Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần TKD

89 49 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:42

Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .10 LỜI NÓI ĐẦU 11 Phần I 13 TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TKD 13 1.1 Sự hình thành phát triển Công ty Cổ Phần TKD .13 1.1.1 Khái quát hình thành 13 1.1.2 Khái quát phát triển Công ty Cổ phần TKD .18 1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần TKD 22 1.2.1 Sơ đồ khối cấu tổ chức máy quản lý mối quan hệ phận Công ty Cổ phần TKD 22 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ khối cấu máy quản lý Công ty Cổ phần TKD.23 1.2.2.Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ phận máy 23 1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty TKD 26 1.5 Đánh giá khái quát kết sản xuất kinh doanh Công ty năm gần 28 A NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TKD 30 Chính sách kế toán chung 30 2.Tổ chức hạch toán kế toán Công Ty Cổ Phần TKD .30 Sơ đồ 2.1 Quy trình ghi sổ kế toán Công ty Cổ phần TKD 32 2.4.Bộ máy kế toán Công ty 32 a.Sơ đồ khối máy kế toán mối quan hệ phận 32 Sơ đồ 2.2.: Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần TKD 33 b Nhiệm vụ, quyền hạn phận kế toán 33 Kế Toán Tài Sản Cố Định 35 1.1 Khái niệm,phân loại, đặc điểm, nhiệm vụ đánh giá tài sản cố định 35 1.2 Các chứng từ, tài khoản, số sách công ty sử dụng 39 Ý nghĩa của kế toán tài sản cố định .40 1.3.Sơ đồ quy trình ghi sổ kế toán TSCĐ 41 Sơ đồ 2.3.Sơ đồ quy trình ghi sổ kế toán tài sản cố định 41 Hà Thị Hiền_CĐ KT3 – K 15 Báo Cáo Tốt Nghiệp Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán 1.4.Quy trình luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán tài sản cố định 42 Sơ đồ 2.4: Quy trình luân chuyển chứng từ tăng TSCĐ 42 Sơ đồ 2.5: Quy trình luân chuyển chứng từ giảm TSCĐ 43 Sơ đồ 2.6: Hạch toán khấu hao TSCĐ .45 Sơ đồ 2.7: Hạch toán sủa chữa TSCĐ .48 1.5.Kế toán tình hình biến động TSCĐ 48 2.8 Nghiệp vụ làm giảm TSCĐ: .51 Kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần TKD 55 2.1 Danh mục loại nguyên vật liệu công ty CP TKD 55 2.2 Phân loại đánh giá nguyên vật liệu công ty CP TKD 55 2.2.2.Đánh giá nguyên vật liệu công ty CP TKD 56 2.3 Phương pháp hạch toán chi tiết và tổng hợp NVL công ty CP TKD 57 2.3.1 Phương pháp hạch toán chi tiết 57 2.3.2 Phương pháp hạch toán tổng hợp .58 Sơ đồ 2.8 Các nghiệp vụ chủ yếu công ty CP TKD .58 2.4 Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán NVL công ty 59 Sơ đồ 2.9 : Quy trình luân chuyển chứng từ NVL 59 2.5 Quy trình lên sổ kế toán nguyên vật liệu công ty CP TKD 60 Sơ đồ2.10: Quy trình ghi sổ kế toán NVL 60 2.6 Kế toán nguyên vật liệu công ty CP TKD 60 Số tiền DN trả tính vào chi phí sản xuất kinh doanh: .79 3.2.3 Bảo hiểm thất nghiệp 80 BHTN số tiền trích để trợ cấp cho người lao động bị việc làm Điều kiện để hưởng trợ cấp BHTN là: 80 - Người lao động đóng BHTN 12 tháng trở lên thời gian 24 tháng trước việc làm 80 - Người lao động đăng ký BHTN với tổ chức BHXH .80 - Người lao động chưa tìm việc sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp 80 Căn để tính trích BHTN: 80 Số tiền khấu trừ vào lương của người lao động .80 Hà Thị Hiền_CĐ KT3 – K 15 Báo Cáo Tốt Nghiệp Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán Số BHTN phải nộp = (Hệ số lương bản + Hệ số phụ cấp) x Mức lương tối thiểu x 1% 80 Số tiền DN trả tính vào chi phí sản xuấtkinh doanh : 80 Số BHTN phải nộp= (Hệ số lương bản + Hệ số phụ cấp) x Mức lương tối thiểu x 1% 80 Sơ đồ 2.11 : Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương .81 3.5 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương tại đơn vị 83 Chứng từ tài khoản sử dụng 83 a Chứng từ sử dụng 83 : - Bảng chấm công 83 - Danh sách tạm ứng lương 83 - Bảng toán lương .83 - Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội 83 - Bảng toán trợ cấp bảo hiểm xã hội 83 - Các chứng từ khác có liên quan 83 b Tài khoản sử dụng: 83 - TK 334: Phải trả người lao động .83 - TK 338: Các khoản phải trả, phải nộp khác 83 + TK 338.2: Kinh phí công đoàn .83 + TK 338.3: Bảo hiểm xã hội .83 + TK 338.4: Bảo hiểm y tế 83 + TK 338.9: Bảo hiểm thất nghiệp .83 - Các tài khoản khác có liên quan 83 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .86 3.1.Tổ chức công tác kế toán: 86 3.2.Hình thức kế toán: 86 3.3 Một số kiến nghị: 87 KẾT LUẬN 88 Hà Thị Hiền_CĐ KT3 – K 15 Báo Cáo Tốt Nghiệp Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán Hà Thị Hiền_CĐ KT3 – K 15 Báo Cáo Tốt Nghiệp Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .10 LỜI NÓI ĐẦU 11 Phần I 13 TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TKD 13 Bảng 1.1: Bảng đánh giá trình độ lao động .17 Bảng 1.2 : Bảng một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của công ty .29 A NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TKD 30 Biểu 2.1:Một số loại TSCĐ chủ yếu ở công ty 37 Biểu 2.2 Bản giao nhận tài sản cố định 49 Biểu 2.4.Trích Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định 53 Biểu2.5.TK 211: Tài sản cố định .54 Biểu 2.6: Giấy đề nghị nhập vật tư .61 Biểu 2.7:Hóa đơn giá trị gia tăng 62 Biểu 2.8 Phiếu nhập kho 63 Biểu 2.9: Tích bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn NVL 64 Biểu 2.10: trích bảng kê khai chi tiết vật tư ghi có TK 112 64 Biểu 2.12: chứng từ ghi sổ 67 Biểu 2.13: chứng từ ghi sổ 67 Biểu 2.14: sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 68 Biểu 2.15: Trích sổ cái 70 Biểu 2.16 Bảng toán lương phận văn phòng công ty tháng 75 BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG BỘ PHẬN VĂN PHÒNG CÔNG TY 75 Số tiền DN trả tính vào chi phí sản xuất kinh doanh: .79 BHTN số tiền trích để trợ cấp cho người lao động bị việc làm Điều kiện để hưởng trợ cấp BHTN là: 80 - Người lao động đóng BHTN 12 tháng trở lên thời gian 24 tháng trước việc làm 80 Hà Thị Hiền_CĐ KT3 – K 15 Báo Cáo Tốt Nghiệp Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán - Người lao động đăng ký BHTN với tổ chức BHXH .80 - Người lao động chưa tìm việc sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp 80 Căn để tính trích BHTN: 80 Số tiền khấu trừ vào lương của người lao động .80 Số BHTN phải nộp = (Hệ số lương bản + Hệ số phụ cấp) x Mức lương tối thiểu x 1% 80 Số tiền DN trả tính vào chi phí sản xuấtkinh doanh : 80 Số BHTN phải nộp= (Hệ số lương bản + Hệ số phụ cấp) x Mức lương tối thiểu x 1% 80 Chứng từ tài khoản sử dụng 83 a Chứng từ sử dụng 83 : - Bảng chấm công 83 - Danh sách tạm ứng lương 83 - Bảng toán lương .83 - Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội 83 - Bảng toán trợ cấp bảo hiểm xã hội 83 - Các chứng từ khác có liên quan 83 b Tài khoản sử dụng: 83 - TK 334: Phải trả người lao động .83 - TK 338: Các khoản phải trả, phải nộp khác 83 + TK 338.2: Kinh phí công đoàn .83 + TK 338.3: Bảo hiểm xã hội .83 + TK 338.4: Bảo hiểm y tế 83 + TK 338.9: Bảo hiểm thất nghiệp .83 - Các tài khoản khác có liên quan 83 Biểu 2.17 : trích nhật kí chứng từ .84 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .86 KẾT LUẬN 88 Hà Thị Hiền_CĐ KT3 – K 15 Báo Cáo Tốt Nghiệp Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán Hà Thị Hiền_CĐ KT3 – K 15 Báo Cáo Tốt Nghiệp Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .10 LỜI NÓI ĐẦU 11 Phần I 13 TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TKD 13 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ khối cấu máy quản lý Công ty Cổ phần TKD 23 A NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TKD 30 Sơ đồ 2.1 Quy trình ghi sổ kế toán Công ty Cổ phần TKD 32 Sơ đồ 2.2.: Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần TKD 33 Sơ đồ 2.3.Sơ đồ quy trình ghi sổ kế toán tài sản cố định 41 Sơ đồ 2.4: Quy trình luân chuyển chứng từ tăng TSCĐ 42 Sơ đồ 2.5: Quy trình luân chuyển chứng từ giảm TSCĐ 43 Sơ đồ 2.6: Hạch toán khấu hao TSCĐ .45 Sơ đồ 2.7: Hạch toán sủa chữa TSCĐ .48 Sơ đồ 2.8 Các nghiệp vụ chủ yếu công ty CP TKD 58 Sơ đồ 2.9 : Quy trình luân chuyển chứng từ NVL 59 Sơ đồ2.10: Quy trình ghi sổ kế toán NVL 60 Số tiền DN trả tính vào chi phí sản xuất kinh doanh: .79 BHTN số tiền trích để trợ cấp cho người lao động bị việc làm Điều kiện để hưởng trợ cấp BHTN là: 80 - Người lao động đóng BHTN 12 tháng trở lên thời gian 24 tháng trước việc làm 80 - Người lao động đăng ký BHTN với tổ chức BHXH .80 - Người lao động chưa tìm việc sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp 80 Căn để tính trích BHTN: 80 Số tiền khấu trừ vào lương của người lao động .80 Hà Thị Hiền_CĐ KT3 – K 15 Báo Cáo Tốt Nghiệp Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán Số BHTN phải nộp = (Hệ số lương bản + Hệ số phụ cấp) x Mức lương tối thiểu x 1% 80 Số tiền DN trả tính vào chi phí sản xuấtkinh doanh : 80 Số BHTN phải nộp= (Hệ số lương bản + Hệ số phụ cấp) x Mức lương tối thiểu x 1% 80 Sơ đồ 2.11 : Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương 81 Chứng từ tài khoản sử dụng 83 a Chứng từ sử dụng 83 : - Bảng chấm công 83 - Danh sách tạm ứng lương 83 - Bảng toán lương .83 - Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội 83 - Bảng toán trợ cấp bảo hiểm xã hội 83 - Các chứng từ khác có liên quan 83 b Tài khoản sử dụng: 83 - TK 334: Phải trả người lao động .83 - TK 338: Các khoản phải trả, phải nộp khác 83 + TK 338.2: Kinh phí công đoàn .83 + TK 338.3: Bảo hiểm xã hội .83 + TK 338.4: Bảo hiểm y tế 83 + TK 338.9: Bảo hiểm thất nghiệp .83 - Các tài khoản khác có liên quan 83 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .86 KẾT LUẬN 88 Hà Thị Hiền_CĐ KT3 – K 15 Báo Cáo Tốt Nghiệp Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 10 Khoa Kế toán - Kiểm toán DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP : Cổ phần HĐQT : Hội Đồng quản trị GĐ: Giám đốc TK : Tài khoản TSNH : Tài sản ngắn hạn TSDH : Tài sản dài hạn NVKD: Nguồn vốn kinh doanh XDCB : Xây dựng HĐ: Hóa đơn SD: Số dư Hà Thị Hiền_CĐ KT3 – K 15 Báo Cáo Tốt Nghiệp Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 75 Khoa Kế toán - Kiểm toán Biểu 2.16 Bảng toán lương phận văn phòng công ty tháng BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG BỘ PHẬN VĂN PHÒNG CÔNG TY Tháng năm 2015 STT I II III Họ tên Phòng KT- TV Vũ Thị Huyền Lê Đình Tú Lê Thị Huyền Thu Vũ Thị Thúy Hà Bùi Thị Nghĩa Vũ Thị Duyên Phòng KHKT&ĐT Phòng TCHC&PC Cộng Hệ số tăng Ngày Hệ số Lương Phụ cấp Ăn ca Tổng cộng công lương T.nhiệm Hệ số Tiền 21.38 18,427,914 6,864,357 249,000 3,240,000 28,781,271 27 5.65 4,869,856 0.50 2,434,933 540,000 7,844,798 27 4.2 3,620,077 0.40 1,448,031 249,000 540,000 5,857,108 27 2.96 2,551,292 0.30 765,388 540,000 3,856,680 27 3.27 2,818,488 0.30 845,547 540,000 4,204,035 27 2.65 2,284,096 0.30 685,229 540,000 3,509,325 27 2.65 2,284,096 0.30 685,229 540,000 3,509,325 … … … … 65,46 74,921,485 21,311,048 1,245,000 11,340,000 108,817,533 Nộp Tạm ứng kì Lương kỳ BHXH I T4/2015 II BHYT 12,751,749 14,500,000 1,529,526 4,000,000 398,608 3,446,191 2,500,000 317,475 3,039,633 2,000,000 208,828 1,647,852 2,000,000 230,699 1,973,337 2,000,000 186,958 1,322,368 2,000,000 186,958 1,322,368 55,900,000 4,709,918 48,207,615 Lương kỳ II chữ: Bốn mươi tám triệu, hai trăm linh bẩy ngàn, sáu tram lăm mươi đồng Người lập biểu Hà Thị Hiền _CĐ KT3 - K15 Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế toán trưởng Ngày 29 tháng năm 2015 Tổng giám đốc Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 76 Khoa Kế toán - Kiểm toán  Tiền lương phép Đối với nghỉ phép, số ngày nghỉ cán công nhân viên tăng dần với số năm công tác công ty - Thời gian làm việc thấp năm: nghỉ theo tiêu chuẩn 12ngày/năm - Thời gian làm việc từ đến 10 năm: nghỉ phép thêm ngày - Thời gian làm việc từ 11 đến 15 năm: nghỉ phép thêm ngày - Thời gian làm việc từ 16 đến 20 năm: nghỉ phép thêm ngày - Thời gian làm việc từ 21 đến 25 năm: nghỉ phép thêm ngày - Thời gian làm việc từ 26 đến 30 năm: nghỉ phép thêm ngày - Thời gian làm việc từ 31 đến 35 năm: nghỉ phép thêm ngày Tiền nghỉ phép tính hệ số cách tính sau: Lương nghỉ phép = Ngoài ra, ngày lễ tết tính trả cho công nhân tiền lương thực tế ngày công 3.1.2 Trả lương khoán cho công nhân trực tiếp sản xuất Trên thực tế Công ty không tổ chức thi công xây dựng công trình cụ thể mà trực tiếp giao lại cho đơn vị thành viên – Xí nghiệp theo hình thức khoán Các xí nghiệp tự tổ chức nguồn lực, nhân công để tiến hành tổ chức thi công Công ty người đại diện hợp pháp trước pháp luật ký kết hợp đồng thi công xây dựng hợp đồng giao khoán để giao lại cho xí nghiệp Khi trình thi công xây dựng xong xí nghiệp tự làm toán, lúc Công ty ký với bên A chấp nhận toán Khi có toán, xí nghiệp gửi phòng Tài vụ công ty.Tài vụ công ty tập hợp báo cáo chi tiết danh mục công trình hạch toán hoàn toán để số tiền xí nghiệp toán (Giá thành công trình) Hà Thị Hiền_CĐ KT3 - K15 Báo Cáo Tốt Nghiệp Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 77 Khoa Kế toán - Kiểm toán Vì việc thuê công nhân trả lương cho họ để tiến hành xây dựng công trình Giám đốc xí nghiệp, tổ đội xây dựng chịu trách nhiệm Do lực lượng nhân công thuê với tính chất thời vụ kế toán xí nghiệp xây dựng áp dụng hình thức trả lương khoán theo ngày công LƯƠNG THEO NGÀY CÔNG = Số ngày công làm thực tế x Đơn giá ngày công theo quy định 3.2 Cách tính khoản trích theo lương Công ty Các khoản trích theo lương bao gồm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn Bảo hiểm thất nghiệp Việc trích lập khoản việc làm bắt buộc Doanh nghiệp lợi ích người lao động theo quy định nhà nước 3.2.1 Bảo hiểm xã hội (BHXH)  BHXH số tiền trích để trả cho người lao động họ hưu, ốm đau, tử tuất, Căn để tính trích BHXH là: - Số tiền khấu trừ vào lương người lao động: Số BHXH pải nộp = ( Hệ số lương + Hệ số phụ cấp) x Mức lương tói thiểu x 6% - Số tiền DN trả tính vào chi phí sản xuất kinh doanh: Số BHXH phải nộp = ( Hệ số lương + Hệ số phụ cấp ) x Mức lương tối thiểu x 16%  Trợ cấp BHXH Đối với cán công nhân viên tham gia đóng góp BHXH bị tai nạn, ốm đau hưởng trợ cấp BHXH Công thức: Số tiền trợ cấp = Số ngày nghỉ tính BHXH x lương cấp bậc x Tỷ lệ % BHXH Hà Thị Hiền_CĐ KT3 - K15 Báo Cáo Tốt Nghiệp Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 78 Khoa Kế toán - Kiểm toán Tỷ lệ BHXH Luật BHXH số //QH11 ngày 29 tháng năm 2006 quy định: - Chế độ trợ cấp ốm đau: + Đã đóng BHXH 15 năm: hưởng 30 ngày/năm + Đã đóng 15 năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần TKD , Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần TKD , Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần TKD

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay