Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty TNHH cơ khí chính xác thăng long

113 22 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:43

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Vũ Địch Dũng LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị Công ty TNHH Cơ khí xác Thăng Long”,Tôi nhận đƣợc nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện Ban Giám hiệu, Khoa Sau Đại học Trƣờng Đại học Lƣơng Thế Vinh Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành giúp đỡ Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS.Lý Minh Khải – thầy giáo trực tiếp hƣớng dẫn bảo cho Tôi hoàn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơnbạn bè, đồng nghiệp Tôi công tác Công ty TNHH Cơ khí xác Thăng Long tạo điều kiện, cung cấp số liệu giúp đỡ Tôi suốt trình thực hoàn thành luận án TÁC GIẢ LUẬN ÁN Vũ Địch Dũng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .1 LỜI CẢM ƠN .2 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG LỜI NÓI ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp .7 1.1.1 Khái niệm cấu tổ chức 1.1.2 Khái niệm cấu tổ chức doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò cấu tổ chức doanh nghiệp 1.1.4 Các loại hình tổ chức doanh nghiệp 1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp 1.2.2 Nguyên tắc tổ chức máy quản trị doanh nghiệp 1.2.3 Nội dung cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp 10 1.2.4 Các thuộc tính cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp 11 1.2.5 Các mô hình cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp 24 1.3 Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp 26 1.3.1 Khái niệm hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp 27 1.3.2 Yêu cầu hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp 27 1.3.3 Mục tiêu hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp .27 1.3.4 Vai trò, cần tiết phải hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp 28 1.3.5 Tiêu chí đánh giá cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp 29 1.3.6 Nội dung hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp 31 1.3.7 Qui trình hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp 32 Chƣơng THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG 39 2.1.Tổng quan Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long 39 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển Công ty 39 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động ngành nghề sản xuất kinh doanh Công ty 42 2.1.3 Một số kết sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2011 – 2015 43 2.2.Thực trạng cấu tổ chức BMQT Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long 47 2.2.1.Thực trạng cấu tổ chức máy quản trị Công ty 47 2.2.2 Chức nhiệm vụ máy quản trị Công ty 49 2.2.3 Thực trạng luồng thông tin quản lý điều hành máy quản trị Công ty .52 2.2.4 Thực trạng nguồn nhân lực Công ty 54 2.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến cấu tố chức máy quản trị Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long 61 2.3.1 Các yếu tố môi trường bên Công ty .61 2.3.2 Các yếu tố môi trường bên Công ty 65 2.4.1 Đánh giá ưu nhược điểm cấu tổ chức BMQL Công ty theo thuộc tính .68 2.4.2.Đánh giá ưu, nhược điểm cấu tổ chức BMQT củaCông ty theo kết quả, hiệu hoạt động 71 2.4.4 Nguyên nhân nhược điểm cấu tổ chức máy quản trị Công ty 75 Chƣơng 77 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG 77 3.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện cấu tổ chức BMQT Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long 77 3.1.1 Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 77 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị Công ty .78 3.1.3 Nguyên tắc hoàn thiện cấu tổ chức BMQT Công ty 79 3.1.4 Mục tiêu hoàn thiện cấu tổ chức BMQT Công ty 80 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện cấu tổ chức BMQT Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long 80 3.2.1.Đề xuất hoàn thiện mô hình cấu tổ chức BMQT Công ty 80 3.2.2 Hoàn thiện chức nhiệm vụ cấu tổ chức BMQT Công ty 85 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nội của Công ty .94 3.2.4 Tăng cường sử dụng quyền hạn tham mưu quyền hạn chức Công ty 97 3.2.6 Nâng cao phối hợp hoạt động phận, cá nhân Công ty 98 3.3 Một kiến nghị .99 3.3.1 Kiến nghị Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long 99 3.3.2 Kiến nghị Nhà nước cấp ngành 101 KẾT LUẬN .103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BMQT CBCNV CCTC DN HĐKT HĐQT HĐTV KT-KT KD VHXH Viết đầy đủ Bộ máy quản trị Cán công nhân viên Cơ Cấu tổ chức Doanh Nghiệp Hợp đồng kỹ thuật Hội đồng quản trị Hội đồng thành viên Kinh tế - Kỹ thuật Kinh Doanh Văn hóa xã hội Từ viết tắt LĐ NSLĐ PCCC SXKD TNDN TNHH SX SP TL XDCB Viết đầy đủ Lao Động Năng suất lao động Phòng cháy chữa cháy Sản xuất kinh doanh Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Sản Phẩm Thăng Long Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 2.1.Tình hình vốn tài sản Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long giai đoạn 2011-2015 44 Bảng 2.2 Kết hoạt động SXKD Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long giai đoạn 2011-2015 46 Bảng 2.3 Lao động Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long giai đọan 2011-2015 chia theo giới tính 55 Bảng 2.4 Lao động Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long giai đoạn 2011-2015 chia theo tính chất lao động 56 Bảng 2.5 Lao động Công ty TNHH Cơ khí Chính xác 2011- 2015 theo trình độ đào tạo 58 Bảng 2.6.Cơ cấu Ban giám đốc theo trình độ đào tạo đội tuổi đến năm 2016 59 Bảng 2.7.Cơ cấu đội ngũ cán Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật theo trình độ đào tạo độ tuổi đến năm 2016 59 Bảng 2.8 Cơ cấu đội ngũ cán Phòng Kế toán– Tài theo trình độ đào tạo độ tuổi đến năm 2016 60 Bảng 2.9.Cơ cấu đội ngũ cán Phòng Hành Lao động theo trình độ đào tạo độ tuổi đến năm 2016 60 Bảng 3.1 So sánh cấu tổ chức Ban giám đốc phòng chức 10 Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long trƣớc sau hoàn thiện 92 Bảng 3.2 So sánh tầm quản trị số cấp quản trị Công ty TNHH Cơ khí 11 Chính xác Thăng Long trƣớc sau hoàn thiện 93 Bảng 3.3 So sánh phận chức phân xƣởng sản xuất 12 Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long trƣớc sau hoàn thiện 93 Bảng 3.4 So sánh máy quản trị Công ty TNHH Cơ khí Chính 13 xác Thăng Long trƣớc sau hoàn thiện 94 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Tên Sơ Đồ STT Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản trị Công ty TNHH Cơ khí Chính Xác Thăng Long Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức máy quản trị Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long sau hoàn thiện Sơ đồ 3.2 Luồng thông tin vận hành nội Phòng Tổ chức Lao động Công ty sau hoàn thiện Sơ đồ 3.3 Luồng thông tin vận hành máy Phòng Kế hoạch Công ty sau hoàn thiện Sơ đồ 3.4 Luồng thông tin vận hành máy Phòng Kế toán Tài Công ty sau hoàn thiện Trang 48 83 95 96 96 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Tên Biểu Đồ STT Biểu đồ 2.1 Vốn tài sản Cty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long giai đoạn 2011-2015 Biểu đồ 2.2 Doanh thu, lợi nhuận Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long giai đoạn 2011- 2015 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu lao động theo giới tính Công ty Cơ khí Chính xác Thăng Long giai đoạn 2011 -2015 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu lao động theo tính chất lao động Công ty Cơ khí Chính xác Thăng Long giai đoạn 2011-2015 Trang 45 46 55 57 LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long DN chuyên gia công cột viễn thông loại, mạ kẽm theo tiêu chuẩn quốc tế, sản xuất mặt hàng khí nhƣ Bulông, êcu, ma ní, khóa cáp loại, gá trạm BTS; sản xuất, lắp đặt loại cột anten, dây co tam giác nhƣ cột vuông, cột tự đứng, phụ kiện cho cột anten; sản xuất bulông móng M22, M24, tăng đơ, loại cột cho công trình mở rộng mạng lƣới thông tin di động Viettel, Mobile phục vụ cho công trình quân đội; sản xuất gông G0, G3, móc cao su ABC… Sản phẩm Công ty không cung cấp cho đối tác khách hàng lớn nƣớc nhƣ: Tập đoàn Viễn thông Quân đôi Viettel, Công ty Cổ phần công trình Viettel, Tổng công ty mạng lƣới Viettel, Công ty cổ phần Đầu tƣ Quốc tế Viettel, Công ty phát triển Công nghệ Quốc tế Toàn cầu Gtel, Mạng di động Vinaphone, Mobilephone… mà xuất nhiều nƣớc giới nhƣ: Angola, Arabic, Haiti, Burundi, Peru, Cameroon, Moziambique, Công hòa Liên bang Đức nhiều nƣớc Châu Âu khác Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long đƣợc thành lập năm 2001 theo giấy phép Sở Kế hoạch Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp Xuất phát điểm Công ty xƣởng sửa chữa sản xuất khí nhỏ với thiết bị máy móc lạc hậu Trong hai năm đầu 2001 –2002 sản phẩm sản xuất chủ yếu mặt hàng gia công khí nhỏ, phụ tùng ôtô xe máy, phƣơng tiện vận tải; loại bulông,ma ní, cột anten phục vụ công trình quân đội Đến nay, sau 15 năm hoạt hoạt động Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long mở rộng phát triển nhanh, số lƣợng mặt hàng tăng vọt với khối lƣợng chất lƣợng sản phẩm tăng lên nhiều lần Ngoài mặt hàng truyền thống,Công ty sản xuất nhiều mặt hàng với chất lƣợng cao, thỏa mãn yêu cầu khách hàng nƣớc Lao động Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long đến năm 2016 342 ngƣời, dự kiến lên 600 ngƣời thời gian tới, có 60% lao động lành nghề, có kỹ thuật 40% lao động phổ thông Tổng giá trị tài sản năm 2012 gần 167,3 tỷ, năm 2013 lên gần 187 tỷ, năm 2014 lên gần 230 tỷ năm 2015 lên 231 tỷ đồng Doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ năm 2011 đạt gần 155 tỷ đến năm 2015 đạt 204 tỷ,tăng 31,7% so với năm 2011.Thuế thu nhập DN năm 2011 nộp gần 229 tỷ, năm 2013hơn210 tỷ năm 2014 gần 107 tỷ đồng.Lợi nhuận sau thuế năm 2011 đạt gần 687 tỷ, năm 2013 631 tỷvà năm 2015 đạt 448 tỷ đồng Thông điệp Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long là: “Sản xuất chất lƣợng ngoại, giá nội –giá trị đích thực, hài lòng tín nhiệm khách hàng đối tác thƣớc đo thành công Công ty”.Mục tiêu Công ty là:“Trở thành ngƣời tiên phong lĩnh vực SXKD khí; cung cấp sản phẩm thỏa mãn trông đợi khách hàng, xa tiếp tục mở rộng SXKD tạo đà để Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long trở thành DN lớn mạnh hàng đầu Việt Nam” Xuất phát từ tầm quan trọng cấu tổ chức BMQT DN xƣơng sống quan đầu não DN;nơi hoạch định chiến lƣợc, kế hoạch nhƣ tổ chức thực mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD đạt kết quả, hiệu cao nhất, nâng cao phúc lợi đời sống thành viên DN.Các kết SXKD đạt đƣợc, nhƣ kỳ vọng vƣơn tới tầm cao DN tách rời vai trò định xƣơng sống máy đầu não DN, cấu tổ chức BMQT DN Đặc biệt điều kiện kinh tế thị trƣờng hội nhập ngày sâu rộng đứng trƣớc bối cảnh thời hiệu Hiệp định Thƣơng mại xuyên Thái Bình dƣơng (TPP) có hiệu lực việc hoàn thiện cấu tổ chức BMQT DN có vai trò quan trọng hơn, yếu tố định thành bại DN Mặt dù năm qua, Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long đạt đƣợc kết quan trọng, SXKD phát triển, doanh thu, thu nhập ngày tăng Tuy vậy, tăng trƣởng phát triển Công ty chƣa tƣơng xứng với Nhiệm vụ:Sản xuất sản phẩm vỏ nhà trạm BTS vỏ nhà máy nổ Công ty theo lệnh Công ty.Tổ chức sản xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối ngƣời thiết bị phân xƣởng Phân xƣởng mạ kẽm Chức năng:Là phận giúp việc cho Ban giám đốc quản lý vận hành toàn hệ thống dây chuyền thiết bị, máy móc mạ kẽm, đảm bảo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn Phối hợp đơn vị liên quan thực nhiệm vụ chung mà ban giám đốc đề Nhiệm vụ:Mạ kẽm nhúng nóng sản phẩm Công ty nhƣ bulông, êcu, gông, khóa, cột anten Phân xƣởng lắp ráp Chức năng:-Lắp ráp cột tự đứng công trình viễn thông -Phối hợp linh hoạt công tác tiêu thụ sản phẩm Nhiệm vụ:-Tổ chức lắp ráp đồng hóa sản phẩm theo kế hoạch Công ty -Tuyệt đối tuân thủ nội qui Công ty Đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối ngƣời thiết bị xƣởng sản xuất, lắp ráp phân xƣởng +Tổ lắp phụ kiện:-Đôn đốc theo dõi tiến độ lắp ráp sản phẩm cập nhật báo cáo kết lắp ráp hàng ngày -Có nhiệm vụ lắp ráp linh phụ kiện phụ kiện với thành sản phẩm hoàn chỉnh, sau KCS xong chuyển vào kho thành phẩm +Tổ lắp ráp cột: Có nhiệm vụ lắp ráp cột thành công trình hoàn chỉnh, sau đóphân xƣởng lắp ráp có trách nhiệm nghiệm thu thực tế công trình 5.Kho thành phẩm -Xuất, nhập vật tƣ,hàng hóa chủng loại, đủ số lƣợng, kịp thời gian, phục vụtốt nhu cầu SXKD đơn vị theoquy định Công ty -Bảo quản hàng hoá, không để tổn thất, mát, hƣ hỏng, xếp khoa học, gọn gàng, ngăn nắp kho -Thực công tác PCCC, phòng chống mƣa bão, ngập lụt; chống mối, mọt, côn trùng; đảm bảo điều kiện vệ sinh, thông thoáng, đảm bảo mặt bằngsắp xếp phù 91 hợp với chủng loại vật tƣ, hàng hoá -Thực kiểm kê vật tƣ, hàng hóa theođịnh kỳ kế hoạch hàng năm -Quản lý sử dụng tốt lực lƣợng lao động kho hàng -Nghiên cứu, đề xuất, cải tiến công tác quản lý kho tàng -Nghiên cứu, tham gia xây dựng ban hành thị, thông báo, quy định nhập, xuất kho, bảo quản hàng hoá, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại kho quy định liên quan khác đến kho -Theo dõi tình hình hàng hóa tồn kho; báo cáo kịp thời hàng ứng đọng, tồn kho chậm luân chuyển,quá thời hạn, thông tin cho đơn vị, cá nhân liên quan giải quyếtkịp thời d.So sánh cấu tổ chức BMQT Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long sau hoàn thiện Từ thực trạng cấu tổ chức BMQT trƣớc hoàn thiện trình bầy Chƣơng sau hoàn thiện trình bày Chƣơng trên, so sánh đối chiếu với để trực giác thấy rõ nội dung hoàn thiện Luân văn thông qua bảng so sánh sau đây: Bảng 3.1 So sánh cấu tổ chức Ban giám đốc phòng chức Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long trƣớc sau hoàn thiện Trƣớc hoàn thiện Sau hoàn thiện I.Cơ cấu Ban giám đốc I.Cơ cấu Ban giám đốc 1.Giám đốc Công ty 1.Giám tốc Công ty 2.Phó giám đốc Công ty 2.Phó giám Công ty 3.Phó giám đốc Công ty II.Cơ cấu phòng chức II.Cơ cấu phòng chức 1.Phòng Kế hoạch Kỹ thuật 1.Phòng Kế hoạch 2.Phòng Hành Lao động 2.Phòng Kỹ thuật 3.Phòng Kế toán Tài 3.Phòng Tổ chức Lao động 4.Phòng Hành Quản trị 5.Phòng Kế toán Tài 92 Số thành viên Ban giám đốc số phòng chức sau hoàn thiện nhiều trƣớc hoàn thiện, Ban giám đốc tăng Phó giám đốc, phòng chức tăng Bảng 3.2 So sánh tầm quản trị số cấp quản trị Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long trƣớc sau hoàn thiện Trƣớc hoàn thiện Sau hoàn thiện Tầm quản trịvà cấp quản trị Tầm quản trịvà cấp quản trị 1.Chủ tịch HĐTV Công ty 1.Chủ tịch HĐTV Công ty 2.Ban giám đốc Công ty 2.Ban giám đốc Công ty 3.Phòng chức Công ty 3.Phòng chức Công ty 4.Bộ phận chức Công ty 4.Các phân xƣởng phân SXKD Công ty 5.Phân xƣởng sản xuất Công ty Bảng 3.3 So sánh phận chức đơn vị SXKD Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long trƣớc sau hoàn thiện Trƣớc hoàn thiện Sau hoàn thiện I.Các phận chức I.Các đơn vị sản xuất kinh doanh 1.Phân xƣởng Thăng Long 1.Phân xƣởng sản xuất khí 2.Tổ điện 2.Phân xƣởng lắp ráp 3.Đội xe 3.Phân xƣởng mạ kẽm 4.Bảo vệ 4.Phân xƣởng sản xuất vỏ trạm Shelter 5.Kho thành phẩm 5.Kho thành phẩm II.Các phân xƣởng sản xuất 1.Phân xưởng tiện 2.Phân xưởng gia công áp lực 3.Phân xưởng hàn kết cấu 4.Phân xưởng cột cao 93 Bảng 3.4 So sánh máy quản trị Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long trƣớc sau hoàn thiện Trƣớc hoàn thiện Cấp quản trị Sau hoàn thiện Cấp quản trị Số lƣợng Số lƣợng 1.Chủ tịch HĐTV 1.Chủ tịch HĐTV 2.Ban giám đốc 2.Ban giám đốc 3.Phòng chức 3.Phòng chức 10 4.Phân xƣởng, phận chức 4.Phân xƣởng phận SXKD Tổng số 15 Tổng số 23 Nhìn vào bảng ta thấy, số cán lãnh đạo BMQT Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long trƣớc hoàn thiện 14 ngƣời, kể Chủ tịch HĐQT 15 ngƣời, sau hoàn thiện 22 ngƣời, Chủ tịch HĐQT 23 ngƣời, tăng ngƣời so với trƣớc hoàn thiện Tuy nhiên, chủ yếu tăng cấp quản trị phòng chức năng, trƣớc hoàn thiện có phòng phòng có Trƣởng phòng, Phó phòng Còn sau hoàn thiệnsố phòng chức từ lên phòng Trƣởng phòng lại có thêm Phó phòng để đáp ứng yêu cầu quản trị thực tiễn Công ty 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nội của Công ty Để BMQT Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long vận hành lãnh đạo, đạo có hiệu lực, hiệu việc xác định luồng thông tin quản lý từ dƣới phân xƣởng lên phòng chức năng; từ phòng chức lên Ban giám đốc, Chủ tịch HĐQT thông tin đạo từ xuống Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, phòng chức năngđến phân xƣởng sản xuất vô quan trọng, thiếu đƣợc Đây sở điều kiện để BMQT Công ty nắm bắt kịp thời, đầy đủ, xác thông tin tình hình SXKD từ đơn vị cở sở theo nội dung thời gian thông tin định, để sở đƣa 94 định đạo điều hành kịp thời, xác thực, có hiệu lực, hiệu Tuy nhiên, để có thực đƣợc chế độ thông tin đạo điều hành này, trƣớc hết BMQT Công ty phải xây dựng đƣợc chế độ thông tin nội Hơn để xây dựng đƣợc Chế độ thông tin nội này, trƣớc hết phải xác định đƣợc nhu cầu thông tin từ Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc phòng, phận chức năng.Trên sở yêu cầu thông tin nội dung thời gian cấpsẽ xây dựng thành biểu mẫu báo cáo với qui định cụ thể đơn vị lập, gửi đơn vị nhận,xử lý báo cáovà Chủ tịch HĐQT kýquyết định ban hành thành chế độ thong tin nội để áp dụng cho toàn Công ty thực Về hình thức truyền đƣa thong tin gửi văn bản, nhiên điều kiện công nghệ thông tin nay, chủ yếu truyền đƣa qua mạng thông tin nội (mạng LAN)nếu có truyền đƣadƣới dạng thƣ điện tử (E.mail) qua mạng thông tin Internet công cộng Có thể khái quát hóa nội dung luồng thông tin đạo điều hành hay thông tin vận hành nội BMQT Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long nhƣ số sơ đồ minh họa số phòng chức Công ty dƣới đây: Sơ đ 3.2 Luồng thông tin vận hành nội Phòng Tổ chức Lao động Công ty Ban giám đốc ` Tham mƣu, đề xuất công tác tổ chức lao độngcủa Công ty Phòng Phối hợp công tác Kỹ thuật liên quan Phòng Kế hoạch Phối hợp công việc liên quan Chỉ đạo, kiểm tra thực công tác tổ chức lao động Công ty Phòng Tổ chức Lao động Báo cáo kết SXKDtheo chế độ qui định yêu cầu điều kiện đảm bảo thực nhiệm vụ Công ty giao Phối hợp công việc liên quan Phòng Kế toán Tài Chỉ đạo, kiểm tra, hƣớng dẫn thực hiệncông tác tổ chức LĐcácbộ phận chức năng, đơn vị sản xuất Các phân xƣởng phận SXKD 95 Sơ đồ 3.3 Luồng thông tin vận hành máy Phòng Kế hoạch Công ty Ban Giám đốc Công ty Tham mƣu xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch Công ty Phòng Phối hợ Phối hợp Tổ chức tác nghiệp L.động Phòng Kỹ thuật Chỉ đạo xây dựng chiến lƣợc,kế hoạch Công ty Phối hợp Phòng kế tác nghiệp hoạch Tham mƣu, đề đạt công tác kế hoạch SXKD Phòng Phối hợp H.chính Phối hợp Quản tác nghiệp tác nghiệp trị Chỉ đạo, kiểm tra thực kế hoạch SXKD Phòng Kế toán Tài Các phân xƣởng phận SXKD Sơ đồ 3.4 Luồng thông tin vận hành máy Phòng Kế toán -Tài Công ty Ban Giám đốc Công ty ` Tham mƣu, đề xuất công tác kế toántài Phối hợp Phòng Ngh nghiệp vụ Kỹ thuật Liên liên quan Phòng Kế hoạch Chỉ đạo thực công tác kế toán tài Phối hợp Phối hợp Phòng nghiệp vụ kế toán liên quan T.chính nghiệp vụ liên quan Tham mƣu, đề đạt công tác Chỉ đạo thực công tác kế toán, tài Công ty kế toán tài Các phân xƣởng phận SXKD Chú thích:Chỉ đạo điều hành Phản hồi, đề xuất, tham mƣu Phối hợp, hiệp đồng 96 Phối hợp Phòng T.chức nghiệp vụ L.Động liên quan Phòng H.chính Quảntrị 3.2.4 Tăng cường sử dụng quyền hạn tham mưu quyền hạn chức Công ty Xuất phát từ thực trạng quyền hạn tham mƣu chƣa trở thành thông lệ đời sống Công ty đƣợc thực phạm vi hạn chế Tình hình dẫn đến hoạt động Công ty chƣa đạt đƣợc hiệu lực, hiệu nhƣ mong muốn Để khắc phục thực trạng này, lãnh đạo Công ty cần mở rộng việc sử dụng quyền hạn tham mƣu đội ngũ cán công nhân viên thuộc Công ty Trƣớc hết, phía nhà quản trị trực tuyến phải hiểu tham mƣu tốt, thạo việc hỗ trợ không làm giảm uy tín nhà quản trị trực tuyến, cần cho đƣợc phát huy, tạo điều kiện ủng hộ cho tham mƣu.Theo đó, Công ty cần có biện pháp khuyến khích nhà quản trị trực tuyến sử dụng tham mƣu đƣa định Mặt khác, phận tham mƣu cần phải giành giữ đƣợc tự tincậy nhà quản trị trực tuyến, đƣa lời khuyên hay dịch vụ nào, để làm đƣợc điều họ phải tiếp xúc chặt chẽ với phận tác nghiệp, thu thập đầy đủ thông tin để đảm bảo tính xác, độ tin cậy, đƣa đƣợc cách giải vấn đề, nêu lên vấn đề Thực tế, quyền hạn chức đƣợc thực hạn chế, phạm vị quan hệ Giám đốc, Phó giám đốc Chủ tịch HĐQT Do đó, để thực hiệu quyền hạn chức năng, cần xác định rõ công việc cần có ủy quyền chức từ quyền hạn trực tuyến Chủ tịch HĐQT hay Ban giám đốc qui định rõ phạm vi quyền hạn ngƣời đƣợc ủy quyền ngƣời chịu tác động quyền hạn Tuy nhiên, để thực đƣợc tốt việc tăng cƣờng sử dụng quyền hạn tham mƣu quyền hạn chức năng, Công ty cần phải thƣờng xuyên mở lớp đào tạo gửi đào tạo cho cán công nhân viên để có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật, kỹ năng, công nghệ …để từ sẵn sàng đảm nhiệm thực quyền hạn tham mƣu hay chức cán công viên Công ty 97 3.2.5 Tăng cường phi tập trung hóa quản trịcủa Công ty Theo cấu tổ chức BMQT tại, Chủ tịch HĐQT ngƣời lãnh đạo cao nhất, điều hành hoạt động chịu trách nhiệm cho hoạt động Công ty, đồng thời ngƣời định cuối cùng.Ban giám đốc tham mƣu giúp đỡ Chủ tịch HĐQT lĩnh vực đơn vị mà họ đƣợc giao quản lý, quyền định có quyền đƣợc ủy quyền Chủ tịch HĐQT Các Trƣởng phòng có nhiệm vụ giúp việc cho cấp quản lý cao (Giám đốc Phó giám đốc), không đƣợc ủy quyền hay trao quyền định Để nâng cao tính dân chủ quản trị, giảm bớt gánh nặng cho Chủ tịch HĐQT tiến hành ủy quyền trao quyền cho Giám đốc Phó giám đốc, chí cho Trƣởng phòng trƣờng hợp định Giám đốc, Phó giám đốc hay Trƣởng phòng đƣợc ủy quyền trao quyền có quyền định quản trị lĩnh vực đƣợc giao có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch HĐQT Tuy nhiên, đôi với việc tăng cƣờng phi tập trung hóa quản trị Công ty phải cẩn trọng sử dụng ngƣời trao quyền, điều động giao nhiệm vụ cho ngƣời cần phải nghiệp vụ, có chuyên môn, kỹ thuật cần thiết, trao quyền hạn cho cán đủ trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ để hoàn thành tốt, có hiệu lực, hiệu nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc ủy quyền trao quyền 3.2.6 Nâng cao phối hợp hoạt động phận, cá nhân Công ty Các công cụ kế hoạch, chiến lƣợc, chƣơng trình, qui chế cần phải đƣợc xây dựng dựa thực tế, thực trạng môi trƣờng bên môi trƣờng bên Công ty, có đóng góp ý kiến đầy đủ cá nhân, phòng, phận chức toàn Công ty Đầu mối tập hợp ý kiến xây dựng lập công cụ kế hoạch Phòng Kế hoạch Các công cụ kế hoạch cần đƣợc cụ thể hóa kết quả, qui trình phận thực thời gian cụ thể nhƣ tháng, quí, năm…để giúp cấp quản trị giám sát đánh giá xác, kịp thời đầy đủ Ngoài công cụ phối hợp sử dụng nhƣ kế hoạch, công cụ cấu, hệ thống thông tin, Công ty cần phải rà soát xây dựng lại hệ thống tiêu 98 chuẩn kinh tế - kỹ thuật, bao gồm đónhƣ: (1) Chuẩn hóa kết thực hiện, (2) qui trình thực (3) kỹ cần thiết ngƣời phụ trách, đảm nhiệm công việc Qui trình đấu thầu, ký kết hợp đồng, tuyển dụng nhân sự, quản lý hồ sơ toán… đƣợc xây dựng phòng, phận chức năng.Tuy nhiên chƣa đƣợc rõ kỹ cần thiết ngƣời thực Do đó, phòng, phận chức phải tiến hành lập mô tả công việc cho cá nhân dựa chức nhiệm vụ phòng, phận, vị trí công việc, mối quan hệ liên hệ vị trí toàn Công ty Bên cạnh đó, lãnh đạo Công ty cần quan tâm đến công cụ tạo động lực tất cán bộ, công nhân viên Vì áp dụng mô hình cấu tổ chức BMQT có xáo trộn địnhvề quản trị nhân sự, đồng thời cósự xáo trộncả mức thu nhập cá nhân, từ tạo tâm lý làm việc không thoải mái hay bị hoang mang, chán nản, chí chống đối… 3.3 Một kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long Mô hình cấu tổ chức BMQT Công ty khắc phục đƣợc hạn chế mô hình cũ trƣớc đây, nhiên để việc triển khai thực giải pháp hoàn thiện thành công, tác giả Luận văn kiến nghị Công ty cần nỗ lực để thực vấn đề sau cách có hiệu lực hiệu Trƣớc hết, cần xây dựng chiến lƣợc phát triển Công ty đến năm 2020 với mục tiêu rõ ràng, cụ thể mang tính khả thi cao Chiến lƣợc phát triển Công ty không dựa yếu tố môi trƣờng bên Công ty nhƣ lực, nguồn lực có mà phải dựa vào điều kiện, yếu tố từ môi trƣờng bên tác động, nhƣ tìnhhình kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, đặc biệt điều kiện kinh tế hội nhập ngày sâu rộng vào thị trƣờng giới khu vực… Để sở đƣa đƣợc mục tiêu thiết thực, cụ thể khả thi Làm đƣợc điều này, trình xây dựng chiến lƣợc phát triển Công ty nên có tham gia đóng góp toàn 99 CBCNV Công ty Sau hoàn thành chiến lƣợc phát triển cần đƣợc phổ biến đến toàn thể ngƣời lao động để họ nắm bắt đồng tâm thực thành công chiến lƣợc Thứ hai, sở chiến lƣợc phát triển nguồn lực có Công ty, xác định hoạt động bản, tiến hành phân tách thành công việc cụ thể, chi tiếtvàgiao cho CBCNV dƣới hình thức “bản mô tả công việc” Bản mô tả công việc cho cá nhân, vị trí phải ghi rõ: Mục đích công việc, trách nhiệm chính; kết công việc cần đạt đƣợc thời gian cụ thể; yêu cầu ngƣời thực hiện; môi trƣờng, điều kiện làm việc cụ thể Đây qui trình rà soát lại hoạt đông, công việc diễn ra, phải tập trung bổ sung thời gian tới Việc phân tích hay mô tả công việc cụ thể này, mặt giúp nhà quản trị đánh giá đƣợc tình hình thực công việc, phân công lại công việc bỏ ngỏ, chƣa có chịu trách nhiệm Sắp xếp lại nhiệm vụ chức cho phù hợp với cá nhân, phận, tránh trƣờng hợp có nhân viên không làm làm công việc nhẹ nhàng, đơn giản, nhân viên khác lại đảm nhiệm nhiều công việc mà không hiệu Mặt khác, qui trình giúp CBCNV định hình nắm rõ vị trí công tác mình; yêu cầu thân cần bổ sung cho công việc, trách nhiệm phải thực kết đầu cho công việc Trên sở đó, phân tích mặt chung nhân có, nhu cầu nhân phòng, phận chức để có yêu cầu điều kiện tuyển mộ, tuyển dụng phù hợp với vị trí, nhiệm vụ định, phát huy đƣợc lực chuyên môn khả nhân viên Hơn nữa, trình làm việc, Công ty cần có Chƣơng trình đào tạo, khóa huấn luyện để nâng cao lực quản trị nhà quản trị, bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm cho nhân viên, trang bị đầy đủ chuyên môn cho ngƣời lao động để thực đƣợc công việc nhiệm vụ cấu tổ chức BMQT sau hoàn thiện Các chƣơng trình khóa đào tạo phải đảm bảo chất lƣợng số lƣợng, nội dung đào tạo phải có ý nghĩa thực tế, xuất phát từ nhu 100 cầu cần thiết CBCNV Đánh giá đƣợc hiệu công việc, cần phải có qui định qui chế đánh giá thực công việc phòng, phận chức cá nhân.Cá nhân phận tiến hành tự đánh giá giá đánh giá chéo để đảm bảo tính công khách quan Bản đánh giá cần có phân loại, xếp hạng theo tiêu chí để CBCNV hiểu đánh giá cách dễ dàng.Việc đánh giá công việc đƣợc thực hàng tháng hàng quí Ngoài ra, cần phải có chế độ sách, khen thƣởng kịp thời ngƣời, việc, có chế độ tăng lƣơng cho ngƣời có thâm niên, nhiều đóng góp Và cần phải quan tâm đến đời sống tinh thần nhân viên nhƣ thăm hỏi, động viên, tổ chức hoạt động đoàn thể, thể dục, thể thao, văn nghệ tăng thêm tinh thần gắn bó, đoàn kết toàn CBCNV Công ty Công ty cần bổ sung qui trình quan trọng thiếu để chuẩn hóa qui trình làm việc cụ thể chi tiết hơn, nêu rõ bƣớc thực hiện, kết đầu ra, phận, cá nhân chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện… 3.3.2 Kiến nghị Nhà nước cấp ngành Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long chuẩn bị để đáp ứng đƣợc thay đổi thị trƣờng yêu cầu khách hàng, cam kết Công ty ngày phục vụ khách hàng hiệu quả, uy tín, chất lƣợng tốt Một khó khăn mà DN Việt Nam nói chung, Công ty Thăng Long nói riêng gặp phải vốn đầu tƣ cho SXKDcòn nhỏ bé, chƣa đáp ứng yêu cầu phát triển Việc tiếp cận vốn vay để đầu tƣ phát triển SXKD gặp nhiều khó khăn.Đây vấn đề đặc biệt quan trọng Công ty Cơ khí Chính xác Thăng Longcần đƣợc Nhà nƣớc, cấp, ngành liên quan quan tâm giải để thúc đẩy phát triển SXKD, trụ vững đƣợc bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa ngày hữu.Việc sớm ban hành sách ƣu đãi cao cho ngành khí nói chung sở sản xuất công nghiệp hỗ trợ nói riêng cần kíp để DN Việt Nam có Công ty Thăng Longphát triển đƣợc, đặc biệt cần hỗ trợ vốn đầu tƣ thông qua chế độ cho vay với lãi suất hợp lý; bố trí nguồn 101 vốn ODA ƣu đãi thƣơng mại nƣớc để DN vay vốn mua máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm ngành công nghiệp khí công nghiệp hỗ trợ.Tổ chức cho DN khí, công nghiệp hỗ trợ gặp gỡ với tập đoàn lắp ráp lớn có mặt Việt Nam, để đề nghị tập đoàn đặt hàng DN Việt Nam sản xuất sản phẩm cụ thể, chuyên giao hỗ trợ giới thiệu, chuyển giao công nghệ máy móc để sản xuất sản phẩm công nghiệp khí công nghiệp hỗ trợ đủ tiêu chuẩn cung ứng cho tập đoàn Tiểu kết chƣơng Trên sở phƣơng hƣớng mục tiêu phát triển giai đoạn tới với nguyên tắc hoàn thiện,nội dung Chƣơng trình bầy giải pháp hoàn thiện cấu tổ chức,chức nhiệm vụ BMQT hệ thống thông tin vận hành máy Công ty Bên cạnh vấn đề tăng cƣờng sử dụng quyền hạn tham mƣu, quyền hạn chức năng, phi tập chung hóa quyền lực nâng cao phối hợp hoạt động phận, cá nhân Công ty giải pháp thiếu đƣợc đề cập sau kiến nghị thiết thực Công ty Nhà nƣớc để sớm đƣa đƣợc mô hình cấu tổ chức BMQT đƣa vào áp dụng Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long đạt hiệu lực, hiệu cao giai đoạn tới 102 KẾT LUẬN Trong thể chế kinh tế thị trƣờng, DN muốn tồn phát triển cần có cấu tổ chức BMQT hiệu lực, hiệu quả; nhiên, để cấu tổ chức BMQT phù hợp, có hiệu lực, hiệu phải không ngừng đƣợc hoàn thiện Việc nghiên cứu hoàn thiện cấu tổ chức BMQT Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long Luận văn việc nghiên cứu có hệ thống vấn đề lý luận chung loại mô hình tổ chức DN đại, phân tích ƣu nhƣợc điểm kiểu mô hình, qui trình, nguyên tắc giải pháp hoàn thiện Luận văn trình bày phân tích sâu sắc thực trạng cấu tổ chức BMQT, hệ thống thông tin quản trị, nguồn nhân lực kết quả, hiệu hoạt động Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Longgiai đoạn từ năm 2011 đến 2015; phân tích, đánh giá mặt ƣu điểm hạn chế cấu tổ chức BMQT tại; bên cạnh ƣu, nhƣợc đƣợc ra, Luận văn phân tích sâu sắc yếu tố môi trƣờng bên bên tác động đến cấu tổ chức BMQT Công ty Trên sở phân tích ƣu, nhƣợc điểm cấu tổ chức BMQT nguyên tắc hoàn thiện, mục tiêu chiến lƣợc Công ty giai đoạn tới, Luận văn đƣa phƣơng hƣớng hoàn thiện phải bám chặt vào mục tiêu chiến lƣợc Công ty trở thành ngƣời tiên phong lĩnh vực SXKD khí, cung cấp sản phẩm thỏa mãn mong đợi khách hàng, xa tiếp tục mở rộng SXKD tạo đà để Công ty trở thành DN lớn mạnh hàng đầu Việt Nam Trên sở phƣơng hƣớng, Luận văn đƣa giải pháp hoàn thiện: Một là, xếp lại bổ sung cấu tổ chức BMQT Công ty, theo Ban giám đốc Công ty đƣợc cấu lại gồm ngƣời, thay vìhiện có Giám đốc Phó Giám đốc Tƣơng tự, phòng phận chức Công ty chia tách, xóa bỏ, thành lập mớicác phòng, phận chức phân xƣởng SXKD, theo số phòng chức từ lên phòng; phận chức phân xƣởng sản xuất cấu lại cách 103 Hai là, hoàn thiện chức nhiệm vụ BMQT, theo chức nhiệm vụ Giám đốc Phó giám đốc đƣợc phân công qui định rõ ràng, cụ thể Mỗi vị trí Ban Giám đốc, việc trực tiếp quản lý, điều hành số phòng chức chịu trách nhiệm cụ thể theo lĩnh vực nghiệp vụ Công ty Đối với Phòng chức nghiên cứu, bổ sung, qui định cụ thể chức năng, nhiệm vụ phòng, kể phòng thành lập đƣợc sáp nhập;đồng thời qui định chức năng, nhiệm vụ cho phận chức năngmột cách cụ thể mà trƣớc đâynhiều phận chƣa đƣợc qui định.Tƣơng tự, phân xƣởng sản xuất đƣợc qui định cụ thể chức nhiệm vụ thay trƣớc đâychƣa có qui định Ba là, đề xuất mô hình hoàn thiện hệ thống thông tin đạo BMQT Công ty, để đảm bảo cho công tác quản trị điều hành có xác thực, kịp thời, hiệu lực, hiệu Luận văn đƣa đƣợc mô hình tổ chức theo kiểu trực tuyến – chức đƣợc DN vận dụng phổ biến nay, với cấu tổ chức BMQT theo kiểu hình tháp, quyền lực cao Chủ tịch HĐTV, bên dƣới Ban giám đốc, tiếp đến 5phòng chức và6phân xƣởng sản xuất phận chứcnăng khoa học, hợp lý Những kết luận đóng góp chủ yếu Luận văn Do hạn chế lý luận thực tiễn nhƣ quỹ thời gian, Luận văn chắn khó tránh khỏi khiếm khuyết chƣa thật hoàn chỉnh, mong thầy cô thông cảm bảothêm 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long Thông điệp Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long Hồ sơ lực năm 2015 Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long Bài phát biểu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập – 27/2/2016 Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long Báo cáo Tài chinh năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Đoàn thi Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền -2002, Giáo trình khoa học quản lý, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nôi Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh – 2008, Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Hải Hà – 2012, Giáo trình quản lý học, NXB Khoa học-Kỹ thuật, Hà Nội PGS.TS.Ngô Kim Thanh Chủ biên – 2013, Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Trần Xuân Cầu – 2013, Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 10 PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, ThS Nguyễn Vân Điểm – 2012, Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 11 ThS Lý Bình Nguyên – 2014, Luân văn Thạc sỹ - Hoàn thiện cấu tổ chức BMQL Chi nhánh Vietten Hà Nội – Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Trường Đại học Lương Thế Vinh 12 Ths Nguyễn Thị Minh Ngọc -2013, Luận văn Thạc sỹ - Hoàn thiện cấu tổ chức Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp dầu khí Nghệ An, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 105 ... trình hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp 32 Chƣơng THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG 39 2.1.Tổng quan Công ty TNHH Cơ khí Chính. .. Thực trạng cấu tổ chức máy quản trị Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN... Thăng Long trƣớc sau hoàn thiện 94 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Tên Sơ Đồ STT Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản trị Công ty TNHH Cơ khí Chính Xác Thăng Long Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức máy quản trị Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty TNHH cơ khí chính xác thăng long , Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty TNHH cơ khí chính xác thăng long , Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty TNHH cơ khí chính xác thăng long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay