HOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ tại cục THUẾ TỈNH sơn LA TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

96 24 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:44

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -šš&›› - TRƯƠNG HÙNG THẮNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -šš&›› - TRƯƠNG HÙNG THẮNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành : Kinh tế, tài - Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Đình Chiến HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trương Hùng Thắng MỤC LỤC Trang phụ bìa DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CNH DN DN NQD DNNN DNTN Chữ viết đầy đủ Công nghiệp hoá Doanh nghiệp Doanh nghiệp quốc doanh Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp tư nhân ĐTNN GTGT HĐH HĐND KBNN NNT NSNN TKTN TNDN TNHH UBND XHCN Đầu tư nước Giá trị gia tăng Hiện đại hoá Hội đồng nhân dân Kho bạc Nhà nước Người nộp thuế Ngân sách nhà nước Tự khai tự nộp Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Uỷ ban nhân dân Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quản lý nhà nước thuế nhằm đảm bảo cho Nhà nước có nguồn thu ổn định, phát huy vai trò điều tiết vĩ mô kinh tế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng lành mạnh, thúc đẩy cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế thị trường Để công tác quản lý thuế thực có hiệu hoạt động tra, kiểm tra thuế phải tăng cường Hoạt động tra, kiểm tra thuế giúp cho hoạt động quản lý thuế đạt mục tiêu đề mà giúp Nhà nước phát hạn chế sách, điều chỉnh kịp thời sách, chế độ thuế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế cộng đồng góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trốn thuế, chống thất thu thuế Công tác tra, kiểm tra nói chung tra, kiểm tra lĩnh vực thuế nói riêng có vai trò quan trọng, song thực tế chưa trở thành công cụ hiệu lực để chống thất thu ngân sách răn đe hành vi, vi phạm thuế Công tác tra, kiểm tra xử lý hành vi vi phạm thuế quan thuế chưa phù hợp với thực trạng nước ta nói chung địa phương nói riêng, có tỉnh Sơn La Bên cạnh đó, nhận thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật nói chung, pháp luật thuế nói riêng chưa cao nên sai sót, gian lận thực nghĩa vụ thuế nhiều, gây thất thu cho ngân sách, bất công tuân thủ thuế nhiều hệ lụy khác kinh tế, xã hội Xuất phát từ lý trên, việc sâu nghiên cứu thực trạng công tác tra, kiểm tra thuế nhằm tìm giải pháp nâng cao hiệu công tác tra, kiểm tra thuế góp phần làm cho sách thuế thực vào sống công tác quản lý thuế đạt kết cao điều kiện cần thiết Chính việc chọn đề tài làm luận văn thạc sỹ kinh tế “Hoàn thiện công tác tra, kiểm tra thuế Cục Thuế tỉnh Sơn La giai đoạn ” vừa có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở phân tích lý luận chung tra, kiểm tra thực tiễn công tác tra, kiểm tra thuế địa bàn tỉnh Sơn La, luận văn đưa quan điểm nhằm đề xuất giải pháp công tác tra, kiểm tra để từ thực đầy đủ nội dung sách thuế, góp phần phát huy tác dụng tích cực sách thuế thành công công cải cách thuế giai đoạn tiếp theo, thực cách tốt mục tiêu, định hướng phát triển ngành thuế theo tinh thần Nghị quyết, Chỉ thị Đảng, Nhà nước tỉnh nhà Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Là công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Sơn La lý luận thực tiễn - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu số vấn đề lý luận thực tiễn công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn từ năm 2011 đến Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Về lý luận: Hệ thống hóa lý luận công tác tra, kiểm tra thuế - Về thực tiễn: Luận văn dùng làm tài liệu nghiên cứu tham khảo công tác tra, kiểm tra thuế trình học tập, vận dụng thực tế Phương pháp nghiên cứu - Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu vật biện chứng, vật lịch sử Luận văn sử dụng phương pháp cụ thể phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh, diễn giải để giải nhiệm vụ nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu luận văn Kết cấu luận văn - Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Những vấn đề chung công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Sơn La thời gian qua Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Sơn La thời gian tới 10 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ 1.1.1 Khái niệm tra, kiểm tra thuế Theo Giáo trình Nghiệp vụ thuế Học viện Tài chính, “Kiểm tra thuế hoạt động quan thuế việc xem xét tình hình thực tế đối tượng kiểm tra, từ đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ yêu cầu đặt đối tượng kiểm tra để có nhận xét, đánh giá”[4, tr.236] Trên sở quan niệm hiểu “Kiểm tra thuế hoạt động xem xét, đánh giá quan nhà nước có thẩm quyền quan, tổ chức cá nhân chịu quản lý việc thực pháp luật thuế, phí lệ phí” Theo Giáo trình Nghiệp vụ thuế Học viện Tài chính, “Thanh tra thuế hoạt động kiểm tra tổ chức chuyên trách làm công tác kiểm tra quan thuế đối tượng tra nhằm phát hiện, ngăn chặn xử lý hành vi trái pháp luật'' [4,tr.237] Trên sở quan niệm hiểu “Thanh tra thuế hoạt động kiểm tra quan nhà nước có thẩm quyền quan, tổ chức cá nhân chịu quản lý việc thực pháp luật thuế nhằm kết luận đúng, sai, đánh giá ưu khuyết điểm, góp phần hoàn thiện chế quản lý thuế, phòng ngừa xử lý vi phạm pháp luật thuế” Mối quan hệ tra thuế kiểm tra thuế: - Thanh tra, kiểm tra thuế nội dung quan trọng quản lý thuế; có mục đích phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm pháp luật thuế, góp phần thúc đẩy tổ chức, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ theo quy định pháp luật thuế - Chủ thể quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, thường quan thuế - Đối tượng quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước đơn vị nội ngành thuế - Nội dung việc chấp hành pháp luật thuế 82 thuế NNT - Có thể lựa chọn nhiều đối chiếu so sánh khác tuỳ theo yêu cầu quản lý thuế, thông thường NNT chọn đối tượng tra NNT có tỷ lệ rủi ro cao thuế (trừ trường hợp tra theo yêu cầu quan quản lý thuế cấp theo đơn thư tố giác) Tuy nhiên, mô hình phát huy hiệu cao bên cạnh việc đối chiếu so sánh số liệu theo phương pháp phân tích theo chiều dọc, phân tích theo chiều ngang phân tích tỷ suất nội doanh nghiệp, quan thuế xây dựng ngưỡng tỷ suất bình quân chung theo ngành, lĩnh vực kinh doanh thời điểm định để làm đánh giá rủi ro đối tượng phân tích Đồng thời, quan thuế nên nghiên cứu xây dựng mô hình phân tích rủi ro theo loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh sắc thuế 3.2.3.3 Hoàn thiện phương pháp tra, kiểm tra sở phân loại NNT lựa chọn qua số tỷ suất Phân loại NNT theo nhóm ngành kinh tế: NNT phân vào nhóm ngành kinh tế tương ứng theo mã ngành kinh tế quốc dân theo ngành nghề kinh doanh NNT Thông qua phân tóch ngành kinh tế để hiểu NNT thuộc nhóm ngành nào, Lĩnh vực hoạt động, đặc thù rủi ro thuờng gặp Phân loại NNT theo qui mô: NNT phân loại qui mô theo nhiều tiêu thức khác để phục vụ cho mục đích quản lý (phân theo nguồn vốn, theo doanh thu, theo số thuế nộp, theo Tài sản cố định ) Hiện nay, để phục vụ cho mục đích tra, kiểm tra NNT áp dụng phân loại theo doanh thu số thuế phát sinh Mục đích việc phân loại NNT để hiểu cấu, độ phức tạp NNT, phân loại qui mô NNT giúp cho việc phân tích sàng lọc NNT để tra, kiểm tra Đối với NNT lớn tuân theo qui trình đánh giá sàng lọc chi tiết Lựa chọn qua số tỷ suất (tính điểm): 83 Chương trình tra, kiểm tra thuế phải sử dụng tiêu thức khách quan sở tính toán tự động tỷ suất tài để xác định lựa chọn trường hợp tra, kiểm tra Việc phân tích tài thuế bao gồm tập hợp, lọc hiểu thông tin tài tình hình thuế NNT Công việc đòi hỏi phải sử dụng báo cáo tài tờ khai thuế nộp cho quan thuế Những hiểu biết NNT, ngành, giao dịch trước NNT với quan thuế hỗ trợ cho việc phân tích nguồn tài Mục tiêu việc phân tích tài thuế hiểu có việc kê khai nộp thiếu tiền thuế, tức hiểu “số thuế thất thu” Khái niệm “số thuế thất thu” phần chênh lệch số thuế mà quan thuế thực thu số thuế tối đa mà lẽ phải thu sở hoạt động NNT Việc phân tích tài để xác định số thuế thất thu tiềm tàng đòi hỏi phải hiểu biết cặn kẽ phán xét Nhìn chung, đưa định tuyệt đối việc tồn số thất thu thuế sở số tiêu, đặc biệt NNT lớn phức tạp Việc lựa chọn đạt hiệu xác kiểm tra, đánh giá xu hướng qua kỳ thông tin gần Để thực so sánh, điều quan trọng xây dựng định mức chuẩn phù hợp với điều kiện thực tế NNT, ví dụ tỷ suất tài theo ngành khu vực coi định mức chuẩn để so sánh Các số ban đầu việc thực nghĩa vụ thuế có độ rủi ro cao Để hướng dẫn cho việc lựa chọn trường hợp tra, kiểm tra phương pháp thủ công (nhân lực), cần phải xem số ban đầu sau để đánh giá việc thực nghĩa vụ thuế có độ rủi ro cao Các số chủ yếu áp dụng NNT lớn Bao cần phải hiểu đặc thù ngành cụ thể trước đưa định cuối Một số số nhận biết: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu thấp so với thu nhập, chi phí tài sản Những thay đổi cấu DN Các khoản chi phí lãi tiền vay cao 84 Có nhiều khoản bất thường Sử dụng nơi tránh thuế Các giao dịch tài phức tạp - ví dụ, bán tài sản thuê lại tài sản Vốn mỏng Có nhiều giao dịch với bên liên kết - tiền quyền, phí quản lý, phí dịch vụ trả nước Tỷ trọng doanh thu cao từ giao dịch với bên liên kết nước thuế thu nhập thấp thuế thu nhập Chuyển đổi (phân loại) lại đặc tính lợi tức chuyển lợi tức sang tổ chức không bị đánh thuế Chuyển khoản lỗ lớn Bán tài sản khoản đầu tư lớn Các khoản trả tiền quyền nước lớn nộp thuế thu nhập Có điều chỉnh thuế lớn so với thông tin tài công bố bên thuế thấp thuế Lịch sử có hành vi vi phạm thuế Hệ thống tỷ suất: Bao gồm nhóm tỷ suất chính: Khả toán; Các tỷ suất sinh lời; Các tỷ suất hiệu quả; Cơ cấu tài sản cấu nguồn vốn; Một số tiêu khác Các tỷ suất khả toán đo lường khả toán nghĩa vụ nợ đến hạn DN Các tỷ suất sinh lời đo lường khả quản lý kiểm soát chi phí thu lợi nhuận nguồn lực dành cho kinh doanh Các tỷ suất hiệu cung cấp thông tin khả quản lý kiểm soát chi phí thu lợi nhuận từ nguồn lực dành cho kinh doanh Các tỷ suất cấu tài sản nguồn vốn cung cấp thông tin thành phần tỷ trọng loại tài sản, loại nguồn vốn doanh nghiệp sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh 3.2.2.4 Xây dựng, cập nhật sở liệu Người nộp thuế để phục vụ cho công tác tra, kiểm tra thuế - Xây dựng sở liệu NNT hệ thống mạng nội ngành thuế Những thông tin NNT cần thường xuyên cập nhật gồm: + Thông tin đặc điểm, quy mô, cấu tổ chức NNT + Thông tin tình hình kết sản xuất kinh doanh 85 + Thông tin tình hình kê khai, nộp thuế + Thông tin vi phạm pháp luật nói chung vi phạm pháp luật thuế nói riêng + Thông tin khác liên quan đến NNT: Thông tin từ bên thứ ba (ngân hàng, bạn hàng, quan quản lý, hiệp hội ) Trên sở thông tin thu thập tạo điều kiện thuận lợi để quan tra phân tích, phân tích NNT theo mức độ rủi ro thuế Hệ thống thông tin thu thập, xử lý cập nhật, lưu giữ hệ thống máy tính; phân cấp khai thác, sử dụng cách hợp lý cho cấp quản lý cho phận chức - Thiết lập hệ thống mạng trao đổi thông tin với bên ngoài: Để có kết phân tích rủi ro xác tình trạng tuân thủ NNT, quan thuế phải có đầy đủ thông tin Ngoài thông tin NNT cung cấp, thông tin thân ngành thuế thu nhập trình quản lý phải truy cập, tham chiếu với thông tin khác liên quan đến NNT quan, tổ chức chuyên ngành nắm giữ Vì vậy, quan thuế phải thiết lập hệ thống mạng trao đổi thông tin để thu thập, trao đổi tích hợp thông tin với ngành liên quan Một số mạng liên kết chủ yếu cần tập trung xây dựng phát triển gồm: + Kết nối mạng trao đổi thông tin số thuế nộp quan thuế, tài kho bạc, thực thống thông tin số thu ngành quản lý số thuế nộp nhanh chóng, xác + Kết nối mạng trao đổi thông tin với Hải quan, trao đổi số thuế, số nợ thuế quan Thuế Hải quan phục vụ quản lý số thu thuế xuất nhập hỗ trợ việc kiểm tra hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT khâu xuất, nhập + Kết nối mạng trao đổi thông tin với quan đăng ký kinh doanh, kiểm soát đối tượng có đăng ký kinh doanh chưa đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý thu thuế, đồng thời báo cho quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy phép kinh doanh doanh nghiệp ngừng hoạt động, tích + Kết nối mạng trao đổi thông tin với quan quản lý doanh nghiệp nhằm thu thập tình hình sản xuất kinh doanh sản lượng, giá thành, giá bán, tình hình thị trường; đối chiếu số liệu toán tài với số thông tin 86 kê khai thuế, toán thuế + Kết nối mạng trao đổi thông tin với Cục Thống kê: thực đối chiếu số liệu điều tra thống kê với số liệu kê khai thuế + Kết nối, trao đổi thông tin với ngành Bảo hiểm xã hội, Tài nguyên, Văn hóa thông tin, Giáo dục đào tạo để đối chiếu với tiêu kê khai NNT số sắc thuế thuế thu nhập cá nhân, thuế chuyển quyền sử dụng đất 3.2.2.5 Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác tra, kiểm tra thuế - Cần nhanh chóng xây dựng mua tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thuế phù hợp với Luật Quản lý thuế nói riêng chế tự khai, tự nộp thuế nói chung, bao gồm phần mềm phân tích rủi ro để lựa chọn đối tượng tra, kiểm tra thuế - Nâng cấp sở liệu NNT, tiêu, đánh giá phân tích tình hình nộp thuế NNT; thường xuyên bổ sung, cập nhật tình hình NNT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu thông tin NNT Bảo đảm tra thuế có đủ khả thẩm quyền truy cập, kết xuất, tra cứu thông tin hệ thống mạng nội ngành tài hệ thống mạng quan khác có liên quan đến hoạt động tra thuế 3.2.2.6 Tổ chức tốt công tác xử lý sau tra, kiểm tra thuế Hoạt động tra, kiểm tra thuế thực hiệu định xử lý sau tra, kiểm tra thuế thực kịp thời đầy đủ Vì vậy, quan thuế cấp cần tổ chức tốt công tác theo dõi, đôn đốc đối tượng tra, kiểm tra thực nghiêm chỉnh định xử lý sau tra, kiểm tra thuế Những trường hợp cố tình không thực định xử lý, ngành thuế cần phải theo dõi chặt chẽ phối hợp với quan hữu quan tổ chức cưỡng chế thực định xử lý cần thiết đảm bảo pháp luật thuế thực nghiêm minh Để thực hiệu công tác này, ngành thuế cần xây dựng quy chế phối hợp chế độ đãi ngộ (chi phối hợp công tác) thoả đáng lực lượng 87 hỗ trợ, phối hợp công tác xử lý sau tra (tổ chức thu nợ thuế, cưỡng chế thu nợ thuế ) Công an, Kiểm sát, Toà án 3.2.2.7 Xây dựng quy chế phối hợp công tác công nhận kết tra, kiểm tra thuế quan tra cấp để tránh chồng chéo tiết kiệm chi phí thời gian tra Hiện nay, việc tra, kiểm tra chồng chéo quan tra loại trừ quan tra cấp thực tương đối tốt việc thông báo kế hoạch tra, kiểm tra hàng năm Tuy nhiên, việc thông báo kế hoạch tra quan tra cấp (Thanh tra Tài chính, Thanh tra nhà nước, Kiểm toán Nhà nước) nhiều chưa kịp thời nên ảnh hưởng đến hoạt động tra, kiểm tra quan thuế cấp Mặt khác, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan tra khác nhau, mục đích tra khác nên cách tiếp cận nội dung tra, kiểm tra thuế nhiều không đồng Vì vậy, nhiều trường hợp, ngành thuế phải tiến hành tra, kiểm tra lại để xác định thức nghĩa vụ thuế NNT Để thực cải cách hành hoạt động quản lý nhà nước doanh nghiệp nói riêng NNT nói chung, đòi hỏi ngành thuế phải chủ động, phối hợp với quan tra có chung đối tượng để xây dựng quy chế phối hợp, chuẩn hoá nội dung tra, kiểm tra thuế, gắn trách nhiệm quan tra, kiểm tra với kết luận tra, kiểm tra Các thông tin cần thông báo số phương tiện thông tin đại chúng qua mạng để quan có liên quan tìm hiểu thuận lợi Qua phương tiện này, quan tra thông báo cho kế hoạch tiến hành công việc để phối hợp thành đoàn công tác chung công nhận sử dụng, thực kết luận tra, kiểm tra thuế nhằm nâng cao hiệu hoạt động tra nói chung, giảm phiền hà cho đối tượng tra tiết kiệm chi phí, thời gian hệ thống tra, kiểm tra 3.2.2.8 Thường xuyên thực việc tổng kết, đánh giá hiệu công tác 88 tra, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu công tác tra Định kỳ (quý, năm), quan thuế cấp phải tiến hành đánh giá tình hình tổ chức hoạt động tra để xác định hiệu tra đánh giá tiến độ thực kế hoạch quý, năm Trên sở tiêu chí đánh giá hiệu công tác tra, kiểm tra, Cơ quan thuế trung ương phải xây dựng hệ thống tiêu đánh giá, thống mẫu biểu báo cáo, quy định chế độ báo cáo tháng, quý chặt chẽ, hướng dẫn quan thuế địa phương theo dõi, cập nhật kịp thời phương pháp tính toán tiêu báo cáo nhằm đánh giá xác hiệu công tác tra, kiểm tra thuế Từ đó, rút kinh nghiệm, tổ chức hoạt động tra, kiểm tra tốt tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu đánh giá hiệu công tác tra, kiểm tra thuế 3.2.2.9 Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại lực lượng tra viên thuế cấp Công tác đào tạo lực lượng tra phải đảm bảo mục tiêu: lực lượng cán làm công tác tra cấp giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt trình độ áp dụng ứng dụng công nghệ tiên tiến vào khâu quản lý thuế, tra, kiểm tra thuế Để có điều này, ngành thuế cần tăng cường tập trung bồi dưỡng, đào tạo đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ chuyên môn thuế, nghiệp vụ tra, kiểm tra kỹ khác cho lực lượng tra viên thuế, đặc biệt địa phương Cần có sách đào tạo thích hợp, tập trung cho số công chức có lực để hình thành đội ngũ tra thuế tinh nhuệ, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu sách chế độ, thành thạo công tác quản lý, có khả giải vấn đề phức tạp phát sinh trình tra, kiểm tra thuế NNT lớn, công ty, tập đoàn xuyên quốc gia đáp ứng yêu cầu ngày cao tiến trình hội nhập quốc tế Đồng thời đào tạo, bồi dưỡng phát triển lực lượng tra viên theo hướng chuyên môn hóa sâu theo công việc cụ thể, phù hợp với chế quản 89 lý thuế tự kê khai, tự nộp thuế qui trình tra, kiểm tra Để thực tốt định hướng phát triển nguồn nhân lực tra thuế trên, công tác bồi dưỡng cán thuế cần tiến hành theo ba cấp độ: Đào tạo bản, đào tạo chuyên sâu đào tạo nâng cao theo loại đối tượng, cụ thể: - Công chức tuyển dụng cần bồi dưỡng kiến thức quản lý thuế, tra thuế đảm bảo thực tốt công việc hoạt động tra, kiểm tra thuế như: Toàn tra viên thuế phải đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm pháp luật, phương pháp giao tiếp ứng xử văn minh, lịch với NNT - Thanh tra viên thuế phải bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu theo lĩnh vực, đối tượng nghiệp vụ tra theo sắc thuế, qui trình quản lý thuế, tra theo nhóm ngành kinh tế kỹ khác tin học, ngoại ngữ để đảm bảo thực tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu hoạt động tra, kiểm tra - Lực lượng lãnh đạo quan tra thuế, trưởng đoàn, đội trưởng đội kiểm tra phải bồi dưỡng kỹ quản lý, tổ chức điều hành hoạt động tra, kiểm tra thuế khoa học hiệu Ngoài ra, cần tăng cường lực lượng tra viên thuế, đảm bảo lực lượng tra thuế chiếm tối thiểu từ 25% - 30% tổng số cán công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thuế Cơ cấu phải triển khai áp dụng đồng cấp, đặc biệt cấp Cục thuế, cấp Cục thuế cấp thực triển khai thực Luật thuế thực quản lý thuế tới phần lớn NNT Song song với việc làm trên, ngành thuế cần có kế hoạch bố trí, xếp luân chuyển tra viên cách hợp lý, không làm ảnh hưởng tới hiệu chất lượng tra, kiểm tra NNT Có chế độ tiền lương, phụ cấp tiền thưởng thoả đáng cho đội ngũ tra viên toàn ngành thuế Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm cán thuế cấp có hành vi vi phạm pháp luật thuế; áp dụng quy chế trách nhiệm người lãnh đạo trực tiếp có cán cấp vi phạm pháp luật thuế 90 3.2.3 Các giải pháp khác 3.2.3.1 Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ Người nộp thuế Cơ quan thuế cần tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ thuế, giải kịp thời vướng mắc thủ tục, chế sách có liên quan đến nghĩa vụ thuế NNT, đảm bảo phương châm hành động ngành Thuế “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm - Đổi mới” Thường xuyên tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế” hội nghị đối thoại, tập huấn sách thuế nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế Để công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT đạt kết tốt, quan thuế cần phải thực hiện: - Phân chia nhóm NNT khác theo tiêu chí quy mô, ngành nghề, sở hữu để xác định nhu cầu chung nhóm đối tượng để cung cấp đầy đủ, hiệu dịch vụ hỗ trợ mà nhóm NNT có nhu cầu - Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền để tránh nhàm chán tổ chức thi tìm hiểu pháp luật thuế, xây dựng tiểu phẩm vui, phóng công tác quản lý thuế Tổ chức hội thảo, trao đổi thuế đài, báo phương tiện thông tin đại chúng tỉnh, huyện theo định hướng thời kỳ Định kỳ tổ chức giải đáp vướng mắc thuế quan thuế cấp - Xây dựng chương trình hỗ trợ dịch vụ thuế có chất lượng qua mạng: Hoàn thiện trang Web thuế mạng Internet tiếng Anh tiếng Việt, tạo cổng giao tiếp quan thuế với NNT để NNT tra cứu thông tin sách, chế độ thuế thủ tục thu nộp thuế cách nhanh chóng 24 giờ/ngày ngày/tuần, cụ thể: + Xây dựng hệ thống sở liệu danh bạ tổ chức, cá nhân nộp thuế đầy đủ, xác để làm sở cho việc điều tra nhu cầu cung cấp dịch vụ thuế + Cải tiến nội dung trang Web ngành thuế Internet, cập nhật thông tin thiết thực phục vụ NNT Từng bước mở số dịch vụ cung cấp cho NNT như: 91 trao đổi thư tín, hỏi đáp qua mạng + Xây dựng sở liệu hướng dẫn, hỏi đáp sách thuế, thủ tục kê khai, nộp thuế theo chủ đề thuế, theo trường hợp (như hỗ trợ trước kê khai, hỗ trợ kê khai hỗ trợ sau kê khai thuế) phù hợp với loại tổ chức, cá nhân nộp thuế để cung cấp thông tin qua mạng cho NNT khai thác; đồng thời, hỗ trợ cán cung cấp dịch vụ tra cứu để giải đáp vướng mắc cho NNT cách xác thống + Xây dựng, quản lý trung tâm hỏi đáp thuế qua điện thoại tự động + Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc trao đổi cung cấp dịch vụ trực tuyến cho NNT, cho đại lý thuế như: đăng ký thuế, kê khai thuế điện tử, gửi hồ sơ thuế qua mạng… - Hàng năm tổ chức Hội nghị tuyên dương NNT cấp toàn quốc để tôn vinh khen thưởng NNT chấp hành tốt nghĩa vụ thuế Nhà nước - Kiện toàn máy thực công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT đủ mạnh, đặc biệt sở giao dịch trực tiếp với NNT Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên chuyên nghiệp giỏi nghiệp vụ thuế mà phải hiểu biết chế độ kế toán, tài doanh nghiệp văn hoá giao tiếp, ứng xử - Sử dụng đồng thời biện pháp tuyên truyền, khuyến khích tự giác thực hiện, kiểm tra, tra, xử lý vi phạm cưỡng chế thực để nâng cao hiệu công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT 3.2.3.2 Tăng cường phối hợp với ban ngành khác địa phương việc điều tra, phối hợp xử lý giải vụ việc liên quan đến Người nộp thuế Thông thường địa bàn hoạt động NNT rộng họ có liên quan tới nhiều đối tượng quan nhà nước khác xã hội, nên để đạt hiệu tra, kiểm tra thuế, quan thuế cần phối hợp chặt chẽ với quan nhà nước khác, với quan công an điều tra, phối hợp xử lý giải vụ việc liên quan đến NNT Cụ thể là: - Cơ quan thuế cần tăng cường phối hợp với quan công an cấp nhằm phát kịp thời, xử lý nghiêm minh vụ vi phạm pháp luật thuế - Tăng cường kết hợp điều tra, xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức có hành vi bỏ kinh doanh trái phép, bán hoá đơn bất hợp pháp vi 92 phạm quy định Luật thuế Luật kế toán - Đẩy mạnh đôn đốc cá nhân, doanh nghiệp nợ đọng thuế, phối hợp điều tra, xử lý doanh nghiệp bỏ trốn, đặc biệt doanh nghiệp nợ thuế 3.2.3.3 Thường xuyên tranh thủ lãnh đạo đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài Tổng cục Thuế - Thường xuyên quán triệt tổ chức triển khai thực có hiệu Chỉ thị, Nghị Đảng cấp; đặc biệt Chỉ thị, Nghị Tỉnh ủy Sơn La, Kế hoạch UBND tỉnh đạo, điều hành công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn - Triển khai đồng quy định Luật quản lý thuế, chế, sách pháp luật thuế, thu ngân sách hành; văn đạo Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; Nghị HĐND tỉnh Sơn La chế điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách UBND tỉnh, xây dựng phương án đạo, điều hành thu ngân sách năm sát với tình hình thực tế phát sinh 93 KẾT LUẬN Nhận thức yêu cầu cấp bách thách thức trình hoàn thiện hội nhập kinh tế quốc tế, ngành Thuế Việt Nam xây dựng chiến lược cải cách thuế toàn diện đến năm 2020 Bởi vậy, việc đại hoá công tác quản lý thuế nói chung đại hoá công tác tra, kiểm tra thuế nói riêng tất yếu Trước tình hình tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tra, kiểm tra thuế Cục Thuế tỉnh Sơn La giai đoạn ” để nghiên cứu Với nội dung phân tích chương, luận văn cố gắng thực mục tiêu, yêu cầu đề tài với vấn đề chủ yếu sau: Một là, hệ thống hoá, kế thừa vấn đề lý luận công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp mô hình quản lý thuế Hai là, đánh giá thực trạng hoạt động công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp Sơn La thời gian qua Từ tồn nguyên nhân, việc làm chưa làm công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Sơn La Ba là, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp Sơn La nói riêng nước nói chung cho phù hợp với công cải cách hành thuế thời gian tới Với thời gian lực nghiên cứu hạn chế, luận văn tránh khỏi sai sót định, tác giả mong nhận ý kiến góp ý chân thành thầy, cô, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, để luận văn hoàn thiện tốt cấp độ nghiên cứu cao Tác giả xin chân thành cảm ơn tận tình của: Các thầy, cô khoa sau đại học (trong suốt trình học tập, nghiên cứu); Giảng viên hướng dẫn (T.S Nguyễn Đình Chiến); Cục Thuế tỉnh Sơn La; đồng nghiệp, gia đình, bạn bè tận tình giúp đỡ động viên để tác giả hoàn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (2007), Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thực xử lý vi phạm pháp luật thuế Cục Thuế tỉnh Sơn La (2013), Báo cáo tổng kết công tác tra, kiểm tra thuế từ năm 2009-2013 Chính phủ nước Cộng hoà XHCNVN (2007), Nghị định số 98/2007/NĐCP quy định xử phạt vi phạm pháp luật thuế cưỡng chế thi hành Quyết định hành thuế Học viện tài (2008), Giáo trình Nghiệp vụ thuế, NXB Tài chính, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, khoá XI (2005), Luật Doanh nghiệp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, khoá XI (2005), Luật Đầu tư, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, khoá XI (2006), Luật Quản lý Thuế, NXB Tài chính, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, khoá XII (2008), Luật Thuế Giá trị gia tăng, NXB Tài chính, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, khoá XII (2008), Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, NXB Tài Chính, Hà Nội 10 Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, khoá XII (2010), Luật Thanh 11 tra, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Tổng cục Thuế (2005), Quyết định số 1166/QĐ-TCT ngày 31/10/2005, Qui trình tra, kiểm tra doanh nghiệp 12 Tổng cục Thuế (2005), Tài liệu tập huấn chương trình cải cách đại hoá ngành thuế đến năm 2010 13 Tổng cục Thuế (2009), Quyết định số 460/QĐ-TCT ngày 05/5/2009, Qui trình tra doanh nghiệp 14 Tổng cục Thuế (2011), Chương trình cải cách đại hoá công tác 15 tra, kiểm tra giai đoạn 2011-2015 Tổng cục Thuế (2011), Tài liệu tập huấn chương trình cải cách đại hoá ngành thuế đến năm 2020 16 Hoàng Vân Anh (2008), Một số biện pháp đổi công tác tra, kiểm tra thuế điều kiện thực Luật Quản lý thuế Việt Nam Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Tài Chính 17 Nguyễn Quang Việt (2013), Cục Thuế Sơn La: Mục tiêu nhập câu lạc 2.000 tỷ đồng, Tạp chí Thuế nhà nước tháng 9/2013 18 Website Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn 19 Website Tổng cục Thuế: www.gdt.gov.vn CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Tôi là: Nguyễn Đình Chiến Cán HDKH cho học viên: Trương Hùng Thắng Về đề tài luận văn: “Hoàn thiện công tác tra, kiểm tra thuế Cục Thuế tỉnh Sơn La giai đoạn nay” Chuyên ngành: Kinh tế, tài - Ngân hàng Mã số: 60.31.12 Trong trình hướng dẫn học viên viết luận văn, có số nhận xét sau: Về tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu học viên Học viên có tinh thần, thái độ tốt học tập, nghiên cứu; thực cầu thị, có khả nghiên cứu độc lập sáng tạo Nội dung kết nghiên cứu luận văn Luận văn có nội dung nghiên cứu vừa phong phú, vừa chuyên sâu học viên nghiên cứu công phu nghiêm túc Kết nghiên cứu đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đề Luận văn yêu cầu Luận văn thạc sĩ kinh tế Tiến độ thực luận văn Hoàn thành theo tiến độ quy định Bố cục trình bày luận văn Bố cục hợp lý, trình bày rõ ràng, mạch lạc, đáp ứng yêu cầu quy định Đề nghị Học viện cho phép học viên bảo vệ luận văn trước hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2014 NGƯỜI NHẬN XÉT Nguyễn Đình Chiến ... chung công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Sơn La thời gian qua Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác tra, kiểm. .. chọn đối tượng tra 1.2.3 Sự cần thiết hoàn thiện công tác tra, kiểm tra thuế Việt Nam - Một là, xuất phát từ mục đích, yêu cầu công tác tra, kiểm tra thuế: Công tác tra, kiểm tra thuế nhằm phát... xử, tác phong mẫu mực cán làm công tác tra, kiểm tra thuế - Năm là, xuất phát từ thực trạng công tác tra, kiểm tra thuế hành: Nhận thức tra, kiểm tra thuế chức quan trọng công tác quản lý thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ tại cục THUẾ TỈNH sơn LA TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY , HOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ tại cục THUẾ TỈNH sơn LA TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY , HOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ tại cục THUẾ TỈNH sơn LA TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay