nên đơn vị triển khai ứng dụng phần mềm vào quản lý Tuy nhiên, đơn vị cài đặt số phận đơn lẻ, chưa áp dụng đồng tất đơn vị Để cải thiện hiệu quản lý, đơn vị nên tăng cường phối hợp phòng ban, đồng phần mềm sử dụng đơn vị lxxxii KẾT LUẬN CHUNG Trong năm vừa qua, việc thành lập quản lý điều hành hoạt động kinh doanh đơn vị taxi Taxi Group trọng Đa số đơn vị kinh doanh có hiệu quả, đóng góp đáng kể cho phát triển lớn mạnh Taxi Group Tuy nhiên hoạt động quản trị điều hành nhiều hạn chế, chậm thay đổi để phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp theo chế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế như: sức cạnh tranh chưa cao, tình hình tài tiềm ẩn nguy rủi ro, cân đối tài chính, đầu tư dàn trải, chưa trọng vào đầu tư nghiên cứu phát triển, tầm nhìn chiến lược ngắn hạn nên hiệu đầu tư thấp Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn trên, song rào cản lớn lực, trình độ quản lý cấp quản lý chưa theo kịp phát triển kinh tế hệ thống kiểm soát nội nhiều hạn chế, việc xây dựng trì hệ thống kiểm soát nội có hiệu lực chưa quan tâm Kiểm toán nội công cụ hệ thống công cụ quản trị nhà quản lý cấp cao, nhằm giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đơn vị vận tải taxi thuộc Taxi Group Để phát huy tối đa vai trò với nhà quản lý đạt mục tiêu phát triển đơn vị vận tải taxi thuộc Taxi Group, kiểm soát nội giữ vai trò chủ đạo phát triển bền vững đơn vị, việc kiểm toán xác nhận tính trung thực, hợp lý; tính tuân thủ pháp luật; tính hiệu quả, kinh tế, kiểm toán nội phải đánh giá thực trạng HTKSNB để từ đề xuất giải pháp hoàn thiện nhằm tái cấu trúc đơn vị vận tải taxi thuộc Taxi Group phù hợp với điều kiện cần thiết cấp bách Tuy nhiên thực tế nay, việc nghiên cứu đánh giá cách nghiêm túc, đầy đủ HTKSNB đơn vị vận tải taxi thuộc Taxi Group chưa 91 quan tâm mức dẫn đến thực công việc kiểm toán dàn trải, hiệu không cao, nhiều đề xuất hợp lý giúp cho Nhà quản lý cấp cao đơn vị vận tải taxi thuộc Taxi Group tìm nguyên nhân giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý đơn vị vận tải taxi thuộc Taxi Group chống thất thoát, lãng phí tài sản, nguồn lực Taxi Group Để thực vai trò nhiệm vụ mình, kiểm toán nội cần nâng cao công tác nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội đơn vị vận tải taxi thuộc Taxi Group, từ đề xuất kế hoạch kiểm toán hợp lý, thực phương pháp kiểm toán phù hợp 92 NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ tên người nhận …………………………………………………… xét: Chức vụ: …………………………………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên : Đặng Minh Thu Khóa 48 – Lớp: CQ48/22.02 – Học viện Tài Chính Đề tài : “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội chu kỳ bán hàng thu tiền đơn vị vận tải thuộc Taxi Group” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên (nhiệt tình, chăm trau dồi kiến thức) …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….…… .…………………………………………………………………………………… Về ý thức kỉ luật, tuân thủ quy định công ty thực tập (có ý thức kỷ luật tốt, chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế công ty có thái độ mực với CBCNV cty) …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….…… .…………………………………………………………………………………… Kĩ giao tiếp kĩ mềm (nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt) …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….…… .…………………………………………………………………………………… Về kiến thức chuyên môn (có kiến thức nghiệp vụ) ………………………………………………………………………………….…… .…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….…… .…………………………………………………………………………………… Xác nhận công ty Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Người nhận xét 93 ... luận hệ thống kiểm soát nội Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội đơn vị vận tải thu c Taxi Group Chương 3: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội chu kỳ bán hàng thu tiền đơn vị vận tải thu c Taxi. .. HTKSNB chu kỳ bán hàng thu tiền đơn vị vận tải thu c Taxi Group 33 2.2.1 Thực trạng môi trường kiểm soát ảnh hưởng tới chu kỳ bán hàng thu tiền đơn vị vận tải thu c Taxi Group ... 2.2.1.3 Về Ban KSNB (Bộ phận kiểm toán nội bộ) 43 2.2.2 Thực trạng hệ thống kế toán đơn vị vận tải thu c Taxi Group ảnh hưởng tới chu kỳ bán hàng thu tiền đơn vị vận tải thu c Taxi Group
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN hệ THỐNG KIỂM SOÁT nội bộ CHU kỳ bán HÀNG THU TIỀN TRONG các đơn vị vận tải THUỘC TAXI GROUP , HOÀN THIỆN hệ THỐNG KIỂM SOÁT nội bộ CHU kỳ bán HÀNG THU TIỀN TRONG các đơn vị vận tải THUỘC TAXI GROUP , HOÀN THIỆN hệ THỐNG KIỂM SOÁT nội bộ CHU kỳ bán HÀNG THU TIỀN TRONG các đơn vị vận tải THUỘC TAXI GROUP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay